Spiritual aaptvani 13(p) 08 pg 479 to 497
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Spiritual aaptvani 13(p) 08 pg 479 to 497

on

 • 292 views

 

Statistics

Views

Total Views
292
Views on SlideShare
292
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Spiritual aaptvani 13(p) 08 pg 479 to 497 Presentation Transcript

 • 1. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 479 480 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) fiı, ’HÎ ±ı ±Î’HÎfiı iÎÎfi ·Ì‘Î_ ’»Ì. ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î_ ’Ëı·Î ’HÎ ⁄‘Î_fiı ¬⁄fl ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ ¬⁄fl ’Õı. ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎfi ’Ëı·Î_ ’HÎ …ı ¿_¥ ΩHÎı ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ◊Ì ΩHÎı fiı, ΩHÎı ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı »ı ÷ı ¤flı·Î ’Ήfl◊Ì ΩHÎı »ı. [7] ≠ffi¿÷ν — ˉı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì F›Îflı F›Îflı iÎı› Á΋ı ±Î‰ı I›Îflı ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! ÿflı¿ ΩHΉ΋Î_ ±ıfi˘ ±fi¤‰ ±‹fiı ◊Λ. ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±ı‹ … ◊›_ fiı, …ı ◊¥ flèÎ_ »ı ±ı ?! iÎΛ¿¤Î‰ — Ï‹l¤Î‰ ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_ ◊›Î ¿flı. Ωıfiı, ÁÒ÷Î_ ÁÒ÷Î_ ’√ ÿ⁄ΉÕΉ_ »_ fiı ÷ıfiı › ΩHÎı »ı. Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı, ÷ıfiı › ΩHÎı. ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ıÀ·ı ±ı ±‹Îfl˘ ±ÎI‹Î … Ωı¥ flè΢ »ı ±ı‹ Á‹…‰Îfi_ fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ’√ ÿ⁄Ή‰Îfi_ ¿Ëı »ı ±ıfiı › ΩHÎı »ı, ±Î ’√ ÿ⁄Î¥ flèÎÎ »ı ±ıfiı › ΩHÎı »ı, ’»Ì ±Î ‰ÎHÎÌ ¿Ë˘ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, iÎÎ÷Î-ƒpÎ, iÎΛ¿. iÎΛ¿¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ±ıfiı › ΩH›Î ¿flı ÷˘ ±Î ⁄‘_ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiÌ Â¿ı ? ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl … fi◊Ì. ’Ëı·Î_ iÎΛ¿¤Î‰ Ë÷˘ … fiËŸ fiı ! Ï‹l¤Î‰ Ë÷˘. ±ı‹Î_ ¿÷ν’b_ fiı ΩHÎ’b_ “Ë_ ¿v_ »_ fiı Ë_ Ωb_ »_” ±ıfi_ Ï‹Z«fl ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±fi_÷ „@÷, ±˘Ë˘Ë˘ ! «˘√flÿ‹ Ωı¥ Ë÷_. ¿ı !! ±Î ±Î_A›˘ ÷˘ ±Î√‚ … ÿı¬Ì ¿ı, ’ı·_ ÷˘ ÿÁı› ÏÿÂÎ Ωı¥ ¿ı. ⁄‘Ì ÏÿÂÎ, ⁄‘Î ¬ÒHÎÎ, ⁄‘Ì ÏÕ√˛Ì±˘‹Î_ ±ı fiÎ ¿flÌ Â¿ı ? ≠ffi¿÷ν — ˉı M›Î˜fl ΩHÎ’b_ ◊¥ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, M›Î˜fl ΩHÎ’b_. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ÷˘ ±ı¿ … ˢ› fiı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ΩHÎ’HÎÎfi˘ …ı ‰Îflı ‰Îflı ±fi¤‰ ±Î‰ı »ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ … ˢ› ’HÎ ÷ı ⁄‘_ ¿ËÌ ±Î’ı. ’HÎ ÂOÿ ¿Ëı‰Î ±ı ±ÎI‹Îfi˘ … ±fi¤‰ ±ÎT›˘ fiı ?! ‹ÎÀı …ÿÎ …ÿÎ Ωı¥±ı, ±ıÀ·ı ±ıÀ·˘ ÀÎ¥‹ Ωı¥±ı. ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ⁄‘Î ÂOÿ˘ ¤ı√Î fiÎ ¿flÌ Â¿Î›. ±ıÀ·ı V›Îÿ˚‰Îÿ ‹Î_√ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±ÎI‹Îfi_ …. ’HÎ ÷ı‹Î_ ±Î ⁄ËÎflfi_ iÎÎfi …ı ÿı¬ÎÕı »ı, ±ı ’Ήfl «ı÷fi (Ï‹l«ı÷fi) ÿı¬ÎÕı »ı. ≠ffi¿÷ν — Ωı‰_ ±ıÀ·ı ±Î_¬ı◊Ì Ωı‰ÎfiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ±ı‹Î_. ±ı ±_ÿflfi_ ÿ½fi »ı. ÷˘ ±Î’HÎı …ı ΩHÎ̱ı, ±ı ±ÎI‹Îfiı … ¬⁄fl ’Õı »ı ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ …ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı,
 • 2. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 481 482 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±fiı Ï‹l«ı÷fifiÌ Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı, ±ı‹Î_ Œıfl ¢ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ΩHÎfiÎflfiı ΩHÎfiÎfl ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Ï‹l«ı÷fi ωfiÎÂÌfiı Ωı¥ ¿ı »ı. ωfiÎÂÌ ±ı¿·Îfiı … ≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı V‰›_ »ı fiı ! ±ı ¿Î›‹fi˘ »ı, ’fl‹ıfiLÀ Ωı¥ ¿ı »ı. ±fiı ‹Ò‚ «ı÷fi »ı ÷ı ωfiÎÂÌ fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ⁄ıµ Ωı¥ ¿ı »ı. »ı. ⁄Lfiı› ΩHÎı-…±ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·ı ’˘÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı ±fiı ⁄Ì…_ ±Î …√÷‹Î_ ±‹fiı ¿_¥ ±Î ÁÒ›˝-«_ƒ ’ÕÌ √›ı·Î fiÎ ÿı¬Î›. ±Î ÁÒ›˝ fiÌ«ı ’ÕÌ ⁄‘_ iÎı› ±fiı ƒU› »ı. √›ı·˘ fiÎ ÿı¬Î›, ±‹fiı I›Î_ fiıı I›Î_ … ÿı¬Î›. ’HÎ ±ı ωfiÎÂÌ iÎÎfifiÎ ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ı ±ı¿·˘ … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ±Î‘Îflı. ±ı iÎÎfi ±Î¬_ ωfiÎÂÌ »ı. ±ı ±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎfi fi ˢ› ! ±Ï‰fiÎÂÌ iÎÎfi‹Î_ ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ±ı¿·˘ … iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ±ıÀ·ı ⁄Ì…_ ¬˘‚‰Îfi_ @›Î_ flèÎ_? ±fiı ⁄ÌΩı ≠ffi ⁄fl˘⁄fl Ë÷˘, ÷˘ ±ıfiı ¿˘HÎ ΩHÎfiÎfl »ı ? ≠ffi¿÷ν — ÿıË ±Î_¬˘◊Ì …±ı »ı, ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¤Î‰‹Î_ »ı, ÷˘ ±ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩHÎı »ı fiı ⁄ıµfiı ΩHÎı »ı. ±ı ’HÎ …±ı »ı. ÷˘ ⁄LfiıfiÌ ƒÏp‹Î_ Ωı‰Î‹Î_ Œfl¿ Â_ ? ≠ffi¿÷ν — V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î …±ı »ı, ±ı Ïfl›· ƒU› »ı ±fiı ±Î ±Î_¬˘ …±ı »ı ±ı Ïfl·ıÀ̉ ƒU› »ı. ±Î Ïfl·ıÀ̉ ƒU›, ’ı·_ Ïfl›· ƒU›. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ffi I›Î_ ’÷Ì Ω› »ı. ±ıLÕ ±ÎT›˘ ¿ı fiÎ ±ÎT›˘ ’»Ì ? ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ÿı¬Î‰‹Î_ Â_ Œıfl ? Ωı‰Î‹Î_ Œfl¿ Â_ ? iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ, ⁄Ï©◊Ì ¿ı ±ÎI‹Î◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl. ±Î ωfiÎÂÌ ƒU›. Ïfl›·(÷k‰) ‰V÷ Ïfl›·fiı … …±ı. ±Î ÷˘ Ïfl·ıÏÀ‰(±‰V◊α˘), ωfiÎÂÌ …±ı. ⁄‘_ ¥„Lƒ› iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — Ë_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊¥fiı Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »_, ÷ı CÎÕ̱ı ±ıı iÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î›fiı ! ±ı ÷˘ ¤˛Î_Ï÷fiÌ ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. “Ë_ Ωb_ »_” ’HÎ ⁄Ï© … Ωı÷Ì Ë˘› ±ı‹ ·Î√ı »ı. ±fiı “Ë_ ¿fl_ »_” ⁄ıµ ÁÎ◊ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¬fl_ ¿Ëı »ı. ⁄Ï© … …±ı »ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ F›Î_ ±Î’HÎı ƒWÀÎ fiı iÎÎ÷Î ⁄ıfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ‰Î_ Ωı¥±ı. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ …ı »ı, ⁄Ï© › fi ’ˢӫı I›Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ Âw ◊Λ »ı. ÷ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ƒU› fiı iÎı› ⁄ı › ωfiÎÂÌ »ı. ƒU› ±ı¿·_ fiËŸ, iÎı› “±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı Ωı‰Îfi˘ ≠›Ifi ¿fl_ »_.” “≠›Ifi ¿fl_ »_” ¿Ëı »ı ˵. ‹ÎÀı ÷ı ⁄Ï© … »ı. ˉı ⁄Ï©fi_ «·HΠˢ› ÷ı ‰¬÷ı ⁄Ï© Ωı÷Ì Ë˘› ±ı‹ ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Îfi˘ ΩHÎfiÎfl ±ÎI‹Î »ı, ÷˘ ±ıfiı ΩHÎfiÎfl ·Î√ı »ı ’HÎ ±ı …ı ¿Ëı »ı ÷ı iÎÎfi »ı. ÷ı “÷‹ı” “Ωı›_” ±Î. “Ωı›_” ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ? iÎÎ÷Î ÷flÌ¿ı Ωı›_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î ƒpÎ ÷flÌ¿ı “Ωı›_”. ¿ÎflHÎ ¿ı iÎÎ÷Î- ƒpÎ ÷flÌ¿ı Ωı›_ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? “±ı‰_ ·Î√ı »ı” I›Îflı ƒpÎ ÷flÌ¿ı Ωı›_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩHÎfiÎflfiı ¿˘¥ ΩHÎfiÎfl fiΠˢ›. ±fiı “ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı »ı” I›Îflı iÎÎ÷Î ÷flÌ¿ı ΩH›_. ΩıfiÎfl ÷˘ “÷‹ı” ¿ı ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ⁄fl˘⁄fl »ı. fiÎ … ˢ›. ⁄ÌΩ ¿˘¥ ÁÎËı⁄ ±ÎT›Î_ Ë÷Î ?
 • 3. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 483 484 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ≠ffi¿÷ν — ’HÎ “±ı ·Î√ı »ı” ±ı‰_ …ı ¿Ëı »ı ±ı ⁄Ï© … ¿Ëı »ı, ¿ı “‹fiı ±Î ÿı¬Î› »ı” fiı ÷ı “Ë_ Ωı™ »_” ±ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±ı‹ ·Î√ı »ı. Ωı “ΩHΉ΋Î_” ±Î‰ı ÷˘ Ïfl›· (¬fl˘) iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î›. ÷ı ±Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© fi◊Ì. ±ı ⁄Ï© Ωı‰Î‹Î_ ˢ›, ±ıÀ·ı ¿ı ⁄Ï© iÎÎ÷Î-ƒpÎ ! ±fiı ÷‹fiı ‰ÎflıCÎÕ̱ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı … »ı, ’HÎ ±Î‰˘ ’ıHÎı◊Ì …±ı »ı ±fiı ±ı Â_ …±ı »ı, ±ıfiı “±Î’HÎı” ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı “±Î ÷΂˘ ⁄ıÁÎÕ‰˘ ’Õı. ⁄Ï© … Ωı¥ flËÌ »ı, Ë_ fi◊Ì Ωı÷˘.” ±ıÀ·ı ⁄Ï©fiı …ı …±ı »ı ÷ı ±Î’HÎı ≠ffi¿÷ν — ±ı ÏՋοıÂfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı A›Î· ±Î‰ı ¿ı ±Î ⁄Ï©fi_ Ωı‰Î- ˝ »Ì±ı. ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î’HÎı ’˘÷ı ƒpÎ ÷flÌ¿ı ¿Î‹ ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ΩıfiÎfl ΩHΉÎfi_ »ı ±fiı ±Î “’˘÷Îfi_” Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ »ı ? ¿˘HÎ »ı ÷ı ±Î’HÎı ¬˘‚Ì ¿Îœu_. ±ıÀ·ı ±Î ƒpÎ ¿Î‹ ¿flı »ı ¬fl˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄„©fi_ ÷˘ ±Î‹ ±Î_¬ı ÿı¬Î› ÷ı … Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Ï©◊Ì ’fl …‰Î÷_ fi◊Ì. ÷˘ ±Î ⁄Ï©‹Î_ flËÌfiı … ±◊‰Î ¿Îfi◊Ì Á_¤‚Λ ÷ı, ∞¤◊Ì «¬Î› ÷ı, ±ı ⁄Ï© ⁄‘Ì. Ωı‰Î› »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ¥„Lƒ›fi_ ◊›_ ’HÎ ⁄Ì…_ ⁄‘_ ’HÎ ±_ÿfl «Î·÷_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ⁄Ï©◊Ì ’fl ÷˘ …‰Î›_ … »ı. ’HÎ ⁄Ï©fiı Ë… ’˘ÊHΠˢ› fiı ⁄Ï©fi_ ÿı¬Î‰Îfi_ ¿ı ±Î ’ZÎ’Î÷Ì »ı, ±Î‰Î_ »ı, ÷ı‰Î_ »ı ±ı ⁄‘_ ‹‚ı »ı. ⁄Ï©fiı ’˘ÊHÎ ‹‚ı ÷ı ±‹¿ ¿ÎflH΢fiı ·¥fiı, ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±˘»_ ’HÎ ⁄Ï© … …±ı fiı ? ◊¥ Ω› »ı. ⁄Î¿Ì ⁄Ï©◊Ì ’fl ÷˘ …‰Î›_ »ı, fiËŸ ÷˘ ⁄Ï© ±ËŸ ±ı‹fiı fl˘… ±Î‰‰Î fiÎ ÿı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ Ωı¥±ı, ±ı ⁄Ï©fi_ …. ±fiı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi-ÿ½fi ÷˘ Ωı‰_ fiı ΩHΉ_ ±ı …ÿÌ ‰V÷ »ı. ƒT›˘fiı …±ı-ΩHÎı, ƒT›fiÎ ’›Î˝›fiı ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© …flο Õ¬˘ ¿flı I›Îflı ¿Ë̱ı ¿ı ±ı¿ ⁄Î… ⁄ıÁ. ΩHÎı, ±ıfiÎ √HÎfiı ΩHÎı ±ı ⁄‘_ ΩHΉ_-Ωı‰_, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ±√fl Ë_ ÷˘ ÿÎÿÎ ’ÎÁı …¥Â. ‹ı· ’Ò‚˘ ! ÷˘ ‹fifiÎ ⁄‘Î ’›Î˝›fiı ΩHÎı. ⁄Ï© ÷˘ ‹fifiÎ_ ’›Î˝› ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì … ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ‹ı· ’Ò‚˘ ¿Ë̱ı ! ΩHÎÌ Â¿ı. F›Îflı ±ÎI‹Î ‹fifiÎ_ ⁄‘Î … ’›Î˝›fiı ΩHÎı. ⁄Ï©fiı, ’Ïfl„V◊Ï÷fiı ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Õ¬˘ ¿fl÷Ì fi◊Ì ÿÎÿÎ ’ÎÁı ±Î‰‰Î‹Î_, ±ı ÷˘ ±Î‰ı ΩHÎı. ±Ë_¿ÎflfiÎ ’›Î˝›˘ ΩHÎı, ⁄‘_ … ΩHÎı. F›Î_ ⁄Ï© fiÎ ’ˢ_«ı, I›Î_ »ı ⁄flÎ⁄fl ≠ı‹◊Ì. ’»Ì ±ıfi_ «Î· ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹◊Ì ±ıÀ·ı … ⁄Ï©◊Ì µ’fl √›ı·_ »ı ÷ı ±Î iÎÎfi. ±Î ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Ï© @›Î_ Á‘Ì Ωı≥ ¿ı ? ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±‹¿ Ëÿ Á‘Ìfi_. Á_ÁÎÏfl¿ iÎÎfi «Î·ı, Á_ÁÎflÌ ¿Î‹¿Î…. ⁄Ï© ±Î …±ı »ı ’HÎ ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ ·ÎB›_ ¿ı “Ë_ Ωı™ »_”, ÷ı ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Ωı‰_-ΩHΉ_ …ı ¿Ì‘_ ±ÎI‹Îfi_, ±ı ƒT›˘fiı ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±Î ⁄‘Ì iÎı› ‰V÷fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ “Ë_” fi◊Ì ·Î√÷˘, ’HÎ ±Î ΩHÎı ? ⁄Ï© ·Î√ı »ı. ’HÎ ±Î ⁄Ï©fi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿˘HÎ ? ±ÎI‹Î. ·˘¿˘ ÷˘ ±Îfiı Â_ ⁄˘·ı ? “Ë_ … Ωı™ »_, Ë_ … Ωı™ »_” ±ı‰_ ·Î√ı »ı. ’HÎ ÷‹ı Â_ ¿Ë˘ ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ! »˘ ? “±Î ⁄Ï© …±ı »ı” ±ı‰_ ·Î√ı »ı. fiËŸ ÷˘ ·˘¿˘ ÷˘ ±ı‰_ … ¿Ëı, ≠ffi¿÷ν — ±ı ƒT›fiı, ƒT›fiÎ √HΑ‹˝ ±fiı ƒT›fiÎ ’›Î˝› fiı ±ıÀ·ı
 • 4. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 485 486 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı, ±ı‹Î_ Â_ Â_ Ωı≥ ¿ı ? ±ıfi˘ ±ı@{ı@À ÿά·˘ ±Î’˘fiı ! ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ◊Ì ’HÎ ±ı ? ⁄˘·, ±Î ⁄Ï© ΩHÎı Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î fi∞¿ »ı, ’ı·Î »ıÀıfiÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘fiÎ √HΑ‹˝ »ı ±ı ⁄‘_ ΩHÎı. ’ÿ˚√·fiÎ √HΑ‹˝ »ı ¿ı «ı÷fifiÎ √HΑ‹˝ »ı. ’»Ì ⁄ÌΩ √HΑ‹˝ ΩHÎı› ⁄‘Î_. ±Î¿ÎÂfiÎ ’ÿ˚√·fiı ΩıfiÎflÌ ≠iÎÎ ! √HΑ‹˝ Â_ »ı ±ı ⁄‘_ ΩHÎı. ’»Ì ¿Î‚fiÎ Â_ √HΑ‹˝ »ı ±ı ΩHÎı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·fiÌ ⁄‘Ì ‰V÷ …ı …±ı »ı ±ı Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì ≠ffi¿÷ν — ±ı √HΑ‹˝ ¿Ë˘fiı ! ¿Î‚fiÎ √HΑ‹˝ Â_ ? ±Î¿ÎÂfiÎ …ı Ïø›Î »ı, ±ı ⁄Ï©Ïø›Î »ı ¿ı iÎÎfiÏø›Î »ı ? √HΑ‹˝ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Î‹ Ω› ÷˘ ≠iÎÎfiÎ ¤Î√‹Î_ … Ω›fiı ! ±Ë_¿Îfl ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ’ÌV÷΂ÌÁ ±Î√‹ ΩH›Îfi_ Œ‚, ÷ı ±Î ⁄‘Î √H΢ ±fiı ⁄Ï©fiÌ Ïø›Î◊Ì ◊˘Õ<_ Á‹… ’Õı, ⁄Î¿Ì ≠iÎÎ ÏÁ‰Î› fiÎ Á‹… ’Õı. ΩHΉÎ. ¿Î‚fiÎ, ±Î¿ÎÂfiÎ, ⁄‘ÎfiÎ √H΢, √HΑ‹˝ ΩHΉΠ÷ı. ±Î’HÎıı Ë… ±ı≠ı„LÀÁ ÷flÌ¿ı flËı‰_. ≠˘⁄ıÂfiflÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ iÎÎfiÏø›Î fiı ÿ½fiÏø›Î‹Î_ Ωı ±ı‰_ ΩHΉÎ- Ωı‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ±I›Îflı ÷˘ ±‹fiı ⁄‘Îfiı ÷˘ ±ı‰_ fiΠˢ› fiı ƒT›fi_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì …ı ‹ËÎI‹Î±˘fiı ’˘÷ı ÂflÌfl◊Ì Ωı‰_-ΩHΉ_ ? …ÿÎ_ »ı ±ı‰_ …ı flèÎÎ ¿flı »ı, ·ZÎ ⁄ıÁÌ √›_ »ı ©ÎI‹Îfi_ fiı ’»Ì Ωı‰ÎfiÌ ⁄‘Ì Ïø›Î «ÎS›Î ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Ì ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‰_ ¿_¥ µ÷Ή‚ ¿fl‰Îfi˘ ±◊ı˝› fiËŸ fiı ! ±ı‰_ fiÎ ΩHΉΠΩı‰Î◊Ì ¿_≥ ±˘»Ì ‹Î_¿HÎ ‹Îfl‰ÎfiÌ ÿ‰Î ’Ì …‰Î›? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ≠iÎ΄@÷◊Ì ◊Λ. ≠iÎÎ »ı ÷ı ±‹¿ Ëÿ Á‘Ì, ±Î F›Î_ Á‘Ì ŒÎ¥·fi˘ Ïfi¿Î· ¿flı I›Î_ Á‘Ì ≠iÎÎ. ŒÎ¥· ’ÒflÌ ◊¥ √¥ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ I›Î_ Á‘Ì Â_ ˢ› ? ÷˘ ±ı iÎÎfi-ÿ½fifi_ Ωı‰Î’b_ ±ıÀ·ı ’»Ì ’˘÷ı …, ±ÎI‹Î ΩHÎı. fiÎ flèÎ_ ±ı‰_ ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı ±Î’b_ iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÏø›Î◊Ì Ωı‰Îfi_ ±ı ÷˘ ⁄Ë ÿÒfl flèÎ_ ±ıfi˘ ±◊˝ ? ’ÎQ›Î »ı, ÁÎv_ »ı. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ⁄_‘Λ »ı ±ı fiyÌ ◊≥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎ΄@÷fiÌ … iÎÎfiÏø›Î. ±I›Îflı ’ı·Ì iÎÎfiÏø›Î √›_. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ √ÎÕÌ «Î· »ı, flÎ…‘ÎfiÌ ÷˘ µI’Lfi ◊¥. ’»Ì ±Î ⁄‘Ì ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊¥ …Âı I›Îflı ±ı¿Á≠ıÁ. ÷Îflı Ωı‰ÎfiÌ › …wfl fiËŸ, «Î·ı »ı ¿ı fiËŸ ! ωiÎÎfiÏø›Î. √ÎÕÌ «Î·ı I›Îflı ÷˘ ⁄ı Ω÷fiÎ ’ÏflHÎ΋ ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ {ÎÕ˘ ÿı¬ÎÕı ±ı ≠iÎÎ ! ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î›. ±Î’HÎÌ √ÎÕÌ ±Î‹ …÷Ì Ë˘› I›Îflı ¿ıÀ·Î_¿ {ÎÕ˘ ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î› »ı. ¿ıÀ·Î_¿ »ı ÷˘ ±Î‹ ±Î’HÎÎ ΩıÕı «Î·÷Πˢ› ±ı‰_ ≠iÎÎ … …±ı Ãıà Á‘Ì. ≠iÎÎ … ÿı¬ÎÕı ⁄‘_ ±Î’HÎfiı. ÿı¬Î›. ±ıfi_ ¿_¥ ¿ÎflHÎ »ı fiı ±ıfiÌ ’λ‚ ? ≠ffi¿÷ν — Ë_ ÿÁ ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹ıÓ Â_ Â_ ¿flı·_ ±ı ÿı¬ÎÕı. ⁄Îfl ≠ffi¿÷ν — ±ı ’ı·Î fi∞¿fiΠˢ› »ı ±ı ±Î‹ …÷Î_ ÿı¬Î› ±fiı ‰Ê˝fi˘ Ë÷˘ ÷ı ÿı¬ÎÕı Œ˘ÀÎ ⁄‘Î ±Î‹, ÏŒS‹fiÌ ’ıà ÿı¬ÎÕı. ÷˘ ±ı ÏŒS‹ ÿÒflfiΠˢ› fiı ±ı ΩıÕı ΩıÕı ·Î√ı. …ı ÿı¬ÎÕı »ı ±ı ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı ?
 • 5. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 487 488 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î … ÿı¬ÎÕı »ı ¿Ëı‰Î›. ’HÎ »ı‰Àı ’»Ì ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı … ±ÎI‹Î. ≠iÎÎ ⁄_‘ ◊¥ Ω› »ı. ≠iÎÎ »ı I›Î_ Á‘Ì Â©ÎI‹Î ±fiı ±ÎI‹Î ±ı ≠ffi¿÷ν — ±fiı …ı «_ÿ¤Î¥fiı …±ı »ı ±ı ⁄Ï© ? ’fl‹ÎI‹Î. »ı ±ı¿ …, ’HÎ ±Î ±ÎT›Î ’»Ì ’ı·_ ◊¥ Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï© …±ı ±fiı ⁄Ï©fiı …±ı »ı ÷ı ±ÎI‹Î. ⁄Ï© Â_ ≠ffi¿÷ν — ¿Î·ı ±ı flÕ÷Î Ë÷Î ÷˘ ±ıfiı ÿı¬Î› ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ flÕı ¿flÌ flËÌ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flÌ flè΢ »ı, ⁄‘Îfiı ΩHÎfiÎfl »ı, ’HÎ ’λΠ±_ÿfl◊Ì, “ÿÎÿÎ ¤√‰ÎfifiÎ ±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl ˢ” «Î· Ë÷_ ÷˘ ±ı «_ÿ¤Î¥fiı Ωı÷_ Ë÷_ ÷ı ¿˘HÎ ±fiı “±ÁÌ‹ …› …›¿Îfl” ⁄˘·÷_ ÷ı ±ÎI‹Î. ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î√‚ ’fl‹ÎI‹Î’ÿ flèÎ_. ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ÷ı Ë÷_ ¿˘HÎ ? ’fl‹ÎI‹Î ¤HÎÌ √›˘ ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ◊›˘ ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊¥ Ω›. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ ÷ı ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î. e· ◊›˘, Ïfi‰Î˝HÎ’ÿfiı ·Î›¿ ◊¥ √›˘. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±_ÿfl flı¿Õ˝ «Î· … flËı »ı. Ωı‰Î ΩHΉÎfi˘ µ’›˘√ flά‰˘ Ωı¥±ı, ±Î¬˘ Ïÿ‰Á. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±_ÿfl ’ı·Ì “±˘flÌ∞fi· Àı’” «Î· … ˢ› ?! ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ıÀ·ı ©ÎI‹Î ’»Ì ±Î√‚ ’fl‹ÎI‹Î’ÿ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±‹¿ ÀÎ¥‹ «Î· … ˢ› »ı. ±ıÀ·ı ±ı ⁄˘·ı ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, ’HÎ ±Î ±ËŸ ±Î√‚ Ë∞ ±ı ⁄˘·fiÎfl˘ …ÿ˘ ±fiı ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥fiıı ΩıfiÎfl ! Á‘Ì ±Î ±Î‹Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì. ÷˘ ±ı ©ÎI‹Îfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘ ’fl‹ÎI‹Î ! ≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı ΩıfiÎfl ±ı ©ÎI‹Î ? ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥ …ı ±Î ¿flÌ flèÎÎ »ı fiı, ±ıfiı ΩıfiÎfl ⁄Ï© »ı. ΩıfiÎflfi˘ › ΩıfiÎfl˘ !!! ≠ffi¿÷ν — ±Î’ ¿Ë˘ »˘fiı ¿ı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊›Î, Ωı ⁄Ï© Ωı÷Ì Ë˘› ±fiı ÿıËfiı »^ÀÎ ’ÎÕÌ ±Î’̱ı »Ì±ı, ÷˘ ±Î ⁄_fiıfiı …ÿ˘ ’ÎÕfiÎfl˘ …±ı ÷˘ ? »ı ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ ±Î ⁄‘Îfiı ΩıfiÎflÎ »ı ±ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±Î ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ‰V÷ »ı ΩıfiÎflÌ. ±ı¿ ÷˘ ≠iÎÎ »ı ±fiı ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ ⁄‘Îfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ΩHÎı »ı ÷ı. ±Î ‹ËŸ ·Î√ı »ı ÷ıfiı, ±Î ⁄˘·Î› »ı ÷ıfiı, ±ı‰_ ⁄‘_ ±ı ⁄‘Îfiı ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ΩHÎı »ı. ’Òfl<_ ◊¥ √›Î ’»Ì ±ÎI‹Î »ı. ±ÎI‹Î iÎΛ¿ ÷flÌ¿ı flËı »ı. ≠iÎÎ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±ÎI‹Î Á‘Ìfi˘ ΩıfiÎfl »ı. ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ ’Òfl_< ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ’˘÷ı, iÎΛ¿ ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï© Â_ ¿flı »ı, ±ı ©ÎI‹Î …±ı »ı ? ÷flÌ¿ı ◊¥ Ω› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Ï©fiı …±ı »ı, ‹fi Â_ ¿flı »ı ÷ı …±ı, ‰ÎHÎÌ »ı ÷ı, ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi_ …ı V‰w’ »ı, ÿ’˝HÎfiÌ ‹ÎŒ¿. ÿ’˝HÎ ¿_¥ ⁄ËÎfl ’»Ì ±Ë_¿Îfl Â_ ¿flı »ı, ±ı ⁄‘Îfiı …±ı. ±Î‰÷_ fi◊Ì Ωı‰Î ‹ÎÀı. ÿ’˝HÎfiÌ ±_ÿfl ƒU›˘ ⁄‘Î_ {‚¿ı »ı ±Î‹. ±ı‰_ ±ÎI‹ÎfiÎ V‰w’fiÌ ±_ÿfl ÷˘ ⁄‘Ì ‰V÷±˘ {‚¿ı »ı fiı, ±Î‹ ? ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ◊Ì …±ı »ı fiı ? ±ı …ı …±ı »ı ±ı iÎÎ÷Î- ƒpÎ ¿ı ¿ı‹ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı {‚¿ı »ı fiı …ÿ_ »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ iÎΛ¿ ! ±ıÀ·ı ±Î
 • 6. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 489 490 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±I›Îflı iÎÎ÷Î ¿˘HÎ »ı ? ±ı ’ı·Ì ≠iÎ΄@÷ »ı. ËÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î›˝¿ÎflÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î …ı ΩıfiÎfl »ı ±ıfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl ˢ› … fiı ! »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ¿Î›˝¿ÎflÌ fiΠˢ›. ±Î Á_ÁÎfl »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Î›˝¿ÎflÌ Â„@÷ ≠ffi¿÷ν — ±ı ±ıfiÌ µ’fl ’HÎ ΩıfiÎfl ˢ› ? ∂¤Ì ◊¥ »ı, ≠iÎÎ. ±ı ≠iÎÎ ⁄‘Î_ ¿Î›˘˝ ’ÒflÎ_ ¿flÌ ±ÎÀ˘’Ìfiı ’»Ì ‹˘ZÎı Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ±ıfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl fiËŸ. ΩıfiÎfl◊Ì µ’fl ¿˘¥ ΩıfiÎfl fiËŸ. ¬fl˘ ΩıfiÎfl ÷ı … ±ÎI‹Î. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ_ ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì ‹ÿÿ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±Î ≠iÎÎ »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ Ωı‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î Ë÷Ì ÷˘ ±ıfiı ΩıfiÎfl˘ …ı »ı, ±ıfiı ’HÎ ΩıfiÎfl˘ ⁄ÌΩı ˢ› »ı ±ı‹ ? ÷˘ ’Ëı·˘ ÿÎÿÎlÌ — ÿfl‰ÎΩ Á‘Ì fiËŸ, ‹˘Z΋Î_ Ãıà Á‘Ì ⁄ıÁÎÕÌ ÿı. ËÎ, ΩıfiÎfl˘ ¿˘HÎ »ı ? ’ÒHÎνËÏ÷ ¿flÌ ±Î’fiÎfl ±ı ≠iÎÎ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı µ’ÎÿÎfi ¿Ë˘, ⁄Ï© ¿Ë˘ ¿ı ±Ë_¿Îfl ¿Ë˘, fiı …⁄fl…V÷ „@÷±˘ »ı. √‹ı ±ı‰Î_ ¿p˘ ±Î‰ı ÷˘ › ’HÎ ¿p ÷ıfiı ’HÎ ΩıfiÎfl˘. √¤flΛ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷±˘. ±ıÀ·Ì ‰‘ı·Ì ÿı¬ı ¿ı ¿p √¤flΛ. ≠ffi¿÷ν — ±ı ¿˘HÎ ? ≠ffi¿÷ν — …ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ◊Λ »ı ±ıÀ·_ ±Î ±Õ÷_ fi◊Ì ±fiı ¤‚Ì ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹Î, ΩıfiÎflfiı › ΩHÎı. Ω› ÷˘ ’»Ì ·Î√Ì ±Î‰ı »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î‹Î_ ≠iÎÎ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ? ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ⁄fiıı ±ıÀ·_ Ωı‰Îfi_ ±fiı ⁄Ì…_ fiÎ Ωı¥ ÿÎÿÎlÌ — ±ı … ≠iÎÎfiı ! ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î … »ı. ¿Λ ±ıfiÎ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î¬Î Ïÿ‰Áfi_ ΩıfiÎfl˘ ±ı ±Ë_¿Îfl ¿Ëı‰Î› ? ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı ±‹ı ⁄ıÃÎ ±fiı ±Î¬Î ÿËÎÕÎfi_ Ωı‰Î ⁄ıÃÎ_ ±◊‰Î µ’ÎÿÎfi ¿Ëı‰Î› ? ˢ¥±ı, I›Îflı ⁄‘_ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı CÎÕ̱ı ±ı‰_ ’HÎ ÿı¬Î› ¿ı ±‹ı ±Î√‚fi_ Ωı‰Î ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ï©, ±Ë_¿Îfl, ±iÎΠ„@÷. ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl. ÿÎÿÎ, Ë‹HÎÎ_ Ë_ Á‰Îflfi_ Ωı‰Î ⁄ıÃ˘, ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ’»Ì ? ±I›Îflfi_ Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω› »ı, Ë_ ’Ëı·Îfi_ Ωı™ »_ Ë‹HÎÎ_. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î Â_ »ı ? …ı …±ı »ı, ÷ıfiı › ’λ˘ …±ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ …±ı »ı ¬fl˘ fiı ! ±ı … ÷_ ±ÎI‹Î »_, ’»Ì Âıfiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı …ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ΩıfiÎfl˘ ÷ı … ±Î’HÎı »Ì±ı. ±ı Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω› »ı I›Î_ ? ΩıfiÎflfiÌ µ’fl ¿˘¥ ΩıfiÎfl flèÎÎ_ fiËŸ. ±fiı ±Î …ı ΩıfiÎfl »ı, ±ı ±ıfiÌ ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı ±ÎI‹Î V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı, ÷ı ±Îfiı ·¥fiı ’λ‚ »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ ΩıfiÎfl ˢ›. ¿èÎ_ »ı ? V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı, ±ı ’˘÷Îfiı › ≠¿Î‹Îfi ¿flı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ΩıfiÎflfiÌ µ’fl ’HÎ ΩıfiÎfl ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…_ Â_ ? …ı ΩıfiÎfl »ı ÷ıfiÌ µ’flı › ΩıfiÎfl ˢ›. ÷ı
 • 7. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 491 492 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ΩıfiÎfl µ’fl ΩıfiÎfl˘ ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î› ±fiı ΩHΉÎfiÌ ‰V÷ ⁄‘Ì iÎı› «_ÿ¤Î¥fiı …±ı »ı ! ±ı Á‹Ω‰˘ …flÎ ! ¿Ëı‰Î› fiı ΩıfiÎfl ƒpΠˢ› I›Îflı ±Î ƒU› ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — Â_ Á‹…‰Îfi_ »ı ±ı‹Î_ ? ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎflÎfiÌ µ’fl ΩıfiÎfl˘ »ı, ÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ≠ffi¿÷ν — ±ı VÀı… ¿›_ ¿Ëı‰Î› ? Œ_¿Âfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ› »ı ±Î‹Î_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î Ωı‰ÎfiÎ ¿Î›˘˝‹Î_ ’ÕuÎ »ı ÷ı ±ı ¿Î›˝ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¿˘ …±ı … »ı fiıı ⁄‘Î. ±Î¬Ì ÿÏfi›Î …±ı »ı Ωı‰Îfi_ ÁË… ˢ‰_ Ωı¥±ı. Ωı‰Îfi_ ±ıfiı ¿fl‰_ ’Õı »ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ fiı ΩHÎı »ı fiı ! ±ı‹fiı ¿Ë̱ı ÷‹ı Ωı÷Î_-ΩHÎ÷Î_ fi◊Ì, I›Îflı ±I›Îflı Â_ ’Õı »ı ±ıÀ·ı ±ıfiı › ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »ı µ’fl. iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ ’Õı »ı. ±ı ¿fḻı »Ì±ı ±‹ı ?! ±Î¬˘ ⁄‘˘ Œ˘À˝ ωV÷Îfl Ωı›˘, Œ·Îb_ Ωı›_, Œ·Îb_ ’»Ì ‹ıfiı…fl ◊›˘ ’λ˘. ±ıfi˘ µ’flÌ ’λ˘ flè΢. »ıS·Î µ’flÌfiı Ωı‰_ ’Õı Ωı›_. ’HÎ ±ı ΩıfiÎflfiı › ΩHΉÎfi˘ »ı. ±Î ΩıfiÎflfiı ΩHÎfiÎfl »ı ’λ˘ ! fiËŸ, ÁË… ÿı¬Î›Î … ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±Î ΩıfiÎflfiı ΩHΉÎfi_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ Ωı‰_ ’Õı »ı ±ı ¿˘HÎ ±fiı ±ıfiı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩıfiÎflfiı …ı …±ı »ı ±fiı ΩHÎfiÎfl fiı ΩHÎı »ı ±ı‰˘ ’HÎ …ı …±ı »ı ÷ı ¿˘HÎ ? ‹Ò‚ ±ÎI‹Î. ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ »ı ÷ı ±ıfiı ’HÎ …±ı »ı ÷ı ‹Ò‚. ±Î Ωı‰_ ’Õı »ı ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ±Î’HÎı ≠iÎÎ ¿ËÌ ±I›Îflı. ÷ı ‰«·˘, µ’›˘√. ±ıÀ·ı ±ıfiı ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »ı¿ »ıS·Ì ÿÂ΋Î_. ±Î ±flÌÁ΋Î_ ±Î’HÎı ±Î‹ ⁄ıÃÎ_ ±fiı ±flÌÁ˘ ’ıHÎı ‹Ò@›˘ ÷˘ ±Î’HÎı ⁄‘Î_ ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ≠iÎÎ. ÿı¬Î¥±ıfiı ÷fl÷ ?! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ±ı◊Ì ±Î√‚fi_ Œ_@Âfi Â_ flèÎ_ ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı◊Ì ±Î√‚ ¿Â_ fiËŸ. ⁄Á, I›Î_ ±ıLÕ. ¿˘¥ ¿˘¥fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿_¥ Ωı‰_ ’Õı ? ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì, ¿˘¥ ¿˘¥fiı ËıS’ ¿fl÷_ fi◊Ì. ¿˘¥ ¿˘¥fiı ¿_¥ … »˘Õ‰Îfi_ fi◊Ì, ±ı‰Î ±Î ÷k‰˘ ! À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiÎ. @›Îflı› ’HÎ ±ı¿Î¿Îfl ◊›Î ≠ffi¿÷ν — fiÎ. fi◊Ì, …ÿÎ fiı …ÿÎ flËı. …ı‹ ÷ı· fiı ’ÎHÎÌ ⁄ı ¤ı√Î ◊›Î ˢ›, ’HÎ ⁄ı ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ±ÎI‹Î‹Î_ {‚¿ı, ⁄‘_ ±Î¬_ …√÷ ‹ËŸ {‚¿ı. …ÿÎ ÷ı …ÿÎ … ˢ› ÷ı‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ±ı “‰«·˘” ¿˘HÎ, ÿÎÿÎ ? ‰«·˘ µ’›˘√ ¿˘fi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — µ’›˘√. ≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ‰Îfl ÁIÁ_√‹Î_ ±Î’ı ¿Ëı·_ ¿ı ±ı¿ VÀı… ±ı‰Ì ˢ› ≠ffi¿÷ν — ±ı µ’›˘√ ’HÎ ¿˘fi˘ µ’›˘√ ? ¿ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı »ı ±fiı ±ı‹Î_ … ÷L‹›Î¿Îfl ˢ›. ⁄Ì∞ VÀı… ±ı‰Ì ˢ› ¿ı «_ÿ¤Î¥ …ÿÎ ±fiı ’˘÷ı …ÿ˘. ±ıÀ·ı ±Î ¿÷ν …ÿ˘ ±fiı ’˘÷ı …ÿ˘ ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ı·Ì “≠iÎΔfi˘. ≠iÎÎfiÎ_ µ’›˘√‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ±ıÀ·ı hÎÌ∞ À˘’fiÌ VÀı… ±ı‰Ì »ı ¿ı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ıfiı ’HÎ …±ı »ı, ±ÎI‹Î ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı◊Ì ±Î√‚ ±Î’HÎı ⁄Ë ¿˘¥fiı …wfl fi◊Ì, I›Î_ Á‘Ì
 • 8. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 493 494 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±Î’HÎÌ ¿Î˜·ı… ! ≠ffi¿÷ν — ±I›Îflı Ï‹ÕÌ›‹ ◊˛ ΩHÎı »ı, ’HÎ ΩHÎı »ı ±ı … ? ’ÒHν÷Î ’΋‰Î ’΂‰Ì ’Î_« ±ÎiÎα˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…_ ¿˘HÎ ΩHÎı ÷ı ? ’HÎ ±Î ≠iÎÎfiÎ Ï‹ÕÌ›‹ ◊˛ ±ı ΩHÎı »ı. ≠ffi¿÷ν — …ı ¿_¥ ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı fiı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ±ı ±ı¿ ‰Î÷ »ı ±fiı ⁄Ì∞ ⁄Î… ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊‰_ »ı ±ı ⁄Ì∞ ‰Î÷ »ı. ±Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiı ¬⁄fl ’ˢӫ÷Ì … fi◊Ì ? ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ ±fiı ’ı·˘ ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ …ÿÌ ‰V÷ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ ·ı‰Î › fiËŸ fiı ÿı‰Î › fiËŸ ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl »ı. ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±fiı ±Î Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ÷ı ⁄‘_, ±Î Ï‹ÕÌ›‹ ∂¤_ ◊›_ »ı, ≠iÎ΄@÷ ÷ı ΩHÎı »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î ΩıfiÎflÎ-ΩHÎfiÎfl΋Î_◊Ì ’ı·Î ΩıfiÎflÎ-ΩHÎfiÎflÎ µ’fl ÀˇÎLÁŒfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı …ı iÎÎ÷Î »ı, ±ıfiı ±Î iÎı›fiÌ ¿˘¥ ’HÎ ±Áfl fiÎ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ΩıfiÎfl˘-ΩHÎfiÎfl˘ »ı fiı, ±ıfiÌ ⁄‘Ì … Ïø›Îfiı ±ı ΩHÎı, ±ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ. ÿÎÿÎlÌ — ˢ› … fiËŸ. Á_√ ¿˘¥ ±Õı fiËŸ. ¿˘¥ ‰V÷ ±ıfiı ±Õı fiËŸ. ¤Î‰˘◊Ì Ïfi·ı˝’, Á_√◊Ì ±Á_√ ! ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı À>_¿‹Î_ ±I›Îflı ±Î ±Ë_¿Îfl »ı ±ı ΩıfiÎfl˘- ΩHÎfiÎfl˘ »ı ±fiı ±Ë_¿ÎflfiÌ Ïø›Î ΩHÎı.... ≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì ±ıfiı Ωı‰Îfi˘-ΩHΉÎfi˘ … ±ı¿ ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘ V‰‘‹˝ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — Ë_ Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ‹fi Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ⁄Ï© Â_ ¿flÌ flËÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ … V‰¤Î‰. ±ËŸ ·Î¥À ◊›ı·Ì ˢ› fiı, ÷ı ⁄Á, …±ı. ±ı ·Î¥À‹Î_ Ωı ∞‰ ˢ÷ ÷˘ Ωı›Î ¿fl÷. ≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ı ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı ±Î’fiÌ. ’HÎ ±I›Îflı ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfi˘ ±fi¤‰ ÷˘ ◊Λ »ı ¿ı ±Î‰_ ◊¥ flèÎ_ »ı. …ıfiı ±Î’HÎı iÎı› ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Îfi˘ µ’›˘√ ◊÷˘ ËÂı ? ⁄fiÎT›_ »ı. ˉı ±Î ‹fi-‰«fi-¿Î›Î ±fiı ±Ë_¿Îfl ’HÎ ±ı ¬flı¬fl ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ˢ÷_ ËÂı ? ’ı·Î_ ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfiı ΩHÎÌ ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı ¿ı Ë… ‹Ò‚ ±ÎI‹Î Ωı÷˘-ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î Ω‰, ‹ËŸ √VÁ˘ ±Î‰ı ÷ıfiı ÷‹ıı ΩHÎÌ Ω‰fiı ? ÷˘ ±ÎC΢ »ı ±ıfiÎ◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ±ıfi˘ ωʛ Lˢ›. ±Î ÷˘ ±Î …ı ≥„Lƒ› ƒÏp◊Ì ÿı¬Î› »ı, ±ı‹fi˘ ±Î ωʛ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı‹ ’λ_ ‹Ò‚ ÃıÃfiı ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ±ı ≠iÎÎfiı ’ˢӫı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ‰«√΂Îfi_ iÎÎfi »ı, ’ı·_ ÷˘ ÷tfi iÎÎ÷Î-ƒpÎ ! ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Â„@÷ ‹Ò‚ ±ÎI‹ÎfiÌ … »ı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, Ãıà ’ˢӫ÷_ fi◊Ì. ‰Î÷ … I›Î_ »ı fiı ? ‹Îfl˘ ±ı ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ’HÎ ±I›Îflı ±Î ‰E«ı Ï‹ÕÌ›‹ ≠iÎÎfi_ »ı. … ’˘¥LÀ »ı ¿ı ±ıfiı Ãıà ’ˢӫı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?
 • 9. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 495 496 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ≠iÎ΋Î_ ±ÎT›Î ’»Ì … ‹Ò‚fiı ’ˢӫı. Ω›, ⁄_‘fi fi◊Ì ±ıfiı. ’HÎ ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ›, ÷ı ¿˘¥ VÀıÂfiı µ÷flı … fiËŸ fiı ! ≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ¿›_ ÁΑfi »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ’Î_« ±ÎiÎÎ ±ı … ‹˘À<_ ÁΑfi »ı. ’Ëı·_ ≥„Lƒ› iÎÎfi◊Ì ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ≠¿Î ! ÿı¬Î›. ’»Ì ⁄Ï© iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î› fiı ’»Ì »ı ÷ı ≠iÎÎ◊Ì ÿı¬Î› fiı ’»Ì ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, ≠¿Î ÏÁ‰Î› ±ÎI‹Î◊Ì. ⁄Ì…_ ¿_¥ »ı … fiËŸ. ≠¿Î …, ≠¿Î …, ≠¿Î … ! ±fiı ‹ÎhÎ ≠¿Î ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fi˘ Á_›˘√ fiËŸ. ¿_¥ fiËŸ, ±ı¿·_ ≠¿Î … ! ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ‹Ò‚ ±ÎI‹Î …ı iÎÎ÷Î »ı, ÷ıfi˘, iÎÎ÷Îfi˘ iÎı›˘ ’»Ì ÷˘ iÎΛ¿¤Î‰ … flè΢ ? ÁÎ◊ıfi˘ Á_⁄_‘ ¿ı‰˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎΛ¿¤Î‰. ΩHΉÎ-Ωı‰ÎfiÎ_ ¤Î‰‹Î_ flè΢ ±ı ±Îfi_ÿ. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’λ_ iÎı›fiı …±ı ±ıÀ·ı iÎÎfiοÎfl ◊¥ Ω›. ’˘÷Îfiı ⁄Ì∞ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì. ΩHΉÎ-Ωı‰ÎfiÎ ¤Î‰‹Î_ ÷˘ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î …ı iÎÎ÷Î »ı, ‹Ò‚ ±ÎI‹Î, ±ı ÷˘ ¿_¥ iÎı›Î¿Îfl ‹ËŸ {‚¿ı ’˘÷ÎfiÌ ‹ËŸ …. Ïø›Î fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fiÌ, ±Ïø›. Ïø›Î ¿flı ◊÷˘ … fi◊Ì fiı ? ÷˘ ◊ο ·Î√ı, ÁÒ¥ …‰_ ’Õı, ¨CÎÌ …‰_ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¿Â_ › ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ±Î Ãıà Á‘Ì ≠iÎÎ. ±fiı ≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î »ı ÷˘ ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ±‹ÎflÌ …ı ƒÏp »ı ÷ı ±ı‰Ì ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ¤ı√_. ≠iÎΛ «Î·Ì Ω›. ‰V÷ µ’fl ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· µ’fl flËı÷Ì Ë÷Ì. …ıfi΋Î_ Ωı‰Îfi˘ fiı ΩHΉÎfi˘ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı … ¿Î‹‹Î_ ±Î‰ı, √HÎ … fi◊Ì. ’HΠˉı ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›_ I›Îflı ƒÏp ±‹fiı …ı‹Î_ Ωı‰ÎfiÌ I›Î_ Á‘Ì fiËŸ ? ±fiı ΩHΉÎfiÌ Â„@÷ »ı ±ı‹Î_ ·√ÎÕ̱ı ±ıÀ·ı ±‹ÎflÌ ƒÏp „V◊fl ◊¥ √¥. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. I›Î_ Á‘Ì ‹Ò‚ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎı …wflı › fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı »ı. ±ı ‹Î√‰Î › …‰_ fiÎ ’Õı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı „V◊fl ◊¥ √¥ ±fiı ±Î ±„V◊fl‹Î_› Ωı‰Î- …ı‹ ‰Õ˘ÿflÎfiÌ √ÎÕÌ‹Î_ ÏÀÏ¿À-Ï⁄Ï¿À ·¥fiı ⁄ıÃÎ ’»Ì ‰Õ˘ÿflÎ VÀıÂfi ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı, ’HÎ Á_›˘√˘fiı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î »ı. Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı, ±ı‰Ì flÌ÷ı. ÷‹Îflı ÷˘ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁ‰ÎfiÌ …wfl. ⁄ıÁÌ √›Î Ïø›Î ÷˘ I›Î_, ±ÎI‹Î‹Î_ … »ı. ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ±Á_›˘√Ì¿ Ïø›Î »ı ±fiı ±Î ±fiı ±Î ±ÎiÎÎ ’΂‰ÎfiÌ ¿ı ¤¥, ¿˘¥ VÀıÂfiı µ÷flÌ fiÎ ’Õ¢. ¿˘¥ Á_›˘√Ì Ïø›Î »ı. Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î ±ËŸ ¿Ëı »ı fiı, ±Î {ÎÕ ±ÎT›_, …B›Î±ı «Î-’ÎHÎÌ ÁÎflÎ ‹‚ı ‹ÎÀı ¿_¥ I›Î_ µ÷flÌ ’Õ¢ fiËŸ. ÷‹fiı ±Î ’Îfi ±ÎT›_, √Λ ±Î‰Ì, ¤ıÓÁ ±Î‰Ì. ⁄‘_ ¿Ëı »ı … fiı ±fiı ÷ıfiı ±ÎI‹Î ¤Î¥ ¿Ëı ÷˘ › ¿Ë̱ı, “±ËŸ µ÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ËıÓÕ˘, ’λΠ⁄ıÁÌ Ω‰ !” ‹Îfiı »ı ·˘¿˘ ! ±Î Ωı‰Î ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î. ±ı‹Î_ «ı÷fi Ï⁄·¿<· »ı fiËŸ. ±Î ÷˘ ¿Ëı ¿ı “±Î‰˘, ’ı·Ì ¿ıLÀÌfi ÁÎflÌ »ı.” ÷˘ › ±Î’HÎı “fiΔ ¿Ëı‰_. I›Îflı ¿Ëı, ÂıfiÎ◊Ì «Î·ı »ı ±Î ? «ı÷fi ‰√fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı ? ≠ffi¿÷ν — ’Î_« ±ÎiÎÎ ⁄flÎ⁄fl ’΂‰Î »÷Î_ ¿ıLÀÌfi‹Î_ Ω› ÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’Ήfl«ı÷fi ∂¤_ ◊Λ »ı.” ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’Î_« ±ÎiÎÎ ’΂÷˘ ˢ› ÷˘ √‹ı I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı ±Î ‰V÷±˘ {ÎÕ »ı, ’Îfi »ı ±ı ⁄‘Îfiı
 • 10. ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎfl fiı ÷ıfi˘ ΩHÎfiÎfl ! 497 Ωı‰ÎfiÌ fiı ΩHΉÎfiÌ ±Î ’Ήfl«ı÷fifiÌ Ïø›Î ◊¥. ˉı ±ı Ωı‰Î-ΩHΉÎfiÌ Ïø›Î ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Î‹Î_ ±Î ⁄‘Î_ iÎı›˘ {‚¿ı ±ı ±ı¿ … »ı ¿ı …ÿ_ …ÿ_ ?! ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÎ ≠¿Î‹Î_ »ı ÷ı ‹ËŸ {‚¿ı ±ıÀ·ı ÂOÿ ˢ÷Î fi◊Ì I›Î_ ±Î√‚. ±Î F›Î_ Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_, ≠¿Î‹Î_ µ÷Îfl÷Î Á‘Ì ÂOÿ˘ »ı. ’»Ì …÷Î_ flËı »ı ÂOÿ˘ ±ıfiÎ_ CÎıfl ! ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ¿èÎ_ ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ »ı …ı ¿Ëı »ı fiı ±ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı … ◊Λ »ı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’˘÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — »ı … ¿ı‰‚iÎÎfi ’HÎ ‰Îÿ‚ ¬Á‰Î_ Ωı¥±ı fiı ! ÷ı‹ ÷ı‹ ◊÷_ Ω›. ±Î ÁÒ›fiÎflΛHÎ ±Î¬˘ ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ÷˘ ¿˘fiı ÿı¬Î‰Î ‹Î_Õu˘ ? ˝ ≠ffi¿÷ν — ΩıfiÎflÎfiı. ÁÒ›˝fiÎflΛHÎ ±fiı ‰Îÿ‚Î ±ıÀ·ı ‰Îÿ‚fi_ ±Î‰flHÎ …ıfiı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ΩıfiÎflfiı ! ’HÎ ΩıfiÎfl ±fiı ΩHÎfiÎfl ⁄ı › ±ı¿ … »ı ‰V÷ ±Î. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ ±fiı ΩıfiÎfl, ⁄ı › ±ı¿ … »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ÎI‹Î V‰fiı › ΩHÎı »ı fiı ’flfiı › ΩHÎı »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰fiı ΩHÎı »ı ¿ı ΩHÎfiÎfl ¿˘HÎ ? V‰ ¿˘HÎ ? ΩHÎı·Ì ‰V÷ ±ı ’˘÷ı … »ı. ’˘÷ı ’˘÷Îfiı … ΩHÎı »ı. ±ÎI‹Î V‰fiı ΩHÎı »ı fiı ’flfiı ΩHÎı »ı. ÷ı ‰Îÿ‚˘ ¬ÁÌ √›Î ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ±Î¬˘ ÿı¬Î›. ±ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. vvvvv
 • 11. ’ÏflÏÂp ¿ıÀ·Î_¿ ±_√˛ı∞ ÂOÿ˘fiÎ ±◊˝ ……‹ıLÀ ŒıÁ·˘,±Ï¤≠Λ,L›Î› _ ’flÁıLÀ À¿Î ±LÕflËıLÕ ËÎ◊ fiÌ«ı ¿Î‹ ¿flfiÎfl˘ ±˘ÏflÏ…fi· ±Á·, ‹Ò‚ Ωı¥LÀ ¤ı√_, ÁÎ_‘˘ ’fl‹ıfiLÀ ¿Î›‹Ì ±fi«ıL…ı⁄· ⁄ÿ·Î› fiËŸ ÷ı‰_ ±˘‰fl‰Î¥{ ÿ˘œ ÕËÎ’HÎ À« ±Õ‰_, ÁQ’¿˝ M›Î"fl «˘A¬_ ±Î¥ Ë_ ±˘’fi ¬S·_ ÀΥϋ_√ Á‹›, ¿Î‚ Ï≠„LÁ’· ÏÁ©Î_÷ ¥„LÀˇ‹ ‰«√΂Îfi_ ±˘fiflÂÌ’ ‹ÎÏ·¿Ì ÀıQ’flflÌ Ï‰fiÎÂÌ Ï≠F›ÕÌÁ ’Ò‰√Ë ˝ ˛ ¥fi‰˘S‰ Á_Õ˘‰Î‰_, Á‹ÎωWÀ ¿fl‰_ ±Î"·flÎ¥À ÿfl±Á· ÀıVÀ V‰Îÿ, ’flÌZÎÎ ≠‰ ÁÎÏ⁄÷ ¥LÀflıVÀ flÁ ±Î˜O·Î¥{ ‹ÿÿw’ À˘’ ¤‹flÕ˘ ≠ıÂfl ÿ⁄ÎHÎ ¥LÀfl‰· ωfl΋ ±Î˜OVÀˇ@À ±Õ«HÎ ÕΛflı@À, ÏÕflı@À ÁÌ‘_ ’ıQŒ·ıÀ «˘’ÎfiÌ›_ ¥fi¿flı@À ÁΫ_ fi ˢ› ÷ı, ¬˘À_ ±˘Œ¿˘Á˝ «˘yÁ ÕˇÎ‹Î, ÕˇÎ‹ıÏÀ¿, fiÎÀ¿, fiÎÀ¿Ì› ’ı„LÕ_√ ⁄Î¿Ì ¥√˘¥{‹ ±Ë_¿Îfl ±˘Ï’Ïfi›fi ±Ï¤≠Λ ÏÕV«Î…˝ Ïfi¿Î·, √·fi ≠ıÏÁÕLÀ ≠‹¬ ¥Œı@À ’ÏflHÎ΋, ±Áfl ¿S«fl Á_V¿Îfl ÏÕÏÁ{fi ÏfiHν› ≠˘’fl ›˘B› ¥„LŒÏfl›ÎÏflÀÌ ·CÎ÷Î ¿flı@À, (¿flı@ÀfiıÁ) gÕ·Ì√ T›‰ËÎfl, ·ı‰Õ-ÿı‰Õ ≠˘O·ı‹ Á‹V›Î ¥‹˘Ufi· ·Î√HÎÌÂÌ·, ¤Î‰¿ „@·›fl «˘A¬_ ÏÕÀı¥· ω√÷ ≠˘⁄ıUfiflÌ Ï¬Ή ¥Ï{·Ì ÁËı·Î¥’Ò‰˝¿ ¿fiı@Âfi ΩıÕÎHÎ ÏÕÁÎ¥Õ fiyÌ ¿fl‰_ ≠˘…ı@Âfi ›˘…fiÎ ±ı…LÀ ≠Ï÷ÏfiÏ‘, ÿ·Î· ¿„QM·À ’Òflı’Òfl_ ÏՋοı˝Âfi …ÿ_ ’ÎÕ‰_ ’˘ÏÁ⁄· Â@› ±ıÏfl›Î ωV÷Îfl @‰Î˜Ï·ÀÌ √HΉkÎÎ ÏÕŒflLÁ ÷ŒÎ‰÷, ¤ıÿ ’˘Ï{ÏÀ‰ Á‰‚_, Ë¿ÎflÎI‹¿ ±ıOÁLÁ √ıflËÎ…flÌ øıÏÕÀ …‹Î ÏÕω{fi ¤Î√, ω¤Î√ ≠˘…ı@À ›˘…fiÎ ±ıOÁ˘S›À ’fl‹, ¿ı‰‚, ’ÒHν ¿ı·@›·ıÂfi √HÎ÷flÌ ÏÕ‹˘Ï·Â ¬÷‹ ¿fl‰_,÷˘ÕÌ ’ÎÕ‰_ ŒÎµLÕıÂfi ’Λ˘ ±ı@Âfi Ïø›Î ¿Î"{, ¿Î"{Ì{ ¿ÎflHÎ, ¿ÎflH΢ ÏÕ{˘S‰ ±˘√‚‰_ ÏŒ@Á fiyÌ ¿fl‰_, «˘ÓÀÎÕ‰_ ±ıÏ·‰ıÂfi µL‹Îÿ ¿˘Á˝ ø‹, ≠‰ÎË ÏÕÏÁÏM·fi ÏÂV÷ ŒÌÏ{¿· V◊Ò‚, ¤˙Ï÷¿ ±ı¿E›·Ì Ë¿Ì¿÷‹Î_ ¿˘QM·ı@Á √Ò«‰HΉ΂_ _ ÏÕ’ÎÀ˝‹LÀı ω¤Î√, ZÎıhÎ ÏŒÀ ⁄_‘⁄ıÁ÷_, Á‹… ’Õ‰Ì ±ıÀ«‹ıLÀ ı «˘ÓÀ, ±fiflÎ√ ¿˘‹Î ⁄ı¤Îfi ±‰V◊Î ÕıÏŒfiıÂfi T›ÎA›Î e· VÀ˘’ ’ÒHν ωfl΋ ±ıLÕ ±_÷ ¿˘‹fi Á΋ÎL› Õı‰·’‹ıLÀ ω¿ÎÁ, ≠√Ï÷ eÕ ¬˘flο ±ı@{ı@À ı «˘yÁ, ±Î⁄ıË⁄, ›◊Î◊˝ Ò ¿_Àˇ˘· ¿Î⁄Ò Õ˘{Ÿ√ ±ÎŒfl˘, {˘¿Î_ ±Î‰‰Î_ Œ˘·˘±Á˝ ±fi›Î›Ì±˘ ±ı¿VÀˇ@À ı ±¿˝ √ıflLÀÌ ı …‰Î⁄ÿÎflÌ, ⁄Î_Ë‘flÌı ◊˛Ò ¶ÎflÎ d· ±Î¬_, ’ÒHν ±ıωÕLÁ ’flΉ˘ √˛ıÕıÂfi ¿ZÎÎ, ÷⁄yΉÎfl Ï◊›flÌ ÏÁ©Î_÷ e· ‹Ò¬˝ ±ı@Á≠ıÁ T›@÷ ¿fl‰_ √˘fi √›˘, √›ı·˘ fiı√ÏÀ‰ ı fi¿ÎflÎI‹¿,¨‘_, ±‰‚_ ¡ı ÷Î…_ ±ı@{˘VÀ ¬Î·Ì ◊¥ …‰_, ◊Î¿Ì «Î…˝ ¤fl‰_, ’ÒflHÎ, √˛ËHÎ ¿fl‰_ fiıÀ «˘A¬_ ŒıLÕÂÌ’ Ï‹hÎ÷Î ±ıL¿flı… ≠˘IÁÎÏË÷ ¿fl‰_ «ıL… ⁄ÿ·Î‰, ŒıflŒÎfl fiÎ"⁄· µÿÎfl Œ˘Á˝(‰Î‚_) ΩıflÿÎfl, Ωı ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ±Î’˘±Î’, V‰›_Á«ÎÏ·÷ _ «ı¥L∞_√ ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ’„O·¿ ≠Ω, ÁΉ˝…Ïfi¿ Œ_@Âfi ¿Î›˝ ±˘ÕÛfl Ë¿‹ «ıL…ı⁄· ⁄ÿ·Ì ¿Λ ±ı‰_ ’Á˝fiÎÏ·ÀÌ T›„@÷I‰ ⁄εLÕˇÌ ÁÌ‹Î, Ëÿ
 • 12. Ï⁄Ï·Œ ‹ÎL›÷Î ‰¿˝ ¿Î‹ ÁıÀ· ÃflÌÃ΋ ◊‰_ Ëı’fi ⁄fi‰_ ⁄ı{‹ıLÀ ’Λ˘ ‰SÕ˝ …√÷ ÁıÀ √˘Ã‰HÎÌ ËıLÕ· Á_¤Î‚ ⁄˛ı¿Õεfi ’ÕÌ ¤Î_√ı·_ ‰Î¥{ ÕÎèÎ_ ÁıŒÀÌ Á·Î‹÷Ì ËıÏ⁄E›±ıÀÕ ı Àı‰Î›ı·Î ⁄˛ı¿ ÷ÒÀ‰_, fl˘¿‰_ ω·’Ήfl ‹fi˘⁄‚ ÁıÀ ±’ √˘Ã‰HÎÌ, ¨«_ ·Î‰‰_ ËıS’ ‹ÿÿ ‹„SÀ„M·¿ıÂfi √HÎοÎfl ω¿fiıÁ fi⁄‚Î¥ ÁΘS›Âfi …‰Î⁄, µ¿ı·, Ëı„S’_√,ËıS’e· ‹ÿÿw’ ‹Î› ‹Îfl_ ω◊ ÁÎ◊ı ÁΘS‰ µ¿ı·‰_ ˢ‹ CÎfl ‹Î¥SÕ ±˘»_ ÷̉˛, fifl‹ ‰ıS› Ï¿_‹÷ ÏËÀfl √fl‹ ¿fl‰Îfi_ ÁΑfi ˢÀ √fl‹ Ï‹ÏÕ›‹ ◊˛ ‹ÎK›‹ ¶ÎflÎ ‰ıflΛÀÌ Ï‰Ï‰‘÷Î Ï‹Ïfi_√·ıÁ ±◊˝ ‰√flfi_ Áfl¿‹ŒflLÁ ’ÏflCÎ, CÎıflΉ˘ ‰Î@›˘fiÎ ±◊˝ Ï‹¿ıÏfi¿· ›_hΉ÷ ÁÀaŒÎ¥Õ ≠‹ÎÏHÎ÷ ±Î¥ ω‘εÀ ‹Î› ¥{ √˘Õ ‹ÎflÎ’HÎÎ ‰√fl Ë_ ±ı … ’fl‹ÎI‹Î ‹ı◊Õ ’©Ï÷ Á¿˝· ‰÷˝‚, √˘‚ ¥À ÁıSŒ ≠‰ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ÁÎÏ⁄÷ ‹ı‹flÌ VQ≤Ï÷ V’ıÁ …B›Î, ±Î¿Î ‹ıLÀ· √Î_Õ˘ V·Ì’ ·’Á‰_ ¥·ı„@Àˇ¿· ⁄˘ÕÌ ÷ı…Á ÂflÌfl ‹˘Âfi √Ï÷ VÀÎÀ˝ Âw ¥„LÀˇ‹ √‰˝‹LÀ ı ‰«√΂ÎfiÌ Áfl¿Îfl ‹˘¥V«fl ¤ı… V’ÌÕÌ {Õ’Ì, {Õ’◊Ì ¥„LŒÏfl›ÎÏflÀÌ ¿˘QM·ı@Á ·CÎkÎÎ √˛_Ï◊ ›ÏfiÀ ≠‹ÎHÎ, ‹Î’ V¿˘’ ÷¿, ±‰Áfl ¥À Ëı’LÁ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ⁄L›Î ¿flı Ïfl’ı ’λ_ ¤fl’Î¥ ¿fl‰_ VÀı’ ø‹, ’√◊Ì›_ Ïfl·ıÂfi Á_⁄_‘ VÀÕÌ ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ ÷IZÎHÎı Ïfl›· Ïfi’ıZÎ ˝ V›Î"ÏflÀÌ ¬ÎhÎÌ ±ı⁄˘‰ fi˘‹˝· ≠‹ÎHÎÁfl◊Ì ‰‘_ Ïfl·ıÏÀ‰ ÁÎ’ıZÎ VÀÎ¥· »ÀÎ ¿‹ À< ‘Ì fi˘‹˝· ≠‹ÎHÎÁfl ±Î‰‰_, Á΋ÎL›w’ ◊‰_ Ïfl±ı@Âfi ≠Ï÷Ïø›Î VÀˇ¥fi ı ¬ıÓ«ÎHÎ, ÷ÎHÎ À< fi˘ ΩHΉ_ ÏflÁıMÂfi ÁI¿Îfl Á‹Îfl_¤ Á‹◊Ÿ√ ¿Â_¿ À< ⁄Ì ±˘fl fi˘À À< ⁄Ì ◊‰_ ›Î fi ◊‰_ ÏflV’˘„LÁ⁄· …‰Î⁄ÿÎfl ÁΛ¿˘·˘∞¿· ‹fi˘‰ˆiÎÎÏfi¿ wÀ ‹Ò‚ ÁΛ„LÀÏŒ¿ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ‘ÌÁ ¥{ ◊Õ˝ ’ÎÀa ±Î ÷ÌÁflÌ T›„@÷ »ı. flıB›·fl Ïfi›‹Ì÷ ÁΛ„LÀVÀ ‰ˆiÎÎÏfi¿,ωiÎÎfiÌ ‘ıfl ¥{ Á‹g◊√ I›Î_ ¿_¥¿ »ı. ·Î¥ÁLÁ ’fl‰Îfi√Ì ÁÎ¥À …B›Î, V◊‚ ‘ıfl ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄· ÷ı±˘ …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì Ï·Ï‹À (Ï·Ï‹ÀıÕ) ÁÌ‹Î, Ëÿ (‹›Î˝Ïÿ÷) ÏÁBfiı«fl ÁËÌ ’„O·¿ ÀˇVÀ ÁΉ˝…Ïfi¿ Á_V◊Î Ï·_¿ ΩıÕ‰_, ±Î_¿‚˘ ÏÁfiÏÁfiıflÌ ¿<ÿfl÷Ì ƒU›˘ ·ı‰· ÿflFΩı ≠ıÏÁÕıLÀ ±Î˜Œ ¥„L՛Π¤Îfl÷fiÎ flÎpˇ’Ï÷ ÏÁ„LÁ›fl ‰‚√Ì flËı‰_ ·ıL√‰ı… ¤ÎÊÎ ÁıSŒ ’˘÷ı, V‰ ’˘¥LÀ À< ’˘¥LÀ ‹tÎÁfl ·Î˜ ¿Î›ÿ˘ ÁıŒÁÎ¥Õ Á·Î‹÷Ì ÏŒ{Ì¿· ⁄˘ÕÌ V◊Ò‚ ÂflÌfl
 • 13. “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ¿˘HÎ ? ¡Ì ±Î˜Œ ¿˘VÀ ‹Œ÷, Ï¿_‹÷ «Ò¿T›Î ‰√fl e· √‰˝‹ıLÀ ’ÒHν Áfl¿Îfl …^fi 1958fiÌ ±ı Á‹Ì ÁÎ_…fi˘ »±ı¿ ‰ÎB›Îfi˘ Á‹›, ¤ÌÕ‹Î_ Ï⁄·˘ fi˘‹˝· ≠‹ÎHÎÁfl◊Ì ±˘»_ ‘‹‘‹÷Î_ Áfl÷fiÎ_ VÀıÂfi ’fl ⁄ıÃı·Î ±ı.±ı‹.’Àı· w’Ì ÿıË‹_Ïÿfl‹Î_ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Á_’ÒHν’HÎı ≠√À ◊›Î ±fiı ¿<ÿfl÷ı ÁF›* ±K›ÎI‹fi_ ‹˘fl· ⁄Î¥„LÕ_√ fiˆÏ÷¿ …‰Î⁄ÿÎflÌ ±ÿ˚¤Ò÷ ±Îç›˝ ! ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ωrÿ½fi ·ÎK›_ ! “±Î’HÎı ¿˘HÎ ? › ±Îfl fi˘À ÏflV’˘„LÁ⁄· ÷‹ı …‰Î⁄ÿÎfl fi◊Ì ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ? …√÷ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ? ¿‹˝ Â_ ? ‹„@÷ Â_ ?” ¥. flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ÁQ›¿˚ ‹ÎL›÷Î(ƒÏp), ÁÎ«Ì ‹ÎL›÷Î …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ÎK›Î„I‹¿ ≠ë˘fiÎ_ Á_’ÒHν Œ˘Õ ’ÕuÎ ! wÀ ¿˘{ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±ı‹fiı ≠΄M÷ ◊¥ ÷ı … flÌ÷ı ‹ÎhÎ ⁄ı … ¿·Î¿‹Î_, ±L›fiı ’HÎ fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ Ï‹J›Î ‹ÎL›÷Î(ƒÏp), ¬˘ÀÌ ‹ÎL›÷Î ≠΄M÷ ¿flÎ‰Ì ±Î’÷Î_, ±ı‹fiÎ ±ÿ˚¤Ò÷ iÎÎfi≠›˘√◊Ì ! ±ıfiı ±ø‹ ‹Î√˝ fl˘Ó√ ≠˘ÏÁ…fl ±‰‚Ì, ¬˘ÀÌ, ¨‘Ì flÌ÷ ¿è΢. ø‹ ±ıÀ·ı ’√Ï◊›ı ’√Ï◊›ı, ø‹ı ø‹ı ¨«ı «œ‰Îfi_ ! ±ø‹ ±ıÀ·ı ‰˘À ¥{ ¥À ÷ı Â_ »ı ? ø‹ ωfiÎfi˘, Ï·NÀ ‹Î√˝ ! ¢ÀÛ¿À !! VÀı’ ⁄Λ VÀı’ ø‹ı ø‹ı ÷ı±˘lÌ V‰›_ ≠I›ı¿fiı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ¿˘HÎ ?”fi˘ Œ˘Õ ’ÎÕ÷Î_ ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ‰ˆiÎÎÏfi¿ Á_›˘Ï√¿ ’flΉα˘ ¿Ëı÷Î_ ¿ı, ““±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” Lˢ›, ±‹ı ÷˘ iÎÎfiÌ ’fl<Ê Á’ÌÏfl›ÎÏflÀÌ ¿˘QM·ı@Á √w÷Î √˛_Ï◊ »Ì±ı ±fiı ‹ËŸ ≠√À ◊›ı·Î »ı ÷ı ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi »ı, …ı «˙ÿ·˘¿fiÎ fiÎ◊ »ı, ±ı ÷‹Îfl΋Î_ › »ı, ⁄‘΋Î_ › »ı. ÷‹Îfl΋Î_ ±T›@÷w’ı flËı·Î ÂÒÀ ±Î˜fi ÁÎ¥À ÿı¬˘ I›Î_ ÃÎfl »ı fiı “±ËŸ” Á_’ÒHν’HÎı T›@÷ ◊›ı·Î »ı ! Ë_ ’˘÷ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ‹ÎflÌ Ëε À< ÕÌ· (‰Ì◊ ËÌ‹) ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷˝‰_ ? ±_ÿfl ≠√À ◊›ı·Î ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı Ë_ ’HÎ fi‹V¿Îfl ¿fl<_ »_.”” ÏËÏ·_√ ≠˘ÁıÁ ÁÎΩ ◊‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î Ë_ÕˇıÕ ’flÁıLÀ, ÁıLÀ ’flÁıLÀ Á˘ À¿Î ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷fiÌ ≠I›ZÎ ·Ÿ¿ ±Î˜· ‘Ì{ Ïfl·ıÏÀ‰ ±Îfl ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…ıVÀ‹ıLÀ ±ıLÕ › ±Îfl ’fl‹ıfiLÀ. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌ √΋ı√΋-ÿıÂωÿı ’Ïfl¤˛‹HÎ ¿flÌfiı ‹‹ZÎ - ±Î ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ Á_⁄_‘˘ »ı ±fiı ÷‹ı ¿Î›‹fiÎ »˘. ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ ÷◊Î V‰w’iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ḻı ¿Ï‹_√ ¥‰ıLÀÁ ¿ÎVÀ ‘ıfl ÂıÕ˘{ Ï⁄Œ˘fl. ’˘÷ÎfiÌ Ë›Î÷Ì‹Î_ … ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfifiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠΄M÷ - ¤Ï‰W›‹Î_ ⁄fi‰ÎfiÌ Ïø›Îfi˘ ±Î¤ÎÁ ◊‰˘. ¿flΉ‰ÎfiÌ iÎÎfi ÏÁÏ© ±Î’ı·. ‘Ì ‰SÕ˝ ¥{ ‘Ì ’{· ¥À ÁıSŒ √˘Õ Ëı{ fi˘À ’{SÕ ‘ÌÁ ‰SÕ˝ ±ıÀ ±Î˜·. ’fl‹ ’ÒF› ÿÎÿÎlÌfiÎ ÿıËω·› ⁄Îÿ ±Î…ı ’HÎ ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl<⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷ı‹fiÎ ’√·ı ’√·ı ÷ı … flÌ÷ı ‹‹ZÎ ∞‰˘fiı ÁIÁ_√ - ±Î …√÷ V‰›_ ¿˘›Õ˘ »ı, ¤√‰Îfiı ¿˘›Õ˘ ¿›˘˝ … fi◊Ì. ÷◊Î ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ÏfiÏ‹kÎ ¤Î‰ı ¿flÎ‰Ì flèÎÎ »ı, …ıfi˘ ·Î¤ › ±Îfl ˢ· ±ıLÕ Á˘· ÏflV’˘„LÁ⁄· ŒÎ˜fl ›˘fl ·Î¥Œ ! ·¥fiı ËΩfl˘ ‹‹Z΢fiı Á_ÁÎfl‹Î_ flËÌfiı …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ ’ÒflÌ ¿fl÷Î_ ’HÎ - ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ∞‰fi ‹ÎÀı Á_’ÒHν’HÎı …‰Î⁄ÿÎfl »˘. ‹@÷ flËÌ ±ÎI‹fl‹HÎ÷Î ±fi¤‰ı »ı.
 • 14. Á_’¿ÛÁhÎ Ò ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥ ±‹ÿΉÎÿ ‹_⁄¥ ÿÎÿÎ ÿ½fi, 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, 904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ, ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, ÿÎÿfl (Áı. flı.), ±‹ÿΉÎÿ - 380014. ‹_⁄¥ - 400014. Œ˘fi—(079)7540408, 7543979 Œ˘fi — (022) 4137616, E-Mail: info@dadabhagwan.org Mobile : 9820-153953 ±Õη… — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿<·, ⁄B√Î ’ıÀˇ˘· ’_’ ’ÎÁı, ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, Œ˘fi — (079)3970101 ‰Õ˘ÿflÎ — lÌ ›˘√ÌflÎ… ’Àı·, 2, ’fl‹ËoÁ Á˘ÁΛÀÌ, ‹Î_…·’fl, ‰Õ˘ÿflÎ. Œ˘fi — (0265) 644465 flÎ…¿˘À — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı, 11, ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 468830 Áfl÷ — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ, ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964 √˘‘flÎ — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 51875 U.S.A. : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin, 902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A. Tel : (785) 271-0869, E-mail : shuddha@kscable.com Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882 Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com U.K. : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K. Tel : 020-8245-1751 Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow. Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com Canada : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES Ormeaux, Quebec H9B 1T3. Tel. : 514-421-0522 Africa : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi, Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836 Internet website : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org