Spiritual aaptvani 03 03-upo

321 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 03 03-upo

 1. 1. µ’˘ÿ˚CÎÎ÷ ÷˘ › ¿Î‹ fiÎ ◊Λ fiı ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi ÷˘ ±_÷—‹ËÒ÷˝‹Î_ ’HÎ “±ıOÁ˘S›À” ⁄fiΉı ! ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi. ‘Î÷±˘fiÎ_ Ï‹lHÎfi_ ω¤Î…fi ≠I›ı¿fiÎ √HΑ‹˝fiÎ iÎÎfifiÎ ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì ±fi_÷ ·ZÎ ‰Ÿ‘ΛÎ, Ï¿_÷ “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı” ±ı … ±Î‘Îflı ◊Λ. ÷ı‰Ì … flÌ÷ı ±ÎI‹Î-±fiÎI‹ÎfiÎ Ï‹lHÎfi_ ω¤Î…fi ·ZÎ fiÎ Á‘Λ_. ÁΫ˘ ‹Î√˝ … “Ë_ ¿˘HÎ »_”fiÌ Â˘‘fi˘ »ı ±√fl ÷˘ ÷ı ⁄LfiıfiÎ √HΑ‹˝ …ı ΩHÎı ÷ı … ’flÊ ‰ˆiÎÎÏfi¿ ≠›˘√ ¶ÎflÎ ¿flÌ Â¿ı. flV÷˘ «Ÿ‘fiÎflÎ › ÁΫΠ‹Î√˝ ÷flŒ ¿Ëı‰Î›. ’ı’fl ’fl ’ı≥LÀ ¿flı·˘ ÿ̉˘ ≠¿Î fiÎ ±Î’ı, ‹ÎhÎ ÿ̉ÎfiÌ w’flı¬Î … ±Î’Ì ΩHÎı. ≠¿Î ÷˘ ≠I›ZÎ, ±fiÎÏÿ◊Ì Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷±˘ ÷flŒ ‰‚ı·Ì ƒÏWÀfiı “iÎÎfiÌ ’flÊ” ≠√À ÿ̉˘ … ’Î◊flı ! ±◊ν÷˚ ±ÎI‹iÎÎfifiÌ ≠΄M÷ ≠√À ≠I›ZÎ “iÎÎfiÌ Ïfi…fiÎ ±Ï‰fiÎÂÌ V‰w’ ÷flŒ ‰Î‚Ì ±Î’ı …ı ŒflÌ @›Îflı› I›Î_◊Ì Ï‰¬ÒÀÌ ’flÊ” ◊¿Ì … Â@› »ı. fiÎ ’Õı ! ƒÏWÀŒıfl◊Ì … Á_ÁÎfl ¬Õ˘ flè΢ »ı ! iÎÎfiÌfiÌ ÏÿT›ÎÏ÷ÏÿT› ÿıHÎ »ı ¿ı ÷ı±˘ ±_÷—‹ËÒ÷˝‹Î_ ±ÎI‹ƒÏWÀ ¿flÌ ±Î’ı, ÏÿT› ƒÏWÀ ±Î’ı ÷‹Î‹ ÂÎj΢ ±ı¿Ì ±‰Î…ı ⁄˘·Ì ∂ÛÎ_, “±ÎI‹iÎÎfi ΩH΢” ’HÎ …ı V‰-’flfiÎ ±ÎI‹V‰w’fiı … ¤Î‚ı. ƒÏWÀ ƒWÀ΋Î_ ÏV◊fl ¿flÌ ±Î’ı. ’»Ì flı ! ±ı ÂÎj΋Î_ fi◊Ì Á‹Î›_, ±ı ÷˘ iÎÎfiÌfiÎ xÿ›‹Î_ Á‹Î›ı·_ »ı. ’˘÷Îfiı ¬Î÷flÌ ◊Λ ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_ !” ƒÏWÀ ’HÎ ⁄˘·÷Ì ◊≥ Ω› ±fi_÷ ≠οÚ÷ ±‰V◊α˘‹Î_ ±À‰Î›ı·˘ Ïfi…»_ÿı ¿≥ flÌ÷ı ÷ı‹Î_◊Ì ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ⁄Lfiıfi˘ ¤ıÿ ÷ÒÀı fiı ±¤ıÿ ◊≥ Ω› ! ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì ±ÎI‹w’ ◊Λ ?! …ı …ı Ïø›Î ¿flÌfiı, ÷’, …’, K›Îfi, ƒÏWÀ ƒWÀ΋Î_ ’Õı I›Î_ Á‹√˛ ÿ½fi ¬S·_ ◊Λ. ƒÏWÀ ƒWÀ΋Î_ ’Õı, ›˘√, Á΋ÎÏ›¿ ¿flÌfiı ÏV◊fl÷Î ≠ÎM÷ ¿fl‰Î Ω› ÷ı ÷˘ V‰¤Î‰ı … «_«‚ ƒÏWÀ V‰¤Î‰ÁL‹¬ ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷Îfiı ’˘÷ÎfiÎ ÿfl ±Á· © V‰w’fiÌ »ı, ÷ı ÂÌ flÌ÷ı ÏV◊fl ⁄fiı ? “ÿfl±Á· ±ÎI‹Î” V‰¤Î‰◊Ì … ±«‚ ≠÷ÌÏ÷ ◊Λ, ’»Ì ƒÏWÀ fiı ƒWÀÎ ±ˆ@›¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ! ±ÎI‹ƒÏWÀ »ı ±ıÀ·Ì … Á‹…HÎ ŒÌÀ ¿flÌ ·ı‰ÎfiÌ »ı ! I›Î_ Ïfiflο>‚÷Î, ±ÎI‹ƒÏWÀ◊Ì ‹˘ZÎfiÎ_ ¶Îfl ¬Ò·ı ! ÿı˃ÏWÀ, ‹fi˘ƒÏWÀ◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ±ÎflΑfiÎ iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎΠωfiÎ ◊‰Ì ±Â@› »ı ! Á_ÁÎfl ÁΩ˝›. “iÎÎfiÌ” ÷˘ Á_iÎÎ◊Ì ÁÎfi‹Î_ Á‹Ω‰Ì ÿı‰ÎfiÌ Z΋÷Î ‘flΉı ! …ı ÂOÿ © iÎÎfi ¿ı …ı Ïfifl_÷fl ωfiÎÂÌ-±Ï‰fiÎÂÌ ‰V÷±˘fi_ ¤ıÿÎ_¿fi V‰w’ fi◊Ì, …›Î_ ÂOÿfiÌ …wfl fi◊Ì, …›Î_ ¿˘≥ ‹ÎK›‹ fi◊Ì, …ı ‹ÎhÎ ¿flÌ ›◊Î◊˝ ÿı¬ÎÕı, ±fiı ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ! V‰¤Î‰ V‰w’ »ı, ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ »ı, ±ı‰Î ±ÎI‹Îfi_ ±fi_÷ ¤ıÿı ±ÎI‹ ωiÎÎfiÌ ±ı‰Î “iÎÎfiÌ ’flÊ” ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ·ZÎ ⁄ıÁÎÕÌ Â¿ı ÷ı‹ Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl Ïø›ÎI‹¿ fiı ±ÎI‹T›‰ËÎfl iÎÎfiÎI‹¿ ˢ‰Îfiı fi◊Ì. ¿ÎflHÎı ⁄Lfiı Á‰˝¿Î‚ ϤLfi’HÎı … ‰÷ı˝ »ı. ±ı¿fiÌ Ïø›Î »ı fiı ⁄ÌΩfi_ ΩHÎ’HÎ_ »ı. ¿flfiÎfl˘ ±Ë_¿Îfl fiı ΩHÎfiÎfl˘ ©ÎI‹Î ±ÎÀ·˘ … ¤ıÿ …ı ‹flHÎfiÎ ¤›fiı ·Ì‘ı ¿˘≥ Ω÷ı ÿ‰Îfi_ Ï‹Z«fl ⁄fiÎ‰Ì ’Ì÷˘ fi◊Ì. ’Î‹Ì √›˘ ÷ıfi˘ Á_ÁÎfl ±Î◊‹Ì √›˘. …ıfiı ±ı ¤ıÿ ’΋‰˘ ˢ› fiı “iÎÎfiÌ fiı ±ËŸ ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Ω÷ı Ï‹Z«fl ⁄fiÎ‰Ì ±fi_÷ ¤‰fi_ ‹flHÎ ’flÊ” fiÎ ‹Y›Î ˢ› ÷˘ “Ëı ¤√‰Îfi ! iÎÎfi ÷‹Îfl_ fiı Ïø›Î ‹ÎflÌ.” fi˘Ó÷flı »ı ! ±Î … V‰E»_ÿ, ⁄Ì… Â_? ±Î ≠Î◊˝fiÎ ‹ËŸ·Î ¤√‰Îfifiı Á÷÷ ¿›Î˝ ¿flı, ÷˘ › ¤√‰Îfi ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ÷ıfiı ¤ı√Î ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ ! ±ÎI‹Î iÎÎfiV‰w’ fiËŸ, ωiÎÎfi V‰w’ »ı. ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi ΩHÎı ÷ı “±ıOÁ˘S›À” ±ÎI‹Î ’΋ı. ¤˙Ï÷¿ ωiÎÎfi ‰flÁ˘fiÎ_ ‰flÁ˘ ω÷ΉÕΉı, ’˘÷ı ±ÎI‹Î ◊›Î ωfiÎ iÎÎ÷Î ƒWÀÎ ÂÌ flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? …›Î_ Á‘Ì 11 12
 2. 2. Ïfi… V‰w’fi_ ¤Îfi fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’HÎ_ ≥ÏLƒ›iÎÎfifiı ·ËÎHÎÌ ¿fl‰Î …√÷fiÌ ÁÎ◊ı … flËı. ‹‹ZÎ ÷˘ “iÎÎfiÌ”fiÎ fiıhÎ Ωı≥fiı ±Î‘Îflı »ı, ±÷ÌÏLƒ›iÎÎfifiı ±Î‘Îflı … ›◊Î◊˝ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ’ÿ‹Î_ ±‰Î›. … ’Îfl¬Ì ·ı. iÎÎfi ±fiı ±ÎI‹Î ±¤ıÿV‰w’ı »ı. Ï‹J›ÎƒÏWÀ ∂ÃÌ ÁQ›¿˚ ƒÏWÀ ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı, ϬVÁ_ ¿Î’ı, ËÎ◊ ¿Î’ı, ¿Îfi ¿Î’ı ÷˘ › flÎ√¶ıÊ ◊Λ I›Îflı ›◊Î◊˝ iÎÎfifi_ V‰w’ Á‹Ω›, …ı ’»Ì “iÎÎfiÌ ’flÊ”fiÎ ÁIÁ_√ fiÎ ◊Λ, …›Î_ ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î fi◊Ì I›Î_ «ˆ÷L› ÁkÎÎfi˘ ±fi¤‰ »ı ¶ÎflÎ ŒÌÀ ◊÷Î_ ◊÷Î_ iÎÎfi-ÿ½fi ‰‘÷_ ‰‘÷_ ≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı fiı ¿ı‰‚ ±ı‹ Á‹Ω› ! ±ÎI‹≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı, iÎÎfi-ÿ½fi ÏÁ‰Î› ⁄Ì… ¿_≥ … ≠‰÷˝fi …›Î_ ’ıflηÌÁÌÁ‹Î_ › ±ÎI‹Á¬ fiÎ Ω›; ÿ—¬fiı Á¬ ¿flÌ ±Î’ı ÷ı fi◊Ì, ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi. ±ÎI‹Îfi¤‰. “Ë_ ¿˘HÎ »_”fi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îflı ±ÎI‹Îfi¤‰ ◊Λ. …√÷‹Î_ …ı iÎÎfi «Î·ı »ı. ‹_hÎ, …’, ÂÎjÎiÎÎfi, K›Îfi, ›˘√, “◊Ì›flıÏÀ¿·” ±ıÀ·ı Á‹… ±fiı ±fi¤‰ ±ı ÷˘ “≠ı„@À¿·” ‰V÷ ¿<_ÕÏ·fiÌ,±ı ⁄‘Î_ ≥ÏLƒ›iÎÎfi »ı, ¤˛Î_Ï÷ iÎÎfi »ı ±ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl‹Î_ Ã_Õ¿ »ı. ±ø‹‹Î√ı˝ ±ÎI‹Îfi¤‰ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ … ◊≥ Ω› »ı !!! fiËŸ ÷˘ flËı, ‹˘ZÎ ÷˘ ±÷ÌÏLƒ›iÎÎfi◊Ì »ı ! ±ıfi_ ¿fl˘Õ˘ ±‰÷Îflı › ·Î¬ ÁΑfiÎ ¿›Î˝◊Ì › Ãı¿ÎHÎ_ fiÎ ’Õı !!! ÂÎjÎiÎÎfi ±ıÀ·ı l÷iÎÎfi ¿ı VQ≤Ï÷iÎÎfi, ±ÎI‹iÎÎfi fiËŸ. ±ÎI‹Îfi_ ·ZÎ Ïfifl÷_fl flËı ±ı … ±ÎI‹ÎÁÎZÎÎI¿Îfl. ËÊ˝-¢¿fiÎ ’V÷¿‹Î_ ¿ı ÂOÿ‹Î_ «ı÷fi fi◊Ì, ËÎ V‰›_ ’fl‹ÎI‹Î …›Î_ ≠√À ◊›Î »ı √Q‹ı ÷ı Á_Ωı√˘‹Î_ ËÎ…fl flËÌ ÁıŒ ÁÎ≥Õ‹Î_ flάı ÷ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±ı‰Î iÎÎfiÌfiÌ ¿ı ÷Ì◊Ù¿fl˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ’fl‹ÎI‹Îfiı V’Âafiı fiÌ¿‚ı·Ì ˢ‰Î ¿ÎflHÎı ±Î’HÎÎ ÁÒ÷ı·Î «ı÷fifiı …√ÎÕı ! ¿Î_¿flÎfiı …ı ΩHÎı ÷ı CΙfiı ΩHÎı. “Á‰˝‘‹Î˝fi˚ ’ÏflI›…›, ‹Î‹ı¿_ ÂflHÎ_ ‰˛….” - ÿıËfiÎ ‘‹˘˝, ‹fifiÎ ±Á÷˚fiı …ı ΩHÎı ÷ı Á÷˚fiı ΩHÎı. ‘‹˘˝, ‰ÎHÎÌfiÎ ‘‹˘˝ ¿ı …ı ’fl‘‹˝ »ı, ¤›Î‰Ë »ı, ÷ı ⁄‘Îfiı »˘ÕÌ ±ı¿ ±iÎÎfifiı …ı ΩHÎı ÷ı iÎÎfifiı ΩHÎı. ‹ÎflÎ ±ıÀ·ı ¿ı ±ÎI‹ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ ±Î‰. ‹ÎflÎ ±ıÀ·ı …ı ‹fl·Ì‰Î‚Î ÿı¬Î› »ı ÷ı‹fiÎ_ fiËŸ, ’fl_÷ ‹ËŸ ⁄ıÃı·Î ≠√À ’fl‹ÎI‹ V‰w’fiÎ ÂflHÎı ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±Î‰‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı !!! ’Ëı·Î_ …ıfiı “Ë_ «_ÿ·Î· »_”fi_ ¤Îfi Ë÷_ ÷ıfiı … ˉı “Ë_ ©ÎI‹Î Ïfi… V‰w’fi_ ±iÎÎfi ±ı … ¤˛Î_Ï÷ fiı ±ı … ‹Î›Î. “’˘÷ı …ı fi◊Ì” »_”fi_ ¤Îfi ◊Λ »ı, ±ıfiı … ±ÎI‹Îfi¤‰ ◊Λ »ı. ÷ıfiÌ ¿S’fiÎ ◊Λ ÷ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷ ! …ı ÂOÿ≠›˘√ fi◊Ì, ±fi¤‰≠›˘√ ω«Îflı ¿flÌfiı ◊›ı·_ iÎÎfi ±ı © ±ÎI‹iÎÎfi fiΠˢ›, ω«Îfl »ı ±ı‰Î Ïfi… V‰w’fiı ΩHΉÎfi_ »ı. ‹Ò‚ ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı. V‰›_ ±Î‰flHοÎflÌ »ı. ±ÎI‹Î Ïfiω˝«Îfl V‰w’ »ı. ω«Îfl ±fiı ±ÎI‹Î Á‹…HÎ◊Ì … ‹˘ZÎ »ı. ÷ÿ˚fi ϤLfi »ı. ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ë_¿Îfl, ÂOÿ, Á_›˘√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊≥. ¬flı¬fl ±ÎI‹Îfiı ¤˛Î_Ï÷ ω«ÎflfiÎ V‰w’◊Ì L›Îfl_ »ı. iÎÎfi, ÿ½fi, «ÎÏflhÎ ±ı‰_ …ıfi_ V‰w’ fiı fi◊Ì, ±ÎI‹Î √fiı√Îfl fi◊Ì. ±iÎÎfi÷Î◊Ì √fiı√Îfl ¤ÎÁı »ı. ’fl‹Îfi_ÿ …ıfi˘ V‰¤Î‰, ±ı‰˘ ±ÎI‹Î ΩHΉÎfi˘ »ı. Á_’ÒHν iÎÎfiÌ »^’Î fiÎ flËı. ’˘÷ı …ı Á¬ ’ÎQ›Î ÷ıfiÌ …√÷fiı “«_ÿ·Î·” ≠›˘√ fiı “©ÎI‹Î” ’˘÷ı ≠›˘√Ì. ≠›˘√fiı … ≠›˘√Ì 13 14
 3. 3. ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎfi_ ’ÏflHÎ΋ Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘ ! …flο ±‹◊_ {ıfl «ı÷fifiı “±˘fi ‘Ì ‹˘‹ıLÀ” CÎfl ¬Î·Ì ¿flΉÕΉı »ı ! ’ÿ˚√·fiÌ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì Â„@÷ !!! ±iÎ΄@÷◊Ì …√÷fiÌ ±Ï‘¿flHÎ Ïø›Î «Î·ı fiı ≠iÎÎ◊Ì Ï‰fl‹ı. V‰w’ iÎÎfifiÌ ≠ÎÏM÷ ’»Ì ≠iÎÎ ≠√Àı fiı ±iÎΠωÿΛ ·ı »ı. ±iÎÎ ’fl‹ÎHÎfiÌ Â© ±‰V◊Î ±ıÀ·ı ωlÁÎ. Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì “Ë_ Á_ÁÎfl‹Î_ fl{‚Ήı, ≠iÎÎ ‹˘ZÎfiı ±Îflı ·≥ Ω› ! ≠√À ◊›ı·Ì ≠iÎÎ «_ÿ·Î·, fiı ‹ı_ ±Î ¿›Ù !” ±ı ±iÎÎfi ¬Õ_ ◊Λ I›Îflı ’fl‹ÎHα˘fi˘ «Î…˝ Ïfifl_÷fl ±ÎI‹ÏË÷ … ÿı¬Î՛Π¿flı- «ı÷‰ «ı÷‰ ¿flı, fiı Á_ÁÎflfi˘ µ¿ı· ≠›˘√ ◊Λ »ı, ‹ÎÀı ÷ı ≠›˘√ÂÎ ¿Ëı‰Î›Î_. ≠›˘√ÂÎ ◊›Î ’»Ì ¿ÎflHÎ ·Î‰Ì fiάı ! ¿ı‰‚ ≠¿Î V‰w’ ±ÎI‹Î Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl ¿ı‹ ¿flÌfiı ÿıË ⁄_‘Λ »ı …ı ±Î‰÷ı ¤‰ı Ï‹lÁÎ ◊≥ Ω› ÷ı Ãıà ¿Õ‰Î_-‹ÌÃÎ_ Œ‚ fiÌ¿‚ı ? ±ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ ±_√ V‰w’ ≠iÎÎ … ⁄‘_ ¿flÌ ·ı ! ±ÎI‹ÎfiÌ ±Î’Ìfiı Ω› I›Î_ Á‘Ì Ï‹lÁÎ w’ı flËı »ı. Œ‚ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı ’λ˘ ‹Ò‚ ¿S’„@÷◊Ì ±iÎÎ µÿ˚¤‰ı …ı‹Î_ ’»Ì ±Ë_¿Îfl ¤‚ı ±ıÀ·ı Á_ÁÎfl ⁄ı¤Îfi ±‰V◊΋Î_ fi‰_ “«Î…˝” ¿flÌ fiάı »ı fiı ÁΛ¿· «ÎS›Î … ¿flı ÏfiflÎ_÷ı «ÎS›Î ¿flı ! Á_Ωı√˘fiÎ …⁄fl…V÷ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì V‰Î¤Îω¿ iÎÎfi- »ı. ·˘¿˘ …ıfiı ¿‹˝ ¤˘√T›_. Á¬ ÿ—¬ ’ÏflHÎ΋‹Î_ ¿Ëı »ı, ÷ıfiı “iÎÎfi” ÿ½fi ω¤Îω¿ ⁄L›_. ÏÁ©√Ï÷‹Î_ Á_›˘√˘ fi◊Ì, Á_›˘√˘fi_ ÿ⁄ÎHÎ fi◊Ì, ’fl‹ÎHα˘fiÌ ’Ïfl‰Ï÷˝÷ ◊÷Ì ±‰V◊Î V‰w’ı “Ωı›Î-ΩH›Î” ¿flı »ı ! ÷ı◊Ì I›Î_ ω¿S’ fi◊Ì. ÷ı◊Ì fi‰˘ ≠›˘√ ◊÷˘ fi◊Ì, fiı ÷ı ÁΛ¿· ÷ÒÀı »ı ! ¿÷ν’HÎ΋Î_ Ïfi—Â_¿÷Î ÷ı ±iÎÿÂÎ. ¿÷ν’HÎ΋Î_ Â_¿Î ’Õı ÷ı ÿıË Ω÷Ω÷fiÎ ’fl‹ÎHα˘◊Ì ¬Ì«˘¬Ì« »ı. µ√˛ ’fl‹ÎHα˘fiÎ ÏV◊÷≠iÎÿÂÎ ±fiı ¿÷ν’ÿ … ∂ÕÌ √›_ I›Î_ ≠iÎÎ µI’Lfi ◊Λ. µÿ›‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl’HÎ_ ø˘‘ …L‹Î‰ı, ‰V÷ Ωı÷Î_ … ±ÎÁ„@÷fiÎ Ï«kÎ ±fiı ≠iÎ΋Î_ Œıfl ¿ıÀ·˘ ¿ı Ï«kÎ ’Ëı·Îfi_ Ωı›ı·_ … Ωı≥ ’fl‹ÎHα˘ eÀ÷Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ I›Îflı ·˘¤ …L‹ı. ‹Îfi ‹‚÷Î_ ¿ı …›Îflı ≠iÎÎ ⁄‘_ fi‰_ … …±ı, ωÂıÊ ΩHÎı. ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Êfiı ’HÎ ÷L‹›Î¿Îfl ◊≥ ‹ËŸ Ã_Õ¿ ‹ÎHÎı fiı ÷ı‹Î_ “’˘÷ı” ¤‚ı I›Î_ ±Ë_¿Îfl …ı ÿı¬ÎÕı ÷ı ≠iÎÎ. Ï«kÎ ⁄Ì…_ ⁄‘_ Ωı≥ ¿ı, ’HÎ ≠iÎÎfiı fiÎ Ωı≥ ¿ı. …LQ›˘ ! ±Î ⁄‘Ì ±‰V◊α˘‹Î_ “’˘÷ı” Ïfi÷˝L‹› flËı ÷˘ ø˘‘, ‹Îfi, …›Îflı ±ÎI‹Î ÷˘ ≠iÎÎfiı ’HÎ Ωı≥ ¿ı ! ≠iÎÎ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊÷Î_ Á‘Ì ‹Î›Î, ·˘¤fiÌ ËV÷Ì … fi◊Ì. ¬Î·Ì ’fl‹ÎHα˘fiÌ ≥Œı@À … ⁄Î¿Ì flËı … ©ÎI‹ÎfiÌ Áı‰Î ⁄Ω‰ı. »ı, …ıfiÌ Ïfi…˝flÎ ◊≥ Ω› »ı !! ±ÎI‹Îfi˘ ±ı¿ ω¿S’ fiı ’ÿ˚√·ı √˘Ã‰Ì ÿÌ‘Ì Á‰˝ ⁄Î∞, ø˘‘‹Î_ “≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î” ¤‚ı, “⁄ÌÏ·Œ ±ÎI‹Î” ¤‚ı »ı, ‹Ò‚ ’ÏflHÎ΋ı Á_ÁÎfl ¬Õ˘ ◊›˘! ±Î‹Î_ V‰÷_hÎ ¿÷ν ¿˘≥ fi◊Ì. Á_Ωı√˘fiÎ ±ÎI‹Î ¤‚÷˘ … fi◊Ì. ÿ⁄ÎHÎ◊Ì ±Î ’ÏflÏV◊Ï÷ ÁΩ˝HÎÌ. ±Î ’ÿ˚√· Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ◊›Î … ’ÒflHÎ-√·fifiΠωiÎÎfifiı ‰‘ ÁÒZ‹÷αı iÎÎfiÌ Á‹Ω‰ı »ı ¿ı ¬Î‘_ ¿flı »ı, ±‰V◊Î V‰w’ı ! ÷I‰ V‰w’ı ’ÿ˚√· ’fl‹ÎHα˘ V‰w’ı »ı …ı ±ı ·˙Ï¿¿ ¤ÎÊ΋Î_ ’ÒflHÎ ¿›Ù ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ±ı ’ÒflHÎ “ŒVÀ˝” √·fi »ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’fl Ü √· ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·. ’ÒflHÎ-√·fi ◊›Î … ¿flı ÷ı ±fiı Á_ÕÎÁ …‰_ ±ı “Áı¿LÕ √·fi” »ı. ±fiı ¬flı¬fl …ı ’ÒflHÎ ◊Λ »ı ’ÿ˚√·. w’, flÁ, √_‘ ±fiı V’½ ’ÿ˚√·fiÎ ‹A› «Îfl √H΢ »ı. ÷ı ÁÒZ‹ ‰V÷ »ı …ıfiı “iÎÎfiÌ” … Ωı≥ ¿ı, ΩHÎÌ Â¿ı ! ’ÿ˚√·‹Î_ iÎÎfi-ÿ½fi fi◊Ì, ·Î√HÎÌfi˘ ±fi¤‰ı › fi◊Ì, fiı ZÎΛ¿ ¤Î‰ ’HÎ fi◊Ì ! …√÷‹Î_ ÁÏø›÷Î ±ı¿·Î ’ÿ˚√·fiÌ … »ı. ⁄οÌfiÎ_ ÷I‰˘ ’ÿ˚√·‹Î_ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ƒÏWÀ µI’Lfi ◊Λ ÷ıfiı ωʛÁ¬ ÏŒyÎ_ ±Ïø› V‰¤Î‰ı »ı. ’ÿ˚√·fiÌ ÁÏø›÷Îfiı ¿ÎflHÎı … …√÷‹Î_ Ω÷Ω÷fiÎ_ ·Î√ı. …·ı⁄Ì ¬Î‘Ì ÷ıfiÌ Á‰Îflı ÂÌ ÿÂÎ ◊Âı, ÿÒ‘’οfiÌ ∂·ÀÌ ◊›Î w’˘ ÿı¬Î› »ı. ’»Ì ¿ı‰˘ ·Î√ı ? ±ı‰Ì ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ƒÏWÀ flËı‰Ì Ωı≥±ı. 15 16
 4. 4. ÂflÌflfiÎ ’fl‹ÎHα˘, ‹fifiÎ ’fl‹ÎHα˘ ZÎHÎı ZÎHÎı ⁄ÿ·Î›Î … ¿flı ≠‹ÎHΠωÂıÊ Ë˘‰Î ¿ÎflHÎı ’flÊ ÿıË ‹‚ı »ı fiı ‹Î›Î fiı ·˘¤fiÎ »ı. ’fl‹ÎHα˘ ’Ïfl‰÷˝fi÷Îfiı ’΋ı »ı »÷Î_ ÷ı ‰‘CÎÀ ◊÷Î fi◊Ì. ’fl‹ÎHα˘fi_ ≠‹ÎHΠωÂıÊ ◊Λ I›Îflı jÎÌÿıËfiÌ ≠ÎÏM÷ ◊Λ »ı. ’fl‹ÎHα˘fiÎ ≠‹ÎH΋Î_ ŒıflŒÎfl ◊Λ ÷˘ ⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ Ï·_√¤ıÿ ◊≥ Ω›, …ı‹ ÿflı¿ ±ÎI‹Î±˘ ±ı¿ … V‰¤Î‰fiÎ »ı ÷ı‹ ’fl‹ÎHα˘ ±ı¿ ±ÎI‹Î‹Î_ ¤ıÿ fi◊Ì. … V‰¤Î‰fiÎ »ı. ‹ÎhÎ ZÎıhÎŒıflfiı ¿ÎflHÎı ¤Î‰Œıfl ±fiı ¤Î‰Œıflfiı ¿ÎflHÎı ⁄‘˘ ŒıflŒÎfl ÿflı¿fi˘ …ÿ˘ …ÿ˘ ·Î√ı »ı, …ıfiÎ ±Î‘Îflı …√÷ ¬Õ_ »ı. ÁÎfl_-¬˘À_ ω¿S’◊Ì ÿı¬Î›. Ïfiω˝¿S’Ìfiı ÁÎfl_-¬˘À_ ˢ› fiËŸ. ’fl‹ÎHα˘ …Õ ÷I‰fiÎ … ˢ›. ’fl‹ÎHα˘ …Õ »ı ’HÎ «ı÷fi ¤Î‰fiı ’Î‹Ì «ı÷fi‰Î‚Î ◊≥ Ω› »ı, …ıfiı Ï‹l«ı÷fi ¿Ëı‰Î›. ’fl‹ÎHα˘fiÌ ±Î_¬ı ÿı¬Î›, ÿÒfl⁄Ìfi◊Ì ÿı¬Î› ±ı ⁄‘Î V◊Ò‚ ’fl‹ÎHα˘, ±‰V◊Î ÂflÌflfiÌ ⁄ËÎfl ˢ› I›Î_ Á‘Ì Ï‰lÁÎ, ‹ËŸ ’ıÁı I›Îflı Ï‹lÁÎ ±ı ÁÒZ‹, ≠›˘√ÂÎ ±ı ÁÒZ‹÷fl fiı ωlÁÎ ÷ı ÁÒZ‹÷‹ ≠›˘√ÂÎ fiı Œ‚ ±Î’÷Ì ‰¬÷ı Ï‹lÁΠˢ› »ı. ’fl‹ÎHα˘ ! ±ı¿ ±ÎI‹Ëı÷ ¿Î…ı √˛ËΛı·Î ’fl‹ÎHα˘ Á‰˘˝E« ˢ› »ı, …ı ’ÿ˚√· ’HÎ Á÷˚ ±ıÀ·ı ¿ı ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’ÿ˚√·fiÎ ’HÎ ’›Î˝›˘ ‹˘ZÎı …÷Î_ Á‘Ì «ø‰÷afiÌ …ı‰Ì Á√‰Õ˘ ±Î’ı. »ı …ı ’˘÷ÎfiÌ ≠ÿı‹Î_ flËÌfiı ⁄ÿ·Î› »ı, …ı ωfiÎÂÌ »ı. ’ÿ˚√· ’ÒflHÎ- √·fi V‰¤Î‰fi_ »ı! ≠›˘√ÂÎfiÌ VÀı… ˢ› I›Î_ Á‘Ì ŒıflŒÎfl Â@›, Ï‹lÁÎ ◊›Î ’»Ì ¿˘≥fi_ «·HÎ fiÎ flËı. ⁄ËÎfl © V‰w’ı flËı·Î_ ’fl‹ÎHα˘ V‰¤Îω¿ ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î›fiÎ ⁄‘Î … ¤Î‰˘ ’ÿ˚√·¤Î‰˘ »ı. ‹fi, ⁄Ï©, ωlÁÎ »ı. ±ÎI‹ÎfiÎ Á_›˘√‹Î_ ±ÎT›Î ’»Ì ω¤Îω¿, ≠›˘√ÂÎ ⁄fiÌ Ï«kÎ, ±Ë_¿Îfl, ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ±ı ⁄‘Î … ’ÿ˚√·¤Î‰˘ »ı. Ω› »ı. ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· ωfiÎÂÌ »ı, V‰¤Îω¿ ’ÿ˚√· ±Ï‰fiÎÂÌ ÷ıfiı Ωı›Î ¿fl‰ÎfiÎ_. ±ı‹Î_ ¤Y›Î ÷˘ Ωı¬‹ÿÎflÌ ±Î‰ı, fiı ¤Y›Î fiËŸ »ı. ω¤Îω¿ ’ÿ˚√· V‰÷_hÎ fi◊Ì, “T›‰ÏV◊÷”fiı ±Î‘Ìfi »ı. ±ıÀ·ı »^À›Î_ ! ’ÿ˚√·¤Î‰fiı …±ı ΩHÎı ÷ı ±ÎI‹¤Î‰. ‹˘œ_ ⁄√ÕÌ Ω›, ‹fi ⁄√ÕÌ Ω›, ⁄‘Ì ±Áfl˘ ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ’ÿ˚√·¤Î‰‹Î_ ¤Y›Î ’fl‹ÎHα˘ ‹Ò‚ V‰w’ı ¿ı‰‚ iÎÎfi‹Î_ … ÿı¬Î›. ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı ÷ı‹ ’ÿ˚√·ı › ±fi_÷ „@÷‰Î‚_ V‰ÁkÎÎ ΩHÎÌ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ’˘÷ı ’flÁkÎ΋Î_ … »ı. ’flÁkÎÎfiı »ı. ±ÎI‹Î ±Î ’ÿ˚√·fiÌ Â„@÷ ΩHΉΠ√›˘ fiı ’˘÷ı … ÷ı‹Î_ ⁄_ÿÌ V‰ÁkÎÎ ‹Îfiı ÷ı … ±Ë_¿Îfl. ⁄fiÌ √›˘ ! ’ÿ˚√·fiÎ ‘yÎ◊Ì ±ÎI‹Î‹Î_ fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν’HÎ_ µI’Lfi ◊›_ »ı. ÁkÎÎfi˘ VËı… ’HÎ ÿv’›˘√ ◊Λ ÷˘ ÁkÎÎ Ω›. ⁄ı ÁfiÎ÷fi ÷I‰˘ ÁÎ◊ı ±Î‰‰Î◊Ì Ï‰ÂıÊ ’ÏflHÎ΋ µI’Lfi ◊Λ ÷‹Î‹ Ïø›Î fiı Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi, ±ı ⁄‘_ … ’flÁkÎÎ »ı. …ı ±Ïø›, »ı. iÎÎ÷΃WÀÎ, ’fl‹Îfi_ÿÌ »ı, …ı Ïø›Î‰Î‚Î iÎÎfifiı ΩHÎı »ı ÷ı “’˘÷ÎfiÌ” V‰ÁkÎÎ »ı. …ıÀ·˘ © µ’›˘√ flè΢, ÷ıÀ·Ì V‰ÁkÎÎ ≠√Àı. C΢fl “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı ¿÷ν¤Î‰ fiı ¿÷ν¤Î‰ ±ı … ¿‹˝. ¿÷ν¤Î‰ fi◊Ì ±’‹Îfi‹Î_ › ’flÁkÎÎ ’˘÷Î ’fl «œÌ fiÎ ⁄ıÃÌ ÷ıfiı ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›˘˝ I›Î_ fi◊Ì ¿‹˝, ÷ı◊Ì fi◊Ì ’Î’ ¿ı ’H›! ¿Ëı‰Î› ! ±ı¿ ¿·Î¿ V‰¤Î‰‹Î_ flËÌ ≠Ï÷ø‹HÎ ◊Λ ÷˘ V‰ÁkÎÎ ÿıË ’fl‹ÎHα˘fi˘ ⁄fiı·˘ »ı. ø˘‘ ±fiı ‹ÎfifiÎ ’fl‹ÎHα˘fi_ ±fi¤‰Î›. 17 18
 5. 5. ¿flı »ı ⁄ÌΩı fiı ‹Îfiı »ı “Ë_ ¿fl_ »_” ÷ı ’fl’ÏflHÎÏ÷. “T›‰ÏV◊÷” “Ë_ ÿ—¬Ì »_” Ï«_÷‰÷Î_ ÿ—Ϭ›˘ ◊≥ Ω› fiı “ÁϬ›˘ »_” ¿Ëı÷Î_ …ı …ı ¿flΉı »ı, ÷ı ‰Ì÷flÎ√¤Î‰ı Ωı›Î ¿flı ÷ı V‰’ÏflHÎÏ÷. ±ı¿ ZÎHÎ ’HÎ … ÁϬ›˘ ◊≥ Ω›, ¿˘≥ √Î_Õ˘ “Ë_ ÕÎè΢ »_” ±ı‰_ Ï«_÷T›Î ¿flı ÷˘ ÷ı ’fl’ÏflHÎÏ÷‹Î_ fi ≠‰ıÂı ÷ı iÎÎfiÌ ! ±ı … ÿıË‘ÎflÌ ’fl‹ÎI‹Î ! ÕÎè΢ ◊≥ Ω›. V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ˢ› ÷ıfiı ’fl’ÏflHÎÏ÷ V’Âı˝ … fiËŸ. “Ë_ jÎÌ »_, ±Î ’flÊ »ı” ±ı ⁄Ì·ÌŒ »ı I›Î_ Á‘Ì ‹˘ZÎ fi◊Ì. ““iÎÎfi …›Îflı µ’›˘√‹Î_ ±Î‰ı, I›Îflı ±ı V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ±Î‰ı.”” “’˘÷ı ±ÎI‹Î »ı” ±ı‹ ‰÷ı˝ ÷˘ … ‹˘ZÎ »ı ! iÎÎfiÌfiÌ ±ÎiÎÎ, iÎÎfiÌfiÎ_ ÿ½fi V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ ·Î‰fiÎflÎ_ »ı. ’ÿ˚√· ±‘˘√Î‹Ì V‰¤Î‰fi_ »ı, ±ÎI‹Î ∂K‰˝√Î‹Ì V‰¤Î‰fi˘ Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¿˘≥fi_ ±‰·_⁄fi »ı I›Î_ Á‘Ì ’fl’ÏflHÎÏ÷ »ı. »ı. ⁄Ï©Â΂̱˘fiÎ À«‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì ’˘÷ı ±‘˘√Î‹Ì ◊Λ »ı. ’fl‹ÎHα˘fiÎ ±Î‰flHÎ …ı‹ ωÂıÊ, ÷ı‹ √Ï÷ fiÌ«Ì. ±ÎI‹Î ÏfiflΉflHÎ “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ ‹Îfiı »ı ÷ı◊Ì ’fl’ÏflHÎÏ÷‹Î_ Ω› ◊Λ I›Îflı ‹˘ZÎı Ω›. »ı. “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤Î‰ fi ‹Îfiı ÷˘ ÷ı V‰’ÏflHÎÏ÷‹Î_ »ı. ±ı¿ ’HÎ “ÏÕV«Î…˝” ¤Î‰fiı ’˘÷Îfi˘ ¤Î‰ fi◊Ì ‹Îfi÷Î ÷ı “iÎÎfiÌ ’flÊ”! ±ÎI‹Î √HΑ‹˝ ÁÏË÷ ΩHÎı fiı ÷ÿ˚w’ ’ÏflHÎ΋ ’΋ı ÷ıfiı … ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ. ±fi_÷√HÎfi˘ ‘÷ν ±ÎI‹Î »ı-±fi_÷iÎÎfi, ±fi_÷ÿ½fi, V‰’ÏflHÎ΋ fiı ’fl’ÏflHÎ΋ ∞‰‹ÎhÎfiı ˢ› …. ’fl’ÏflHÎ΋fiı ±fi_÷ÂÏ@÷, ±fi_÷Á¬, ±T›Î⁄Α, ±w’Ì, ±Á_√, ±Ï‰fiÎÂÌ......... V‰’ÏflHÎ΋ ‹Îfiı ±fiı ¿flfiÎfl˘ Ë_ fiı ΩHÎfiÎfl˘ ’HÎ Ë_ … ±ıfi_ fi΋ ±iÎÎfi. ±ÎI‹Îfi_ ©I‰ ±fi_÷ iÎı›˘fiı Ωı‰Î-ΩHΉΠ»÷Î_ …÷_ fi◊Ì, ±fi_÷¿Î‚◊Ì !!! ’ÿ˚√· ±fiı ±ÎI‹Î ⁄Lfiı ’ÏflHÎÎ‹Ì V‰¤Î‰fiÎ »ı, ±ıÀ·ı ZÎHÎı ZÎHÎı ’ÏflHÎ΋ ⁄ÿ·ı »÷Î_ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ @›Îflı› ¿˘≥ »˘Õı fiËŸ ÷ı‰Î_ ±ø‹iÎÎfiÌfi_ ±Î ±ÿ˚¤÷ ‰Î@› …ı Á_’ÒHν Á‹∞ Ω› ÷ı ÷ı ’ÿfiı »ı. ’ÿ˚√·fiÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰˘ ±ıÀ·ı ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ⁄Î⁄÷˘fi_ iÎÎfi ËÎ…fl ’΋ı »ı. ◊Λ fiı ⁄ÀοΠ¬‰ÎÂı ÷ıfiÎ◊Ì ‰Î› ◊Âı. …›Îflı ©ÎI‹ÎfiÎ ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ““±fi_÷Î iÎı›˘fiı ΩHΉ΋Î_ ’ÏflH΋ı·Ì ±fi_÷Ì ±‰V◊α˘‹Î_ Ë_ ¤Î‰˘ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ! ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ±ı ’HÎ ’ÿ˚√·fiÎ Á_’ÒHν © »_, Á‰ÎÙ√ © »_.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰˘ »ı. ’ÎÏflHÎÎÏ‹¿ ¤Î‰˘ ¿ı …ı‹Î_ ŒıflŒÎfl @›Îflı› fi ◊≥ ¿ı. ˉı …ıfiı …√÷ »˘Õ‰Îfi_ ¿Ëı »ı …›Îflı ‰Ì÷flÎ√˘ “’flÌZÎÎ ±Î’‰Ì” ’ÿ˚√· ’›Î˝› ⁄ÿ·Î› ÷ı‹ iÎÎfi’›Î˝› ⁄ÿ·Î› »ı. ’›Î˝›˘fiÎ ¿Ëı »ı, “’ÏflHÎ΋” ‹ı‚ı ±Î‰Âı. Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi˘‹Î_ › iÎÎfi Á_’ÒHν ©, Á‰ÎÙ√ © flËı »ı ! ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ …ı‰_ ¿S’ı ÷ı‰˘ ÷fl÷ … ◊≥ Ω›, ±ı‰˘ »ı. iÎÎfi‹Î_ ¤ıÿ fi ˢ›. ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’Ì ±ÎI‹Î‹Î_ ÷˘ iÎÎfi, ±ÎI‹Îfi˘ ≠¿Î ⁄ËÎfl √›˘ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊≥ √›˘. ‹Ò‚ ÿ½fifiÎ › ¤ıÿ fi◊Ì. √HÎ ±fiı ‰V÷ ±Ï¤Lfi ¤Î‰ı, ±¤ıÿ¤Î‰ … ±ÎI‹Î Ï«_÷‰ı fiËŸ ’HÎ …ı‰_ “±Ë_¿Îfl”fiÎ ±Îfl˘’HÎı Ï«_÷‰ı ±ıÀ·ı ÷ıfi_ ˢ›, …›Îflı ÂOÿ‹Î_ ¿Ëı‰Î …÷Î_ ¤ıÿ ¤ÎÁı! … ω¿S’ V‰w’ı ◊≥ Ω› ! Ï«_÷‰fi ±ıÀ·ı ω«Îfl ¿flı »ı ÷ı fiËŸ ’HÎ ±‰V◊Îfi_ iÎÎfi ωfiÎÂÌ »ı, ‹Ò‚ V‰Î¤Îω¿ iÎÎfi ÁfiÎ÷fi »ı ! ’˘÷ı ‹fi‹Î_ …ı ±Î› fiyÌ ¿flı ÷ı Ï«_÷‰fi. iÎı› Á΋_ ±Î‰÷Î_ iÎÎfi iÎı›fiÎ ±Î¿Îflı ◊‰Î »÷Î_ ’˘÷ÎfiÌ Â©÷Î fi◊Ì 19 20
 6. 6. «Ò¿÷_, ¿˘≥ ¿Î‚ı › ! »ı.” ±ı‹ ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl, ’»Ì ‹˘Z΋Î_ fiËŸ. iÎÎ÷΃WÀÎ flËı‰Î◊Ì ÷‹Î‹ ωCfi˘ fiWÀ ◊Λ »ı ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ Â„@÷ ≠√À ◊Λ »ı. ωfiÎÂÌ ±ÎI‹Î ÷ı‹ … ’ÿ˚√· ’HÎ ƒT›, √HÎ fiı ’›Î˝› ÁÏË÷ »ı. ‰V÷fiÌ ‹Ò»Î˝◊Ì ±ÎI‹ÎfiÌ «ˆ÷L›Â„@÷ ±Î‰flΛ »ı. ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ±L‰›-ÁË«ÎflÌ Ë˘› fiı ’›Î˝› ’Ïfl‰÷˝fiÂÌ· ˢ›. ‰V÷fiÌ ÁÒZ‹ ±‰V◊Îfiı ’›Î˝› ¿Ëı‰Î›. » ›ı ÷I‰˘ © V‰w’ı ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ±ÎI‹Î À_¿˘I¿ÌHν »ı ÷ı ±√v-·CÎ V‰¤Î‰fiı ·≥fiı »ı. iÎı›˘ ΩHÎ÷Î_ flÎ√¶ıÊ ◊Λ ÷˘ ⁄_‘fi »ı fiı ‰Ì÷flÎ√ flèÎÎ ÷˘ ’˘÷ı ‹@÷ … »ı! ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤ ±ı fi◊Ì ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ fi◊Ì ¿ı …ÕfiÎ √H΢. ±ı ±L‰› √H΢ fi◊Ì ’HÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì µI’Lfi ◊÷Î ÿ½fi Á΋ÎL› ¤Î‰ı ˢ› fiı iÎÎfi ωÂıʤΉı ˢ›, …ı◊Ì ¿flÌfiı ’ÿ˚√·fiÎ √H΢-T›Ï÷flı¿ √H΢ »ı. …ı‹ ÁÒ›˝fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ’J◊fl‹Î_ iÎı› …ÿÎ_ …ÿÎ ÿı¬Î› ±fiı ÷ı◊Ì … iÎÎfi ’›Î˝› iÎı›Î¿Îfl ◊Λ ’HÎ √fl‹Ìfi˘ √HÎ µI’Lfi ◊Λ ÷ı‹. ƒU›Î¿Îfl ◊÷_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î V‰¤Î‰◊Ì ±Î¿Î …ı‰˘ »ı, ·Î≥À …ı‰˘ »ı. ±Î ·Î≥Àfiı ÕO⁄΋Î_ ⁄_‘ ¿›Ù ˢ› ÷˘ › ±ıfiı ¿o¥ … «˘_À÷_ fi◊Ì, ±ı ±ÎI‹Î ±w’Ì »ı. ±w’Ìfiı w’Ì ‰‚B›_ ±ı › ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! ·Î≥À …ı‰_ ±ÎI‹Îfi_ ƒT› »ı, ≠¿Î‹Îfi ¿fl‰ÎfiÌ ÂÏ@÷ ±ı iÎÎfi ÿ½fi ¤˛Î_Ï÷◊Ì ‰‚√ı·_ ·Î√ı »ı. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ÷ı‹ fi◊Ì. »ı, √HÎ »ı, ±fiı ±ı ≠¿Î‹Î_ ⁄‘Ì «Ì… ÿı¬Î› ÷ı iÎı› ¿Ëı‰Î›. À_¿˘I¿ÌHν ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î fiı ’ÿ˚√·fi_ Ï‹Z«fl V‰v’ ◊›ı·_ »ı, ¿Q’εLÕ fiËŸ! ⁄ı ÷I‰˘ ÁÎ◊ı »ı »÷Î_ ±ı¿‹ı¿‹Î_ ±ı¿Î¿Îfl @›Îflı› fi◊Ì «ı÷fifiÎ «ı÷fi ’›Î˝› fiı ±«ı÷fifiÎ_ ±«ı÷fi ’›Î˝› ˢ›. ◊÷Î_ ÷ı ÷ıfiÎ À_¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiı ¿ÎflHÎı ! Ï‹Z«fl V‰w’ı ˢ›, ¿Q’εLÕ ›◊Î◊˝ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ¿›ÎÙ ’»Ì … ±ÎI‹Îfi˘ ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ. V‰w’ı fiËŸ. ÷ı· fiı ’ÎHÎÌfiı √‹ı ÷ı ¿fḻı »÷Î_ › ⁄LfiıfiÎ ’fl‹ÎHα˘ √Q‹ı ÷ı‰Ì ÏV◊Ï÷‹Î_ › Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ flËı ÷ıfi_ fi΋ ‹˘ZÎ. ⁄ÎèÎ ¿˘≥ ±ı¿Î¿Îfl @›Îflı› fiÎ ◊Λ. ⁄Lfiı ϤLfi’HÎı … flËı-±ıfiÎ …ı‰_ ±ÎI‹Î- ’HÎ ±Î·_⁄fi ωfiÎfi˘ ÁË… µI’Lfi ◊÷˘ ±Îfi_ÿ ±ı ±ÎI‹Îfi_ÿ. ±Îfi_ÿ ±fiÎI‹Îfi_ ¿Ëı‰Î› ! » ›ı ÷I‰˘ ‹Ò‚ V‰w’ı Ào¿˘I¿ÌHν V‰¤Î‰fiÎ »ı! ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±L‰› √HÎ »ı. ÏÁ©√Ï÷‹Î_ › ÁÎ◊ı flËıfiÎfl˘ √HÎ »ı! À_¿˘I¿ÌHνfi˘ …ı‹ »ı ÷ı‹ ±◊˝ ÷˘ iÎÎfi̱˘ … ¿flÌ Â¿ı ! ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ±ÎI‹Î ΩH›Î ⁄Îÿ ±ÎI‹Îfi˘ © ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ »ı …ı ø‹ı ø‹ı ±Î ±Ω›⁄ ÂOÿ »ı ! ‰ÚÏ©fiı ’΋÷˘ ±_÷ı Á_’ÒHν÷Îfiı ’ˢ_«ı »ı. ±T›Î⁄Α V‰w’ı ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ±ı‰˘ √HÎ »ı ¿ı …ı◊Ì ¿flÌfiı ∞‰‹Îh΋Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ ±fi_÷ „@÷±˘ »ı, ’HÎ ÷ı ±Î‰flΛı·Ì ±ı @›Îflı› ’HÎ ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fi ¿flÌ Â¿ı ! ÷ı‹ … »ı. ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î Ω› ±ıÀ·ı ±ı „@÷±˘ ≠√À ◊Λ ! “¤√‰Îfi” ’˘÷Îfiı ’HÎ @›Îflı› ÿ—¬ fiÎ ◊Λ !!! ’˘÷Î◊Ì Á΋Îfiı ÿ—¬ ◊Λ »ı ’ÎÁı ÷˘ iÎÎfi„@÷ fiı ÏV◊fl÷΄@÷ … ‹Î√‰Î …ı‰Ì »ı, ’ÿ˚√· „@÷ ÷ı‰Ì ÁËı… ’HÎ Â_¿Î ’Õı »ı, ÷˘ ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ CÎÀı. ÿ—¬, ’ÌÕÎ “‹Îfiı·Î ‹Î√‰Î …ı‰Ì fi◊Ì ! ±ÎI‹Â„@÷ ±ıÀ·ı ±ÎI‹‰Ì›˝. ±Ë_¿Îfl◊Ì ±ÎI‹Î”fiı ◊Λ »ı, ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı fiËŸ. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î ±T›Î⁄Α V‰w’Ì ±ÎI‹‰Ì›˝ ±Î‰flΛ. ±ÎI‹‰Ì›˝ CÎÀ÷_ ¤ÎÁı I›Îflı “Ë_ ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı. »_” ‹˘Àı◊Ì 25-50 ‰¬÷ ⁄˘·‰Î◊Ì ±ÎI‹‰Ì›˝ ≠√À ◊≥ Ω› »ı! ±ÎI‹Î ±T›› »ı, ÷ı‹ ¤Î…fi ≠‹ÎHÎı Á_¿˘« ω¿ÎÁfiı ’΋ı ÷ı‰˘ “‹˘ZÎı …÷Î_ Á‘Ì … ‰E«ı ±Î‰÷ΠωCfi˘fiÌ Á΋ı ’˘÷ı ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı. ±ÎI‹Î Ïfifl_…fi ÏfiflοÎfl »ı. »÷Î_ ÿıËοÎflÌ »ı, ±ıfiı ’˘÷Îfi˘ 21 22
 7. 7. V‰Î¤Îω¿ ±Î¿Îfl »ı. ±ÎI‹≠¿Î ±Î‰flΛ˘ »ı. ±ÎI‹iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ±ı ±Î‰flH΢ ÷ÒÀ÷Î_ Ω›, Œ·÷— ±Îfi_ÿ ≠√À ◊÷˘ Ω›. ∞‰‹ÎhÎ ±Î‰flH΢ ÁÏË÷ ˢ› F›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÎ ÏfiflοÎfl ’fl‹ÎI‹ÎfiÌ ≠ÎÏM÷ fi◊Ì ◊≥ I›Î_ »ı. …ıfiı …ıÀ·Î ≠ÿı¢fiÎ_ ±Î‰flHÎ ¬ÒS›Î_ ÷ıÀ·˘ ≠¿Î ÷ıfi˘ ⁄ËÎfl ±Î‰ı. Á‘Ì …ı ÿıË‹Î_ ’fl‹ÎI‹Î ≠√À ◊›Î »ı ±ı‰Î ≠I›ZÎ “iÎÎfiÌ ’flÊ”fiı ¤…‰Î◊Ì ’˘÷Îfi_ ’fl‹ÎI‹Î’HÎ_ ≠√À ◊Λ. ““’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õfiı ≠¿Î‰ÎfiÌ …ı V‰Á_‰ıÿfi ÂÏ@÷ »ı ÷ıfiı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ±ÎI‹Î ±‹Ò÷˝ »ı fiı ‹ÒÏ÷˝fiÌ ‹ËŸ »ı. iÎÎfiÌ ¿ı …ı‹Î_ ±‹Ò÷˝ ¤√‰Îfi T›@÷ ◊›Î »ı ÷ı‹fiı ‹Ò÷ν‹Ò÷˝ ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ±iÎÎfiÌ ÿ—¬fiı ‰ıÿı. ±ÎI‹Î ’fl‹ F›˘Ï÷ V‰w’ »ı, ±Î_÷fl-⁄ÎèÎ ⁄‘Ì ‰V÷fiı ΩHÎı, V‰w’iÎÎfiÌ-±ÎI‹ÎfiÎ ±V’WÀ ‰ıÿfi‰Î‚Î ÿ—¬fiÎ iÎÎ÷΃WÀÎ ‰V÷fiı ‰V÷w’ı fiı ±‰V◊Îfiı ±‰V◊Îw’ı ΩHÎı. ±ÎI‹Î V‰-’fl ≠¿Î¿ flËı‰ÎfiÎ ≠›Ifi‹Î_ ˢ›. ÿ—¬ ¤˘√‰ı fiËŸ ’HÎ ⁄˘Ωı ·Î√ı ÷ı‹fiı, fiı ±ıÀ·ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ≠¿ÎÂı »ı fiı ±L› ÷I‰˘fiı ’HÎ ΩHÎı »ı. ±ÎI‹ÎfiÎ V’WÀ ‰ıÿfi‰Î‚Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÿ—¬fiı ‰ıÿı fiËŸ, ΩHÎı. ±ÎI‹Îfiı Á√_‘-ÿ√Ù‘ V’Âı˝ fiËŸ. …ı‹ ≠¿ÎÂfiı Á√_‘ ¿ı ¬ÎÕÌfiÌ ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? ±Ë_¿Îfl, ±ÎI‹Î fiËŸ. √_‘ V’½÷Ì fi◊Ì ÷ı‹ ! ±ÎI‹ÎfiÎ «Îfl µ’›˘√ — »ıS·Î ÿıË◊Ì ±ÎI‹Î F›Îflı ‹˘ZÎı …‰Î »^Àı »ı I›Îflı ±ıfi˘ ≠¿Î ±Â©, ±Â¤, ¤ ±fiı © µ’›˘√. © µ’›˘√Ìfiı ‹˘ZÎ ±Î¬Î ⁄˛õÎ_Õ‹Î_ T›Î’ı »ı. iÎÎfi¤Î‰ı T›Î’ı »ı ±ı ±’ıZÎαı Á‰˝T›Î’¿ ‹‚ı. “’˘÷ı ©ÎI‹Î »ı” ±ı‰_ Ïfifl_÷fl ¤Îfi flËı, …√÷ ±Î¬_ Ïfiÿ˘˝Ê ¿è΢. ÿı¬Î›, ÁË‹Î_ ©ÎI‹Î ÿı¬Î›, ÷ı © µ’›˘√. ‹fi‹Î_, ‰ÎHÎÌ‹Î_ fiı ⁄‘Î … ±ÎI‹Î V‰¤Î‰ı ±ı¿ »ı ’HÎ ±ÏV÷I‰ ÿflı¿fi_ V‰÷_hÎ »ı. ‰÷˝fi‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ’ÏflHÎ΋ fiΠˢ› ±ıfi_ fi΋ © µ’›˘√. iÎÎfiÌfi˘ ±ÎI‹Î Á_ÁÎflfiÌ ¿˘≥ ’HÎ «Ì…fi˘ ¿÷ν fi◊Ì. ‹ÎhÎ iÎÎfiÏø›Î fiı Á_’ÒHν © µ’›˘√ ˢ›. iÎÎfiÌfiı µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ flËı. ÿ½fiÏø›Îfi˘ ¿÷ν »ı, ⁄Ì…ı ¿›Î_› ±ıfiÌ ÁÏø›÷Î fi◊Ì. ËÎ, ±ÎI‹ÎfiÌ ““© µ’›˘√ ±ı iÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î› fiı µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ ±ı ËÎ…flÌ◊Ì ⁄ÌΩ_ ÷I‰˘‹Î_ ÁÏø›÷Î µI’Lfi ◊≥ Ω› »ı. ωiÎÎfi V‰w’ ¿Ëı‰Î›.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. iÎÎfi Ü ÿ½fi ±ıÀ·ı «ˆ÷L›. ±fi_÷iÎÎfi, ±fi_÷ÿ½fi ±ÎI‹Î‹Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ±ıÀ·ı ¿ı‰‚ ±ÎI‹≠‰÷˝fi. “±ıOÁ˘S›À” iÎÎfi ±ıÀ·ı … ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiı «ˆ÷L›CÎfi ¿è΢. ¿ı‰‚iÎÎfi. ±fiı ±ı ±ı¿·_ … ±Îfi_ÿ ±Î’ı. Ïfifl_÷fl Ïfi… ’ÏflHÎÏ÷, ±fi_÷ ≠ÿıÂÌ ±ÎI‹ÎfiÎ ≠ÿıÂı ≠ÿıÂı iÎΛ¿ ÂÏ@÷ »ı. iÎı›fiı iÎÎ÷Î ’ÿ˚√· ’ÏflHÎÏ÷ … fiËŸ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi. ‹Îfi‰Î◊Ì ±ÎI‹ ≠ÿı¢ ¿‹˝‹·◊Ì ±Î‰flΛ »ı. ±ÎI‹Î ±¿÷ν »ı. ““Ïfi…’ÏflHÎÏ÷ ±ı ±ÎI‹¤Î‰fiÎ »ı, “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı Á_ÁÎflfiÌ Ïø›Îfi˘ ¿÷ν ±ÎI‹Î fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÌ V‰Î¤Îω¿ iÎÎfiÏø›Îfi˘, ±ÎI‹¤Î‰fiÎ fi◊Ì.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ÿ½fiÏø›Îfi˘ ¿÷ν »ı-±ı ÏÁ‰Î› ÁÏø›÷Î ±ıfiÌ @›Î_› fi◊Ì. ¿ı‰‚iÎÎfi ◊÷Î_ Á‘Ì Ï’_ÕfiÎ iÎı›˘ Ωı‰ÎfiÎ fiı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊›Î ’»Ì iÎÎfiΉflHÎ, ÿ½fiΉflHÎ ±ı‰Î_ ‹A› ±Îà ¿‹˝w’Ì ±Î‰flH΢◊Ì ⁄˛õÎ_ÕfiÎ iÎı›˘ {‚¿ı. 23 24
 8. 8. ““¿ı‰‚iÎÎfi ±Î¿Î …ı‰_ ÁÒZ‹ »ı, …›Îflı ±„Bfi V◊Ò‚ »ı. V◊Ò‚ »ı, ±Î «Ì¿HÎÌ »ı, ±Î ¨ÕÌ »ı, ±Î »Ì»flÌ »ı ±ı‰_ ⁄‘_ › ’˘÷ı ΩHÎı. ÁÒZ‹fiı ⁄Î‚Ì fiΠ¿ı. ‹Îfl˘, ¿Î’˘, ⁄΂˘ ÷˘ › ’˘÷ÎfiÎ ¿ı‰‚iÎÎfi Àı‰˘ ‹fl÷Î_ Á‘Ì fiÎ Ω›, ’HÎ Àı‰˘fi˘ V‰¤Î‰ ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì ‘Ì‹ı V‰w’fiı ¿_≥ … ±Áfl ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ‘Ì‹ı Ω›. µ’›˘√‹Î_ µ’›˘√ ‰÷ı˝ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi. ’˘÷ı © »ı ±ı › …±ı, ““V◊Ò‚ Á_›˘√˘, ÁÒZ‹ Á_›˘√˘, ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√˘ ’fl »ı fiı Á΋Îfiı © …±ı, ±ı © µ’›˘√ ¿Ëı‰Î› fiı ÷ıfiÎ ’fl µ’›˘√ flËı ’flΑÌfi »ı, ±fiı © «ı÷fi ÷ıfi_ iÎÎ÷΃WÀÎ ‹ÎhÎ »ı.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ÷ı µ’›˘√ µ’fl µ’›˘√ ¿Ëı‰Î›. ±_ÿflfiÎ ‹fifiÎ, ⁄Ï©fiÎ, Ï«kÎfiÎ, ±Ë_¿ÎflfiÎ, ±ı ⁄‘Î ÁÒZ‹ ““¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ¿ı‰_ ÿı¬Î› ? ±Î¬Î ÿıË‹Î_ ±Î¿Î …ıÀ·˘ …ı Á_›˘√˘ »ı. ‰ÎHÎÌfiÎ Á_›˘√˘ ÁÒZ‹-V◊Ò‚ »ı ±fiı T›‰ËÎflfiÎ Á_›˘√˘ ¤Î√ ’˘÷Îfi˘ ÿı¬Î›. ±Î¿Î … ÿı¬Î›, ⁄Ì…_ ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ. ¿˘≥ V◊Ò‚ »ı. ±Î ⁄‘Î … Á_›˘√˘ ’fl »ı fiı ’flΑÌfi »ı. ‹Ò÷˝ ‰V÷ ±ı‹Î_ fiΠˢ›.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ““≠¿ÚÏ÷fi˘ ±ı¿ ’HÎ √HÎ “© «ı÷fi”‹Î_ fi◊Ì fiı “© «ı÷fi”fi˘ ““±Î …√÷‹Î_ …ı ¿_≥ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı …√÷fiı ’˘ÊΛ ›Î ±ı¿ ’HÎ √HÎ ≠¿ÚÏ÷‹Î_ fi◊Ì. ⁄Lfiı √HÎı ¿flÌfiı Á‰˝◊Î …ÿÎ »ı.”” fiÎ ’˘ÊΛ »÷Î_ Ë_ ¿_≥ … ¿fl÷˘ fi◊Ì ±ı‰˘ …ı Á÷÷ A›Î· flËı‰˘ ÷ı - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ¿ı‰‚ÿ½fi »ı. ±ı Á‹… flËı‰Ì ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi »ı !”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ’Ëı·Î_ ±iÎÎfi◊Ì ‹Ï@÷ fiı ’»Ì ±iÎÎfi◊Ì ∂¤Ì ◊÷Ì ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ÷‹Î‹ Á_√Ì Ïø›Î±˘‹Î_ © «ı÷fi ÷ÿ˚fi “≥Œı@À˚Á”◊Ì ‹Ï@÷ ‹ı‚‰ÎfiÌ »ı. ±Á_√ … »ı. - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ±ÎI‹ƒT› fiÎ ⁄ÿ·Î› ’HÎ “T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î”fiı …ı Á_ÁÎflÌ ““‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ …ı ±Î‰ı »ı ¤Î‰◊Ì V’Âı˝·Î ƒT›, ZÎıhÎ, ¿Î‚, ¤Î‰ ⁄‘_ ±ı¿‹ı¿fiÎ ±Î‘Îflı ⁄ÿ·Î›Î ÷ıfiÎ◊Ì “© «ı÷fi” Á‰˝◊Î Ïfi·ı˝’ … »ı.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ¿flı. ‹fifiÎ ¤Î‰˘, ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı ÷ı, ‰«fi ±fiı ¿Î›Î ±ı ⁄‘Î … flÎ√¶ıÊ ±ı “fl˘_√⁄ÌÏ·Œ”◊Ì ∂¤Î ◊Λ »ı. ±ı ¿_≥ ±ÎI‹Îfi˘ ±iÎÎfiÿÂÎfiÎ_ V’_ÿfi˘ »ı, iÎÎfiÿÂ΋Î_ ¿˘≥ V’_ÿfi ◊÷_ fi◊Ì. V‰¤Î‰ ¿ı √HÎ fi◊Ì. V‰w’iÎÎfi ’»Ì ‹fifiÎ ¤Î‰˘ ∂Ãı »ı ÷ı ·ı’Λ‹Îfi ¿fl‰Î Ω› “Ïfl·ıÏÀ‰”‹Î_ ±ÎI‹Î fiı “flÌ›·”‹Î_ ’fl‹ÎI‹Î. “flÌ·ıÏÀ‰”fiı ¤…ı ÷˘ »ı, I›Î_ Ω√ÚÏ÷ flËı ¿ı ±Î “‹Îfl_ V‰w’ fi ˢ›, ±ÎfiÎ◊Ì Ë_ ‹@÷ … “’˘÷ı” ωfiÎÂÌ fiı “flÌ›·”fiı ¤…ı “÷ı” “’fl‹ÎI‹Î” ! »_” ÷˘ … Ïfi·ı˝’ flËı‰Î›. ∞‰‹Îh΋Î_ «ı÷fi ±ı¿ … V‰¤Î‰Ì »ı. ’HÎ ±Î‰flH΋Î_ Œıfl »ı. ““‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘ ±fiı ÷ıfiÎ V‰¤Î‰fiı “© «ı÷fi” ΩHÎı »ı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰-V‰¤Î‰fiı ’HÎ ÷ı ΩHÎı »ı ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı V‰-’fl ±Ï‰fiÎÂÌfiÌ Ï«_÷‰fiÎ◊Ì ±_÷‹˝¬Ì ◊‰Î› fiı ωfiÎÂÌfiÌ ≠¿Î¿ »ı.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. Ï«_÷‰fiÎ◊Ì ⁄ÏË‹˝¬Ì ◊‰Î›. ‹fifiÌ, ‰ÎHÎÌfiÌ, ¿Î›ÎfiÌ Àı‰˘fiı ’˘÷ı ΩHÎı »ı fiı Àı‰˘fiÎ V‰¤Î‰fiı ‹˘ZÎı …‰Îfi˘ Áfl‚ flV÷˘ ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiÎ ¤˘Ï‹›ÎfiÌ ’Ò_Ãı ’Ò_Ãı «ÎS›Î ’HÎ ’˘÷ı ΩHÎı »ı. Àı‰˘fi˘ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ±Î Àı‰ ΩÕÌ »ı, ±Î ’Î÷‚Ì …‰_ ÷ı. 25 26
 9. 9. ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ‹‹÷Î »ı I›Î_ Á‘Ì Á‹÷Î @›Î_◊Ì ±Î‰ı ? ‰‘÷Ì ‰‘÷Ì »ı‰Àı “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ±ı‰Ì ÁÒ{ ’ÕÌ Ω› ¿ı ÿ½fi ÏfiflΉflHÎ ◊≥ Ω›. ⁄ÎèÎ ¿˘≥ ’HÎ ÏfiÏ‹kÎ◊Ì, ’_«ıÏLƒ›˘◊Ì, ‹Îfi-÷Îfi, ·Z‹Ì, ωʛ˘◊Ì Á¬ fiΠˢ›, »÷Î_ ±_ÿflfi_ …ı Á¬ ‰÷ν› »ı ÷ı ±ÎI‹Îfi_ ±Ë_¿Îflfiı ·Ì‘ı ÁÒ{fi˘ ·Î¤ µÃΉÎ÷˘ fi◊Ì, ⁄Î¿Ì ÁÒ{ ÷˘ ÿflı¿fiı Á¬ »ı. F›Î_ Á‘Ì Ï‰Ê›˘fi_ Áı‰fi »ı I›Î_ Á‘Ì ±ÎI‹Îfi_ V’WÀ Á¬ ’՛Π… ¿flı. ±Ë_¿Îfl CÎÀ÷˘ Ω› ÷ı‹ ÁÒ{ ‰‘÷Ì Ω›. ‰ıÿfi‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. ±ÎI‹iÎÎfi ’»Ì ≠◊‹ ⁄‘ı◊Ì µÿÎÁÌfi÷Î fiı ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î …ı‹ Ï·ŒÀ‹Î_ flËı÷Î ‹ÎHÎÁ fiı Ï·ŒÀ ⁄Lfiı »^ÀÎ_ »ı. ÷ı‹ ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊Λ. µÿÎÁÌfi÷Î ÷˘ ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ …fifiÌ »ı. µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·ı fiı ÿıË ÷ÿ˚fi »^ÀÎ … »ı. ¿Î›˝ ÷˘ ⁄‘_ Ï·ŒÀ ¿flÌ ·ı »ı, fiı ’˘÷ı ÷˘ wÏ« › fiÏË fiı ±wÏ« › fiÏË. ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ıÀ·ı flÎ√¶ıÊ◊Ì ’fl. ⁄Àfi … ÿ⁄Ή‰Îfi_ ˢ› »ı. ÷ı‰Ì flÌ÷ı …ıfiı ¤˙Ï÷¿fiÌ ‰Î_»fiÎ »ı ÷ıHÎı ““≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ±ı …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi »ı.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. ±Ë_¿Îflfi_ ⁄Àfi ÿ⁄Ή‰Îfi_ fiı …ıfiı ¿ı‰‚ ‹˘ZÎfiÌ … ≥E»Î »ı ÷ıHÎı ±ÎI‹Î ¤Î‰ı ¿flÌfiı ⁄Àfi ÿ⁄Ή‰Îfi_ »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »_, ±Î ÿıË ‹Îfl˘ »ı, ‹fi ‹Îfl_ »ı” ±ı‹ ≠Ï÷WÃÎ ¿fl‰Î◊Ì fi‰˘ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î µI’Lfi ◊Λ. ±Îfi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±iÎÎfi V‰ÁkÎ΋Î_ ±Î‰ı, ’flÊ ◊≥fiı ’flÊÎ◊˝‹Î_ ±Î‰ı ÷ı ¤√‰Îfi. »ı. ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î »ı ’ÿ˚√·, ’HÎ «ı÷fi¤Î‰fiı ’΋ı·_ »ı. Ï‹l«ı÷fi ≠¿ÚÏ÷fiÌ ÁkÎ΋Î_ fl‹ı »ı ÷ı ∞‰. »ı. ø˘‘, ‹Îfi, ‹Î›Î, ·˘¤fiÌ ≠Ï÷WÃÎ ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_ ◊›ı·Ì »ı. ±ÎI‹Î±ı ÿˆÏË¿ w’ ‘ÎflHÎ ¿›Ù … fi◊Ì. Œ@÷ “⁄ÌÏ·Œ” … ±‰‚Ì ÷ı Œ‚ ±ÎM›Î ¿flı »ı. ⁄ıÃÌ »ı. ¤Î¤ ¤Î‰ ¿flı »ı ÷ı T›‰ËÎfl ±ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ≠Ï÷ÏWÃ÷ ‹˘ZÎ fi◊Ì ÿıËfi˘ ◊÷˘ fiı fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘ ◊÷˘. ‹˘ZÎ ÷˘ ◊Λ »ı ±ÎI‹Î ÷˘ V‰w’iÎÎfi ’Ëı·Î_ ¿Ëı‰Î› fiÏË. V‰w’ iÎÎfi ’»Ì …ı ⁄Î¿Ì ±Ë_¿Îflfi˘ - ±Ë_¿ÎflfiÌ ƒÏWÀ ⁄ÿ·Î≥, ÷ı◊Ì “…ı fi◊Ì ÷ıfiı Ë_ »_” ‹ÎfiÌ flËı »ı ÷ı ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î »ı. ⁄ıÁı »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ¤Î‰Î¤Î‰ fiΠˢ›. ±ıfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ¤Î‰Î¤Î‰ “Ë_ »_” ¿Ëı »ı ÷ı◊Ì ’˘÷ı ±ÎI‹Î◊Ì …ÿ˘ ’Õı »ı. ±ı ±iÎÎfi Ω› µI’Lfi ◊Λ »ı. ÷˘ ±¤ıÿV‰w’ ◊≥ Ω›. ’˘÷ÎfiÌ …ıÀ·Ì ¤Ò·˘ ÿı¬Î› ±ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl …ı ±«‚ ±ÎI‹Î »ı ÷ı … “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı. «_«‚ »ı ÷ı ⁄‘_ Ω›. Ï‹¿ıÏfi¿· »ı. iÎÎfifiÎ_ ‰Î@›˘ ⁄˘·ı ÷ı T›‰ËÎfl‹Î_ iÎÎfiÌ fiı ‹ËŸ ≠√À ∞‰‹ÎhÎfiı ÁÒ{ ‰flı·Ì ˢ› »ı. ÁÒ{ ±ı ¿<ÿfl÷Ì ⁄ÏZÎÁ »ı. ◊›Î »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” »ı. “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’˘÷ı ’HÎ ‹ËŸ »ı ÷ı “ÿÎÿÎ ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ÁÒ{ fiÎ ’Õı, ±Î‰flHÎ ¬Á÷Î_ … ÁÒ{ ’ÕÌ Ω›. ¤√‰Îfi”fiı fi‹V¿Îfl ¿flı »ı. ±‹¿ ÀÎ≥‹ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” ΩıÕı ±¤ıÿ flËı, ÷L‹› flËı ±fiı ‰ÎHÎÌ ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ‹ËŸ ¤√‰Îfi …ÿÎ, fiı ’˘÷ı ±ı¿Î√˛÷Î ◊Λ ¿ı {À ÁÒ{ ’ÕÌ Ω›. ÁÒ{fiı …√÷ ’flÊÎ◊˝ ‹Îfiı »ı, …ÿÎ, ±ÿ˚¤÷ ÿÂÎ »ı iÎÎfiÌ ’flÊfiÌ ! ¤˛Î_Ï÷◊Ì ! ÿflı¿fiÌ ÁÒ{ ’fl◊Ì ‹Î·‹ ’ÕÌ Ω› ¿ı ±Î Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÎ ¿ıÀ·Î ‹Î≥· µ’fl »ı ! ‹fiW›‹Î_ ÁÒ{ ±ı¿·Ì … ‰V÷ “ÕÌV«Î…˝” fi◊Ì, …√÷fi˘ ¿˘≥ V‰÷_hÎ ¿÷ν fi◊Ì. ¿˘≥ ⁄Î’˘ › µ’fl µ’flÌ fi◊Ì ⁄Ì…_ ⁄‘_ … “ÕÌV«Î…˝” »ı. ÁÒ{ fiı ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝‹Î_ ÁÒ{ ¤√‰Îfi ’HÎ fiËŸ. …√÷fiı …ı „@÷ «·Î‰ı »ı ±ı “Ï‹¿ıÏfi¿· 27 28
 10. 10. ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” »ı, ¿˘QM›Àfl …ı‰_ »ı fiı “ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¿ıÀ·Ì ‹ÒÕÌ »ı ? ¿fl˘Õ wÏ’›Î ¬«˝÷Î_ › ±Î‰Ì ±ıωÕLÁ”◊Ì »ı. ’HÎ ±iÎÎfi÷Î◊Ì ’˘÷ı «·Î‰ı »ı ¿ı ¤√‰Îfi «·Î‰ı ±Î_¬ ‹ı‚‰Ì ¿Λ ? I›Îflı ±Î ÿÎ_÷, fiο, ËÎ◊, ’√ ±ı ⁄‘Î_fiÌ Ï¿_‹÷ »ı ÷ı‹ ‹fiΛ »ı. V‰w’fi_ ¤Îfi ◊Λ I›Îfl ’»Ì ’˘÷ı ±Î ⁄‘Î◊Ì ‹@÷ ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ◊Λ !!! ◊Λ »ı. ‹˘ZÎ’_◊ı ≠›ÎHÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚ÎfiÌ ±Î‰Õ÷ iÎÎfiÌ Ï⁄fi…wÏfl›Î÷ ‰V÷‹Î_ @›Îflı› fiÎ √Ò_◊Λ. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì ±Ïfi‰Î›˝ ⁄fiı »ı. “±ø‹ ωiÎÎfi” … ±ı¿ ±ı‰_ »ı ¿ı …›Î_ Á_ÁÎflfiÌ ¿˘≥ CÎÏ՛΂fiÌ ¿ı flıÏÕ›ÎfiÌ ¿_’fiÌ ·Î¤Ì fi◊Ì. fiÎ-…wÏfl›Î÷fiÎ «Ì…fiı Á‰ı˝ …‰Î⁄ÿÎfḻ˘ Á_’ÒHν, ±Îÿ½‹› flÌ÷ı ±ÿÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÁË…÷Î◊Ì ‰ÁΉı fiı …wÏfl›Î÷fiÌ «Ì…fiÌ ¿Áfl ‰ıÃı ±ı‰Ì ·˘¿fiÌ ÿÂÎ ◊≥ »ı ! ‹˘Z΋Î√˝ ’Òfl˘ ¿flΛ. ±ø‹iÎÎfi‹Î_ I›Î√fi_ fiÏË ’HÎ “Á‹¤Î‰ı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ‹Œ÷ ‰V÷ … ⁄Ë ‹˘ÓCÎÌ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı ! ‹Œ÷fiÌ Àı‰ Ïfi¿Î·”fi_ ∞‰fiÁÒhÎ ±’fiΉ‰Îfi_ ˢ› »ı. ±fiı ±ı ‹ÎÀıfiÌ ÷‹Î‹ ’՛Π’»Ì ±ı fiÎ ‹‚ı ÷˘ ¿ıÀ·Ì µ’ÎÏ‘ ’Õı ?! ≠¿ÎflfiÌ ⁄˘‘¿‚Î fiı iÎÎfi¿‚Î ±ø‹Ï‰iÎÎfiÌ lÌ “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÎ lÌ‹¬ı◊Ì fiÌ¿‚Ì »ı. Á_ÁÎflfiÎ ¿·ı¢fi˘ ω·› ¿flΉ÷Ì ±Î ‰ÎHÎÌ Á¬fiÌ ÿ¿Îfi ¿Îœı ±ıfiı Á¬ … ±Î‰ı, ±fiı ÿ—¬fiÌ ¿Îœı ±ıfiı ±ÎI‹Ω√ÚÏ÷ ≠√ÀΉ÷Ì ‰ÎHÎÌ …ıÀ·Ì … Ïø›Î¿ÎflÌ ⁄fiÌ flËı »ı. ¿ÎflHÎ ÿ—¬ ±Î‰ı. “iÎÎfiÌ”fiÌ ÿ¿ÎfifiÌ ÷˘ ‰Î÷ … ÂÌ ¿fl‰Ì ?! Á΋˘ √΂˘ ¿ı ±_÷ı ÷˘ T›‰ËÎfl … «˘A¬˘ ¿fl‰Îfi˘ »ıfiı ! Á_ÁÎfl‹Î_ ’Ï÷-’IfiÌ ‰E«ı, ÿı ÷˘ › ÷ıfiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ! ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ ±ı¿ ÿËÎÕ˘ ’HÎ Ωı ¿˘≥fiı ‹Î-⁄Î’fiı Á_÷Îfi˘ ‰E«ı, √fl-ÏÂW› ‰E«ı, ±ÎÕ˘ÂÌ-’Õ˘ÂÌ, fi˘¿fl-ÂıÃ, ÿ—¬ fi ±Î’‰Î‹Î_ fiı ¿˘≥±ı ±Î’ı·_ ÿ—¬ fi V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ Ω›, ÷˘ › CÎHÎÌ ≠√Ï÷ ‹_ÕΛ. “±Î …√÷‹Î_ ¿˘≥’HÎ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ’HÎ ÿ—¬ ‰ı’ÎflÌ-CÎflο ‰E«ı ◊÷Î_ ÷‹Î‹ ≠¿ÎflfiÎ CÎÊ˝H΢fi˘ ±_÷ ±ÎHΉÎfiÌ «Î‰Ì ‹ÎflÎ◊Ì fi ˢ, fi ˢ, fi ˢ.” ±ı ¤Î‰fiÎ fl˘… ◊Λ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ’ÒF›lÌ ËÁ÷Î_-ËÁΉ÷Î_ ¿ËÌ ÿı »ı, ±ı ±Ω›⁄ ±fi¤‰’Ò‰˝¿fiÎ_ ¿‹ÎHÎÌ »ı. T›‰ËÎfl-ÿ½fifi˘ ·Î¤ µÃÎ‰Ì ‘fl÷Ì ’fl V‰√˝ µ÷ÎflΛ ÷ı‹ »ı ! Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Á΋ÁÎ‹Ì ÏËÁÎ⁄ «Ò¿‰‰Îfi_ V◊‚. ±ı‹Î_ @›Î_› ∞‰fi ∞‰‰Îfi˘ Ëı÷ Â_ »ı ? fi΋ ¿Îœ‰Îfi˘ ? fi΋ ÷˘ fifiÎ‹Ì ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ‰ıfl fiÎ ⁄_‘Λ ±ıÀ·_ … Ωı≥ ·ı‰Îfi_ »ı. “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” fiÌ¿‚ı ÷ı ÿΔÕı ’λ_ ·≥ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ΩıÕı Â_ ·≥ …‰Îfi_ ? ‹˘ZÎ ¿fl‰˘ ±ı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ «Î‰Ì »ı, Ïfi‰ı˝fl flÌ÷ı fiÌ¿‚Ì …‰ÎfiÌ ! ‹ÎÀı ‘‹˝ ’»Ì ¿fl‰Îfi˘ ’HÎ ’Ëı·Î_ ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ΩHÎ‰Ì …vflÌ »ı. ¥L∞fi «Î·ı ’HÎ ¿_≥ µI’Îÿfi fiÎ ¿flı ÷ıfiı Â_ ¿fl‰Îfi_ ? ‹˘ZÎ≠ÎÏM÷ ◊΂̋Î_ …ı ±ÎT›_ ÷ı ±Î’HÎÎ … “T›‰ÏV◊÷”fiÎ Ïfi›‹fiı ±Î‘Îflı ±ı ÷˘ ‹fiW›’HÎÎfi˘ ÁÎfl »ı ! ‰¿Ì· ◊Λ, ÕΘ@Àfl ◊Λ ÷ı◊Ì ¿_≥ ±Î’HÎfiı ±Î‰Ì ‹‚ı »ı. ±ı‹ ÁË… flËı ÷ıfiı ¿˘≥ Õ¬˘ fiÎ ◊Λ. ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î ±Î‰ÕÌ √≥ ? ±ıfiÎ ¿‚Αfl ‹‚ı ÷˘ ±ı ¿‚ΠϬΛ. ÿÏfl›Î‹Î_ ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ∞‰˘ »ı »÷Î_ › ¿˘fiÌ ⁄Ò‹ »ı ¿ı ‹fiı ±Î ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ¿‚Î Â̬ı ÷˘ ∞‰fi Áfl‚÷Î◊Ì «Î·ı. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ ÿ—¬ »ı ? ±fiı ±Î ‹fiW›˘ ±ı¿·Î_ … flÎ÷-ÿÎ”Õ˘ “‹fiı ±Î ÿ—¬ »ı ¿‚Î ±Î‰ÕÌ √≥ ÷ıfi˘ T›‰ËÎfl ‘‹˝ ⁄‘˘ › ±Î‰Ì √›˘. “±ø‹Ï‰iÎÎfi” fiı ÷ı ÿ—¬ »ı”fiÌ ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷Î_ ˢ› »ı ! ¿˘≥ ’ZÎÌfiÎ_ ÿ‰Î¬ÎfiÎ_ Ωı›Î_ ? T›‰ËÎfl ‘‹˝ ±fiı Ïfi监‹˝ ⁄_fiı ’ÒHν ±Î’ı »ı. ¿˘≥ …fiΉflfiı ¨CÎfiÌ √˘‚Ì ¬Î‰Ì ’Õı »ı ? ±fiı ±ı¿·Î ‹fiW›˘fiÌ ¬flı¬fl ÿ—¬ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ∞‰fi‹Î_ ’ΛÎfiÌ …wÏfl›Î÷-fl˘ÀÌ, ¨CÎı › Ëfl΋ ◊≥ √≥ ¿ı ¨CΉΠ‹ÎÀı √˘‚̱˘ ¬Î‰Ì ’Õı »ı ! ¿’ÕÎ_, ‹¿Îfi fiı ⁄Ì⁄Ì ±ÎÀ·_ fi ‹‚ı ÷˘ › ±ıfiı ÿ—¬ ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ‹fiW› ±‰÷Îfl ‹˘ZÎ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı … »ı ±fiı ±ı Ωı fiÎ ‹‚ı ±Õ«HÎ ¿Ëı‰Î›. ¬flı¬fl ÿ—¬ »ı ÷ı ±iÎÎfi÷Îfi_ »ı. ÷˘ ±Î ‹fi, ‰«fi, ¿Î›Î ’Îfl¿Î_ ‹ÎÀı ‰Î’fl‰Î ‹ÎÀı »ı, “›˘√-µ’›˘√˘ 29 30
 11. 11. ’fl˘’¿ÎflΛ” …ıfi_ ∞‰fi ’fl˘’¿Îfl‹Î_ √›_ ÷ıfiı ¿˘≥ ¬˘À fiÎ ’Õı. ’˘÷Îfi_ Á‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ¿«¿« ¿fl‰Î◊Ì ÷˘ ∂·À_ ⁄‘_ ⁄√Õı »ı, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ Á¬ ⁄ÌΩfiı …ı ±Î’Ì ÿı ÷ıfi_ ¿<ÿfl÷ Á_¤Î‚Ì ·ı »ı ±ı‰˘ Ïfi›‹ »ı. ¿«¿« ¿fl‰ÎfiÌ … ⁄_‘ ◊Λ I›Îfl◊Ì … Á΋Π‹ÎHÎÁ˘ Á‘fl‰Î ‹Î_ÕÂı. ÷‹Î‹ ÿ—¬fi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ±iÎÎfi÷Î »ı. ’˘÷ı fi΋w’ ◊≥ ⁄ıÃ˘ ¿˘≥fiÌ ÁÎ◊ı ω¬‰Îÿ ’ÕÌ Ω› ’»Ì ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±Î_ÀÌ ’ÕÌ ‹ÎÀı ÿ—¬fiÌ ’fl_’flÎ ÁΩ˝≥. ’˘÷ı ±ÎI‹Îw’ »ı ÷ıfiı ¿_≥ ÿ—¬ fi◊Ì. Ω›. I›Îflı “‹˙fi” ’¿ÕÌ ±ıfiı ωrÎÁ‹Î_ ·ı‰_ ±ı lıWà µ’Λ »ı. ¬flı¬fl ÿ—¬ »ı ¿ı fiËŸ ÷ı Ωı ⁄Ï©◊Ì Ï‰«Îflı ÷˘ › Á‹Ω› ±ı‰_ »ı »˘¿flÎ_fiı Á‘Îfl‰Î_ ˢ› ÷˘ CÎfl‹Î_ »-⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ‹˙fi ·≥ ·ı‰_. »˘¿flÎ_ ¿ı ÿ—¬ …ı‰_ ¿Â_ … fi◊Ì. ’Ò»ı ÷ıfi˘ … ÷ıÀ·˘ …‰Î⁄ ±Î’‰˘. fiı ÷ı‹fiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ‹ËŸ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ ⁄ÌΩfi_ Á¬ Ωı≥ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ÷ı fi◊Ì-±ı‹ ¿flÌfiı fi‰_ ÿ—¬ ¿fl‰Î_. Á‘Îfl‰Î ¿fl÷Î_ ÁÎflÌ ¤Î‰fiÎ ¿›ÎÙ ¿fl‰Ì. ⁄Î¿Ì “iÎÎfiÌ ’flÊ” ‰Ë˘flı ±ıfiÎ …ı‰Ì ±HÎÁ‹… ⁄Ì∞ ¿˘≥ fi◊Ì. ¬fl_ ÿ—¬ ÷˘ ¬Î‰Îfi_ ÏÁ‰Î› ¿˘≥ ¿˘≥fiı Á‘ÎflÌ Â¿ı fiËŸ. fiÎ ‹‚ı, ’ÎHÎÌ fiÎ ‹‚ı, Á_ÕÎÁ-’ıÂÎ⁄ ¿fl‰Î fiÎ ‹‚ı ÷ıfiı ¿Ëı‰Î›. ‰H΋Î√Ì Á·ÎË ±Î’ı ÷ı ‹Ò¬Î˝ Ãflı. ‹Î√ı ÷˘ Á·ÎË ±’Λ. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ «Î‰Ì … ΩHÎı fiÎ ¬˘‰Î≥ √≥ ˢ›, ±ı flÌ÷ı ∞‰fi ∞‰Î› »ı ! ±Î ⁄‘Ì “flÌ·ıÏÀ‰” Á√Î≥±˘ »ı. ÷ıfiı “flÌ›·” ‹fiÎÂı ÷˘ ‹Îfl ¬Î‰Îfi˘ ‰Îfl˘ ±Î‰Âı. »˘¿flÎ_ ΩıÕı flÌ÷Áflfi_ ‰Ëη ˢ›, ÷ı ¿_≥ »Î÷̱ı ¤Îfl÷‹Î_ ÷˘ “ŒıÏ‹·Ì ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi” ±ı ±ı¿ ‹˘À_ iÎÎfi »ı. ÿ⁄Ή ÿ⁄Ή ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ› ! ±ıfiÎ◊Ì ÷˘ »˘¿fl_ √_√‚Î≥fiı ⁄«¿<_ CÎfl‹Î_, ⁄ËÎfl ⁄‘ı ¿·ı ÂÎ ‹ÎÀı ◊Λ »ı ±ı ΩHΉ_ …wflÌ »ı. »˘¿flÎ_fiı ¤flÌ ·ı ! ’ˆÁÎ fi‚‹Î_◊Ì ’ÎHÎÌfiÌ …ı‹ ‰Î’fl‰ÎfiΠˢ› ±ı‰_ »˘¿flÎ_fiı ¿≥ ⁄Î⁄÷‹Î_ “±ıL¿flı…‹ıLÀ” ±’Λ fiı Âı‹Î_ fiÎ ±’Λ ±ı ‹Î⁄Î’ı fiÎ ◊‰_ Ωı≥±ı. ΩHΉ_ …wflÌ fi◊Ì ? ⁄Î⁄˘ ⁄Î’fiÌ ‹Ò_» ¬ı_«ı, ±ı‹Î_ ⁄Î’ Ëfl¬Î≥fiı ⁄‘Î_ ±Î√‚ ⁄Î⁄ÎfiÎ ‰¬ÎHÎ ¿flı ±ı ÷ı ¿_≥ ›˘B› ¿Ëı‰Î› ? ‹Î-⁄Î’ »˘¿flÎ_fiı ±Ë_¿Îfl Ω√ı ’»Ì ‹Î⁄Î’◊Ì ±ıfiı ¿Â_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ◊÷Î ’Ëı·Î_ ‹Î⁄Î’ ◊‰Îfi_ ·Î›¿Î÷’hÎ ‹ı‚‰‰_ …vflÌ Ë˘‰_ Ωı≥±ı. ’»Ì ÷˘ Ã˘¿fl ¬Î› fiı Â̬ı ÷ıÀ·_ ÁΫ_. ŒflÏ…›Î÷ Á_ÁÎfl‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ_ ’flHÎ÷Î_ ’Ëı·Î_ ’Ï÷ ¿ı ’IfiÌ ◊‰Îfi_ ÁÏÀ˝ÏŒ¿ıÀ ‹ı‚‰‰_ …vflÌ Ë˘‰_ ‹ÎL›Î_ ÷ıfiÎ_ … ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ fiı »^ÀÌ …‰Î …ı‰_ »ı. …›Î_ flÎ√ I›Î_ ¶ıÊ Ωı≥±ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Î⁄Î’ ◊‰_ ±ı ‹˘ÀÌ “flÌV’˘ÏLÁÏ⁄Ï·ÀÌ” »ı, ◊Λ …. ‰ÕÎ≠‘Îfi ¿fl÷Î_ › ωÂıÊ ! CÎfl‹Î_ »˘¿flÎ_ ÁÎ◊ı ÕÌÏ·_√ ¿fl÷Î_ “B·ÎÁ ‰Ì◊ ¿ıfl”fi_ ·ı⁄· ‰Î_«‰_ ±Î ¿Î‚‹Î_ »˘¿flÎ_±˘fiı »_»ıՉΠΩ› ÷˘ ÷ı Á΋Π◊Λ ÷ı‰Î_ »ı. Ωı≥±ı. ÷ı‹fiı Ë◊˘ÕÎ ‹Îfl ‹Îfl ¿flΛ ÷˘ Â_ ◊Λ ? ≠ı‹◊Ì … Á΋˘ Á‘flı. Á΋˘ √‹ı ÷ıÀ·_ ∂‘_ ¿flı »÷Î_ ±ıfi_ ±‰‚_ fiÎ ÿı¬Î› ÷ı ÁΫ˘ ÏÂZο˘, ‹Î⁄Î’ ‹˘Õfi˝ …‹ÎfiÎfiÎ ⁄΂¿˘fiÎ ‹ÎfiÁfiı Ï’»ÎfiÌfiı ≠ı‹ ! “±ıÕ…VÀ” ◊≥fiı «Î·ı ÷˘ ÷˘ »˘¿flÎ_ Á΋Î_ … ◊Λ fiÏË ! ⁄Î¿Ì ’˘÷ı Á‘flı ÷˘ … ÷ı ⁄ÌΩfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı ! ‹Î ⁄Î’ ±ıÀ·ı ⁄΂¿˘fiÎ ÀˇVÀÌ. CÎfl‹Î_, ⁄ËÎfl ⁄‘ı T›‰ËÎfl ⁄‘˘ ¿fl‰Îfi˘, ¿Ëı‰Î ¿fl‰Îfi_ ⁄‘_ CÎflfiı ⁄√Ì«Î V‰w’ı Ωı‰Îfi_ »ı. ¬ı÷fl V‰w’ı fiËŸ. …ı‹ › ’HÎ ÷ı ¿ÊΛ flÏË÷fi˘ ¿fl‰Îfi˘. ±fiı ±ı ¿‚Î … “iÎÎfiÌ ’flÊ” ’ÎÁı ⁄√̫΋Î_ ¿˘≥ ‹˘√fl˘, ¿˘≥ √·Î⁄ ¿ı ¿˘≥ ‘_÷Òfl˘ › ˢ›, ÷ı‹ CÎfl‹Î_ Â̬‰Î …ı‰Ì »ı ! …ÿÎ_ …ÿÎ_ ≠οÚ÷ e·˘‰Î‚Î_ ˢ›. ⁄Î’ ‹˘√fl˘ ˢ› ÷˘ ÷ı ⁄‘Î_ › CÎflfiÎ_ 31 32
 12. 12. ‹˘√flÎ …ı‰Î_ … ◊Λ ±ı‹ ±Î√˛Ë Áı‰ı ÷˘ ¿ı‹ «Î·ı? ±ı ÷˘ ’»Ì ¬ı÷fl Á΋Îfiı Á‹Ω‰‰ÎfiÌ »^À, Ã’¿˘ ±Î’‰ÎfiÌ fiËŸ. ◊≥ √›_ ! ⁄√Ì«ÎfiÌ ‹{Î … fiÎ ‹HÎΛ ! √ÎÕ˝fifl ◊‰Îfi_ »ı. ‹Îfi‰V‰¤Î‰ ËÎ◊ fiÌ«ıfiÎ_fiı ¿«Õ ¿«Õ ¿flı fiı µ’flÌfiı ÁÎËı⁄ ‹fi, ‰«fi, ¿Î›ÎfiÌ ±ı¿÷Πˢ› ÷ı … Á΋Îfiı Á‘ÎflÌ Â¿ı. ÁÎËı⁄ ¿flı. “±_ÕflËıLÕ”fi_ flZÎHÎ ¿fl‰_ ±ı ÷˘ K›ı› ˢ‰˘ Ωı≥±ı. ±ı¿ ±Î_¬‹Î_ ≠ı‹ fiı ⁄Ì∞‹Î_ ¿Õ¿Î≥. ±Î Ω÷fiÎ T›‰ËÎfl◊Ì ¤Ÿ÷ ÁÎ◊ı ‹Î◊_ ±◊ÕΛ I›Î_ ±Î’HÎı Â_ ¿fḻı »Ì±ı ? “¤Ò· T›‰ËÎfl ±Îÿ½ flËı. ¿˘fiÌ ?” ±ı ¬˘‚‰_ ˢ› ÷˘ Ωı≥ ·ı‰_ ¿ı ¤˘√‰ı »ı ¿˘HÎ ? “¤˘√‰ı ÷ıfiÌ ¤Ò·.” »˘¿flÎ_ Á‘Îfl‰Î_ ‹ÎÀı ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı Ï‹hÎΫÎflÌ ¿fl‰Ì. »˘¿flÎ_ ≠ı‹ ¬˘‚ı »ı. ±ı ≠ı‹◊Ì … Á‘flı. ≠ı‹ ±Î√‚ ÷˘ ±Î¬_ …√÷ ‰Â ◊Λ. CÎfl‹Î_ ±ı¿ ΩHÎ ΩıÕı ±ı¿÷Î flËÌ ÷˘ › ⁄Ë ◊≥ √›_ ! ±ı¿÷Î ±ıÀ·ı @›Îflı› ±ıfiÌ ΩıÕı ‹÷¤ıÿ fiÎ ’Õı. ⁄΂¿˘fiı ÿflfl˘… ÁÒ›˝’ÒΩ ¿fl‰Îfi_ fiı ≠Î◊˝fiÎ ¿fl‰Îfi_ Ϭ‰ÎÕ‰_ ¿ı “‹fiı ÷◊Î …√÷fiı Áÿ˚⁄Ï© ±Î’˘, …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ¿fl˘.” ‹÷¤ıÿ I›Î_ Ï«_÷Î, µ’ÎÏ‘ fiı {CÎÕÎ. ‹fi¤ıÿ I›Î_ ÕΛ‰˘Á˝. fiı ÷fi¤ıÿ I›Îflı fifi΋Ì. ’Ï÷-’IfiÌ‹Î_ ±ı¿-⁄ÌΩfiı Á΋Á΋ı Á‹Î‘Îfi ±Î’‰Îfi_ ‰·HÎ »˘¿flÎ_fiÎ ÿı¬÷Î_ ‹Î-⁄Î’ı ¿›Îflı› ‰œ‰ÎÕ fiÎ ¿fl‰Ì. ˢ› ÷˘ ‹÷¤ıÿ fiÎ ◊Λ. ‹fi‹Î_ fiyÌ flά‰_ ¿ı Á΋Îfiı Á‹Î‘Îfi ±Î’‰_ »ı ±fiı “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿fl‰˘ »ı ’»Ì ⁄L›_ ÷ı L›Î›. Ï‹›Î_¤Î≥ ⁄Ì⁄Ìfiı ⁄Ë ÁΫ‰ı. ⁄ËÎfl {√ÕÌ ±Î‰ı ’HÎ CÎfl‹Î_ ≠ı‹◊Ì flËı. CÎfl‹Î_ … {√ÕÎ ¿flı ÷˘ ¬Î‰Îfi_ ÁÎv_ ÁÎv_ @›Î_◊Ì ‹‚ı ? “±◊Õ΋HÎ À΂‰Ì” ÿflı¿ …B›Î±ı ±ı ∞‰fiÁÒhÎ ⁄fiÌ Ω› ÷ıfi˘ ÷ı◊Ì ÷ı ⁄Ì⁄Ìfiı ÷˘ ËŸ«¿˘ fiάı. “⁄ˆflÌ «œÌ ⁄ıÁÂı”fiÌ ⁄Ì¿ı ‘HÎÌ ⁄ˆflÌfiı Á_ÁÎfl ’Îfl ◊≥ Ω›. ÁËfi ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì, ÁËfi ¿fl‰Î◊Ì V≠Ÿ√fiÌ …ı‹ ÿ⁄Ή‰Î Ω› fiı ¿·ı ¿flı ! ±ı‹ ÷ı ¿o¥ ⁄ˆflÌ «œÌ ⁄ıÁ÷Ì ËÂı ?! jÎÌfiı ’λ_ ∂»‚Âı. ÁËfi ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì, “Á˘S›Âfi” ¿fl‰Îfi_ »ı. ¿_≥ ‹Ò»˘ ±Î‰‰ÎfiÌ »ı, √Q‹ı ÷ıÀ·_ Ωıfl ¿flı ÷˘ › ! ⁄Ì⁄ÌfiÌ ‹Î_√HÎÌ ±’‹Îfi ◊Λ I›Î_ L›Î› ¬˘‚‰Î …≥±ı ÷˘ ‹Ò¬Î˝≥ ◊Âı, I›Î_ ÷˘ ’ÒflÌ fiÎ ¿flÌ Â¿ı fiı ⁄Ì⁄Ì ¿·ı ¿fl‰Î Ω› ÷˘ ›, “›Îfl ‹ıflÌ Ëη÷ “÷’” ±ı … µ’Λ »ı. Á_’ÒHν V‰÷_hÎ …√÷‹Î_ ¿ı …›Î_ ¿˘≥fiı ¿˘≥fiÌ ‹ˆ Ωfi÷Î Ë_, ÷_ @›Î_ Ωfiı ?” ¿flÌfiı ⁄ˆflÌfiı ’ÀÎ‰Ì ·ı ! ±fiı ±Î’HÎÎ ±ÎÕ¬Ì·Ì fi◊Ì, I›Î_ ¿˘≥fiı ÿ˘Ê ÿı‰Îfi˘ flËı … @›Î_◊Ì ? ·˘¿ ÷˘ “÷_ ‹ÎflÌ Á΋_ ¿ı‹ ⁄˘·Ì ?” ¿flÌfiı ¤Õ¿˘ ¿flÌ fiάı ! …ı ÷ı flV÷ı ¤Õ¿˘ fiÎ ◊Λ ÷ı‹ ¿fl‰_. ±◊Õ΋H΋Î_ ‹˙fi ÏË÷¿ÎflÌ. ⁄ËÎfl ‹˙fi fiı ‹ËŸ C΋ÁÎHÎ ±ı ⁄ı ÁÎ◊ı ˢ› ÷ı ¿Î‹fi_ fiËŸ. ’Ëı·_ ‹fifi_ ‹˙fi ◊‰_ Ωı≥±ı. ±Î’HÎ΋Î_ ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰ fiÎ flËı ÷˘ Á΋Îfi˘ ¿·ÏÊ÷ ¤Î‰ Ω›. ±Î’HÎı ÂÎ_÷ ÷˘ Á΋Π› ÂÎ_÷ ! ¿·ı I›Î_ ¤√‰Îfifi˘ ‰ÎÁ fiËŸ fiı “±ıÕ…VÀ ±ı‰fl̉ıfl” ±ÎÀ·Ì … ±ÎiÎÎ “iÎÎfiÌ”fiÌ ’Î‚Ì ÷ıfi˘ µ¿ı· ·Z‹Ì ’HÎ I›Î_ Ω› fiËŸ, ±Î…ı ÷˘ Á_V¿ÎflÌ CÎfl˘‹Î_ › fl˘… Á‰Îflı ±Î‰Ì Ω› ! fiÎV÷΋Î_ ¿·ı ˢ› (!) ¿·ı ˢ› I›Î_ ¿˘≥ ‘‹˝ … fi◊Ì. ‘‹˝fiÌ ⁄ˆflÌ ’fl «·HÎ flά‰Î √›Î ÷ı fiΫ·ÏHΛΠ◊≥ √›Î. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ Âw±Î÷ ¿·ı ‰√flfiÎ ∞‰fi◊Ì ◊Λ »ı. ’Ëı·ı◊Ì … fiΫ·ÏHΛ_ fiÎHÎ_ ⁄L›Î ˢ› ÷˘ ’ÒΩ‹Î_ ÷˘ ⁄ıÁΛ?! ‰Î≥Œ ÁÎ◊ı ‰ÎHÎÌ ±Ï‰¤@÷ ˢ‰Ì Ωı≥±ı. “‹ÎflÌ, ÷ÎflÌ fiΠˢ‰_ 33 34
 13. 13. Ωı≥±ı.” “±Î’HÎ_” ˢ‰_ Ωı≥±ı. ¿˘‹fiÁıLÁfiÌ ’Ò. ÿÎÿÎlÌ T›ÎA›Î ¿flı »ı ¿ı “±ı‰fl̉ıfl ±ıM·Ì- ¿ı⁄·, ◊Ì›flıÏÀ¿· ±ı{ ‰ı· ±ı{ ≠ıÏ¿À¿·Ì !” CÎflfiÎ_ ¨‘_ ¿flı I›Îflı ’˘÷ı »÷_ ¿flı ±ı Á‹Ï@÷fiÌ ÏfiÂÎfiÌ. ÷΂_ √‹ı ÷ı‰_ ¿ÀΛı·_ ˢ› ’HÎ «Î‰Ì fiά÷Î_ … ∂CÎÕÌ Ω› ’flHΉÎfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. Á_ÁÎfl ÷˘ “ÀıVÀ ±ı¿{ÎÏ‹fiıÂfi” »ı. ÷ı‹Î_ ±ıfi_ fi΋ “¿˘‹fiÁıLÁ”. “¿˘‹fiÁıLÁ”‰Î‚Î @›Î_› CÎfl‹Î_ ¿ı ⁄ËÎfl “ÀıVÀıÕ” ◊Λ ÷˘ … ‹˘ZÎı …‰Î›. ¤fl÷ «ø‰÷Ì˝fiı ÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ Ë÷Ì ‹÷¤ıÿ ’ՉΠfiÎ ÿı. ÷˘ ±ı‰˘ ÷˘ ¿˘≥ … ˢ›. »÷Î_ ÷ı ‹˘ZÎı √›Î ! ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ⁄ˆflÌfiı ÁÌ‘Ì ¿fl‰Î‹Î_ √≥ fiı …›Îflı ‹fl÷Î_ ‹fl÷Î_ ‹÷¤ıÿ ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ C΢fl ±iÎÎfi÷Î ! ÁÌ‘Ì ◊≥ flËÌ I›Îflı ⁄ÌΩ ¤‰‹Î_ ⁄ÌΩfiı ¤Î√ı Ω› ! ¿fl‹ …ÿÎ ÷ı◊Ì ’vÊ‹Î_ “‰yfl”fiΠˢ› ÷˘ … jÎÌ ’vÊfiı fiÎ √Î_Ãı. ’Ëı·Î_ ’vÊı ‰Ì¬flÎ≥ … Ω› fiı ! ±Î @›Î_ ¿Î›‹fi_ ÁÏË›Îv_ »ı ? ! ±ı¿ ¤‰ “‰yfl” ’ÎÕ‰˘ Ωı≥±ı. jÎÌfiÌ ¿ıÀ·Ì¿ ¤Ò·˘ ’˘÷ı Á‹∞fiı Á‹Î‰Ì ·ı ’Òfl÷_ … fiı ! ‹ÎÀı …ı ‹Y›_ ÷ıfiı “±ıÕ…VÀ” ¿flÌ ·ı‰_. …ıÀ·Î_ ÷˘ ÷ıfi˘ jÎÌ ’fl ≠¤Î‰ ’Õı. ±Î ÷˘ ÿ΂‹Î_ ‹ÌÃ_ ±˘»_ ˢ› ÷˘ › “±ıÕ…VÀ‹ıLÀ” ·ı‰Î› ÷ıÀ·Ì ÷ıfiÌ Â„@÷ ¬Ì·ı. Á΋ÎfiÌ Á˘ ¤Ò·˘ ◊Λ ¿¿‚ÎÀ ¿flı ’»Ì ≠¤Î‰ @›Î_◊Ì flËı ? ! ÷˘ › I›Î_ L›Î› ¿ı ¿Î›ÿ˘ Ωı‰Îfi˘ fi◊Ì. Á‹Î‘Îfi ¿ı‹ ¿flÌfiı ◊Λ ÷ı … Ωı‰Îfi_ »ı. ¿<ÿfl÷fiÎ L›Î›fiÌ ⁄ËÎfl ÷˘ ¿Â_ … ◊‰Îfi_ fi◊Ì ! jÎÌ≠¿ÚÏ÷fiı ’Òflı ’ÒflÌ Ï’»ÎHÎÌ ’»Ì … ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı T›‰ËÎfl ¿flΛ. jÎ̱˘ ‹Îfi¤_√ ◊Λ ÷ı ‹fl÷Î_ Á‘Ì fiÎ ¤Ò·ı fiı flÌÁ flάı. ’Î»Ì jÎ̱˘ ÿflı¿fiΠω«Îfl˘fiÌ “V’ÌÕ” …ÿÌ …ÿÌ Ë˘›. ±˘»Î_ “Ïfl‰˘S›Âfi” ÿı‰Ì±˘ ’HÎ »ı. jÎÌ ‰√flfiÎ ’vÊfi˘ Á_ÁÎfl ÿÌ’ı fiËŸ. ‰Î‚Îfiı ‰‘Îflı‰Î‚ÎfiÌ ‰Î÷ ’ˢ_«ı fiÏË. ‹ÎÀı ‰‘Îflı “Ïfl‰˘S›Âfi”‰Î‚αı ‰E«ı “¿ÎµLÀfl ’·Ì” fiά‰ÎfiÌ ÂÌ¬Ì ·ı‰Ì Ωı≥±ı. ’»Ì ±◊Õ΋HÎ fiÎ jÎÌ-’vÊı ±ı¿⁄ÌΩfiÎ ÕÌ’ÎÀ˝‹ıLÀ‹Î_ …flÎ › ËV÷ZÎı’ fiÎ ¿flΛ. ◊Λ. “CÎfl‹Î_ Â_ ¬ÒÀ›_, ¿ı‹ ‰‘Îflı ‰’flΛ_” ±ı‰_ ’vÊ◊Ì jÎÌfiı fiÎ ’һΛ fiı jÎÌ◊Ì ’vÊfiı “‘_‘΋Î_ ¿ı‹ ¬˘À ¬Î‘Ì”, ÷ı › fiÎ ’һΛ ±fiı ¿«¿« ¿fl‰Î◊Ì ⁄Lfiıfi_ ⁄√Õı. ÁQ›¿˚ flÌ÷ı ¿Ëı÷Î_ fiÎ ±Î‰Õı ÷˘ ±ı¿⁄ÌΩfiÌ ¤Ò·˘ ‹˘À_ ‹fi ¿flÌ fi¤Î‰Ì ·ı‰Ì ’Õı. ‹˙fi ⁄Ëı÷fl ! À¿˘fl ±ı‰Ì flÌ÷ı ¿flΛ ¿ı …ı◊Ì Á΋Îfiı ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. fiÏË ÷˘ À¿˘fl ¿fl‰Îfi_ ‹Î_ÕÌ ‰Î‚‰Îfi_. ±◊Õ΋HÎfiÌ …B›Î±ı À¿˘flfiı jÎÌfiı ¿˘≥ Ïÿ‰Á ‹flΛ fiËÌ, ±fi_÷ ±‰÷Îfl ¤À¿‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ⁄ÿ·ı ±ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ±ı µk΋ µ’Λ. »ı ±ı ! ±Î’HÎı ±Îl›ı ±Î‰ı·Îfiı ¿ı‹ ¿flÌfiı ¿«ÕΛ ? ! ±⁄˘·Î◊Ì ‰Î÷fi_ “Á˘S›Âfi” fi◊Ì ◊÷_, ’HÎ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· CÎflfiÎ_fiı ÁËı… ’HÎ ÿ—¬ fi ÿı ÷ı ÁΫ˘ Á‹…ÿÎfl. ¿fl‰Î◊Ì … “Á˘S›Âfi” ◊Λ. ’flHÎ÷Î ’ÎhÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl÷Î_ ±Î…¿Î· »˘¿flÎ_ »˘¿fḻ˘ …ı Áfl‚fiÌ ÁÎ◊ı Áfl‚ ÷˘ ÁË ¿˘≥ ˢ›, ’HÎ Á_’ÒHν ±Áfl‚fiÌ Á΋ı «Ò_◊΋HÎ ¿flı »ı ±ı ¿_≥ ·Bfi ¿fl‰ÎfiÌ flÌ÷ ¿Ëı‰Î› ? ¬flÌ flÌ÷ı ÷ı »˘¿fl˘ Áfl‚ ◊Λ ÷˘ …√ Ï…÷Λ ! ¿ı »˘¿flÌ Ωı÷Î_ … ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ ÷˘ fiyÌ ∑HÎÎfi⁄_‘ ’ο<_ »ı fiı ±Î¿Ê˝HÎ fiÎ ◊Λ ÷˘ ⁄_‘ flά‰_. ±ı‹Î_ ¨«Ì, fiÌ«Ì, ΩÕÌ, ’Î÷‚Ì, ¿˘≥ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ÷˘ ÷ıfi˘ ÿ˘Ê fi Ωı÷Î_ ±Î’HÎÌ ÂÌ ¤Ò· √˘flÌ, ¿Î‚Ìfiı @›Î_ V◊Îfi ˢ› »ı ? ◊≥, ÷ıfiÌ ÷’ÎÁ‹Î_ ’ÕΛ ÷˘ fi‰˘ ÿ˘Ê ⁄_‘Î÷˘ ±À¿ı fiı …^fi˘ ’˘÷Îfi˘ 35 36
 14. 14. ÿ˘Ê Ω›. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ò·fiı ¿ÎflHÎı Á΋˘ ·Î· ‰Î‰À˘ ‘flı ‘˘≥fiı «Ò¿‰Ì ÿı‰Î »ı ! ÷ıfiÎ◊Ì …wfl «Ò¿‰ÎÂı. ÿÎfi÷ ¬˘flÌ Ë˘› ÷ıfi_ »ı. ⁄√Õı. CÎfl‹Î_ {CÎÕ˘ ¿flΛ … fiËŸ fiı Á΋˘ √‹ı ÷ı‰˘ {CÎÕ˘ ¿fl÷˘ ±Î‰ı “T›‰ÏV◊÷” CÎflο ‹˘¿·ı »ı. CÎflοfiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ fiΠˢ› ÷ı‹ ’HÎ ±Î’HÎı ±ı‰Î “{CÎÕÎ≠ÒŒ” ◊≥ …≥±ı ¿ı ±Î’HÎfiı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ … … ‰‘ ¿‹ÎHÎÌfiÌ ·Î·«ı ‰Ëı·Ì ÿ¿Îfi ¬˘·‰Î◊Ì ¿_≥ ±◊˝ Áflı ÷ı‹ fiÎ ◊Λ. …ıfiÌ ΩıÕı {CÎÕ˘ ◊Λ fiı ⁄ı ¿·Î¿ ’»Ì ÷ıfiÌ ΩıÕı ⁄˘S›Î ‰√fl fi◊Ì. CÎflοfiÌ flÎË …˘‰Ì, ‹ËŸ ±¿‚Ή_, ¿˘≥fi_ ’ÕÎ‰Ì ·ı‰ÎfiÎ ¤Î‰ «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì, I›Î_ {CÎÕÎfi˘ ¢ ±◊˝ ? ¿fl‰Î. ±ı ⁄‘_ ±Î÷˝K›Îfi ±fiı fl˙ƒK›Îfi ◊›_ ¿Ëı‰Î›. Á΋ÁÎ‹Ì Â_¿Î◊Ì ¤Õ¿Î ◊Λ ! ≠΋ÎÏHο÷Î◊Ì ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹U¿ı·Ì ±Î‰ı ÷ı ±≠΋ÎÏHο÷Î◊Ì ⁄ı ≠¿ÎflfiÌ ±Î‰ı. ≠΋ÎÏHο÷ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘◊Ì »^ÀÌ …‰Î› ’HÎ “‹ÎflÌ-‹ÎflÌ” ¿ËÌfiı ‹‹÷ÎfiÎ ±Î_ÀÎ ‹Î›Î˝ ÷ı “fi ˢ› ‹ÎflÌ, fi ±≠΋ÎÏHο÷ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì±˘◊Ì »^À‰_ ‹U¿ı· »ı. ≠΋ÎÏHο ÷˘ ‹˘À˘ ˢ› ‹ÎflÌ” ¿èÎÎ ¿flı I›Îflı ±Î_ÀÎ ∂¿·ı ! ‘Ï‹˝Wà ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎfl‹Î_ Á‰˝ ÁÎ◊ı “·À¿÷Ì Á·Î‹” ¿flÌ ‹˘ZÎı «Î·Ì …‰Î …ı‰_ ‘_‘΋Î_ ‹fi ⁄√ÎÕı ÷˘ › ÷ıÀ·˘ … fiŒ˘ fiı «˘A¬_ ‹fi flάı ÷˘ »ı. “iÎÎfiÌ” ⁄‘˘ … T›‰ËÎfl ¿flı, ’HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ flËÌfiı. › ÷ıÀ·˘ … fiŒ˘ ‹‚ı ÷ı‹ »ı. ±Î’HÎı I›Î_ ¤Îfl÷Ì› fiÎflÌfiÎ Á_V¿Îfl ÷˘ …±˘ ! ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ““‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ flάΩı, fiËŸ ÷˘ ±‘‹˝ ’ıÁÌ …Âı.”” Õ˘Á˘ Õ˘ÁÌfiı ‰œı, ‹Îflı fiı ±ı_ÁÌ ‰flÁı Õ˘ÁÎ Ω› I›Îflı Õ˘ÁÌ Áfl‰HÎÌ ¿flı fiı “÷‹ÎflÎ ¿Î¿Îfiı ±Î ¤Î‰÷_ Ë÷_, ±Î ¤Î‰÷_ Ë÷_” ¿flÌfiı ¬ÎÀ·Î‹Î_ ““‰ı’Îfl‹Î_ ‘‹˝ CÎÀı ’HÎ ‘‹˝‹Î_ ‰ı’Îfl fi CÎÀı.”” ‹Ò¿ı ! fiı “¤‰˘¤‰ ±Î‰Î ‘HÎÌ ‹‚Ωı” ¿Ëı !! ““fi˘⁄· ¿fl¿Áfl ¿fl˘.”” - ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi. Á_ÁÎfl fi¤Î‰ı ÷ı ±Îÿ½ ’Ï÷’IfiÌ ! ±Î ÷˘ ωʛÎÁ„@÷◊Ì CÎfl‹Î_ ¿fl¿Áfl ¿ı‰Ì ¿flΛ ¿ı ⁄ËÎfl ¬flÎ⁄ fiÎ ÿı¬Î›. Á_ÁÎfl «·Î‰ı »ı. ≠ı‹◊Ì fiËŸ. ≠ı‹ ˢ› I›Î_ Á΋_ √‹ı ÷ı ¿flı, √΂˘ ¤Î_Õı, ‹Îflı ÷˘ › ≠ı‹ fiÎ Ω›. ≠ı‹‹Î_ Á‹’˝HΠˢ›, ⁄Ï·ÿÎfi ˢ›, µÿÎfl ¿fl¿Áfl ˢ‰Ì Ωı≥±ı. flÁ˘Õ΋Î_ ¿fl¿Áfl ÷˘ fiÎ … ¿flΛ, ’˘÷Î’HÎ_ fiΠˢ›. ⁄Ì…ı ⁄‘ı ¿flΛ ! ’Ï÷’IfiÌ ‰E«ı Á‹ı‚ ÁÎ_‘Ì flά‰Î ‹fi‹Î_ Áı_¿Õ˘ ≠Ï÷ø‹H΢ fl˘… ÿflı¿ ∞‰ ¿<ÿfl÷fi˘ ‹Ëı‹Îfi »ı. ‹Ëı‹Îfifiı ¿o¥ Ï«_÷Î-µ’ÎÏ‘ ¿›ı˝ …‰Î ÷˘ ±Î ¤‰ fiı ’fl¤‰ ⁄Lfiıfi_ ±ı Á‘ÎflÂı. ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› ? …›Î_ …L‹ ’Ëı·Î_ … Õ˘@Àfl˘, ÿΛH΢ fiı ÿÒ‘fiÌ T›‰V◊Î ◊≥ Ω› »ı. I›Î_ ÂÎfiÎ ‹ÎÀı ËΛ‰˘› ¿fl‰ÎfiÌ ? ‹Ëı‹Îfiı ‹ÎhÎ ’˘÷Îfi˘ ‘_‘ÎfiÌ ±Î‰¿fiı ‰Î’flfiÎflÎ ¿ıÀ·Î ? fiı ‘_‘ÎfiÌ Ï«_÷Î µ’ÎÏ‘ ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ıfi˘ ωfi› flά‰˘ Ωı≥±ı. …‹‰Î‹Î_ …ı ‹‚ı, …ı‰_ ‹‚ı, ¿flfiÎflÎ ¿ıÀ·Î ? ’˘÷ı ±ı¿·˘ !!! Á¬fiÎ ÁË ¤Î√ÌÿÎfl fiı ÿ—¬fiÎ....? …›Îflı ‹‚ı, ÷ı ¬˘Õ ¿Îœ›Î ωfiÎ …‹Ì ·ı‰_. ÁÒ‰Îfi_ ¿Ëı, ∂ÉÎfi_ ¿Ëı …ı ‘_‘΋Î_ ¬˘À √≥ ÷ı … ‘_‘˘ ¿‹Î‰Ì ±Î’ı. I›Îflı ≠‹ÎHÎı flËı‰_ Ωı≥±ı. ÿıHÎÿÎflı ±ı¿ … ¤Î‰ flά‰˘ ¿ı ‰Ëı·Î‹Î_ ‰Ëı·Ì ÷¿ı wÏ’›Î ÿÒ‘ı ¤‹Î√ı˝ ¿ı ±Â¤‹Î√ı˝ …‰_ ˢ› ÷ıfiı ⁄_fiıfiı ¿<ÿfl÷ ÷˘ ¿Ëı »ı, 37 38
 15. 15. “±Î≥ ω· ËıS’ › !” ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ fiı ‹˘flÎÏ·ÀÌ Ë˘› I›Î_ ÷‹Î‹ ‘‹˘˝fi˘ ÁÎfl ±Î‰Ì Ω› »ı. ‹˘flÎÏ·ÀÌ ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ Ëyfi_ ±fiı ÁËı…ı ‹‚Ì ±Î‰ı ÷ı ⁄‘_ … ¤˘√‰‰ÎfiÌ »^À. …ı ’Îfl¿Îfiı ÏÁLÁÌ›fl flè΢ ÷ı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ÏÁLÁÌ›fl flËı. “iÎÎfiÌ ’vÊ”fi˘ flÎ∞’˘ fiı ÏÁLÁÌ›ÎÏflÀÌ ±ÎÀ·_ ˢ› ÷ıfi_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω›. ±Î¬Î …√÷ ΩıÕı ±fi˚ÏÁLÁÌ›fl ’HÎ iÎÎfiÌ ΩıÕı ÏÁLÁÌ›fl flè΢ ÷˘ › ÷ı »^ÀÌ …Âı. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ◊Λ ÷˘ … ‹˘ZÎı …‰Î›. ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ±ıÀ·ı ¿˘≥ ∞‰fiı Ï¿_Ï«÷˚ ‹ÎhÎ ÿ—¬ fiÎ ◊Λ. iÎÎfiÌfi˘ ±Îÿ½ T›‰ËÎfl ˢ›. Áÿ˚T›‰ËÎfl ±Ë_¿Îfl ÁÏË÷ ˢ›. © T›‰ËÎfl ±Ë_¿Îfl flÏË÷ ˢ›. √E»‹÷ Á_≠ÿΛ, © T›‰ËÎfl‹Î_ fiΠˢ›. © T›‰ËÎfl◊Ì … ‹˘ZÎ. “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı ‰Î÷fiı ÁΫÌ, Á‹…HÎ’Ò‰˝¿ Á‹∞ “V‰w’ iÎÎfi” ’Î‹Ì Â© T›‰ËÎfl ¿flÌ Á_ÁÎfl…_Ω‚‹Î_◊Ì »^ÀÌ …‰Î …ı‰_ »ı. ‰Ì÷flÎ√‘‹˝ … Á‰˝ÿ—¬˘◊Ì »˘ÕΉı. …› ÁÏE«ÿÎfi_ÿ. 39
 16. 16. ≠¿Î¿ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi ‰÷Ì Á_’¿ÛÁhÎ Ò lÌ ±Ï…÷ ÁÌ. ’Àı· 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı… ’λ‚, ’ÒF› ÕΘ. fiÌfl⁄Ëıfi ±‹Ìfi ÷◊Î ±ÎM÷’hÎ ÿÌ’¿¤Î¥ ÿıÁÎ¥ µV‹Îfi’flÎ, ±‹ÿΉÎÿ-380014. ±Õη… — ÁÌ‹_‘fl ÁÌÀÌ, Ïh΋_Ïÿfl Á_¿·, ±‹ÿΉÎÿ-¿·˘· ËÎ¥‰ı, ±Õη…, < Œ˘fi — (079) 27540408, 27543979. ∞. √Î_‘Ìfi√fl-382421. Œ˘fi — (079) 3970102-3-4 ±‹ÿΉÎÿ ‹_⁄¥ ÿÎÿÎ ÿ½ fi , 5, ‹‹÷Î’Î¿Û Á˘ÁΛÀÌ, 904-⁄Ì, fi‰Ìfi±ÎÂÎ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, fi‰√…flÎ÷ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, µV‹Îfi’flÎ, ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı fl˘Õ, © — Á_’Îÿ¿fiı V‰Î‘Ìfi ±‹ÿΉÎÿ - 380014. ÿÎÿfl (Áı. flı.), ‹_⁄¥ - 400014. Œ˘fi— (079)27540408, 27543979 Œ˘fi — (022) 24137616 E-Mail : info@dadabhagwan.org Mobile : 9820-153953 ≠◊‹ ±ÎT≤Ï÷ — 5,000 1996 flÎ…¿˘À — lÌ ±÷· ‹Î·‘ÎflÌ, ‹Î‘‰≠ı‹ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‹Î¥ ‹_ÏÿflfiÌ Á΋ı, 11, ‹fiËfl M·˘À, flÎ…¿˘À. Œ˘fi — (0281) 2468830 ϶Ï÷› ±ÎT≤Ï÷— 2,000 Œı⁄˛±ÎflÌ, 2003 Áfl÷ — lÌ Ï‰ß·¤Î¥ ’Àı·, 35, ÂÎ_Ï÷‰fi Á˘ÁΛÀÌ, ·_⁄ı Ëfi‹Îfi fl˘Õ, ’_«flIfi ÀΉfl ’λ‚, Áfl÷. Œ˘fi — (0261) 8544964 √˘‘flÎ — lÌ CÎfiU›Î‹ ‰flÌ›Î, ÁÌ-11, ±Îfi_ÿfi√fl Á˘ÁΛÀÌ, ÁΛLÁ ¿˘·ı…fiÌ ’λ‚, √˘‘flÎ. Œ˘fi — (02672) 251875 ¤Î‰ ‹ÒS› — “’fl‹ ωfi›” U.S.A. : Dada Bhagwan Vignan Institue : Dr. Bachu Amin, 902 SW Mifflin Rd, Topeka, Kansas 66606, U.S.A. ±fiı Tel : 785 271-0869, E-mail : bamin@cox.net “Ë_ ¿o¥ … ΩHÎ÷˘ fi◊Ì”, ±ı ¤Î‰ ! Dr. Shirish Patel, 2659, Raven Circle, Corona, CA 92882 Tel. : 909-734-4715, E-mail : shirishpatel@attbi.com ƒT› ‹ÒS› — 50 wÏ’›Î (flÎË÷ ÿflı) U.K. : Mr. Maganbhai Patel, 2, Winifred Terrace, Enfield, Great Cambridge Road, London, Middlesex, ENI 1HH, U.K. Tel : 020-8245-1751 ·ıÁfl ¿o’˘{ — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi ŒÎµLÕıÂfi, ±‹ÿΉÎÿ. Mr. Ramesh Patel, 636, Kenton Road, Kenton Harrow. Tel.:020-8204-0746,E-mail: dadabhagwan_uk@yahoo.com Canada : Mr. Bipin Purohit, 151, Trillium Road, Dollard DES Ormeaux, Quebec H9B 1T3. Tel. : 514-421-0522 ‹ƒ¿ — ‹ËÎωÿıË ŒÎµLÕıÂfi (Ï≠LÀŸ√ Õ̉Ì{fi), Africa : Mr. Manu Savla, PISU & Co., Box No. 18219, Nairobi, ’Îr˝fiÎ◊ «ıQ⁄Á˝, Ïfl{‰˝ ⁄ıÓ¿ ’ÎÁı, Kenya. Tel : (R) 254-2- 744943 (O) 254-2-554836 ¥L¿‹Àı@Á, ±‹ÿΉÎÿ. Œ˘fi — 27542964 Website : www.dadabhagwan.org, www.dadashri.org

×