Spiritual aaptvani 13(u) 03 pg 173 to 188

191 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
191
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(u) 03 pg 173 to 188

  1. 1. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! ! 173 174 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¤Ò· ’¿ÕfiÎfl˘ ¿˘HÎ ? ÷_ ¿ı‹ Ë‹HÎÎ_fi˘ ’λ˘ ’ÕÌ √›˘ »_ ? Â_ ¤Ò· ◊Λ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ Á_¢‘fi ¿fl_ »_, ¤Ò· ’¿ÕÎ÷Ì fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÷fiı ÂÎ ‹ÎÀı ±Áfl ◊Λ ? ’»Ì ’¿ÕΛ_ ? ’¿ÕΛ_ ÷ı › ’ÿ˚√·, fi◊Ì ’¿ÕΛ_ ÷ı › ’ÿ˚√· ±fiı ’¿ÕfiÎfl˘ ÷ı › ’ÿ˚√·. “÷_” ÷˘ ΩHÎfiÎfl˘, ±Î‹Î_ ÷Îflı ÂÌ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ÷_ ÷˘ ’¿Õ‰Î [3] √›ı·˘fiı ? ±ı‰_ ◊›_ ? ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ√· ! ˚ ˚ ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ … ◊›ı·_ »ı. «Îflı› ⁄Î…fiÌ ŒÎ¥·˘ ±Î‰Ì ±ıÀ·ı F›Î_ ÂOÿ-‰ÎHÎÌ ‰Ìfl‹ı I›Î_ ’˘÷ı ‰Ì÷flÎ√ ! ±ı¿ÿ‹ …flÎ ŒÎ¥·fi_ ±ı(±ıfiÎÏ·ÁÌÁ) ¿fl_. ÷˘ ‰‘Îflı ÁŒ˘¿ıÂfi ◊¥ √›_. ’»Ì ±ıfi_ ±Î ¿›Î ±Î‘Îflı »ı ±ı Ë∞ ’¿ÕÎ÷_ fi◊Ì. ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı Â©. F›Î_ ‰ÎHÎÌ, ÂOÿ fiΠˢ› I›Î_ ‰Ì÷flÎ√ ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î ±Î‘Îfl ’¿ÕfiÎfl˘ ÷_ Â_ ¿fl‰Î_ ◊™ »_ ? ÷_ ˢ›. ÂOÿ ˢ› I›Î_ ±ı fiΠˢ›. ÂOÿ ’ÒflÎ ◊›Î ’»Ì “’˘÷ı” … flËı. ΩHÎ. ÷_ ÷˘ ’¿ÕfiÎfl˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ⁄˘Ωı ±ÎT›˘, ±ıÀ·ı ‹˘œ<_ ⁄√ÕÌ √›_. ÂOÿ ˢ› I›Î_ ÷˘ ÂOÿı› flËı fiı ±ı› flËı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ∂¤_ ◊›_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ı Ωı‰Î_ …™ »_. ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ¿ËıfiÎfl˘ ±fiı ΩHÎfiÎfl˘ ⁄Lfiı ±ı¿ ◊¥ Ω› ? ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ∂¤_ ◊›_ ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì, ∂¤_ ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì ◊Âı. ÿÎÿÎlÌ — ˢ› ?! ±ı¿ ◊›ı·Î_ I›Îflı ÷˘ ±Î ÿÂÎ ◊¥ »ı ! ±ı Ë÷_ ÷ı … Á΋Îfi ’λ˘. ¿_¥ fi‰˘ Á΋Îfi ±Î‰‰Îfi˘ »ı fiËŸ. ±ıÀ·_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω› ? ÷˘ ¿èÎ_ »ı. »÷Î_ ±Î‹ ¿ı‹ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Òflı’ÒflÎ_ »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ±Î‹ »^ÀÎ_ ÷˘ ’ÕuÎ_. …ıÀ·Î_ ≠ffi¿÷ν — ˉı◊Ì ±ı‰Ì ¤Ò· fiËŸ ◊Λ. Â© ◊›Î ±ıÀ·Î_ »^ÀÎ_ ’ÕuÎ_. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ «_ÿ¤Î¥fi˘ ¢ ÿ˘Ê ? “±Î’HÎı” ‹ËŸ ’ıÁÌ …¥±ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄flÎ⁄fl. ±ıÀ·ı ’»Ì ’ÿ˚√· ’HÎ ¿Ëı ¿ı ˉı ±‹ı »Ì±ıfiı ! ±ı ¬˘‚‰Î √›˘ ‹ËŸ ¿ı ±Îfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ Â_ »ı ?! ±ı ’HÎ Â© ◊¥ √›Î fiı ˉı »^ÀÎ ±Î’HÎı ? ΩHΉÎfiÌ …wfl, ±Î’HÎı ¿_¥ ¬˘‚‰Î …‰Îfi_ fiËŸ. ±ı ÷˘ ÕÌ.±ıÁ.’Ì.fiı … ‹˘¿·Ì ÿı‰ÎfiÎ ÕÌ.±ıÁ.’Ì.fiı ¿Ë̱ı, Ω‰, ÷’ÎÁ ¿fl˘. ÕÌ.±ıÁ.’Ì.fiı ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, fiËŸ. ±Î ÷˘ ’˘÷ı Â© ◊›Î ±ıÀ·ı ’ı·Î_ Â© ⁄ÿ·ı ±Î’HÎı …¥±ı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±fiı ’√Îfl ÕÌ.±ıÁ.’Ì. ‹ËŸ ¬Î›Î … ◊Λ. ±Î‹fiı ·Ì‘ı ’ı·Î_ ⁄√Õı »ı. ±Î Ωı ’˘÷ı ¿Î"{ fiÎ ¿fl÷Î_ ˢ› ¿flı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘, ±Î¥VøÌ‹ ¬Î›, Œ·Îb_ ¬Î›. ˉı fiËŸ ◊Λfiı ÷˘ ’ı·Î_ Â© … »ı. ¤Ò·?
  2. 2. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 175 176 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — fiËŸ ◊Λ. ·˘. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı¿ Ωı›_ ÷˘ ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î «˘A¬_ ¿flÌ fiά˘ ! ’»Ì ⁄Ì…_ › ÿı¬ÎÕÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı ¤¥, ±Î fi◊Ì ◊›_, ±Î fi◊Ì ◊›_. ±Î’HÎı ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı ? ÿı¬ÎÕfiÎflÎ. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÿı¬ÎÕı fiËŸ. ±Î ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠iÎÎ fi΋fiÌ ≠ffi¿÷ν — ±¤Î‰ ◊Λ. „@÷ ÿı¬ÎÕı. ÿÎÿÎlÌ — ¿˘fiÌ µ’fl ? ’ÿ˚√· ¿›Î˝ ¿flı fiı ±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ÿı¬ÎÕuÎ ≠ffi¿÷ν — ¿Î›˘˝ µ’fl. …ı ¿Î›˘˝ ¿fl÷Î_”÷Î_, ±ıfiÌ ’fl ±¤Î‰ ¿fl‰Îfi_ ¿ı Ωı ±Î flËÌ √›_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ÷˘ ±Î’HÎı «˘A¬Î ◊Λ. ◊›Î. ’»Ì ±ı ¿flı ±ıÀ·ı ±ı «˘A¬˘ ◊›˘. ÿÎÿÎlÌ — ±˘Ë˘Ë˘, ±ıfi˘ ’V÷Ή˘ flèÎÎ_ ¿flı »ı fiı ! ±ı ±¤Î‰ ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı «˘A¬Î_ ◊›Î... fiÎ ¿Ëı‰Î›, ’V÷Ή˘. ’HÎ «_ÿ¤Î¥fiı flËı »ı ¿ı ÷fiı flËı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — «˘A¬Î ◊›Î ’HÎ ±ı ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı «˘A¬Î ±ı «˘A¬˘ ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı flËı »ı. ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı «˘A¬Î ◊¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ’»Ì ÷_ Â_ ¿fl‰Î_ ‹Î◊ı ·ı »ı ? ±Î’HÎı ÷˘, ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ±Î’HÎı ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ? ±Î’HÎı ±ıÀ·ı ¿˘fiı ’V÷Ή˘ fiÎ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı, ¿ı “’V÷Ή˘ ¿fl˘. ¿ı‹ ¿›* «˘A¬Î ◊‰Îfi_ ¿Ë˘ »˘ ÷‹ı ? ±Î‰_ ? ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ±ıÀ·ı Â©ÎI‹Îfiı …. ±ı¿ ⁄Î… ±ÎI‹Î fiı ±ı¿ ¿«fl˘ ÿı¬ÎÕı ¿˘HÎ ? ⁄Î… ’ÿ˚√·. ≠iÎÎ ’˘÷ı ±Ëo¿Îflfiı Â_ ¿Ëı »ı ? …ıÀ·Î ÷‹ı «˘A¬Î ◊›Î ±ıÀ·Î ÷‹ı “±Î‹Î_” (±ÎI‹Î‹Î_) ±ÎT›Î. ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î ‰V÷ ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Ëo¿Îflfiı ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎı fiÎ ’HÎ ¿Ë̱ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ±Î ¿fl‰Î …ı‰_ fi◊Ì. »÷Î_› «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı, ÷˘ ±ı Â_ Á‹…‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ±Ëo¿Îfl ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· fiı ±ÎI‹Î ⁄ı ¤ı√Î_ ◊›ı·Î__ ÷ı ! ÷ı ’ÿ˚√· ¿÷ν¤Î‰◊Ì ¤ı√_ ◊›_ ±fiı ±ÎI‹Î iÎÎ÷ΤΉ◊Ì ! ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ıfi˘ ±ıÓÉÎÕ˘ ¿›˘˝ »ı, ±ı ‘Ò±ı »ı. ±Î’HÎı ¿o¥ ’˘÷Îfi_ iÎÎ÷Î’b_ ◊›_ ±ıÀ·ı ±ı »^Àu˘ ±fiı ’ı·Îfi_ ¿÷ν’b_ ◊›_ ±ıÀ·ı ±ıÓÉÎÕ˘ ¿›˘˝ fi◊Ì, ¿fl‰ÎfiÎ fi◊Ì. …ıHÎı ¿›˘˝ ±ıHÎı ‘˘¥ fiÎA›˘. ±Î’HÎı ’ı·˘ »^Àu˘. ¿Ë̱ı, “ˉı ¿flÌ fiËŸ ±ıÓÉÎÕ˘.” ±ı ⁄‘_ ‘˘¥ fiά÷Πˢ› ÷˘ ±Î’HÎı Á‹∞±ı ¿ı ’Ëı·Î_ ¿›˘˝ ËÂı ±ıÀ·ı ‘˘÷Î ËÂı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ≠ffi¿÷ν — ⁄ıµ »^ÀuÎ. Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ’»Ì ŒflÌ ’λ_ ¿Ëı‰Îfi_, “ˉı ¿flÌ fiËŸ”. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î‹ ÿ̉Π…ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ÿı¬ÎՉ΋Î_ Â_ Ω› »ı ? ±ıÀ·ı ˉı ’Ò_Ω (¿«flÎ) ¿Îœ ¿Îœ ¿fl‰ÎfiÎ. …ı ±Î√‚ fi‰_ ¿Î‹ ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ˢ› ÷ı ±Î’HÎı ÿı¬ÎÕ‰Îfi_. ±Î’HÎfiı … ¿Î‹ …ÕÂı, ¿ı Â_ ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ÷ı ? ¿˘¥ …B›Î±ı Ωı‰Î …¥±ı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ⁄‘_ Ωı¥ ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÓ ÷‹fiı ¿Â_ ÿı¬ÎÕu_, I›Îflı ÷‹Îfl_ ¿÷ν’b_ »^Àu_,
  3. 3. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 177 178 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±Ëo¿Îflfi_. ’HÎ ’»Ì ±Î√‚ ±Î√‚ ÿı¬ÎՉ΋Î_ ‰Î_‘˘ ¬fl˘ ? ¿˘HÎ ÿı¬ÎÕı ¿ı ’flÊÎ◊˝ ±ı‰_ ¿Â_ flèÎ_ … fiËŸfiı ? Ωı‰Îfi_ … fiı ¬Î·Ì ? ±ı ? ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı ⁄‘_. ÿÎÿÎlÌ — Ωı‰Îfi_ flèÎ_, ’HÎ √›Î ±‰÷Îflı ±Î’HÎı ±HÎÁ‹…H΋Î_ ’flÎø‹ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· !!! Â_ ’flÊÎ◊˝ ¿›˘˝ ÷ı ±Î’HÎı Ωı Ωı ¿fl‰˘. ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õıfiı ¿ı ÷_ ¿fl…ı ±Î. ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î‰˘ ¤Î‰ ¿fl‰Îfi˘. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ÿά·˘ ±ı‰˘ ±Î’ ±Î’÷Î Ë÷Î ¿ı flÎhÎı ⁄Îfl ÷ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı ¿ı fiËŸ ±Î, ±ı ÷‹Îflı Ωı‰Îfi_. ‰ÎB›ı ¿˘¥ ±Î‰ı ±fiı ±Î’H΢ ¤Î‰ fiÎ ⁄√Õı ±ı ’flÊÎ◊˝ ±fiı ±Áfl … fiÎ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ ’flÎø‹. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. ÷˘ ‹@÷ ±ı flÌ÷ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ¤Î‰ ±Î’HÎı fiËŸ ¿fl‰Îfi˘, ±ı ÷˘ ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_. ÿÎÿÎlÌ — ˉı ‰ıÿfiÎ …ı »ı ÷ı «_ÿ¤Î¥fiÌ, ±fiı ÷ı ÏÕV«Î…˝ w’ı ±‰‚˘ ¤Î‰ fi ◊Λ, ÷˘ ±ı ±‰‚˘ ¤Î‰ ±Î’HÎı fi◊Ì ¿fl÷Î. ±ı …ı »ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ ÷˘ ¿˘¥fiı »^À¿Îıı … fiÎ ◊Λ fiı ! ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı ¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı …ÿ˘ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ Ωı‰Îfi_. ±ı ±‹ı ÷‹fiı ÿά·˘ ±ËŸ ¿Îfi‹Î_ ⁄fl_ ’ıÁÌ √›Î Ë÷Î_, ÷ı ‹˘œÎ_ ’fl ±ı …ı »-±Îà ‹ÏËfiÎ ±Î’̱ı, ÷˘ … ÷‹ı Á‹Ωıfiı, fiËŸ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı Á‹Ωı ? flèÎ_. ÷ı ‹˘œÎ µ’fl Â_ flËı÷_ ËÂı ¤√‰Îfifiı ? T›„◊÷ flËı÷Î Ë÷Î. ±‰‚˘ ¤Î‰ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ±ı ¿flfiÎfl »ı ÷ı ’ÿ√· fiı ÷‹ı Â©ÎI‹Î. ˚ ≠ffi¿÷ν — ÿÿ˝ ◊Λ ±ıÀ·ı T›„◊÷ flËı fiı ! ±‰‚˘ ¤Î‰ ¿flı »ı, ÷ı ’ÿ√· ¿flı »ı fiı Á‰‚˘ ¿flı »ı ÷ı › ’ÿ√· ¿flı ˚ ˚ ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ¿_¥ ¿‹˝ «˘ÓÀÌ ’Õu_ ? fiÎ. ±fiı ÷˘ › µ¿ı· … »ı. ’HÎ ±ı Á‰‚Ô˘ ¿ı ±‰‚˘ ¤Î‰ ¿flı, ÷ıfiÎ ΩHÎfiÎfl ÷ı Â©ÎI‹Î. ’HÎ ±ÎT›˘. Ïfi‰ÎflHÎ … ◊¥ √›_ ±ı‹fiı. T›„◊÷ ◊‰Î◊Ì ¿_¥ «˘ÓÀÌ ’Õu_ ÷ı› ±‹ı ÷‹fiı ±ı‰_ … ¿Ë̱ı fiı, ÷‹ı ±‰‚˘ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ±ı Ωı Á‰‚˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı T›„◊÷ fi◊Ì. ÿıË T›„◊÷ »ı. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ı ’˘÷ı ¿flÌfiı ±Î‰ı ÷˘ ÷ı, ⁄ı› ÷‹Îflı Ωı‰ÎfiÎ. ’HÎ ±‰‚˘ fi ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‰_ ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¿ÊΛ‹Î_ fi◊Ì. ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı ±fiı ˢ› ÷˘› ’HÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√· »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ Ë∞ ±ı¿ ‰V÷ ⁄flÎ⁄fl Á‹Ω÷Ì fi◊Ì. ÁÎfl˘ ¿ı ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ⁄‘˘ ’ÿ˚√· … ¿flı »ı, ÷˘ ’flÎø‹ ¿˘HÎ ¿flı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ’ÿ˚√·fi_ ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰Ì Ω› »ı. ÷ıfi˘ Ïfi¿Î· ◊‰˘ … Ωı¥±ı. ±ıfiÎ◊Ì ¿_À΂‰Îfi_ fiËŸ, ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı› ’ÿ˚√·fi_ ’flÎø‹ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ¿ÊΛ …ı »ı ±ı ’ÿ˚√·fiı ±Î‘Ìfi … »ı fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ı ’ÿ˚√·fi_ … ’flÎø‹ »ı ? ’ÿ˚√·◊Ì … ’ÏflHÎ΋ ’΋ı »ıfiı ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄ÌΩ ¿˘fi_ ÷ı ’flÎø‹ ? √›Î ±‰÷Îflı …ı ’flÊÎ◊˝ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√·fi˘ ±ı¿ ¤Î√ … »ı. ¿flı·˘, …ıfiı ’flÊÎ◊˝ ±Î’HÎı ‹Îfi÷Î Ë÷Î ±iÎÎfi÷Î◊Ì, ±ı ’flÎø‹w’ı ±Î…ı ±ÎT›_. ˉı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ◊›Î ±fiı ’ı·_ ¿÷ν. ÷ı ÿËÎÕı ¿÷ν, ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ ’»Ì ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …ı ‰Î÷ Ë÷Î, ±ıÀ·ı ’flÎø‹ ¿›* Ë÷_. ÷ı ±Î…ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÷flÌ¿ı ±ÎT›_. »ı, ±ıfi˘ ¿_¥ ±◊˝ … fiËŸ fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ˉı ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ·Ì‘ı·Î±˘ ‹ÎÀı ’flÎø‹ ÿÎÿÎlÌ — ±◊˝ … fiËŸ. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_ fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ?! ±Î
  4. 4. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 179 180 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ F›Îflı …flÎ ¿Î«_ flËı÷_ ˢ›fiı.... »ı, “Ë_ ¿Îœ<_ »_.” √Λfiı ¿˘HÎ ÿ˘Ëı »ı ? ’ÿ˚√·. ±fiı ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ? “‹ıÓ ÿ˘ËÌ.” ±fiı ±ı ’λ_ ±ıfi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ? I›Îflı ? “‹ıÓ «˘A¬_ ¿›*” ¿Ëı. ÷ı ±Î‰Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ. ’ıHÎı …‰Î⁄ÿÎflÌ ·Ì‘Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷ı ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±Î’HÎı Ω÷ı ¿fl‰Îfi_ fiËŸ ±Î’HÎı ¤Ò·◊Ì. …√÷ ±Î¬_ …‰Î⁄ÿÎflÌfiÎ µ’fl ∂¤_ flèÎ_ »ı ±fiı ˢ÷_. ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı fiı, ±ıÀ·ı ¿ÊΛ˘ …flο ΩÕÎ_ flËı·Î_ ˢ›. ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎflÌ »˘ÕÌ flèÎÎ »Ì±ı. ˉı «_ÿ¤Î¥±ı ¿˘”¿fiı Àˆ¿ÕÎT›˘, ÷ı ’ı·Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰˘ ÀˆÕ¿ÎT›˘. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥, ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ? ‹ÎÀı ’ÿ˚√·ı ‹ı·_ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ±Î’HÎı ¿èÎ_ ¿ı “‹ıÓ ‹ı·_ ¿›*”. …flΛ ÷ıHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ¨«_ ¿›* ˢ› ÷˘ “‹ıÓ ¨«_ ¿›˝_”. ’ÿ˚√· ¨«_ ¿flı »ı, fiŒ˘› ’ÿ˚√· ¿‹Î› »ı, ¬˘À › ’ÿ˚√· ¿flı »ı. ±ı‹Î_ “‹ıÓ ¿›*” ¿Ëı »ı. ±ı◊Ì ÷˘ ±Î’HÎı ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ …flÎ √Ò_«‰HÎ flËı »ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı ÷˘ ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹Ò¿Î›Î. “‹ıÓ ¿›*” ±ı ¿Ëı »ı ±Ëo¿Îfl ±fiı “‹ıÓ ±Î‹Î_ ¿Â_ fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√ »ı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ ±ı ’ÿ˚√·fiı ¿fl‰Îfi_ »ı ? ¿›*” ±ı Â©ÎI‹Î. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î√ »ı. ÷ı ±Ï÷ø‹HÎ ’ÿ˚√·fi_ fiı “‹ıÓ ¿›” ±ı‰Ì ¨‘Ì ‹ÎL›÷Î, ±ıfi_ fi΋ Ï‹J›ÎI‰ ±fiı “‹ıÓ fi◊Ì * ≠Ï÷ø‹HÎı › ’ÿ√·fi_ ! ¿›”, ±ıfi_ fi΋ ÁQ›¿˚I‰. “¿flı »ı ¿˘HΔ ±ı Á‹…ı ÷˘ ¿Î›‹Ì ¿˘›Õ˘ µ¿·ı. * ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı Ωı Á‹Ω› ÷˘ ’»Ì ⁄Ë √Ò_« fi◊Ì flËı÷Ì. ‹ı·_ ¿flı »ı ±ı ’ÿ˚√· ¿flı »ı, ±ı ’ÿ˚√·ı ‹ı·_ ¿›* »ı fiı «˘A¬_ ¿flı ’ÿ˚√·, ‹Îfiı “‹ıÓ ¿›*” ! ¿fl‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ ’˘÷ı «˘A¬_ ¿fl‰Î ’λ˘ ·Î√Ì Ω›. ÷ı «˘A¬_ ¿fl‰Î ·Î√Ì Ω› ’˘÷ı ÷ı CÎÕ̱ı, ±ı ’˘÷ı Ω÷ı “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı‰_ ‹Îfiı »ı. I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ‹ı·_ ¿›* ÷ı› ’ÿ˚√· ±fiı «˘A¬_ ¿flı »ı ÷ı› ’ÿ˚√· ’λ˘ ¤Ò· ¬Î› »ı. «˘A¬_ ¿flfiÎfl˘ ◊¥ Ω› »ı. ‹ı·_ ¿flfiÎfl˘ ‹ÀÌ √›˘ …. ±fiı ±Î ‹ı·_ ¿fl÷_ Ë÷_ ±ı ’ÿ˚√· ¿fl÷_ Ë÷_ ÷˘› ±Î’HÎı “‹ıÓ ¿›*” fiı ˉı «˘A¬_ ¿flfiÎfl˘ ◊›˘. ±ıfi˘ ±ı … ±ı. I›Î_ ·˘¿˘ ±À@›Î »ı. ¿Ëı÷Î Ë÷Î. ˉı «˘A¬_ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ’ÿ˚√· … ¿flı »ı, ’HÎ ’λ_ ±Î’HÎı ±ıfiÎ◊Ì ⁄˘Ωı »ı ⁄‘˘ ! “‹ıÓ ¿›*” ¿Ë̱ı ¿ı ŒflÌ ÏËÁÎ⁄‹Î_ ±Î‰Ì √›Î. ±ıÀ·ı «˘A¬_ ¿flfiÎflÎ fiı ‹ı·_ ¿flfiÎflÎ fiı √_ÿ ¿flfiÎflÎ ⁄‘_› ±Î’HÎı Lˢ›. ±ı √_ÿ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı l©Î - ÿ½fi - ±fi¤‰ - ‰÷˝fi ! “±Î’HÎı Lˢ›” ±ı‰_ ⁄˘S›Î fi◊Ì ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î «ÎS›_. ˉı «˘A¬_ ¿fl÷Ì ±Î ÷˘ ÷‹ı ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ±ıÀ·_ …, ¿o¥ ±ı ±˘»_ ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰Ì ‰¬÷ı “±Î’HÎı Lˢ›” ±ı‰_ ⁄˘·Ì±ı ÷˘ »^ÀÎ. Ω› ? l©Î ⁄ıÃÌ ’HÎ ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı fiËŸfiı ? ±Î‰ı … fiËŸfiı ? ¬flÌ flÌ÷ı ±Î’HÎı ‹ı·_ ¿›* fi◊Ì »÷Î_ ±Î’HÎı ‹ÎL›_ ¿ı “‹ıÓ ¿›*” ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ±ı ¿ı‰_ ˢ› ? ±ıÀ·ı ±Î’HÎı …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î‰Ì. ˉı «˘A¬_ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı «˘A¬_ ¿flı ÷ı CÎÕ̱ı “Ë_ fi◊Ì ¿fl÷˘” ¿Ë̱ı ÷˘ …‰Î⁄ÿÎflÌ »^ÀÌ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ÿÌ Ω÷fi_ ˢ›. ±Î¬_ …√÷, ‹ı·_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±ı ÷˘ ’ÿ˚√· ¿flı »ı fiı ¿Ëı »ı ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î…ı ±‹ı ÁÎ_¤Y›_ l©Î ⁄ıÃÌ, ±_ÿfl ‹ËŸ ŒÌÀ “Ë_ … ¿fl_ »_”. √Λfi_ ÿÒ‘ ¿Îœı »ı ÷ı› ’ÿ˚√· ¿Îœı »ı ±fiı ’˘÷ı ¿Ëı ◊›_ ±fiı ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ±Î ‰Î÷ … ¿flı@À »ı ±ı‰_ ·ÎB›_.
  5. 5. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 181 182 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·Î√ı ¬fl_, ’HÎ ‰÷˝fi‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı …±ı »ı ±ıÀ·_ …. A›Î·‹Î_ fi flËı Ïfifl_÷fl. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ıfi˘ ≠¿Î ÿı¬ÎÕı »ı, ⁄Á. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Ïfifl_÷fl A›Î·‹Î_ fi flËı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ‹ÎHÎÁ˘ ±ı ≠¿Î‹Î_ ±Î‰Ì ¿÷Î_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — Ïfifl_÷fl ±ı ‰÷˝fi‹Î_ ˢ› ÷˘ Ïfifl_÷fl A›Î·‹Î_ flËı. …ı‰_ ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ ±Î‰÷Î_ Ω› fl˘… fl˘…, ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ ‰‘÷_ ‰÷˝fi‹Î_ ˢ› ±ı‰_ A›Î·‹Î_ ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı ‰÷˝fi‹Î_ ˢ› fiËŸfiı ? ±ı Ω›fiı ! ≠¿Î ±ı ⁄‘_ l©Î‹Î_ »ı ±ı‹fiı. ’HÎ µÿ› ±Î‰ı I›Îflı ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı À’¿ı À’¿ı ‰‘÷_ Ω›. ’HÎ ΩHÎı ÷˘ À’¿ı À’¿ı ‰‘Âı, flV÷˘ ±ı ÿ½fi ◊Λ. I›Îfl ’»Ì ±ıfiı iÎÎfi ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı. ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ΩHÎı ÷˘. ⁄‘Λ ±ı flV÷ı …¥ flèÎÎ »ı, ’HÎ ±ı »ı‰Àı ‹Îfl ¬Î› »ı. ÁÎŒ I›Îfl ’»Ì ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. Ë… ÿ½fi‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±fi¤‰‹Î_ ◊˘Õ̉Îfl ¿fl‰Î Ω› »ı, «˘A¬_ ¿fl‰Î Ω› »ı, ’HÎ …ı ±Î…ı ¿fl‰Î Ω› ÷ı w’ ‰¬÷ı ±Î‰ı. I›Îflı ±ıÀ·_ ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. ◊¥ Ω› ±ı¿‰Îfl. ±ı Á‹Ωı »˘ ¬flÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±‹¿ ÀÎ¥‹ ±ıÀ·ı «˘‰ÌÁ ¿·Î¿fiÌ ¿ıÀ·Ì Ï‹ÏfiÀ˘ ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ’ı·_ …ı Ã’¿˘ ±Î’‰Îfi_ ¿èÎ_ Ë÷_fiı, ÷ı ⁄ı Ïÿ‰Á ±ıfiÌ ¿ıÀ·Ì Áı¿LÕ˘, ±ı‹Î_ ¿ıÀ·Ì Áı¿LÕ ±Î ÿ½fi, ΩB≤Ï÷ flËı÷Ì Ë˘› ? ‹fiı ±_ÿfl ±ı Ã’¿Îfi_ … «ÎS›_. ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ±ıfi_ ±ı … «ÎS›Î ¿flı. ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ Ïfifl_÷fl flά‰Îfi_ »ı. ±ı ⁄Ë ◊˘Õ<_ flèÎ_ ÷˘ ±ıfi˘ ¿o¥ ±ıÀ·ı ’»Ì ‹fiı ±ı¿ ⁄Î… ⁄Ì∞ √Ò_√‚΋HÎ ∂¤Ì ◊Λ ¿ı ±Î ÷˘ ÷ı ÏËÁÎ⁄ … fiËŸfiı ! w’ ◊¥ …‰Î› »ı. ’˘÷ı Ã’¿˘ ±Î’fiÎfl˘ ◊¥ √›˘. ÿÎÿÎlÌ — ±ı flËı fiËŸ, ’HÎ ±Î‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±Î√‚ ‰‘Âı. ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ±ı fiÎ ◊‰Î›. Ïfifl_÷fl ±ÎÀ·_ ·ZÎ flËı ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_ ! ≠ffi¿÷ν — ±ı‰_ ◊¥ √›ı·_. «ı÷fi¤Î‰‰Î‚_ ’ÿ˚√· ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ◊¥ Ω›, ⁄‘Î_fiı ±ı‰_ … ◊¥ Ω›. ±Î ±Î’HÎı ’˘÷Îfiı Â©ÎI‹Î ⁄˘·Ì±ı »Ì±ıfi,ı ±ıÀ·ı ±Î ≠ffi¿÷ν — ÷ı ‹fiı ±ı ‹ËŸ ¬Ò_E›Î ¿fl÷_ Ë÷_ ¿ı ±Î ¿o¥¿ ÷ÌÁfl_ ⁄ËÎfl‰Î‚˘ …ı ¤˙Ï÷¿ ¤Î√ »ı fiı …ıfiı ’ÿ√· ¿Ë̱ı »Ì±ı, ÷ı ±Î ˚ … ◊›_. ±ı ¬⁄fl fiË÷Ì ’Õ÷Ì. ’ÿ√· Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹Îfl_ Â_ ? ˉı ÷‹ı Â©ÎI‹Î ◊¥ √›Î ’HÎ ‹@÷ ˚ ÿÎÿÎlÌ — Ã’¿˘ ±Î’ı »ı ÷ıfiı Ë_ Ωı™ »_, ¿ı ±Î Ã’¿˘ ⁄fl˘⁄fl fiËŸ ◊Ή, F›Î_ Á‘Ì ±‹Îfl˘ Ïfi‰ıÕ˘ fiËŸ ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ÷‹ı »^ÀÎ fiËŸ ±Î’ı »ı ¿ı fiËŸ ÷ı. ◊¥ ¿˘. ±ı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ±‹fiı ±‹ÎflÌ ‹Ò‚ „V◊Ï÷‹Î_ fiËŸ ⁄fiΉ˘, I›Î_ Á‘Ì ±‹ı ÷‹fiı »˘Õ‰ÎfiÎ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÎflÌ ‹Ò‚ „V◊Ï÷fiı ≠ffi¿÷ν — ÷ı ’»Ì ÷ÎflH΋Î_ ±Î Á‹Ω›_ Ë÷_ ¿ı ±Î Ã’¿˘ ±Î’ı ¬flÎ⁄ ¿flfiÎflÎ ÷‹ı »˘ ±fiı ÷‹ı ±‹fiı ±‹ÎflÌ ‹Ò‚ „V◊Ï÷‹Î_ ‹Ò¿Ì ÿ˘ ! »ı, ¤Ò· ¿Îœı »ı, ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı ±ı ⁄‘_› ±ıfi_ ±ı … »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ÷˘ ‹ËŸ ±Î’HÎfiı ¿Ëı »ı ¿ı ±Î «Î‹ÕÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ ±ı … »ı. ·˘ËÌ »ı, ËÎÕ¿Î_ »ı, ‹Î_Á »ı. ±Î ’_«¤Ò÷fi_ ⁄fiı·_ »ı ±ıfiı ±fiı ±‹Îflı ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ¬Î·Ì ·Î¥À ±Î’ı »ı ¿ı ±Î... Â_ ? ¤¥ ±ıfi_ Â_ ¿Î‹ »ı ?
  6. 6. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 183 184 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, fiËŸ, fiËŸ. «_ÿ¤Î¥ ∞‰÷Î_ »ı. ÷‹ı Â©ÎI‹Î »˘ …ı‰Î_ Ë÷Î_ ÷ı‰Î_. fiı «_ÿ¤Î¥ ∞‰÷Î_ »ı. ±Î Lˢ› ·˘ËÌ-‹Î_Á-’wfi_ fiı ⁄‘Îfi_ ’Ò÷‚_, ±Î ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·fiı «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_ ’λ_ ? ∞‰÷_ »ı. Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰˘ ’Õı ±ı ÷˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ’ı·_ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl˘ fiı ±ıÀ·_ ’ÿ˚√· ≠ffi¿÷ν — ±‹ı ¿˘¥fi_ ¬flÎ⁄ ¿fl÷Î fi◊Ì, T›‰„V◊÷ »ı ±ı «˘A¬_ ◊¥fiı √›_. ≠‹ÎHÎı ◊›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±ı …ı‹ ±Î’HÎı ÏÕV«Î…˝fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl÷Î_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiÎ «Î·ı. ±Î Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “÷‹ı” ±‹fiı ¬flÎ⁄ ¿›Î* »ı, ÷‹ı ±‹fiı ±Î ω¿Ú÷ ⁄fiÎT›Î. ±‹ı …ı ’ÿ˚√· «˘A¬Î Ë÷Î, √›Î ⁄‘Î_, ±ı‹ ⁄‘Î ’ÿ˚√·fiÎ ’fl‹Îb±˘ ’ωhÎ ◊¥ Ω› ? M›Î˜fl Ë÷Î, Â© Ë÷Î, ÷ıfiÎ ±‹fiı ±Â© ⁄fiÎT›Î, ≥QM›Î˜fl ⁄fiÎT›Î, ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±ı «˘A¬Î_ … ◊¥ Ω›. ’ωhÎ fiËŸ, «˘A¬Î ! ω¿Ú÷ ⁄fiÎT›Î ÷‹ı. “±Î’HÎı” ¤Î‰ ¿›Î˝ I›Îflı ω¿Ú÷ ◊›Îfiı ! ’ωhÎ ◊›Î fiı ±’ωhÎ ◊›Î ±ı‹ fiËŸ, ’HÎ M›Î˜fl, ±ıfiÎ ‹Ò‚ Œ˘‹˝‹Î_ ! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ’ÿ˚√·fiı ‰‚Ì, …Õfiı V‰¿ÚÏ÷ Â_ fiı ω¿ÚÏ÷ ≠ffi¿÷ν — ⁄√Õı·Î ’fl‹Îb …ı «˘A¬Î ¿flÌfiı ±Î’‰Î ’Õı, ±ı Â_ ? ¿¥ flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ‹ËŸ ’Ήfl «ı÷fi »ıfiı ! ÷‹ı …ÿÎ fiı ±Î ’ÿ˚√· ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õı fiı ±Î’HÎı Á‹÷Î flά̱ı ÷ı CÎÕ̱ı «ı÷fi¤Î‰‰Î‚_ …ÿ_ »ı. ’ÿ˚√·‹Î_ ’Ήfl-«ı÷fi »ı, ÁΫ_ «ı÷fi fiËŸ. ⁄‘Î ’fl‹Îb «˘A¬Î ◊Λ »ı. ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı ¬flÎ⁄ ¿˘HÎı ¿›* ? ≠ffi¿÷ν — ’»Ì Á‹÷Î fiÎ flËÌ ÷˘ ±ı ’fl‹Îb ’λÎ_ ±Â© … ÿÎÿÎlÌ — “±Î’HÎı” ¤Î‰ ¿›Î˝ ÷ı … ¤Î‰¿‹˝. ±ı … ’ÿ˚√· ∂¤_ flèÎÎ ? ◊›_. Ωı ¤Î‰¿‹˝ fiÎ ◊›Î ˢ÷ ÷˘ ±Î ’ÿ˚√· ∂¤_ fiÎ ◊Î÷. ’ÿ˚√·fiı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ flάı ÷˘ ±ıÀ·Î_ ⁄√ÕuÎ. ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ … »ı Ï⁄«Îfl_. “÷‹ı” ¤Î‰ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ±ı ’ÏflHÎ΋ ’Î‹Ì Ω›. ±ıÀ·ı ±Â© ’fl‹Îb ◊›Î »ı, ÷ıfiı ≠ffi¿÷ν — fiı ’»Ì ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı ÷˘ ? Â©÷Î◊Ì Â© ¿fl‰ÎfiÎ »ı ±ı ’fl‹Îbfiı. ⁄Ì…_ ¿Â_ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘› ⁄√Õı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î_ ÏÕV«Î…˝ ⁄Î¿Ì »ı ±ıÀ·Î ±Â© flèÎÎ »ı, ÷ı › ≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fḻı ÷˘ ‘˘‰Î¥ Ω›fiı ? ±I›Îflı ÷‹ÎflÎ Ωı¥ Ωı¥fiı …‰Î ÿı¢ ±ıÀ·ı Â© ◊¥fiı «ÎS›Î …Âı. ÿÎÿÎlÌ — ¿«fl˘ flËı. Á‹÷Î …ı‰_ «˘A¬_ fiÎ ◊Λ !±Î’HÎı …ı …ı ’fl‹Îb Â© ¿fl‰Î ’HÎ ¿¥ flÌ÷ı ? ±Î‰ı ±ıfiı Â© ¿flÌfiı ¿Îœ‰ÎfiÎ. Á΋À<_ Â© ◊Λ fiËŸ. …ıÀ·_ ±Î‰ı ÷ı‹ ±Î’HÎı Â©ÎI‹Î ÷˘ ◊¥ √›Î, ˉı ±Î’HÎı ¿Î‹ Â_ flèÎ_ ¿ı ±Î ÷ı‹, Ïÿ‰Á µB›ı fiı …ıÀ·_ ±Î‰ı ±ıÀ·_ Â©. ±ı ’Î_« ±ÎiÎÎ◊Ì ⁄‘_ Â© Â_ ¿Ëı »ı ? «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿Ëı »ı ? ’ÿ˚√· ¿Ëı »ı ¤¥, ±‹ı ÷˘ «˘A¬Î ◊Λ. ŒÎ¥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Î◊Ì Â© ◊¥ Ω› ⁄‘_. Â© … Ë÷Î_, ÷‹ı ±‹fiı ±Î‰Î_ w’‹Î_ ¿›Î˝, ‹ÎÀı ±‹fiı «˘A¬Î ¿flÌ fiά˘, „V◊Ï÷‹Î_ @›Îflı ‹Ò¿Î› ¿ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ◊÷Ì ‰¬÷ı ±ıfiı “Ωı¥fiı” …‰Î
  7. 7. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 185 186 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿ¥±ı ±ıÀ·ı Â© ◊›Î. «Î…˝ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı flÎ√-¶ıÊ ¿›Î˝ ±ıÀ·ı ±Â© ωlÁÎ ÷˘ ±Î ∞‰‹ÎhÎfiı ◊Λ »ı Ωı ¿ı, ’HÎ ±ı‹fiı ⁄_‘ ’ÎÕÌfiı ωlÁÎ ◊›Î ±fiı ÏÕV«Î…˝ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı “Ωı¥fiı” …‰Î ÿ˘ ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì ◊Λ »ı, F›Îflı ±ËŸ ⁄_‘ ’ÕuÎ ÏÁ‰Î› Á_‰fl’Ò‰¿ ωlÁÎ ◊Λ »ı. ˝ …‰Î ÿ˘ ±ıÀ·ı Â© ◊¥ √›Î. ÁÎ⁄› ’˘÷ı fiı ¿’Õ_ › ’˘÷ı ! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’HÎ ’ÿ˚√·fiı Â_ ¿fl‰_ ? ¬flÌ ‰V÷ ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ±ıfiı ±ı‹ ÷˘ ω«Îfl ◊Λfiı ¿ı ±ÎI‹Î »ı ! ±I›Îfl Á‘Ì …ı ’ÿ˚√· »ı ±ı “Ë_ »_” ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı «ÎS›˘ ÷ı › ‹ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸ. ÷‹Îfl˘ iÎΛ¿ V‰¤Î‰ »˘Õ¢ fiËŸ. Â_ ◊¥ ¤Ò· »ı ¤¥, ˉı Ë_ ¤Ò· Á‘Îfl_ »_. ±fiı ÷ÎflÌ ΩıÕı … Á_›˘√ ◊›˘ ÷ı flèÎ_ »ı ±ı Ωı›Î ¿fl˘, iÎı›fiı. ’ÿ˚√· iÎı› »ı ±fiı ÷‹ı iÎΛ¿ »˘. ‹fi‹Î_ ‹Ëıfl⁄ÎfiÌ ¿flÌ fiı ˉı ÷_ Á_›˘√ »˘Õ, ±Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…_ Â_ »ı ? …ı ω«Îfl˘ ±ÎT›Î ±ı ⁄‘Λ iÎı› »ı ±fiı ÷‹ı iÎΛ¿ »˘. ±ı ω«Îfl˘ ÁÎflÎ-¬˘ÀÎ ÷‹Îflı ˉı Ωı‰Îfi_ flèÎ_ fiËŸ. ÷‹Îflı ÷˘ ±ıfiı ±Î iÎı› »ı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. ±ı Â_ »˘ÕÌ ±Î’ı ? ’Ήfl «ı÷fi Ï⁄«Îfl_ ! ‹ÎÀı Ωı‰ÎfiÎ. ±ıfiı …±˘ ±ıÀ·ı V‰E» ◊¥fiı ’»Ì ∂ÕÌ Ω› »ı. ±ıfiı ¿¥ flÌ÷ı ¿ıÀ·_ ¿flı ? ±ı Â_ »˘Õ‰Îfi_ Ë÷_ ? ±Î’HÎÎ Ωı‰Î◊Ì ±ı »^ÀÌ Â© ¿fl‰ÎfiÌ …wfl. ±Î’HÎı Â© ◊›Î ’HÎ ±ıfiı Â© ¿fḻı, ÷˘ ±Î’HÎı … Ω›. ÷ı ±ı¿-±ı¿ ÿ˘fl˘ »^À÷˘ √›˘. ÷ı ’HÎ ±Î‰Î ·Î¬ ÿ˘flΠˢ›, »^ÀÎ ◊¥±ı, ⁄Á. ±ı ŒÎ¥·˘ »ı. ÷ı ·Î¬ı › »^À÷Î Ω› fiı ŒflÌ fiÎ ⁄_‘Λ. ±Î’HÎı »^ÀÎ ◊¥ √›Î. ÿ˘fl˘ ÿ˘flÎfiı CÎıfl √›˘, ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ CÎıfl √›Î, ±ı‹Î_ Â_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı Â©ÎI‹Î ⁄÷ÎT›˘, ˉı ±ıfiı ⁄Ì…_ ÷˘ ¿o¥ flèÎ_ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î’HÎı ±Î ⁄‘_ ⁄˘·‰Îfi_ »ı, ±ı ±Î’HÎÎ ’ÿ˚√·fiı Â© ¿fl‰Î ‹ÎÀı … ⁄˘·‰Îfi_ »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ ’˘÷Îfi_ fiÎ flèÎ_, ’HÎ ±Î √fiı√ÎflÌ flËÌfiı ±Î ’λ·Ì. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ’ÿ˚√·fiı Â© ◊‰Î ‹ÎÀı. ËÎ, I›Î_ Á‘Ì ÿÂÎ ’ÒflÌ ◊Âı fiËŸ. ±Î’HÎfiı ÿÎÿαı Â© ¿›Î˝, ˉı ±Î ’ÿ˚√·fi_ ÂÏ©¿flHÎ ⁄Î¿Ì ≠ffi¿÷ν — ±ı ¤˘√‰Ì ·¥Â_, ±ı ‰Î_‘˘ fiËŸ. µÿ›‹Î_ ±ı‰_ ¿o¥ »ı. ±ıfi_ ±Â© ◊÷_ ⁄_‘ ◊¥ √›_. ˉı ±I›Îflı ±ı‰_ ÂÏ©¿flHÎ ◊Λfiı, ˢ› ÷˘ ¤˘√‰Ì ·¥Â_. ÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl ’Òfl÷_ «Î·ı ±ı‰_ »ı. ±ÎiÎ΋Î_ flË̱ı ±ıÀ·ı ÂÏ©¿flHÎ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¤˘√‰Ì ·ı, ±ı‰_ ±ı¿·_ fiÎ «Î·ı. ¤˘√‰Ì ·ı, ±ı ◊›Î ¿flı. ÷˘ ÷‹ı ¤˘√‰Ì ·˘. ’HÎ ÷ı ’λ˘ ŒflÌ ±ıfi˘ Ïfi¿Î· fiËŸ ◊Λ, ±ıfi˘ ≠ffi¿÷ν — ±Î ±Î¬_ ÁΛLÁ ’ÿ˚√·fiı Â© ¿fl‰Îfi_ »ı fiı ? ±Î Ïfi‰ıÕ˘ fiËŸ ±Î‰ı. I›Îflı ±ı Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÿflı¿ ’ÿ˚√·fiı “Ωı¥fiı” ¿Îœ˘ ±ÎiÎÎw’Ì …ı ’Î_« ‰Î@›˘ »ı ¿ı ±Î ⁄‘_ …ı ωiÎÎfi, ±ı ’ÿ˚√·fiı Â© ¿ı ÷‹ı iÎΛ¿ »˘ ±fiı ±Î iÎı› »ı ’ÿ˚√·. Ωı ÷‹ı iÎΛ¿-iÎı›fi˘ Á_⁄_‘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı … »ı fiı ? ±ÎI‹Îfiı ¿o¥ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. flά¢, I›Îflı iÎı› »ı ÷ı V‰E» ◊¥, «˘A¬Î ◊¥fiı «ÎS›Î …Âı. iÎı› ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·. …ı ±V‰E» »ı ÷ı V‰E» ◊¥fiı «ÎS›Î …Âı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚‹Î_ ÷˘ ’ÿ˚√·fiı › Â© ¿fl‰ÎfiÌ (±ıÀ·ı …ıÀ·Î V‰E» ◊¥fiı √›Î ±ıÀ·Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ √›˘. Â© ¿›* ¿fl‰Î’HÎÎfiÌ Ïø›ÎfiÌ) ±Î’HÎı ¿o¥ …wfl fi◊Ì. ±Î’HÎı Ωı ±Î’HÎÌ …ı ±ıÀ·ı ’fl‹Îb ’»Ì ωlÁÎ ◊¥ Ω› »ı. Á_‰fl flËı »ı, ⁄_‘ ◊÷˘ fi◊Ì. Â© ÿÂÎ (iÎÎ÷Î-ƒpÎ) »ı, ±ı‹Î_ ±ÂÏ© (Ë_ ¿fl_ »_) ‹fiΛ fiËŸ, ÷˘
  8. 8. ‹ı·_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√·, «˘A¬_ ¿flı ÷ı › ’ÿ˚√· ! 187 188 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ’ÿ˚√· ÷˘ Â© ◊‰Îfi_ … »ı. ’ÿ˚√· ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı Â© ◊›Î … iÎÎfi¬ÎH΋Î_◊Ì ¨«_ flIfi ! ¿fl‰Îfi_ ! ¿˘¥ ‰¬÷ ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì Ω›, ⁄Ë fi˘Ó‘‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ ˢ›. ±Î‹ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÂÏ© ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ … »ıfiı ? ·Î√ı ÁËı·Ì ÁÀ, ’HÎ fi˘Ó‘‰Î …ı‰Ì ˢ› ±ı ‰Î÷. ±ıÀ·ı ±‹ı› ¿Ë̱ı ÿÎÿÎlÌ — ‰‚Ì …√÷ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ’ÿ˚√·fiı ±ÂÏ© ‹Îfi÷_ ËÂı ? ¿ı ±Î flIfifiÌ ¬ÎH΋Î_ ±Î ¨«_ flIfi fiÌ¿Y›_. …√÷ ±Î¬_ ±ÎI‹ÎfiÌ … ±ÂÏ© ‹Îfiı »ı. ±ÎI‹Î … ‹Îfl˘ ’Î’Ì »ı, ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ, ⁄Ë Á_ÿfl ‰Î÷ ¿flÌ. ⁄‘˘ √Ò_«‰ÎÕ˘ … ¿Ëı »ı. ’ÿ˚√·fiÌ ±ÂÏ©fiı @›Î_ ·˘¿ Á‹…ı »ı ? ±ı ÷‹ı Á‹F›Î ? fiÌ¿‚Ì √›˘. Ë‹HÎÎ_ ±Î’fiÌ ‰ÎHÎÌ …ı fiÌ¿‚ı »ıfiı, ÷ı ±ı¿ÿ‹ »^ÀÎ ’ÿ˚√·fiı Ωı Õ¬˘Õ¬· fiÎ ◊Λ fiı ÷˘ ±Î ÷˘ «˘A¬_ … ◊›Î ¿flı ’HÎ ’ÎÕ‰ÎfiÌ … ‰Î÷ ˢ› »ı ±fiı »ıS·Î ÁΛLÁfiÌ ‰Î÷. ±Î Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı. Õ¬˘ ¿flı fiı ’»Ì Õ¬· ◊¥ Ω› ! Õ¬˘Õ¬· ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, »ıS·_. ¿flfiÎflÌ ¿˘HÎ ? ÷ı ±iÎÎfi ‹ÎL›÷α˘. ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îflfi_ V◊Îfi, µI’Ï÷, ¿¥ flÌ÷ı »^À<_ ’ÎÕ‰_, ≠iÎÎ ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …ı ⁄˘·˘ »˘ ’ÿ˚√·◊Ì, Ë_ ÁÎ_¤‚_ »_. Â_ ¿flı, ˉı ±ı◊Ì ±Î√‚ ÿÎÿÎ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi÷Î ’ÿ˚√·‹Î_ Ë÷Ì. ±Î ÂOÿ˘ ±ı ±Î‰flHÎ ÷˘ÕÌ ÿÎÿÎlÌ — Á‹Ω¥ √›_ »ıfiı ? fiάı »ı, ÂOÿ˘ › ’ÿ˚√· »ı. ‹ı· › ’˘÷ı, ÁÎ⁄ › ’˘÷ı fiı ¿’Õ<_ › ’˘÷ı fiı »ıS·ı ’˘÷ı «˘A¬˘ ◊¥ Ω› »ı. ≠ffi¿÷ν — ËÎ ÿÎÿÎ, ÷‹ı ⁄Ë «˘A¬Î Œ˘Õ ’ÎÕÌ flèÎÎ »˘. ÿÎÿΠˉı fiÎ Á‹∞±ı ÷˘ ±‹ÎflÎ …ı‰Î ‹Ò¬Î˝ ¿˘¥ …√÷‹Î_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎ ±Î’ı ÁÌ‘˘ Œ˘Õ ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ’»Ì …ÕÂı … fiËŸ ±Î... ±Î ÿÎÿÎ ¿ËıfiÎfl ‹Y›Î, ⁄ÌΩı ‹‚ı fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — fiÎ …Õı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ÿÎÿÎfiÎ ÁÌ‘Î Œ˘Õ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰ÕÎ ‹˘ÀÎ Á‹ƒ‹Î_ ±Î flIfi ŒflÌ …ÕÂı fiËŸ, ¬˘‰Î¥ ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î Á‹Ω÷Î_ ⁄Ë ‰Îfl ·Î√Âı. √›_ ÷˘.. ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ »ıS·Ì ‰Î÷ ÷˘ …ÿÌ … ! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ‹fiı ÷˘ ±Î…ı ±ı‰_ ◊›Î ¿fl÷_ Ë÷_ ¿ı ±‹ı ¿ıÀ·Î ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÂOÿ˘ ÷˘ ±ıfiÎ ±ı …, ’HÎ ±Î »ıS·Ì ‰Î÷ »ı ! ‹Ò¬Î˝ »Ì±ı ! ±‹fiı ±‹Îfl_ … «˘A¬_ ¿fl‰ÎfiÌ …flΛ ’ÕÌ fi◊Ì. ÿÎÿÎfiı ±Î ’©Ï÷ fiı flÌ÷ ±ı¿ … ‰Î@›‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰_ fi◊Ì. ±fiı Ë_ Á‹∞ √›˘ flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ±‹Îfl_ «˘A¬_ ¿flÌ ±Î’‰ÎfiÌ ’Õı·Ì »ı. »_ ÷ı ±ı¿{ı@À ÷ı flÌ÷ı ¿Ë_ »_, ⁄ıÃ˘ ⁄ıÃ˘ Ωı¥fiı. ±fiı ±ı ÷‹fiı Á‹…‰Î ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…_ Â_ ? ±‹Îflı ≥E»Î ±ı‰Ì »ıfiı ¿ı ±‹Îfl_ ¿o¥ ‹ÎÀı ¿Ë_ »_. ±fiı ±Î ÷˘ …ı Ωı¥ √›˘ »_, ÷ı Ë_ ÷‹fiı ¿Ë_ »_. ±ıÀ·ı ’HÎ ¿›*, ±‹fiı «Î ’Î¥ ˢ› ±ıHÎı, ±ıfiı ·Î¤ ◊α˘. ±ı ’˘¥LÀ ÁÎflÎ_ Á‹…ı »ı, ’HÎ Ë… ÷˘ ‹ËŸ ⁄Ë Á‹…‰Îfi_ ⁄Î¿Ì »ı, CÎb_ ⁄Î¿Ì »ı.

×