Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

245 views
198 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

 1. 1. flÎ√-¶ıÊ 77 78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿıË F›Î_ Á‘Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ω› fiËŸ. ˉı ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±iÎÎfi ˢ› I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ fiÎ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÿıË Ë˘› ¿ı fi ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ÿıË ¤·ı Á˘ ‰Ê˝ flËı ±fiı ‹V÷Ì‹Î_ flËı. [2.1] ≠ffi¿÷ν — ±ı 99.99 À¿Î. ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı fiËŸ, ±ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı. flÎ√-¶ıÊ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±I›Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ⁄‘Î ◊›Î »ı. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. ’HÎ ±Î ÷˘ flÎ√-¶ıÊ »˘Õ‰ÎfiÌ ‰Î÷ Á_ÁÎflfi_ wÀ¿Î˜{ - ±iÎÎfi ! »ı. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ±ı‹ »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÿıË »ı, F›Î_ Á‘Ì ≠ÎHÎ ‰ıÿÎ_÷ ¿Ëı »ı ¿ı ‹‚-ωZÎı’ ±fiı ±iÎÎfi. …ˆfi˘ ¿Ëı »ı flÎ√-¶ıÊ »ı I›Î_ Á‘Ì ≠¿ÚÏ÷ flËı‰ÎfiÌ fiı I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ »ı. fiı ±iÎÎfi. ±Î ⁄ıµ ‹÷ »ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ. ±Î hÎHÎ ‰V÷ Ω› ÷˘, ‹˘ZÎı ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ÿıË √›Î ’»Ì flèÎ_ Â_ I›Îflı ? ±ı ÷˘ ÿıËfiÌ Ω› ‹ÎHÎÁ. ±Î‹Î_◊Ì ‹Ò‚ ¿˘‹fi Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±iÎÎfi.” wÀ¿˘{ ËÎ…flÌ‹Î_ … flÎ√-¶ıÊ Ω› I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› Â_ »ı ? flÎ√-¶ıÊ ±ı wÀ¿˘{ fi◊Ì. ‹‚-ωZÎı’ ±ı wÀ¿˘{ fi◊Ì. ÷˘ …. ‰Ì÷flÎ√ ÷˘ ⁄‘Î_ ⁄Ë ◊›ı·Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ! ±ıÀ·ı ±Î ÷‹fiı ’Ò‰˝fi_ wÀ¿˘{ Â_ »ı ? ±iÎÎfi. ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ’»Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. Ï≠F›ÕÌÁ »ıfiı ±ıÀ·ı ’ı·_ ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı Á‹∞ ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ËŸ◊Ì … ‹˘ZÎ ‰÷ı˝ »ı ±Î’HÎfiı, ‹„@÷ … …‰_ ¿ı ±Ë˘Ë˘, Ï≠F›ÕÌÁ Ë∞ flèÎ_ »ı. ‰÷ı˝ »ı. ’Ëı·Ì ±iÎÎfi ‹„@÷ ◊Λ. ±fiı ’»Ì »ı ÷ı flÎBÎ-¶ıÊ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› I›Î_ g«÷Î ◊›Î ‰√fl flËı … ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄‘Î Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊‰Î ‹Î_Õu˘, ÷ı flÎ√- fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘fiı g«÷Î ◊Λ I›Î_ ÏfiflÎ_÷ı ±fiı ¶ıÊfi˘ ⁄‘˘ Ïfi¿Î· ◊Λ. ±ıÀ·ı »ıS·Ì ‹„@÷, ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎ ◊Λ. ±ø‹‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì g«÷Î fiÎ ◊Λ. ÿıË‘ÎflÌ … ⁄fiı ‰Ì÷flÎ√ ! ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flÎ√ fiÎ flά̱ı ÷˘ SËΛ ⁄‚ı »ı ±fiı flÎ√ F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »_” I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë÷Î. ’HÎ ±iÎÎfi flά̱ı ÷˘ ‹˘ZÎ ±À¿ı »ı. √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ √›Î. ±ı¿ fiÎfi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±iÎÎfi √›_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ˉı ÷‹ı ¬flı¬fl Â_ »˘ ? Ïfl›·Ì „V’Ï¿_√ ¿ı flÎ√-¶ıÊ √›Î, Á˘ À¿Î. ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfiÌfiı Á˘ À¿Î ±iÎÎfi «_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı Â©ÎI‹Î »˘ ? fiÎ Ω›. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Á˘ À¿Î ±iÎÎfi Ω›. ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ï⁄·¿<· fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — Â©ÎI‹Î.
 2. 2. flÎ√-¶ıÊ 79 80 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ÷‹fiı flÎ√-¶ıÊ ¿Â_ fiÎ flèÎ_. “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î »ı, ±ıfiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı ? ÷˘ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ±fiı ¬flı¬fl “«_ÿ¤Î≥ »˘” ÷˘ ÷‹Îflı flÎ√-¶ıÊ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı › flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. flÎ√-¶ıÊ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ÷‹ı ¿˘≥ ΩıÕı √VÁ˘ ¿fl÷Î_ ˢ›, ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ±ıÀ·_ ’Ò»Ì ·™ ¿ı ±ı‹Î_ ÏËoÁ¿¤Î‰ ˢ› I›Îflı. ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı. «Î…˝ ±fiı ÷‹ı «_ÿ¤Î≥ »˘ ¿ı Â©ÎI‹Î »˘ ? ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı Ë_ Â©ÎI‹Î. ÷˘ ’»Ì ÏÕV«Î…˝ ⁄Lfiı ˢ› I›Îflı flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ ±ıÀ·ı ‹Îflı ÷‹fiı ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_. √VÁ˘ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ Ë_ Ωb_ …ı »ı ¤flı·˘ ‹Î· √·fi ◊Λ »ı. ±ı ‹Î· fiÌ¿‚Ì Ω› »ı. ±ıfiı ±À¿Î‰‰Îfi˘ ±Î’HÎı ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. “±Î‹ ±ıÀ·ı √VÁ˘ ◊Λ, ±ı ⁄‘_ ◊Λ ÷ı flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿Ëı‰Î›. «_ÿ¤Î¥ fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı” ±ı‰_ ÷‹Îflı «_ÿ¤Î≥fiı ¿Ëı‰_ Ωı≥±ı ¬v_. «_ÿ¤Î≥fiı ⁄ÌΩfiı ‘˘· ‹ÎflÌ ÿı ÷ı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ±◊‰Î «_ÿ¤Î¥ ⁄ı √΂˘ ¤Î_Õı ¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ’ÎÕ˘ÂÌ »ı fiı, ŒÎ≥· fi_. ‰fi ! ±√fl ⁄ı ‘˘· ‹Îflı, ±ıfi_ ±ıfiı «_ÿ¤Î¥fiı Œ‚ ‹‚Ì Ω›. «_ÿ¤Î¥fiı ⁄Î¿Ì ·Î≥fi ±Î˜Œ ÏÕ‹Î˝¿ıÂfi ’Õı·Ì, ±Î ¤Î√ ÷‹Îfl˘ ±fiı ±Î ¿ıÀ·Ì ‘˘· ‹ÎflÌ ·˘¿˘±ı ±ı ÷‹Îflı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’b_ ωiÎÎfi ÷‹fiı ¤Î√ ±ı‹fi˘. ‹¿Îfi ˢ›, ÷ı ‰Î≥Œ ±fiı ‘HÎÌ ‰ËıÓ«Ì ·ı ⁄¯Îı ÁË‹Ï÷◊Ì. Á‹Ω¥ √›_ ˉı ? ‰ËıÓE›Î ’»Ì ÷fl÷ … Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î Lˢ› ‹Îv_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ‰Ëı_«HÎÌ ¿›Î˝ ’»Ì ÷‹Îv_ Â_ ±fiı ±ı‹fi_ Â_, ±ı‹Î_ Õ¬˘ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ? flÎ√ ±ÎÁ„@÷ - ’fl‹Îbfi_ ωiÎÎfi ! ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’»Ì flÎ√‹Î_◊Ì ±fiflÎ√ ◊¥ Ω› »ı fiı ’»Ì ±ø‹‹Î_ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÿÂÎ ! ±ÎÁ„@÷ ◊Λ »ı. ±fiı ’»Ì √‹ı ÷ı‰˘ ÿ˘Ê ±ı ⁄‘_ ÁÎfl_ … ·Î√ı. flÎ√-¶ıÊ ±ı Á_ÁÎflfi_ ¿ÎflHÎ »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ◊›Î ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, flÎ√ ±ı ¿Î"Ï{{ »ı. ±fiflÎ√ ±fiı ±ÎÁ„@÷ Á_ÁÎfl◊Ì ‹@÷ ◊›Î. …√÷ flÎ√-¶ıÊ‹Î_ … ˢ›. F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi ≠ÎM÷ ±ı ¥Œı@À »ı. ÷˘ ¥Œı@À ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì, ¿Î"Ï{{ ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÎ »ı. fiÎ ◊Λ, Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±fiı øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ’HÎ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±Î‹ ≠‹ÎH΋Î_. ‰ÌÁ ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ±ÎÁ„@÷ ¿ı‰Ì »ı ? ±ı¿ ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “÷‹ı ‹fiı ±fiı À¿Î Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı fiı ±ıÓÁÌ À¿Î flÎ√-¶ıÊ flèÎÎ. ±fiı ±ËŸ ‹ÎflÎ ’hÎfiı ’HÎ iÎÎfi ±ÎM›_ »ı »÷Î_› ’HÎ ‹fiı ±ıfiÌ µ’fl ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ ±ø‹‹Î_ ÷˘ Á˘ À¿Î flÎ√-¶ıÊ √›Î. flÎ√ »ı. ±Î iÎÎfi ±ÎM›_ »÷Î_ flÎ√ …÷˘ fi◊Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı flÎ√ fi◊Ì, ⁄ıfi. ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı.” I›Îflı ¿Ëı, “’HÎ ±ı‰Ì ±ÎÁ„@÷ fiÎ flËı‰Ì ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı T≤Ïkα˘ flÎ√-¶ıÊ‰Î‚Ì Ë˘› ¿ÿΫ. Ωı¥±ıfiı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ÎÁ„@÷ ÷‹fiı fi◊Ì.” ±Î’HÎı ±Î ·˘Ë«_⁄¿ ˢ› ÿÎÿÎlÌ — ±Î flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿Ëı‰Î›. flÎ√-¶ıÊ ±ıÀ·ı Â_ ? “Ë_ ’˘÷ı ±fiı ±Î ÀÎ_¿HÎ̱˘ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ±Î‹ ±Î‹ ¿fḻı ÷˘ ÀÎ_¿HÎ̱˘ ¨«Î- … «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı ‹ÎL›÷Î ±ı … flÎ√-¶ıÊ »ı fiı ‹ÎL›÷Î ⁄ÿ·Î› fiËŸ, fiÌ«Ì ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ? “Ë_ ÁÒ™ »_, Ë_ ±Î‹ »_” ÷ı Ω› … fiËŸ. ±ı ÷˘ ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ≠ffi¿÷ν — ◊Λ. ¿Ëı ¿ı, “±Î ‹ÎflÌ ŒÎ¥· »ı. Ë_ …ÿ˘ fiı ±Î ŒÎ¥· …ÿÌ.” …ıHÎı ±Î ŒÎ¥·fiı ŒÎ¥· ΩHÎÌ ±ı ±ÎI‹Î Â© … »ı. øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ ±Îfiı “Ë_ … ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÀÎ_¿HÎ̱˘fiı ±ÎÁ„@÷ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î »_” ±ı‹ ¿Ëı. ÂflÌfl‹Î_ ·˘Ë«_⁄¿ …ı‰Î √HÎ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¥·ı@ÀˇÌ¿· ⁄˘ÕÌ »ı ±Î.
 3. 3. flÎ√-¶ıÊ 81 82 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ◊Ì ÂflÌfl‹Î_ ·˘Ë«_⁄¿ …ı‰˘ √HÎ ◊›˘ »ı ’HÎ ±ı √‹ı ±ı‰_ ±fiı flÎ√-¶ıÊ ÷ı ’λ˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ·˘Ë«_⁄¿ ˢ› ÷˘ › ÷Î_⁄Îfiı fiËŸ ¬ıÓ«ı. Âıfiı ¬_ı«ı ±ıı ? ·˘¬_Õ ±ı¿·Îfiı flÎ√-¶ıʉ΂˘ »ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î V‰¤Î‰ı ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±Î ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘ V‰ΩÏ÷fiı. V‰¤Î‰ »ı flÎ√-¶ıÊ. ±ıÀ·ı ±Î¿Ê˝HÎ fiı ω¿Ê˝HÎ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±ı ’ÿ˚√·fiÎ_ V‰¤Î‰fiı ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ‹ÎfiÌ ±fiı ’˘÷ı ±ı‹ ¿Ëı ±ı‰_ ±Î‹Î_ …ı ’fl‹Îb »ı fiı ±Î’HÎÎ ⁄˘ÕÌ‹Î_, ÷ı ·˘Ë«_⁄¿‰Î‚Î »ı ¿ı ‹fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı. ±ı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ »ı. F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ’ÿ˚√· »ı ÷˘ V‰ΩÏ÷fiı ¬ıÓ«ı. ÷ı ±Î ±ÎÁ„@÷ »ı. ±ıfiı ÷_ Ωı›Î ¿fl ÷˘ŒÎfi. ÷_ »_, Ë_ ±Î … »_, «_ÿ¤Î¥ … »_” I›Î_ Á‘Ì ±Î ‰ı ◊Âı. ±fiı F›Îflı “Ë_ ±Î‰_ ‘˘¿Õ<_ ¿>ÿı »ı fiı @›Î_ Ω› »ı fiı ±ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl fiı ‹fiı ◊Λ »ı, «_ÿ¤Î¥” »^ÀuÎ fiı “Ë_ Â©ÎI‹Î” ◊Âı I›Îflı ±Î ‰ı »^ÀÌ …Âı. ±ı‰_ »˘ÕÌ ÿı. ±ıÀ·ı ±Î “‹fiı ¿Â_ ±Õ‰Îfi_ fi◊Ì” ±ı‰_ ’λ˘ ¿flÌ ÿfl’›˘√ fiάı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı ÷˘ ’»Ì ÿı‰÷΋Î_ ËÎ◊ CÎÎS›Î ⁄fl˘⁄fl ±ı flÎ√-¶ıÊ I›Î_ ±ÎI‹Î fiËŸ. ±ÎI‹Î I›Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ. …ıÀ·˘ »ı. ±ı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ‹fiı ±ıÀ·ı ¿˘fiı ? “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ±ı flÎ√-¶ıÊ ±˘»˘ ±ıÀ·˘ ±ÎI‹Î ≠√À. flÎ√-¶ıÊ ¬·ÎÁ ÷˘ ±ÎI‹Î ΩB≤Ï÷ Ωı flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ¿ı ‹fiı ¿Â_ Á_’ÒHν. ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√’ÿ ±Î’ı·_ »ı. ±Î ¿_¥ …ı‰_ ÷ı‰_ ’ÿ »ı ? ±Î ◊Λ fiËŸ !±ı »˘¿flÎ µ’fl ±ÎÁ„@÷ »ı ¬Î·Ì. ’fl‹Îb-’fl‹Îb ‹‚Ì ±ı¿{ı@À »ı. ±Î ω«Îfl ¿fl‰Î …ı‰_ fiËŸ, ±fiı g«÷Î Âw ◊Λ ÷˘ ±ÎT›Î. hÎHÎ ’fl‹Îb ÷‹ÎflÎ ±fiı hÎHÎ ’fl‹Îb ±ıfiÎ, ‹ÎflÎ hÎHÎ ±fiı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‰Ì÷flÎ√÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹ı ±Î ÷flŒ ‰Y›Î fiı, ÷‹ÎflÎ «Îfl, ÷˘ ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ. ωiÎÎfi »ı ⁄‘_ ±Î ÷˘. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹fiı ±ıfiÎ ’ÏpfiÎ ¿ÎflH΢ ‹‚Ì ±Î‰Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ’˘÷ı √Î_ÕÌ ‰Ë ΩıÕı ŒÎ‰ı ±fiı ÕÎËÌ ‰Ë »ı ÷ı ±ıfiı ⁄˘·Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ Â©ÎI‹Î »˘. ±Î ⁄Ì…_ ⁄‘_ …ı flËı »ı fiı ÷ı iÎı›fiı ±fiı ƒU›fiı ÷‹ı ‹ËŸ fiÎ ŒÎ‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’fl‹Îb fi◊Ì ’ı·Î‹Î_. ’fl‹Îb ‹‚÷Î_ fi◊Ì ±Î√‚ ·Î‰˘ ±ı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. iÎı› ÷˘ ±Î‰_› ˢ› fiı ÷ı‰_› ˢ›. ±Î‰÷Î. iÎı› ÷˘ı, ‹ËŸ ‹fi‹Î_ Â_ ¿Ëı ¿ı, “±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ ’ÕÂı.” ’HÎ ÷ı ¿˘fiı ? ±ıfiı fiı ! ±Î’HÎı Â_ ? ±Î’HÎı ÷˘ ΩHÎfiÎfl »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ …ÿÌ ¤√‰Îfi ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ¿ıÀ·Î_ ◊Λ »ı ±ı …±ı »ı. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ Ω÷fi_ »ı, ‰Ì÷flÎ√ ’ÿ »ı. fiËŸ ! ⁄Ì…_ ⁄‘_ ˉı ¿_¥ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ⁄Ì∞ Ïø›Î±˘ ÷˘ øÏ‹¿‰Î‚Î ¿ı‹ ⁄_‘ ¿flı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı Ïø›Î±˘ »ı ‹ÎÀı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ flËı‰Î› fiı ¿Ëı, “fiÎ, ±Î ‹fiı Ïø›Î ±˘»Ì ¿flÌ fiά˘ ±fiı ±ËŸ ÷˘ ◊÷Î_ … fi◊Ì flÎ√-¶ıÊ, ’»Ì @›Î_ ±fi¿>‚ fi◊Ì ±Î‰÷_.” flèÎ_ ? ˉı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘ ÷˘ ¨‘Î flV÷ı «Î·ı. ¿_¥¿ ’λ_ ±Î ±ÎiÎÎ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ◊Λ. ±fiı ˉı ÷˘ ¬flı¬v_ flËı‰Î› … iÎÎ÷Î- ’΂÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’»Ì ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ’λ_ ‹˘‚_ ’ÕÌ Ω› ƒp΋Î_ ! ’ı·_ ÷˘ flËı‰Î› fiËŸ. ’ı·Î‹Î_ ÷˘ …flο ¿_¥¿ ‹ËŸ ¬ıÓ«ÎHÎ flËı, fiı ? ±ıÀ·ı ±ı‰_ «Î·‰Î ÿı‰_ ’Õı. ±Î¿Ê˝HÎ flËı. ±Î ±Î¿Ê˝HÎ ‰√flfi_ ¿ı‰_ ÁÎv_ ! F›Î_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄_‘ ◊›_ fi◊Ì Â©ÎI‹Îfiı flÎ√-¶ıÊ ! ¿ı ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ. ÷ı ±ËŸ ÷‹Îfl_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄_‘ ◊›_. ˉı ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ. ±I›Îflı ±Î iÎÎfi ’»Ì flÎ√-¶ıÊ ◊÷Î_ ÿı¬Î› »ı fiı ±ı ±Î¿Ê˝HÎ fiı ω¿Ê˝HÎ »ı, ±ı ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı, ’HÎ ‹fiı ±Î‹ ◊Λ »ı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı ±‹Îflı › ‹Î· ’Ëı·Î_ ¤flı·˘ ÷˘ ¬fl˘, ’HÎ ±Î¿Ê˝HÎ fiΠˢ› ±ı flÎ√. ±‹Îflı. …flΛ ±Î¿Ê˝HÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı I›Î_ ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı ±‹fiı.
 4. 4. flÎ√-¶ıÊ 83 84 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ‹Î· ¤flı·˘ ±ıÀ·ı ±I›Îflı ¬ıӫΛ ±ı flÎ√ fiÎ ¿Ëı‰Î›. flÎ√fi˘ ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı … ±ÎI‹Î ±fiı ÷ı ⁄‘_ “Ωı›Î” … ¿flı »ı. ‹fi‹Î_ ¿flfiÎfl Ωı¥±ı, flÎ√fi˘ ¿÷ν Ωı¥±ı ±fiı ¿÷ν ‰√fl flÎ√ ◊Λ fiËŸ. ÷_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ›, ÁÎfl˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ›, ⁄Ì…_ ◊›_ ˢ›, ¿÷ν »_ ? hÎÌ…_ ◊›_ ˢ›, ⁄‘_ ÷fl÷ … Ωı›Î ¿flı. ¿˘”¿ Â_ ‰ÎHÎÌ ⁄˘S›˘, ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ⁄˘S›˘ ˢ› ¿ı ÁÎflÌ ⁄˘S›˘ ˢ› ÷˘ › ’HÎ flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. flÎ√-¶ıÊ ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ÷L‹› ◊¥ …‰Î› »ı. ±ıÀ·ı ¿÷ν ◊¥ …‰Î› fiÎ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl, »ı. ÿıËÎK›ÎÁ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ flÏ« ˢ› I›Î_ ÷L‹› ◊¥ Ω›. ±Î ·˘¿˘ ’ˆÁÎ ““flÎ√-¶ıÊ, ±iÎÎfi ±ı ‹A› ¿‹˝fiÌ √˛_◊, ◊Λ ÏfiT≤ÏkÎ …ıË◊Ì ÷ı √HÎı I›Î_ ±Î√‚ ÷L‹› ◊Λ ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ? … ‹˘ZÎfi˘ ’_◊.”” - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ ≠ffi¿÷ν — ◊¥ Ω›. …ıfiÎ◊Ì ±Î flÎ√-¶ıÊfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊Λ ±ı ‹˘ZÎfi˘ ’_◊. ±ı ÷‹ÎflÎ ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ⁄Á, ÷ıfi˘ ±ı ¿_¥ √fi˘ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ±ÎI‹Î ±ı‹ fi◊Ì flÎ√-¶ıÊ ÏfiT≤kÎ ◊¥ √›Î. ¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹ı ¿ı‹ ÷L‹› ◊¥ √›Î ? ±ÎI‹Î ±ÎI‹Î … »ı. ±fiı ‘Ì‹ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±Î ±ø‹◊Ì ◊Λ. ‹ÎÀı ±ø‹ ±ı ‹˘ZÎfi˘ ’_◊. ‘Ì‹ı ±ı ÿÂÎ ±˘»Ì ◊÷Ì Ω› »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi ÷flŒ ±Î …÷_ Ω› »ı. Ïfifl_÷fl iÎÎfi flËı ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ Ë… ŒÎ¥·fiÎ Ïfi¿Î· ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ‹˘ZÎfi˘ ’_◊. ¿fl‰Î ’Õı »ı fiı ?! “Lˢ› ‹Îv_” I›Î_ »^ÀuÎ ! ÷˘ … ’‹Î› ‹˘ZÎfi˘ ’_◊ ! ⁄_‘Ή_ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ »ı … fiı ‹Î√˝ ! ⁄_‘Ή_ ˢ› ÷ıfiı ⁄Ï©fi˘ ‹Î√˝ ÷‹ı ’˘÷ı «_ÿ¤Î¥ ◊Ή ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ÷‹Îfl˘ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ »ı …. »^À‰_ ˢ› ±ıfiı ⁄‘Ì flÌ÷ı ¬S·_-»^À<_ »ı. flÎ√-¶ıÊ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı ±Î Â_ ◊Λ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ¿fl‰Î ±ıfi_ fi΋ ‹˘Z΋Î√˝. …ı ◊Λ ÷ı Ωı›Î ¿flı. …ı ◊Λ »ı ±ı «_ÿ¤Î¥fiı ◊Λ »ı ±fiı ÷‹ı Â©ÎI‹Î ΩH΢ »˘ ¿ı ±Î Â_ Á_ÁÎfl ÷˘ flÎ√-¶ıÊfi_ ÏfiÏ‹kÎ … »ı, ’˘÷ı … ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÏfiÏ‹kÎ Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ±fiı ÷‹ı ±ı‹ı› ¿Ë˘, “±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı.” ¿flΉÕΉı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄‘_ ⁄fl˘⁄fl. ≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ … ¿flΉÕΉı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ …ÿ˘ »ı ‹ÎÀı ÷‹ı ‰Ì÷flÎ√ »˘. ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ÷˘ ’»Ì ±ı ÏfiÏ‹k΋Î_ ’Õ̱ı … fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı ±ıÀ·ı ±‹ı ¿èÎ_fiı ¿ı ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ÷‹Îfl˘ …⁄fl…V÷ «Î·Ì flè΢ »ı. ’vÊ ±Î “‹Îv_ Lˢ›” ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ ’»Ì »^ÀÌ Ω›. ±Î “‹Îv_ Lˢ›” ¿èÎ_ ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ flËı, fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ flÎ√-¶ıÊ ⁄_‘ flËı fiËŸ …flÎ ¿ı ±ı ’˘÷ı …ÿ˘ ◊¥ √›˘. ±‹ı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷ı “÷Îv_ ¿›_” ±fiı ±ı ‰Îflı›. flÎ√-¶ıÊ ¿˘fiÌ ’fl ◊Λ »ı ? “÷Îv_ Lˢ› ¿›_” ÷ı ÿı¬ÎÕu_ »ı. ±ı Ωı ±I›Îflı ¿ËÌ ÿı ÷˘ ’»Ì »^À˘ ◊¥ ≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ◊÷Î_. Ω›. ±ı iÎÎfi «Ò@›Î fiı ±Î ±ı¿Î¿Îfl ◊›˘ ¿ı «˘ÓÀu_.
 5. 5. flÎ√-¶ıÊ 85 86 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl¬Îfiı ±Î‰_ »^À<_ flάÌfiı … ⁄ıÁ‰Î …ı‰_ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ’λ‚ ±‰V◊α˘fiÎ Ïfl±ı¿Âfi ˢ› »ı. ±ı¿ ’Õ …÷_ flËı, ’λ_ ⁄Ì…_ ’Õ ±Î‰ı. ÿflı¿ ‰V÷ ’Õ‰Î‚Ì Ë˘›. ÿÎÿÎlÌ — ±_ÿfl¬Îfiı ±fiı ⁄ËÎfl ˵ »^À<_ flά‰Îfi_ ! ⁄ËÎflı› Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î »ı ? ÷ÎflÌ ΩıÕı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î »ı ? ±ı ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ˉı ·˘¿˘ ÷˘ ±Î ΩHÎı fiËŸ ¿ı ±Î‰Ì „V◊Ï÷±˘ ˢ› »ı ! ±ı‰_ √΂_√΂Π◊Λ ÷˘ ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flı, ±ıfiı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? ·˘¿˘ ΩHÎ÷Î ËÂı ? ¿S’fiÎ … fiËŸfiı ·˘¿˘fiı ! ‹fifiΠωfl˘‘ Á΋ı... ‹ËÎI‹Î±˘fiı fi flèÎÎ_ flÎ√-¶ıÊ ! ‹fi ωfl˘‘ µÃΉı ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›. ‹fi _ flÎ√-¶ıÊ ‰√flfiÌ ⁄‘Ì …ı Ïø›Î±˘ »ı ±ı ’ÿ˚√·fiÌ Ïø›Î±˘ »ı. ωfl˘‘ µÃΉı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ flÎ√-¶ıÊ fi ◊‰Î_ Ωı¥±ı. ±ı ⁄‘Ì Ïø›ÎfiÌ √HÎ÷flÌ fi◊Ì ±ÎÔ‰÷Ì. flÎ√-¶ıÊ‰Î‚Ì »ı ÷ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ≠ffi¿÷ν — ‹fifiΠωfl˘‘‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ? …‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î‰ı »ı. ‹˘œ<_ Ï«ÕΛ ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ ◊›Î ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±Î’HÎÎ◊Ì. ±ı ’˘÷ı ‘HÎÌ ±Î’HÎfiı ¿ËÌ Â¿ı ¿ı flÎ√-¶ıÊ ◊›Î Ë÷Î. ‹˘œ_ ÿÎÿÎlÌ — flËı. ‹fifi˘ ωfl˘‘ ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘ »ı. ‹fi ÷˘ ±Î¬_ Ï«ÕΛ ÷˘› ¶ıÊ ◊›Îı ±ı‹ ±Î’HÎı ¿ËÌ Â¿Ì±ı fiËŸ. Ωı‰Îfi_ … »ı fiı ! ‹fi ƒU› »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı Ï«ÕΉÎfi_ ◊‰_ ±ı ¤Y›˘ ˢ› ÷˘ … Ï«ÕΛfiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fifi˘ ωfl˘‘ ˢ› I›Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ flËı, ’HÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËÌ Â¿Î› ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı … ‰Ì÷flÎ√’b_. flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ◊›Î ≠ffi¿÷ν — ±ı Ï«ÕΉÎfi_ ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ? ‰√fl iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ flËÌ Â¿Î› fiËŸ. …ıÀ·˘ ‰¬÷ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ◊›Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎ ¤Y›˘ ˢ› ÷˘› ◊Λ, ’ÿ˚√· Ïø›Î »ı. Ωı ¿Ïÿ ±ıÀ·˘ ‰¬÷ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËÌ Â¿ı. ±ıfiı fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘› ±Î Ïø›Î ◊›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ‹fifi˘ ωfl˘‘ ¬Ò⁄ ·Î_⁄˘ Á‹› «Î·÷˘ ˢ›, ’HÎ ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ √‹÷_ ◊Λ »ı, ‹ÎÀı »^À˘ »ı ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î›? ±Î ‹fi iÎı› »ı ±fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı, ±ı ±ı@{ı@ÀfiıÁ‹Î_ ÿı¬Î¥ Ω›, ÷˘ ±ı ‹fifi˘ ωfl˘‘ ∂ÕÌ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿ̉Π…ı‰Ì ‰Î÷ »ıfiı, ±ı ÷˘ ⁄‘Î ¿Ëı, fiÎfi_ »˘¿v_› ¿Ëı. ’HÎ Ï«ÕΛ˘ ÷˘ ±ıfiı ¿_¥ ±‹ı ±ı‹ fiÎ ‹Îfi̱ı ¿ı ±Îfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹Î‘Îfi ◊›_ ±ıÀ·ı ∂ÕÌ √›_, ⁄Á. ‹fi Á‹Î‘Îfi flÎ√-¶ıÊ ◊›Î »ı. ÷_ Ï«ÕΛ ÷˘ Ë_ fiÎ ‹Îfi_ ±fiı ⁄ÌΩı fiÎ Ï«ÕΛ ÷˘ › ¬˘‚ı »ı, ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı, ±ıÀ ±ıfiÌ ‰ı. ±ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı Á‹Î‘Îfi ◊›_, ‹Îfi̱ı ±Îfiı flÎ√-¶ıÊ »ı. iÎÎfi fiÎ ·Ì‘ı·_ ˢ› fiı ±Î‹ Ã_ÕÎ¥◊Ì ‰Î÷ ±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω›, ±Î¬˘ B·˘⁄ ∂ÕÌ Ω› ÷ı CÎÕ̱ı. ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘› ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı flÎ√-¶ıÊ »ı. Á΋Îfi ÷ˆ›Îfl »ı, ‹ÂÌfiflÌ ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ‹fifiı ÷ı ‰¬÷ı Á‹Î‘Îfi ◊¥ «Î· »ı flÎ√-¶ıʉ΂Ì. Ï«ÕΛ ÷˘ ±ı ¶ıÊ‹Î_ »ı fiı Ï«ÏÕ›˘ fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿_¥ Ω›. ’HÎ ±ı Ïfl·ıÏÀ‰ iÎÎfi◊Ì Ë˘› ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ’λ_ Ïfl±ı¿Âfi ÷˘ flÎ√‹Î_ »ı ’HÎ »ı ¬fl˘fiı ¿Âο‹Î_. ±fiı ±Î ±ø‹ ωiÎÎfifi˘ ≠÷Î’ ÷˘ ±Î‰‰Îfi_ fiı ? Ωı ! ’λ_ ¿˘¥ ÁΑ-±Î«Î›˝ ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı. »÷Î_ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘
 6. 6. flÎ√-¶ıÊ 87 88 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¿⁄Ò· ¿flı ’λÎ_. ⁄ı-’Î_« fiËŸ, ⁄‘Λ. ⁄‘Λ ±ı¿Ì ÁÎ◊ı ±Î_√‚Ì ¨«Ì ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ‰‘ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘, fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì Á΋Îfiı fiÎ ¿flı. I›Îflı ’ı·Î Â_ ¿Ëı ⁄‘Î ? ±flı, ±Î √Î_ÕÎ ·Î√ı »ı ⁄‘Î, Ë_ ! ±Î ◊¥ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ ¿ÂÌ …wfl fiËŸ. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ±Î’HÎÌ Á‹… »ı. ’ı·Ì ±ı‹fiÌ ÿÏfi›Î ÕÎËÌ ±fiı ±Î’HÎÌ ÿÏfi›Î √Î_ÕÌ ⁄‘Ì ! ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ‘˘¥ fiά‰Îfi_, iÎı› ÷flÌ¿ı Ωı›_ ±ıÀ·ı ‘˘‰Î¥ √›_. ±fiı ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ÷˘ ¿˘¥fi_ ±ı‰_ ¬flÎ⁄ ◊Λ ÷˘ “ÁÎfl_ ◊›_” ’Ëı·Î_ ÷˘ ÁÎËı⁄ ¿_¥¿ …flÎ ¨‘_-»÷_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ ±ı‹ ·Î√ı ±fiı ±ıfiÎ µ’fl ¶ıÊ ‰÷˝÷˘ … ˢ›. ±I›Îflı ¶ıÊ ‰÷ı˝ fiËŸ ‹ÎÀı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ω«Îfl˘ ‹ËŸ ±Î‰ı fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊›Î ¿flı ¿ı ÁηÎfiı ’λ‚. ·Î√ı ¬fl_ ¿ı ¬flÎ⁄ ◊›_, ÁÎfl_ ◊›_ ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ¤flı·˘ ¿Â_¿ ±Î‰ı ÷˘ CÎÎÀ ¿fḻı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ±Î‰ı, ±ı ⁄‘_ ¶ıÊ ‹Î· »ı ÷ı ⁄‘˘ fiÌ¿‚ı »ı. ¿Ëı‰Î›. ±fiı ¿˘¥ µ’flÌ »ı ÷ı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ËıS’ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ±ıfiÎ ‹ÎÀı ⁄Ë ¤Î‰ ±Î‰ı ÷˘ ±ı flÎ√ ¿Ëı‰Î›, ⁄Á. ÷ı ±Î ˉı ¶ıÊ › fiÎ ◊Λ ωʛ√˛_Ï◊ »ıÿfi, I›Î_ Ïfi… V’WÀ‰ıÿfi ! fiı flÎ√ı › fiÎ ◊Λ, Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ±Î ¶ıÊ »ı ÷ı ΩB≤Ï÷‹Î_ fl¬Î‰ı »ı ±fiı flÎ√ Ïø›Î±˘ ⁄‘Ì ≠οÚÏ÷¿ »ı. ±ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ÷ı … ‹˘ZÎ »ı. ¿Õ‰Î ÷L‹›Î¿Îfl ¿flΉı »ı. ÷˘ ±Î ¿Î‹-ø˘‘◊Ì Â_ ¬˘À ±Î‰ı »ı ? ±ıfiÌ …wfl ’fl ¶ıÊ fiı ‹ÌÃÎ_ ’fl flÎ√ ◊Λ ±ı ±iÎÎfi÷Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±iÎÎfi Ω› fiËŸ ? ÷˘ ¿Õ‰_-‹ÌÃ<_ fiÎ flËı. ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‹-ø˘‘ ⁄‘Î_ ÿ—¬ ±ÎM›Î ¿flı. ⁄Ë ÿ—¬ ±Î’ı. ±ıfiÌ ’»Ì ±ı ¤flı·˘ ‹Î· ! …wfl ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı ¿ı Á_ÁÎfl ±ıfiı √‹÷˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ …wfl »ı. ’HÎ ±ıfiı ÿ—¬ ÁËfi fiÎ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹-ø˘‘ … ÿ—¬ ±Î’fiÎfl »ı, ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ ±fiı Ë… ’HÎ ¿˘¥ ¿˘¥‰Îfl ±ı‰_ ◊Λ »˘¿fl˘ fi◊Ì ±Î’÷˘. ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’÷_ fi◊Ì. ±Î ’˘÷ÎfiÎ ±_÷fl »ı ¿ı ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı ¿_¥¿ ÷¿·ÌŒ ’ÕÌ Ë˘› ’»Ì ±ı‰Ì ¿_¥ ÷¿·ÌŒ ÂhÎ±˘ … ÿ—¬ ±Î’ı »ı. ⁄ÌΩfiı ’Õı, ÷˘ ±_ÿfl◊Ì ±ı‰_ ◊›_ ¿ı, ÁÎv_ ◊›_ ±Î‰_ ◊›_ ÷ı. ±ı Â_ »ı ? ±ı ÊÕÏfl’ ±ı … ÿ—¬ ±Î’ı »ı. ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’fiÎfl fi◊Ì, ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÎfl_ ◊›_, ±ı‹ ◊Λ ±ı ¶ıÊfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı, ±fiı ±Î … ‹Ò±Î »ı. ±ı Ωı »^ÀÎ ◊¥ √›Î ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±ÎT›˘. ±Î ¬flÎ⁄ ◊›_ ±ı‹ ±Î‰ı ÷˘, flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ı flÎ√-¶ıÊfiÎ ’ÏflHÎ΋fiÎ_ Ë_ Ωı™ »_ fiı ‹fiı ¿˘¥ ⁄ËÎfl ÿ—¬ fi◊Ì ±Î’÷_. ÊÕÏfl’ ‹ËŸ Ë÷Î_ I›Î_ ¤Î‰ …ı ‹ËŸ ¤flı·Î ÷ı ‹Î· ±Î…ı fiÌ¿‚ı »ı. I›Î_ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÁÎfl_- Á‘Ì ÿ—¬ ±Î’÷Î Ë÷Î. ˉı ‹ËŸ ±ı ·˘¿˘±ı ⁄‘_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_, Á˙ ¬˘À<_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ⁄‘_ iÎı› … »ı. ±ı ΩHΉΠ…ı‰_ … »ı. Á˙fiı √΋ «·ı √›Î. ≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ ◊Λ I›Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ? CÎfl‹Î_ ±¿‚΋HÎ ◊Λ »ı, ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ‘HÎÌ ±ı‰˘ »ı ? fiÎ. ÷˘ ¿Ëı, ⁄ˆflÌ ±ı‰Ì »ı ? fiÎ. flÎ√-¶ıÊ »ı ‹ÎÀı ÿ—¬ ◊Λ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ◊Λ ÷ı Ωı‰Îfi_, ±Î‰_ ◊›_ ±ËŸ ±Î√‚ fiı ±ËŸ flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘ ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±◊Õ΋HÎ … fiÎ ◊Λ. flÎ√-¶ıÊ »ı, ±Î‰_ ◊›_. ±ı‹Î_ ±Î’HÎı ±ı … Ωı‰Îfi_. ±fiı Ωı ¿ÿÌ ‰‘Îflı ’Õ÷_ Á΋Π’˘÷Îfiı. flÎ√-¶ıÊ ±ıÀ·ı V‰Î◊˝. ÁË ÁËfiÎ V‰Î◊˝‹Î_ ’Õ‰_, ±ıfi_ fi΋ ‹ÎHÎÁfiı ±L›Î› ◊÷˘ ˢ›, ¶ıÊ ’ÏflHÎ΋◊Ì ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ «_ÿ¤Î¥fiı flÎ√-¶ıÊ. ±‹fiı V‰Î◊˝fiÌ »ı ¿˘≥ ¤Î_…√Õ ? ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±‹Îflı ¿Â_ ±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ¤¥, ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ? Ωı≥±ı … fiËŸ, ÷˘ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ. ±Î ÷˘ ±ı¿ flÁÎV‰Îÿ «Î¬‰Î
 7. 7. flÎ√-¶ıÊ 89 90 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÁÎfl_ Ωı ¤Î_…√Õ, Ωı ¤Î_…√Õ, Ωı ¤Î_…√Õ ±fiı «Î¬Ìfiı ΩHÎı ¿ı fiÎ Á˘ À¿Î √›Î flÎ√-¶ıÊ ! ¿Î›‹fiÎ ÁϬ›Î ◊≥ …÷Î_ ˢ›fiı ÷˘ › ÁÎfl_. ’HÎ ±Î «ÎA›Î ÷˘ › fl˘¿¿‚ÎÀ, fl˘¿¿‚ÎÀ, ⁄Y›˘. ÁΫ_ ¿ËıΩı, fl˘¿¿‚ÎÀ ¬fl˘ ¿ı fiËŸ, …±˘ ±Î‹Î_ ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı ““±ı¿ ’fl‹Îb …ıÀ·˘ ’HÎ flÎ√- «ÎA›Î ÷˘› ? ¶ıÊ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¤Î‰ ωz‹Îfi »ı, ±ı ⁄‘Î_ ÂÎVh΢fi˘ ΩHÎfiÎfl ˢ‰Î »÷Î_ ’HÎ ±ÎI‹Î ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±fiı ±ÎI‹Î ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — ◊Λ, ±ı¿ÿ‹ ÁI› ! ±fiÎI‹Îfiı› ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÁQ›¿˚ ƒ„WÀ › fi◊Ì”” ¿Ëı »ı. Â_ ¿fl¢ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ flÎ√-¶ıÊfiı ·≥fiı »ı. ⁄≥fi˘ › ÿ˘WÎ fi◊Ì, ˉı ? ÷tfi Á˘ À¿Î ÁÎ«Ì ‰Î÷ ·¬Ì »ı ±fiı ‹ıÓ Á˘ À¿Î ÁÎ«Ì ‰Î÷ ±Î’Ì ¤≥fi˘ › ÿ˘Ê fi◊Ì. ÁÎflÎ_ ÁÎflÎ_ ‹ÎHÎÁ˘fiÌ ±_ÿfl {CÎÕΠˢ› »ı. ±ıfi_ »ı. I›Îflı ±Î ¤Ò· ¿˘fiÌ ◊Λ »ı ±Î ? Â_ ¿ÎflHÎ ¿ı flÎ√-¶ıÊ. ±fiı Ωı ‰Ì÷flÎ√÷Î’Ò‰˝¿ ˢ› ÷˘ ÷˘ {CÎÕ˘ ◊Λ ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ’fl‹Îb ’HÎ flÎ√fi_ flèÎ_ fi◊Ì ±ı‰_ T›„@÷fiı ¤Îfi fiËŸ. ’HÎ ÷ı ÷˘ @›Îflı ˢ› ? ±ÎI‹iÎÎfi ÁÏË÷ ˢ› I›Îflı. ÷ı ’ı·Ì ⁄≥ @›Îflı ◊Λ ? ±fiı ±ı ¤Îfi ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ? ¿ËıÂı, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” I›Îflı ¿Ëı, “÷ıÓ ±Î…ı ¿èÎ_, ÷ı ÁÎfl_ ◊›_. ±Î «_ÿ ÷˘ ±Î‰˘ … »ı, ’Ëı·ı◊Ì … ±Î‰˘ »ı. ÷ıÓ ±Î… ¿èÎ_ I›Îflı ‹ıÓ ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfi_ ¤Îfi ’Ò»‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¿flı@À »ı ¿ı ‹ÎflÌ ¿o¥ ΩH›_. ÷ıÓ ÷˘ Ë‹HÎı … ΩH›_, Ë_ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … Ωb_ ±Î «_ÿfiı !” ¤Ò· ◊Λ »ı ±ı‹ ’Ò»‰_ Ωı¥±ı. ≠ffi¿÷ν — V’p ‰ıÿfi ◊Λ I›Îflı ÷˘ ωWΛ-ω¿Îfl ’HÎ fiÎ flËı ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î flÎ√-¶ıÊfi_ ±ı¿ ’HÎ fiı ? ’fl‹Îb flèÎ_ »ı ¿ı fi◊Ì flèÎ_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ωWΛfiÌ Ë›Î÷Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì V’p ‰ıÿfi ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — flÎ√fi_ ’fl‹Îb flèÎ_ fi◊Ì ±ı‰_ Ë_ Ωb_ »_ fiı ÷‹ı fi◊Ì … fiËŸ. V’p ‰ıÿfi @›Îflı ◊Λ ¿ı ±Î ‹fi-‰ÎHÎÌ ÿıË‹Î_› ’˘÷Îfi_ ΩHÎ÷Î ±ı ¿ı‹fi_ ? ‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiΠˢ›. ±‹ÎflÌ Ïfiω˝«Îfl ÿÂÎ »ı, ±‹ÎflÌ Ïfiω˝¿S’ ÿÂÎ ≠ffi¿÷ν — ±ı‹ fiËŸ, T›‰ËÎfl‹Î_ ? »ı, ±‹ÎflÌ ÏfiflÌE»¿ ÿÂÎ »ı, I›Îflı ±Î ÿÂÎ µI’Lfi ◊≥ »ı. ±ı ÿÂÎfiı ±‹ı ‘L› ‘L›, ±ıfiı fi‹V¿Îfl ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î ÿÂαı ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰ËÎfl ¿Ë˘ ¿ı ÷Ëı‰Îfl ¿Ë˘. ’HÎ ±Î ’fl‹Îb fi◊Ì ’ˢӫ‰Îfi_ »ı. ’»Ì ±ı¿Îÿ VÀıÂfi flèÎ_ »ı ÷˘ »˘fiı flèÎ_. ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ÷‹Îfl΋Î_. ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl ¿o¥ ±ı¿ Ω÷fi˘ ˢ› »ı ? ÷Ëı‰Îfl fi◊Ì VÀıÂfi˘ ±˘‚_B›Î. ˉı ±ı¿fi˘ Â_ ÏËÁÎ⁄ ? ±fiı ÷ı › ¤√‰ÎfifiÌ ±Î‰÷Î ! Ïÿ‰Î‚Ìfi˘ ÷Ëı‰Îfl, ‘fi÷ıflÁfi˘ ÷Ëı‰Îfl, ⁄‘Î_ fi◊Ì ±Î‰÷Î ! Ëÿ‹Î_ … ˢ›. ÏÁBfi·ı › ±Î‰Ì √›_, ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. @›Îflfi_ › ’HÎ ’fl‹Îb flÎ√fiÎ fi◊Ì ÷‹Îfl΋Î_. ±Î‰Ì √›_. ÷‹Îflı › ÏÁBfi· ±˘‚_√Ì ·Ì‘_. M·ıÀŒ˘‹˝ ÷˘ fi◊Ì ±ÎT›_ ≠ffi¿÷ν — flÎ√fi_ ±ı¿ ’HÎ ’fl‹Îb fiΠˢ›, ⁄Ë … ‹˘ÀÌ ‰Î÷ ’HÎ ÏÁBfi· ÷˘ ±˘‚_B›_ »ı. »ı ±Î ÷˘ ! ≠ffi¿÷ν — ¤√‰ÎfifiÌ Ëÿ ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ ⁄ı›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ±ı¿ ’fl‹Îb ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı ÁQ›¿˚ ƒ„WÀ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤√‰ÎfifiÌ Ëÿ fiı ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ ! ¿S›ÎHÎ ¿ı‹ ˢ› ? ËÎ. I›Îflı ’»Ì ! ÷‹ı ÁQ›¿˚ ÿ½fi‰Î‚Î »˘. ±fiı ±Îfi_ ·¬ı·_ ¿flÌ fiάıfiı !
 8. 8. flÎ√-¶ıÊ 91 92 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¬˘À<_ »ı ¿ı ÷‹Îfl_ ? ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ⁄‘Î ΩHÎı ¿ı ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ‘_‘˘ ¿flı, ‰œı- ·œı ÷˘ › ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±ı ±ı‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. »÷Î_ ‹fiı ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ≠ffi¿÷ν — ±Î ·¬ı·_ ⁄flÎ⁄fl »ı. fiı ! ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ? ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Áη_, ‰Ì÷flÎ√ ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ ±Î’ı·_ ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ⁄fl˘⁄fl »ı. ‹ıÓ ÁQ›¿˚ ÿ½fi ¿ı‹ Ë≥ ? ’HÎ ‹fiı ÷˘ ¬⁄fl ˢ› fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ÕÎ"@Àfl ÷˘ ΩHÎı. ÷ı ±ÎM›_ ÷ı ËoÕÕ ’flÁıLÀ ⁄fl˘⁄fl »ı ±fiı ±Î‹Î_ ·¬ı·› ⁄fl˘⁄fl »ı, ÷˘ ¤Ò· ıˇ _ ÿÿafiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ËÎv ÿÿ˝ ‰K›_ ¿ı CÎÀu_ ? ‰Ëı‹ ’Õı. ’HÎ ‹fiı ¿˘fiÌ »ı ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ˘ ±ı. ÷˘ ¬⁄fl ˢ› fiı ¿ı ÿ‰Î …ı ±Î’Ì »ı. ±Î‹fiı ‰‘ı-CÎÀı ±ı‰_ ·ÎB›_ ±ıÀ·ı ÷fl÷ ÿ‰Î ¿ËÌ ÿÌ‘Ìfiı !! ⁄‘ı … flÎ√-¶ıÊ, flÎ√-¶ıÊ, flÎ√-¶ıÊ. √Q‹ı I›Î_ ˉı «_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı Â©ÎI‹Î »˘ ? ‘‹˝‹Î_ Ω±˘, flÎ√-¶ıÊ ‰√fl ˢ› fiËŸ. Á_÷˘ µ’fl flÎ√ ±fiı fiηΛ¿ ≠ffi¿÷ν — Â©ÎI‹Î. µ’fl ¶ıÊ ! ⁄Ì…_ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ Â©ÎI‹Î‹Î_ ±ı¿ ’fl‹Îb flÎ√fi_, ¶ıÊfi_ ¿Â_ flèÎ_ ±ı¿ …HÎ ¿Ëı, Ë_ √vfiÎ ±Îl‹‹Î_ √›˘, I›Î_ ‹Îflı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ fiËŸ. ‹ÎÀı ÷‹fiı Á_’ÒHν Â©ÎI‹Î ⁄fiÎT›Î »ı ’ÿ‹Î_ fiı Â_ ¿fl‰Î ±Î‹ fiı ? ‹ıÓ ¿èÎ_, I›Î_ › ⁄‘Î ’W¿‚, ±ËŸfiÎ …ıÀ·Î_ … I›Î_›. ¿ÎflHÎ ¿ı F›Î_ ¿fl˘ »˘ ? ÷‹fiı ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ’ÿ‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ »ı fiı, F›Î_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ ÷ÎflÌ ’ÎÁı »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ◊Âı, ÷_ √Q‹ı ÷ı V◊‚‹Î_ …™, flÎ√-¶ıÊ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ fi◊Ì. ÷‹fiı Á‹Ω¥ √›_fiı ±Î ±Î_ÀÌ ? V◊‚ Â_ ¿flı ÷ı ? ÷ÎflÌ ’ÎÁı ÏÁS·¿ … flÎ√-¶ıÊfiÌ »ı. ÷_ √Q‹ı ÷ı V◊‚ ±Î ÷˘ ÷‹ÎflÌ ’Ëı·Î_fiÌ ±Îÿ÷ »ı fiı ÷ı …÷Ì fi◊Ì. ±Îÿ÷‹Î_ ¿ı ±Î ‹fiı ⁄ÿ·ı ÷˘ › ’HÎ ÏÁS·¿ ÷˘ ÏÁS·¿ ⁄˘·Âı …. ‹ıÓ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÏÁS·¿ … ◊¥ √›Î. ±Î ÷˘ √ıflLÀıÕ »ı. ±Î ¿o¥ …ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±Î … flÎ¬Ì fiËŸ, ÷˘ ’»Ì √‹ı ÷ı V◊‚‹Î_ Ω‰ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ … ¿ı‰Ì √ıflLÀıÕ ‹˘ZÎ ±Î’ı·˘ »ı. ËÎ◊‹Î_ ‹˘ZÎ ±Î’ı·˘ »ı. ’HÎ ¤˘√‰÷Î_ ±Î‰Õı flÌ÷ı ? “Ë_” ±fiı “‹Îv_” ±ı … flÎ√-¶ıÊ. “Ë_,”-“‹Îv_” fi◊Ì ±ıÀ·ı flÎ√- ±ıÀ·_ ±ıfiÎ ⁄Î’fi_. ¶ıÊ @›Î_◊Ì Ë˘› ? “Ë_”-“‹ÎflΔ ‰√flfiÎ ¿›Î ÁΑ±˘-Á_÷˘ flèÎÎ »ı ? ÷‹Îv_ “Ë_” “‹Îv_” ¬v_ ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿. I›Îflı ÕˇÎ‹Î‹Î_ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› fiËŸ, ·œı-‰œı ÷˘ › ‰Ì÷flÎ√ ! √Q‹ı ±ıÀ·_ ·œ‹˚·œÎ ¿flı, ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flı, √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘› ’HÎ flÎ√-¶ıÊ flÎ√-¶ıÊ ±ı … Á_ÁÎfl. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ÎiÎÎ ’΂ı, ÷˘ fiËŸ. flÎ√-¶ıÊ ‰√flfiÌ …B›Î Ωı‰Ì ˢ› ÷˘ ±ı Ωı‰Ì. ÷‹ı ÕˇÎ‹Î fiËŸ ±ÎiÎÎ ’΂÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı flÎ√-¶ıÊ Ï⁄·¿<· ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±ËŸ Ωı›ı·˘, fiËŸ ? flÎ√-¶ıÊ Ë˘› fiËŸ. ±fiı ÷ı »˘¿flÎ_±˘fiı ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷˘ › ±‹ı ¿Ë̱ı flÎ√-¶ıÊ ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ! ¿ı ±Î ‹˘Z΋Î_ »ı. Ë‹HÎÎ_ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄Á‹Î_ ⁄‘Î_ ‹ËÎI‹Î±˘ ±Î‰ı. «ÎflÁ˘-’Î_«Á˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ⁄Á˘‹Î_. ÷˘ ±ı ·œ‹˚·œÎ ¿flı, ÷˘ ±‹ı ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î‹ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿Ëı‰Î› ? ±ı‹fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı. ·œΩı, ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ·œ˘, ¿Ë̱ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›Ï÷flı¿. Ωı iÎÎfiÌ ’vÊ iÎÎfi ±Î’ıfiı ÷˘ ⁄ıµfiΛ √ıflËÎ…flÌ‹Î_ »^À¿Îfl˘ ¿_¥ fiËŸ ◊Λ ±ı‰˘. ±ËŸ ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ·œ˘ ÷˘ »^ÀÌ Ω›. ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı ¬flÎ_ ±„V÷I‰‹Î_. ’HÎ ⁄ıµfiÎ »ı fiËŸ. ±Î › ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. «˘A¬_ ◊¥ Ω›fiı ⁄‘_. ŒÎ¥·˘ „@·›fl ◊¥ √H΢ ‹Ò‚ «ı÷fi‹Î_ fi◊Ì ±fiı ‹Ò‚ ’fl‹Îb‹Î_ fi◊Ì. ω¿Ú÷÷΋Î_ »ı ±Î. Ω›. ±ıÀ·ı ±Î ⁄LfiıfiÎ √HÎ »ı fiËŸ, »÷Î_ ∂¤Î_ ◊›Î »ı. ±fiı ω¿Ú÷÷Îfiı
 9. 9. flÎ√-¶ıÊ 93 94 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ·Ì‘ı ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿ ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎ ±ÎI‹Î‹Î_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿ ¿Ëı »ı, iÎÎfi≠¿ÎÂfiı fi ˢ› ‹Ò»Î˝ ! ’ÿ˚√·‹Î_ »ı. ≠ffi¿÷ν — Â©ÎI‹Î …ı »ı ±ı ÷˘ iÎÎfiV‰w’ »ı fiı ≠¿ÎÂV‰w’ ≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√· ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿Ëı‰Î› ? »ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Ò‚ ’fl‹Îbfi˘ √HÎ fi◊Ì ±Î ¿ı «ı÷fifi˘ √HÎ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰˘ ≠¿Î fi◊Ì Ë˘÷˘. ’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ fiı √·fi. ÷ı iÎÎfi ‹‚÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ’ÒflHÎ ⁄_‘ ≠ffi¿÷ν — fiÎ. …ÿ˘ ≠¿Î ’HÎ ≠¿ÎÂw’Ì Â© «ı÷fi.... ◊¥ √›_. ˉı √·fi ±ı¿·_ flèÎ_. ’ÒflHÎ ÿ˘Ê˘◊Ì ⁄_‘fi »ı, √·fi ÿ˘Ê˘ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’fl ≠¿Î »ı, ±ı‰˘ ≠¿Î fiËŸ. ≠¿Î ±ıÀ·ı Ïfi…˝flÎ »ı. √·fi ÿ˘Ê˘ ±ı ⁄_‘ ‰√flfiÌ Ïfi…˝flÎ »ı ±fiı ’ÒflHÎ ÿ˘Ê˘ ±ı Â_ ¿ı ¿˘¥ ‰V÷‹Î_ ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fi ◊‰Î ÿı. …√÷fiÌ ⁄‘Ì «ÌΩı …±ı ’HÎ Á_‰fl ‰√flfi˘ ⁄_‘ »ı. ‹Ò»Î˝ µIMίΠ◊‰Î fiÎ ÿı ±Î …√÷‹Î_ ±ı‰˘ ≠¿Î »ı. ±Î Œ˘À˝‹Î_ Ω› ’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ÷ı iÎÎfi ! ÷˘ ⁄‘Ì «ÌΩı …±ı ÷˘ ¿ıÀ·Ì «ÌΩı‹Î_ ‹Ò»Î˝ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ◊Λ »ı. ±ı ÷˘ ’ÿ˚√· … »ı. »ı … fiËŸ ’ÿ˚√· ÏÁ‰Î› ¿Â_. ’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊‰Î ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl. ‹Ò»Î˝ ◊¥ ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î ‹Ò»Î˝ fiÎ ◊‰Î ÿı ±ı ≠¿ÎÂ. ¿Â_ √…‰Î‹Î_ ˢ›, ’ÿ˚√·‹Î_ flÎBÎ-¶ıÊ fiÎ ◊‰Î, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±ıfi_ fi΋ ‹„@÷, ⁄Á. wÏ’›Î ˢ› ÷˘› ·ı‰Îfi_ ‹fi fiÎ ◊Λ. ±ÎÀ·_ … »ı. »ı ’ÿ˚√· …. ±ıfi_ ±ı … ’ÿ˚√·. ⁄Ì…_ ¿_¥ ±ÎCÎ_’λ_ ◊÷_ ≠ffi¿÷ν — Ωı Ωı ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊›Î ¿flı. fi◊Ì. ’Ëı·Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊÷Î Ë÷Î fiı ±Î flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. ¬Î‰_-’̉_, Ëfl‰_- Œfl‰_, ⁄˘·‰_-«Î·‰_, ÁIÁ_√-⁄IÁ_√ ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı. ’HÎ …ı‹ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, …±ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. Ωı‰Îfi˘ ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ ‘‹˝ ÁÎ⁄◊Ì ‹ı· ¿ÎœÌ±ı ÷ı ÁÎ⁄ ’˘÷Îfi˘ ‹ı· ’λ˘ «˘_ÀÎÕ÷˘ Ω›. ±ı‰_ … »ı ’HÎ ±ı‹Î_ »ı ÷ı ±ıfiı ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fiÎ ◊Λ. ±Î ≠¿ÎÂfiı ·Ì‘ı …±ı ±Î’HÎı ±Î ÁIÁ_√ ¿fḻı. ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ’ÎÁı ÁIÁ_√ ¿fḻı ÷˘ Â© »÷Î_ ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fiÎ ◊Λ fiı ≠¿Î fiΠˢ› I›Îflı …±ı ¿ı ÷fl÷ … ‹Ò»Î˝ ÁIÁ_√ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ‹ı· iÎÎfi̱˘fi˘ fiÎ «œı ±Î’HÎÌ µ’fl ±fiı ◊¥ Ω› ±ıfiı. ÁÎÕÌ ÿı¬Ì ¿ı CÎıfl ±Î‰Ìfiı ÷ıfiı ›Îÿ flèÎÎ ¿flı ¿ı ’ı·Ì ÁflÁ ±Î’H΢ ‹ı· ∂÷flÌ Ω› ±fiı ⁄ËÎfl ÷˘ √vfi˘ ‹ı· «œı ’λ˘. ÷ı ’λ˘ ÁÎÕÌ Ë÷Ìfiı ! ±ı ÁÎÕÌ‹Î_ ¬˘‰Î¥ √›ı·Ì ˢ›. ±fiı ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ÀÌfi˘’˘· fiά‰˘ ’Õı. I›Îfl ’»Ì ±ı ‹ı· fiÌ¿‚ı I›Îflı ÀÌfi˘’˘·fi˘ ‹ı· ≠¿Î ‹Y›˘ ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fiÎ ◊Λ. ‹Ò»Î˝ ±˘»Ì ◊¥ »ıfiı «œı. ±Î Â© ÁIÁ_√ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ‹ı· «œı fiËŸ. ˉı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ⁄‘Ì ? ◊÷Î_fiı ? ◊›_ I›Îflı ! ≠ffi¿÷ν — Ωı¥ ˢ› ‰V÷ ’HΠˉı ±ıfiÌ ≥E»Î fiÎ ◊Λ. ¥„Lƒ›˘◊Ì …±ı »ı, ΩHÎı »ı »÷Î_ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ±ı ±÷Ì„Lƒ› ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ‹Ò»Î˝ fiÎ ◊Λ. ±Î ≠¿Î ‹Ò»Î˝ fiÎ ¿flΉÕΉı. iÎÎfi »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ »ı ±ı ¥„Lƒ› iÎÎfi◊Ì …±ı »ı, ΩHÎı »ı ! ¥„Lƒ› Ëı› flÎ√-¶ıʉ΂_ ⁄‘_ …±ı, ±Î‹ …±ı, ÷ı‹ …±ı. ±Î‹ Œıfl‰Ìfiı …±ı, ƒÏp flÎ√-¶ıÊ ¿flΉı, Á‹Ï¿÷ ƒÏp “Â©ÎI‹Î” … …±ı. ÷ı‹ Œıfl‰Ì±ı …±ı ’HÎ ‹Ò»Î˝ fiÎ ◊Λ. ±ÎI‹Î ±ÎI‹ÎfiÌ …B›Î ±fiı ±ı
 10. 10. flÎ√-¶ıÊ 95 96 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±ıfiÌ …B›Î±ı. ’ı·_ ‹Ò»Î˝ ◊¥fiı ÷ı ±ÎI‹Î ±Î¬˘ ±ıfiÌ ‹ËŸ ’ıÁÌ Ω›. …ıÀ·˘ fl˘√ Ë÷˘ ±ıÀ·˘ ±ı‹fiı ‹ËŸ flÎ√ Ë÷˘. ≠ffi¿÷ν — ‹Ò»Î˝ ±Î‰ı »ı ±ı ≠οÚÏ÷¿ V‰¤Î‰fiÌ ‹Ò»Î˝ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfi›‹ … »ı. …ıÀ·˘ fl˘√ ±ıÀ·˘ flÎ√ … ˢ›. ±Î…ı ±ıfiı flÎ√w’Ì fl˘√ ˢ› ›Î fiÎ ’HΠˢ›. ±ı‹ ¿ı‹ ? ±Î ±I›Îflı …ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠οÚÏ÷¿ V‰¤Î‰fiÌ ‹Ò»Î˝ »ı. ±Î’HÎı ±ıfiı fl˘√ »ı ÷ı flÎ√fi_ … ’ÏflHÎ΋ »ı. ’HÎ ±Î…ı flÎ√ fi ’HΠˢ›. ±Î ÷‹fiı «ÎÏflh΋˘Ë ¿è΢ ±ıÀ·ı ’Ëı·Îfi˘ ‹˘Ë ¤flı·˘ »ı ÷ı ±Î…ı ≠√À ◊›˘. ÷ı ⁄‘Îfiı ¿_≥ fl˘√ ˢ›, ˉı ±ı flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÷‹fiı flÎ√-¶ıWÎ fi◊Ì ±Î’HÎı iÎÎfiı ¿flÌfiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fḻı. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±ıfi_ ±ıÀ·ı ±I›Îflı ⁄ÌΩ ±ı‰Î flÎ√ ’ÏflHÎ΋ fiΠˢ›. fi΋ iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰˘. ±Î_¬fiı ±Î‹ ¬ıӫΛ ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı iÎÎfi ËÎ…fl ˢ› ¿ı ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı ∂ÕÌ √›_ ⁄‘_. ±Î iÎÎfi ¿Ú’΂ÿı‰‹Î_ ±Î◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ fiΠ¿Λ ¿ı ±Î‹ … »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹ÒE»Î˝ µÕÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ, ’HÎ «ÎÏflh΋˘Ë ÷˘ ˢ› …. ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ±Î flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±Î. ’HÎ ±I›Îflı flÎ√ »ı ±ı‰_ fiÎ ‹fiΛ. ˉı ±ı »ı ÷ı ±Î {ÌHÎÌ ‰Î÷ ÷˘ ¿˘≥fiı Á‹Ω› fiËŸ fiı ±Î ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘_ T›‰„V◊÷ ¬fl_ ? ‰Î÷ ÷˘ ? iÎÎfiÌ ’vWÎ ¿Ëı I›Îflı Á‹Ω›. ±Î ÷˘ ÿÌÃ<_ ±ı‰_ ¿èÎ_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›‰„V◊÷ ! ±fiı ÷Ì◊*¿fl˘fiı. ±ı‹fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î … ±ı‰Ì ˢ› ¿ı ‰Ì÷flÎ√, flÎ√- flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÷ı ±ÏË_Á¿ ! ¶ıWÎ flÏË÷fi_ ’ÏflHÎ΋ ˢ› ±ı‹fiı. ±fiı ŒflÌ flÎ√-¶ıWÎ flÏË÷ ˢ›, ⁄Lfiı ¤ı√_ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ¿›Î VÀı…‹Î_ flÎ√ ◊Λ ÷ı ÏË_ÁÎ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ¶ıWÎfiı ·Ì‘ı ’HÎ fl˘√ ˢ› fiı ¿ı ¬Î·Ì flÎ√fiı ·Ì‘ı … ÿÎÿÎlÌ — ±Î flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄ıµ ÏË_ÁÎ »ı. ¶ıÊı › ÏË_ÁÎ »ı fiı flÎ√ı ˢ› ? › ÏË_ÁÎ »ı. flÎ√◊Ì … ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Ì ÏË_Á΋Î_ ≠ıflΛ »ı. ±ı Á‹…‰Î …ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ±ı¿ÿ‹ fiÎ Á‹… ’Õı. ¤√‰Îfi ±ÏË_Á¿ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›Î ? I›Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ flÎ√-¶ıWÎ ⁄Lfiı◊Ì fl˘√. flÎ√ ¿Ëı‰Îfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·ı ¿Ëı, ±ı‹fi΋Î_ flÎ√-¶ıÊ fi Ë÷Î ‹ÎÀı ±ı ±ÏË_Á¿ ¿Ëı‰Î›Î. Á_’ÒHν flÎ√- ¶ıWÎ ⁄Lfiı ˢ›. ±ı¿ ˢ› fiı I›Î_ ⁄Ì…_ ˢ› …. CÎHÎÎ_ ¬flÎ ÷˘ ¶ıWÎfiÎ ±ÏË_Á¿ ! … fl˘√ ˢ› »ı. CÎHÎÎ_ ¬flÎ ¶ıWÎfiÎ …ı ÿ—¬ ±Î’ı fiı ⁄Ë ±ı ¶ıWÎfiÎ fl˘√ ±fiı ÿ—¬ ⁄Ë fiÎ ±Î’ı ±ı flÎ√fiÎ fl˘√. ÿ—¬ ⁄Ë fiÎ ±Î’ı, ÿ‰Î …SÿÌ ≠ffi¿÷ν — V‰¤Î‰‹Î_ ˢ› ±ı ±ÏË_Á¿. ‹‚Ì Ω› ±ı ⁄‘Î flÎ√fiÎ ’ÏflHÎ΋. ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰‹Î_ ˢ‰_ ±ı ÷˘ ΩHÎı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î ±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄ »ı ⁄‘˘. …ıÀ·_ ¿>ÿ‰_ ˢ› ±ıÀ·_ ¿>ÿ˘. ÷‹ÎflÎ Ωıflı flÎ√-¶ıÊfi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘, ±ıfi_ fi΋ ±ÏË_Á¿. flÎ√-¶ıÊfi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘ ¿>ÿ‰Îfi_ »ı. ‹ÎÀı ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı ÷˘ ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiάΩı. ¿ÎflHÎ ’»Ì V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î. ¿ı ÁkÎÎ fi◊Ì ¿˘≥fiı √΂ ¤Î_Õ‰ÎfiÌ. ±fiı ±ıHÎı Ωı ¤Î_ÕÌ ÷˘ ‘ıfl ≥{ Á‹◊Ÿ√ fl˘Ó√. ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiάΩı. ¿˘≥ fi¿ÁÎfi ¿flÌ Ω› ÷˘ …ıÀ·˘ fl˘√ ±ıÀ·˘ flÎ√ ! › Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiάΩı. ÷‹ı ¿˘≥fi_ fi¿ÁÎfi ¿flÌ fiά˘ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ≠ffi¿÷ν — √Î_‘Ì∞±ı lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ ωWÎı ·¬ı·_ ¿ı ±ı‹fi΋Î_ ·ıΩı. flÌ÷ »ı ±ıÀ·Ì ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ≥±ı. ¿˘”¿fi_ ¿_≥¿ ◊≥ √›_ ¿Â_ ¨‘_
 11. 11. flÎ√-¶ıÊ 97 98 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl. Á‹Î‘Îfi ◊÷_ ◊÷_ Ωı ±ı Á‹Î‘Îfi ±Î’HÎÎ ‹fifi_ ŒÌÀ ◊≥ Ω›. ÷ı ’»Ì ±Î’HÎı …ı‰Ì ±ı ÿÂÎ µI’Lfi ◊Λ, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î Á‹Î‘Îfi ËÎ…fl ◊≥ Ω›. ±Î iÎÎfi ËÎ…fl ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı Œ‚ ±Î’ı ±Î’HÎfiı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl‰Îfi_, ‘_‘˘ ⁄_‘ ¿flÌfiı fiËŸ. ‘_‘˘ › «Î· flά‰Îfi˘ ±fiı ±Î › «Î· flά‰Îfi_. …ı ±ı¿ ’Z΋Î_ ’Õı, ±ı ⁄Lfiı ’ZÎfi_ ¬flÎ⁄ ¿flı »ı. Á_ÁÎfl ’Z΋Î_ ’Õu˘ ÷˘ Á_ÁÎflı › ⁄√ÎÕı »ı ±fiı ±Î Ïfiç› ’ZÎı ±ÎI‹Îfiı › ⁄√ÎÕı »ı. ‘‹˝‹Î_ ’Õı·˘ Á_ÁÎflfiı ⁄√ÎÕı »ı ±fiı ±ÎI‹Îfiı › ⁄√ÎÕı »ı, ⁄ıµ ⁄√ÎÕı »ı. ’HÎ ⁄Lfiı‹Î_ [2.2] flè΢ Á‹÷·Î‹Î_ ÷˘ ±ı ¿Â_ ⁄√ÎÕ÷˘ fi◊Ì, ±ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı »Ì±ı. CÎı·Î fiÎ ◊¢. √‹˘-±HÎ√‹˘ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÷ı Â© iÎÎfi ! ±Ëo¿Îfl ¤‚ı ÷˘ … flÎ√-¶ıÊ ! ˉı ±ÎI‹Îfiı µ’›˘√‹Î_ flά‰˘ ±ıÀ·ı, ±ÎI‹Î ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì, ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ Ï«kΑÎfl΋Î_ ±Î √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ÎT›˘ ÷˘ iÎÎfi-ÿ½fi »ı. ÷ı iÎÎfi-ÿ½fifiı µ’›˘√‹Î_ flά‰Îfi_, Â© iÎÎfi-ÿ½fi. ±Î iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ ±ΩB≤Ï÷ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ? Â© iÎÎfi-ÿ½fi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı, flÎ√-¶ıÊ ‰√flfi_ iÎÎfi-ÿ½fi ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ’˘÷Îfiıı ¬⁄fl ’Õı. ±ËŸ ⁄ıÁı »ı ±Î, ±ËŸ ±ı Â© iÎÎfi-ÿ½fi ±fiı ±Î …√÷fiÌ ’ÎÁı …ı iÎÎfi-ÿ½fi »ı ±ı flÎ√- fiÎ ⁄ıÁı. ’»Ì I›Î_ › fiÎ ⁄ıÁı. ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_, ⁄Î_¿Õ˘ »ı CÎıflı, ±Î’HÎı flV÷Î ¶ıʉ΂_ »ı. ÷ı ±Â© »ı, flÎ√-¶ıÊ ÁÏË÷ »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÷ı Â© ’fl «ÎS›Î, ⁄ıÁ‰Îfi˘ ◊ο ·ÎB›˘. ±ı¿ ¤Î_√·˘ ⁄Î_¿Õ˘ »ı ±fiı fiÌ«ı …flÎ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÁÕı·˘ »ı, ÷ı ⁄Î_¿ÕÎ µ’fl ⁄ıÁ‰Î ¿flı ±ı◊Ì ¿_¥ ±ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì Ë˘÷Î_, √‹˘-±HÎ√‹˘ ˢ› »ı, ·Î¥¿ ±ıLÕ ÕÌÁ·Î¥¿ ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠οÚÏ÷¿ …ı ‹Î· ¤flı·˘ ˢ› ±ı … ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ⁄ÌΩı fiËŸ. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl ¤Y›˘ ˢ÷ ÷˘ flÎ√- ¶ıÊ ◊Î÷. ±Î…ı Ωı ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl fiÎ √›ı·˘ ˢ÷, ÷˘ ±ı … ‰V÷ ‹ÎÀı flÎ√-¶ıÊ ◊Î÷. ±Ë_¿Îfl √›Îfi_ Œ‚ ±ı ◊›_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì √‹˘-±HÎ√‹˘ flËı. fi◊Ì flÎ√-¶ıÊ, ±ø‹ iÎÎfi ’ÎQ›Î ’»Ì ! ≠ffi¿÷ν — √‹ı ±fiı ⁄Ë √‹ı‹Î_ Â_ Œfl¿ ? ⁄Ë √‹ı ±ıÀ·ı flÎ√
 12. 12. √‹˘-±HÎ√‹˘ 99 100 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¿Ëı‰Î› ? fiËŸ ±ı …ÿ_ ’λ_. ±ı ±_ÿfl ’fl‹ÎbfiÌ Õ¬· »ı. ÷ı ¬Î‰Î ÿı fiËŸ. ÿÁ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ÷‹ı ¿Ëı÷Î_ ˢ› ¿ı √˘‚fi˘ ·ÎÕ‰˘ ‹fiı ¤Î‰÷˘ fi◊Ì ±fiı ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ±ıÀ·ı ±Î¥ ·Î¥¿ ±fiı ⁄Ë √‹ı ±ı‹Î_ ‰ıflÌ ±Î…ı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ¬Î_Õfi˘ ¤Î‰÷˘ fi◊Ì fiı √˘‚fi˘ ¤Î‰ı »ı. Â_ ¿ÎflHÎ ? ·Î¥¿. ±ı‹Î_ ¿Â_ Œıfl fiËŸ. flÎ√ fiÎ ◊Λ. ±Î’b_ iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì flÎ√ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ. ‹ËŸ ’fl‹Îb±˘ ⁄ÿ·Î›Î. …ı ◊Λ … fiËŸ. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ flÎ√ ◊Λ fiËŸ. flÎ√ı › fiÎ ◊Λ ‹Î_√fiÎflÎ »ı ±_ÿfl, ÷ı ⁄‘Î ⁄ÿ·Î›Î ±fiı ’ı·Î T›‰ËÎÏfl¿ ‹ÎHÎÁfiı fiı ¶ıÊı fiÎ ◊Λ ±fiı flÎ√-¶ıÊ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ±Î’b_ iÎÎfi ‹Y›Î Á‹Ω› ¿ı Ë_ … ¿fl_ »_ ±Î ⁄‘_. ’»Ì flÎ√-¶ıÊ ◊Λ fiËŸ ±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊Λ »ı ±ı flÎ√- ¶ıÊ flÏË÷ ◊Λ »ı. ±ı‹Î_◊Ì ±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Î¥ √›ı·˘ »ı. …ı‹ ÷…‹Î_◊Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ’һ̱ı, “÷_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷Îflı ¬Î‰_ »ı, ÷˘ ÷fiı ¿ı‹ ±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Ì ·Ì‘˘ ˢ› fiı ÷˘ ¿Ëı‰Î› ÷… ’HÎ ÷…fiÎ √HÎ fiΠˢ›, fi◊Ì ¬‰Î÷_ ?” “’HÎ Ë_ Â_ ¿fl_ ? ¤Î‰÷_ fi◊Ì” ¿Ëı »ı. ±S›Î, ’HÎ ±ı ·Î¿Õ<_ … ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Î¥ √›ı·˘ »ı. ÂÎ◊Ì ? ÷Îflı ¬Î‰_ »ı ÷˘ ¤Î‰÷_ fi◊Ì, ÷˘ ¿˘fiÌ Õ¬· »ı ÷ı ¿Ëı ‹fiı. ±ı ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ¤Î‰÷˘ fi◊Ì ÷ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ◊¥ √›˘. ˉı ÂÌ flÌ÷ı …ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl ¤Y›˘ ˢ› ±ı flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ÏÕV«Î…˝ flÎ√-¶ıÊfiı ±Î‰Ì Á‹…HÎ ’Õı ? ⁄Ì∞ Õ¬· »ı ±ıfiÌ ¬⁄fl fiËŸ fiı ?! √‹˘-±HÎ√‹˘ ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‰V÷ √‹÷Ì Ë˘› ±Î’HÎfiı ±fiı ¿ıÀ·Ì¿ fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ±ı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì. √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ı ÏÕV«Î…˝ »ı. flÎ√-¶ıÊ ÿÎÿÎfi˘ √‹˘-±HÎ√‹˘ ! ˢ› ÷˘ ÷˘ ¿‹˝ ⁄_‘Î¥ … Ω›. √‹‰Î‹Î_ ±Ëo¿Îfl ¤‚ı I›Îflı flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ø‹ iÎÎfiÌfiı √‹˘-±HÎ√‹˘ ˢ› ¬fl˘ ? √‹˘-±HÎ√‹˘ ÷˘ ÷‹fiı ˢ› … ±ı‰_ fiËŸ, ±‹fiı ˵ ˢ›. ¿˘¥ ±ËŸ √ÎÿÌ ’fl ⁄ıÃı·_ fiΠˢ›, ÷˘ ±‹ı ±ËŸ◊Ì ’ıÁ̱ı ÷˘ ÁÌ‘Î ±ËŸ ÿÎÿÎlÌ — √‹˘-±HÎ√‹˘ ÿı¬Î‰ ’Òfl÷˘ ˢ›, fiÎÀ¿Ì›. fiÎÀ¿‹Î_ fiÎ √ÎÿÌ ’fl ±Î‰Ìfiı … ⁄ıÁ̱ı. ±ËŸ fiÌ«ı fiÎ ⁄ıÁ̱ı I›Îflı ¿˘¥ ¿Ëı, √ÎÿÌ √‹ı ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ fi◊Ì ±fiı √‹ı ±ıfiÌ ’fl flÎ√ fi◊Ì. ’fl ÷‹fiı flÎ√ »ı ? fiÎ. ±ı ¿ËıÂı, ÷‹ı ±ËŸ fiÌ«ı ⁄ıÁ˘ ÷˘ ±‹ı I›Î_ ≠ffi¿÷ν — …flÎ ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘fiı, fiÎÀ¿Ì› √‹˘ fiı ⁄ıÁ̱ı. ±‹fiı ¶ıÊ fi◊Ì »÷Î_ ·Î¥¿ ±fiı ÕÌV·Î¥¿ flèÎ_. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±‹ı ±HÎ√‹˘. ±Î ·Î¥¿ … ¿fḻı ’HÎ ±ËŸ◊Ì ∂ÃÎÕı ÷˘ ±‹fiı ¶ıÊ fiÎ ◊Λ ’HÎ ⁄ıÁ̱ı ÷˘ ±ËŸ …. ±ı ¿‹˝ ¿_¥ «˘ÓÀı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — “ϤZÎÎ ÿıfiı ‹ˆ›Î ’Ÿ√‚Δ ¿Ëı »ıfiı, ’HÎ ±_ÿfl ‹fi‹Î_ Á‹…÷˘ ˢ› ¿ı “Ë_ ·Z‹Ì«_ÿ »_, ±Î fiÎÀ¿ fiÎ ¿v_ ÷˘ ‹Îfl˘ ’√Îfl ¿Î’Ì ¤Î‰÷_-fiÎ ¤Î‰÷_‹Î_ Õ¬· ¿˘fiÌ ? ·ı.” ±ıÀ·ı flÕı, ⁄fiΉÀÌ flÕı. ˉı ±ıfiı Ωı¥fiı …÷Î_ flèÎÎ ËÂı «Îfl …HÎ, ¬˘flο ¬¥ ·Ì‘˘ ’»Ì fiÎ ÁÎ_¤flı, ±ı flÎ√-¶ıÊ √›Î ÷ı◊Ì. ’λÎ_ fi◊Ì ±ÎT›Î. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î ¬flı¬fl Ï⁄«ÎflÎfiı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ÿ—¬ ◊Λ »ı ! ±ıfiı ’Ò»›_ ˢ÷ ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î fiÎÀ¿‹Î_ »ı. “Ë_ ·Z‹Ì«_ÿ ≠ffi¿÷ν — ¬˘flο‹Î_ ’HÎ ·Î¥¿-ÕÌV·Î¥¿ ˢ› »ı fiı ? ¬˘flοfiÌ ÷fl√΂˘ »_” ±ı ΩHÎ÷˘ ˢ›fiı ±ı ? ±_ÿfl ±Î √‹ı-fiÎ √‹ı ±ı‰_ ˢ› »ı fiı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ΩHÎ÷˘ ˢ›, ⁄fl˘⁄fl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¬fl_fiı. ⁄‘΋Î_, ±ı ÿflı¿ ‰V÷‹Î_. ¬˘flο fiÎ ¤Î‰‰˘ ±fiı ±HÎ√‹˘ ◊‰˘ ±ı ⁄ı‹Î_ ⁄Ë Œıfl. ±ıfiı ¬ÎÀ<_ ¬Î‰_ ˢ› »÷Î_ ¬‰Î› ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ıÀ·ı ÷‹ı Ë_ Â©ÎI‹Î ΩH΢fiı ±fiı «_ÿ¤Î¥fi_ fiÎÀ¿
 13. 13. √‹˘-±HÎ√‹˘ 101 102 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¿›Î˝ ¿fl˘. fiÎÀ¿ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õıfiı, …ı‹ »ı ±ı‹ ! µ’ıZÎÎ ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ ¿fḻı fiı, ±Î ¿<Á_√fiÌ ±Î’HÎı µ’ıZÎÎ flά̱ı. ÿÎwÏÕ›˘ ˢ›, ⁄ÌΩı ˢ› ±ı fl‹Ì fl‹÷Î_ ˢ› ⁄ÌΩ ⁄‘Î_› ÷˘ ±Î √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ı ⁄‘˘ ÂflÌflfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ÂflÌflfi˘ ±ıÀ·ı µ’ıZÎÎ flά̱ı I›Î_ ±Î√‚, ¶ıÊ fiÎ flά̱ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı. ¶ıÊ fiÎ V◊Ò‚fi˘, ’ÿ√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ÷‹fiı ◊Λ »ı ÷ı ±ıfiı flÏ÷-±flÏ÷ ¿Ëı‰Î› ˚ ˢ› ±ı µ’ıZÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ¶ıÊ Ë˘› ÷˘ µ’ıZÎÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎflfiÎ »ı. ±‹ı ±Î‰Ì±ı ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ÁıŒÁÎ¥Õ ¬˘‚ı ¿ı fiÎ ¬˘‚ı ? ÷˘ ·˘¿˘ ¶ıÊ flάı. ¬˘À<_ fiÎ √Q›_ ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ±fiı √‹÷Î µ’fl flÎ√. ÁıŒÁÎ¥Õ µ’fl ⁄ıÁı fiı ±ı flÏ÷ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘”¿ ’Ò»ı ±flı, ÷‹ı µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı ±ı ⁄Î… ¶ıÊı › fiËŸ ±fiı flÎ√ı › fiËŸ. ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Î- ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi ·Ì‘_ »ı fiı ±Î flÏ÷ ¿ı‹ »ı ÷‹fiı ? ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ÿı‰Î ±ı‹ ¿flı ¿ı ◊¥ √›_ »_À<_. … ±ı‰˘ »ı. ±ı ÁÎv_ ˢ› I›Î_ … ’Ëı·˘ ⁄ıÁı. ’»Ì ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ±Î ÷‹ı √ÎÿÌ µ’fl ¿ı‹ ⁄ıÃÎ »˘ ? fiÌ«ı ⁄ıÁ˘. ÷˘ Ë_ fiÌ«ı ⁄ıÁ_ ⁄Î. ±ı‹Î_ «ıL… ≠ffi¿÷ν — µ’ıZÎÎ ÂÎ ±Î‘Îflı ±Î‰ı µÿ›‹Î_ ? fiÎ ◊Λ ‹ËŸ ‰Î÷ΉflHÎ, …flο À’¿<_› Œflı fiËŸ. ±ıÀ·ı flÏ÷-±flÏ÷ ÷˘ ◊Λ … Ãıà Á‘Ì. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷Îfi_ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ÁΑfi …±ı ±ıÀ·ı µ’ıZÎÎ ¿flı »ı. ¶ıÊ ¿fḻı ÷ı ¬˘À<_ ·Î√ı »ı. ¬˘À<_ ˢ› »ı ±fiı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ ΩHΉÎfi_ ≠ffi¿÷ν — øÏ‹¿fiÎ iÎÎfiÌ Ë˘›, ±ıfiı ¥Œı@À ±ı¿·Ì ˢ› ÷˘ flÏ÷- »ı. ’λ˘ ±ıfiÌ ’fl ¶ıÊ fi ◊Λ. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ±ı ±flÏ÷ … ◊Λ? µ’ıZÎÎ flά‰ÎfiÌ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl Â© ¿fl‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì flè΢ »ı ≠ffi¿÷ν — µÿ›¿‹˝ ‹…⁄ …ıfi_ ≠‰÷˝fi ˢ› ÷ıfiı µ’ıZÎÎ ¿Ëı‰Î› ? ±ıÀ·Î‹Î_ … flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±ı‹fiı ±fiı ⁄ÌΩ‹Î_ ±flÏIÎ-flÏ÷ … ˢ›. ⁄ËÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ÷˘ ⁄‘΋Î_ … flÎ√-¶ıÊ Ë˘›. fiÎfiÌ fiÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î µÿ›¿‹˝ … »ı fiı ! µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ »ı › flÎ√ fiı ¶ıÊ. iÎÎfiÌ Ë˘› ÷ıfi_ Œ‚ ±Î. ±Õ‘_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ±Õ‘. …ıÀ·˘ _ ¿ı …ıfiÎ_ ÷flŒ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ±Î’HÎfiı ±Î‹ µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Îflı ◊›Î ¿flı ±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊›˘ ±ıÀ·Î flÎ√-¶ıÊ ±˘»Î ◊¥ Ω›. …ıÀ·˘ ÁÎ⁄Ò÷ ±fiı ’˘÷ı ±Î‹Î_ …ÿÎ_ flËı »ı, ¿ı ±Î‹ fi ˢ‰_ CÎÀı. ˢ›, ÷ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ. ±ı ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ! ÷‹Îflı ÷˘ ±ÎÀ·Ì ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÷‹ı …ı CÎHÎ̉Îfl ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı ¤¥ ±‹ı … Á‹…‰ÎfiÌ. ’Î_« ±ÎiÎÎ ‹ÎflÌ ’΂˘, ÷ı‹Î_ … »ı ÷‹Îfl_ ¿Î"{Ì{, ⁄Î¿Ì ÷˘ ’˘À·Î …ı‰Î »Ì±ı. F›Î_ ·¥ Ω±˘ I›Î_ …¥±ı. ÷˘ ±ı µ’ıZÎÎ ¤Î‰fi˘ ⁄‘Ì ≥Œı@À. ÿά·˘ ±Î’ ¿Ëı‰Î› ? µ’ıZÎÎ◊Ì Âw ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ ‰ÎÀ ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ÷˘ ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfi˘ … ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — µ’ıZÎÎ ±fiı ¶ıÊfiı …flÎ Á‹Ω‰˘ fiı ! ±Î µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı, ¿ı ±ı ΩHÎı »ı … fiËŸ. ±ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı fiÎ √‹÷_ ˢ› »÷Î_ ¶ıÊ fiËŸ. ±fiı ¶ıÊ K›Îfi‹Î_ … fiÎ ·Îı. ±ıÀ·ı µ’ıZÎÎ fiΠˢ› ’HÎ fiÎ √‹÷_ ˢ› I›Î_ ¶ıÊ Ë˘›. ±ıÀ·_ ÷˘ ±ı ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ›fiı, µ’ıZÎ΋Î_ ? Á‹…ı ¿ı ±Î ¶ıÊ ¿fl‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì. ±Î fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı ±ı‹ Á‹∞fiı µ’ıZÎÎ flάı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îflfi_ … ¿Î‹ »ı. µ’ıZÎÎ ÷˘ ±Ë_¿Îfl ˢ›
 14. 14. √‹˘-±HÎ√‹˘ 103 104 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) I›Î_ Á‘Ì … »ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ √‹÷Îfi˘ Á‰Î· … fi◊Ì fiı ! ≠ffi¿÷ν — ÏfiVM≤ËÌ ±fiı µ’ıZÎ΋Î_ Â_ Œıfl ? ≠ffi¿÷ν — fiÎ, µ’ıZÎ΋Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÏfiVM≤ËÌ ±ı ±ıfiÌ ¿«Î »ı. ÏfiVM≤ËÌ ±ıÀ·ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — µ’ıZÎ΋Î_ ±ıÀ·ı Â_ ±Î’HÎÎ ÏË÷fiÌ fi◊Ì ±Î ‰V÷, ±ıfiÎ Ë‹‰Î‚_, Ë‹‰Î‚_. ¥√˘¥{‹ ‰‘÷˘ Ω› ±ıÀ·ı ÏfiVM≤ËÌ ±fiı µ’ıZÎÎ ’fl ¶ıÊflÏË÷ ‰÷˝fi. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¶ıÊ flάı. ±Î Õ<_√‚Ì ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ±ıÀ·ı ÷˘ ¥√˘¥{‹ ‰‘ı fiËŸ fiı µ’ıZÎ΋Î_◊Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı µÿÎÁÌfi÷Î fiı flèÎÎ ¿flı. ÿı¬ı I›Îfl◊Ì «ÌÕ «Õı, ±ı µ’ıZÎÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿı¬,ı ±Î’HÎÎ ’√fiı ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î …L‹ ’΋ı »ı. µ’ıZÎÎ fiı µÿÎÁÌfi÷Î ±ı‹Î_◊Ì …L‹ ’΋ı ±Õı ÷˘ › «ÌÕ fiÎ «Õı. »÷Î_› ±Î’HÎfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fiΠˢ›. ’ı·Ì ¥Œı@À »ı, ‰Ì÷flÎ√÷Î. ◊÷Ì Ë˘›. ÏfiVM≤Ë÷Î ÷˘ ⁄‘ı › ˢ›. ÏfiVM≤Ë÷Î ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı¿ fiyÌ ¿›_˝, ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÎ µ’fl ±¤Î‰‹Î_ ¶ıÊ ±Î‰ı fiı, ÿÎÿÎ ? ¿˘¥fiÎ ±ı¿ ⁄Ή˘ ÏfiVM≤Ë Ë˘› fiı ±ıfiÌ ΩıÕı ±Î› ⁄ıÃ˘, ÷ı › ±ıfiı Ωı¥fiı µ’fl ±¤Î‰ »ı ÷ıfi˘ ±◊˝ ◊˘Õ˘ ¶ıÊ »ı fiı ? ÏfiVM≤Ë ◊¥ Ω›. ÏfiVM≤ËÌ …ı ˢ›fiı, ±ıfiı ⁄fl¿÷ … fiΠˢ›. Ë‹ ÿÎÿÎlÌ — ±¤Î‰ ±ıfi_ fi΋ … ¿Ëı‰Î› ¿ı ¶ıÊ Ë˘›. ¶ıÊ fiΠˢ›, ÏfiVM≤Ë Ëˆ, ±ıÀ·ı ’ı·˘ »˘¿fl˘ › ÂÌA›˘, Ë‹ ÏfiVM≤Ë Ëˆ. ’ı·˘ ⁄Ή˘ fiÎ ±ıfiı ÏÕÁ·Î¥¿ ¿Ëı‰Î›. ±ı ±ÎI‹Î Á‘Ì fiÎ ’ˢӫı. ±ı ¥„Lƒ›˘ Á‘Ì ¿Ëı, ¬Î‰Î-⁄ΉÎfi_ ¿Â_ ·Î‰˘ fiËŸ ! ±ı › fiÎ ¿Ëı. ÏfiVM≤Ë ÷˘ ±ı¿ ¨«Î ’ˢӫı ±ıÀ·ı ¶ıÊ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î Á‘Ì ’ˢӫı I›Îflı ¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ≠¿Îflfi˘ ¶ıÊ »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ÏfiVM≤Ë ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ◊¥±ı fiËŸfiı ! ÷‹ÎflÎ ·Î¥¿ fiı ÏÕÁ·Î¥¿ Á‘Ì ’ˢӫı. ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±‹ı ÏfiVM≤Ë ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÁVM≤Ë. ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë. Ωı ÏfiVM≤Ë Ë˘› ÷˘ ±_ÿfl ¶ıÊ ‰÷ı˝ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±Î µÿÎÁÌfi÷Î ±ı µ’ıZÎÎ◊Ì ±Î√‚ √›_ fiı ? ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÁVM≤Ë ±ıÀ·ı ±‹ı ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë Ë˘¥±ı. ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î ±ı …ÿ_ »ı. ±ı ±Î√‚fi_ VÀı… »ı. Ωı›ı·Î ÷‹ı ÏfiVM≤Ë ? “Ë‹¿< @›Î, Ë‹¿< fiËŸ, «·ı Ω‰, ·ı Ω‰” ±ı‹ µÿÎÁÌfi÷Î fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ⁄ı ‰E«ı ◊˘Õ˘ ÕÌŒflLÁ »ı. ±fiı ÷ı iÎÎfiÌ ¿flÌfiı √΂˘ ¤Î_Õı, ¤Î_Õı ⁄‘_ ¿flı ! ’HÎ ¿flÌ Â¿ı, ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl fi◊Ì µÿÎÁÌfi ◊‰Î ‹ÎÀı. ±fiı µ’ıZÎ΋Î_ ÷˘ ±Ë_¿Îfl Ωı¥±ı …. …ı VM≤ËÌ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı ωfi›‰Î‚˘ ˢ›, ±ıfiı ¥E»Î »ı ±ıÀ·ı ±fiı ’ı·˘ ÏfiVM≤Ë ◊¥ √›˘, ±ıfiı ωfi› fiΠˢ›. ±ı ÷˘ Ωfi‰fl …ı‰˘ µ’ıZÎÎ◊Ì ¨«Ì µÿÎÁÌfi÷Î ! ˢ›. ⁄˘·ı ÷ı › Ωfi‰fl …ı‰_ ⁄˘·ı. ‹ıÓ ÷˘ ⁄‘Î ÏfiVM≤Ë Ωı›ı·Î ⁄ΉΠ! ≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ±Î‚Á, ±ı ⁄Lfiıfi_ ¤ıÿÎ_¿fi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÏfiVM≤Ë ◊Λ ÷˘ ±Î ⁄Î… ’Õu˘ ±fiı ÁVM≤Ë ◊Λ ±ı¿·˘ ÷˘ ±Î ¿fl‰_ ? CÎflıHÎÎ_ ’Ëıfl‰ÎfiÌ ±Î‚Á ±Î‰ı, ⁄ı¿‹Î_◊Ì ·Î‰‰_ ’Õı, ±Î ¿fl‰_ ’Õı, Ó ⁄Î… ’Õu˘. ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë Ωı¥±ı. ÷˘ ±Î ⁄Lfiı‹Î_ ¤ıÿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Îfl¬‰˘ ? ≠ffi¿÷ν — fiÎ √‹÷_ ˢ› ±ı‹Î_ ¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘ ±ı µ’ıZÎÎ ¿Ëı‰Î›, ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı »˘¿flÎfiı Â_ Â̬‰ÎÕ÷Î_ Ë¢ ? ±Î‚Á »ı ¿ı ÷˘ ±¤Î‰‹Î_ ’HÎ ±ı‰_ … ˢ› »ı fiı ? ¿˘¥ T›„@÷ µ’fl ±Î’HÎfiı ±¤Î‰ µÿÎÁÌfi ◊¥ √›˘ »ı, ±ı »˘¿flÎfiı ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’ÎÕ÷Πˢ ? µÿÎÁÌfi ˢ›. ±ıfiÎ ’fl ¶ıÊ ÷˘ ◊÷˘ … fi◊Ì fiı ? ‹ÎHÎÁfiı ±Î‚Á ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ √fi˘ ¿Ëı‰Î›. µÿÎÁÌfi ÷˘ ‰Ì÷flÎ√
 15. 15. √‹˘-±HÎ√‹˘ 105 106 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ◊›Î ’Ëı·ÎfiÌ ÿÂÎ »ı. ±ı ÁΑÎflHÎ …fiÁ‹Î…fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ±ı. ±ıÀ·ı I›Îflı ±ı Œ@÷ I›Î_ ±Î√‚ ¤˘√‰Ì ·ı, ’HÎ ±Î‹ √¥ ±ıÀ·ı ’»Ì ¿Â_› ±ı ⁄‘_ ≠‹Îÿ »ı, ±Î‚Á … »ı. µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰ı fiËŸ. ÂÌ flÌ÷ı fiËŸ, µÿÎÁÌfi. µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰ı? ±Î‰ÕÎ_ ±‹ÿΉÎÿ ÂËıfl‹Î_ µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰÷Ì ËÂı ? ±Î’HÎı ’ı·˘ µ’ıZÎÎ ¤Î‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı‰_ fiËŸ. ±Î µÿÎÁÌfi ⁄‘Ì «Ì… ‹‚ı ÷˘ ? ÂÎ◊Ì ·Î√ı »ı ÷‹fiı µÿÎÁÌfi÷Î ? ¨«Ì „V◊Ï÷ »ı. ±ıÀ·ı µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı. ‰ˆflÎ√ … Ë… ≠ffi¿÷ν — Ëfl‰Î-Œfl‰ÎfiÌ, ’Ëıfl‰Î-±˘œ‰ÎfiÌ, ±Î ⁄‘Ì …ı »ı, ±ÎT›˘ fi◊Ì. µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì fiΉ_÷ «ÌΩı ’fl ¤Î‰ ÷ÒÀÌ Ω› ’˘÷Îfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ⁄‘Ì ÷¿·ÌŒ ÂÎ ‹ÎÀı ·ı‰Ì, ÷˘ ±ı‹Î_ ‹Îfl˘ ≠‹Îÿ ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌfiÌ Â˘‘¬˘‚ ˢ‰Î »÷Î_ ÷ı ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ ! »ı, ±Î‚Á »ı ? ’˘÷Îfi_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ‹fiı µÿÎÁÌfi÷Î ≠√À ≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷Î ¿ı µ’ıZÎÎ ±ı ‰Ì÷flÎ√÷Îfi˘ ’Λ˘ »ı ? ◊¥ »ı ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ±Î‚Á »ı ? ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î◊Ì Âw±Î÷ ◊Λ ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ. µ’ıZÎÎ ÷ı ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î ÷˘, ‰ˆflÎ√ ±ÎT›Î ’»ÌfiÌ ¨«Ì ÿÂÎ »ı ±fiı µÿÎÁÌfi÷Î ’Ëı·Îfi_, ±ı ⁄Ï©◊Ì Ë˘› »ı. ‰Ì÷flÎ√ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_fiÌ ÿÂÎ »ı. ⁄Ë Á¬÷ ‰ˆflÎ√ ‰÷˝÷˘ ˢ› ±fiı F›Î_ Á‘Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi fiÎ ◊¥ ˢ›, I›Îflı µÿÎÁÌfi ÿÂΠˢ›. ±ı ÿÂÎ ≠ffi¿÷ν — Á΋ÎL› µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷ΠωÊı …flÎ ⁄Ë ¨«Ì. ±ı fiΠˢ›. ±ËŸ ·˘¿˘fiı fiΠˢ› ! Á‹Ω‰˘. ±ı‹Î_ Â_ Œıfl ? ≠ffi¿÷ν — …ı ’E«ÌÁ ‰Êı˝ ⁄‘Ì ¥E»Î±˘ ˢ›, ±ı‰Ì ¥E»Î±˘ ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷Îfi˘ ±◊˝ Â_ ? ¿‹˝ ⁄Î_‘ı fiËŸ. ±fiı ’»Ì «Î·ÌÁ ‰Êı˝ ¿ı Ï’V÷΂ÌÁ ‰Ê˝ı fiÎ flËı. ÷˘ ±Î ⁄‘Îfi_ ÕÌŒflLÂÌ›ıÀ Á΋ÎL› µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰fiÌ fi∞¿, µ’ıZÎÎ’HÎ_. µ’ıZÎÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_, ¿ı ±Î ¬flı¬fl ÁÎ«Ì µÿÎÁÌfi÷Î »ı ¿ı ±Î ⁄‘_ ‹˘‚_ ’ÕÌ ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ÷flŒ µÿÎÁÌfi ¤Î‰ı, ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ±ı ⁄Î…. √›ı·_ »ı ? ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷Î ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı. ±ı ÷˘ ¿‹˝ … ⁄_‘Λ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ı ‹˘‚_ ’Õı·_ ·Î√ı »ı fiı, ±ı Ë… ÷˘ ˉı Ω√Âı. ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ±ı ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷Îfi_ »ı. ¤Î‰ ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÎ_ Õ˘ÁÎfiı …·ı⁄Ì ÁÎ_¤flı, ·ÎÕ‰Î_ ÁÎ_¤flı, ±flı ! Ω÷Ω÷fi_ ‰ıÊ µÿÎÁÌfi÷Îfi_ ±Î ωiÎÎfi »ı. ⁄ÀοΠfiÎ ¬Î› fiı Œ·ÎHÎ_ fiÎ ¬Î›, ¤¥, ÁÎ_¤flı, «‰Î÷_ fiΠˢ› ÷˘› fiÎ «‰Î› ±ı‰Ì ‰V÷ ÁÎ_¤flı. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘ ±‹Îflı ±Î ¤‰‹Î_ ‹˘Z΋Î_ …‰_ ˢ› I›Îflı ±Î e·˘fi˘ ËÎfl fiÎ ’Ëıfḻı ±ı‰_ »ı fiı ¿ı ωʛ˘ ±ı ¿_¥ ±ı¿·Î …‰ÎfiÌfiÎ_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı CΈՒH΋Î_ ⁄Ë ÷˘ «Î·ı. ±ËŸ Ë… ±ı¿ ±‰÷ÎflfiÌ ‰Îfl »ı ±fiı ‰¬÷ı ⁄ı ◊Âı, ±ËŸ ωʛ Ω√ı. ‹ÎÀı ¿Â_ µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰‰ÎfiÌ fi◊Ì. ¤Î_…√Õ fiÎ flά¢. Â_ ¬˘À …‰ÎfiÌ »ı ÷ı ‰‚Ì ! ±Î’HÎÌ ¿Î⁄‹Î_ ±Î‰Ì √›_, ⁄˛õÎ_Õ ±Î¬_ ±ıfiÌ ⁄Ì¿ fiÎ flά¢. ¿Î⁄‹Î_ ±Î‰Ì √›_, ’»Ì ÂÌ ¬˘À …‰ÎfiÌ »ı ? ±‹ÎflÌ ¥E»Î › fiΠˢ› ≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷ÎfiÌ ÁÎ«Ì ÕıŒÌfiıÂfi ¿Ë˘. ±ı‰Ì Á√_‘Ì ·ı‰ÎfiÌ ! ≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ⁄ıfi˘ ÷ŒÎ‰÷ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi ±ıÀ·ı Â_ ? F›Îflı ÿı¬ı I›Îflı √‹ı, ÿı¬ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı. ›Îÿ ±Î‰ı fiı ¿flÕı fiËŸ, ±ı µÿÎÁÌfi ÿÂÎ. ÿÎÿÎlÌ — Œıfl ±ı‹Î_, µÿÎÁÌfi÷Î ±ı ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ …fifiÌ »ı. ±ı◊Ì ±Î√‚fiÌ VÀı…‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿Ëı‰Î› »ı, I›Î_ Á‘Ì µÿÎÁÌfi ÿÂÎ ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ ‹Î÷Î »ı. ‹Î÷Πˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ◊Λfiı ? ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı. ÷ı ’˘÷Îfiı ›Îÿ … fiÎ ±Î‰ı ±fiı F›Îflı ±ı‰Ì «Ì… Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı, »ıS·Ì ÿÂÎ »ı ±fiı µÿÎÁÌfi÷Î Âw±Î÷fiÌ ÿÂÎ »ı. Âw±Î÷‹Î_
 16. 16. √‹˘-±HÎ√‹˘ 107 108 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰Ì Ω›. ±ıÀ·ı flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄LfiıfiÎ_ ÷flŒ, µÿÎÁÌfi÷Î ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ’Á_ÿ√Ì ¿flı I›Îflı flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î› fiı ? ±Î ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ’ZÎ’Î÷ fiËŸ, ¿˘¥fi˘ ’ZÎ’Î÷ fiËŸ. F›Î_ ¶ıÊ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› ’Á_ÿ√Ì ¿flÌ ¿flÌ ¿flÌfiı ⁄‘_ ›Îÿ flάıfiı ? ÷ı › ’ZÎ’Î÷ fiËŸ, flÎ√ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› ÷˘› ’ZÎ’Î÷ fiËŸ. ±fiı ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ’Á_ÿ√Ì ‰V÷ ÷˘ ÃÌ¿ »ı. …ı‹Î_ flÎ√, flÎ√ ±ıÀ·ı ±Î√‚ Ω› ÷˘ ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ. ’HÎ µÿÎÁÌfi÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì ’Á_ÿ√Ì. ±ı‹Î_ ⁄‘_ ⁄Ë ±Î‰Ì √›_. ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ¿Ë̱ı ÷˘ ’Á_ÿ√Ì ÿ›Î ˢ›. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ÿ›Î I›Î_ ’ÒHν ÿÂÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿vHÎÎ ±ı ±ı¿·_ fiËŸ, …ı‹Î_ flÎ√ ±ı ⁄‘_ ›Îÿ flËı ±fiı ¶ıÊ Ë˘› ÷ı ›Îÿ flËı. ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰V÷. ¿ÎvH›÷Î µI’Lfi ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ◊¥ flèÎ_ ! ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·ı◊Ì »ıS·ı Á‘Ì ⁄‘Ì «Ì…‹Î_ ’Á_ÿ√Ì ¿flÌfiı … iÎÎfiÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı fiı, ÷˘ e·VÀ˘’ ±Î‰Ì Ω›. Õ¬· flÎ√ ¤ı√Î ◊›Î »ı. ¿ÂÌ fiËŸ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, flÎ√‹Î_ ÷˘ ’Á_ÿ√Ì Á‹Î›. ’Á_ÿ√Ì‹Î_ flÎ√ ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î µÿÎÁÌfi¤Î‰ı flËı·˘ »ı ±fiı ⁄Ì…_ ±ÎI‹Îfi˘ fiÎ Á‹Î›. V‰¤Î‰ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ »ı, ÷˘ µÿÎÁÌfi¤Î‰ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ? ±ıÀ·ı …ı‹Î_ flÎ√ ±fiı …ı‹Î_ ¶ıÊ ±ı ±ıfiı ›Îÿ ±ÎT›Î … ¿flı. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi ±ıÀ·ı, ±ı ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ ±ı‰˘ »ı ¿ı ‰Ì÷flÎ√fiı ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ÂOÿ ±ıfiÎ ±Î‘Ìfi ·¬ı·˘ ±Î ‰Î@› Á_ÁÎfl‹Î_ ±ıfiı ¿˘¥ ±’ıZÎÎ fi◊Ì. …ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î »ı fiı, ±ıfiı Á_ÁÎfl‹Î_ ’Òfl÷_. ’HÎ ÷ıfi˘ ‰Ì÷flÎ√fi˘ ±◊˝ ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄‘Î  ¿˘¥ ±’ıZÎÎ fi◊Ì ±ıÀ·ı µÿÎÁÌfi¤Î‰ı flè΢ »ı. ±Î ·˘¿˘fiı ‰Ì÷flÎ√¤Î‰ı ⁄Ήα˘fiı ›Îÿ fiËŸ ±Î‰÷_ fiı I›Î_ ⁄‘Î ’ÕÌ flèÎÎ »ı Ïˋη›‹Î_. ±ıfi˘ ¿Ë̱ı ÷˘ Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ’HÎ µÿÎÁÌfi ¿Ë̱ı I›Îflı Á‹…HÎ ’Õı. ±◊˝ ±‰‚˘ ◊›˘. ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ … ¿ı‰˘ ? …ı‹ »ı ±ı‹, flÎ√- Á_ÁÎflfiÌ ±ıfiı ’Õı·Ì … fi◊Ì, ±ıfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î … fi◊Ì. ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ ¶ıÊ flÏË÷ ‰Ì÷flÎ√ ! ‰Ì÷flÎ√fiı ÷˘ ¤Ò·‰Îfi-⁄·‰Îfi_ ˢ› … fiËŸ fiı ! _ V‰¤Î‰ …ÿ˘, Á_ÁÎflfi˘ V‰¤Î‰ …ÿ˘. Á_ÁÎflfi˘ ’ÿ˚√· V‰¤Î‰ »ı, ±ı‹fiı ÷˘ F›Î_ ±Î√‚ flÎ√ … fi◊Ì ÷˘ ’»Ì ›Îÿ … fi◊Ì ±Î‰÷_. flÎ√  ’˘÷Îfi˘ V‰V‰¤Î‰ »ı. ¤Ò·‰Îfi_ @›Î_◊Ì Ë˘› ? flÎ√-¶ıʉ΂˘ ¤Ò·ı fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›. Â© «ı÷fi ÷˘ µÿÎÁÌfi¤Î‰ı flËı·_ »ı. ¬Î·Ì ≠¿Î … ±Î’ı »ı. ≠ffi¿÷ν — ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ fiËŸ. ÷Îflı …ı‹Î_ ‰Î’fl‰_ ˢ› ±ı‹Î_ ‰Î’fl. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿Î …ı ±Î’‰Î ±Î‰÷˘ › fi◊Ì. …ı‹ ±Î ÁÒ›˝ ¿_¥ ≠¿Î ±Î’‰Î ±Î‰÷˘ fi◊Ì, ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ›Îÿ√ÌflÌ flÎ√-¶ıÊfiı ±Î‘Ìfi »ı. ±ı¿ ÂOÿ ±ı¿·˘ »ı. ±fiı ±Î’HÎı ±‹◊Î ‰√fl ¿Î‹fiÎ µ’¿Îfl ‹Îfi̱ı, ÷˘ ±ıfiı flÌÁ «œı fiËŸ, ¤Ò·Ì …‰_ ±ı¿·˘ ÂOÿ fiËŸ, ±Î¬Ì ÏÕZÎfiflÌ … fiΠˢ› ±ı. µ·ÀÌ. ¿ËıÂı ¿ı ±Î ·˘¿˘ ¿ı‰Î »ı ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ! ±ı ÷˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ Œıfl, VfiıË ±fiı flÎ√‹Î_ ! »ı ±ıfi˘. ≠ffi¿÷ν — VfiıË ±ıÀ·ı flÎ√ ? flÎ√-¶ıÊ I›Î_ ›Îÿ√ÌflÌ ! ÿÎÿÎlÌ — VfiıË ±ıÀ·ı «Ì¿ÎÂ. ¿ıflÌ ‹ÎÀı VfiıË µI’Lfi ◊›˘ ±ıÀ·ı ’Á_ÿ√Ì ±ı ¤˛Î_÷ ±Ï¤≠Λ »ı. ›Îÿ ’Á_ÿ√Ìfiı ±Î‘Ìfi flËı »ı. «˘ÓÀu_. ¤¥⁄_‘ ‹ÎÀı VfiıË µI’Lfi ◊›˘ ¿ı «˘ÓÀu_. VfiıË ±ıÀ·ı «Ì¿ÎÂ. ’HÎ …ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› fiı ±ı‹Î_ ›Îÿ flËı. VfiıË fiı flÎ√‹Î_ ⁄Ë Œıfl.
 17. 17. √‹˘-±HÎ√‹˘ 109 110 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — VfiıË ±fiı flÎ√‹Î_ Â_ Œıfl ? ÿÎÿÎlÌ — VfiıË ±ı «Ì¿Î ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı flÎ√◊Ì ’HÎ ±Î√‚ √›_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. flÎ√ ⁄Ë ‰Á‹˘ »ı. VfiıË ÷˘ ÷ÒÀÌ› Ω›. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ «Ì¿H΢ ¿Ì‘˘ ? ÿÎÿÎlÌ — «Ì¿H΢ »÷Î_› ÷ÒÀÌ Ω›. VfiıË ±ıÀ·ı ¬Î·Ì «Ì¿ÎÂ, [2.3] ⁄Ì…_ ¿_¥ fiËŸ. ‰Ì÷¶ıÊ ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ flÎ√ fiΠˢ› ? T›ÎA›Î flÎ√-¶ıÊ ÷HÎÌ ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. «˘ÓÀı ±ı «Ì¿ÎÂfiı ·¥fiı. ’»Ì ω¬^À_ › ’ÕÌ Ω›. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î¿Ê˝HÎ …ı‰_ ◊›_, ±Î¿Ê˝HÎ ±ı‹ ? ≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ÷˘ ¬flÎ_ … fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Ê˝H΋Î_ flÎ√ µI’Lfi ◊Λ. ±ı¿ ’Î_ÿÕ<_ ∂Õ÷_ ±ÎT›_ ±fiı ±Î’HÎfiı «˘ÓÀÌ √›. ˉı ±ı VfiıË◊Ì «˘ÓÀu. ’HÎ ÷Î’ ’Õu˘ fiı ÁÒ¿Î¥ _ _ ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ⁄_‘ ◊‰Îfi_ ¿˘¥ ÁΑfi ËÂı fiı ? √›_ ±_ÿflfi_ ’ÎHÎÌ. ∂¬ÕÌ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’ÕÌ Ω›. ¤Ìfi_ »ı ÷ı◊Ì «˘_ÀÌ ≠ffi¿÷ν — ¬flÌ Á‹…HÎ ‹‚‰Ì Ωı¥±ı. √›_ ±ËŸ. ±fiı ÷Î’ ’Õı ÷ı CÎÕ̱ı ? ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊ ⁄_‘ ◊Λ ÷˘ ÁÎv_ ¿ı flÎ√ ⁄_‘ ◊Λ ÷˘ ÁÎv_ ? ≠ffi¿÷ν — »^À_ ’ÕÌ Ω›. ≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ÷˘ Á‹F›Î, flÎ√fi˘ ±◊˝ Â_ ◊Λ »ı ? ¶ıÊ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı µ¬ÎÕ‰_ fiÎ ’Õı. ±fiı flÎ√ …ÿÌ ‰V÷ »ı. flÎ√ ÷˘, ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì flÎ√ı ’ՉΠfiÎ ÿı. ÷fiı ˉı ÂıfiÌ ’fl ≥Êν, ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ‰ıfl{ıfl. flÎ√ ±Î‰ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≥Êν, Ï÷flV¿Îfl, ±¤Î‰, ±HÎ√‹˘ ±fiı ±ıfiÎ_ ωfl˘‘Ì ≠ffi¿÷ν — “‹fiı” ¿ÂÎ µ’fl fi◊Ì ±Î‰÷˘. ÂOÿ˘ flÎ√‹Î_ ±Î‰ı. flÎ√ ±ıÀ·ı √‹˘, ±Î¿Ê˝HÎ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ¬fl<_ ! ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ fiΠˉı ¶ıÊ◊Ì ±Î ÿ—¬Ì »ı ⁄‘_ …√÷. flÎ√◊Ì ÿ—¬Ì fiΠˢ›. flÎ√◊Ì ¿Ëı‰Î›, ‰Ì÷¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ¶ıÊ flè΢ fiËŸ. Á¬ … µI’¯Î ◊Λ. ’HÎ ±ı Á¬‹Î_ … ¶ıÊ ∂¤˘ flËı·˘ ˢ›. ±ı‹Î_◊Ì … ¶ıÊfiÎ_ ‘‹ÎÕÎ fiÌ¿‚ı. ‹ÎÀı ¤√‰Îfiı flÎ√ı › ’»Ì »˘Õ‰Îfi˘ ¿è΢. ’Ëı·˘ ‰Ì÷¶ıÊ ◊Î. ¤√‰Îfi ’Ëı·Î ‰Ì÷¶ıÊ ◊›Î ±fiı ’»Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊›Î.

×