±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                          265   266                        ±...
268                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3

                             ...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        269   270                         ±ÎM...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        271   272                         ±ÎM÷...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                      273

¬ÁıՉΠ‘Îfḻı I›Îflı ±ı ¬ÁıÕÌ Â¿Î› ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı …ı ±Î‰÷Ì
fiÎ Ë...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        275   276                        ±ÎM÷‰...
278                         ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3

                            ...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                          279   280                        ...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        281

ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷ “ËıS’” ¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        283   284                        ±ÎM÷‰...
286                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3

                           ...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        287   288                        ±ÎM÷‰Î...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                         289   290                      ±ÎM÷‰ÎH...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spiritual aaptvani 03 10- pg 265 to 290

377 views
326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 03 10- pg 265 to 290

 1. 1. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 265 266 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±ı‰Ì ¤Î‰fiÎ◊Ì »˘ÕΉfiÎfl ‹‚ı … ! …‰Î …ı‰_ »ı. ‘HÎÌ ±’‹Îfi ¿flı I›Îflı ›Îÿ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ÷˘ ‹ÎflÎ_ … ¿‹˝fi˘ µÿ› »ı ±fiı ‘HÎÌ ÷˘ ÏfiÏ‹kÎ »ı, Ïfiÿ˘˝Ê »ı. ±fiı ‹ÎflÎ ±Î ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ »ı. ¬Î±˘ »˘, ’̱˘ »˘, »˘¿flÎ_ ’flHÎΉ˘ »˘ ¿‹˝fiÎ µÿ› Œflı I›Îflı ‘HÎÌ “±Î‰˘, ±Î‰˘” ¿flı »ı. ‹ÎÀı ±Î’HÎı ‹fi‹Î_ ±ı ⁄‘Ì ’flÁkÎÎ »ı. ±Î’HÎÌ ÁkÎÎ fi◊Ì. ±Î ⁄‘Î ¿ÊΛ˘ ‹ËŸ ⁄ıÃÎ Á‹÷Î flάÌfiı µ¿ı· ·Î‰Ì fiά‰˘. Ωı ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “‹Îfl˘ ÿ˘Ê fi◊Ì »ı. ±ı‹fiÌ ÁkÎÎ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” “Ë_ ¿˘HÎ »_ ?” ±ıfi_ iÎÎfi ±Î’ı I›Îflı »÷Î_ ‹fiı ±Î‹ ¿ı‹ ¿èÎ_.” ±ıÀ·ı ’»Ì flÎ÷ı hÎHÎ ¿·Î¿ Ω√ı fiı ’»Ì ±Î ¿ÊΛ˘◊Ì, ±Î …_Ω‚‹Î◊Ì »À¿Îfl˘ ◊Λ. ±Î Á_ÁÎfl »˘Õ›˘ ¿ı ‘y˘ ◊οÌfiı ÁÒ≥ Ω›. ‹Î›ı˝ »^Àı ±ı‰˘ fi◊Ì, ‹ÎÀı ±ı‰Ì ¿_≥¿ ¤Î‰fiÎ ¿fl˘ ¿ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì ¤√‰ÎfifiÎ µ’flÌ ◊›ı·Î ⁄‘Î ŒÎ‰ı·Î ±fiı ⁄ˆflÌfiÎ µ’flÌ ◊›ı·Î »ÀΛ ÷˘ ÁÎv_. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì »^À‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊›ı·Ì, ’HÎ ⁄‘Î ‹Îfl ¬Î≥fiı ‹flÌ √›ı·Î. µ’flÌ ◊Λ ÷˘ ‹Îfl ¬Î›. ’HÎ ¤√‰Îfi ‹Î√˝fi˘ ¤˘Ï‹›˘ Ωı≥±ı ¿ı fiÎ Ωı≥±ı ? ‹Î√˝ ÿı¬ÎÕfiÎfl “iÎÎfiÌ ’vÊ” Â_ ¿Ëı »ı ? ‹ÎflÎ µ’flÌ ◊Λ ÷˘ ±‹ı ¬Â ◊≥±ı. ±‹ı ÷˘ ⁄Ë ÿËÎÕÎ Ωı≥±ı. µ’flÌ’HÎ_ ¤˘√T›_, ˉı ÷‹ı ±‹ÎflÎ µ’flÌ ◊α˘ ÷˘ ÁÎv_. ±Î «Ì¿HÎÌ ’ÀÌ ÂflÌfl ’fl «˘_ÀÎÕÌ Ë˘› ÷˘ ÷ıfiı µ¬ÎÕ̱ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” …ı Á‹…HÎ ±Î’ı ÷ı Á‹…HÎ◊Ì »À¿Îfl˘ ◊Λ. ’HÎ ±ı ∂¬Õı fiËŸ, ‰Î‚fiı ÁÎ◊ı ¬ı_«Ìfiı ∂¬Õı ÷ı‹ ±Î Á_ÁÎfl «Ì¿H΢ Á‹…HÎ ‰√fl Â_ ◊Λ ? ‰Ì÷flÎ√ ‘‹˝ … Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ ±Î’ı. »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÿ‰Î ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±ı ∂¬Õı. ±Î Á_ÁÎfl »˘Õ›ı »^Àı ±ı‰˘ fi◊Ì. …ıHÎı Á_ÁÎfl »˘Õ›˘ »ı, I›Î√ ·Ì‘˘ »ı ±ı ±ıfiÎ_ ¿‹˝fiÎ µÿ›ı CÎfl‹Î_ ÷˘ Á_ÿfl T›‰ËÎfl ¿flÌ fiά‰˘ Ωı≥±ı. “‰Î≥Œ”fiÎ ‹fi‹Î_ »˘ÕÎT›˘ »ı. ÁËÁËfiı ÷ıfiÎ µÿ›¿‹˝fiÎ ±Î‘Îflı I›Î√‘‹˝ ¿ı B≤ËV◊Ì‘‹˝ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î‰˘ ‘HÎÌ fiËŸ ‹‚ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±fiı ‘HÎÌfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ‹Y›˘ ˢ›. Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊Λ I›Îfl◊Ì ÏÁK‘ÿÂÎ ≠ÎM÷ ◊Λ. ◊Λ ¿ı ±Î‰Ì “‰Î≥Œ” ’HÎ @›Îflı› fiÎ ‹‚ı !! ±ı‰˘ ÏËÁÎ⁄ ·Î‰Ì fiά̱ı I›Îflı ±Î’HÎı ¬flÎ !!! ±Î ⁄‘_ ÷‹ı «·Î‰÷Î fi◊Ì. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤, ¿ÊΛ˘ «·Î‰ı »ı. ¿ÊΛ˘fi_ … flÎ… »ı ! “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ıfi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı vvvvv ¿ÊΛ˘ Ω›. ø˘‘ ◊Λ I›Îflı ’V÷Ή˘ ◊Λ, ’HÎ ¤√‰Îfiı ¿Ëı·_ ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı fiËŸ ÷˘ Â_ ‰‚ı ? ≠Ï÷ø‹HÎ ±Î‰Õı ÷˘ »À¿Îfl˘ ◊Λ. ±Î ¿ÊΛ˘ …_’Ìfiı CÎÕÌ ‰Îfl ⁄ıÁ‰Î fiÎ ÿı. »˘¿fl˘ ’flHÎΉ÷Ì ‰¬÷ı ‹˘Ë ŒflÌ ‰‚ı·˘ ˢ› ! I›Îflı ‹Ò»Î˝ ˢ›. ⁄Î¿Ì ¿Î‚…_ ÷˘ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ «ÎfiÌ ’ıÃı ∂¿‚÷_ ˢ›! ÷˘ › ‹fi‹Î_ ◊Λ ¿ı “Ë_” ÷˘ …ıÃÎHÎÌ »_ fiı ! ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl »ı, fiÎÀ¿ ¤…‰‰Îfi_ »ı. ±Î ÿıË »^À›˘ ±ıÀ·ı ⁄Ì…ı fiÎÀ¿ ¤…‰‰Îfi_. ±Î Á√Î¥±˘ ÁÎ«Ì fi◊Ì, ±Î ÷˘ Á_ÁÎflÌ ∑HÎÎfi⁄_‘ »ı. ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊≥ √›Î ’»Ì »˘¿fl˘ ‹Î⁄Î’fiÌ ΩıÕı fiÎ Ω›. “±ÎHÎı ‹Îv_ ±’‹Îfi ¿›Ù !” ‹ı· fiı »Î·. ±’‹Îfi ÷˘ √‚Ì
 2. 2. 268 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — Ï«_÷Î ◊‰Î ‹Î_Õı ¿ı Á‹Ωı ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ »ı. ‰‘Îflı Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ ÷˘ Á‹…‰_ ¿ı ¿Î›˝ ⁄√Õ‰Îfi_ fi◊Ì. Ï«_÷Î ¿Î›˝fiı ±‰fl˘‘¿ »ı. Ï«_÷Î◊Ì ÷˘ ‘_‘Îfiı ‹˘÷ ±Î‰ı. …ı «œ-µ÷fl ◊Λ ±ıfi_ fi΋ … ‘_‘˘, ’ÒflHÎ-√·fi »ı ±ı. ’ÒflHÎ ◊›_ ±ıfi_ √·fi ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±Î ’ÒflHÎ-√·fi‹Î_ ±Î’HÎÌ ¿ÂÌ Ï‹·¿÷ fi◊Ì, ±fiı …ı ±Î’HÎÌ Ï‹·¿÷ »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ¿Â_ … ’ÒflHÎ-√·fi ◊÷_ fi◊Ì ! ±ı‰˘ «˘A¬˘ T›‰ËÎfl »ı !! ±Î ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ÷‹ÎflÎ_ ‰Ë-»˘¿flÎ_ ⁄‘Î_ … ’ÎÀ˝fiÁ˝ fiı ? ≠ë¿÷ν — Á¬-ÿ—¬fiÎ ¤˘√‰À΋Î_ ¬flÎ_. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ÷‹ÎflÎ_ ⁄ˆflÌ-»˘¿flÎ_fiÎ ‰Î·Ì ¿Ëı‰Î±˘. ±ı¿·Î [6] ‰Î·Ì±ı ÂÎ ‹ÎÀı Ï«_÷Î ¿fl‰Ì ? ±fiı CÎflfiÎ_ ÷˘ ∂·À_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ‘_‘˘, ‘‹˝Á‹ı÷ ! ±‹ÎflÌ Ï«_÷Î fiÎ ¿fl¢. ≠ë¿÷ν — Ï«_÷Îfi_ V‰w’ Â_ »ı ? …LQ›Î I›Îflı ÷˘ Ë÷Ì fiËŸ fiı ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ‰’flΛÎ_ ! ±Î‰Ì ¿›Î_◊Ì? ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‘_‘˘ Âıfiı ‹ÎÀı ¿fl˘ »˘ ? ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ ⁄ÏK‘ ‰‘ı ÷ı‹ ⁄‚Î’˘ ‰‘ı. …LQ›Î I›Îflı ⁄ÏK‘ ˢ› »ı ? ‘_‘Î ‹ÎÀı ω«ÎflfiÌ …vfl »ı. ’HÎ ÷ıfiÌ ±Î√‚ √›Î ÷˘ ≠ë¿÷ν — ’ˆÁÎ ¿‹Î‰‰Î. ⁄√ÕÌ Ω›. ‘_‘Î ±_√ı ÿÁ-’_ÿfl Ï‹ÏfiÀ ω«Îfl‰Îfi_ ˢ› ’»Ì ±ı◊Ì ÿÎÿÎlÌ — ’ˆÁÎ Âıfiı ‹ÎÀı ? ±Î√‚ Ω±˘ fiı ω«Îfl˘fiÎ ‰‚ «œ‰Î ‹Î_Õı ÷ı “fi˘‹Î˝Ï·ÀÌ”fiÌ ⁄ËÎfl √›_ ¿Ëı‰Î›, I›Îflı ÷ıfiı »˘ÕÌ ÿı…ı. ‘_‘ÎfiΠω«Îfl ÷˘ ±Î‰ı, ’HÎ ±ı ≠ë¿÷ν — ±ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì. ω«Îfl‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥fiı ±ı ω«Îfl ·_⁄Λ ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ K›Îfi ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿˘fiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ »ı ? ‹ÎHÎÁ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ µI’Lfi ◊Λ fiı ÷ı◊Ì Ï«_÷Î ◊Λ, ±ı ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flı. ±ıÏL…fi «·Î‰ «·Î‰ ¿flı, ’HÎ Âıfiı ‹ÎÀı ? ¿_≥ fiËŸ. ±ıÏL…fifi˘ ’|˘ fiÎ ±Î’ı ÷ıfiÎ …ı‰_ »ı. ∞‰fi Âıfiı ‹ÎÀı ∞‰‰Îfi_ »ı ? ¬Î·Ì ¿‹Î‰‰Î «Ò¿‰‰ÎfiÌ ÿÎfi÷‹Î_ «˘A¬Î_ flˢ ! ‹ÎÀı … ? ∞‰ ‹ÎhÎ Á¬fiı ¬˘‚ı »ı. Á‰˝ ÿ—¬˘◊Ì ‹„@÷ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ±ı ΩHΉΠ‹ÎÀı … ∞‰‰Îfi_ »ı. ≠ë¿÷ν — ‘_‘΋Î_ ⁄Ë ¬˘À √≥ »ı ÷˘ Â_ ¿fl_ ? ‘_‘˘ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ™ ¿ı ⁄Ì…˘ ¿fl_ ? ÿı‰_ ¬Ò⁄ ◊≥ √›_ »ı. ... ω«ÎflHÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ, Ï«_÷Î fiËŸ ! ÿÎÿÎlÌ — w ⁄ΩflfiÌ ¬˘À ¿_≥ ¿Ïfl›ÎHÎÎfiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœ›ı fiÎ ’ÒflÌ ≠ë¿÷ν — ‘_‘ÎfiÌ Ï«_÷Î ◊Λ »ı, ⁄Ë ±Õ«H΢ ±Î‰ı »ı. ◊Λ. ‘_‘΋Î_ √›ı·Ì ¬˘À ‘_‘΋Î_◊Ì … ’ÒflÌ ◊Λ, fi˘¿flÌ‹Î_◊Ì fiÎ ‰‚ı,
 3. 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 269 270 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 “¿˘LÀˇÎ@À”fiÌ ¬˘À ¿_≥ ’ÎfifiÌ ÿ¿Îfi◊Ì ‰‚ı ? …ı ⁄Ωfl‹Î_ CÎÎ ’Õ›˘ ‹Ëı· ÏfiflÎÂÎ ·ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ. Á_ÁÎfl‹Î_ ‰Ì÷flÎ√ flËı‰_ ⁄Ë Ë˘› ÷ı ⁄Ωfl‹Î_ … CÎÎ w{Λ, I›Î_ … ±ıfiÌ ÿ‰Î ˢ›. ‹U¿ı· »ı. ±ı ÷˘ iÎÎfi¿‚Î fiı ⁄ÏK‘¿‚Î ±‹ÎflÌ …⁄fl…V÷ ˢ› ÷ı◊Ì flËı‰Î›. ±Î’HÎı ¤Î‰ ±ı¿ flά‰˘ ¿ı ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fi ˢ. ±Î’HÎı ¤Î‰ ±ı¿ «˘A¬˘ flά‰˘ ¿ı ⁄‘_ … ÿı‰_ «Ò¿÷ı ¿fl‰_ CÎflοÌfiÎ ’HÎ Ïfi›‹ »ı ! »ı, ÷ı Ωı «˘A¬Ì ÿÎfi÷ ˢ› ÷˘ ÿı‰_ ⁄‘_ … ‹˘Õ_ ‰Ëı·_ «Ò¿÷ı ◊≥ Ω›. ·Z‹Ì ÷˘ ±Ï√›Îfl‹˘ ≠ÎHÎ »ı. ‹ÎÀı ¿˘≥fiÌ ·Z‹Ì ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fiÎ ≠ë¿÷ν — ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflο ±Î‰ı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı Ë_ ÿ¿Îfi ‰Ëı·Ì ¬˘·_ flËı‰Ì Ωı≥±ı, ±Î’HÎÌ ·Z‹Ì ¿˘≥fiÌ ’ÎÁı flËı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ fiı ‹˘ÕÌ ⁄_‘ ¿fl_ »_, ÷ı ⁄flÎ⁄fl »ı fiı ? K›ı› Ïfifl_÷fl ±ı … flËı‰˘ Ωı≥±ı ¿ı ‹Îflı ’Î≥ ±ı ’Î≥ «Ò¿‰Ì ÿı‰Ì »ı, ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı CÎflοfiı ±Î¿Ê˝‰Î‰Î‚Î ¿˘HÎ ? ÷‹Îflı ÷˘ ÿ¿Îfi K›ı› ·Z΋Î_ flάÌfiı ’»Ì ÷‹ı ¬ı· ¬ı·˘. ¬ı· ¬ı·˘ ’HÎ ¬ı·ÎÕÌ fiÎ ·˘¿˘ …›Îflı ¬˘·÷Πˢ› ÷ı ÀÎ≥‹ ¬˘·‰Ì. ·˘¿˘ ÁÎ÷ ‰ÎB›ı ¬˘·÷Î ◊≥ …¢, ¬ı·ÎÕÌ ◊≥ √›Î ¿ı ÷‹ı ¬·ÎÁ ! ˢ› fiı ±Î’HÎı ÁÎÕÎfi‰ ‰ÎB›ı ¬˘·Ì±ı ÷ı ¬˘À_ ¿Ëı‰Î›. ·˘¿ …›Îflı ⁄_‘ ¿flı I›Îflı ±Î’HÎı › ⁄_‘ ¿flÌ CÎıfl …‰_. T›‰ËÎfl Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ·˘¿˘ ...Ωı¬‹ …ÎHÎÌ, Ïfi¤˝› flËı‰_ ! Â_ ¿flı »ı ÷ı …±˘. ·˘¿ ÁÒ≥ Ω› I›Îflı ÷‹ı › ÁÒ≥ Ω±˘. flÎ÷ı ⁄ı ‰ÎB›Î Á‘Ì ‹ËŸ C΋ÁÎHÎ ‹«ÎT›Î ¿flı ±ı ¿˘fiÎ …ı‰Ì ‰Î÷ ! …Q›Î ÿflı¿ ‘_‘Î µÿ›ó±V÷‰Î‚Πˢ› »ı. ‹E»fl ¬Ò⁄ ˢ› ÷˘ › ’»Ì ω«Îfl ¿fl˘ »˘ ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’«Âı ? ±ıfi_ Œ‚ Á‰Îflı ‹‚Ì … ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ ÿı ±fiı ⁄ı ˢ› ÷˘ › ±Î¬Ì flÎ÷ ¨CΉΠfiÎ Ω› »ı fiı ? ±ı‰_ ‘_‘΋Î_ ⁄‘ı »ı. ÿı ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰_. “Ëı ‹E»fl‹› ÿÏfi›Î ! ⁄ı … ¨CΉΠfi◊Ì ÿı÷Î ÷˘ ⁄‘Î … ±Î‰˘ fiı.” ±Î fiŒÎ-¬˘À ±ı ‹E»fl ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ë‹HÎÎ_ ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflÎ¿Ì Ï⁄·¿<· fi◊Ì ÷˘ Â_ ¿fl_ ? ¿Î›ÿ˘ ¿ı‰˘ flά‰˘ ? ⁄fi÷Î Á‘Ì ÿÏfl›Î‹Î_ ∂÷fl‰_ fiËŸ ! ’HÎ ∂÷fl‰Îfi˘ ≠Á_√ ±Î‰Ì √›˘ ÷˘ ’»Ì ÕflÌ fiËŸ. …›Î_ Á‘Ì ÕflÌ ÿÎÿÎlÌ — ±Î “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ” Ω› ±ıÀ·ı ÷‹ı “≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ¿›Îflı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±S·ÎË ÷ıflı ’ÎÁ. ÷ı Õ›˘˝ ¿ı ±S·ÎË ¿ËıÂı Ω ±Î‰ı, ¿›Îflı ±Î‰ı”, ±ı‹ ¿fl˘ ÷˘ …·ÿÌ ±Î‰ı ? I›Î_ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ »˘? ±˘Ï·›ÎfiÌ ’ÎÁı ! ¤√‰Îfifiı I›Î_ flıÁ¿˘Á˝ ¿ı ¿Î’ÕfiÌ ÿ¿Îfi‹Î_ Œıfl ≠ë¿÷ν — ±ı¿-⁄ı ‰Îfl Œ˘fi ¿fḻı ¿ı Ω÷ı ¿Ëı‰Î …≥±ı. fi◊Ì, ’HÎ ÷‹Îflı Ωı ‹˘ZÎı …‰_ ˢ› ÷˘ ±Î Ωı¬‹‹Î_ fiÎ ∂÷fl¢. ±Î ÿÏfl›Î‹Î_ ’ıÃÎ ’»Ì fiÌ¿‚Ì …‰_ ÁÎfl_. ÿÎÿÎlÌ — Á˘ ‰Îfl Œ˘fi fiÎ ¿fl˘ ? ±‹ı ‘_‘˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fḻı ±ı ¬⁄fl »ı ? ‘_‘ÎfiÌ VÀÌ‹flfiı ≠ë¿÷ν — fiÎ. ÿÏfl›Î‹Î_ ÷fl÷Ì ‹Ò¿÷Î ’Ëı·Î_ ’ÒΩωϑ ¿flΉÌfiı VÀÌ‹flfiÎ ¿Îfi‹Î_ e_¿ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·Î≥À √≥ I›Îflı ±Î’HÎı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı √Î÷Î Ë÷Î ‹Îfḻı, “÷Îflı …›Îflı ÕÒ⁄‰_ ˢ› I›Îflı ÕÒ⁄…ı, ±‹ÎflÌ ≥E»Î fi◊Ì.” ’»Ì fiı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Ì fiı ? » ‹ÏËfiı ÕÒ⁄ı ¿ı ⁄ı ‰Êı˝ ÕÒ⁄ı I›Îflı ±‹ı “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·≥ ·≥±ı ¿ı » ‹ÏËfiÎ ÷˘ «ÎS›_ ! ‰ı’Îfl ±ıÀ·ı ±Î ’Îfl ¿ı ’ı·ı ’Îfl. ±ÎÂÎfiÎ ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Ïfi—V’ÚË ◊‰_ ?
 4. 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 271 272 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — Ïfi—V’ÚË ◊‰_ ±ı › √fi˘ »ı fiı ÁV’ÚË ◊‰_ ÷ı › √fi˘ ±≠΋ÎÏHο’HÎı ¿Î‹ ¿fl¢ ÷˘ ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘ ±Î‰Âı. »ı. ·Î≥À ±Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ıÀ·_ ±Î’HÎı flά‰_, ÁV’ÚË-Ïfi—V’ÚË flËı‰Îfi_ ≠΋ÎÏHο÷ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘‹Î_◊Ì ÷˘ »^ÀÌ …‰ÎÂı, ’HÎ ±≠΋ÎÏHο÷΋Î_◊Ì ¿èÎ_ »ı. CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ÁÎfl_ ±ıÀ·_ flά‰_, ’»Ì µ‘΋ΠfiÎ fiά‰Î. »^À‰_ ¤Îflı »ı. ≠΋ÎÏHο÷Î ±ı ÷˘ ¤√‰Îfifi_ ‹˘À_ “·Î›ÁLÁ” »ı, ±ıfi_ “flıB›·ÎÏflÀÌ” ±fiı ¤Î‰ fiÎ ⁄√ÎÕ‰˘, ±ı “flÌ·ıÏÀ‰” ’flÊÎ◊˝ »ı. CÎflο ¿˘≥ fi΋ fiÎ ÿı. ÷‹fiı ±ı “·Î›ÁLÁ” ŒÎÕÌ fiά‰Îfi˘ ω«Îfl ◊Λ fiÎ ±Î‰ı ÷˘ ±¿‚Ή_ fiËŸ fiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ CÎflοfiÎ_ {˘·ı{˘·Î_ ±Î‰ı »ı ? I›Îflı ⁄‘Î_fiı Á_÷˘Ê ±Î’‰˘. ±Î ÷˘ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ CÎflο fiÎ ±Î‰ı ÷˘ fi˘¿fl˘fiı Âıà ÀˆÕ¿Î› ÀˆÕ¿Î› ¿flı ! ÷ı ±Î’HÎı ÷ıfiÌ …B›Î±ı ˢ≥±ı ÷˘ ... fiŒÎ-¬˘Àı, ËÊ˝-¢¿ ¢ ? Â_ ◊Λ ? ±ı Ï⁄«Îfl˘ fi˘¿flÌ ¿fl‰Î ±Î‰ı fiı ÷‹ı ÷ıfiı ÀˆÕ¿Î‰˘, ÷˘ ±ı ‰ıfl ⁄Î_‘Ìfiı ÁËfi ¿flÌ ·ı. fi˘¿flfiı ÀˆÕ¿Î‰‰_ fiËŸ, ±ı › ‹ÎHÎÁΩ÷ »ı. ‘_‘΋Î_ ‹fi ⁄√Õı ÷˘ › fiŒ˘ 66,616 ◊Âı fiı ‹fi fiÎ ⁄√Õı ±ıfiı CÎıfl Ï⁄«ÎflÎfiı ÿ—¬ fiı ±ËŸ ÷‹ı Âıà ◊≥fiı ÀˆÕ¿Î‰˘ ÷ı ±ı Ï⁄«Îfl˘ ÷˘ › fiŒ˘ 66,616 flËıÂı, ÷˘ ¿›˘ ‘_‘˘ ¿fl‰˘ ? ¿›Î_ Ω› ! Ï⁄«ÎflÎ µ’fl …flο ÿ›Î¤Î‰ ÷˘ flά˘ fiı ! ±‹Îflı ‹˘ÀÎ ‘_‘Î «Î·ı, ’HÎ ‘_‘Îfi˘ ¿Î√‚ “±‹ÎflÌ” µ’fl fiÎ ±Î ÷˘ CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ÂÎ_Ï÷◊Ì ≠ı‹◊Ì ÷ıfiı ‹Î· ±Î’‰Îfi˘. ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‘_‘Îfi˘ fiŒ˘ ‘_‘Î ¬Î÷ı ±fiı ‘_‘ÎfiÌ ¬˘À ’HÎ ‘_‘Î ¬Î÷ı CÎflο fiΠˢ› I›Îflı ¤√‰Îfifi_ fi΋ ·ı‰Îfi_. ±Î ÷˘ CÎflο fiΠˢ› … ±‹ı fiά̱ı. CÎfl‹Î_ ÷˘ Ë_ fi˘¿flÌ ¿fl÷˘ ˢ¨ fiı …ı ’√Îfl ‹‚ı I›Îflı ±Î‹ …±ı fiı ÷ı‹ …±ı. ‹ËŸ ±¿‚ΛΠ¿flı, “±Î…ı ¬«˘˝ ‹Î◊ı ÷ıÀ·Î … ’ˆÁÎ ’ıÁ‰Î ÿı‰ÎfiÎ. ⁄οÌfi˘ fiŒ˘ ÷ı ‘_‘Îfi˘ fiı ¬˘À ÷ı › ’ÕÂı. ±ÎÀ·Ì fi¿ÁÎfiÌ √≥” ±ı «yfl «·Î‰ı, Ï«ÕΛ ±fiı fi˘¿flfiı ‘_‘Î ¬Î÷ı. ÀˆÕ¿Î‰ı › ¬fl˘. ±Î‹ ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ¿›Î˝ ¿flı ! CÎflο ±Î‰ı fiÎHÎÎ_fi˘ ⁄˘Ωı flά‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ⁄ıL¿‹Î_ …‹Î ◊›Î ±ıÀ·ı ËΠ»ı ÷ı › “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÏËÁÎ⁄◊Ì …ı CÎflο ±Î‰‰Îfi˘ ˢ› ±ı … ±Î‰ı ¿›Ù fiı, ÷˘ Ω› ±ıÀ·ı ÿ—¬ ◊Λ. ±Î …√÷‹Î_ ¿Â_ … ËΠ¿fl‰Î …ı‰_ »ı, ±ı‹Î_ ‹ËŸ «yfl fiÎ «·Î‰ÌÂ. ÿ¿Îfi‹Î_ CÎflο ±Î‰ı ÷˘ ’ˆÁÎfiÌ fi◊Ì ¿ÎflHÎ ¿ı “ÀıQ’flflÌ” »ı. ±Î’-·ı ¿fl‰ÎfiÌ, ’HÎ ¿ÊΛ fiËŸ ‰Î’fl‰ÎfiÎ, ’ÀΉÌfiı ¿Î‹ ¿fl‰Îfi_. ±Î ’J◊fl fiÌ«ı ËÎ◊ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ Ë◊˘Õ˘ ‹Îfl˘ ? fiÎ, I›Î_ ÷˘ ÿ⁄Î≥ ‘_‘΋Î_ ÏË÷ÎÏË÷ ! Ω› ÷˘ ’ÀΉÌfiı ¿ÎœÌ ·ı‰ÎfiÎ. ±ı‹Î_ ¿ÊΛ ‰Î’flı ÷˘ ‰ıfl ⁄_‘Λ fiı ±ı¿ ‰ıfl‹Î_◊Ì ±fi_÷ ∂¤Î_ ◊Λ. ±Î ‰ıfl◊Ì … …√÷ ∂¤_ »ı, ±ı … ‘_‘˘ ¿›˘ ÁÎfl˘ ¿ı …ı‹Î_ ÏË_ÁÎ fiÎ Á‹Î÷Ì Ë˘›, ¿˘≥fiı ±Î’HÎÎ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ »ı. ‘_‘Î◊Ì ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ±Î ÷˘ ÿÎHÎΉ΂Îfi˘ ‘_‘˘ ˢ› ÷ı Âıfl‹Î_◊Ì ◊˘Õ_ ¿ÎœÌ ·ı. ±Î…¿Î· ÷˘ ¤ı‚Áı‚ ¿fl‰Îfi_ ÂÌA›Î »ı. ÷ı‹Î_ › ¬Î‰ÎfiÌ ≠΋ÎÏHο÷Î, ¤√‰Îfifi_ ·Î›ÁLÁ ! ‰V÷±˘‹Î_ ¤ı‚Áı‚ ¿flı ÷ı …fiΉfl‹Î_ «Îfl ’√‹Î_ …≥Â. «Îfl’√˘ ◊Λ ’»Ì ’Õı ÷˘ fiËŸ fiı ? ‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ flάΩı, fiËŸ ÷˘ ±‘‹˝ ’ıÁÌ …Âı. ≠ë¿÷ν — ±Î…¿Î· ≠΋ÎÏHο’HÎı ‘_‘˘ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ‰‘Îflı ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı, ±ı ¿ı‹ ±ı‹? ≠ë¿÷ν — ˉı ‘_‘˘ ¿ıÀ·˘ ‰‘Îfl‰˘ Ωı≥±ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠΋ÎÏHο’HÎı ¿Î‹ ¿›˝ ÷˘ ±ı¿ … ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı, ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ‘_‘˘ ±ıÀ·˘ ¿fl‰˘ ¿ı ÏfiflÎ_÷ ¨CÎ ±Î‰ı, ±Î’HÎı …›Îflı
 5. 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 273 ¬ÁıՉΠ‘Îfḻı I›Îflı ±ı ¬ÁıÕÌ Â¿Î› ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı …ı ±Î‰÷Ì fiΠˢ› ÷ı µ’ÎÏ‘fiı ⁄˘·Î‰‰ÎfiÌ fiËŸ. T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ ?! ≠ë¿÷ν — ÂÎj΋Î_ T›Î… ·ı‰Îfi˘ ÏfiÊı‘ fi◊Ì fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎÎ_ ÂÎj΢±ı T›Î…fi˘ ‰Î_‘˘ µÃÎT›˘ fi◊Ì, ’HÎ T›Î…¬Îµ ◊›˘ ÷ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı. Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì T›Î… ·ı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿fl¿Áfl, ÷˘ “fi˘⁄·” flά‰Ì ! [7] CÎfl‹Î_ ¿fl¿Áfl ¿ı‰Ì Ωı≥±ı ? ⁄ËÎfl ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î› fiı ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı≥±ı. ¿fl¿Áfl flÁ˘Õ΋Î_ ’ıÁ‰Ì fiÎ Ωı≥±ı, µÿÎfl µ’flÌfi˘ T›‰ËÎfl ! ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı≥±ı. flÁ˘Õ΋Î_ ¿fl¿Áfl ’ıÁı ÷˘ ‹fi ⁄√ÕÌ Ω›, ¿˘≥ ‹Ëı‹Îfi ±Î‰ı ÷˘ › ‹fi ⁄√ÕÌ Ω› ¿ı «˘¬Î ‰’flÎ≥ …Âı ! ¿˘≥ ⁄Ë “±LÕflËıLÕ”fiÌ ÷˘ flZÎÎ ¿fl‰ÎfiÌ ! ·ÎŒ˘ ˢ› ÷ıfiı ±‹ı ¿Ë̱ı ¿ı “fi˘⁄·” ¿fl¿Áfl ¿fl˘. ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, Âıà ‹ÎflÎ◊Ì ⁄Ë ¿Î‹ ·ı »ı fiı ’√Îfl ◊˘Õ˘ ±Î’ı vvvvv »ı fiı µ’fl◊Ì ÀˆÕ¿Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ÂıÏÛΠ÷ı ‰Ëfiı ˵ »ı÷flı. ’HÎ »ı‰Àı fifiÎ‹Ì ¿Îœı »ı I›Îflı ÷˘ ±ı … »ı÷flΛ »ı. ÏËLÿV÷ÎfifiÎ ÂıÏÛα˘ fi˘¿flfi_ ÷ı· ¿Îœ ¿Îœ ¿flı, …_’Ìfiı ¬Î‰Î › fiÎ ÿı, fi˘¿flfiÎ ’√Îfl ¿Î’Ì ·ı. ’ı·Î ≥L¿‹ÀıZΉ΂Π¿Î’Ì ·ı, I›Îflı I›Î_ ÁÌ‘Î ◊Λ, ’HÎ ±Î… ÷˘ ≥L¿‹ÀıZΉ΂Îfi_ › ±Î ·˘¿˘ ¿Î’Ì ·ı »ı ! …√÷ ÷˘ M›ÎÿÎfiı, “±LÕflËıLÕ”fiı ÀˆÕ¿Î‰ı ±ı‰_ »ı. ±S›Î, ÁÎËı⁄fiı ÀˆÕ¿Î‰fiı, I›Î_ ±Î’b_ ∞÷ı·_ ¿Î‹fi_ ! …√÷fi˘ ±Î‰˘ T›‰ËÎfl »ı. …›Îflı ¤√‰Îfiı ±ı¿ … T›‰ËÎfl ¿è΢ Ë÷˘ ¿ı ÷ÎflÎ “±LÕfl”‹Î_ …ı ±ÎT›Î ÷ı‹fi_ flZÎHÎ ¿fl…ı. “±LÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿flı ÷ı ¤√‰Îfi ◊›ı·Î. Ë_ fiÎfi˘ Ë÷˘ I›Îfl◊Ì … “±LÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿fl÷˘.
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 275 276 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±I›Îflı ±ËŸ ¿˘≥ fi˘¿fl «ÎfiÌ Àˇı ·≥fiı ±Î‰ı fiı ÷ı ’ÕÌ Ω› …‰Î⁄ÿÎflÌ »ı, Ωı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î Á΋ı ±Î‰ı fiı ÷‹ı ⁄ËÎfl‰ÏÀ›Î ◊α˘ ±ıÀ·ı Âıà ±ıfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ¿ı “÷ÎflÎ ËÎ◊ ¤Î_√·Î »ı. ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ?” ˉı ÷˘ ¬fl_, ’HÎ I›Î_ ÷˘ ⁄‘_ ±Î’Ì ÿ˘ »˘ fiı ? fi⁄‚Î Á΋ı Á⁄‚ ◊α˘ ±ı ÷˘ fi˘¿fl flè΢ Ï⁄«Îfl˘. ¬flı¬fl fi˘¿fl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¿Â_ ÷˘Õı fiËŸ, ÷ı‹Î_ Â_ ? Á⁄‚ ◊≥fiı fi⁄‚Î Á΋ı fi⁄‚Î ◊α˘ ÷˘ ¬fl_. ±ı ÷˘ “fl˘_√ ⁄ÌÏ·Œ”◊Ì ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı fi˘¿flı ÷˘Õ›˘. ¬flı¬fl ÷˘ÕfiÎfl˘ ±Î ±˘ÏŒÁfl˘ CÎıfl ⁄ˆflÌ ΩıÕı ·œÌfiı ±Î‰ı fiı ±˘ÏŒÁ‹Î_ ⁄ÌΩı »ı. ˉı I›Î_ Ï⁄fi√fiı√Îflfiı √fiı√Îfl ÃflΉı »ı, fi˘¿fl ’»Ì ±ıfi_ “±ÎÏÁVÀLÀ”fi_ ÷ı· ¿Îœı ! ±S›Î, “±ÎÏÁVÀLÀ” ÷˘ ¬˘ÀÌ ÁËÌ ¿flΉÌfiı Œ‚ ±Î’ı »ı, ¿˘≥’HÎ ±‰÷Îfl‹Î_. ·¥ …Âı ÷˘ ÷ÎflÌ ÂÌ ‰·ı ◊Âı ? “±ÎÏÁVÀLÀ”fiÌ ÷˘ ¬ÎÁ …wfl. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ı ‰¬÷ı ÷˘ÕfiÎfl ¿˘HΠˢ≥ ¿ı ? ±‹ı “±ÎÏÁVÀLÀ”fiı ⁄Ë ÁΫ‰Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÎ ·Ì‘ı ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı ÷ı ‰¬÷ı ⁄‘Î ¬·ÎÁÎ ±Î’HÎ_ «Î·ı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ Áω˝Á‹Î_ ÂıÃfiı ±Î√‚ ·Î‰‰Î ’˘÷Îfiı ±Î’Ì ÿ≥±ı »Ì±ı, ±Î ÷˘ÕfiÎfl ¿˘HÎ ? «·Î‰fiÎfl ¿˘HÎ ±ı ⁄‘_ … ÕÎèÎÎ ÿı¬ÎÕı. Âıà ¿Ëı 20 À¿Î ·ı…ı. I›Îflı Âıà ±Î√‚ ÕÎèÎÎ ÿı¬Î‰Î “Á˘S‰” ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı. ˉı I›Î_ ¬flÌ flÌ÷ı Â_ ¿fl‰_ Ωı≥±ı? 25 À¿Î ·ı. ±Î ÂÎ ËÎfl ’Î’fiÎ_ ’˘À·Î_ ⁄Î_‘ı »ı ! ¤˛Î_Ï÷‹Î_ › Â_ ±‰·_⁄fi ·ı‰_ Ωı≥±ı ? fi˘¿fl ÷˘ “ÏÁLÁÌ›fl” »ı, ±ı vvvvv ÷˘Õı ±ı‰˘ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — √‹ı ÷ıÀ·˘ “ÏÁLÁÌ›fl” ˢ› ’HÎ fi˘¿flfiÎ ËÎ◊ı ÷ÒÀÌ √›_ ÷˘ ’fl˘ZÎ flÌ÷ı ±ı …‰Î⁄ÿÎfl fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ¬fl˘, …‰Î⁄ÿÎfl ! ’HÎ ±Î’HÎı ¿ıÀ·˘ …‰Î⁄ÿÎfl »ı ÷ı ΩHΉ_ Ωı≥±ı. ±Î’HÎı ’Ëı·Î‹Î_ ’Ëı·_ ÷ıfiı ’Ò»‰_ Ωı≥±ı ¿ı, “÷_ ÿÎ{›˘ ÷˘ fi◊Ì fiı ?” ÿÎ{›˘ ˢ› ÷˘ ÿ‰Î «˘’Õ‰Ì. ’»Ì ‘Ì‹ı flËÌfiı ¿Ëı‰_ ¿ı µ÷Ή‚ı fiÎ «Î·Ì ˉı◊Ì. ÁkÎÎfi˘ ÿw’›˘√, ÷˘... ±Î ÷˘ ÁkÎΉ΂˘ ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎfiı ¿«Õ ¿«Õ ¿flı »ı. …ı ÁkÎÎfi˘ ÿw’›˘√ ¿flı »ı ÷ı ÁkÎÎ Ω› fiı µ’fl◊Ì ‹Îfi‰ ±‰÷Îfl fi ±Î‰ı. ±ı¿ ¿·Î¿ … Ωı ±Î’HÎÌ ÁkÎ΋Î_ ±Î‰ı·Î ‹ÎHÎÁfiı ÀˆÕ¿Î‰Ì±ı ÷˘ ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ìfi_ ±Î›W› ⁄_‘Î≥ Ω›. Á΋Ής›Îfiı ÀˆÕ¿Î‰ı ÷˘ …ÿ_ »ı. ≠ë¿÷ν — Á΋˘ ‰Î_¿˘ ˢ› ÷˘ …ı‰Î ÁÎ◊ı ÷ı‰Î fiÎ ◊‰_ ? ÿÎÿÎlÌ — ÁÎ‹Ì T›Ï@÷fi_ ±Î’HÎı fiÎ Ωı‰_ Ωı≥±ı, ±ı ±ıfiÌ
 7. 7. 278 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±fiı “◊Õ˝ ¿·ÎÁ”fiÌ …ÿÌ, ⁄‘Î “¿·ÎÁ”÷˘ ¬flÎ fiı ? ±ıÀ·ı ⁄‘Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘ ÁÎ◊ı ÷‹ı ±ÎT›Î »˘, ÷˘ ’»Ì ËΛ-±…_’˘ ÂÎfiÎ ËÎfl ¿fl˘ »˘ ? …ıfiÎ “√ıVÀ” ˢ≥±ı I›Î_ ±Î√‚ ωfi› ¿ı‰˘ ˢ‰˘ Ωı≥±ı ? Ë_ ÷‹Îflı I›Î_ √ıVÀ ◊›˘ ÷˘ ‹Îflı “√ıVÀ” ÷flÌ¿ıfi˘ ωfi› fiÎ flά‰˘ Ωı≥±ı ? ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “÷‹Îflı ±ËŸ fi◊Ì ÁÒ‰Îfi_, I›Î_ ÁÒ‰Îfi_ »ı.” ÷˘ ‹Îflı I›Î_ ÁÒ≥ …‰_ Ωı≥±ı. ⁄ı ‰Î√ı …‹‰Îfi_ ±Î‰ı ÷˘ › ÂÎ_Ï÷◊Ì …‹Ì ·ı‰_ Ωı≥±ı. …ı ‹Ò¿ı ÷ı ÏfiflÎ_÷ı …‹Ì ·ı‰_ ’Õı, I›Î_ ⁄Ò‹ ’ÕΛ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı “√ıVÀ” »_. ÷ı ˉı “√ıVÀ” flÁ˘Õ΋Î_ …≥fiı ¿œÌ ˷Ή‰Î Ω› ÷˘ ¿ı‰_ ¿Ëı‰Î› ? CÎfl‹Î_ Õ¬˘ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ÷‹fiı ¿˘HÎ ∂¤_ flάı ? [8] ÷fiı ⁄ÎÁ_ÿÌ ◊΂̋Î_ ‹Ò¿ı ÷˘ ÷ı ¬Î≥ ·ı…ı. I›Î_ ±ı‹ fiÎ ¿Ëı÷˘ ¿ı “±‹ı √Y›_ fi◊Ì ¬Î÷Î.” …ıÀ· ’ÌflÁı ±ıÀ·_ ÏfiflÎ_÷ı ¬Î…ı, ¬Îv_ ’ÌflÁı ÷˘ ¿ÿfl÷fiı I›Î_ “√ıVÀ” ! ¬Îv_ ¬Î…ı. ⁄Ë fiÎ ¤Î‰ı ÷˘ ◊˘Õ_ ¬Î…ı, ’HÎ ¬Î…ı ! “√ıVÀ”fiÎ ⁄‘Î ¿Î›ÿÎ ’΂…ı. “√ıVÀ”fiı flÎ√¶ıÊ ¿fl‰ÎfiÎ fiΠˢ› “√ıVÀ” flÎ√¶ıÊ ¿flÌ Â¿ı ? ±ı ÷˘ ωfi›‹Î_ … flËı fiı ? ¿ÿfl÷, …L‹◊Ì … ÏË÷¿ÎflÌ ! ±‹ı ÷˘ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı … flË̱ı, ±‹Îflı ⁄‘Ì … «Ì…-‰V÷ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ∞‰‹ÎhÎ »ı ÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” »ı, ÿflı¿ «Ì… ±Î‰ı. …ıfiı I›Î_ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flèÎÎ_ ˢ≥±ı ÷ıfiı ËıflÎfi fiËŸ ¿fl‰ÎfiÎ_. ¿<ÿfl÷ ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÷ˆ›Îfl ¿flÌfiı ±Î’ı »ı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı ¿œÎ’˘- ±‹Îflı ⁄‘Ì … «Ì… CÎıfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı, Á_¤Îfl÷Î_ … ±Î‰ı ±fiı fi ±Î‰ı ±…_’˘, ¿œÎ’˘-±…_’˘ flèÎÎ ¿flı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î Á‹…HÎ fi◊Ì, ±fiı ÷˘ ±‹fiı ‰Î_‘˘ › fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ “√ıVÀ” ◊›Î »Ì±ı. ¿˘fiı I›Î_ ? ±ı‰_ ·Î√ı »ı ¿ı “Ë_ ¿fl_ »_.” ±Î ¤˛Î_Ï÷ »ı. ⁄Î¿Ì ¿˘≥◊Ì ±ÎÀ·_ › ◊≥ ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl ! ¿<ÿfl÷fiÌ ‹fl∞ fiΠˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î’HÎΠ¿÷_ fi◊Ì. ÏË÷‹Î_ »ı ±fiı ‹fl∞ ±ıfiÌ Ë˘› ÷˘ › ±Î’HÎÎ ÏË÷‹Î_ »ı. ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿fl‰ÎfiÌ ÁkÎΠˢ› ÷˘ ±ı¿ ⁄Î… ÿÎœÌ ∂√ı fiı ±ı¿ ⁄Î… fiÎ ±ËŸ …L‹ ◊÷Î ’Ëı·Î_, ±Î’HÎı ⁄ËÎfl ±Î‰‰ÎfiÎ ◊›Î ÷ı ’Ëı·Î_ ∂√ı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı ? ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷ ÷˘ ⁄‘_ ·˘¿˘ ⁄‘Ì … ÷ˆ›Îfḻ˘ ¿flÌ flάı »ı ? ¤√‰ÎfifiÌ Á‰ÎflÌ ±Î‰Ì flËÌ √˘ÀÎÏ‚›_ … ◊Î÷. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ±ıfiÌ ¿›Î_› ¤Ò· fi◊Ì »ı ! …L‹÷Î ’Ëı·Î_ ⁄΂¿fiı Ï«_÷Î ¿fl‰Ì ’Õı »ı ¿ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì ˢ÷Ì, ⁄‘_ … ’K‘Ï÷Áflfi_ ˢ›. …±˘ «Î‰‰ÎfiÎ ÿÎ_÷ …ÿÎ, »˘·‰ÎfiÎ ‹ÎflÎ ÿÒ‘fi_ Â_ ◊Âı ? ±ı ÷˘ ÿÒ‘fiÌ ¿>_Õ̱˘ ⁄‘_… ÷ˆ›Îfl ˢ› »ı ! ÿÎ_÷ …ÿÎ, ¬ÎÏHΛΠÿÎ_÷ …ÿÎ. …±˘, ¿ı‰Ì ÁflÁ √˘Ã‰HÎÌ »ı ! …L‹÷Î_ Õ˘@Àfl˘, ÿΛH΢ › ÷ˆ›Îfl ˢ›, ±fiı ÿΛHÎ fiΠˢ› ÷˘ »ı‰Àı ‰Î‚_ÿÎHÎÌ … ±Î¬_ ÂflÌfl ‹‚ı »ı, ËÎ◊, ’√, fiο, ¿Îfi, ±Î_¬˘ ⁄‘_ … ‹‚ı, ’HÎ › ˢ› »ı. ’HÎ ¿_≥¿fiÌ ¿_≥¿ ÷ˆ›ÎflÌ ÷˘ ˢ› …, ’»Ì …ı‰Î “√ıVÀ” ‹˘œÎ‹Î_ ËÎ◊ fiά˘ ÷˘ ÿÎ_÷ fiÎ ‹‚ı·Î ˢ› I›Îflı ¿_≥ ¤Ò· ◊≥ √≥ ˢ› ! “ŒVÀ˝ ¿·ÎÁ”fiÎ_ ˢ› ÷ıfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ …ÿÌ, “Áı¿LÕ ¿·ÎÁ”fiÌ …ÿÌ ËÂı ¿<ÿfl÷fiÌ ? fiÎ, ¿<ÿfl÷ ΩHÎı ¿ı …L‹Ìfiı ÷fl÷ ±ıfiı ÿÒ‘ ’̉Îfi_ »ı,
 8. 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 279 280 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ⁄ÌΩı ¬˘flο ’«ı fiËŸ, ‹Îfi_ ÿÒ‘ ’̉Îfi_ »ı ÷˘ ÿÎ_÷ ±Î’ÌÂ_ ÷˘ ±ı …. ¬flÌ flÌ÷ı ÷˘ ÷ı › ÷ÎflÌ Œfl… fi◊Ì. ¿<ÿfl÷ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ±ı ’HÎ ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ıÂı ! …±˘ ¿ı‰Ì Á_ÿfl √˘Ã‰HÎÌ ¿flı·Ì »ı ! …ı‹ …ı‹ …wfl ¿flΉÕΉı »ı. ’HÎ ±Î√‚ Ωı÷˘ fi◊Ì fiı Õ¬˘ ¿flı »ı. ¿<ÿfl÷ ÷˘ ±ı‰Ì ’Õı ÷ı‹ ÿÎ_÷ ±Î‰ı »ı. ’Ëı·Î_ «Îfl ±Î‰ı ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄ÌΩ ±Î‰ı, ÁflÁ »ı ! ±Î ±_ÿfl ±ÎÀ·_ ‹˘À_ ¿Îfl¬Îfi_ «Î·ı »ı ÷˘ ⁄ËÎfl fiËŸ ±fiı ±Î CΈÏÕ›Îfiı ÿÎ_÷ ’ÕÌ Ω› ÷˘ ’λΠfiÎ ±Î‰ı ! «Î·ı ? ⁄ËÎfl ÷˘ ¿Â_ «·Î‰‰Îfi_ »ı … fiËŸ. Â_ «·Î‰‰Îfi_ »ı ? ¿<ÿfl÷ ⁄‘Ì … flÌ÷ı flZÎHÎ ¿flı »ı, flÎΩfiÌ ’ıÃı flάı »ı. ’HÎ ≠ë¿÷ν — ¿˘≥ ∞‰ ¨‘_ ¿flı ÷˘ ÷ı › ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi◊Ì ? ±yfl‹Ìfiı flËı÷Î_ fi◊Ì ±Î‰Õ÷_ ÷ı Â_ ◊Λ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ÁkÎÎ fi◊Ì, ’HÎ ¨‘_ ◊Λ ±ı‰_ › fi◊Ì, ’HÎ ±ıHÎı ’HÎ Õ¬·Î‹HÎ◊Ì ÿ—¬ ‰Ë˘›ÎÙ ! ±‰‚Î-Á‰‚Î ¤Î‰ ¿›Î˝ ÷ı◊Ì ±Î ¨‘_ ◊≥ √›_. ’˘÷ı ¿<ÿfl÷fiÎ ±Î Á_«Î·fi‹Î_ Õ¬˘ ¿›˘˝ »ı, fiËŸ ÷˘ ±Î ¿Î√ÕÎ, ¿>÷flÎ_ ±Î …fiΉfl˘ flÎhÎı ËÎ_Õ‰˘ ’ıÀ‹Î_ fiάÌfiı ÁÒ≥ Ω› »ı fiı ? ’»Ì fiÁ¿˘flÎ_ ¿ı‰Î_ ? ÿ‰Î¬Îfi_ fiÎ Ωı≥±ı, ¿˘À˘˝ fiÎ Ωı≥±ı, ±ı ·˘¿˘ {CÎÕÎ ¿ı‰Î CÎflÕ-CÎflÕ ⁄˘·Î‰ı »ı ! ‹ıfl «yfl, ‹ËŸ ÷’ÎÁ ¿flfiı Â_ «Î·ı »ı ÷ı ! ’÷Î‰Ì ÿı »ı ? ⁄ı ±Î¬·Î±˘ ·œı, ¬Ò⁄ ·œı, ’HÎ ’»Ì »^À›Î ’»Ì I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±ı‹Î_ ‹Ì ¿Î› ¿fl_ ?” ±fiı ¿<ÿfl÷fi_ ¿ı‰_ »ı ? ’ıÀ‹Î_ ’Ϋ¿ ±ı ¿o¥ ¿˘À˝ ¬˘‚‰Î Ω› »ı ? ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Ωı≥±ı ÷˘ ÏfiflÎ_÷ı ⁄_fiı Œfl÷Î flÁ, “⁄Î≥·” ’Õı »ı, ⁄Ì…_ ’Õı »ı, Á‰Îflı “O·Õ” “O·Õ”fiÌ …B›Î±ı, ˢ› ! ±fiı ±Î ±yfl‹Ì±˘fiı ¿˘À˘˝ ˢ›, ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ ˢ› ÷˘ › ±ı “›Ïflfi” “›Ïflfi”fiÌ …B›Î±ı, “Á_ÕÎÁ” “Á_ÕÎÁ”fiÎ Ãı¿ÎHÎı ’ˢ_«Ì Ω› »ı. ÿ—¬Ì, ÿ—¬Ì fiı ÿ—¬Ì ! ±Î ·˘¿ fl˘… fl˘ÿHÎÎ_ flÕ÷Î_ ˢ›. ±Î‹fiı ¿ı‰Ì ’©Ï÷ÁflfiÌ Á_ÿfl T›‰V◊Î ¿flı·Ì »ı ! ¿<ÿfl÷ ¿ı‰Õ_ ‹˘À_ ±_ÿfl ¿Î‹ ±yfl‹Ì ¿Ëı‰Î› ¿ı Áyfl‹Ì ¿Ëı‰Î› ? ±Î «¿·˘, ¿Î⁄fl, ¿>÷flÎ_ ⁄‘Î_ ¿flı »ı ! Ωı Õ˘@Àflfiı ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±Î ±_ÿflfi_ ’«Î‰‰Îfi_ Á˘_M›_ ˢ› ¿ı‰Î_ w’΂Î_ ÿı¬Î› »ı ! ±ı ¿o¥ Ï›΂΋Î_ ‰ÁÎHÎ_ ¬Î÷Î_ ËÂı ? ±fiı ÷˘ ±ı ‹ÎHÎÁfiı ‹ÎflÌ fiάı ! ±_ÿflfi_ ’Ϋ¿flÁ fiά‰Îfi_, “⁄Î≥·” ±Î ±yfl‹Ì ‰ÁÎHÎ_ ¬Î≥fiı › w’΂Πÿı¬Î÷Î fi◊Ì, ¿ÿw’Î ÿı¬Î› »ı, fiά‰Îfi_, ⁄‘_ ÕΘ@Àflfiı Á˘_M›_ ˢ› ÷˘ ÕΘ@Àfl Â_ ¿flı ? ¤Ò¬ fi◊Ì ±Î ±Ë_¿Îfl fiı ·≥fiı w’΂˘ ‹ÎHÎÁı › ¿ÿw’˘ ÿı¬Î› »ı. ‹ÎÀı ¿_≥¿ ·Î√÷Ì ‹ÎÀı ±Î…ı …flÎ ’Ϋ¿ flÁ˘ ‰‘Îflı fiά‰Î ÿ˘. ˉı ¿<ÿfl÷fi˘ ¤Ò· flËı »ı, ±ı‰˘ ω«Îfl fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ? Ïfi›‹ ¿ı‰˘ »ı ¿ı ’Ϋ¿ flÁ˘ Ãıà ‹fl÷Î Á‘Ì ’ˢ_«Ì ‰‚ı ±ı‰Î ... ÷˘ › ¿ÿfl÷, ÁÿÎ ‹ÿÿı flËÌ ! ≠‹ÎHÎ◊Ì fiάı »ı. ˉı ±Î ÷ı ÿËÎÕı, flω‰Îflfiı ÿËÎÕı ’Ϋ¿ flÁ ‰‘Îflı fiÎ¬Ì ÿı ±ıÀ·ı ⁄‘‰Îflı ‹ËŸ Ï⁄·¿<· ’«ı … fiËŸ ! ⁄‘‰Îflfi_ ≠‹ÎHÎı ≠ë¿÷ν — ¤ flV÷ı …‰ÎfiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ’HÎ ÷ı À¿÷Î fi◊Ì › flω‰Îflı fiÎ¬Ì ÿÌ‘_ ! fiı ’λΠ±Â¤ ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, ÷ı Â_ »ı ? ¿<ÿfl÷fiÎ ËÎ◊‹Î_ ¿ı‰Ì ÁflÁ ⁄Î∞ »ı ! ±fiı ±ı¿ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl Â_ »ı ? ±Î√‚ …‰_ ˢ› ÷˘ › ω«Îfl ¿Î‹ ‘_‘˘ ±ÎT›˘, ±fiı ÷ı › ‘_‘˘ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ÷˘ fi◊Ì …. ÷‹ı ¬Î·Ì ¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷˘ › ω«Îfl ¿Î‹ ¿flı »ı. ¬ÿÎ ÷flŒ …‰ÎfiÎ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »˘ ¿ı Ë_ ‘_‘˘ ¿v_ »_, ÷ı ¬˘ÀÌ ËΛ‰˘›, ËΛ‰˘› ¿fl˘ »˘ ! flV÷αı ±Î√‚ Ω±˘ »˘ fiı ’λΠ‰‚˘ »˘, ±ıfiÎ …ı‰_ ◊Λ »ı. ±ı¿ ÿÎÿfl◊Ì ÁıLÀˇ· Àı@ÁÌ‹Î_ …‰Îfi_ ◊›_ ÷ı ‹fi‹Î_ ±◊ÕÎÂı-±◊ÕÎÂı ¿flÌfiı ‹Î≥· ±Î√‚ Ω±˘ fiı ±ı¿ ‹Î≥· ’λ‚ Ω±˘, ±ı¿ ‹Î≥· ±Î√‚ ¤Õ¿Ì ‹flı. ±S›Î, ¿˘≥ ⁄Î’˘ › ±◊ÕΉÎfi˘ fi◊Ì, ÷_ ÷ÎflÌ ‹ı‚ı ±Î√‚ Ω±˘ fiı ’λΠ‰Î‚˘.... ω«Îfl ±ı¿ … Ω÷fiÎ flά‰Î ÁÎflÎ. ’λ‚ Ωı≥fiı «Î·. ÷ÎflÌ Œfl… ¿ıÀ·Ì ? ÷Îflı ±Î√‚ Ωı≥fiı «Î·‰Îfi_ ±ıÀ·_ …‰_ ±ıÀ·ı ’λ‚ …‰_ fiı ±Î√‚ …‰_ ±ıÀ·ı ±Î√‚ …‰_. ±Î√‚ …‰_
 9. 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 281 ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷ “ËıS’” ¿flı »ı fiı ’λ‚ …‰_ ˢ› ÷ıfiı › ¿<ÿfl÷ “ËıS’” ¿flı »ı. “fiı«fl” Â_ ¿Ëı »ı ? “±Î≥ ω· ËıS’ ›.” ÷Îflı …ı ¿Î‹ ¿fl‰_ ˢ›, «˘flÌ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ “±Î≥ ω· ËıS’ ›.” ¿<ÿfl÷fiÌ ÷˘ ⁄Ë ‹˘ÀÌ “ËıS’” »ı, ¿<ÿfl÷fiÌ “ËıS’”◊Ì ÷˘ ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ! ’HÎ ÷_ fiyÌ fi◊Ì ¿fl÷˘ ¿ı ‹Îflı Â_ ¿fl‰_ »ı ? Ωı ÷_ fiyÌ ¿flı ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷fiı “ËıS’” ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl … »ı. “ŒVÀ˝ ÏÕÁÎ≥Õ” ¿ı ‹Îflı ±ÎÀ·_ ¿fl‰_ »ı, ’»Ì ÷ı Ïfiç›’Ò‰˝¿ Á‰ÎflfiÎ ’ˢfl‹Î_ ›Îÿ ¿fl‰_ Ωı≥±ı. ÷‹ÎflÎ Ïfiç›fiı ÷‹Îflı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı‰_ Ωı≥±ı, ÷˘ ¿<ÿfl÷ ÷‹ÎflÌ ÷flŒıH΋Î_ “ËıS’” ¿flÂı. ÷‹ı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” »˘. ±ıÀ·ı ‰Î÷fiı Á‹Ωı. ¿<ÿfl÷ ÷˘ “±Î≥ ω· ËıS’ ›” ¿Ëı »ı. ¤√‰Îfi ¿_≥ ÷‹fiı “ËıS’” ¿fl÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi fi‰flÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘ ¿<ÿfl÷fiÌ ⁄‘Ì fl«fiÎ »ı ±fiı ÷ı ¤√‰ÎfifiÌ ¬Î·Ì ËÎ…flÌ◊Ì … fl«Î›ı·_ [9] »ı. ‹fiW›’HÎÎfiÌ Ï¿_‹÷ !! ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ¿<ÿfl÷fiÎ “√ıVÀ” ¿ı “’ÎÀ˝ ±˘Œ fiı«fl” »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — “’ÎÀ˝ ±˘Œ fiı«fl” ’HÎ ¬flÎ ±fiı “√ıVÀ” ’HÎ ¬flÎ. Ï¿_‹÷ ÷˘, ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ fiı ‹˘flÎÏ·ÀÌfiÌ ! ±Î’HÎı ’HÎ “√ıVÀ” ÷flÌ¿ı flËı‰Îfi_ ’Á_ÿ ¿fḻı »Ì±ı. √‹ı I›Î_ ⁄ıÁ¢ ÷˘ › ÷‹fiı ˉΠ‹‚Ì flËıÂı, ’ÎHÎÌ ‹‚Ì flËıÂı. ±fiı ÷ı › “¡Ì ±˘Œ ±Î¬Î …√÷fi_ “⁄ı{‹ıLÀ”, “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ⁄ı ¿˘VÀ” ! …ı ‰‘Îflı Ï¿_‹÷Ì »ı ÷ı “¡Ì ±˘Œ ¿˘VÀ” ‹‚Ì flËı »ı. ¿<ÿfl÷fiı … »ı, ±ı ⁄ı ÁÕÌ Ω› ÷˘ ⁄‘_ ’ÕÌ Ω›. ±Î ¿Î‚‹Î_ “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” …ıfiÌ Ï¿_‹÷ »ı ÷ıfiÌ ±Î ‹fiW›˘fiı Ï¿_‹÷ fi◊Ì. ±fiı …ıfiÌ ¿<ÿfl÷fiÌ ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ˢ› ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À΋Î_ ‹˘À_ ‘fi ¿Ëı‰Î›. ’ÎÁı Ï¿_‹÷ fi◊Ì, (…ı‹ ¿ı ËÌflÎ) ÷ıfiÌ ±Î’HÎÎ ·˘¿˘fiı ⁄Ë Ï¿_‹÷ »ı. ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı œ√·ı œ√·Î Ë÷_, ’HΠˉı ±Î ·˘¿˘±ı ±ı ⁄‘_ Œ˘flıfi‹Î_ ±ı@Á’˘À˝ ¿flÌ ÿÌ‘_, ±fiı “Œ˘flıfi”◊Ì ⁄ÿ·Î‹Î_ Â_ “≥Q’˘À˝” ¿›Ù vvvvv ÷ı ÷‹ı ΩH΢ »˘ ? ÷ı ±Î “±ıÏÀ¿ıÀ”fiÎ ¤Ò÷Î_ ’ıÃÎ_ ! ±ıfiı ·Ì‘ı ±Î Ï⁄«ÎflÎ_fiı …_’ fi◊Ì flËı÷˘. ±Î’HÎı ±ı “±ıÏÀ¿ıÀ”fiÎ ¤Ò÷fiÌ ÂÌ …wfl »ı ? …ıfi΋Î_ fiÒfl fi◊Ì ÷ıfiÎ ‹ÎÀı ±ı »ı ±Î’HÎı ÷˘ ÷Ì◊Ù¿flÌ fiÒflfiÎ ·˘¿ »Ì±ı, ∑ÏÊ‹Ïfi±˘fiÎ_ Á_÷Îfi »Ì±ı ! ÷Îfl_ ŒÎÀı·_ ·Ò√Õ_ ˢ› ÷˘ › ÷Îfl_ fiÒfl ÷fiı ¿ËÌ ±Î’Âı ¿ı “÷_ ¿˘HÎ »ı ?” ≠ë¿÷ν — “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ “±ı¿{ı@À” ±◊˝ Á‹Ω‰˘.
 10. 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 283 284 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ ±◊˝ Â_ ? ’˘÷ÎfiÎ Ëyfi_ ±fiı ÁË…ı ωfiÎ ¤√‰ÎfifiÎ ⁄Î’fiı › »^À¿˘ fi◊Ì ! ¿Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ ¤@÷ ‹˘ZÎı ‹‚Ì ±Î‰ı ÷ı ⁄‘_ … ¤˘√‰‰ÎfiÌ »^À. ±Î »ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ Ω› ¿ı ¿Î_ ÷˘ ¤√‰Îfifi˘ Á_’ÒHν ωfl˘‘Ì ‹˘ZÎı Ω› !! ±ıÀ·ı Ë_ “‹˘flÎÏ·ÀÌ”fi˘ ±◊˝ »ı. “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ÷˘ ⁄Ë √Òœ »ı, ±ıfiÎ ÷˘ ÂÎj΢fiÎ_ fiÎÿÎflfiı ÷˘ ÿı¬ÎÕ_ ¿ı Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ Ω, ’»Ì Ë_ ÷fiı ⁄Ì…_ ÂÎj΢ ·¬Î›. ’HÎ ±Î »ıS·Î ±◊˝ ’fl◊Ì ÷‹ı Á‹∞ Ω±˘. ÿı¬ÎÕ_ …ı ÷fiı Ãıà ·≥ …Âı. ⁄Ì…_ ’¿ÕΉ_ ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ, ¬Î·Ì “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ √›˘ ÷˘ ÷˘ fiÎ Ï…‰Î› ! ±fiı “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ÷˘ …ı ‹ÎHÎÁ ’Îfl¿Îfiı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı “ÏÁLÁÌ›fl” flËı÷˘ fi◊Ì. ¿˘≥fiı VËı… ’HÎ vvvvv “≥fiÏÁLÁÌ›fl” fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı, ±ıfiÎ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ÷ÒÀı »ı. “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı “‹˘flÎÏ·ÀÌ” ±Î ⁄ı ‰V÷±˘ ±Î ¿Î‚‹Î_ ˢ› ÷˘ ⁄Ë ◊≥ √›_. ±flı, ±ı¿ ˢ› ÷˘ › ÷ı Ãıà ‹˘ZÎı ·≥ Ω› ! ’HÎ ÷ıfiı ’¿ÕÌ ·ı‰ Ωı≥±ı, ±fiı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı …›Îflı …›Îflı ±Õ«HÎ ’Õı I›Îflı ±Î‰Ìfiı ¬·ÎÁÎ ¿flÌ …‰Î Ωı≥±ı ¿ı ±Î “‹˘flÎÏ·ÀÌ” »ı ›Î ±Î “‹˘flÎÏ·ÀÌ” fi◊Ì. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ flÎ∞’˘ ±fiı “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±Î ⁄ıfiÎ √HÎοÎfl◊Ì ÷‹Î‹ ¿Î‹ ÁŒ‚ ◊Λ ÷ı‹ »ı ! “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ”◊Ì › ‹˘ZÎ ! ¿˘≥ ‰ÌÁ À¿Î “ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±fiı ±ı_ÁÌ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ‰Î‚˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰ı fiı ’Ò»ı ¿ı, “‹Îflı ‹˘ZÎı …‰_ »ı fiı ‹Îfl΋Î_ ÷˘ ±Î ‹Î· »ı ÷˘ Â_ ¿fl‰_?” I›Îflı Ë_ ±ıfiı ¿Ë_ ¿ı Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›fl” ◊≥ Ω, ’»Ì Ë_ ÷fiı ⁄Ì…_ ÿı¬ÎÕ_ ¿ı …ı ÷fiı ‹˘ZÎı ·≥ …Âı. ±Î ±ı_ÂÌ À¿Îfi_ ÿı‰_ ±ı @›Îflı ¤fl’Î≥ ¿flÌ flËı ? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±ı¿ ‰Îfl fiÎÿÎflÌ ¿Îœ. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi_ ±ı¿ … ‰Î@› ’¿Õı ÷˘ › ÷ı ‹˘ZÎı Ω›. ±Î¬Î “‰SÕ˝” ΩıÕı “≥fiÏÁLÁÌ›fl” flè΢ ËÂı ÷ıfi˘ ‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ı¿ ±ËŸ “ÏÁLÁÌ›fl” flè΢ ÷˘ ÷ı ÷fiı ‹˘ZÎı ·≥ …Âı ! Á˘ À¿Î “≥fiÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ” ±ı ’HÎ ±ı¿ ‹˘À˘ √HÎ »ı, ±ı ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfifi˘ Á_’ÒHν ωfl˘‘Ì ◊≥ √›˘. ¤√‰ÎfifiΠωfl˘‘Ìfiı ÷ıÕÌ …‰Î
 11. 11. 286 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 »ı, ±ÎÏ‘, T›ÎÏ‘, µ’ÎÏ‘‹Î_ Á‹ÎÏ‘ flËı ÷ı‰_ »ı. ⁄ËÎfl ⁄‘˘ “Ïfl·ıÏÀ‰” T›‰ËÎfl »ı ±fiı ±Î ÷˘ “ÁΛLÁ” »ı. “ÁΛLÁ” ±ıÀ·ı “Ïfl›·” ! ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ¿˘≥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. ÷ıÀ·_ … Ωı‰Îfi_, »÷Î_ ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ¿˘≥fiı ÿ—¬ ◊Λ ÷˘ ÷fl÷ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰Îfi_, ±Î’HÎÎ◊Ì ¿_≥ ±ıfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ fiÎ …‰Î›. ±Î …ı T›‰ËÎfl‹Î_ ’ˆÁÎfiÌ ·ı‰Õ-ÿı‰Õ ‰√ıflı‹Î_ T›‰ËÎfl »ı ±ı ÷˘ Á΋ÎL› Ïfl‰Î… »ı, ÷ıfiı ±‹ı T›‰ËÎfl fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ¿˘≥fiı › ÿ—¬ fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı ÷ı Ωı‰Îfi_ fiı ÿ—¬ ◊›_ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ÷ıfi_ fi΋ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ! ±‹Îfl˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. ±‹ÎflÎ ◊¿Ì ¿˘≥fiı › ±Õ«HÎ [10] ◊≥ ˢ› ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ. ¿˘≥fiÎ «˘’Õı ±‹ÎflÌ ±Õ«HÎ …‹ı fiËŸ ˢ›. ±‹fiı ¿˘≥ ±Õ«HÎ ±Î’ı fiı ±‹ı ’HÎ ±Õ«HÎ ±Î’̱ı ÷˘ ±‹Îfl΋Î_ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fiı ÷‹Îfl΋Î_ Œıfl ¢ ? ±‹ı Áfl‚ ˢ≥±ı, Á΋Îfiı ±˘ÀÌ‹Î_ CÎηÌfiı Áfl‚ ˢ≥±ı. ÷ı Á΋˘ ΩHÎı ¿ı “ÿÎÿÎ, Ë∞ ¿Î«Î »ı.” ËÎ, ¿Î«Î ◊≥fiı »^ÀÌ …‰_ ÁÎfl_, ’HÎ ’οΠ◊≥fiı ±ıfiÌ …ı·‹Î_ …‰_ ¬˘À_. ±ı‰_ ÷ı ¿flÎ÷_ ±_÷ı, T›‰ËÎfl ±Îÿ½ Ωı≥Âı ! ËÂı ? ±‹fiı ±‹ÎflÎ ¤Î√ÌÿÎflı ¿èÎ_ ¿ı, “÷‹ı ⁄Ë ¤˘‚Î »˘.” I›Îflı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ‹˘ZÎı √›˘ fi◊Ì. …ˆfi T›‰ËÎfl ±ı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “‹fiı ¤˘‚˘ ¿ËıfiÎfl … ¤˘‚˘ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹fiı ⁄Ë …HÎ »ı÷flÌ Ω› »ı.” I›Îflı ‹ı_ ¿èÎ_ ¿ı, “±‹ı ΩHÎÌ ⁄Ò{Ìfiı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‰ˆWHΉ T›‰ËÎfl ±ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‹˘ZÎı »ı÷flÎ≥±ı »Ì±ı.” …‰Î ±Îÿ½ T›‰ËÎfl Ωı≥Âı. ±‹Îfl˘ Á_’ÒHν ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ› …ıfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¿˘≥ ’HÎ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ¿«Î ËÂı ÷ı ‹˘ZÎfiı ‹ÎÀı ’Òfl˘ ·Î›¿ ◊›˘ fiÎ √HÎΛ. ÷ı. CÎflfiÎ, ⁄ËÎflfiÎ, ±ÎÕ˘ÂÌ-’Õ˘ÂÌ ¿˘≥fiı ’HÎ ±Î’HÎÎ ◊¿Ì ÿ—¬ fiÎ ◊Λ ÷ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌfiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ⁄ı T›„@÷ ‰E«ı ¤ıÿ ˢ› ¬fl˘ ? …ˆfi T›‰ËÎflfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ı ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ‰ˆWHΉ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ ƒÏWÀ‹Î_ ¤ıÿ … fiΠˢ›, ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. T›‰ËÎflfi˘ ±Ï¤Ïfi‰ı ¿fl‰Î …ı‰˘ fi◊Ì. ⁄‘˘ ±Ï¤Ïfi‰ı T›‰ËÎfl ±ı‹fiÎ T›‰ËÎfl‹Î_ ¤ıÿ ˢ›. ±ı¿ Ï‹·‹ÎÏ·¿ fiı ÷ıfi˘ ÕˇÎ›‰fl ±ËŸ »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfi˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ› ±Î‰ı ÷˘ ÂıÃfiı Á΋ı ⁄ıÁÎÕ_ fiı ÕˇÎ›‰flfiı ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÎÕ_, ±ıÀ·ı ÂıÃfi˘ ±ıÀ·ı ÿU‹fifiı ’HÎ ¬Ò_«ı fiËŸ. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÌ ’Îfl˘ ∂÷flÌ Ω› ! ±fiı ‰ÕÎ ≠‘Îfi ±Î‰ı ÷˘ Ë_ ∂ÃÌfiı ±ı‹fi˘ ÏfiÂÎfiÌ. …ˆfi ¿ı ‰ˆWHΉ √E»‹Î_◊Ì ‹˘ZÎ fi◊Ì. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎα˘ ÷‹fiı ±Î‰¿Îfl ¿fl_ fiı ±ı‹fiı ⁄ıÁÎÕ_, ±ı‹fi˘ T›‰ËÎfl fiÎ «Ò¿Î›. ±ı‹fiı ÷˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÷flŒ ·≥ Ω› »ı, ±ı Á_’ÒHν Á‹ÎÏ‘‹Î_ fl¬Î‰ı ÷ı‰Ì ωfi›’Ò‰˝¿ ¨«ı ⁄ıÁÎÕ_, ±fiı ±ı‹fiı Ωı ‹ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì iÎÎfi √˛ËHÎ ¿fl‰_
 12. 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 287 288 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ Á΋ı fiÌ«ı ⁄ıÁÎÕ_, fiËŸ ÷˘ ¨«ı ⁄ıÁÎÕ_. ·˘¿‹ÎL›fiı T›‰ËÎflfiı …±˘. ÂK‘ T›‰ËÎfl‹Î_ Ïfiç› ÂK‘ µ’›˘√ ˢ›. T›‰ËÎfl ¿è΢ ±fiı ‹˘Z΋ÎL›fiı Ïfiç› ¿è΢, ‹ÎÀı ·˘¿‹ÎL› ‰Ëı‰Îflfiı ¿Ú’΂ÿı‰ı ¿èÎ_ — “√E»‹÷fiÌ …ı ¿S’fiÎ ÷ı fiËŸ Áÿ˚ T›‰ËÎfl.” ÷ı w’ı “±ı¿ÁıMÀ” ¿fl‰˘ ’Õı. ±‹ı ∂ÃÌfiı ±ı‹fiı fiÎ ⁄˘·Î‰Ì±ı ÷˘ ÷ı‹fiı ÿ—¬ ◊Λ, ÷ıfiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±‹ÎflÌ ¿Ëı‰Î›. ⁄‘Î Á_≠ÿΛ˘ ±ı ¿ÏS’÷ ‰Î÷˘ »ı. ÷ı‹Î_ Áÿ˚ T›‰ËÎflı › fi◊Ì, ÷˘ ’»Ì I›Î_ © T›‰ËÎflfiÌ ‰Î÷ ÂÌ ¿fl‰Ì ? © T›‰ËÎfl ±ı ≠ë¿÷ν — ‹˘ÀΠˢ› ÷ıfiı ’ÒF› √HÎΛ ¬v_. Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ’ÿ »ı, © T›‰ËÎfl ±ı Ï⁄fiËflÌŒ »ı. ±Î’HÎı Ωı ÿÎÿÎlÌ — ‹˘ÀÎ ±ıÀ·ı ™‹fl‹Î_ ‹˘ÀÎ ±ı‰_ fiËŸ, »÷Î_ ‹Î∞ ‹˘ÀÎ_ ËflÌŒÎ≥‹Î_ ∂÷fḻı ÷˘ flÎ√¶ıÊ ◊Λ. ±Î’HÎı ÷˘ ⁄‘Î_fiı ¿Ë̱ı ¿ı ÷‹ı ˢ› ÷˘ ±ı‹fi˘ ωfi› fl¬Î›, ±fiı iÎÎfi‰ÚK‘ ◊›Î_ ˢ› ÷ı‹fiı ’ÒF› F›Î_ »˘ I›Î_ … ⁄fl˘⁄fl »˘. fiı ÷‹fiı Ωı ¬ÒÀ÷_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ ±‹ÎflÌ √HÎΛ. ’ÎÁı ±Î‰˘. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ ≠ı‹fiÌ … SËÎHÎÌ Ë˘›, ¿˘≥ ¶ıÊ ¿fl÷˘ ±Î‰ı ÷˘ › ≠ı‹ ±Î’‰˘. ÁIÁ_√‹Î_◊Ì ±‹ı CÎıfl ÀÎ≥‹Áfl …≥±ı. Ωı flÎhÎı ⁄Îfl ‰Î√ı øÏ‹¿‹Î√˝ ±ıÀ·ı ÂK‘ T›‰ËÎfl‰Î‚Î ◊≥ ÂK‘ÎI‹Î ◊α˘ ±fiı ⁄ÎflHÎ_ ¬¬ÕΉ̱ı ÷˘ ±ı ¿ı‰_ ÿı¬Î› ? CÎflfiÎ_ ‹˘œı ⁄˘·ı, “√‹ı I›Îflı ±ø‹ ‹Î√˝ ±ıÀ·ı ’Ëı·Î_ ÂK‘ÎI‹Î ◊≥fiı ’»Ì ÂK‘ T›‰ËÎfl ¿fl˘. ÂK‘ ±Î‰Â˘ ÷˘ «Î·Âı.” ’HÎ ÷ı‹fi_ ‹fi ÷˘ »˘Õı fiËŸ fiı ? ±ı ÷˘ T›‰ËÎfl‹Î_ T›‰ËÎfl ⁄‘˘ › ˢ›, ’HÎ ÷ı‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. ±ı¿-⁄ı Ω÷Ω÷fi_ ÿı¬ÎÕı. ±Î’HÎÎ◊Ì ±ı‹fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ ¿ı‹ ±’Λ ? ±Î ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎı …‰ÎfiΠˢ› I›Î_◊Ì Â© T›‰ËÎflfiÌ Âw±Î÷ ◊Λ. ÷˘ ¿Î›ÿ˘ ¿Ëı‰Î› fiı ¿Î›ÿÎfiı ±Î‘Ìfi ÷˘ flËı‰_ … ’Õı. ⁄ı ‰Î√ı ∂ÃÌfiı “Ïfl›·”fiÌ ¤„@÷ ¿fḻı ÷˘ ¿˘≥ ¿_≥ ⁄˘·ı ? fiÎ, ¿˘≥ fiÎ ’Ò»ı. ÂK‘ T›‰ËÎfl V’Âı˝ fiËŸ ÷ıfi_ fi΋ “Ïfiç›” ! T›‰ËÎfl ±ıÀ·˘ ’Òfl˘ ¿fl‰Îfi˘ ¿ı Ïfiç›fiı V’Âı˝ fiËŸ, ’»Ì T›‰ËÎfl √‹ı ÷ı ≠¿Îflfi˘ © T›‰ËÎfl — Áÿ˚ T›‰ËÎfl ˢ›. «˘A¬˘ T›‰ËÎfl fiı ÂK‘ T›‰ËÎfl‹Î_ Œıfl »ı. T›‰ËÎfl «˘A¬˘ ≠ë¿÷ν — © T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? Áÿ˚ T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰˘ ? flάı ÷ı ‹Îfi‰‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÂK‘ T›‰ËÎfl ÷˘ ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — “V‰w’”fi_ iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì … © T›‰ËÎfl Âw ⁄ËÎfl ¿ı CÎfl‹Î_ ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿flı ÷ı «˘A¬˘ T›‰ËÎfl ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Îÿ½ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì Áÿ˚ T›‰ËÎfl ˢ›. T›‰ËÎfl ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ’˘÷ÎfiÌ Á√_‘Ì Œı·Î‰ı ÷ı. ≠ë¿÷ν — ÂK‘ T›‰ËÎfl fiı Áÿ˚ T›‰ËÎfl‹Î_ Œıfl ¢ ? ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±fiı Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ±ı ⁄ı ≠ÎM÷ ◊≥ Ω› ’»Ì flèÎ_ Â_ ? ±ÎÀ·_ ÷˘ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfiı ŒıflŒÎfl ¿flÌ ±Î‰ı. ÿÎÿÎlÌ — Áÿ˚ T›‰ËÎfl ±Ë_¿ÎflÁÏË÷ ˢ› fiı ÂK‘ T›‰ËÎfl Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ Ë˘›. ÂK‘ T›‰ËÎfl Á_’ÒHν ‘‹˝K›Îfi ±Î’ı ±fiı Áÿ˚ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl◊Ì ‹˘ZÎÎ◊˝ Á‘Λ ! T›‰ËÎfl ±S’ ±_Âı ¿flÌfiı ‘‹˝K›Îfi ±Î’ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷Îfl˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ¿fl‰Î ‹Î_√ı »ı ? …ıÀ·Î ÂK‘ T›‰ËÎfl ˢ› ÷ıÀ·˘ ÂK‘ µ’›˘√ flËı. ÂK‘ µ’›˘√ ±ıÀ·ı “’˘÷ı” iÎÎ÷΃WÀΠˢ›, ’HÎ …±ı Â_ ? ÷˘ ¿ı”, ÂK‘ ≠ë¿÷ν — Á_’ÒHν ±Îÿ½.
 13. 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 289 290 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — CΈÕÎ_ ◊›Î ’»Ì ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ◊Λ ÷ı Â_ ¿Î‹fi_ ? T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. Ωı T›‰ËÎfl‹Î_ «Ì¿HÎÎ ◊›Î ÷˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ÷˘ ∞‰fifiÌ Âw±Î÷◊Ì Ë˘‰˘ Ωı≥±ı. ¿ÊÎ›Ì ◊≥ …‰Î›. ±Î Á_ÁÎfl ÷˘ ‹»‰˘ »ı, ÷ı ‹»‰Î‹Î_ «Î-fiÎV÷˘ ⁄‘_ ¿fl‰Îfi_ ’HÎ ΩHΉÎfi_ ¿ı ±ÎfiÎ◊Ì Ï¿fiÎflı …‰Îfi_ »ı. “‰SÕ˝”‹Î_ ±ı¿ … ‹ÎHÎÁ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‰Î‚˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÎ◊Ì ±Î¬_ “‰SÕ˝” ŒıflŒÎfl‰Î‚_ ◊Λ ±ı‰_ »ı. ‹ÎÀı ‰Î÷fiı Á‹Ωı. “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı ÷˘ ¬Î·Ì ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ … »ı, ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ … fi◊Ì ! fiı …ı Á‹∞fiı Á‹Î≥ √›˘ ≠ë¿÷ν — ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ÷ı ◊≥ √›˘ ‰Ì÷flÎ√ !! ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı (‹ËÎI‹Î±˘fiı) …ı Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ≠ÎM÷ ◊›_ ÷˘ ÷ı‹Î_ flËı‰Î◊Ì ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Âı. Ïfiω˝¿S’ ’ÿ ≠ÎM÷ - …› Á„E«ÿÎfi_ÿ. ◊›Î ’»Ì ¿Â˘ Õ¬˘ ◊÷˘ fi◊Ì, »÷Î_ ’HÎ ÷‹fiı Õ¬˘ ◊Λ ÷˘ ÷‹ı ‹ÎflÌ ±ÎiÎ΋Î_ fi◊Ì, ±‹ÎflÌ ’Î_« ±ÎiÎÎ ÷‹fiı ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl …ı‰Ì ÏV◊Ï÷‹Î_ flάı ±ı‰Ì »ı. T›‰ËÎfl‹Î_ ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ÷‹fiı ⁄Α¿ fi◊Ì, ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‹Î_ flάı ±ı‰_ »ı. “±Î” iÎÎfi ÷˘ T›‰ËÎflfiı “¿QM·ÌÀ” ±Îÿ½‹Î_ ·Î‰ı ÷ı‰_ »ı. ‹˘ZÎ ¿˘fi˘ ◊Âı ? ±Îÿ½ T›‰ËÎfl‰Î‚Îfi˘. ±fiı “ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎÎ ±ı T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ·Î‰ı »ı. ÁËı… ’HÎ ¿˘≥fiÌ ¤Ò· ±Î‰ı ÷˘ ±ı ±Îÿ½ T›‰ËÎfl fi◊Ì. ‹˘ZÎ ±ı ¿_≥ √M’_ fi◊Ì, ±ı Ë¿Ì¿÷ V‰w’ »ı. ‹˘ZÎ ±ı ¿_≥ ‰¿Ì·˘fi_ ¢‘ı·_ fi◊Ì ! ‰¿Ì·˘ ÷˘ √M’΋Î_◊Ì Â˘‘ı ÷ı‰_ ±ı fi◊Ì, ±ı ÷˘ Ë¿Ì¿÷ V‰w’ »ı. ±ı¿ ¤Î≥ ‹fiı ±ı¿ ‹˘ÀÎ ±Îl‹‹Î_ ¤ı√Î ◊›Î. ‹ı_ ÷ı‹fiı ’Ò»›_ ¿ı, “±ËŸ @›Î_◊Ì ÷‹ı ?” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “Ë_ ±Î ±Îl‹‹Î_ »ıS·Î ÿÁ ‰Ê˝◊Ì flË_ »_.” I›Îflı ‹ı_ ÷ı‹fiı ¿èÎ_ ¿ı “÷‹ÎflÎ_ ‹Î⁄Î’ √΋‹Î_ ⁄Ë … √flÌ⁄Ì‹Î_ »ıS·Ì ±‰V◊΋Πÿ—¬Ì ◊Λ »ı.” I›Îflı ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı, “±ı‹Î_ Ë_ Â_ ¿fl_ ? Ë_ ±ı‹fi_ ¿fl‰Î Ω™ ÷˘ ‹Îfl˘ ‘‹˝ ¿fl‰Îfi˘ flËÌ Ω›.” ±Îfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ‘‹˝ ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı ‹Î⁄Î’fiı ⁄˘·Î‰ı, ¤Î≥fiı ⁄˘·Î‰ı. ⁄‘Îfiı ⁄˘·Î‰ı. T›‰ËÎfl ±Îÿ½ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. …ı T›‰ËÎfl ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝fiı ÷fl»˘Õı, ‹Î-⁄Î’fiÎ Á_⁄_‘fiı ’HÎ ÷fl»˘Õı, ÷ıfiı ‘‹˝ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? ±flı, ‹fi‹Î_ ¤Î_Õı·Ì √΂ ¿ı ±_‘Îfl΋Î_ ¿flı·Î_ ¿ÚI›˘ ±ı ⁄‘_ ¤›_¿fl √fi˘ »ı ! ’ı·˘ ΩHÎı ¿ı “‹fiı ¿˘HÎ …˘‰Îfi_ »ı ? fiı ¿˘HÎ ±Îfiı ΩHΉÎfi_ »ı ?” ±S›Î, ±Î fiΠˢ› ’˘’Î⁄Î≥fi_ flÎ… ! ±Î ÷˘ ¤›_¿fl √fi˘ »ı! ±Î ⁄‘Î_fiı ±_‘ÎflÎfiÌ ¤Ò·˘ … ’…‰ı »ı !

×