Your SlideShare is downloading. ×
Spiritual aaptvani 03 06- pg 55 to 106
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Spiritual aaptvani 03 06- pg 55 to 106

253
views

Published on

Published in: Spiritual, Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
253
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 56 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊≥ Ω›! ±‹fiı ÷˘ ÕΘ¿Àfl ’Ò»ı I›Îflı ‹˘œı ⁄˘·Ì±ı ¿ı, “µ‘flÁ ◊≥ »ı.” ’HÎ ÷fl÷ … ±ıfiı ¤Ò_ÁÌ fiά̱ı. ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ ’Õı ¿ı «_ÿ·Î·fiı µ‘flÁ ◊≥ »ı. ’HΠ©ÎI‹Îfiı ¿_≥ µ‘flÁ »ı ? ±ı ÷˘ …ıfiÌ ÿ¿Îfifi˘ ‹Î· ˢ› ÷ıfiı ΩËıfl ¿fl‰˘ ’Õı, ’HÎ ±Î’HÎÎ ‹Î◊ı ·≥±ı ±ı Â_ ¿Î‹fi_ ? ±ÎI‹Î‹Î_ ÿ—¬ fi΋fi˘ √HÎ fi◊Ì, Ï«_÷Î fi΋fi˘ √HÎ fi◊Ì. ’HÎ ¨‘_, ω¤Îω¿ Ï«_÷‰fi ¿flı ÷ı ω¤Îω¿ √HÎ µI’Lfi ◊Λ. “Ë_ ŒÁΛ˘” ±ı‰_ Ï«_÷‰fi ◊Λ ¿ı ÷ı ŒÁΛ. “«˘flÌ ¿fl‰Ì Ωı≥±ı” ±ı‰_ Ï«_÷‰fi ¿fl‰Î ‹Î_Õu_ ÷˘ «˘fl ◊≥ … Ω›. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ © … »ı, ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ±Î ‰V÷ ¿ı‰Ì [6] flÌ÷ı ±Î‰ı ? ±ÎI‹Î, ÷k‰V‰w’ı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ÷˘ © … flËı »ı! ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl …ı ¿flı »ı, …ı‰_ Ï«_÷‰fi ¿flı »ı ÷ı‰˘ ◊≥ Ω› »ı. ±ıfiı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î, Ï‹¿ıÏfi¿· ±ÎI‹Î ¿ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. “Ë_ fiÎÿÎfl »_” Ï«_÷‰ı ±ÎI‹Î — ¿S’V‰w’ ! ÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı fiÎÿÎfl ◊≥ Ω›. “Ë_ ‹Î_ÿ˘ »_” Ï«_÷‰ı ÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ‹Î_ÿ˘ ◊≥ Ω›. ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? ±Ï«_I› Ï«_÷΋HÎÌ »ı. ±ıÀ·ı …ı‰_ Ï«_÷‰ı ÷ı‰_ ÷fl÷ … ◊≥ Ω› ! ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î …ı‰_ Ï«_÷‰ı ÷ı‰˘ ◊≥ Ω›, ÷˘ ±Î’HÎı Ï«_÷‰Ì±ı ¿ı ‹fiı ËΩfl wÏ’›Î ‹‚Ì Ω› ¿ı ⁄Ì∞ ¿˘≥ ‰V÷ ‹‚Ì Ω› ±ÎI‹Î ¿S’V‰w’ »ı. ±ıÀ·ı ±ıfi_ ·Î≥À ⁄ËÎfl √›_ ±ıÀ·ı ÷˘ ÷ı ¿ı‹ “≥Œı¿À”‹Î_ fi◊Ì ±Î‰÷_ ? ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊≥ √›˘. ’˘÷ı Ω÷ı Ï«_÷‰ı fiÏË, ’HÎ …ı‰_ ±Ë_¿Îflfi_ ±Îfl˘’HÎ ◊≥ Ï«_÷‰Î› ±ıÀ·ı ÷ı‰Î fiı ÷ı‰Î ω¿S’ ◊≥ Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı “≥Œı¿À”‹Î_ “±˘fi ‘ ‹˘‹ıLÀ” ±Î‰ı »ı, ’HÎ “iÎÎfiÌ”fiÌ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹Ωı ÷˘ Á‹Ω›. ËΩfl wÏ’›Îfi_ Ï«_÷‰fi ¿›Ù ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı Áı¿_Õı Áı¿_Õı ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ ⁄ÿ·Î÷_ Ω› ? ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ±ı ›Î«¿ ◊≥ √›˘. ’ˆÁÎ ‹‚‰Î-¿fl‰ÎfiÎ fiËŸ ’HÎ ±Î’HÎı ÷˘ Áı¿_Õı Áı¿_Õı Ï«_÷‰fi ⁄ÿ·Ì±ı »Ì±ı ! ’˘÷ı ›Î«¿ ◊≥ Ω›. “’˘÷ı ⁄Ë ÿ—¬Ì »ı” ±ı‰_ Ï«_÷‰ı ¿ı ’˘÷Îfi_ ±fi_÷ ÿÎÿÎlÌ — Áı¿_Õı Áı¿_Õı fiËŸ, Áı¿_ÕfiÎ fiÎfi΋Î_ fiÎfiÎ ¤Î√‹Î_ Œ›Î˝ Á¬ ±Î‰flΛ fiı ÿ—Ϭ›˘ ◊≥ Ω›. “Ë_ Á¬‹› »_” Ï«_÷‰ı ¿ı Á¬‹› ¿flı »ı, ’HÎ µ’›˘√ ±ıÀ·˘ ⁄‘˘ fiΠˢ› ¿˘≥fiı. ◊≥ Ω›. ÁÎÁ ΩıÕı ¿«¿« ¿flı ÷˘ ¿«¿Ï«›˘ ◊≥ Ω›. ’»Ì ÷˘ «Î ’̉Π‹ÎÀı › ¿«¿« ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿«¿«fi_ Ï«_÷‰fi ¿›Ù »ı ! ÷Ï⁄›÷ fifl‹ ˢ› ÷˘ ±ı‰_ ¿Ëı‰_ ¿ı, “«_ÿ·Î·fiÌ ÷Ï⁄›÷ fifl‹ flËı »ı.” fiËŸ ÷˘ “‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ fifl‹ flËı »ı” ¿èÎ_ ¿ı ’Î»Ì ±Áfl ◊Λ, ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı ! ⁄‘Ì … Ω÷fiÌ Â„@÷±˘
 • 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 57 58 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ‹ËŸ◊Ì fiÌ¿‚ı ÷ı‰Ì »ı, …ıÀ·Ì „@÷ ¿Îœ÷Î_ ±Î‰Õı ±ıÀ·Ì ÷‹ÎflÌ. ’HÎ ¿Ëı‰Î÷_, ÷‹ı ω«Îfl ¿fl˘ »˘ ÷ıfiı fi◊Ì ¿Ëı‰Î÷_. Ï«_÷‰fi ÷˘ ÷‹ı …ı ±ı¿ ‰Îfl ±ı ±fi_÷ „@÷fi_ ¤Îfi ◊¥ …‰_ Ωı≥±ı ! ±Î ÷˘ ¨‘_ ±Î› ‹fi‹Î_ fiyÌ ¿›˘˝ ˢ› ÷ıfiı ¿Ëı‰Î›. ‹fi‹Î_ ±ı¿ ±Î› fiyÌ Ï«_÷‰fi ¿flı »ı ÷ı◊Ì ‹Ò_{‰HÎ ∂¤Ì ◊Λ »ı. ±ı¿ Œıfl ©ÎI‹Îfi_ Ï«_÷‰fi ¿›˘˝ ˢ› ¿ı ±ı¿ ⁄_√·˘, ±ı¿ ‰ÎÕÌ, »˘¿flÎ_ ¤HÎΉ‰Îfi_-±Î‰_ ⁄‘_ ≠ÎM÷ ◊Λ ÷˘ I›Îfl ’»Ì ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … flèÎÎ ¿flı, ’˘÷Îfiı ¿Â_ … Ï«_÷‰fi ¿flı ÷˘ ÷ı ÷ı‰˘ ◊≥ Ω›. “·Î_«fiÎ wÏ’›Î ·ı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.” ¿fl‰_ fiÎ ’Õı. ÷‹ı F›Î_ Ω±˘ I›Î_ ÷‹fiı ©ÎI‹Îfi_ Ï«_÷‰fi ◊›Î … ±ı‰_ Ï«_÷‰fi ¿flı ÷˘ ÷ı‰˘ ◊≥ Ω›. ±Î ÿı¬Î› »ı ÷ı …ı‰_ Ï«_÷‰fi ¿flı »ı fiı ? ¿›Ù ÷ıfi_ Œ‚ »ı. “…ı‰_ ÏfiÏÿK›ÎÁfi ¿flı ÷ı‰˘ ±ÎI‹Î ◊Λ.” ¿ıÀ·Î¿ ±ı‰_ Ï«_÷‰fi ¿flı »ı ¿ı ‹Îfl˘ ±ÎI‹Î ’Î’Ì »ı. ÷ı ¿›ı √΋ …Âı ? ≠ë¿÷ν — ËÎ. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹÷k‰fi_ Ï«_÷‰fi ÷˘ ‹fiW›ı ¿fl‰_ … Ωı≥±ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎÎfi … Ïø›Î¿ÎflÌ »ı ! ±Î‰_ ·Î¬˘ ‰flÁ◊Ì ⁄L›_ fi◊Ì !! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿fl‰_ Ωı≥±ı. F›Î_ Á‘Ì “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ıfiı Á«ı÷fi ⁄fiΉı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ı © Ï«_÷‰fi √HÎÎ÷_ fi◊Ì, ’HÎ ≠ë¿÷ν — √Î_Õ˘ ‹ÎHÎÁ “Ë_ ÕÎè΢ »_” ±ı‹ Ï«_÷‰fi ¿flı ÷˘ ÷ı ÂOÿ◊Ì Ï«_÷‰fi ¿flı »ı. ±ı ±ı¿ Ω÷fi˘ µ’Λ »ı. flV÷΋Î_ …÷Î_ ‰E«ıfi_ Â_ ÕÎè΢ ◊≥ Ω› ? VÀıÂfi »ı ±ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ¿flı ÷˘ ÷ı ÕÎè΢ ◊÷˘ Ω›. ±Î ÷˘ ‹ËŸ ⁄ËÎflfiÎ Á_›˘√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±ÎI‹Î‹Î_ ¿_’fi„@÷ µI’Lfi ◊Λ ±Áfl˘ ◊≥ √›ı·Ì »ı, “ÁÎ≥¿˘·˘Ï…¿· ≥Œı@À˚Á”. ±‹ı ÷˘ ±ı¿ ’HÎ »ı I›Îflı ’fl‹ÎHÎ √˛ËHÎ ¿flı »ı. ¿_’fi„@÷ ±ı¿ ¿·Î¿ ⁄_‘ ◊≥ Ω› ±Áfl … ‹ËŸ fiÎ ◊‰Î ÿ≥±ı. ÷˘ ‹˘ZÎı Ω›! “Ë_ ÕΘ¿Àfl »_, Ë_ jÎÌ »_ fiı ÿÎÿÎ ’vÊ »ı” ±ı‰_ ΩHÎı ≠ë¿÷ν — ·˘¿ ¿Ëı÷Πˢ› ¿ı “÷‹ı ±Î‰Î »˘, ÷‹ı ÷ı‰Î »˘”, ÷˘ @›Îflı › ‹˘ZÎ fiÎ ◊Λ. “’˘÷ı” “±ÎI‹Î” »ı, ±ı‹ ΩHÎı ÷˘ … ‹˘ZÎ ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ? ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿ √‹ı ÷ı ¿Ëı÷Πˢ›, ’HÎ ±Î’HÎfiı ±ı‰Ì ±Áfl ±ÎI‹Î — ∂K‰˝√Î‹Ì V‰¤Î‰ ! fiÎ ◊‰Ì Ωı≥±ı ¿ı “Ë_ ±Î‰˘ »_” ±Î’HÎı ÷˘ “Ë_ ©ÎI‹Î »_, Ë_ ©ÎI‹Î »_” ⁄Á ±ıÀ·_ … ˢ‰_ Ωı≥±ı. ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ¿ı ∂K‰˝√‹fi‹Î_ …‰_-‹˘ZÎı …‰_, V‰¤Î‰ı … ±ı ∂K‰˝√Î‹Ì »ı. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … »ı ¿ı fiÌ«ı ¬ı_«ı. ±ÎI‹Îfi_ ¿˘≥ ’HÎ Ï«_÷‰fi fi¿Î‹_ …÷_ fi◊Ì. ±ıÀ·_ ÁÎv_ »ı ¿ı ΩÕÎ ◊fl‹Î_ Ï«_÷‰fi ◊Λ »ı ±ıÀ·ı «Î·Ì Ω› »ı. ¨«Ì Ω÷fiÎ ±ı¿ ÁÒ¿<_ ÷Ò‹Õ_ ˢ›, ±ıfiÎ ’fl hÎHÎ π«fi_ Áοflfi_ “¿˘ÏÀ_√” ¿›Ù Ï«_÷‰fi‹Î_ ±ı¿ Ï‹ÏfiÀfiÎ ’Î_« ËΩflfiÎ “Ïfl‰˘S›Âfi” ˢ›. ÿflı¿fi_ ˢ›, ’»Ì ±ıfiı ÿÏfl›Î‹Î_ fiά̱ı ÷˘ ’Ëı·_ ÷˘ ‰…fi◊Ì ÕÒ⁄Ì Ω›. Ï«_÷‰fi …ÿ_ …ÿ_ ˢ›, ±ı‰_ ±fi_÷ Ω÷fi_ Ï«_÷‰fi »ı. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î ’»Ì …ı‹ …ı‹ Áοfl ±˘√‚÷Ì Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¨«ı ±Î‰÷_ …√÷‹Î_ Ω÷Ω÷fiÎ_ ·˘¿˘ ÿı¬Î› »ı fiı ! Ω›. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ⁄‘Î_ ’ÏflHÎ΋˘ Ïfifl_÷fl ±˘√Y›Î_ … ¿flı »ı, ±fiı ¨«ı «œı »ı. ±Î’HÎı …ı ¿_≥ Õ¬· ¿fḻı »Ì±ı ÷ı◊Ì ’λ_ fi‰_ ∂¤_ ≠ë¿÷ν — Ï«_÷‰fi Âıfiı ¿Ëı‰Î› »ı ? ◊Λ »ı. …ı‹ ’fl‹ÎHα˘fiÎ ◊fl ‰‘Îflı ÷ı‹ fiÌ«Ì √Ï÷‹Î_ Ω› fiı ±˘»Î ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ ¿fl˘ »˘ ÷ıfiı Ï«_÷‰fi fi◊Ì ◊fl‰Î‚Î ¨«Ì √Ï÷‹Î_ Ω›. ±fiı F›Îflı ’fl‹ÎHÎ ‹ÎhÎfi_ ±Î‰flHÎ fiÎ
 • 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 59 60 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 flËı I›Îflı ‹˘ZÎı Ω›. ±Î¿Î ÷I‰ ±ı¿·_ … »ı. ·˘¿ ±fiı ±·˘¿ ±ı ⁄ıfiÎ ÁÎ_‘ÎfiÌ ±Î√‚ ÏÁK‘ZÎıhÎ »ı. I›Î_ ⁄‘Î_ … ÏÁK‘ÎI‹Î V‰÷_hÎ’HÎı …ÿÎ_ …ÿÎ_ ωflÎ…ı »ı. ≠ë¿÷ν — ÿflı¿ ∞‰fi˘ »ı‰Àı ‹˘ZÎ ÷˘ »ı …. ¿ÎflHÎ ¿ı V‰¤Î‰ı ∂K‰˝√Î‹Ì »ı. ÷˘ √v ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl ? ≠ë¿÷ν — ÏÁ©ÎI‹Î I›Î_ Â_ ¿flı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ∂K‰˝√Î‹Ì »ı, ’HÎ ÷ı @›Îflı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … fiËŸ, ¿fl‰Îfi˘ V‰¤Î‰ … fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ ¿˘≥fiÎ À«‹Î_ fiÎ ±Î‰÷˘ ˢ› ÷˘. ±Î ⁄Ï©Â΂̱˘fiÎ “À«”‹Î_ fiÎ ’fl‹ÎI‹’ÿ‹Î_ … flËı. ÏÁ©ZÎıh΋Î_ ⁄ıÃı·Î±˘fiı iÎÎfi ±ı¿ … ≠¿Îflfi_ ±Î‰ı ÷˘ ! ±Î Ωfi‰fl˘fiÎ_ À«‹Î_ flËı ÷˘ ∂K‰˝√Î‹Ì … »ı. ±Î ⁄Ï©◊Ì ÿı¬Î›. ±Î ËÎ◊ Ë_ ¨«˘ ¿v_ ÷˘ ÷ı ÷ı‹fiı ÿı¬Î›. iÎÎfi Á‰˝V‰ ≠¿Î ⁄√Õı »ı ±ıÀ·ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ Ω› »ı. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ ±‘˘√Î‹Ì »ı ¿flı ÷ı‰_ »ı. iÎÎfi ÂÎ◊Ì ¿Ëı‰Î› ? ¿ÎflHÎ ¿ı iÎı›fiı …±ı »ı ‹ÎÀı. ±‰V◊Î fiı ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ ∂K‰˝√Î‹Ì »ı. ⁄ÿ·Î› »ı, ’HÎ ±ıfiı ’˘÷ı © … …±ı. ±iÎÎfiÌ ‹Î_Áfi˘ À¿Õ˘ …±ı ¿ı «Ìœ µI’Lfi ◊Λ fiı ÷ı‹Î_ ±‰ÏV◊÷ ◊Λ; F›Îflı ÏÁ©˘ ÷ı … ‰V÷fiı ÏÁ©ÎI‹ÎfiÌ ÏV◊Ï÷ ! iÎı› V‰w’ı, © V‰w’ı … …±ı. ÏÁK‘ ¤√‰_÷˘ ’˘÷ÎfiÎ Á_’ÒHν ÏÁK‘Î_÷fiı ≠ÎM÷ ¿flÌ ÏÁK‘ ZÎıh΋Î_ Ωı ÏÁ© ¤√‰ÎfifiÎ √H΢fiÌ ¤…fiÎ ¿flı ÷˘ Â_ fi_ Â_ ≠ÎM÷ ◊Λ ’ÿ˚√·flÏË÷ ’˘÷ÎfiÎ V‰-V‰w’‹Î_ Ïfifl_÷fl ωflÎ…‹Îfi »ı. ±ı‰_ »ı ! ≠ë¿÷ν — ‹@÷ ◊›Î ’»Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ÂÌ ±‰V◊Πˢ› »ı ? ±ı ±ÎI‹√H΢ — iÎÎfi, ÿ½fi ! @›Î_ Ω› »ı ? Â_ ¿flı »ı ? ÷ıfiı ¿ı‰Î ±fi¤‰˘ ◊Λ »ı ? ±ÎI‹Î Â_ ËÂı ? ÂOÿ⁄˛õ◊Ì ÷˘ ⁄‘Î_› ΩHÎı »ı ¿ı ±fi_÷ ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Ì ±iÎÎfi◊Ì ‹„@÷ ◊Λ »ı, I›Îfl ⁄Îÿ …ı ⁄Î¿Ì √HΉ΂˘ »ı. ›◊Î◊˝ ±ÎI‹iÎÎfi ÷˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? F›Îflı ÷ı √H΢ flËı·Ì ¿·‹˘fi˘ ÏËÁÎ⁄ ’Òfl˘ ◊Λ. ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi˘ Á_’ÒHν ’ÏflHÎ΋ ’΋ı I›Îflı. ⁄Î¿Ì “Ë_ ËÌfl˘ »_” ⁄˘S›ı ¿_≥ ËÌfl˘ fiÎ ’‹Î›. Ïfi¿Î· ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı Á_’ÒHν ±ÎI‹ V‰w’ ◊≥ √›˘. ‹˘ZÎı …‰Î ±ÎI‹iÎÎfi ◊‰Î ±ÎI‹Î √HΑ‹˝ÁÏË÷ ΩHÎı ±fiı ÷ı ’ÏflHÎ΋ ’΋ı ÷˘ ⁄Ì…_ ¿_≥ ¿ÎflHÎ Ωı≥÷_ fi◊Ì. ’Ëı·Î_fiÎ_ …ı ÏÕV«Î…˝ ¿‹˝ »ı ±ı … ±ıfiı ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ. ÏÁ©√Ï÷‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ ÿı »ı. I›Î_ ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹V‰¤Î‰‹Î_ …, iÎÎ÷Îÿ˚WÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿ‹Î … flËı »ı. ±ı‹fiı ±Î¬_ › …√÷ ÿı¬Î›Î ¿flı ¿ı Â_ Â_ ±ÎI‹ÎfiÎ ‹A› ⁄ı √HÎ »ı — iÎÎfi ±fiı ÿ½fi. ⁄ÌΩ ÷˘ ’Îfl ◊≥ flèÎ »ı, ±_ÿfl √…⁄fi_ Á¬ ‰÷ı˝ ! I›Î_fi_ ±ı¿ Áı¿_Õfi_ Á¬ ±ËÌ ‰√flfiÎ √H΢ »ı ! “±fi_÷ iÎÎfi - ±fi_÷ ÿ½fi - ±fi_÷ „@÷ - ±fi_÷ ’Õ›_ ˢ› ÷˘ ±Î¬Î …√÷fiı » ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ±ı «Î·ı ! ±Î’HÎı ÷˘ Á¬” ! ±ı Á¬fi˘ »Î_À˘ › Ωı›˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ’˘÷ı © … »ı, ’HÎ ±ıfiÎ …ı ’›Î˝› »ı ÷ı …flÎ ±Â© ≠ë¿÷ν — ÏÁK‘Ï·ΠÂ_ »ı? ◊›Î »ı. ÷ı ÿflı¿fiı …ÿ_ …ÿ_ ‘˘‰Îfi_ »ı. ±ı ’˘÷Îfi_ Á¬ ±Î_÷flı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı¿ ZÎıhÎ »ı. F›Î_ iÎı› fi◊Ì, Á_›˘√‹ÎhÎ fi◊Ì. …ı ≠ë¿÷ν — ±fi_÷ iÎÎfi, ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HΑ‹˝fiı ‘‹˝ ¿Ëı‰Î› ¿ı ·˘¿Î·˘¿ V‰w’ »ı, ±ı‹Î_ ·˘¿ ¿ı F›Î_ ⁄‘Î_ ÷I‰˘ »ı fiı ±·˘¿ ¿ı F›Î_ √HÎ ¿Ëı‰Î›?
 • 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 61 62 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹ÎfiÎ ±fi_÷ √HΑ‹˘˝ »ı. √H΢ ±ı ’fl‹ıfiLÀ »ı ±‰V◊ÎfiÎ ΩHÎfiÎfl »Ì±ı, fiı ’ı·Î ·˘¿˘ ±‰V◊΋Î_ ÷ı w’ ◊≥ Ω› ±fiı ‘‹˝ ÀıQ’flflÌ »ı. »ı. ’ˆH›Î ÷˘ ¿Ëı “Ë_ ’ˆH›˘” fiı flÎ_Õ›˘ ÷˘ ¿Ëı “Ë_ flÎ_Õ›˘.” ÷ı ÷ı ±‰V◊Îw’ ◊≥ Ω›. “Ë_ ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »_” ±ı ±ıfi˘ “’fl‹ıfiLÀ” √HÎ »ı. “Ë_ ±fi_÷ ÿ½fi‰Î‚˘ »_” ±ı ±ıfi˘ “’fl‹ıfiLÀ” √HÎ »ı. “Ë_ ±fi_÷ ωfiÎÂÌ ‰V÷fi_ ’Ïfl‰÷˝fi ◊Λ »ı. ±ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ iÎÎfi„@÷ „@÷‰Î‚˘ »_” ±ı ±ıfi˘ “’fl‹ıfiLÀ” √HÎ »ı. “Ë_ ±fi_÷ Á¬‘΋ »_” ’Ïfl‰÷˝fi ’΋ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‰V◊α˘fiı “ΩıfiÎfl” “iÎÎfi” »ı. ÷ı ±ı ±ıfi˘ “’fl‹ıfiLÀ” √HÎ »ı. ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î› ÷ı‹ iÎÎfi ’›Î˝› ⁄ÿ·Î› »ı. ’›Î˝›˘fi_ Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î … ¿flı »ı. »÷Î_ ÷ı‹Î_ iÎÎfi © … flËı »ı. Á_’ÒHν © ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎ “’fl‹ıfiLÀ” »ı ±fiı ±ıfiÎ ‘‹˝ ‰’flÎ≥ flèÎÎ »ı. flËı »ı, Á‰ÎÙ√ © flËı »ı. iÎÎfi “’fl‹ıfiLÀ” »ı ±fiı Ωı‰_-ΩHΉ_ ±ı “ÀıQ’flflÌ” »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î› ÷ı‹ ΩıfiÎflfiÌ ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î› »ı. …ı‹ ÏÁfiı‹Î‹Î_ ≠ë¿÷ν — iÎÎfi @›Î V‰w’ı Œflı »ı ? ’›Î˝› V‰w’ı ? ±‰V◊Î ⁄ÿ·Î› »ı ÷ı‹ ΩıfiÎflfiÌ ±‰V◊Î ’HÎ ⁄ÿ·Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝›fiı ’HÎ …ı ΩHÎı »ı ÷ı ’˘÷ı »ı, iÎÎfi-ÿ½fi ±ı ÷˘ ¿Î›‹fi˘ √HÎ »ı ±fiı Ωı‰_-ΩHΉ_ ±ı ‘‹˝ ©ÎI‹Î »ı. »ı. ±fi_÷Î iÎı›˘fiı ΩHΉ΋Î_ ’ÏflH΋ı·Ì ±fi_÷Ì ±‰V◊α˘‹Î_ “© ≠ë¿÷ν˝ — ±‹ı Á_ÁÎflfiÌ ’Ïfl‰÷˝fi ◊÷Ì ‰V÷±˘ Ωı≥ ¿̱ı «ı÷fi” Á_’ÒHν © »ı, Á‰ÎÙ√ © »ı. ±fi_÷Î ƒU›˘fiı Ωı‰Î‹Î_ »Ì±ı, ’HÎ ’˘÷ÎfiÌ “’fl‹ıfiLÁÌ” Ωı≥ ¿Î÷Ì fi◊Ì. ’ÏflH΋ı·Ì ±fi_÷Ì ±‰V◊α˘‹Î_ “© «ı÷fi” Á_’ÒHν © »ı, Á‰ÎÙ√ © »ı. ÿÎÿÎlÌ — …ı ‰V÷fiı ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı Œfl÷Ì ÿı¬ı ÷ı ’˘÷ı “’fl‹ıfiLÀ” »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±fi_÷Î iÎı›˘ fiı ±fi_÷Ì ±‰V◊α˘ fiı ÷ıfiÎ_ ±fi_÷ iÎÎfi - ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı. ±Î ‰Î@› @›Î_› ÁÎ_¤Y›_ fi◊Ì. ±Î ±fi_÷iÎÎfi »ı ±ıÀ·ı … ÷˘ ±Î ±fi_÷ iÎı›˘fiı ’ˢ_«Ì ‰‚̱ı …flΠωÂıÊ÷Î◊Ì Á‹Ω‰˘. »Ì±ı. fiËŸ ÷˘ ÂÌ flÌ÷ı ’ˢ_«Î› ? ±ı¿ … ÿËÎÕ˘ ÁÎ_¤Y›_ ˢ› ¿ı ¿Î¿Î-ÁÁflÎfi˘ »˘¿fl˘ ‹flÌ √›˘. ÷ıfiÌ fi˘_‘ ¿_≥ «˘’Õı fi◊Ì ·ı÷Î. ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ‰Î@›˘ ÷˘ ±‹ı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ Ωı≥fiı ⁄˘·Ì±ı F›Îflı ±ı‹fiı CÎıfl ⁄Îfl ‰Êı˝ …≥±ı ÷˘ › ¿ı‹ «_ÿ·Î· »ı ¿ı CÎfl‹Î_? ±ı‹ »Ì±ı. “iÎÎfiÌ”fiÎ ‹¬ı fiÌ¿‚ı·Ì ‰Î÷˘ Á_’ÒHν V‰÷_hΠˢ›, ‹˙Ï·¿ ˢ›, ¿_≥ ¿Ë̱ı »Ì±ı ?! ±ı¿ Œıfl ΩH›_ ¿ı ‹flÌ √›Î ÷˘ ±ı iÎÎfi ¿ı‰_ ËÎ…fl ±ı ¿_≥◊Ì µ’ÎÕı·_ fiΠˢ›. ±ıfi_ “‰ıÏSÕ_√” … ¿_≥ ±˘fl Ω÷fi_ ˢ› ! fiı ËÎ…fl flËı »ı !! ¿ıÀ·Î› …HÎ ‹flÌ Ω› »ı ’HÎ ⁄‘Îfi_ ·ZÎ flËı ÂÎjÎfiÎ ÂOÿ˘ fiΠˢ› !! ±ı‹fi_ ±ı¿ … ‰Î@› ÂÎj΢fiÎ ÂÎj΢ ¿flı »ı ¿ı fi◊Ì flËı÷_? ÷ı‰_ »ı. ≠ë¿÷ν˝ — Ï⁄·¿<· flËı »ı. “±fi_÷Î iÎı›˘fiı ΩHΉ΋Î_ ’ÏflH΋ı·Ì ±fi_÷Ì ±‰V◊α˘‹Î_ Ë_ Á_’ÒHν © »_, Á‰ÎÙ√ © »_” ±ÎÀ·_ … ‰Î@› Ωı ¿˘≥ ’Òflı’Òv_ Á‹∞ ÿÎÿÎlÌ — √…⁄fiÌ Â„@÷ »ı ±ÎI‹ÎfiÌ ! ‰ı’Îfl ¿flı, ⁄‘_ ¿flı Ω› ÷˘ ÷ı Á_’ÒHν ÿÂÎ ’Î‹Ì Ω› ! »÷Î_ › ’λΠ±ÎI‹Î‹Î_ flËÌ Â¿ı ! ±‰V◊α˘ ±‰ÎV÷ω¿ »ı fiı ‹Ò‚ ‰V÷ ‰ÎV÷ω¿ »ı. ±Î’HÎı ≠ë¿÷ν˝ — iÎÎfi, ÿ½fi …ı ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ »ı ÷ı ¿≥ ±’ıZÎαı
 • 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 63 64 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿Ëı‰Î› ? ±ı ±‰V◊Î »ı, ±Î ÷˘ ±‰V◊΋Î_ … ŒıflŒÎfl ◊Λ »ı. ⁄Î¿Ì ±ı¿ ’fl‹ÎHÎ ‰K›_ fi◊Ì fiı CÎÀ›_ fi◊Ì ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿ ‰V÷ »ı. ±ÎI‹Î — ƒT›, ’›Î˝› ! ±ÎI‹Î — √HΑ‹˝◊Ì ±¤ıÿ V‰w’ı ! ≠ë¿÷ν˝ — ’›Î˝› ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ë¿÷ν˝ — iÎÎfi ¤ıÿ‰Î‚_ »ı ¿ı ±¤ıÿ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎı›‹Î_ iÎı›Î¿Îfl ’ÏflHÎ΋ ÷ı ’›Î˝›. ÿÎÿÎlÌ — ¤ıÿ‰Î‚_ ˢ› … fiËŸ. iÎÎfi, ÿ½fi ⁄‘_ ±¤ıÿ ±ÎI‹Î ±ÎI‹Îfi˘ ±ı¿·Îfi˘ ≠¿Î ±ı‰˘ »ı ¿ı Á_’ÒHν iÎı›Î¿Îfl ◊≥ ¿ı. w’ı »ı. …ı‹ Á˘fi_ »ı ÷ı ÷ıfi˘ fl_√ ’Ì‚˘ »ı, ÷ı ±ıfi˘ √HÎ »ı, ’»Ì ⁄ÌΩı ¿˘≥ ≠¿Î ±ı‰˘ fi◊Ì ¿ı …ı iÎı›Î¿Îfl ◊≥ ¿ı. ‰…fiÿÎfl »ı ±ı ⁄ÌΩı ‘‹˝, ¿ÎÀ fi◊Ì «Õ÷˘ ±ı ±ıfi˘ ‘‹˝. ±ıÀ·ı Á˘fiÎfiÎ ±Î ⁄‘Î √HΑ‹˝ »ı ÷ı‹ ±ÎI‹Îfiı › √HΑ‹˘˝ »ı. Á˘fi_ …ı‹ ≠ë¿÷ν˝ — “ÂÒL› »ı ÷k‰◊Ì …ı, ’ÒHν »ı ’›Î˝›◊Ì ÷ı.” ±ıÀ·ı Â_ ? ±ıfiÎ √HΑ‹˘˝‹Î_ ±¤ıÿ¤Î‰ı Á˘fi_ … »ı ÷ı‹ ±ÎI‹ÎfiÎ ⁄‘Î_ … √H΢‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ƒT›, √HÎ ¿flÌfiı ±ÎI‹Î ÂÒL› »ı fiı ’›Î˝› ¿flÌfiı ’ÒHν ±¤ıÿ¤Î‰ı ±ÎI‹Î … »ı, I›Î_ ¤ıÿ fi◊Ì. »ı. ±ÎI‹Îfiı ƒT›, √HÎ ±fiı ’›Î˝› »ı ±fiı ’ÿ˚√·fiı ’HÎ ƒT›, √HÎ ≠ë¿÷ν˝ — iÎÎfi ±Î’HÎΠω«Îfl‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ÷˘ ±ıfiÎ À¿Õı ±fiı ’›Î˝› »ı. ÿflı¿ ’˘÷ÎfiÎ ’›Î˝›ı ¿flÌfiı ’ÒHν »ı ±fiı ‹Ò‚ V‰¤Î‰ı À¿ÕÎ_ ◊≥ Ω› »ı, ±¤ıÿV‰w’ı flËı÷_ fi◊Ì. ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿flÌfiı ÂÒL› »ı. ’˘÷ı V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÂÒL› »ı. ±¤ıÿV‰w’ı, ’HÎ ÂOÿ‹Î_ ‰Hνfi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ’»Ì ¤ıÿV‰w’ı ◊≥ iÎı› ≠‹ÎHÎı ±ÎI‹ÎfiÎ ’›Î˝› ◊≥ Ω›, ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÎ ƒT›-√HÎ Ω› »ı. iÎı› ≠‹ÎHÎı fiÎ ◊Λ. iÎı› ¬ÁÌ Ω› ±ıÀ·ı ’λ_ ’›Î˝› ’HÎ ∂ÕÌfiı ⁄Ì…ı Ω›. ±ıÀ·ı ±Î‹ ’›Î˝›◊Ì ’ÒHν »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‰Hνfi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ ¤ıÿ ÿı¬Î› …. Á˘fi_ ’Ì‚_ »ı ÷ı ⁄˘·‰_ ’Õı, ’HÎ ±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹ ⁄‘Î_ √HΑ‹˝ fiÎ ⁄˘·Î›. ±ı ‰…fiÿÎfl ≠ë¿÷ν˝ — ƒT›, √HÎ◊Ì ÂÒL› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ˢ≥ ¿ı ? »ı ±ı ŒflÌ ⁄˘·‰_ ’Õı. ±ı‰Ì flÌ÷ı “Ë_ ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »_” »÷Î_ › ÿÎÿÎlÌ — ÂÒL› ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ÂÒL› Á‹…ı »ı ÷ı‰˘ ±Îfi˘ ±◊˝ ¤ıÿ fi◊Ì, ±¤ıÿ V‰w’ı »ı. ‰V÷ ±ı¿ … »ı. fi◊Ì. ÂÒL› ±ıÀ·ı Ïfiω˝¿Îfl ’ÿ. ‹fifiı ÂÒL› ¿fl‰Î ‹Î√ı »ı, ’HÎ ‹fi ±ÎI‹Î …ı‰_ ◊Λ I›Îflı ±ı ÂÒL› ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ √HÎı √HÎ ≠ÎM÷ ’ÏflH΋ı·Ì ±‰V◊΋Î_ ±ÎI‹Î © ! ◊≥ Ω› I›Îflı ±ı ÂÒL› ◊Λ. ‹fi ±ı¿{˘VÀ ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ÂÒL› ◊≥ iÎÎfifi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ »ı ¿ı iÎı›fiÎ ±Î¿Îflı ◊≥ Ω›, »÷Î_ ’˘÷ı Ω›. © … flËı »ı. ±ı¿ iÎı› ¬V›_ ÷˘ fi‰_ iÎı› ±Î‰ı fiı ’˘÷ı ’λ˘ ’›Î˝› ωfiÎÂÌ Ë˘› fiı ƒT›-√HÎ ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘›. ƒT›-√HÎ iÎÎfiοÎfl ◊Λ, ’HÎ ⁄_fiı «˘_ÀÌ ’Õ÷Î_ fi◊Ì. ÁË«ÎflÌ Ë˘›. √HÎ ⁄‘Î ÁË«ÎflÌ »ı fiı ’›Î˝› ⁄ÿ·Î›Î ¿flı. ±‰V◊Îfi_ iÎÎfi fiΉ_÷ »ı, V‰Î¤Îω¿ iÎÎfi ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ±Î ÏÁ© ¤√‰Îfifiı › ƒT›, √HÎ fiı ’›Î˝› ˢ›. ’HÎ ±ı‹fiÎ ⁄‘Î ÁÒ›˝ »ı fiı ±Î ÷ıfiÎ_ Ï¿flH΢ »ı ÷ı‹ ±ÎI‹Î »ı fiı ±ÎI‹ÎfiÎ_ Ï¿flH΢ »ı, © ’›Î˝›˘ ˢ›, ±ıÀ·ı ¬Î·Ì Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_.
 • 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 65 66 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ‰V÷fiÌ ÁÒZ‹ ±‰V◊Îfiı ’›Î˝› ¿Ëı‰Î›, V◊Ò‚ ±‰V◊Îfiı ±‰V◊Î ÷˘ ±Á· ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ. ±ı¿ ’HÎ ±fiÎI‹Îfi_ ’fl‹ÎHÎ ¿Ëı‰Î›. ±_√˛ı∞‹Î_ “Œı{Ì{” ¿Ëı »ı fiı? Ωı ¿ı ±ı ’HÎ V◊Ò‚ … ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î‹Î_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±fi¤‰ fiÎ ◊Λ. Ë_ …ı ±ÎI‹Î Á‹F›˘ »_, ÷ıfiı Ë_ ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ¿Ë_ »_. ÷ıfi˘ ÷‹ı ƒT›, √HÎ, ’›Î˝›◊Ì Â©k‰ ! ‹ÎhÎ “T› ’˘≥LÀ”fi˘ ±◊˝ Á‹∞ ¿˘, ⁄Î¿Ì ÷ıfi_ ‰Hνfi ±‰HνfiÌ› »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ÷k‰ı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î ¿ı‰˘ »ı ? ±ÎI‹Î ’˘÷ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ »ı. ±Î iÎı›˘ »ı ÷˘ ±ı ’˘÷ı iÎÎ÷Î »ı. iÎı›-iÎÎ÷Îfi˘ Á_⁄_‘ »ı. ±Î e·fiÌ ’Î_¬ÕÌ › »ı fiı e·ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î …ı‰˘ »ı. › »ı, ’HÎ ’Î_¬ÕÌ e· fi◊Ì fiı e· ’Î_¬ÕÌ fi◊Ì ±ı‰_ »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹ÎfiÎ ’fl‹ÎHÎ ¬flÎ_ ¿ı ? Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ ¿ÂÌ ¤Ò· fi ◊Λ ±ıfi_ fi΋ iÎÎ÷΃WÀÎ. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î¿Î‹Î_ Â_ ÿı¬Î› ? ±ÎI‹Îfi˘ ÷˘ ≠¿Î …ÿÌ ““±fi_÷Î iÎı›˘fiı ΩHΉ΋Î_ ’ÏflH΋ı·Ì ±fi_÷Ì ±‰V◊α˘‹Î_ Ω÷fi˘ fiı ’ı·Î ’fl‹ÎHÎ …ÿÌ Ω÷fiÎ »ı. ’fl‹ÎHÎ ÷˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ¤ı√Î “© «ı÷fi” Á_’ÒHν © »ı, Á‰ÎÙ√ © »ı.”” iÎı›˘fiı ΩHΉ΋Î_ ¿˘≥ ◊Λ I›Îflı ‰V÷ ÿı¬Î›. ±Î ÂflÌfl ‹fi, ‰«fi, ±_÷—¿flHÎ ⁄‘_ Ω÷fiÌ Ëfl¿÷ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfiı iÎı›˘ ΩıÕı flÎ√¶ıÊ◊Ì ⁄_‘fi »ı ±fiı ’fl‹ÎHÎfi_ ⁄fiı·_ »ı; F›Îflı ±ÎI‹Î ±ı¿ … ‰V÷ »ı. ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì »^ÀÎ »ı. ¤·ı ÿıË Ë˘›, ‹fi ˢ›, ‰ÎHÎÌ Ë˘›, ’HÎ iÎı›˘fiÌ ‹ËŸ ±ÎI‹Î ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì »^À˘ »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ÷k‰ı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î ≠¿ÎÂfi˘ ⁄fiı·˘ »ı ? ’›Î˝› ±fi_÷ »ı, ±ı‹Î_ √¤flΉÎfi_ Â_ ? ‹Î◊΋Î_ ¿fl˘Õ ‰Î‚ »ı, ÿÎÿÎlÌ — ≠¿Î …ı‰˘ »ı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ ! ’HÎ ±ı¿ ¿Î_Á¿˘ ŒıflT›˘ ¿ı Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì Ω› ! ≠ë¿÷ν˝ — ±Î’fi_ iÎÎfifi_ ‰Î@› »ı ““ƒT›, √HÎ, ’›Î˝›◊Ì ±ÎI‹Î — iÎÎfi Ïø›Î ! ©«ı÷fi Á_’ÒHν © »ı, Á‰ÎÙ√ © »ı.”” ÷˘ ±ÎI‹Î @›Î ’›Î˝›˘◊Ì Â© »ı ? iÎÎfi, ÿ½fi ’›Î˝›◊Ì ? iÎÎfi ±fiı ÿ½fi ±ı Ïø›Î‹Î_ ¤√‰Îfifiı ¬˘Àı › Â_ »ı ? ±iÎÎfi- ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi-ÿ½fi ÷˘ ±ıfiÎ_ √HÎ ¿Ëı‰Î›. ¿ıflÌ Ωı≥ ±ıÀ·ı Ïø›Î‹Î_ ¤Î_…√Õ »ı. iÎÎfiÏø›Î‹Î_ ÷˘ ◊ο fiΠˢ›. ¤√‰Îfi Ïø›ÎÂÌ·, iÎÎfi »ı ÷ı ¿ıflÌfiÎ ±Î¿Îflfi_ ◊≥ Ω›. …ı‰˘ iÎı›fi˘ ±Î¿Îfl ˢ› ÷ı‰_ ’HÎ iÎÎfiÏø›ÎfiÎ Ïø›ÎÂÌ· »ı. © «ı÷fifiÌ ÁÏø›÷Î »ı, ’HÎ ÷ı … iÎÎfi ◊≥ Ω›. …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±ı iÎÎfi ’›Î˝› «˘_ÀÌ ’Õı fiı ±ÂÏ© ’˘÷ÎfiÌ V‰Î¤Îω¿ »ı, ÷ı‹Î_ ◊ο fiΠˢ›. ±flÌÁ΋Î_ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ w’ı ◊≥ Ω›. ±Î’HÎfiı ±ı «˘_ÀÌ fiÎ ’Õı. ’λ_ I›Î_◊Ì ∂¬ÕÌfiı ⁄Ì…ı Ω›. ÿı¬Î±˘ ÷ı‹Î_ ±flÌÁÎfiı Â_ ‹Ëıfi÷ ’Õı ? ±ı‰Î ¤√‰Îfi »ı ! ±Î¬_ F›Î_ …±ı I›Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ. …√÷ ≠Ï÷Ï⁄_⁄ w’ı ÿı¬Î› ÷ı‰Î ÂıÊÂÎ›Ì ¤√‰Îfi »ı ! ÂıÊÂÎ›Ì ÂÎ◊Ì ¿èÎÎ ? ±S›Î, ’flfl‹HÎ ¿flÌ ÷˘ ÁÎ’ ¿flÕÌ ¬ÎÂı ! ≠ë¿÷ν˝ — ±ıfiı ¿ıflÌfiÎ_ ±Î¿Îflfi_ ¿èÎ_ ÷˘ ±ı iÎÎfi-ÿ½fifi˘ ’›Î˝› ◊›˘ fiı ? ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì ‰Ì÷flÎ√ … »ı, @›Îflı› ±ıfiÎ √HΑ‹˝ ⁄ÿ·Î›Î … fi◊Ì. ±ÎI‹Î-±fiÎI‹Î “Ï‹Z«fl” V‰w’ı ±fiÎÏÿ◊Ì flèÎÎ »ı, ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. iÎÎfi-ÿ½fi ÷˘ √HÎ »ı. ±fiı ’›Î˝› ±ı ΩÕÌ “¿Q’εLÕ” fi◊Ì ◊≥ √›Î. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ⁄_fiıfiı »^ÀÎ ’ÎÕÌ ±Î’ı ¤ÎÊ΋Î_ Á‹Ω‰_ ÷˘ ±‰V◊Î ¿Ëı‰Î›. ’›Î˝›◊Ì, …ı ‰V÷ ˢ› ÷ıfiÎ
 • 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 67 68 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±Î¿Îflı iÎı›Î¿Îfl ◊≥ Ω›. ƒU›¿Îfl ˢ÷_ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿ½fi Á΋ÎL› ±Î’‰ÎfiÌ Â„@÷ »ı ±ı iÎÎfi-ÿ½fi ¿Ëı‰Î› ±fiı ≠¿Î‹Î_ ±Î ⁄‘Ì Ë˘› ÷ı iÎÎfi ωÂıÊ ¤Î‰ı ˢ› ÷ı◊Ì iÎı› …ÿ_ …ÿ_ ˢ›. ‰V÷±˘ ÿı¬Î› ÷ı iÎı› ¿Ëı‰Î›. ˉı ·Î≥Àfiı ¿Â΋Î_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿ˘ ÷˘ ±ıfiı ¿Â_ «˘_ÀÌ ’Õ÷_ fi◊Ì, ±ı «˘A¬_ … flËı. ÷‹ÎflÌ l©Î‹Î_ »ı ÷ı‰˘ ≠ë¿÷ν˝ — “ƒT›, √HÎ, ’›Î˝›◊Ì Ë_ Á_’ÒHν © »_, Á‰ÎÙ√ © ±ÎI‹Î ◊Âı. »_”, ±ı ©ÎI‹Î±ı ¿flÌfiı ¿ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î±ı ¿flÌfiı ? ≠ë¿÷ν˝ — ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ƒT›◊Ì ’HΠ© »ı, ±ı ÂıfiÎ◊Ì? ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î±ı ¿flÌfiı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı V‰¤Î‰◊Ì … »ı. ƒT›◊Ì ÷˘ ⁄‘Î_ ÷k‰˘ © »ı, ≠ë¿÷ν˝ — ÏÁ© ¤√‰_÷˘fiı ¿ı …ı ÏÁ© ZÎıh΋Î_ »ı, ÷ı ±Î ¿ıflÌ …±ı Œ¿÷ ’›Î˝›◊Ì … ⁄‘_ ⁄√Õ›_ »ı. ÷˘ ÷ı‹fiı ’›Î˝› µI’Lfi ◊Λ ¿ı fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ’›Î˝› ‰√fl ÷˘ ±ÎI‹Î … fiΠˢ› fiı ! ’›Î˝› ˢ› ±Î ’›Î˝› ÂOÿ Á_ÁÎfl‹Î_ ‰’flΛ »ı ÷ı‹ fiÎ ‰’flΛ. ’›Î˝› ÷˘ … ‰V÷ ÷k‰ı ¿flÌfiı ±Ï‰fiÎÂÌ ±fiı ’›Î˝›ı ¿flÌfiı ωfiÎÂÌ Ë˘›. Œ¿÷ ±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷fiı, Á÷˚ ‰V÷fiı … ·Î√ ◊Λ »ı, ⁄Ì∞ ¿˘≥ …B›Î±ı ·Î√ fiÎ ◊Λ. «ı÷fifiÎ ’›Î˝› «ı÷fi ˢ› fiı ±«ı÷fifiÎ ’›Î˝› ≠ë¿÷ν˝ — ±Î’HÎı …ı Ωı≥±ı »Ì±ı ±fiı ÏÁ© ¤√‰_÷˘ …ı …±ı ±«ı÷fi ˢ›. ƒT›, √HÎ, ’›Î˝› Ωı ±ı¿{ı¿ÀfiıÁ‹Î_ Á‹Ω≥ Ω› ÷˘ »ı ÷ıfiÎ_ ’›Î˝› …ÿÎ_ ËÂı ? “¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’” ◊≥ Ω› ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ÿÎ_ … fiı ! ±Î’HÎı «˘_Àı·Îfiı µ¬ÎÕ̱ı »Ì±ı ≠ë¿÷ν˝ — ±«ı÷fi ’›Î˝› Â_ ±Áfl ¿flı ? ±ıfiı ÏÁ©˘fiı ÷˘ ¿_≥ µ¬ÎՉΠ¿fl‰Îfi_ fiÏË. ±ı‹fiı ÷˘ «˘_À÷Î … fi◊Ì fiı ! ±Î’HÎfiı l©Î‹Î_ ÏÁ©˘fi_ V‰w’ »ı fiı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î ωfiÎÂÌ V‰w’ ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ”fiı ¿ÂÌ Ω÷fiÌ ±Áfl fiÎ ◊Λ ±fiı ±iÎÎfiÌfiı »ı. ’HÎ lK‘΋Î_ ±Î ωfiÎÂÌ V‰w’ √›_ »ı. ±Áfl ¿flı. ≠ë¿÷ν˝ — “ƒT›ı ¿flÌfiı, ÷k‰ı ¿flÌfiı Á_’ÒHν © »_, Á‰ÎÙ√ © ≠ë¿÷ν˝ — ±iÎÎfiÌfiı ¿‹˝ ⁄_‘ΉÕΉı ? »_” ±ı iÎÎfi-ÿ½fi◊Ì … fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÿÎÿÎlÌ — ƒT›◊Ì ¬fl˘, iÎÎfi-ÿ½fi◊Ì › ¬fl˘ ±fiı √HÎ◊Ì › ±ÎI‹ÎfiÎ_ ƒT›, √HÎ ±fiı ’›Î˝› ±ı ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı, ’ˢ_«ı ¬fl˘, ⁄‘Î … √HÎ◊Ì. ÷ı‹ fi◊Ì. ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ωiÎÎfi ’Îfl ’‹Î› ÷ı‰_ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î © ◊≥ Ω› ’»Ì ±ıfiÎ ’›Î˝› ¬flÎ ? ±ÎI‹Î — ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’Ì ! ÿÎÿÎlÌ — ’›Î˝› ‰√fl ÷˘ ±ÎI‹Î … fiΠˢ›. F›Î_ Á‘Ì T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î »ı I›Î_ Á‘Ì ‹ÎfiÏÁ¿ ±Îfi_ÿ »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ’›Î˝› ◊Λ ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Î ±ı ⁄ÿ·Î≥ fiÎ Ω› ? ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ. ÂOÿw’ı ÁÎ_¤‚ı·Î ±ÎI‹Î◊Ì ¿Î‹ fiÎ ◊Λ, ›◊Î◊˝ V‰w’ı ˢ‰_ Ωı≥±ı. ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ … fiÎ ⁄ÿ·Î›. ±Î ·Î≥À »ı ÷ı …Õ »ı. ÷ı ÷ıfiı ÿά·Î ÷flÌ¿ı ·≥±ı ÷˘ ±Î ·Î≥À ±ı ƒT› ¿Ëı‰Î› ±fiı …ı ≠¿Î Ïfifl_÷fl ±Îfi_ÿ‹Î_ flËı‰_ ±ıfi_ fi΋ … ‹˘ZÎ. ¿˘≥ √΂˘ ¤Î_Õı,
 • 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 69 70 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 √…‰_ ¿Î’ı, ÷˘ › ±Îfi_ÿ fiÎ Ω› ±ıfi_ fi΋ ‹˘ZÎ. ‹˘ZÎ ¿˘≥ ⁄Ì∞ ±Îfi_ÿ »ı. ±Î‘Îfl ±ıÀ·ı ¿˘≥ ‰V÷ ‹‚ı, ωʛ˘fiÌ ‰V÷ ‹‚ı, ‹Îfi- ‰V÷ fi◊Ì. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ … flËı. ÷Îfi ‹‚ı, ·˘¤fi˘ ·Î¤ ◊Λ ±ı ⁄‘Î ¿ÏS’÷, ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±Îfi_ÿ ! …√÷ ωVQ≤÷ ¿flΉÕΉı ±ıfi_ fi΋ ±Îfi_ÿ, ±fiı ±ı … ±ÎI‹Îfi˘ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ … ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’ »ı. ÏÁ© ¤√‰_÷˘fi˘ ±Îfi_ÿ. ±Îfi_ÿ ÷˘ Ïfiv’Λ ±Îfi_ÿ ˢ‰˘ Ωı≥±ı, ‹@÷ ±Îfi_ÿ ˢ‰˘ ’fl‹Îfi_ÿ ’Îfl ‰√flfi˘ ˢ›. ±ı‹fi˘ ±ı¿ Ï‹ÏfiÀfi˘ ±Îfi_ÿ ±Î¬Î Ωı≥±ı. …√÷fiÎ ∞‰˘fi˘ ±ı¿ ‰Ê˝ ÿËÎÕÎfi˘ ±Îfi_ÿ ¤ı√˘ ¿flı ÷ıÀ·˘ ◊Λ. ÷˘ › ±Î ÷˘ V◊Ò‚ ÏÁÏ‹·Ì … »ı. ‹ËŸ ¤fl’|ı ±Îfi_ÿ ∞‰‹ÎhÎfiı ¤flı·˘ ’Õu˘ … »ı, ’HÎ ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ ±Î‰÷˘ ⁄_‘ ◊≥ √›˘ »ı. ¿ÊΛ, ¿·ıÂ, flÎ√¶ıÊ ◊Λ ⁄ËÎfl◊Ì ¿_≥ ’HÎ ±Îfi_ÿ ±Î‰ı »ı ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±Îfi_ÿ »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±ÎI‹Î ’fl ±Î‰flHÎ ±Î‰ı fiı ±Îfi_ÿ «ÎS›˘ Ω›. √ΛfiÎ Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ⁄ËÎfl◊Ì ±Îfi_ÿ fiΠˢ›, ’ÿ˚√· ’fl‹ÎHÎ ‹Îh΋Î_◊Ì fiÎ ÏÂ_√ÕÎ ’fl flÎ≥fi˘ ÿÎH΢ ‹Ò¿ı fiı …ıÀ·Ì ‰Îfl À¿ı ±ıÀ·Ì … ‰Îfl Ωı ˢ›, ÁË…, ±≠›ÎÁ ≠ÎM÷ ±Îfi_ÿ ±ı … ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ »ı. ÂÎj΢ ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ «Î¬ı ÷˘ ±ı ’»Ì Ω› fiËŸ, ±ı¿ Œıfl˘ ƒÏWÀ‹Î_ ⁄ıÁÌ ‰Î_«Ìfiı …ı ±Îfi_ÿ ±Î‰ı »ı ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ fi ˢ›. ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ √›˘ ‹ÎÀı. ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ ±ı¿‘Îfl˘ flËı, ⁄Ë I≤ÏM÷ flËı. ±ı ±Îfi_ÿfi_ ±Îfi_ÿ »ı. ⁄Ë ÷Î’‹Î_ ◊οı·˘ ‹ÎHÎÁ ⁄Ής›Î fiÌ«ı ËΠ¿flı ±ıfiÎ ‰Hνfi fiÎ ◊Λ. …ı‰_ »ı. …ı ‹Ëıfi÷ ¿flÌ, ±ı ‹Ëıfi÷fi˘ ±Îfi_ÿ »ı. ±Îfi_ÿ ÷˘ ÁÎËÏ…¿ flËı‰˘ Ωı≥±ı, Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ·Bfi‹Î_ fiı ÏÁfiı‹Î‹Î_ ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiÌ √ıflËÎ…flÌ ÷ı … ±Îfi_ÿ. Á_ÁÎflÌ ±Îfi_ÿ ¬fl˘, ’HÎ ±ı ±Î¿<‚-T›Î¿<‚ ±Îfi_ÿ »ı. ±ı ‹fi˘fl_…fi »ı, ±Îfi_ÿ ±Î‰ı »ı ±ı ‹Ò»Î˝fi˘ ±Îfi_ÿ »ı, ⁄˛ÎLÕÌ ’Ì‘Î …ı‰˘. …√÷ı ±Îfi_ÿ ±ÎI‹fl_…fi fi◊Ì. Ïfiflο<‚ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ ±ıÀ·ı Á‹…‰_ ±ÎI‹Î Ωı›˘ … fi◊Ì. …ı Ωı›_ »ı ÷ı Ï÷fl˘¤Î‰Ì ±Îfi_ÿ Ωı›˘ »ı. ±Îfi_ÿ‹Î_ ◊ο ≠ÎM÷ ◊›˘. fiΠˢ›, ¿_À΂˘ fiΠˢ›. ¿_À΂˘ ±Î‰ı ±ıfi_ fi΋ ◊ο. ±Îfi_ÿ ±ı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ ÁË«ÎflÌ √H΢‹Î_fi˘ ±ı¿ √HÎ »ı, ≠ë¿÷ν˝ — ⁄Ì…ı ⁄‘ı ¿fl÷Î_ ±ËŸfiÌ ‰V÷ ‹fiı …ÿÌ ·Î√ı »ı. ±ËŸ ±L‰› √HÎ »ı. ±ÎI‹Î ΩH›Î ’»Ì ±ÎI‹Îfi˘ © ’›Î˝Ï›¿ ±Îfi_ÿ ⁄‘ÎfiÎ_ ‹˘œÎ_ µ’fl ËÎV›, ±Îfi_ÿ …ÿÌ Ω÷fi˘ »ı. ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? µI’Lfi ◊Λ »ı, ÷ı ø‹ı ø‹ı ‰‘÷˘ ‰‘÷˘ Á_’ÒHν ÿÂÎfiı ’΋ı »ı. …ı‹ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹fiı ’flÌZÎÎ ¿fl÷Î_ ±Î‰ÕÌ ±ı ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰Î÷ »ı. ⁄ËÎflfiÎ ⁄‘Î … Á_Ωı√˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊≥ √›Î ’»Ì ‰Î_‘˘ fiÏË, Ãıà ±Î ’flÌZÎÎ ¿fl‰Ì ÁËı·Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ “‰SÕ˝”fiÌ ±Ω›⁄Ì »ı ! ±Îfi_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊÷Î_ Á‘Ì ±‹¿ ¤Î√ © ’›Î˝›‹Î_ fiÎ flËı. ¿ı‰‚iÎÎfi ’»Ì ¿ÎflHÎ ±ËŸ ⁄‘Î_fiÌ ‹ËŸ ⁄‚÷flÎ ⁄_‘ ◊≥ √≥ »ı fiı ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ F›Îflı ⁄‘Î … © ’›Î˝›˘‹Î_ ±Î‰Ì Ω›, ’»Ì ±ı ‹˘ZÎı Ω›. µI’Lfi ◊›˘ »ı. ±ËŸ ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ »ı ÷ıfiÎ◊Ì ¿ıÀ·Î› ≠ë¿÷ν˝ — ÁΫΠ±Îfi_ÿfiı ¿≥ flÌ÷ı ±fi¤‰Î› ? ±‰÷ÎflfiÎ ’Õı·Î CÎÎ w{Î≥ Ω› »ı. Á_ÁÎflfiÎ CÎÎ ÷˘ w{Λ … fiÏË fiı ! ±ı¿ CÎÎ w{ΉΠ‹Î_Õ›˘ I›Î_ ⁄ÌΩ ’Î_« ’Õ›Î Ë˘› ! ±ÎI‹ÎfiÎ ÿÎÿÎlÌ — ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ ⁄ÎèÎ ¿˘≥ flÌ÷ı ±fi¤‰Î› fiËŸ. ±Î ±Îfi_ÿ◊Ì ‹ËŸ ⁄‘Î … CÎÎ w{Î≥ Ω›, ÷ıfiÌ ‹„@÷ ‰÷ı˝ !! ·˙Ï¿¿ ±Îfi_ÿ ‹ÎÀı ≥ÏLƒ›˘fiÌ …wfl ¬flÌ, ’HÎ ÁΫΠ±Îfi_ÿ ‹ÎÀı ≠ë¿÷ν˝ — ±ı‰Ì ¿≥ «Ì… »ı ÿÏfi›Î‹Î_ ¿ı …ı ±Îfi_ÿ ’‹ÎÕı ? ≥ÏLƒ›˘fiÌ …wfl fi◊Ì. ∂·À_ ≥ÏLƒ›˘ ±_÷flΛ ¿flı. ÁΫ˘ ±Îfi_ÿ ÷˘ ÂÎr÷ ±Îfi_ÿ »ı. ¿˘≥ ’HÎ ‰V÷fi˘ ±Î‘Îfl ˢ› ÷˘ ÷ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı Ωı÷Î_ … ±Îfi_ÿ ±Î‰ı.
 • 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 71 72 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠ë¿÷ν˝ — ÷‹fiı ÁÎ_¤‚÷Î … ±‹fiı ±’Îfl ±Îfi_ÿ ◊Λ »ı ÷˘ iÎÎfi„@÷ ±fiı „V◊fl÷΄@÷ ±Î’˘ ±ı‹ ‹Î√‰_. ’ÿ˚√· „@÷ fiÎ ±Î’fiı ¿ıÀ·˘ ±Îfi_ÿ »ı ? ‹Î√‰Ì, iÎÎfi„@÷ ‹Î√‰Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ±ı … ±Îfi_ÿ ¤flı·˘ »ı, ‹ÎflÌ ‹ËŸ ±ı ‹ËŸ ±fi_÷ „@÷ »ı. ±fi_÷ÏÁÏ© »ı, ’HÎ ±T›@÷w’ı flËı·Ì … ±Îfi_ÿ ¤flı·˘ »ı, ⁄‘΋Î_ ±ı … ±Îfi_ÿ »ı, ±ı¿ … V‰w’ »ı. …ıfi˘ »ı. ‹ËŸ w’΂Ì, flÏ‚›Î‹HÎÌ Â„¿÷±˘ »ı ! √…⁄fiÌ Â„@÷±˘ »ı ÷ı …ıÀ·˘ ’vÊÎ◊˝ ±fiı …ıÀ·˘ “iÎÎfiÌ”fi˘ flÎ∞’˘, ±ı ⁄ıfi˘ √HÎοÎfl ◊›˘ ‹Ò¿Ìfiı ⁄ËÎfl◊Ì ¿ÿw’Ì Â„@÷±˘ ‰ı«Î÷Ì ·ÎT›Î. V‰¤Î‰¿Ú÷ „@÷±˘ ¿ı «ÎS›_. ¿ı‰Ì Á_ÿfl »ı ! ±fiı ±Î ω¿Ú÷ „@÷±˘ ⁄ËÎfl◊Ì ‰ı«Î÷Ì ·ÎT›Î ! ‹ËŸ ƒÏWÀ … ’ÕÌ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ı „@÷±˘ T›¿÷ ±ÎI‹Î — ±fi_÷ „@÷ ! ◊‰Î ‹Î_Õı. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Á_’ÒHν „@÷±˘ T›¿÷ ◊≥ Ω› ÷ı ’fl‹ÎI‹Î. ’HÎ ±ÎI‹Â„@÷±˘fiı ÷˘ ±ÎI‹‰Ì›˝ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹‰Ì›˝ ±˘»_ ˢ› ±Î „@÷±˘ ±Î‰flÎ≥ √›ı·Ì »ı, fiËŸ ÷˘ ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ÷˘ ÷ıfi΋Î_ fi⁄‚Î≥ µI’Lfi ◊Λ; ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ µI’Lfi ◊Λ. ±Ë_¿Îflfiı ·≥fiı ±ÎI‹‰Ì›˝ ÷ÒÀÌ Ω›, ÷ı …ı‹ …ı‹ ±Ë_¿Îfl ÿflı¿ ∞‰‹Îh΋Î_, √‘ıÕÎ_, ¿>÷flÎ_, √·Î⁄fiÎ »˘Õ‹Î_ › ±ÎI‹ÎfiÌ ±˘√‚ı ÷ı‹ ÷ı‹ ±ÎI‹‰Ì›˝ µI’Lfi ◊÷_ Ω›. F›Îflı F›Îflı ±ÎI‹‰Ì›˝ ±fi_÷ „@÷±˘ »ı, ’HÎ ÷ı ±Î‰flΛı·Ì »ı ÷ı◊Ì Œ‚ fiÎ ±Î’ı. …ıÀ·Ì CÎÀ÷_ ·Î√ı I›Îflı ’Î_«-’«ÌÁ ‰¬÷ ‹˘Àı◊Ì ⁄˘·‰_ ¿ı “Ë_ ±fi_÷ ≠√À ◊≥ ˢ› ±ıÀ·_ … Œ‚ ±Î’ı. “≥√˘≥{‹” ±fiı ‹‹÷Î ⁄‘Ì Ω› „@÷‰Î‚˘ »_” ±ıÀ·ı „@÷ µI’Lfi ◊Λ. ÷˘ ±ı „@÷ T›@÷ ◊Λ. ≠ë¿÷ν˝ — “Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »_” ±ı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı, ’HÎ ÏÁ© ’ÿ˚√· ≠I›ıfiÌ …ıÀ·Ì ÁV’ÚË÷Î Ë÷Ì ±fiı ±ÎI‹Î ≠I›ı ¤√‰Îfi˘ ‹ÎÀı ±ı „@÷ ¿≥ ? Ïfi—V’ÚË÷Î Ë÷Ì, ÷ı ˉı ’ÿ˚√· ≠I›ı Ïfi—V’ÚË÷Î …ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ±Î‰Âı ÷ıÀ·Î ≠‹ÎH΋Î_ ±ÎI‹Î µ’fl ÁV’ÚË÷Î ±Î‰Âı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ‰ÎHÎÌ »ı I›Î_ Á‘Ì “Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »_” ±ı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl »ı ±fiı ‹˘ZÎı …÷Î_ ωCfi˘ ±fi_÷ ≠¿ÎflfiÎ »ı ÷ı◊Ì ’ÿ˚√·fiÌ, ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄‘Ì … „@÷±˘ ±ı¿‹ÎhÎ ≠√À ÷ıfiÌ Á΋ı ±Î’HÎı ±fi_÷ „@÷‰Î‚Î »Ì±ı, ’»Ì ¿Â_ flËı÷_ fi◊Ì. ‰ÎHÎÌ ’fl‹ÎI‹Î‹Î_ … ·√ÎՉΠ…ı‰Ì »ı. ‹fiW›‹Î_ ’ÒHν ’fl‹ÎI‹ „@÷ »ı, fiı ωCfi˘ »ı I›Î_ Á‘Ì … ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl »ı. …ı ‰Î’fl÷Î_ ±Î‰Õ‰Ì Ωı≥±ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ⁄‘Ì … „@÷±˘ ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl »ı, „@÷ ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ … ’ÕÌ »ı. ’HÎ ÷‹fiı ÷΂_ µCÎÎÕÌfiı ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î ‹˘ZÎı √›Î ’»Ì ±ıfiÌ iÎÎ÷΃WÀÎ ÏÁ‰Î› ¿≥ ·ı‰Îfi˘ Ë¿¿ fi◊Ì. iÎÎfiÌ’vÊ µCÎÎÕÌ ±Î’ı I›Îflı ±ı fiÌ¿‚ı. ±Î „@÷ ? ÏËLÿV÷Îfifi˘ ±ı¿ … ‹ÎHÎÁ ±Î¬Î ‰SÕ˝fi_ ¿S›ÎHÎ ¿flÌ Â¿ı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì∞ CÎHÎÌ Â„@÷±˘ »ı. ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷◊Ì ±ı ±Î ⁄‘_ „@÷±˘ »ı, ’HÎ ±Î „@÷±˘ ±I›Îflı ¨‘ı flV÷ı ‰ËÌ flËÌ »ı ÷ı◊Ì ±˘‚_√Ìfiı Ω› ’»Ì ‹˘ZÎı √›Î ’»Ì ±ı ⁄‘Ì Â„@÷±˘fi˘ “VÀ˘¿” flËı. “Áı⁄˘Àı…” ◊≥ flèÎ_ »ı. ±ÎfiÎ “¿_Àˇ˘·fl” Ωı≥±ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±fiı ±Î…ı › ±ı ⁄‘Ì Â„@÷±˘ »ı, ’HÎ …ıÀ·Ì ‰’flΛ ±ıÀ·Ì ¬flÌ. Á÷˚’vÊ˘ ±fiı Á_÷’vÊ˘ ±ÎfiÎ ÏfiÏ‹kΠˢ› »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ‹˘ZÎı √›Î ’»Ì ±ı „@÷±˘ ⁄ÌΩfiı ¿Î‹ fiÎ ·Î√ı ¤√‰Îfi ’ÎÁı ¿≥ „@÷ ‹Î√‰Ì ? ±Î ÷˘ŒÎfi «ÎS›_ »ı ÷ı‹Î_ fiı ?
 • 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 73 74 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì Âı‹Î_ ‰Î’fl‰ÎfiÌ ? ±fiı I›Î_ Â_ ¿Î‹ »ı ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹ „@÷±˘ @›Îflı ≠√À ◊Λ ? ‰Î’flÌfiı ? ’˘÷Îfiı ⁄Ì∞ Ëfl¿÷ fiÎ ±Î‰ı ÷ı‰Ì “ÁıŒÁÎ≥Õ” flËı. ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ı ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ … »ı ! ±ÎI‹Î ◊≥fiı “Ë_ ≠ë¿÷ν˝ — ±Î ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷±˘ »ı ÷ı ÿıËfiÎ ±Î‘Îflı ? ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »_” ⁄˘·ı ±ıÀ·ı ±ı „@÷ ≠√À ◊÷Ì Ω›. “iÎÎfiÌ’vÊ” flV÷Î ÿı¬ÎÕı ÷ı flV÷ı »^ÀÌ …‰_, fiËŸ ÷˘ »ÀΛ ±ı‰_ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ÿıËfiı ·≥fiı ÷˘ fiΉ_÷ „@÷±˘ ËÎ…fl ◊Λ. ‹ÎÀı ¿Ëı ÷ı flV÷ı «Î·Ì »^ÀÌ …‰_. ≠ë¿÷ν — ‹˘Z΋Î_ › ±fi_÷ „@÷±˘ »ı ? ¿˘≥ √Î÷_ ˢ› ÷ıfiÌ ‹U¿flÌ ¿fl˘, ÷ıfiÎ ’fl «ÌÏœ›Î ¬Î‰ ¿ı ⁄Ì…_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄‘Ì … „@÷±˘ ¬flÌ, ’HÎ I›Î_ ‰Î’fl‰ÎfiÌ ¿fl˘ ÷˘ ÷ı ωflΑfiÎ ¿flÌ ¿Ëı‰Î›. ωflΑfiÎfi_ Œ‚ ¤›_¿fl ±Î‰ı. ±fiı fiËŸ. ‹˘ZÎı …÷Î_ ±fi_÷ ±_÷flΛ˘ »ı, ÷ı◊Ì ‹˘ZÎı …‰Î ‹ÎÀı ÁÎ‹Ì ±fi_÷ ±ÎflΑfiÎ ¿fl˘ ¿ı “⁄Ë ÁflÁ, ⁄Ë ÁflÁ” ÷˘ ÷ı ÷‹fiı ±Î‰ÕÌ Ω›. „@÷ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ »ı ? …‹Ìfifi_ ’Ò»ı ÷˘ ÷fl÷ …‰Î⁄ ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷±˘ ¿≥ flÌ÷ı ‰’flΛ »ı ? ±Î’ı ¿ı ±ÎÀ·Î ‰ÌCÎÎ »ı, ±Î¿Îfl ’Ò»ı ÷˘ ±Î‰˘ »ı ¿Ëı, Á΋Π¤Î≥ iÎÎ÷΃WÀÎ flËı‰Î‹Î_ … ? ±Î‰÷Î …±ı ¿ı ÷fl÷ ¿Ëı ¿Î¿Î ÁÁflÎ ±ÎT›Î ! √‹ı I›Îflı √‹ı ÷ı ’Ò»ı ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷΃WÀÎ’HÎ_ ±ı ‹Ò‚ ‰V÷ »ı. ±ı ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ⁄‘Ì ÷˘ › ¿ıÀ·Ì ⁄Î…fi_ ·ZÎ “±ıÀ-±ı-ÀÎ≥‹” flάı »ı ! „@÷±˘ µI’Lfi ◊≥ Ω›. ±ı‹Î_ “±Î’HÎı” “Ωı≥LÀ” ¿flÌ ÿ≥±ı ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÌ «ˆ÷L›Â„@÷ ÂıfiÎ◊Ì ±Î‰flΛ »ı ? ±Î Ωı≥±ı »ı fiı ’ı·Ì „@÷±˘ “±˘À˘‹ıÏÀ¿·Ì” ≠ÎM÷ ◊≥ Ω›. ÷ı Ωı≥±ı »ı, ·˘¿˘fiı Ωı≥÷_ Ë÷_ ÷ı ÷ı‹fi_ Ωı≥fiı ±Î’HÎı › ÂÌA›Î ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ ÂÏ@÷±˘ »ı, ±ı ¨‘Ì ‰’flΛ ÷˘ ±Î‹ı › ¿flÌ ±ı iÎÎfi. ±ÎfiÎ ‰√fl «Î·ı fiËŸ. ‹ı◊ÌfiÌ ¤Î∞ ‰√fl fiÎ «Î·ı ±ı‹ fiάı fiı ÁÌ‘Ì ‰’flΛ ÷˘ ’Îfl ‰√flfi˘ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ. ¨‘Ì ¿fl÷Î ¿fl÷Î ŒÁ΋HÎ ◊≥ √≥ ! ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı, ÷ıfiÌ ’fl ’◊flÎ ‰’flÎ≥ ÷ıfiÎ◊Ì ÷˘ ±Î ⁄‘_ …√÷ ∂¤_ ◊≥ √›_ »ı ! ÏÁ© fiά fiά ¿›Î˝ ! ¤√‰Îfi˘fiı ÷˘ Ïfifl_÷fl iÎÎ÷΃WÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿ, ±ı‹Î_ … Ïfifl_÷fl flËı‰Îfi_. √…⁄fi_ Á¬ ÷ı‹fiı ‰I›Î˝ ¿flı ! ±ÎI‹Î — ±√w - ·CÎ V‰¤Î‰ ! ≠ë¿÷ν˝ — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ Â_ ±ı‹ ◊›˘ ¿ı ±Î ±fi_÷ „@÷±˘ ±ÎI‹Î ±√w-·CÎ V‰¤Î‰fi˘ »ı. ±√w-·CÎ ±ıÀ·ı ±√w »ı ÷ı ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı … ‰Î’fl‰ÎfiÌ »ı, ‹˘ZÎı …÷Î_ ±·CÎ ! ±ÎI‹Î √w fi◊Ì, ·CÎ fi◊Ì, ΩÕ˘ fi◊Ì, ’Î÷‚˘ fi◊Ì, ¨«˘ …÷Î_ ? fi◊Ì, fiÌ«˘ fi◊Ì, ±√w-·CÎ V‰¤Î‰fi˘ ±ÎI‹Î »ı. ⁄Ì…_ ⁄‘_ √w-·CÎ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±‰‚Ì Â„@÷◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊≥ √›˘ »ı. ˉı V‰¤Î‰fi_ »ı. ø˘‘, ‹Îfi ,‹Î›Î, ·˘¤, flÎ√, ¶ıÊ ±ı ⁄‘Î_ √w-·CÎ Á‰‚Ì Â„@÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì »ı ¿ı …ı ⁄‘Î_ … ωCfi˘ ÷˘ÕÌ ±Î’ı. ÷ı◊Ì V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ø˘‘ ±Î‰ı I›Îflı Âw±Î÷‹Î_ ◊˘Õ˘ ˢ›, ’»Ì ‰‘÷˘ … ÷˘ ±Î’HÎı ’ı·_ ‰Î@› ⁄˘·Î‰Ì±ı »Ì±ı — “‹˘ZÎı …÷Î_ ωCfi˘ ±fiı¿ ‰‘÷˘ À˘«ı Ω› fiı I›Î_◊Ì ’λ˘ ∂÷fl‰Î ‹Î_Õı ÷ı ¬·ÎÁ ◊Λ ÷ı‹ ≠¿ÎflfiΠˢ‰Î◊Ì ÷ıfiÌ Á΋ı Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »_”. iÎÎ÷΃WÀÎ ¬⁄fl ’Õı; F›Îflı ±ÎI‹Î‹Î_ «œ-µ÷fl ˢ› … fiËŸ. ±Î flÎ√¶ıÊ ’HÎ flËı‰Î◊Ì ÷‹Î‹ ωCfi˘fi˘ fiΠ◊≥ Ω›. √w-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ÎI‹Îfiı fiı flÎ√¶ıÊfiı, ±ı ⁄ıfiı ÁÎœ-ÁÏË›Îw_ ›
 • 11. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 75 76 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 fi◊Ì. ±Î ÷˘ ±Îfl˘Ï’÷ ¤Î‰ »ı ¿ı ±ÎI‹Îfiı flÎ√ ◊Λ »ı, ¶ıÊ ◊Λ ’ÿ˚√·‹Î_ µI’Lfi ◊÷Î √H΢ ! …ı‹ ±Î ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì »ı. ±ı T›‰ËÎflfiÎ ¤Î‰˘ »ı. ¬flÌ flÌ÷ı flÎ√¶ıÊ ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ±Î¿Ê˝HÎ ±ÎflÁfi˘ ’◊fl˘ ⁄’˘flı √fl‹ ◊≥ Ω›, ÷ı‹Î_ ±ÎflÁfi˘ ’◊fl˘ ¿_≥ √fl‹ fiı ω¿Ê˝HÎ »ı ¬Î·Ì. flÎ√ ±ı ±Î¿Ê˝HÎ fiı ¶ıÊ ±ı ω¿Ê˝HÎ »ı. V‰¤Î‰fi˘ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ‹Ò‚ Ã_ÕÎ V‰¤Î‰fi˘ … »ı. ±ı ÷˘ ÁÒ›˝- fiÎflΛHÎfiÎ ≠¤Î‰◊Ì √fl‹ ◊Λ »ı. …ı ≠ı‹ ±√w-·CÎ V‰w’ »ı ±ı … ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ »ı. ’fl‹ÎI‹Î ±√w-·CÎ ≠ı‹ V‰w’ »ı. …ı ≠ı‹ ‰‘ı fiËŸ, CÎÀı fiËŸ ÷ı ’fl‹ÎI‹ ≠ı‹ ±ÎI‹Îfiı À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰‰Î‚˘ ¿Ëı »ı, ÷ı ±√w-·CÎ V‰¤Î‰fiı »ı. …ı CÎÕÌ¿‹Î_ «œı fiı CÎÕÌ¿‹Î_ ∂÷flı ±ı ≠ı‹ fi◊Ì, ’HÎ ±ÎÁ„@÷ »ı. ·≥fiı »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±√w-·CÎ V‰¤Î‰ ⁄‘Î_ ƒT›‹Î_ Á΋ÎL› »ı? ±ÎI‹Î — ±w’Ì ! ÿÎÿÎlÌ — ÿflı¿ ƒT›‹Î_ ±√w-·CÎ V‰¤Î‰ ±ı Á΋ÎL› √HÎ »ı. ’HÎ ≠¿ÚÏ÷, …ı ω¿Ú÷ V‰¤Î‰ »ı ÷ı √w-·CÎ V‰¤Î‰‰Î‚Ì Ë˘›. ±ÎI‹Î ±w’Ì »ı, ÷ıHÎı ⁄Ëw’Ìfi_ w’ ·Ì‘_ »ı. ⁄ËÎfl ⁄Ëw’Ì «Î·ı »ı ÷ıfiı ’˘÷ı ΩHÎı ¿ı ±Î’HÎı ’˘÷ı ⁄Ëw’Ì fi◊Ì, ’HÎ ⁄Ëw’Ìfi_ …√÷‹Î_ …ı © ’fl‹ÎHÎ »ı ÷ı ±√w-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ‹ÎHÎÁ F›Îflı w’ ·Ì‘_ »ı. ·˘¿˘ ËÁı ÷˘ ’˘÷ı › ËÁı, ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ_ V‰w’fiı … ¤Î‰ ¿flı I›Îflı ’fl‹ÎHÎ ¬ı_«Î› »ı I›Îflı ≠›˘√ÁÎ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ’»Ì ΩHÎı. Ï‹lÁÎ ◊Λ. Ï‹lÁÎ Œ‚ ±Î’Ìfiı Ω›, ’»Ì ’λΠωlÁÎ ±ıÀ·ı © ’fl‹ÎHÎ ◊≥ Ω›. Ï‹lÁÎ ±fiı ≠›˘√ÁÎ ±ı √w-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ_ »ı ±ÎI‹Î ±w’Ì »ı. ±ıÀ·ı ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ±w’Ì ¿flÌfiı ±fiı ωlÁÎ ’fl‹Îb ±√w-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ±ÎI‹Îfiı ¤…‰Î …≥ ÷˘ ⁄ÌΩ_ ’ÿ˚√· ÏÁ‰Î›fiÎ_ ÷k‰˘ ’HÎ ±w’Ì »ı ±ı‹Î_ ÷_ ŒÁÎ≥ …≥Â. ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı◊Ì ±ÎI‹÷k‰ ΩHÎ…ı ≠ë¿÷ν˝ — ±√w-·CÎ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ËÎÏfi-‰ÚÏ© ¿flΉı ? ÷˘ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ‹‚Âı. ±ÎI‹Î ±w’Ì ±ı¿·˘ … fi◊Ì, ±ıfiÎ ⁄ÌΩ ⁄‘Î ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±√w-·CÎ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl ËÎÏfi ◊Λ, ‰ÚÏ© ±fi_÷ √H΢ »ı. ‹ÎÀı ±ı¿ √HÎ ’¿ÕÌ flËÌ ÷˘ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ ’Õı. ◊Λ, ’HÎ “’˘÷ı” ±√w-·CÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ÿflı¿ © ÷k‰‹Î_ ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±w’Ì »ı ±fiı ¿‹˝ w’Ì »ı. ÷˘ ±w’Ì fiı w’Ì ±√w-·CÎ V‰¤Î‰ Á΋ÎL› »ı. ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·ÎB›Î? ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Îfi˘ ±√w-·CÎ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ¿˘≥ ≠ÿıÂfiı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¿‹˝ ·ÎB›Î_, ÷ı ¤˛Î_Ï÷◊Ì ·Î√ı »ı ¿ı “‹fiı ‰‚B›_.” ⁄ËÎfl fiÎ …‰Î ÿı ÷ı ? ’HÎ ±ı‰_ fi◊Ì. CÎfl‹Î_ «_ÿ·Î· Âıà ±ı¿·Î ˢ› fiı flÎhÎı ÁÒ÷Πˢ›, fiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıfiÎ ≠ÿıÂfiÌ ⁄ËÎfl fiÎ …‰Î ÿı, ±ıÀ·ı „V◊fl÷Î ⁄ı ‰Î√ı flÁ˘Õ΋Î_ ¿_≥¿ ¬¬Õı ÷˘ ±Î¬Ì flÎ÷ ¤Ò÷ »ı ¿flÌfiı ŒŒÕuÎ »˘Õı fiËŸ. ¿flı. Á‰Îflı ±Î’HÎı …≥±ı fiı ⁄ÎflHÎ_ ¬˘·Ì±ı ÷˘ ‹ËŸ ‹˘À˘ ™ÿflÕ˘ ¬¬ÕΉ÷˘ ˢ› ! ÷ÎflÌ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì … ‰‚B›_ »ı. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤, flÎ√, ¶ıÊ ±ı ±ÎI‹ÎfiÎ ±L‰› √HÎ fi◊Ì, T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı. ±L‰› √HÎ ±ıÀ·ı ÁË«ÎflÌ √HÎ, ¿Î›‹ ÁÎ◊ı ±ÎI‹Î — À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰ flËıfiÎflÎ √H΢. flÎ√¶ıÊ ±L‰› √HΠˢ÷ ÷˘ ÏÁ© ¤√‰_÷˘fiı ’HÎ flÎ√¶ıÊ fiÎ »˘Õı. ’HÎ ±Î ÷˘ T›Ï÷flı¿ √HÎ ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ≠ë¿÷ν˝ — À_¿˘I¿ÌHν »ı ±ı‹ ±Î’ ¿Ë˘ »˘, ÷˘ À_¿˘I¿ÌHν ±ıÀ·ı Â_ ?
 • 12. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 77 78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — À_¿˘I¿ÌHν ±ı “ÁΛÏLÀÏŒ¿” ÂOÿ »ı. ·˘¿¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ © «ı÷fi À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰‰Î‚_ »ı. ’fl-’ÿ˚√·‹Î_ flËı‰Î »÷Î_ fi◊Ì, ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfifi˘ ¿Ëı·˘ ÂOÿ »ı. ’_ÏÕ÷˘◊Ì Á‹Ω› ±ı‰˘ ©«ı÷fi À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰◊Ì @›Îflı › ’HÎ ÷L‹›Î¿Îfl ◊›_ fi◊Ì fi◊Ì. »÷Î_ Ë_ ÀÒ_¿‹Î_ V◊Ò‚ ¤ÎÊ΋Î_ Á‹Ω‰_ »_. ±Î ’ÿ˚√· ±fiı ±ı¿I‰¤Î‰fiı ’ÎQ›_ fi◊Ì, Á‰˝◊Î …ÿ_ … flèÎ_ »ı. Œ¿÷ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±ÎI‹Îfiı √‹ı ÷ıÀ·_ ‰·˘‰ ‰·˘‰ ¿fḻı ÷˘ › ÷ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¤ı√_, ÷L‹›Î¿Îfl ¤ÎÁı »ı. ¿˘≥ ’HÎ ‰V÷‹Î_ ©«ı÷fi ¤ı‚Áı‚ ◊Λ ±ı‰_ ±ı¿Î¿Îfl-±ıÀ·ı ¿ı “¿Q’εLÕ” ◊≥ …÷_ fi◊Ì. “Ï‹Z«fl” w’ı … Ïhο΂ fi◊Ì. flËı »ı. “¿Q’εLÕ” ◊≥ Ω› ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ ‹Ò‚ √HΑ‹˝ ⁄ÿ·Î≥ Ω›, V◊Ò‚÷‹◊Ì ÁÒZ‹÷‹ Á‘ÌfiÎ ÷‹Î‹ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ’›Î˝›˘fi_ ’HÎ “Ï‹Z«fl”‹Î_ fiÎ ⁄ÿ·Î›. ©«ı÷fi iÎÎ÷΃WÀÎ ‹ÎhÎ »ı, À_¿˘I¿ÌHν »ı, ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ »ı. ÷ı· fiı ’ÎHÎÌ √‹ı ÷ıÀ·_ “Ï‹ZΔ ¿fl‰Î Ω› ÷˘ › ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊≥ Ω›. ‹Ò‚ ‰V÷ w’ı ±ÎI‹Î ±fiı ’ÿ˚√· ±ı¿Î¿Îfl fiÎ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î — ±T›Î⁄Α V‰w’ ! ±ÎI‹Î ±ı ‰V÷ w’ı »ı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı, ±fiı ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fiÌ ⁄Ì∞ ‰V÷±˘ ’HÎ »ı ¿ı …ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ÷ı ⁄‘Ì ¤ı√Ì ◊≥ »ı, ’HÎ “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı ·Z΋Î_ ⁄ıÃ_, I›Îfl◊Ì ±fi¤‰lıHÎ̱˘ Âw ±ı¿Î¿Îfl fi◊Ì ◊≥. ±ı¿Î¿Îfl ◊≥ ’HÎ fiΠ¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿflı¿ ‹Ò‚ ÷k‰˘ ◊≥ Ω›. ∞‰Õ_ ’√ fiÌ«ı ‰ÀÎ≥ √›_ ÷˘ “±ıfiı” Â_¿Î ’Õı, Ïfi—Â_¿÷Î fiÎ flËÌ Â¿ı. ‹ÎÀı I›Î_ Á‘Ì “«_ÿ·Î·” ’ÎÁı “÷‹Îflı” ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flΉ‰_ À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ı¿ ƒT› ⁄ÌΩ ƒT›fi_ ¿_≥ ¿flÌ Â¿ı fiËŸ, ±ı ’Õı ¿ı «_ÿ·Î·, ÷‹ı ∞‰Õ_ ‰ÎÀ›_ ‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiı ·Ì‘ı »ı. ÁÒZ‹ ¤Î‰fiÌ ±fi¤‰lıHÎÌ ≠ÎM÷ ◊Âı ±fiı ’˘÷Îfi_ V‰w’ ±T›Î⁄Α ±Î ’ÿ˚√· ÷k‰fi˘ V‰¤Î‰ ±ı‰˘ …ÿÌ … Ω÷fi˘ »ı ¿ı …ı ±Î V‰w’ »ı ±ı‹ ·Î√Âı, ÿı¬ÎÂı fiı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰Âı. I›Îfl ’»Ì Â_¿Î ⁄‘_ ∂¤_ ¿flÌ ÿı »ı ! I›Î_ ‹Ï÷ ’ˢ_«ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ ‹ÎhÎ fiËŸ ’Õı. I›Î_ Á‘Ì ÷˘ …’ ±ÎI‹Î, ÷’ ±ÎI‹Î, I›Î√ ±ÎI‹Î, ÁI› “Ï⁄·ÌŒ” ⁄ÿ·Î› »ı. ±Î‹Î_ “¿S’”fiΠω¿S’ ◊›Î ÷ı◊Ì ±Î ÿıË fiı ±ÎI‹Î‹Î_ ˢ› »ı, ±ı ©ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì. ±ı lıHÎÌ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊≥ Ω› »ı. »÷Î_ › ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î ’˘÷ı V‰¤Î‰’ÏflHÎÎ‹Ì ±ı ‹ÎHÎÁ ‹˘ZÎı …Âı ¿ı ¿≥ ⁄Î… …Âı ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ … flËı »ı, @›Îflı › V‰¤Î‰ «Ò¿÷˘ fi◊Ì. ⁄ıÃÎ ’»Ì lıHÎÌ ‹_ÕΛ. I›Îfl ’»Ì ’˘÷Îfi_ V‰w’ ±T›Î⁄Α »ı, ÁÒZ‹ »ı, ±‹Ò÷˝ »ı ±ı ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰÷_ Ω›. À_¿˘I¿ÌHν ÂOÿ ÷˘ ⁄Ë ¤Îflı »ı, ¿˘≥fi_ √…_ fi◊Ì ±ıfi˘ Á_’ÒHν ±◊˝ ¿fl‰Îfi˘. ±◊˝ ¿flı, ’HÎ ÁËfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ¿flı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” »ıS·Ì ≠ë¿÷ν˝ — ±T›Î⁄Α ±ıÀ·ı Â_ ? ¤ÎÊ΋Î_ Á‹Ω‰ı, ’HÎ »ıS·Ì ¤ÎÊ΋Î_ ÂOÿ˘ fiÎ fiÌ¿‚ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Ò‚ ÿÎÿÎlÌ — ±T›Î⁄Αfi˘ ±◊˝ ±ı ◊Λ ¿ı ‹Îfl_ V‰w’ ±ı‰_ »ı ¿ı ‰V÷±ı ’ˢ_«‰Î ÂOÿ˘ fi◊Ì Ë˘÷Î. ±‹ı …ı ⁄˘·Ì±ı ±ı Á_iÎÎÁÒ«¿ ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ @›Îflı › ’HÎ ÿ—¬ fi ¿flÌ Â¿ı ±fiı Á΋Îfi_ ÂOÿ˘ »ı, ⁄Î¿Ì ‹Ò‚ ‰V÷ ÷˘ ÂOÿÎ÷Ì÷ »ı. ±ÎI‹Î ÂOÿ ‹Ò@›˘ »ı ÷ı V‰w’ ’HÎ ±ı‰_ »ı ¿ı ±ıfiı ÿ—¬ @›Îflı › ’HÎ fiÎ ◊Λ; ±ı‰Ì … flÌ÷ı ’HÎ Á_iÎÎÁÒ«¿ »ı. ⁄Î¿Ì ±ÎI‹Î ‰V÷ … ±ı‰Ì »ı ¿ı …ıfi_ fi΋ fiΠˢ›, ±Î’HÎfiı ’HÎ Á΋˘ ÿ—¬ fiÎ ÿ≥ ¿ı ±ı ±fi¤‰ ◊≥ Ω›. Á΋Îfiı w’ fiΠˢ›. ±ıfi˘ ±fi¤‰ fi◊Ì, ’HÎ ‹fiı ÷˘ ±fi¤‰ ◊≥ √›˘ ’»Ì ‹ÎflÎ◊Ì ÿ—¬ À_¿˘I¿ÌHν ±ı ’fl‹Î◊˝ ¤ÎÊÎfi˘ ÂOÿ »ı fiı V‰Îfi¤‰ ÷ıfi_ ≠‹ÎHÎ ◊Âı ±ı‰Ì Â_¿Î fiÎ flËı. F›Î_ Á‘Ì Á΋Îfiı ‹ÎflÎ◊Ì ÿ—¬ ◊Λ »ı ±ı‰Ì »ı. Â_¿Î ÁËı… ’HÎ ◊Λ ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_, ±ı Â_¿Îfi_ Ïfi‰ÎflHÎ
 • 13. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 79 80 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿fl‰Îfi_. ±fiı “±Î’HÎ_” ÷˘ ÷ıfi_ ÷ı … V‰w’ »ı; ±T›Î⁄Α ! “iÎÎfiÌ ≠¿Î ¿flı. »ıS·Î ±‰÷Îfl ’»Ì ÿıË fiÎ flËı I›Îflı ±Î¬Î ·˘¿fiı ≠¿Î ’vÊı” …ı √ÎÿÌ ’fl ⁄ıÁÎ՛Π÷ı √ÎÿÌ ’fl ⁄ıÃÎ ⁄ıÃÎ ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ¿fl‰Îfi_ !! ≠ë¿÷ν˝ — ÏÁ© ZÎıh΋Î_ ¤Î…fi ≠‹ÎHÎı ±ÎI‹Î ˢ› »ı ? ≠ë¿÷ν˝ — ±Î ’ÌÕÎ ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±ÎI‹Îfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ıS·Î ÿıËfiÎ ¤Î…fi ≠‹ÎHÎı ˢ›. »ıS·˘ ÿıË …ı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı @›Îflı › ’ÌÕÎ ±ÕÌ … fi◊Ì. ±fiı Ωı ’ÌÕÎ ±Î¿Îflfi˘ ˢ› ÷ıfiÎ◊Ì ◊˘Õ˘¿ … ±˘»˘ ˢ›. ±Õı, ±ıfi˘ V’½ ◊Λ ÷˘ ±ı ’ÌÕÎ Á¬‹› ◊≥ Ω›. ±ÎI‹Î ±fi_÷ ≠ë¿÷ν˝ — ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±Î¿Îfl »ı ¿ı ÏfiflοÎfl »ı ? Á¬fi_ ‘΋ »ı. ‹Îfiı·Î ±ÎI‹Îfiı ’ÌÕÎ ◊Λ »ı, ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ … ◊÷_ fi◊Ì. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ÷˘ ±T›Î⁄Α V‰w’ »ı ! …flÎ › ⁄ΑÎ-’ÌÕÎ ÿÎÿÎlÌ — ÏfiflοÎfl »ı, »÷Î_ ÁοÎflÌ »ı. ¿˘≥ ‹ÎHÎÁ◊Ì ±ı‹ fiÎ ‰√flfi˘ »ı !! ±Î ÿıËfiı »flÌ ‹Îflı, ¿Î’ı ÷˘ ⁄ΑÎ-’ÌÕÎ ∂¤Ì ◊Λ, ¿Ëı‰Î› ¿ı ÁοÎflÌ … »ı. ÏfiflοÎfl ÷˘ ¬v_ …, ’HÎ ÁοÎfl ±ıfiÎ …ÿÎ ’HÎ ±ÎI‹Îfiı ¿Â_ … fiÎ ◊Λ. …ÿÎ V‰¤Î‰fi_ »ı. ±ÎI‹Î — ±T›› ! ≠ë¿÷ν˝ — …√÷‹Î_ ⁄‘_ ÁοÎflÌ »ı. ·˘¿˘ ÏfiflοÎflÌ ¿Ëı »ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ÎI‹Î ±T›› »ı. ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi˘ Ïfifl_÷fl T›› ◊≥ flè΢ ÿÎÿÎlÌ — ÏfiflοÎfl ±ı ‰V÷ …ÿÌ »ı. ±Î’HÎ ·˘¿˘ ÏfiflοÎflfiı »ı. T›› ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ_ — ±ı¿ ±’T›› ±fiı ⁄ÌΩı Áÿ˚T››. ⁄οÌ, ±ÎI‹Î “‰ı¿›‹” V‰w’ Á‹…ı »ı. ’HÎ ±Î ±Î¿Î …ı‰_ »ı. ±Î¿Î ÏfiflοÎflÌ ÷˘ ±T›› »ı. ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì ¤À¿ı »ı; ¿>÷fl΋Î_, √‘ıÕ΋Î_ √›˘, ’HÎ »ı. ±ÎÀ·˘ › ±ÎI‹Îfi˘ T›› fi◊Ì ◊›˘. ≠ë¿÷ν˝ — Á_÷˘ ¿Ëı »ı ¿ı ’fl‹ÎI‹Î ÏfiflοÎfl »ı. ÷ı ’λΠ¿Ëı ±ÎI‹Î — Ïfifl_…fi, ÏfiflοÎfl ! »ı ¿ı fl΋-¿ÚWHÎ ◊›Î ÷ı ¤√‰Îfi »ı. ÿıˉ΂ΠÏfiflοÎfl »ı ±ı‹ ¿Ëı »ı ÷ı◊Ì ±‹ı √Ò_«Î≥±ı »Ì±ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Îfiı Ïfifl_…fi ÏfiflοÎfl ¿ı‹ ¿è΢ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — …ı ÏfiflοÎfl »ı ±ı ÷˘ ’fl‹ÎI‹Î »ı. ’HÎ ÏfiflοÎflfiı ÿÎÿÎlÌ — Ïfifl_…fi ±ıÀ·ı ±ıfiı ¿‹˝ ·Î√Ì Â¿÷Î_ fi◊Ì. ÏfiflοÎfl ¤…‰Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ı ÷˘ …ıfiÌ ‹ËŸ ’fl‹ÎI‹Î ≠√À ◊›Î ˢ› ÷ı‹fiı ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ¿S’fiÎ ¿flÌ Â¿Î› ±ı‰_ fi◊Ì. ⁄Î¿Ì ±ıfiı ±Î¿Îfl »ı, ’HÎ ¤…‰Î◊Ì ’fl‹ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ. ¤√‰Îfi ±ı ωÂıÊHÎ »ı ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ÷ı V‰Î¤Îω¿ ±Î¿Îfl »ı, ·˘¿ Á‹…ı ±ı‰˘ ±Î¿Îfl fi◊Ì. ·˘¿ ÷˘ ±ı ωÂıÊHÎ fi◊Ì. ’fl‹ÎI‹Îfi_, ÏfiflοÎflfi_ K›Îfi ·ı‰Î› fiËŸ. ’HÎ ¿S’fi΋Î_ ’Õı ¿ı ±ÎI‹Î √Λ …ı‰˘ ¿ı C΢ÕÎ …ı‰˘ »ı, ±ı‰˘ ÷ı fi◊Ì. ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î ˢ› ÷ı‹fiÎ_ ÿ½fi ¿flΛ, ÏfiÏÿK›ÎÁfi ◊Λ. ±ÎI‹Îfi˘ V‰Î¤Îω¿ ±Î¿Îfl »ı, ¿ÏS’÷ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÏfiflοÎfl ˢ‰Î »÷Î_ ÿıËοÎflı »ı. …ı ¤Î√ ’fl ÿıËfi_ ±Î‰flHÎ »ı, ÷ı ¤Î√‹Î_ ±ÎI‹Î ±ÎI‹Î — ±‹Ò÷˝ ! »ı, ÷ıfi˘ ÷ı‰˘ ±Î¿Îfl »ı. ±ÎI‹Î ±‹Ò÷˝ »ı ±fiı ‹Ò÷˝fiÌ ‹ËŸ flËı·˘ »ı. …ı ‹Ò÷˝ »ı ±ı ±ÎI‹Î ¤Î…fifiÎ ≠‹ÎH΋Î_ Á_¿˘«-ω¿ÎÁ ¿flı »ı, ¤Î…fi ≠‹ÎHÎı “flÌ·ıÏÀ‰” »ı ±fiı ‹ËŸ ±‹Ò÷˝ »ı ÷ı “Ïfl›·” »ı. …ı ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ±‹Ò÷˝
 • 14. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 81 82 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠√À ◊≥ √›Î »ı ÷ı ‹Ò÷ν‹Ò÷˝ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ≠√À ≠ë¿÷ν — ±ıfi_ ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı fiı ? ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›, I›Î_ ±Î’HÎ_ ±ÎI›_Ï÷¿ ¿S›ÎHÎ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ¤Îfi ◊›Î ‰√fl ÷˘ ·ZÎ … fiÎ ⁄ıÁı fiı ! ±ÎI‹Î — ’fl‹ F›˘Ï÷V‰w’ ! ≠ë¿÷ν — ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl ±ı ⁄‘_ ’fl »ı ? ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ ¿_≥ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄‘_ › ’fl »ı, V‰ fi ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi V‰w’-ÿ½fi V‰w’ »ı. ≠ë¿÷ν — ÿıËfiÎ_ iÎı›˘ ¿›Î_ ¿›Î_ »ı ? ≠ë¿÷ν˝ — F›˘Ï÷V‰w’ ¿Ëı »ı ÷ı Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_ ⁄Ë Ω÷fiÎ_ »ı. ‹ËŸ ±_÷—¿flH΋Î_ Ω÷Ω÷fiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı ÷ı iÎı›˘, ’Îfl ‰√flfiÌ √Î_Ã˘ eÀı ÷ı ⁄‘Ì … Ωı≥ ¿Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±Î Á΋ÎL› flÌ÷ı F›˘Ï÷V‰w’ ‹fiΛ »ı ÷ı‰_ ÷ı fi◊Ì. ¿ÊΛ˘ ◊Λ, ±Ï÷ø‹HÎ ◊Λ, ±ı ⁄‘Î_ iÎı› »ı. ±Î‰flHÎ ¬ÁÌ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ “≥·ıÏ¿Àˇ¿”fiÎ_ ÷ı…fiı ÷ı… ¿Ëı »ı, ±ı‰_ ÷ı… ±Î fi ˢ›. ±Î¬_› ⁄˛õÎ_Õ ≠¿Î‹Îfi ¿flı ÷ı‰_ »ı. ±ÎI‹Î “≥ÀÁıSŒ” “ÁΛLÁ” »ı. ωiÎÎfiCÎfi »ı. ±ÎI‹Î ’fl‹ F›˘Ï÷V‰w’ »ı, V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı. F›˘Ï÷V‰w’ ±ııÀ·ı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ±fiı ÿ½fi ±ı ⁄ı ¤ı√Î_ ◊Λ ÷ıfiı ¿èÎ_. F›˘Ï÷ ¿ıÀ·Î_¿ ¿Ëı »ı ¿ı ‹fiı F›˘Ï÷ ÿı¬Î› »ı, ≠¿Î ÿı¬Î› »ı. ’HÎ V‰w’ ±ıÀ·ı ±ı … ≠¿Î¿ »ı ÷ıfiı ¿èÎ_. “≥fifl-±ÎµÀfl” ⁄‘Ì … ±ı ±…‰Î‚_ F›˘Ï÷ V‰w’ fi ˢ›. ±ı F›˘Ï÷fiı …ı …±ı »ı ÷ı ΩıfiÎfl˘ ‰V÷±˘fiı ΩHÎı; ‰V÷fiı ‰V÷w’ı ΩHÎı fiı ±‰V◊Îfiı ±‰V◊Î w’ı ΩHÎı. ±ÎI‹Î »ı. ÷fiı …ı ÿı¬Î› »ı ±ı ÷˘ ƒU› »ı. ƒWÀÎfiı ¬˘‚Ì ¿Îœ. …ıÀ·_ ΩH›_ ±ıÀ·_ Á¬ µI’Lfi ◊Λ. ±ÎI‹Î — ÁÒZ‹÷‹ F›˘Ï÷Ï·Ù√ ! ±ÎI‹Î — V‰-’fl ≠¿Î¿ ! ≠ë¿÷ν — ±Î F›˘Ï÷Ï·Ù√ Â_ »ı ? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı ÷˘ ÷ı V‰≠¿Î¿ fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î F›˘Ï÷V‰w’ »ı. ±ı ÿıËÏ·_√ V‰w’ fi◊Ì, ’fl≠¿Î¿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? VhÎÌÏ·_√ V‰w’ fi◊Ì ¿ı ’vÊÏ·_√ V‰w’ı › fi◊Ì. ±Î V◊Ò‚ F›˘Ï÷Ï·Ù√ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ ·Î¬˘ ‹Î≥· ±Î√‚ ÁÒZ‹ F›˘Ï÷Ï·Ù√ »ı ÿÎÿÎlÌ — ’ÿ˚√·fiÎ_ iÎı›˘ »ı ±ı ±Î¬Î ⁄˛õÎ_ÕfiÎ_ iÎı›˘ »ı. ±ı ±fiı ±ıfiÌ ±Î√‚ ÁÒZ‹÷fl fiı »ıS·ı ÁÒZ‹÷‹ F›˘Ï÷Ï·Ù√ »ı ±ı ±ÎI‹Î Á‰˝ iÎı›˘fiı ≠¿Î ¿flfiÎfl˘ ±ÎI‹Î »ı. ’˘÷ı iÎÎ÷Î »ı, ƒWÀÎ »ı ±fiı iÎı›˘ »ı. ±fiı ƒU›˘fiı ≠¿ÎÏÂ÷ ¿flÌ Â¿ı ±fiı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ≠¿ÎÂÌ Â¿ı »ı. ⁄ÌΩ_ ÷k‰˘fiı ΩHÎı ±fiı ’˘÷ı iÎÎ÷Î fiı ƒWÀÎ flËı. F›˘Ï÷V‰w’fiı ·˘¿˘ ±Î ·Î≥Àfi_ Œ˘¿Á Á‹∞ ⁄ıÃÎ. ±Î ≠¿Î ÿı¬Î› »ı ÷ı‹Î_fi˘ ±ı¿ı› ±ÎI‹≠¿Î fi◊Ì. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±ÎI‹Î V‰≠¿Î¿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ÎI‹Î — ≠¿Î V‰w’ ! ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ ⁄‘Î … √H΢fiı ΩHÎı, ’˘÷ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷fiı ΩHÎı ‹ÎÀı V‰≠¿Î¿ »ı. ±Î ‰Î_ÿflÎfiÌ ¬ÎÕÌ ±Î√‚◊Ì ’ÁÎfl ◊≥±ı I›Îflı √_‘Λ, ’HÎ
 • 15. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 83 84 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±ı √_‘ ≠¿ÎÂfiı ±˘»Ì ±Õı »ı ? ≠¿Î ÷˘ ≠¿Î V‰w’ı … flËı »ı. ÏV◊Ï÷fiı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Îfiı Á√_‘ı › ±Õ÷Ì fi◊Ì fiı ÿ√Ù‘ı › ±Õ÷Ì fi◊Ì. √_‘ ±ı ÷˘ ≠ë¿÷ν˝ — ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì … ’fl‹ÎI‹Î ◊Λ ±ı‹ ? ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı, ÷ıfiı ÷ı V’Âı˝ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î … ’fl‹ÎI‹Î »ı, Œ¿÷ ±ıfiı ¤Îfi ◊‰_ Ωı≥±ı. ±ÎI‹Î — Á‰˝T›Î’¿ ! “Ë_ ’fl‹ÎI‹Î »_” ±ı‰_ ÷‹fiı ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’HÎ ¤Îfi ◊≥ Ω› ÷˘ “÷‹ı” “’fl‹ÎI‹Î” ◊‰Î ‹Î_Õ˘. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î ÷˘ Á‰˝T›Î’¿ »ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠‹ı› ≠‹ÎHÎı ≠‹Î÷Î ! ≠‹ı› ±ıÀ·ı ¤Î…fi. CÎÕ΋Î_ ±ÎI‹Î — V‰¤Î‰fi˘ ¿÷ν ! ·Î≥À ‹Ò¿˘ ÷˘ ±Î¬Ì w‹‹Î_ Œı·Î›, ±fiı w‹fiÌ ⁄ËÎfl ‹Ò¿Ì±ı ÷˘ ±ı◊Ì ±Î “iÎÎfiÌ ’vÊı” iÎÎfi‹Î_ Â_ Ωı›_ ? ±ı‰_ ÷ı Â_ Ωı›_ ¿ı ±ÎI‹Îfiı › ‰‘Îflı ·Î≥À Œı·Î›. ±ÎI‹Î iÎÎfi¤Î‰ı ÿıË◊Ì »^À˘ ◊Λ I›Îflı ÷ı ±¿÷ν ¿è΢? ÷˘ ¿÷ν ¿˘HÎ ? ±Î …√÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı, ±Î Ïø›Î±˘ Á‰˝T›Î’¿ ±Î¬Î ⁄˛èÎÎ_Õ‹Î_ T›Î’ı, ±fiı ±iÎÎfi¤Î‰ı ≠¿ÎÂı ÷˘ ±‹¿ ¿≥ flÌ÷ı ◊Λ »ı ±ı iÎÎfi‹Î_ Ωı›_ I›Îfl◊Ì Á«˘À ◊≥ √›_. Á_ÁÎflfi˘ … ¤Î√ ≠¿ÎÂı. ¿÷ν ±ÎI‹Î fi◊Ì, ±ÎI‹Î ÷˘ ±ıfiÎ iÎÎfifi˘ ¿÷ν »ı, V‰Î¤Îω¿ ±fiı ±ÎI‹Î — ±ı¿ V‰¤Î‰Ì ! ω¤Îω¿ iÎÎfifi˘ ¿÷ν »ı. ±ı ÷˘ ≠¿ÎÂfi˘ … ¿÷ν »ı, ±ıfiÌ ⁄ËÎfl ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ √›˘ fi◊Ì. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î ÷˘ ⁄‘Î_fi˘ ±ı¿ … »ı ¿ı …ÿ˘ …ÿ˘ ? Ïø›Îfi˘ ¿÷ν ±ı ±ÎI‹Î fi◊Ì. ’˘÷ı iÎÎfiÏø›Î fiı ÿ½fiÏø›Îfi˘ … ÿÎÿÎlÌ — fl΋«_ƒ∞ ‹˘ZÎı √›Î I›Î_ ±ı‹fi˘ ±ÎI‹Î ÷˘ ¬fl˘ ¿ı ¿÷ν »ı, ⁄Ì…ı @›Î_ › ±ıfi_ ÁÏø›’HÎ_ fi◊Ì. ‹ÎhÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì fiËŸ ? ⁄ÌΩ_ ⁄‘Î_ ÷k‰˘fiÌ ÁÏø›÷Î µI’Lfi ◊≥ Ω› »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ¬fl˘. ±ËŸ ‹Ò¿Ìfiı ÷˘ fiÎ Ω›. ±ÎI‹Î — «ˆ÷L›CÎfi V‰w’ ! ÿÎÿÎlÌ — Ë_... ˉı fl΋«_ƒ∞ ‹˘ZÎfi_ Á¬ ¤˘√‰ı »ı ±fiı ±ËŸ ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î «ˆ÷L›CÎfi V‰w’ »ı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ’»Ì ¿ıÀ·Î_› ’Îfl ‰√flfiÌ ‰ıÿfiÎ ¤˘√‰ı »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿ ˢ› ÷˘ ÷˘ ±ı¿fiı ⁄Ì∞ ‰¬÷ı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±Î¿Î …ı‰˘ ÁÒZ‹ »ı. ÷˘ ±ı ⁄ıfi˘ Á¬ ◊Λ ÷˘ ⁄‘Î_fiı Á¬ ◊Λ, ±ı¿ ‹˘ZÎı Ω› ÷˘ ⁄‘Î_ … ‹˘ZÎı Ω›. ‹ı‚ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬Î› ? ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±ı¿ fi◊Ì, ’HÎ ±ı¿ V‰¤Î‰fi˘ »ı. …ı‹ ±Î Á˘ À«fiÌ ·¬ı·Ì Á˘fiÎfiÌ ·√Õ̱˘ ·Î¬ ˢ› ÷ı √HÎ÷flÌ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ·Î¬ ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Î ÷k‰ ÿflı¿ …B›Î±ı flËı·_ »ı. ±Î ÂflÌfl‹Î_ fiı ◊Λ, ’HÎ »ı‰Àı ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ËÌfl΋Î_ › ±Î¿Î ÷k‰ »ı, ’HÎ ËÌfl΋Î_ Á˙◊Ì ±˘»_ »ı ÷ı◊Ì ÷ı …·ÿÌ ¤Î_√ı fiËŸ. …ı‹ ±Î¿Î ÷k‰ ±˘»_ ÷ı‹ ‰V÷ ‰‘Îflı ¿ÃHÎ. ±ÎI‹Î ±Î¿Î ≠ë¿÷ν˝ — Á˘fi_. …ı‰˘ »ı ±ıÀ·ı ±Î¬Î ÂflÌfl‹Î_ ±Î¿ÎÂfiÌ ’ıà ⁄‘ı … flËÌ Â¿ı. ’λ_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ±ÎI‹ÎfiÌ √HÎ÷flÌ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ …ÿÎ ±Î¿Î …ı‰˘ ÁÒZ‹ »ı, ±ıÀ·ı ±Î_¬ı ÿı¬Î› fiËŸ, ’HÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı. …ÿÎ √HÎΛ. ’HÎ »ı‰Àı ±Î «ı÷fi ±ı … ¤√‰Îfi »ı. ÿıË ‰√flfiÌ ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î¿Î ˢ› ¿ı fiËŸ ?
 • 16. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 85 86 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î¿Î fiΠˢ›. ±Î¿Î …ı‰˘ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfi_ ±fi_÷ iÎÎfi, ±fi_÷ ÿ½fi ±fiı ±fi_÷ Á¬ ˢ› ! ’HÎ @›Î_ ⁄‘ı ≠ÁflÌ Ω› ±ı‰˘ »ı. √›_ ±ı Á¬ ? “V‰w’iÎÎfi” ‹Y›Î ’»Ì …ı‹ …ı‹ ±ÎI‹-≠ÿı¢ ÏfiflΉflHÎ ◊÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ±Îfi_ÿ ‰‘÷˘ Ω›. «ˆ÷L›fi˘ ±◊˝ Â_ ? iÎÎfi, ÿ½fi ¤ı√_ ¿fḻı ÷˘ «ˆ÷L› ¿Ëı‰Î›. ⁄Ì∞ ¿˘≥ ‰V÷‹Î_ «ˆ÷L› fi◊Ì. ‹ÎhÎ ±ÎI‹Î‹Î_ … ±fi_÷ iÎÎfi, ±fi_÷ ±ı¿ ±ÎI‹Î‹Î_ ±fi_÷Ì Â„@÷ »ı. ±fi_÷Î ∞‰˘ »ı, ÿflı¿ ∞‰ ÿ½fi »ı, ÷ı◊Ì ÷ıfiı «ˆ÷L›CÎfi ¿è΢. …ÿÌ …ÿÌ ≠¿ÚÏ÷fiÎ »ı. ÿflı¿fi΋Î_ …ÿÌ …ÿÌ Â„@÷ fiÌ¿‚Ì »ı, ±ıÀ·Ì „@÷ ±ı¿ ±ÎI‹Î‹Î_ »ı. …ıfi΋Î_ …ı ≠√À ◊≥ ±ı „@÷◊Ì ±ıfiÎ ±ÎI‹Î — ±fi_÷ ≠ÿı¢ ! fl˘À·Î fl‚Ì ¬Î› »ı. ±ÎI‹ÎfiÎ ±fi_÷ ≠ÿı¢ »ı fiı ±ı¿ ±ı¿ ≠ÿıÂı ±fi_÷ ±fi_÷ ±ÎI‹Î ±fi_÷ ≠ÿıÂÎI‹¿ »ı. ±ÎI‹Î ±ı¿ … »ı, ±ıfiÎ ¤Î√ …ÿÎ iÎΛ¿ ÂÏ@÷ »ı. ’HÎ iÎı›fiı iÎΛ¿ ‹Îfiı »ı ÷ı◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ ≠ÿı¢ ’fl …ÿÎ fiı ±ı‰_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ’HÎ ±ı ±fi_÷ ≠ÿı‰΂˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ı¿ ¿‹˝¿·_¿ ·Î√ı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷ ±Î‰flΛ »ı. ±Î ±ı¿ ≠ÿıÂı ±ı¿ ±ı¿ ’fl‹ÎHÎ «˘_Àı· »ı. …ı‹ ±Î’HÎı ‹√Œ‚Ì µ’fl ¬Î_Õ CÎÕÎfiÌ ±_ÿfl ·Î≥À ˢ› ±fiı ÷ıfi_ ‹˘œ_ ⁄_‘ ¿›Ù ˢ› ÷˘ ·Î≥À fiÎ «œÎ‰Ìfiı ÁοÏfl›Î Ë·Î‰Ì Ë·Î‰Ìfiı ⁄fiΉ̱ı »Ì±ı fiı ? ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±Î ±Î‰ı. ’Ì’‚ÎfiÎ {ÎÕfiÌ »Î· ’fl ·Î¬ ‰‚√ı fiı »Î· ÿı¬Î› fiËŸ ÷ıfiÎ ≠¿ÚÏ÷ flÎ÷ÿËÎÕ˘ ËÎS›Î … ¿flı »ı. ÷ı ±Î‹Î_ › …ıfiı ¬Î_Õ «œÌ √≥ ÷ı …ı‰_ »ı. ±Î ±ı¿ı„Lƒ› ∞‰fiı ±ı¿ ≥„Lƒ› …ıÀ·_ ¿Îb_ ’Õı ÷ıÀ·˘ ÷ıfi˘ ⁄‘_ ±Î‰flΛ_ fiı …ıÀ·_ ⁄Î¿Ì flËÌ √›_ ÷ıfi_ ÷ıÀ·_ flËÌ √›_. ⁄‘_ ≠¿Î ⁄ËÎfl ’Õı. ⁄ı ≥„Lƒ›fiı ⁄ı ≥„Lƒ› …ıÀ·_, hÎHÎfiı hÎHÎ fiı «Îflfiı Ïfi›‹Áfl «ÎS›Î … ¿flı »ı. F›Î_◊Ì F›Î_◊Ì ±Î‰flHÎ ÷ÒÀ›_ ˢ›, I›Î_◊Ì «Îfl …ıÀ·˘ ≠¿Î ⁄ËÎfl ’Õı. ’Î_« ≥„Lƒ› ±fiı ÷ı‹Î_ › ‹fiW›fi_ I›Î_◊Ì ±ıfiÌ Â„@÷ ≠√À ◊Λ. ¿˘≥fiı ‰ÎHÎÌfi_ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀ›_ ˢ›, »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ “Õı‰·’‹ıLÀ”, I›Î_ ⁄‘Î … ≠ÿı¢ ¬S·Î ◊≥ ¿ı ÷ı‹ ⁄Ï©fi_ ÷ÒÀ›_ ˢ› ÷˘ ÷ı ‰¿Ì·Î÷ … ¿›Î˝ ¿flı. ˉı ‰¿Ì·fiı ¿èÎ_ ˢ› »ı. ∞‰ ‹ÎhÎfiı fiÎϤfiÎ “ÁıLÀfl” ±Î√‚ ±ÎI‹ÎfiÎ ±Îà ≠ÿı¢ ¬S·Î ¿ı ÁÎËı⁄ ±ÎÀ·_ ¬ı÷fl …flÎ ¬ıÕÌ ±Î·˘fiı, ÷˘ ÷ı fiÎ ’ÎÕı. ¿ÎflHÎ ¿ı … ˢ›, …ıfiı ·≥fiı ±Î …√÷-T›‰ËÎfl ±˘‚¬ÎHÎ-Ï’»ÎHÎ ◊Λ »ı. ±ıfi_ ±ı ±Î‰flHÎ ¬Ò·ı·_ fiΠˢ›. ±ÎfiÎ◊Ì ÿflı¿ ∞‰fiı √Ò_«‰HÎ fi◊Ì ’Õ÷Ì. ±Î ±Îà ≠ÿı¢ ±Î‰flΛ ’HÎ ±Î ⁄‘_ Ïfi›‹Áfl ˢ› »ı. ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±ı‰_ fi◊Ì ⁄fi÷_ ÷˘ ¿˘≥ ¿˘≥fiı ±˘‚¬Ì › fiΠ¿ı fiı CÎıfl ’λ˘ › fiÎ ±Î‰ı. ’HÎ ¿ı ⁄‘Îfiı … Á◊ÎflÌ ¿Î‹fi_ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀÌ Ω› ÷˘ ÷ı ⁄‘Î_ Á◊Îfl … …±˘fiı, ±Î T›‰ÏV◊÷fiÌ √˘Ã‰HÎÌ ¿ı‰Ì Á_ÿfl »ı ! ±Î‰flH΢fiÌ ’HÎ ◊≥ Ω›, ±fiı ÷˘ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? ÏÂS’̿΋fi_ ±Î‰flHÎ ⁄‘Î_fiı ÷ÒÀÌ “Ï·Ï‹À” flÎ¬Ì »ı fiı ? ‹fiW›‹Î_ › ‰¿Ì·fiı ¿ÎHÎ_ ’Õ›_ ˢ› ÷ıfiÎ Ω› fiı ⁄‘Î_ … ÏÂS’Ì ◊≥ Ω›, ÷˘ ¿˘fiı I›Î_ ÏÂS’Ì ¿Î‹ ¿flı ’»Ì ? ±Î‘Îflı ÷ıfi_ ±ı ·Î≥fifi_ ÿ½fi ¬S·_ ◊≥ Ω›. “¿ıÏ‹VÀ”fiı ±ı ÏÿÂÎfi_ ⁄‘Î_ … “‰˘Ïfl›Á˝” ◊≥ Ω› ÷˘ ? ±ıÀ·ı ±Î “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ≠‹ÎHÎ◊Ì ¿ÎHÎ_ ¬S·_ ’Õ›_ ˢ›. fiÎfiÌ ¿ÌÕÌfiı › ¬S·_ ◊›_ ˢ›. ⁄‘_ “T›‰ÏV◊÷” flÌ÷ı ’ο›Î … ¿flı. ÕΘ¿Àfl˘, ‰¿Ì·˘, ⁄‘Î … ◊Λ iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ ±ı‹ ±Î‰flH΢◊Ì ±ÎI‹Îfi_ “·Î≥À” ±ıÀ·ı ÁË ¿˘≥fi_ «Î·ı. fiËŸ ÷˘ ⁄‘Î … ’vÊ˘ ◊≥ Ω› ÷˘ Â_ ◊Λ ? fl˘¿Î›ı·_ ˢ›. “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ÷˘ ⁄‘Î_ … ±Î‰flHÎ ÷ÒÀÌ √›Î_ ˢ› ÷ı◊Ì jÎ̱˘ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ’ˆHÎı ¿˘HÎ ? ¤√‰Îfi Á_’ÒHν ≠¿Î‹Îfi ◊›Î »ı ! Á_’ÒHν ÏfiflΉflHÎÌ› ◊≥ Ω› ÷˘ ’ÿ˚√· ’fl‹ÎHÎ ÷ı ±ı¿ ’HÎ ≠ÿıÂı “‹Îv_” ‹ÎL›Î‹Î_ fiÎ ±Î‰ı ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ÏÁ©˘fiı ÿflı¿ı ÿflı¿ ≠ÿı ¬S·Î ˢ›. ≠ÿıÂı ≠ÿıÂı I›Îflı ’˘÷Îfi_ Á_’ÒHν Á¬ ‰÷ν›.
 • 17. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 87 88 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±Î¬Î ⁄˛èÎÎ_Õfiı ≠¿Î‰ÎfiÌ ±ÎI‹Î‹Î_ „@÷ »ı. ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ Á‘Ì ±ÎI‹Îfi_ ±V’WÀ ‰ıÿfi »ı I›Î_ Á‘Ì ÿ—¬fiı ‰ıÿı, ±ıÀ·ı ¿ı ÿ—¬÷Ì ±Î¬Î ⁄˛èÎÎ_Õfiı ≠¿Î‰ÎfiÌ …ı V‰ Á_‰ıÿfi„@÷ »ı ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ÿÎœfiÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰ÎfiÎ ≠›Ifi‹Î_ ˢ›; F›Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿ı ¿Ëı‰Î› »ı. …ı‹fiı ±ÎI‹Îfi_ V’WÀ ‰ıÿfi ˢ› ÷ı ÿ—¬fiı ‰ıÿı fiËŸ, ’HÎ ΩHÎı ‹ÎhÎ. “V‰w’ iÎÎfi”‰Î‚Îfiı ÿÎœ ÿ—¬÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ı ÿ—¬ ¤˘√‰ı fiËŸ, ’HÎ ≠ë¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ √HΑ‹˝, ±fi_÷ iÎÎfi-±fi_÷ ÿ½fi ÷ıfi_ K›Îfi ±ıfi˘ ±ı‹fiı ⁄˘Ωı ·ÎB›Î ¿flı, ’˘÷Îfi_ Á¬ ±_÷flΛ; F›Îflı ±‹fiı ÷˘ ¿flı ÷˘ ÷ı ≠ÎM÷ ◊Λ ? ±‹Îv_ Á¬ ±_÷flΛ fiËŸ, ±ÎT›Î … ¿flı. ·˘¿˘ ΩHÎı ¿ı ±Î “ÿÎÿΔfiı ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ, ±‰U› ◊Λ. ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ …ıÀ·Î ΩH›Î ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› »ı, ’HÎ ±‹fiı ‰ıÿfiÌ› ±Áfl fiΠˢ› ! T›‰ËÎfl‹Î_ ÷ıÀ·Îfi_ K›Îfi ¿flı ÷˘ ÷ıÀ·Î ±ÎI‹ÎfiÎ ≠ÿı ¬S·Î ◊÷Î Ω›, ÷ı‹ ÷ı‹ ‰ıÿfiÌ› √HÎΛ. iÎÎfi ≠¿ÎÂı fiı ÷ı‹ ÷ı‹ ±Îfi_ÿ ‰‘÷˘ Ω›. ≠ë¿÷ν — ±Î ÂÎ÷Î-±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ±ÎI‹Îfiı fiËŸ ? ‹ËΉÌflfiı hÎHÎ ‰V÷fi_ iÎÎfi Ë÷_ — ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ÎI‹Îfiı ‰ıÿfi ˢ› … fiËŸ. ±ÎI‹Î Ωı ¿ÿÌ (1) ±ı¿ ’fl‹ÎHÎfiı Ωı≥ ¿÷Î Ë÷Î. ±ÂÎ÷Î ‰ıÿı ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î … fi ˢ›. ±ÎI‹Î ’˘÷ı ±fi_÷ Á¬fi˘ ‘HÎÌ (2) ±ı¿ Á‹›fiı Ωı≥ ¿÷Î Ë÷Î. »ı ! ±Î ⁄flŒ µ’fl ÿı‰÷Î ‹Ò¿›˘ ˢ› ÷˘ ⁄flŒ ÿ{Λ ? (3) ±ı¿ ≠ÿıÂfiı Ωı≥ ¿÷Î Ë÷Î. ≠ë¿÷ν — ÿı‰÷Î ÃflÌ Ω›. ±Î‰_ ÷˘ ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ωiÎÎfi »ı ! ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ V◊Ò‚ ÿά·˘ »ı, “±ı¿{ı¿À” fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î — ‰ıÿ¿ ? Ïfi‰ı˝ÿ¿ ? ±ÎI‹Î ÷˘ ±fi_÷ Á¬fi˘ ‘HÎÌ, ±ıfiı ÿ—¬ ±Õı … ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ±ıfiı ¬Î·Ì ±Õ‰Î‹ÎhÎ◊Ì Á¬ ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ÿÎœ ÿ—¬ı I›Îflı ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı “ÿÎœ ‹ÎflÌ fi◊Ì”. ’HÎ I›Î_ ¬ı_«ÎHÎ ◊Λ ÷ı Â_ ? ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ‰ıÿfi ¿˘HÎ ¤˘√‰ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — “‹fiı ÿÎœ ÿ—¬ı »ı,” ⁄˘·ı ÷ıfiı …⁄fl…V÷ “≥Œı¿À” ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfiı ¤˘√‰‰Îfi_ ˢ› fiËŸ, ÂflÌfl ’HÎ ¤˘√‰÷_ ◊Λ, ±ı¿Á˘ ’E«ÌÁ À¿Î ÿ—¬ ◊Λ ±fiı ⁄ÌΩı ‹ÎHÎÁ ÿÎœ ÿ—¬ı »÷Î_ fi◊Ì. ¬Î·Ì ±Ë_¿Îfl … ¿flı »ı ¿ı “‹fiı ±ÂÎ÷Î ‰÷ı˝ »ı.” ¬flÌ flÌ÷ı ‹˙fi Áı‰ı ÷ıfiı Á˘ À¿Î ‰ıÿfiÎ ◊Λ. ÷ı ¿˘≥ ±Ë_¿Îfl◊Ì ⁄˘·ı ¿ı, ±Î‰Ì ±Ë_¿Îfl ’HÎ ’˘÷ı ¤˘√‰÷˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ±Ë_¿Îfl ¿flı »ı ¿ı “‹ı_ ÿÎœ ÷˘ CÎHÎÎ ‰¬÷ ÿ—¬ı »ı,” ÷˘ ’«ÎÁ À¿Î ÿ—¬ ◊≥ Ω›. ¤˘√T›_ !” ±ÎI‹Î±ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¿˘≥ ωʛ ¤˘√T›˘ fi◊Ì, ¬Î·Ì ≥√˘≥{‹ ¿flı »ı ±ıÀ·_ …. “fl˘_√-Ï⁄·ÌŒ”◊Ì ¿÷ν’HÎÎfi_ ±Ë‹˚ ∂¤_ ‰ıÿfiÎfi˘ V‰¤Î‰ ¿ı‰˘ »ı ? Ωı ÷ıfiı ’Îfl¿Ì ΩHÎı ÷˘ ±ı ΩH›Î ◊›_. “‹ı_ ±Î ¿›Ù” ÷ıfiÎ Œ‚‹Î_ ÂÎ÷Î-±ÂÎ÷Î ‰ıÿı. ¿flı, ‰ıÿı fiÏË. “±Î ‹fiı ◊›_” ±ı‹ ◊›_ ÷˘ ‰ıÿı, ±fiı “±Î ÁËfi fi◊Ì ◊÷_” ⁄˘·ı ÷˘ ÿÁ √HÎ_ ◊≥ Ω›. ±ı¿ ’√ ÷ÒÀ÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄ÌΩfiı ±iÎÎfiÌ ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ¿S’Î_÷ ¿flÌfiı ‰ıÿı, “iÎÎfiÌ” iÎÎfi‹Î_ ¿Ë̱ı ÷_ › ÷ÒÀ ! flËÌfiı Ïfi¿Î· ¿flı, fi‰_ ¿‹˝ fiÎ ⁄_‘Λ. ±iÎÎfiÌ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı. ¿Î_ ÷˘ ¿˘”¿fiÌ µ’fl ¶ıÊ ¿flı, ¿Î_ ÷˘ ÕΘ¿Àfl µ’fl flÎ√ ¿flı, flÎ√¶ıÊ ¿›Î˝ ¿flı. flÎ√¶ıÊ “iÎÎfiÌ”fiı ±Ë_¿Îfl ˢ› fiËŸ ±ıÀ·ı ±ı ÿ—¬ ¤˘√‰ı fiËŸ. F›Î_ fiÎ ◊Λ ÷ı ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ÏfiÂÎfiÌ.
 • 18. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 89 90 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 …√÷ ±Î¬_ ’˘÷Îfiı “√‹ı” I›Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥ Ω›, ÷ı w’ … ±Â© µ’›˘√ ±ıÀ·ı ‹fiW›fiı ‹ÎflÌ fiÎ_¬ı, ‹fiW›fi_ ‹Î_Á ¬Î›. ◊≥ Ω›. ±fiı V‰w’ iÎÎfi ’»Ì ±ı ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Λ. ±ıfi_ Œ‚ fi¿˝√Ï÷. ≠ë¿÷ν — Ïfi‰ı˝ÿ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Â¤ µ’›˘√ ±ıÀ·ı ¿’À ¿flı. ¤ı‚Áı‚ ¿flı, V‰Î◊˝ ‹ÎÀı …^Ã_ ⁄˘·ı, ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ¿flı, ±ı ⁄‘˘ ±Â¤ µ’›˘√. ±ıfi_ Œ‚ ÿÎÿÎlÌ — Ïfi‰ı˝ÿ ±ıÀ·ı ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ±ı hÎHÎı › “≥ŒıÏ¿À‰” Ï÷›Ù«√Ï÷, …fiΉflfiÌ √Ï÷. ˢ‰Î »÷Î_ ’˘÷ı “±fi≥ŒıÏ¿À‰” flËı, ‰ıÿfiÎ fiÎ flËı. ÏÁ© ¤√‰Îfifiı Ïfi‰ı˝ÿ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı‹fiı ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î fi◊Ì. ‰ıÿfiÎfiÎ_ ¤ µ’›˘√ ±ıÀ·ı ‹fifiÌ Â„@÷, ‰ÎHÎÌfiÌ, ÿıËfiÌ, ±_÷—¿flHÎfiÌ ±Î‘Îflı Ïfi‰ı˝ÿ »ı. ±ı ¶_¶ »ı. ±ı¿·_ ‰ıÿ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ⁄‘Ì Â„@÷ ’Îfl¿Î ‹ÎÀı ‰’flΛ ÷ı ! Á_’ÒHν ¤‹Î_ flËı ÷ı ÿı‰√Ï÷ ‹ı‚‰ı fiı ¤Î¤‰Î‚˘ ‹fiW›‹Î_ ±Î‰ı. ΩHΉÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±ÎI‹Î ‰ıÿ¿ »ı fiı ¬‹‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ïfi‰ı˝ÿ¿ »ı. “© µ’›˘√” ±ıÀ·ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_ ±fiı Ë_ ±Î fi◊Ì ¿fl÷˘ ’HÎ ⁄Ì…_ ¿˘≥ ¿flı »ı” ±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ, ’˘÷ı ©‹Î_ flËı ±fiı Á΋ÎfiÎ ±ÎI‹Î ÷˘ ’fl‹ÎI‹ÎV‰w’Ì »ı. ±ıfiı ’HÎ ±Î ÿıËfiÌ ±Áfl ©ÎI‹Î …±ı ±ı. ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı, √…‰_ ¿Î’Ì fiÎ_¬ı ÷˘ › ±ıfiÎ ’ˢ_«ı »ı. ±ı ±Áflfiı “Ωı›Î” ¿›Ù ±ıÀ·ı »^À›Î ! ©ÎI‹Î … …±ı ÷ı © µ’›˘√ ! …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î› ±ı‹Î_. “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı ·ZÎ ⁄ıÁı I›Îfl◊Ì Â© µ’›˘√fiÌ Âw±Î÷ ◊Λ »ı, ±ÎI‹Î — © µ’›˘√ ! ±fiı Á_’ÒHν © µ’›˘√fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿èÎ_ »ı. ±Î ÿıËfiÌ ÁÎ◊ı ±ÎI‹Î »ı, ÷ı ±ÎI‹Îfiı µ’›˘√ ˢ‰˘ CÎÀı. © µ’›˘√ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ’vÊÎ◊˝ fi◊Ì. © µ’›˘√ «Ò¿‰˘ ‹fiW›˘ «Îfl ≠¿ÎflfiÎ µ’›˘√ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±Î Ωfi‰fl˘ ±ÎI‹Îfi˘ ±ıfiı ≠‹Îÿ ¿è΢. ±ı¿ ZÎHÎ ‰Îfl √ÎŒı· fiÎ flËı‰_ Ωı≥±ı. ±Î Àˇıfi µ’›˘√ ¿fl÷Î fi◊Ì. µ’›˘√ Œ¿÷ ±Ë_¿Îfḻ˘fiı … »ı. Ωfi‰fl˘ ÷˘ Á΋ı◊Ì ±Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘ I›Î_ √ÎŒı· flˢ »˘ ? F›Îflı ±Î ÷˘ ±fi_÷ ÁË…¤Î‰ı »ı. ±Î √Λ˘, ¤ı_Á˘fiı ÁË…¤Î‰ı flËı ¿ı ±Î ¬‰Î› fiı ±Î ±‰÷ÎflfiÌ ¤À¿Î‹HÎ »ı I›Î_ √ÎŒı· ¿ı‹ flËı‰Î› ? fiÎ ¬‰Î›. ≠ë¿÷ν — µ’›˘√ ±ıÀ·ı “±ı¿{ı¿˚À·Ì” ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ±ÎI‹ÎfiÎ «Îfl µ’›˘√ »ı. ±Â© µ’›˘√, ±Â¤ µ’›˘√, ÿÎÿÎlÌ — ±Î ’ˆÁÎ √H΢, Á˘ Á˘fiÌ fi˘À˘, I›Îflı ¿ı‰˘ µ’›˘√ ¤ µ’›˘√ ±fiı © µ’›˘√. flËı »ı ÷‹fiı? ÷ı CÎÕ̱ı µ’›˘√ «Ò¿˘ »˘ ? Ë_ ÷˘ ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ±Î ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÎ µ’›˘√, ÷ı “©ÎI‹Î”fiÎ ¿ı “≠Ï÷ÏWÃ÷ wÏ’›Î √HΉ΋Î_ µ’›˘√ fiÎ ÿ™. ±Î‹Î_ µ’›˘√ ÿÌ‘ı ¿ı‹ ’η‰ı ? ±ÎI‹Î”fiÎ ? ±Î‹Î_ ÷˘ ‹Îfl˘ ‹Ë΋ҷ˘ µ’›˘√ ⁄√Õı. ±Î µ’›˘√ ‰ıՌΛ »ı ÷ıfiÌ ¿˘≥fiı ¬⁄fl … ’Õ÷Ì fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi˘ ±Î¬˘ µ’›˘√ ¨‘˘ … ‰’flΛ˘ ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î hÎHÎ µ’›˘√ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹ÎfiÎ »ı ±fiı © »ı. F›Î_ µ’›˘√ ÿı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, …ı µ’›˘√ ÿÌ‘Î ‰√fl «Î·ı ÷ı‹ µ’›˘√ ÷ı ©ÎI‹Îfi˘ ±fiı ÷ı › ¬flÌ flÌ÷ı ≠iÎÎfi˘ »ı. »ı I›Î_ µ’›˘√ ÿı »ı ±fiı …›Î_ µ’›˘√ ÿı‰Îfi˘ »ı ÷ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì. ±Î µ’›˘√‹Î_ ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿_≥ ¿÷ν fi◊Ì. ±Î ¨CÎ ÁÎflÌ ±Î‰Ì ¿ı fiËŸ ±Î‰Ì, ±ıfiÎ ‹ÎÀı µ’›˘√ ÿı‰Îfi˘
 • 19. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 91 92 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ˢ› ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¨CÎ ±Î‰ı … fiËŸ. ±Î √ÎÕÌ «Î·÷Ì Ë˘› fiı ¿˘≥ © µ’›˘√ ˢ› I›Î_ ±Ï‰flÏ÷ ÁÎ◊ı Á_‰fl’Ò‰˝¿ Ïfi…˝flÎ ◊›Î ¿flı. ‹ÎHÎÁ ÕO⁄΋Î_ µ÷Ή‚ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷ı ÕO⁄΋Î_ ±Î‹ ÿ˘Õı, ÷˘ ÷ı ‰Ëı·˘ ÷‹Îfl˘ Ωı © µ’›˘√ ˢ› ÷˘ Á΋Îfi˘ √‹ı ÷ı µ’›˘√ ˢ› ÷˘ › ’ˢ_«Ì ¿ı ¬fl˘ ? ±ı‰_ ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ·˘¿˘ ÿ˘Õ‘΋ ¿flı »ı ! …flÎ ÷‹fiı ÷ı fiÎ ±Õı. ÂÎ_Ï÷ ’¿Õ˘ fiı ! ÏV◊fl÷Î◊Ì …±˘. “iÎÎfiÌ ’vÊ” Ïfifl_÷fl © µ’›˘√‹Î_ … ˢ›. “iÎÎfiÌ” Ïfi√˛*◊ ≠ë¿÷ν — ÏV◊fl ¿fl‰_ ±ıfi fi΋ µ’›˘√ ? ˢ› ÷ı◊Ì ±ı¿ ZÎHΉÎfl ’HÎ ±ı‹fi˘ µ’›˘√ ¿›Î_› ±À¿ı fiËŸ. ‹fifiÌ √Î_à eÀı I›Îflı √Î_É΂˘ ÷˘ ’Î ¿·Î¿, ±Õ‘˘ ¿·Î¿ ±ı¿ … ‰V÷‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Πˢ fiı ÷‹Îv_ Ï«kÎ fl‹HÎ÷Î ¿flı; “iÎÎfiÌ” @›Î_› ±ı¿ ZÎHÎ ±À¿ı fiËŸ ÷ı◊Ì ÷ı‹fi˘ µ’›˘√ ⁄Ì…ı ˢ› ÷ı ±ı µ’›˘√ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÂıÃfi_ ‘˘¿Õ_ ±ËŸ ¬Î÷_ ˢ› fiı Ïfifl_÷fl Œ›Î˝ … ¿flı, ÷ı‹fi˘ µ’›˘√ ⁄ËÎfl fiΠˢ›. “iÎÎfiÌ” ’˘÷ı √›Î ˢ› Ï‹·‹Î_, Ï«kÎfi_ Ãı¿ÎHÎ_ fiËŸ ! µ’›˘√ ‰√fl ¬Î› »ı B≤ËV◊ÿÂ΋Î_ flËı ’HÎ B≤ËV◊Ì fiΠˢ›, Ïfifl_÷fl ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı … ÷ıfiÎ_ ÷˘ ±Î ËÎÀ˝Œı≥· ±fiı O·Õ ≠ıÂfl ◊Λ »ı ·˘¿˘fiı ! ±ı‹fi_ ·ZÎHÎ ! ±‹Îflı µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ flËı. ≠ë¿÷ν˝ — µ’›˘√’Ò‰˝¿ …‹‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ë¿÷ν˝ — ±‹ı ÷‹fiı ≠ë˘kÎflÌ ¿fḻı I›Îflı ÷‹ı Âı‹Î_ ˢ ? ÿÎÿÎlÌ — ¿˘Ï‚›˘ ‹˘_‹Î_ ‹Ò¿›˘ ’»Ì ÷ıfi˘ V‰Îÿ ΩHÎı. ‹ı◊Ìfi˘ ÿÎÿÎlÌ — ±‹ı ±ıfiÎ iÎÎ÷΃WÀÎ flË̱ı ±ı … ±‹Îfl˘ µ’›˘√. V‰Îÿ ΩHÎı, ‹fl«Î_fi˘, ‹ÌÃÎ_fi˘, ‹flÌfi˘, ⁄‘Î_fi˘ … V‰Îÿ ΩHÎı, ÷ı ±Î ÂOÿ˘ fiÌ¿‚ı ÷ı flı¿Õ˝ ⁄˘·ı »ı, ±ı‹Î_ ±‹Îflı ¿_≥ ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. µ’›˘√’Ò‰˝¿fi_ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÎ ’fl µ’›˘√ flËı ±ıÀ·ı ±‹fiı ¬⁄fl ’ÕÌ Ω› ¿ı @›Î_ ¤Ò· ◊≥ ·˘Ï¤›Îfiı ·˘¤fi˘ µ’›˘√ flèÎÎ ¿flı, ‹ÎfiÌfiı ‹Îfifi˘ µ’›˘√ fiı @›Î_ µ’›˘√ fi◊Ì fl¬Î÷˘. ±Î “flı¿Õ˝” ÁÎ_¤‚˘ ÷˘ ÷‹fiı ¿ı‰_ V’WÀ flèÎÎ ¿flı. ±Î ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ‹˘ÀÎ µ’›˘√ Á_ÁÎflÌfiı flËı. ·Bfi‹Î_ ‹ÎfiÌ Á‹Ω› ¿ı ±Î‹Î_ ±Î ¤Ò· »ı fiı ±Î “¿flı¿À” »ı ?! ÷ı‰_ ±‹fiı ±‹ÎflÌ √›˘ ˢ› fiı …flο ËÎ◊ ΩıÕÌfiı …ı …ı ¿fl‰Îfi_ ’ı·˘ µ÷Ή‚‹Î_ ¤Ò·Ì ‰ÎHÎÌfiÌ “flı¿Õ˝” ‰Î√÷Ì Ë˘› I›Îflı flËı. √›˘ ÷˘ ±ı › ‹ËŸ »Î÷ÌfiÎ_ ’ÎÏÀ›Î_ ⁄ıÁÌ Ω›. fiı ±Îfiı ±Î‹ ¿flÌ ’Î_«ı › ≥ÏLƒ›˘fi˘ ±ıÀ-±ı-ÀÎ≥‹ µ’›Îı√ flάı ÷ı © fiάÌ fiı ÷ı‹ ¿flÌ fiάÌ ¿flı, ÷ıfiÎ◊Ì ‹ËŸ ¤›_¿fl ±Â¤ µ’›˘√ µ’›˘√. ◊Λ. ·˘Ï¤›˘ Âο ·ı‰Î √›˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfi˘ µ’›˘√ ¿≥ œ√·Ì ÁV÷Ì »ı ÷ı‹Î_ … ˢ›, ÷ı ÁÕı· … ·≥ ±Î‰ı ! ≠ë¿÷ν — ±Î’ iÎÎ÷΃WÀÎ flˢ, ÷ı ‰¬÷ı V‰-µ’›˘√ fiÎ flè΢ ¿Ëı‰Î› fiı ? ωʛ˘‹Î_ µ’›˘√ ¿’À ¿fl‰Î‹Î_ … flèÎÎ ¿flı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷΃WÀÎ flËı‰_ ±ı … V‰-µ’›˘√ ±fiı ’fl-µ’›˘√ ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ ’HÎ ‹ÎHÎÁ ±ÎI‹Îfi˘ ¤ µ’›˘√ ¿flÌ Â¿ı »ı. ¿˘fi_ fi΋ ? “Ë_ «_ÿ·Î·, Ë_ Œ·ÎH΢, Ë_ iÎÎfiÌ »_” ±ı ’fl-µ’›˘√ ¬˘À_ ◊Λ I›Îflı ÂÎjÎfiÎ ±Î‘Îflı “±Î‰_ fiÎ ¿fl‰_” ±ı‹ ¿Ëı ÷ı ±ÎI‹Îfi˘ ¿Ëı‰Î›. µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ‹_Ïÿfl ¿ı ÿıflÎÁfl‹Î_ Ω›, ÂÎj΢ ‰Î_«ı, ±ı ⁄‘˘ ¤ ‹fi‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ’ÏflHÎ΋ fiΠˢ›, ‰ÎHÎÌ‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ’ÏflHÎ΋ fiΠˢ› ±fiı ‰÷˝fi‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ’ÏflHÎ΋ fiΠˢ› ±ıfi_ fi΋ ≠I›ZÎ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷ı “© µ’›˘√” ¿Ëı‰Î›. © µ’›˘√.
 • 20. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 93 94 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi ! µ’›˘√ µ’›˘√‹Î_ flËı ±ıÀ·ı ΩB≤Ï÷ ΩB≤Ï÷‹Î_ … flËı, ⁄ËÎfl fiÎ ¬ı_«ı. ⁄ËÎfl …ı ÿı¬Î› ÷ı ÁËıΩ ÁËı… ÿı¬Î›. ’#ë¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ±‹Îflı µ’›˘√ µ’›˘√‹Î_ flËı, ±ıÀ·ı ±Î¬Î …√÷fiı ¤√‰÷˚ V‰w’ı Á‹…ı ÷˘ ±ı © µ’›˘√ ±ı‹Î_ ⁄ı µ’›˘√ ◊›Î. ÷˘ ¿›˘ µ’›˘√ ¿›Î µ’›˘√‹Î_ flËı ? ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·˘ µ’›˘√ ±ıÀ·ı …ı © µ’›˘√ »ı, ÷ı »ı. ±ı µ’›˘√ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı © Ωı‰Ì, ⁄ÌΩfiı © Ωı‰Î, ±ÎiÎ΋Î_ ±ÎI‹Î — ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ! flËı‰_ ±ı ⁄‘_ © µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı © µ’›˘√fiÌ µ’flı › ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î¬Î ⁄˛èÎÎ_Õfiı ≠¿Î‰ÎfiÌ …ı V‰Á_‰ıÿfi ÂÏ@÷ »ı µ’›˘√ flάı ¿ı © µ’›˘√ ¿ı‰˘ ‰÷ı˝ »ı. ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiı ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi. ¿ı‰‚ ±ÎI‹-≠‰÷˝fi ±ıfi_ fi΋ ¿ı‰‚iÎÎfi. iÎÎfiÏø›Î, ’Ëı·˘ © µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. µ’›˘√ µ’›˘√‹Î_ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi »ı. ÿ½fiÏø›Î, ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘¥ ≠‰÷˝fi fiËŸ ÷ıfi_ fi΋ ¿ı‰‚iÎÎfi. ±fi_÷ ≠ë¿÷ν — ±ı µ’›˘√ iÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î› ? Ω÷fiÎ ±fi_÷ ’›Î˝›˘‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ iÎÎfi ÏÁ‰Î› ±L› ¿_≥ … fi◊Ì ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi. ÿÎÿÎlÌ — © µ’›˘√ iÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î› ±fiı µ’›˘√ µ’›˘√‹Î_ ±ı ωiÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î›, ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î›. © …ıHÎı ±ÎI‹iÎÎfi ΩH›_ ±ıÀ·ı ’»Ì ¿ı‰‚iÎÎfi ⁄Ë ÿÒfl fi◊Ì. µ’›˘√fiÌ …ı ΩB≤Ï÷ »ı ÷ıfiÌ µ’flı › ΩB≤Ï÷ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ ΩB≤Ï÷ ±ÎI‹iÎÎfi ΩH›_ ±ı ¿ÎflHÎ ¿ı‰‚iÎÎfi »ı ±fiı ’ı·_ ¿Î›˝ ¿ı‰‚iÎÎfi »ı. »ı, »ıS·Ì ΩB≤Ï÷ »ı. “iÎÎfiÌ”fiÌ ΩB≤Ï÷ ±ı © µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›, ±fiı ÷ı◊Ì ÷˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı, ±ÎI‹iÎÎfi ΩH΢. ÷ıfiÎ µ’flfiÌ ΩB≤Ï÷ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfifi˘ µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±‹fiı ΩB≤Ï÷ ¿ı‰‚iÎÎfi ’΋ı ±ıÀ·ı ¿_≥ … ΩHΉΒHÎ_ fiÎ flèÎ_. ¿ı‰‚iÎÎfi ’flfiÌ ΩB≤Ï÷ flËı, ’HÎ …ı‰Ì ÷Ì◊Ù¿flfiÌ flËı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì fiÎ flËı. ±ıÀ·ı “±ıOÁ˘S›À” ! ¿ı‰‚ ’˘÷ÎfiÌ ÁkÎÎfiı ΩHÎı !! ±ÎI‹Î ÿıË V‰w’Ì ≠ë¿÷ν — ±_÷—¿flHÎfiÌ Ïø›Î‹Î_ …ı ‰¬÷ı µ’›˘√ flËı »ı, iÎı›- fi◊Ì, ‰ÎHÎÌ ¿ı ω«Îfl V‰w’Ì fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’Ì »ı ! iÎÎ÷Î Á_⁄_‘ flËı »ı, ÷ı ‰¬÷ı ’˘÷ı iÎÎ÷Î fiı ±_÷—¿flHÎ iÎı› flËı, ±ı‹Î_ ‹˘ZÎ ÿÒfl fi◊Ì; ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı … »ı. ±Î {άflÎ_ ‰‚B›Î_ »ı ÷ı◊Ì › ’λ_ ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ µ’›˘√ flËı ? ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰÷˘ fi◊Ì. ‹˘ZÎ ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ±Õı fiËŸ, ¿ÊΛ ◊Λ fiËŸ. l©Î’HÎı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_ ˢ› ÷˘ ÿıË ÁÎ◊ı ‹˘ZÎ fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ±Î iÎı›-iÎÎ÷Î Á_⁄_‘fiÎ µ’›˘√fiı ’ı·˘ µ’›˘√ ÷˘ ‹˘ZÎ ◊Λ. l©Î’HÎı ¿ı‰‚iÎÎfi ±ıÀ·ı ¿ı‰‚ÿ½fi. “ΩHÎı” ¿ı ¿ıÀ·˘ µ’›˘√ ¿Î«˘ ’Õ›˘, ¿ıÀ·˘ ’ο˘ ◊›˘. ÷Ì◊Ù¿fl˘fiı iÎı›- iÎÎ÷Î µ’flı › µ’›˘√ ˢ›, “¿ı‰‚” ⁄‘_ ˢ›. ≠ë¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi ωÂı Á‹Ω‰˘. ≠ë¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ iÎı›◊Ì »^À_ ’ÕÌ √›_ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ »ı. ±Î ÿıË »ı ±ı V◊Ò· V‰w’ »ı. ‹ËŸ ±_÷—¿flHÎ fiı ±ı ⁄‘_ ÁÒZ‹ V‰w’˘ ’HÎ »ı, ±fiı ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ iÎı›◊Ì »^À_ … ˢ›. ’HÎ iÎı›-iÎÎ÷Ή΂Π±ÎI‹Î »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ±ıÀ·ı ≠¿Î V‰w’ … »ı, Á_⁄_‘‹Î_ iÎı›fiÌ ΩıÕı »^À_ fi◊Ì ’Õ÷_, ±ıfiı Á_⁄_‘ flè΢ »ı ±fiı Á_⁄_‘fiı ≠¿Î‹› … »ı, ⁄Ì…_ ¿_≥ fi◊Ì ±ıfi_. …ı‹ ’fl‹ÎHα˘ ‰‘÷Î_ √›Î_ fiı ΩHÎı »ı ¿ı ±Î‰˘ Á_⁄_‘ »ı. ±Î’HÎı ‹Îfi÷Î √›Î ¿ı “Ë_ ‹fiW› »_, ±Î‹ »_, ÷ı‹ »_” ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı
 • 21. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 95 96 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ±iÎÎfi ¤HÎÌ «ÎS›Î. Á‹Ï@÷ ◊›Î ’»Ì ¿ı‰‚iÎÎfi ¤HÎÌ «Î·‰Îfi_ »ı. “±ıOÁ˘S›À” ÏÁ‰Î›fi_ ⁄Ì…_ iÎÎfi »ı ÷ı ±Îfi_ÿ fiÎ ±Î’ı, ±ı ÷˘ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄˘Ω CÎÀ÷Î Ω›, Á_ÁÎflfiÎ_ ·ŒflÎ_ »^À÷Î_ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‹Î√˝ÿ½fi ⁄÷Ήı ¿ı ¿ıflÌ √‚Ì »ı. …ı‹ ⁄˘Õ˝ ‹Îflı »ı fiı ¿ı “‹_⁄¥ ±Îfi_ÿ ‰‘÷˘ Ω›. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ’˘÷ı ’fl‹ÎI‹Î ◊Λ. …‰Îfi˘ flV÷˘”- ±ı‰Ì flÌ÷ı »ı. ¬Î·Ì ¿Ëı »ı ¿ı “÷_ ’ˆHÎÌ ±ıÀ·ı Á¬Ì ◊≥ …≥” ÷ı◊Ì ¿_≥ Á¬Ì ◊≥ √›˘ ? fiÎ, F›Îflı ±ıOÁ˘S›À iÎÎfi‹Î_ ¿ı‰‚ ±ıÀ·ı ±ıOÁ˘S›À, ⁄Ì…_ ¿_≥ … …ı‹Î_ ¤‚ı·_ fi◊Ì ÷ı ÷˘ ÷ı … w’ ◊≥ Ω›. ±ıOÁ˘S›À iÎÎfi. ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ÷ıfiı … ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı F›Î_ ’ÿ˚√· ±I›Îflı …‹˝fỉ΂Π¿˘≥ ’Ò»ı ¿ı ‰SÕ˝‹Î_ “Ï◊›flÌ ±˘Œ ’ÏflHÎÏ÷ ⁄_‘ ◊≥ Ω›. Á‰˝◊Î Ïfi… ’ÏflHÎÏ÷fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î‹Î_ ±ıOÁ˘S›ÏÀ{‹” »ı ¿˘≥ …B›Î±ı ? ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı ±Î “ÿÎÿΔ ±Î‰ı »ı. ¿ı‰‚ÿ½fi‹Î_ Ïfi… ’ÏflHÎÏ÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. Ïfi… ’ÏflHÎÏ÷ »ı ¿ı …ı “Ï◊›flÌ ±˘Œ ±ıOÁ˘S›ÏÀ{‹” … fiËŸ, ’HÎ “±ıOÁ˘S›ÏÀ{‹” Á_’ÒHν ◊Λ ±ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿ı‰‚ÿ½fi‹Î_ Ïfi… fiÎ “Ï◊›fl‹”‹Î_ ⁄ıÃı·Î »ı ! ÷Îflı …ı ’Ò»‰_ ˢ› ÷ı ’Ò». ±Î ’ÏflHÎÏ÷ µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ Á_’ÒHν ◊Λ »ı. Ïfi… “±ø‹Ï‰iÎÎfi” ±ıÀ·ı “Ï◊›flÌ ±˘Œ ±ıOÁ˘S›ÏÀ{‹” »ı. ’ÏflHÎÏ÷ µI’Lfi ◊›Î ⁄Îÿ ø‹ı ø‹ı ‰K›Î ¿flı ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’‹Î_ iÎÎfifi˘ V‰¤Î‰ … »ı ¿ı iÎÎfi ’˘÷ı ÷ÿ˚-w’οÎfl flËı. I›Îflı ±ı ’ÏflH΋ı. Ïfi… ’ÏflHÎÏ÷ ±ı ±ÎI‹¤Î‰fiÎ »ı, “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı ÿ½fi V‰w’ı flèÎÎ ¿flı, ≠¿Î V‰w’ı flèÎÎ ¿flı ±fiı ±Îfi_ÿ V‰w’ı flèÎÎ ±ÎI‹¤Î‰fiÎ fi◊Ì. ¿flı. F›Î_ Á‘Ì ¿ı‰‚iÎÎfi fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ‹ËŸfiÎ iÎı›˘ Ωı‰ÎfiÎ_ »ı, ‹ËŸ ¿ı‰‚ iÎÎfi ÁkÎ΋Î_ ’Õı·_ »ı, ’HÎ ±Î…ı µ’›˘√‹Î_ fi◊Ì I›Îfl ’»Ì ⁄˛èÎÎ_ÕfiÎ_ iÎı›˘ {‚¿ı. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±‹¿ … ±_¢ Á‘Ì iÎı›˘ ±Î‰÷_. ±Î ÁIÁ_√ ¿fḻı »Ì±ı ÷ı ÷ıfiı T›¿÷ ¿fḻı »Ì±ı. ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ±fiı ƒU›˘ {‚¿ı. Á_’ÒHν Ïfi‰ÎflHÎ ◊≥ …Âı ±ıÀ·ı Á_’ÒHν T›¿÷ ◊≥ √›_ ! ’»Ì ‹ÎflÌ Â©ÎI‹ ’ÿ ≠ÎM÷ ¿›Î˝ ’»Ì ‹ËŸ …ı iÎı› »ı ¿ı …ı “ÏÕV«Î…˝” ‹ÎŒ¿ ÷‹fiı ’HÎ ±Îfi_ÿ …Âı … fiËŸ. ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı Ω ±ËŸ◊Ì, V‰w’ı »ı ÷ıfiÎ ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. “ÏÕV«Î…˝” ±Î’HÎÎ ÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì, ÷˘ › ±ı fiÎ Ω›. “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÷Î⁄΋Î_ »ı. ±Î’H΢ ÷˘ iÎΛ¿¤Î‰ »ı. ≠ë¿÷ν — “±ıOÁ˘S›À fi˘·ı…”fiÌ “ÕıÏŒfiıÂfi” ±Î’Ì Â¿Â˘ ? ©ÎI‹Î ±ı ’fl‹ÎI‹Î fi◊Ì. ©ÎI‹Î ÷˘ ’fl‹ÎI‹ÎfiÎ “›ÎÕ˝”‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — “¿ıflÌ √‚Ì ·Î√ı »ı” ±ı iÎÎfi »ı fiı ? ¿ı ±iÎÎfi »ı? ±Î‰ı·_ V◊Îfi »ı. ©ÎI‹ ’ÿ ◊›Î ’»Ì ±Î√‚fi_ ’ÿ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ flËı »ı, ±ı »ıS·_ ’ÿ »ı. ≠ë¿÷ν — iÎÎfi »ı. ≠ë¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Λ I›Îflı ’fl‹ÎI‹’ÿ‹Î_ ±Î‰ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi »ı, ’HÎ ÷ı◊Ì ¿_≥ ‹˘œ_ √Y›_ ◊Λ ¬v_ ? ±ıÀ·ı …ı iÎÎfi◊Ì ‹˘œ_ √Y›_ fiÎ ◊Λ ±ı “±ıOÁ˘S›À” fiÎ ¿Ëı‰Î›. …ı ÿÎÿÎlÌ — ±Î ©ÎI‹ ’ÿ ≠ÎM÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±_ÂfiÌ iÎÎfi◊Ì Á¬ … ‰÷ı˝ ±ıfi_ fi΋ “±ıOÁ˘S›À”. F›Îflı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” Âw±Î÷ ◊Λ. Á‰ÎÙÂı ¿ı‰‚iÎÎfi »ı. ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±‹¿ ±_Âfi_ √˛ËHÎ ±ı iÎÎfi “±ıOÁ˘S›À” ◊Âı I›Îflı ⁄ËÎflfi_ ‰‚√HÎ »^ÀÌ …Âı, Á‰˝ ◊Λ ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ÷ÿ˚fi »^À˘ … ÿı¬Î›Î ¿flı, I›Îfl ’»Ì “±ıOÁ˘S›À” ±_÷flΛ˘ ÷ÒÀÌ …Âı fiı Ïfifl_÷fl ’˘÷Îfi_ ’fl‹Îfi_ÿ V‰w’ flËıÂı. ◊Λ.
 • 22. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 97 98 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ΩB≤Ï÷ ±ı … iÎÎfi »ı fiı Á_’ÒHν ΩB≤Ï÷ ±ıfi_ fi΋ ¿ı‰‚iÎÎfi. ÷ıfiı ‹ÎÀı I›Î√fiÌ …wfl fi◊Ì. ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÌ ΩB≤Ï÷, ±Hαı ±HÎ, ’fl‹ÎHαı ’fl‹ÎHÎfiÌ ΩB≤Ï÷ √…Á¿<‹Îflfiı ¤√‰Îfi fiı‹ÌfiÎ◊ ’ÎÁı◊Ì Â©ÎI‹’ÿ ≠ÎÅ ◊›_ ±ıfi_ fi΋ ¿ı‰‚iÎÎfi. ¿ı‰‚iÎÎfifi_ …ı ±Î¬flÌ ’√Ï◊›_ »ı ÷ı‹Î_ ¿ı‰‚ V‰w’fiÌ … fl‹HÎ÷Î flËı. Ë÷_ √…Á¿<‹ÎflfiÌ ⁄˛ÎõHÎ ¿L›Î ÁÎ◊ı Á√Î≥ ◊≥ Ë÷Ì. ’λ‚◊Ì ÷˘ ±ı ‰ˆflÎB›fiı ’΋ı·Î, ±ıÀ·ı ÿÌZÎÎ ·ı‰ÎfiÎ ◊›Î. ˉı Á˘‹ırfl ⁄˛ÎõHÎfiı © iÎÎfi ±ıÀ·ı “‰˘À ≥{ Ïfl›· ?” ±fiı “‰˘À ≥{ Ïfl·ıÏÀ‰ ?” ‹fi‹Î_ ‰ıfl ∂¤_ ◊›ı·_ ¿ı ‹ÎflÌ »˘¿flÌfiı fl¬ÕÎ‰Ì ‹ÎflÌ. ±ı¿ Ïÿ‰Á ±ı‹ ⁄ı ¤Î√ ’ÎÕı ÷ı ±fiı ω© iÎÎfi ±ıÀ·ı “Ï◊›flÌ ±˘Œ …_√·‹Î_ ÷‚Ή¿Î_Ãı √…Á¿<‹Îfl ©ÎI‹Îfi_ K›Îfi ¿fl÷Î Ë÷Î. ’•ÎÁfi ±ıOÁ˘S›ÏÀ{‹.” ω© iÎÎfi ±ıÀ·ı ’fl‹ÎI‹Î ! ‰Î‚Ì ⁄ıÃÎ Ë÷Î. ±ı‹fiı ÷˘ øÏ‹¿‹Î√˝‹Î_ ’•ÎÁfi ‰Î‚‰_ ’Õı. ±Î’HÎı ≠ë¿÷ν — “Ïfl›ÎÏ·ÀÌ” ±fiı “Ïfl›·” ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√˘ ±ËŸ ’•ÎÁfi ‰Î‚Ìfiı ⁄ıÃ˘ ˢ› ÷˘ ’Î ¿·Î¿ ’»Ì ‹Îflı ¿ÎœÌ ±Î·‰˘ »˘ ? ’Õı ’√. ±ıÀ·ı ±‹ı ÷˘ ¿Ë̱ı, ÷fiı ŒÎ‰ı ÷ı‹ ⁄ıÁ. ±Î ÷˘ ±ø‹iÎÎfi »ı ! ˉı √…Á¿<‹Îfl K›Îfi‹Î_ ⁄ıÃı·Î fiı I›Î_◊Ì ÷ı ‰¬÷ı Á˘‹ırfl ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı “Ïfl›ÎÏ·ÀÌ”◊Ì “Ïfl›·”‹Î_ ⁄˛ÎèÎHÎ ’ÁÎfl ◊÷˘ Ë÷˘. ÷ıHÎı √…Á¿<‹Îflfiı Ωı›Î ±ıÀ·ı ÷˘ ‹ËŸ ‰ıfl Ω‰. “Ïfl›ÎÏ·ÀÌ”◊Ì ‹ËŸ Ã_Õ¿ ±Î‰ı fiı ±fi¤‰ ◊Λ. ¬‚¤‚Ì ∂Û_, ø˘‘ı ¤flÎ≥fiı ±ıHÎı …‹Î≥fiÎ ‹Î◊ı ‹ÎÀÌfiÎ √ÎflÎfiÌ ≠ë¿÷ν — ¤√‰Îfiı ÏV◊÷≠iÎ ÿÂÎ ’»Ì ±ı¿ ’√ ’fl ∂¤Î Á√ÕÌ ⁄fiÎ‰Ì ±fiı ‹ËŸ ±_√ÎflÎ ‘√‘√ÎT›Î. I›Îflı √…Á¿<‹Îflı Ωı≥ flËÌfiı ÷’V›Î ¿flÌ I›Îfl⁄Îÿ ±ı‹fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›_. ÷ı ±Î’HÎı ±ı ⁄‘_ ·Ì‘_ Ë÷_ ¿ı “±˘ ˢ ˢ ! ±Î… ÷˘ ÁÁflÎ∞ ‹˘ZÎfiÌ ’ÎCÎÕÌ ⁄Î_‘ı »ı !” fiÎ ¿fḻı I›Î_ Á‘Ì ¿ı‰‚iÎÎfi @›Î_◊Ì ‹‚ı ? ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı Â_ ¿›Ù ? ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ iÎÎfiÏø›Î◊Ì ◊Λ, ±fiı ±Î ÷˘ ¤√‰Îfiı ÷ı‹fiı Á‹ΩT›_ Ë÷_ ¿ı, ““‹˘À˘ µ’Á√˝ ±Î‰Ì ’Õı I›Îflı ±iÎÎfiÏø›Î ¿Ëı‰Î›. ±ı¿ ’√ ’fl ∂¤Î flËı‰_ ±ı ÷˘ ËÃÎ√˛Ë ¿Ëı‰Î›. “©ÎI‹Î, ©ÎI‹Î” fiÎ ¿fl¢. ©ÎI‹Î ÷˘ V◊Ò· V‰w’ »ı, ÂOÿw’ ¤√‰Îfi ±Î‰Î ËÃÎ√˛ËÌ Lˢ÷Î. ¤√‰Îfifiı ÷˘ Á‹…‰_ ‹U¿ı· »ı. »ı. I›Îflı ÷˘ ÁÒZ‹ V‰w’‹Î_ …÷Î flËıΩı.”” ±ı‹HÎı ’Ò»›_, “ÁÒZ‹ V‰w’ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ·≥ Ω› »ı ‰Î÷fiı. Â_ »ı ?” I›Îflı ¤√‰Îfiı Á‹Ω‰ı·_ ¿ı, “Œ¿÷ ¿ı‰‚iÎÎfi … »ı, ⁄Ì∞ ≠ë¿÷ν — ›◊ÎA›Î÷ «ÎÏflh› ±ı … ¿ı‰‚iÎÎfi ? ¿˘≥ ‰V÷ fi◊Ì.” I›Îflı √…Á¿<‹Îflı ’Ò»›_, “¿ı‰‚iÎÎfifi˘ ±◊˝ ‹fiı Á‹Ω‰˘.” I›Îflı ¤√‰Îfiı Á‹ΩT›_, “¿ı‰‚iÎÎfi ±ı ±Î¿Î …ı‰_ ÁÒZ‹ ÿÎÿÎlÌ — ›◊ÎA›Î÷ «ÎÏflh› ’Òv_ ◊Λ I›Îfl ’»Ì ¿ı‰‚ iÎÎfi »ı ; F›Îflı ±„Bfi V◊Ò· »ı. ÷ı V◊Ò·, ÁÒZ‹fiı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ⁄Î‚Ì Â¿ı ◊Λ. ›◊ÎA›Î÷ ’»Ì ¿ı‰‚ «ÎÏflh› »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi @›Îflı ◊Λ ? »ıS·Î fiËŸ. ‹Îfl˘, ¿Î’˘, ⁄΂˘ ÷˘ › ’˘÷ÎfiÎ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’fiı ¿_≥ … ±‰÷ÎflfiÎ »ıS·Î_ ÿÁ-’_ÿfl ‰Ê˝ ¿ı »ı‰Àı ’Î_« ‰Êı˝ › ¿˘≥ Á√Î≥±˘, ±Áfl ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ±fiı √…Á¿<‹Îfl ‹Î◊ı ±_√ÎflÎ ‘Ì¿÷Î Ë÷Î I›Îflı T›Î‰ËÎÏfl¿ ¿ı fiÎÀ¿Ì› fiΠˢ› I›Îflı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiı fiÎÀ¿Ì› “Ë_ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ »_” ±ı‹ ⁄˘S›Î I›Î_ ¬˘’flÌ ŒÎÀÌ, ’HÎ ¿ÂÌ … Á√Î≥±˘ @›Îflı ¬ÁÌ ? ¤√‰Îfi ÷˘ ’flH›Î Ë÷Î, ⁄ı⁄Ì Ë÷Ì, »÷Î_ ±Áfl ÷ı‹fiı fiÎ ◊≥ ! › fiÎÀ¿Ì› flÌ÷ı CÎfl‹Î_ flËı÷Î Ë÷Î. hÎÌÁ‹ı ‰Êı˝ ±ı › »^À›_. ±fiΛ˝ ÿı‹Î_ ω«›Î˝ I›Îflı ¿ı‰‚iÎÎfi ∂’F›_. ÏÁ©Î_÷ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ¿ı‰‚ ◊÷Î_ ‰Î÷ … Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ±ÎI‹Î ’˘÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı. ’Ëı·Î_ ±‹¿ ‰Ê˘˝ ¿˘v_ ˢ‰_ Ωı≥±ı. ÷ı Ïfi›‹◊Ì … µÿ›‹Î_ ±Î‰ı »ı, ¿ı‰‚iÎÎfi ¿_≥ ·ı‰Î …‰Îfi_ fi◊Ì.
 • 23. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 99 100 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠ë¿÷ν — √…Á¿<‹Îflfiı ‹Î◊ı ’ÎCÎÕÌ ⁄_‘ΉÌ, ÷ı ‰¬÷ı ÷ı‹fiÌ ≠ë¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfiÌ ±fiı iÎÎfiÌ’vÊ ±ı‹Î_ Œıfl ¿ıÀ·˘ ? ÏV◊Ï÷ Â_ ? ‰ıÿfiÎfiÌ ±Áfl fiÎ ◊≥ ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı‹fi_ ·ZÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‰‚iÎÎfiÌ ¿˘HÎ ¿ı …ıfiı ⁄‘Ì ‰V÷ iÎÎfi◊Ì ÿı¬Î›, ’ıÁÌ √›_, ÷ı ? ±ıÀ·ı ⁄ËÎflfiÎ ¤Î√‹Î_ Â_ ◊Λ »ı ÷ıfiÌ ÷ı‹fiı ¬⁄fl F›Îflı “iÎÎfiÌ ’wÊ”fiı ⁄‘Ì ‰V÷ Á‹…‹Î_ ˢ›, ⁄Αı¤Îflı ˢ›. …›Îflı fiÎ flËÌ ? ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ’ÒHν Œ˘Õ ˢ›, ⁄Αı ¤Îflı fiΠˢ›. ¿ı‰‚iÎÎfiÌ ¿Î›˝ V‰w’ı ÿÎÿÎlÌ — ‰ıÿfiÎfiÌ ±Áfl ◊≥. flËı‰Î›_ fiËŸ I›Îflı ¤√‰ÎfifiÎ ◊›ı·Î ˢ› ±fiı iÎÎfiÌ ’vÊ ¿ÎflHÎ V‰w’ı ◊›Î »ı, ±ıÀ·ı ¿ı ÂOÿ˘ ›Îÿ ±ÎT›Î ¿ı ˉı «·˘ ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_. ±Áfl ◊›Î ‰√fl ±ÎI‹Î ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ_ ¿ÎflH΢ Áı‰Ì flèÎÎ_ »ı. ±ı ¿ı‰_ »ı ¿ı ±ı¿ ‹ÎHÎÁ ‰Õ˘ÿflÎ “ˢ‹ ÏÕ’ÎÀ˝‹ıLÀ”‹Î_ ’ıÁı ÷ı‰˘ fi◊Ì. …÷˘ ˢ›, ±ËŸ◊Ì ÿÎÿfl VÀıÂfi ’fl ‰Õ˘ÿflÎ …‰Î ‹ÎÀı √›˘ ˢ› fiı ±Î’HÎfiı ¿˘≥ ’Ò»ı ÷˘ ¿Ë̱ı ¿ı, ‰Õ˘ÿflÎ √›Î. ◊≥ flËı·Î ¿Î›˝fiı ≠ë¿÷ν — ÷ı ‰¬÷ı ·ZÎ “±ıÀ ±ı ÀÎ≥‹” ⁄ı …B›Î±ı flËı ? ¿ÎflH΋Î_ ±Îfl˘’HÎ ¿flÌ Â¿Î›. ‰ıÿfi΋Î_ fiı ±ÎI‹Î‹Î_ ? ±‹fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ±Î_√‚Ì ±ÕÌfiı »À¿Ì √›_, ’E›_ fiËŸ, «Îfl ÿÎÿÎlÌ — Âw±Î÷‹Î_ ‘Ò_‘‚_ flËı. ’»Ì ‰ıÿfi΋Î_ ·ZÎ »˘ÕÌ ÿı fiı ÏÕ√˛Ì ±˘»_ flèÎ_. ÷ı ±Î ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ fiÎ’ÎÁ ◊›˘ ÷ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı ¿Î‹ ±ı¿ ±ÎI‹Î‹Î_ … ’ıÁÌ Ω›. …ıfiı ±ÎI‹iÎÎfi fiÎ ‹Y›_ ˢ› ÷ıfiı ±Î‰Ì ·ÎB›˘. ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ±‘˘√Ï÷‹Î_ ·≥ Ω›, fiı iÎÎfiÌfiı ÷ı ‹˘ZÎı ·≥ Ω› ! ≠ë¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹fiı ±‹ı ≠ë˘ ’һ̱ı »Ì±ı ÷ıfiÎ …‰Î⁄ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ¿ı‰_ ÿı¬Î› ? ±Î¬Î ÿıË‹Î_ ±Î¿Î …ıÀ·˘ … Á«˘À fiı ÷IZÎHÎ ±Î’˘ »˘, ’HÎ ÷ı ¿˘≥ ÂÎjÎfiÎ ±Î‘Îflfi_ fi◊Ì Ë˘÷_. ¤Î√ ’˘÷Îfi˘ ÿı¬Î›. ±Î¿Î … ¬Î·Ì ÿı¬Î›, ⁄Ì…_ ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ, ÷˘ ÷ı ÷‹ı @›Î_◊Ì …‰Î⁄ ±Î’˘ »˘ ? ¿˘≥ ‹Ò÷˝ ‰V÷ ±ı‹Î_ fiΠˢ›. ±Î‹ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±P›ÎÁ ¿fl÷Î …‰Îfi_ »ı. ±fiÎÏÿ¿Î‚fiÎ ±fi˚-±P›ÎÁfiı “iÎÎfiÌ’vÊ”fiÎ ¿Ëı‰Î◊Ì ±P›ÎÁ ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ω«ÎflÌfiı ¿ı ‰Î_«ı·_ fi◊Ì ⁄˘·÷˘, ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ±Î‹ ◊÷˘ Ω›, ±P›ÎÁ ◊›˘ ±ıÀ·ı © ◊≥ √›_ ! Ωı≥fiı ⁄˘·_ »_. ±Î ÷‹ı ÁÎ_¤‚Ì flèÎÎ »˘, Ωı≥ flèÎÎ »˘ ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfifi˘ ≠¿Î »ı. ±Î ⁄‘Ì ‰ÎHÎÌ ¿ı‰‚ iÎÎfi‹› »ı. ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ_ ≠ë¿÷ν — “Ë_ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ »_” ±ı‹ ‰‘Îflı ⁄˘·Ì±ı ÷˘ ‰Î_‘˘ ±‹¿ … iÎı›˘ ±‹fiı ÿı¬Î÷Î_ fiΠˢ›. ±Î ÷˘ ÿÊ‹¿Î‚fi_ ¿ı‰‚iÎÎfi »ı ? »ı !! ÿÎÿÎlÌ — ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ’HÎ ÂOÿw’ı ⁄˘·‰Îfi˘ ±◊˝ fiËŸ, ±iÎÎfi◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ¿ı‰‚iÎÎfi Á‘ÌfiÎ ⁄‘Î … Œ˘Õ fiÌ¿Y›Î »ı, Á‹∞fiı ⁄˘·‰_ ÁÎv_. F›Î_ Á‘Ì ±Â© ⁄Î⁄÷ ±Î‰ı fiı ÷ı ‰¬÷ı ‹ËŸ ¿˘≥ ÂÎj΋Î_ …ÕÂı fiËŸ ±ı‰Ì ±’Ò‰˝ ‰Î÷˘ »ı. ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷˘ ’ÏflHÎ΋ ¨«ÎfiÌ«Î_ ◊≥ Ω› I›Î_ Á‘Ì “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ⁄˘·‰_ ÁÎv. »ı, ±Î V◊Ò· fi◊Ì. V◊Ò· ‰ÀÎT›_, ÁÒZ‹ ‰ÀÎT›_ ÁÒZ‹÷fl ‰ÀÎT›_ ±fiı ’»Ì ±Î√‚fiÌ lıHÎÌ‹Î_ “Ë_ ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ »_” ±ı‹ ⁄˘·Î›. √H΢fiÌ ±Î ÁÒZ‹÷‹fiÌ ‰Î÷ »ı. ‹ÎÀı “±Î” ’fl’˘À˘ ∞‰ı »ı I›Î_ Á‘Ì ¿Î‹ ¿ÎœÌ ¤…fiÎ ¿flı, ÷˘ ÏV◊fl÷Î flËı ! ±Î ‹Îv_ V‰w’ »ı ±fiı ±Î fi ˢ›, ·˘. ±ı »ı I›Î_ Á‘Ì ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚‰Î ‹‚ı, ’»Ì ±Î ·¬ı·Ì ‰ÎHÎÌ ±Î …ı ◊Λ »ı, ±ı ‹Îv_ V‰w’ fi ˢ›. ±ı‰_ ⁄˘·˘ ÷˘ › ¨«ÎfiÌ«Î_ ÷◊Îw’ Œ‚ ±Î’ı fiËŸ. ≠I›ZÎ ÁÎ_¤‚ı·_ ˢ› ÷ıfiı ÂOÿ ∂B›Î ‰√fl ’ÏflHÎ΋ ⁄_‘ ◊≥ Ω›, ±Áfl fiÎ ¿flı. ±ÎI‹Î Â_ »ı ? ±ıfiÎ √HÎ flËı fiËŸ. ±Î ÂOÿ˘ ±ı¿ı › fi¿Î‹Î …‰ÎfiÎ fi◊Ì. …ıfiÌ …ıÀ·Ì ÂÏ@÷ ÁÏË÷ ⁄˘·‰_, Ωı‰_, I›Îflı ±ı ≠¿Î‹Îfi ◊Λ. ±ıfiı ±ıÀ·_ ’Ϋfi ◊≥ …‰Îfi_. ±Î ¿ı‰‚iÎÎfi‹› ‰ÎHÎÌ »ı. F›Î_ ⁄Ï©
 • 24. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 101 102 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 “±ıLÕ”fiı (±_÷fiı) ’΋ı, ‹Ï÷iÎÎfi “±ıLÕ”fiı ’΋ı, I›Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ∂¤_ ±ÎI‹Î — Ïfi·ı˝’ ! flèÎ_ »ı. ±ı ≠¿Î ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì … µI’Lfi ◊›ı·˘ ≠¿Î »ı ! ±Î …√÷‹Î_ …ı ¿_≥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı …√÷fiı ’˘ÊΛ ›Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ …ı ±Î‰ı »ı ÷ıfiÎ◊Ì fiÎ ’HÎ ’˘ÊΛ, »÷Î_ Ë_ ¿_≥ … ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ı‰˘ …ı Á÷÷ A›Î· flËı‰˘ “©«ı÷fi” Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ … »ı. ÷ı ¿ı‰‚ÿ½fi »ı, ±ı Á‹… flËı‰Ì ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi »ı ! ‹fifiÎ …ı ¤Î‰˘ ∂¤Î ◊Λ »ı, ω«Îfl˘ ∂¤Î ◊Λ »ı, ÷ı ±iÎÎfiÿÂÎfi_ V’_ÿfi »ı. iÎÎfiÿÂ΋Î_ V’_ÿfi ⁄_‘ ◊‰Î◊Ì ‹fi µI’Lfi ±ÎI‹Î — ±Á_√ ! ◊÷_ fi◊Ì. ‰«fi ’HÎ ±iÎÎfiÿÂÎfi_ V’_ÿfi »ı. ¿Î›Î ’HÎ ±iÎÎfiÿÂÎfi_ V’_ÿfi »ı. ±iÎÎfiÿÂ΋Î_ µI’Lfi ◊›ı·Î_ V’_ÿfi˘ ±Î…ı “ÏÕV«Î…˝” V‰w’ı ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√ÌÏø›Î±˘◊Ì “©«ı÷fi” ÁΉ … »ı. ÏÕV«Î…˝ ‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊≥ ¿ı … fiËŸ, ÷ıfiÎ ÷flŒ µÿÎÁÌfi ¤Î‰ı ±Á_√ … »ı. ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√ÌÏø›Î±˘fi_ “©«ı÷fi” flËı‰Îfi_. iÎÎfiÿÂÎ ’»Ì V’_ÿfi fiËŸ ◊‰Î◊Ì ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi˘ iÎÎ÷΃WÀÎ ‹ÎhÎ »ı. Á‹Ì’‹Î_ flËı‰Î◊Ì ¤˛ÎÏ÷ µI’Lfi ◊Λ »ı. ⁄Lfiı µÿ˚¤‰ ◊÷˘ fi◊Ì. ‹fi ·Bfi ⁄fiΉı ¿ı ‹flHÎ ⁄÷Ήı ÷˘ ÷ı ⁄Lfiı‹Î_ “Ë_” ‰V÷±˘ V‰¤Î‰ı ¿flÌfiı …ÿÌ … »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ¿˘≥ Ïø›Î »ı … fiËŸ, µÿÎÁÌfi »_, ‰ÎHÎÌ ¿Ã˘fl V‰w’ı fiÌ¿‚ı ¿ı Á_ÿfl V‰w’ı fiÌ¿‚ı, ÷˘ ’HÎ ÷˘ ’»Ì ±Î ⁄‘Ì Á_√ÌÏø›Î±˘ ¿˘fiÌ »ı ? ’ÿ˚√·fiÌ. “Ë_” µÿÎÁÌfi … »_. ‰ÎHÎÌ ¿Ã˘fl V‰w’ı fiÌ¿‚ı fiı Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ’ÿ˚√· ËıflÎfi ¿flı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı, ±ı ’ÎÕ˘ÂÌ »ı. ’ÿ˚√· @›Îflı ÷˘ ◊›ı·Î ±Ï÷ø‹HÎfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ “Ë_” ¿flΉ_. ËıflÎfi fiÎ ¿flÌ Â¿ı ? ’˘÷ı ‰Ì›˝‰Îfi ˢ› I›Îflı. ±√fl ÷˘ ±ÎËÎfl Ï⁄·¿<· ±˘»˘ ·ı, ∞‰‰Î ’Òfl÷˘ … ·ı, ÷˘ ’ÿ˚√· ËıflÎfi fiÎ ¿flı. ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÎ ¤Î‰˘ ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·fiÎ …ı ¤Î‰˘ µI’Lfi ◊Λ »ı, ÷ıfiÎ ’fl◊Ì ‹Îfiı·˘ ±ÎI‹Î ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰˘ ¿flı »ı, ÷ıfiÎ◊Ì Â©ÎI‹Î ±ı Ïfi·ı˝’ »ı, ±Á_√ »ı, ±ıfiı Á_√ ±Õ÷˘ … fi◊Ì. Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊Λ »ı. ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Îfi˘ …ı …ı ¤Î‰˘ ◊Λ »ı ÷ı ⁄‘Î ËÌfl˘ ‹ßÌw’ ◊≥ √›˘ ? ¿ı ‹ßÌ ËÌflÎw’ ◊≥ √≥ ? ⁄Lfiı ’˘÷’˘÷Îfi_ … ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰˘ »ı, ©«ı÷fifiÎ fi ˢ›. ±ÎÀ·_ … …ı Á‹∞ √›˘ ¿Î‹ ¿flı »ı, ⁄Lfiı …ÿÎ … »ı. ±ı‰_ ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹Îfi_ »ı. ÷ıfi_ ¿Î‹ ◊≥ √›_. ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ Á_√‹Î_ flËı‰Î »÷Î_ ±Á_√Ì »ı, ÷ıfiı ¿˘≥ ÕÎCÎ ’Õı fiËŸ. ÁΛLÁ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î Á˘fi-÷Î_⁄_ »ı, ÷ı Á˘fiÎfiÎ V‰¤Î‰ ÷Î_⁄΋Î_ fiÎ ±Î‰ı fiı ÷Î_⁄ÎfiÎ V‰¤Î‰ Á˘fi΋Î_ fiÎ ±Î‰ı. ⁄Lfiı ΩıÕı ΩıÕı ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ±Á_√ »ı, »÷Î_ ÂflÌfl‹Î_ Â_ ¿Î‹ flËı‰_ ’Õı flËı, ÷˘ › ÁË ÁËfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı »ı. »ı ? CÎfl⁄Îfl, ⁄ˆflÌ, »˘¿flÎ_ I›ÎB›Î_ ±ı › ’ÿ˚√· ¤Î‰ »ı fiı ’ˆH›˘ ÿÎÿÎlÌ — ÿıËfi˘ Á_√ ÷˘ ÷Ì◊Ù¿fl˘fiı › flËı. ±ı‹fiı › ¿Îfi‹Î_ ±ı › ’ÿ˚√· ¤Î‰ »ı. ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰˘fiı ’˘÷ÎfiÎ ‹Îfiı »ı ÷ıfiÎ◊Ì ¬Ì·Î ¬˘ÁΛΠ÷ı › ‰ıÿ‰Î ’Õ›Î, ±ı › ÏËÁÎ⁄ »ı. ÿıËfi_ ±Î›W›¿‹˝ Á_ÁÎfl «Î·ı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı “‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ˢ› ÷ı ’fl_ ¿fl‰_ ’Õı, ’»Ì ‹˘ZÎı …‰Î›. ÿıË‹Î_ flËı‰Î »÷Î_ › ±Á_√ ¿˘≥ ¤Î‰ ¿flı … fiËŸ, ⁄Ì…_ ⁄‘_ …Õ »ı.” ’HÎ ±ıfiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ±fiı Ïfi·ı˝’ flËı‰Î› ±ı‰_ ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ωiÎÎfi »ı ! ±Î …ÕfiÎ ’HÎ ¤Î‰˘ »ı fiı ±ı ¤Î‰˘ ’HÎ …Õ »ı. “±Î «ı÷fi¤Î‰ »ı “÷_ ©ÎI‹Î »ı” ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ flè΢ »_ ±ı‰Ì Â_¿Î fiÎ ¿flÌÂ. fiı ±Î …դΉ »ı” ±Î Á‹Ω›_ ¿ı »^ÀÌ √›˘.
 • 25. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 103 104 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ’ÿ˚√·fiÎ ¤Î‰ ¿ı‰Î »ı ? ±ÎT›Î ’»Ì …÷Î flËı. ±fiı …÷˘ fiÎ ’»Ì ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ V‰¤Î‰fiı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ±fiı ±Î ‹fi, ‰«fi, flËı ÷ı ±ÎI‹¤Î‰ »ı. ’ÿ˚√·fi˘ ¤Î‰ ±ıÀ·ı ’Òflı·˘ ¤Î‰ »ı, ÷ı √·fi ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘fiı ’HÎ ΩHÎ̱ı »Ì±ı. ‹fi ±Î‰_ »ı, ‰ÎHÎÌfiÌ Àı‰ ±Î‰Ì ◊≥ …Âı. ±Î ⁄Ë {ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı ±fiı »ıS·Ì ÿÂÎfiÌ ‰Î÷ »ı. Ïfifl’ıZÎ »ı, Á΋Îfiı ±Ï≠› ◊≥ ’Õı ±ı‰Ì »ı, ¬flÎ⁄ ¤ÎÊÎ »ı, ±ı‰_ ⁄‘_ ÷‹ı ‰Î÷ »ı. ΩH΢ ¿ı fiÎ ΩH΢ ? ÷‹ı ±Î › ΩH΢ fiı “’ı·_” › ΩH΢. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı V‰-’fl ≠¿Î¿ »˘. ’˘÷Îfiı, “V‰” fiı ’HÎ ≠¿Î ¿flÌ Â¿ı ±fiı ±‹ı ÷‹fiı ‹ËÎI‹Î±˘fiı …ı ±ÎI‹Î ±ÎM›˘ »ı ÷ı Ïfi·ı˝’ … ’flfiı ’HÎ ≠¿Î ¿flÌ Â¿ı. ±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁ, “’fl” ±ı¿·Îfiı … ≠¿Î ±ÎM›˘ »ı. ‹fifiΠω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı, …ı …ı ¤Î‰˘ ±Î‰ı »ı, ÷ı ⁄‘Î ¿flÌ Â¿ı, V‰ fiı ≠¿Î fiÎ ¿flÌ Â¿ı. ±ı‹fiı ±ı‹ ◊Λ ¬v_ ¿ı ‹Îv_ ‹fi ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ »ı. ÷ı “±Î’HΔfiı ˵ ·ı’Ì fiά‰Î Ω›. Ïfi·ı˝’fiı ⁄Ë ¬flÎ⁄ »ı, ’HÎ ’λΠΩ› @›Î_ ? I›Î_ fiı I›Î_ … flËı‰_ ’Õı. F›Îflı ’HÎ ·ı’‰Î Ω› ÷ı‰Î »ı. ’HÎ ±ı ÷ÎflÎ ¤Î‰ fi◊Ì. …ı ’ÒflHÎ ◊›ı·Î ±ÎI‹iÎÎfi‰Î‚˘ ÷˘ …ÿ˘ flËı. ¤Î‰˘ »ı ÷ıfi_ √·fi ◊Λ »ı, ÷ı‹Î_ ÷fiı Â_ »ı ÷ı ? «Îfl ‰Ê˝ ’Ëı·Îfi˘ √fi˘ ˢ› ±fiı ÷ı ¿˘À˝‹Î_ ÿÀÎ≥ √›˘ ˢ› fiı ±Î…ı ¿Î√Ï‚›_ ±Î‰ı ¿ı ≠ë¿÷ν — Àı‰˘ ±fiı ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ ±ı fiÎ Á‹Ω›_. fiÎ ±Î‰ı ? ’Ëı·Î_fiÎ ’ÒflHÎfi_ ±Î…ı √·fi ◊Λ »ı, ÷ı‹Î_ ÷_ Â_ ¿Î‹ Õ›Î˝ ÿÎÿÎlÌ — ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰ ±ı¿·Ì fi◊Ì ¿ËÌ. ΩıÕı ÷ıfi˘ ¿flı »ı ? ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘◊Ì “Ë_” ‹@÷ V‰¤Î‰ ¿è΢ »ı ! V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ¿˘≥ ¿˘≥ Àı‰ ¬Ò⁄ ΩÕÌ Ë˘› »ı, … »_ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√ÌÏø›Î±˘◊Ì “Ë_” ±Á_√ … »_. ¿˘≥ Àı‰ »ı ÷ı Ï⁄·¿<· ’Î÷‚Ì Ë˘› »ı, fi¬fiÎ …ıÀ·Ì … ’Î÷‚Ì Ë˘›, ±Î Á_√ÌÏø›Î±˘ ±ı ⁄‘Ì V◊Ò· Ïø›Î±˘ »ı, ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ Ï⁄·¿<· ÷ı ±ı¿ ¿ı ⁄ı ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ±ıÀ·ı ¬·ÎÁ ◊≥ Ω›. ±fiı …ı Àı‰ ÁÒZ‹ »ı. ⁄ı ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ¤ı√Î ¿fl‰Î ˢ› ÷˘ › ◊Λ fiËŸ. ±Î ÷˘ ¬Ò⁄ ΩÕÌ Ë˘› ÷ıfiÎ_ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¬Ò⁄ ¿fḻı, »˘·-»˘· ¿fḻı I›Îflı ¤˛Î_Ï÷◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ÎI‹Î, ±ı¿ ZÎHΉÎflı › flÎ√̶ıÊÌ ◊›˘ ±ı CÎÁÎ≥ Ω› ! fi◊Ì, ±Î ÷˘ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±ı‰ ·Î√ı »ı. ±fiÎI‹Î ¿˘≥ ÿËÎÕ˘ ◊›˘ fi◊Ì fiı ±fiÎI‹Î, ±ÎI‹Î ¿›Îflı› ◊›˘ fi◊Ì. Œ¿÷ fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ … ⁄ıÁÌ √≥ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘ …ı »ı ±ı ÷˘ ‹flı I›Îflı »^Àı ±ı‰Ì »ı, »ı ¿ı “±Î Ë_ ¿fl_ »_.” ’HÎ ±ıfi˘ …ı V‰¤Î‰ »ı, ±ı CÎÁÌ fiά‰˘ Ωı≥±ı. ’Î÷‚Î flÁ◊Ì ⁄_‘Λı·Ì Àı‰˘fiÎ_ ÷˘ ⁄ı-’Î_«-‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl¢ ÷˘ ±ı ∂ÕÌ …Âı, ±ÎI‹Î ±Á_√ … »ı. ¬Î÷Ì ‰¬÷ı …ÿ˘ »ı, ’Ì÷Ì ‰¬÷ı …ÿ˘ ’HÎ ΩÕÎ flÁ‰Î‚Îfiı ÷˘ ’Î_«Á˘ ’Î_«Á˘ ‰¬÷ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı. »ı. ±ÎI‹Î …ÿ˘ ˢ› ÷˘ … ±ı ΩHÎÌ Â¿ı, fiËŸ ÷˘ ±ı ΩHÎÌ fiΠ¿ı. fiı ¿ıÀ·Ì¿ √Î_Ã˘, ·˘¤fiÌ √Î_Ã˘ ÷˘ ±ıÀ·Ì ‹˘ÀÌ Ë˘› ¿ı fl˘… ⁄O⁄ı hÎHÎ hÎHÎ ¿·Î¿ ·˘¤fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl ¿fl ¿flı ÷˘ › » ‰Êı˝ › ’ÒflÌ fiÎ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘ ±fiı ÷ıfi˘ V‰¤Î‰ ! ◊Λ ! ±fiı ¿˘≥fiı ·˘¤fiÌ √Î_à ±ı‰Ì ˢ› ¿ı ±ı¿ ÿËÎÕ΋Î_ ¿ı hÎHÎ ¿·Î¿‹Î_ ¬·ÎÁ ¿flÌ fiάı ! ±ı‰Î Ω÷Ω÷fiÎ V‰¤Î‰ flÁ ˢ› »ı. ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘ ±fiı ÷ıfiÎ V‰¤Î‰fiı “©«ı÷fi” ΩHÎı »ı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰-V‰¤Î‰fiı ’HÎ “©«ı÷fi” ΩHÎı »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı Á_›˘√˘ — ’fl fiı ’flΑÌfi ! V‰-’fl ≠¿Î¿ »ı. V◊Ò˚Ò· Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘, ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√˘ ’fl »ı ±fiı ±ÎI‹Îfi˘ ‹˘ZÎ√Î‹Ì V‰¤Î‰ »ı, iÎÎ÷΃WÀÎ »ı. fiı V‰w’iÎÎfi ’flΑÌfi »ı ±fiı ©«ı÷fi ÷ıfi_ iÎÎ÷΃WÀÎ ‹ÎhÎ »ı.
 • 26. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 105 106 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 V◊Ò· Á_›˘√˘ ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl◊Ì ¤ı√Î ◊Λ »ı, ÷ı »ı. V◊Ò‚ Á_›˘√˘ ¿Ë̱ı »Ì±ı, fi‰_ «Î…˝ fiÎ ◊Λ ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı. ±Î ÁËı·Î‹Î_ µ’ÎÏ‘ V‰w’ »ı, »÷Î_ ÷ıfiÎ ±Î’HÎı iÎÎ÷΃WÀÎ flËÌ Â¿Ì±ı »Ì±ı. ÁËı·˘ ±ÎI›_Ï÷¿ ‹Ï@÷fi˘ ‹Î√˝ »ı ! …ıfiı ±ı ‹‚Ì √›˘ ±ı »^ÀÌ ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ±ø‹Ï‰iÎÎfi »ı, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ …ı ÿıËfiÌ ±_ÿfl µI’Lfi √›Î !! ◊Λ »ı, ‹fifiÎ, ⁄ÏK‘fiÎ, Ï«kÎfiÎ, ±Ë_¿ÎflfiÎ ±ı ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ »ı, fiı ’λΠ«_«‚ ¤Î√fiÎ »ı. «_«‚ ¤Î√ ±ı ÁÒZ‹ »ı. ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√ ÷˘ ≠οÚ÷ √H΢ — ±ÎI‹ √H΢ ! ≠√À ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω›. ‰ÎHÎÌ ÁÒZ‹-¤Î‰ı µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı V◊Ò· ¤Î‰ı ≠√À ◊Λ »ı. ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√ ÁÒZ‹-V◊Ò· ¿Ëı‰Î›. ±Î ⁄‘Î ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Î, ÷ı ‹ÎÀı ’ÎhÎ ◊‰Î ÁÎflÎ √H΢fiÌ Á_›˘√˘ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi »ı. ±ıfiı ’¿Õ›˘ ’¿ÕÌ Â¿Î÷˘ fi◊Ì, ±fiı …wfl ¬flÌ? ¤√ÎÕ›˘ ¤√ÎÕÌ Â¿Î÷˘ fi◊Ì. Á_›˘√ ‹ÎhÎ iÎı› V‰w’ »ı fiı ±Î’HÎı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. √H΢fiÌ …wfl fi◊Ì, ÏfiW¿ıŒÌfiÌ …wfl »ı. √HÎfiı iÎÎ÷Î »Ì±ı. Á_›˘√ ¬ÿ … ω›˘√Ì V‰¤Î‰fi˘ »ı. ‹ÎÀı iÎÎ÷΃WÀÎ Â_ ¿fl‰ÎfiÎ ? ±Î ⁄‘Î ÷˘ ≠οÚ÷ √H΢ »ı, ’˙ÿ˚√Ï·¿ √H΢ »ı. flËıÂı ÷˘ ±ıfi˘ ω›˘√ ≥ÀÁıSŒ ◊≥ …Âı. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿˘≥ ¿÷˝T› flËı÷_ fi◊Ì. ±ı ‹ÎhÎ iÎÎ÷΃WÀÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËÌ Â¿ı »ı. ≥ÏE»÷ ¿ı ≠ë¿÷ν — ±Î ⁄‘Î √H΢ ÷˘ ±ÎI‹ÎfiÎ … ˢ› fiı ? ±ÏfiÏE»÷ Á_›˘√ ˢ› ÷ıfi˘ ω›˘√ ◊Λ »ı. √‹÷Î Á_›˘√fiı ’¿Õ›˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì. ÷‹ı ≠¿ÚÏ÷fiı ’¿ÕÌ Â¿Î÷˘ fi◊Ì, fiÎ √‹÷Î Á_›˘√fiı ¤√ÎÕ›˘ ¤√ÎÕÌ Â¿Î÷˘ fi◊Ì. ±Î‘Ìfi »˘, ±fiı ≠¿ÚÏ÷fiÎ √H΢ ±fiı ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ Á‰˝◊Î …ÿÎ »ı. ‹ÎÀı ÏfiÏç÷ flËı‰_. Á_›˘√ ±Î’HÎÎ ¿Î⁄Ò‹Î_ fi◊Ì. ±Î “ÿÎÿΔfiÌ ±ÎiÎÎ »ı ‹ÎÀı ŒÎ_ÁÌfi˘ Á_›˘√ ∂¤˘ ◊Λ ÷˘ ÷ı ’HΠω›˘√Ì V‰¤Î‰fi˘ »ı, ≠¿ÚÏ÷fi˘ ±ı¿ ’HÎ √HÎ “©«ı÷fi”‹Î_ fi◊Ì ±fiı “©«ı÷fi”fi˘ ±ı‹ ΩH΢. ±Î’HÎÌ ’ÎÁı fiΉ_÷ »ı ÷ı … ·≥ …Âı fiı ? ±fiı ÷ı ’λ_ ±ı¿ ’HÎ √HÎ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ fi◊Ì, ⁄Lfiı √HÎı ¿flÌfiı Á‰˝◊Î …ÿÎ »ı. “T›‰ÏV◊÷”fiÎ ÏËÁÎ⁄‹Î_ ±Î‰Ì √›ı·_ ˢ› ÷˘ ÷ıfiı ¿˘≥ ¿ÎœfiÎfl fi◊Ì. vvvvv ‹ÎÀı “T›‰ÏV◊÷”‹Î_ …ı ˢ ÷ı ¤·ı ˢ. ±Î ‰Î÷ …ıHÎı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›˘˝ »ı ÷ıfiı … ·Î√ ’Õı »ı. ⁄ÌΩ ‹ÎÀı ·Î√ fi◊Ì ◊÷Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ÎI‹ÿÂ΋Î_ ±ÎT›Î ÏÁ‰Î› √΂˘ ⁄˘·ı fiı ’»Ì ⁄˘·ı ¿ı ‰ÎHÎÌ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi »ı ÷˘ ÷ıfi˘ ÿv’›˘√ ◊≥ Ω›. ’»Ì ‹fi‹Î_ fiyÌ fiÎ ¿flı ¿ı ±Î‰_ ¬˘À_ fi◊Ì ⁄˘·‰_. ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ≠√Ï÷ fl_‘Î≥ Ω›. F›Îflı …ıfiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ »ı. ÷ı ÷˘ ±I›_÷ Ω√˛÷’HÎı V◊Ò· Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘ fiı ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√˘fi˘ iÎÎ÷΃WÀÎ flËı fiı ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÎ‰Ì ±ıfi˘ Ïfi¿Î· ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ˉı ÿ¿Îfi ¬Î·Ì ¿fl‰Ì »ı ±ı‹ fiyÌ Ë˘› »ı. ±ø‹Ï‰iÎÎfi …ÿ_ … »ı. ±ı‹Î_ ±‹ı ’Ëı·_ «Î…˝ ◊÷_ ⁄_‘ ¿flÌ ±Î’̱ı »Ì±ı ±fiı …ı ÏÕV«Î…˝ flËı »ı ÷ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘

×