Marketing 7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Marketing 7

on

 • 473 views

 

Statistics

Views

Total Views
473
Views on SlideShare
451
Embed Views
22

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

3 Embeds 22

http://www.slideee.com 12
http://ububa07.blogspot.com 8
http://ububa07.blogspot.kr 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Marketing 7 Marketing 7 Presentation Transcript

 • Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Лекц :№ 6 МАРКЕТИНГИЙН ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТ • Хичээлийн кредит: • Хичээлийн индекс: • Судлах анги:
 • Àãóóëãà Ìàðêåòèíãèéí èäýâõæ¿¿ëýëòèéí тухай ойлголт Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааны үе шатууд Борлуулалтын урамшуулал Зар сурталчилгаа Олон нийтийн харилцаа Биечилсэн худалдаа Шууд маркетинг
 • Идэвхжүүлэлтийн тухай ойлголт Идэвхжүүлэлт /promotion/ Байгууллагын имижийг бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүн ба брэндийг хоногшуулах, борлуулалтыг удирдан чиглүүлэх зорилгоор хийгдэх маркетингийн харилцаа юм. Харилцааны явцад мэдээлийг илгээгч ба хүлээн авагч гэсэн 2 тал оролцдог. Илгээгч Кодлох Мэдээллийн хэрэгсэл Илгээлт Код тайлах Хүлээн авагч Хариу үйлдэл Буцах холбоо Саад
 • Байгууллагын имижийг бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүн ба брэндийг хоногшуулах, борлуулалтыг удирдан чиглүүлэх зорилгоор хийгдэх маркетингийн харилцааны бүхийл хэлбэрийг идэвхжүүлэлтийн иж бүрдэл /promotion mix/ гэж нэрлэнэ.Маркетингийн иж бүрдэл нь маркетингийн харилцааны дараах арга хэрэгслүүдийг агуулдаг. • Зар сурталчилгаа /advertising/ • Борлуулалтын урамшуулал /sales promotion/ • Олон нийтийн харилцаа /public relations/ • Биечилсэн борлуулалт /personal selling/ • Шууд маркетинг /direct marketing/ • Сав баглаа боодол /package/ • Борлуулалтын цэгийн тохижилт /point of purchase/ • Бусад арга хэрэгслүүд
 • Идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслүүдийг уялдуулан зохицуулах, нэгдмэл байр суурьтай, зөрчилгүй болгох үүднээс маркетингийн нэгдмэл харилцаа /integrated marketing communications/ гэсэн ойлголт гарч ирсэн. Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг татах, түлхэх стратегиар гүйцэтгэх боломжтой. Үйлдвэрлэгч Хуваарилалтын сувгийн завсарын гишүүд Хэрэглэгч Түлхэх стратеги Үйлдвэрлэгч Хуваарилалтын сувгийн завсарын гишүүд Хэрэглэгч Татах стратеги идэвхжүүлэлт эрэлт
 • Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааны үе шатууд Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааны гол зорилго нь хэрэглэгчтэй урт хугацааны үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох явдал юм. Харилцаа нь 2 урсгалтай. ХэрэглэгчБайгууллага Идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг дараах үе шатаар гүйцэтгэнэ 1. Нөхцөл байдлын судалгаа 2. Идэвхжүүлэлтийн зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох 3. Идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгслийг сонгох 4. Хэрэглэгчдэд хүргэх илгээлтийг боловсруулах 5. Мэдээллийн сувгийг сонгох 6. Төсөв боловсруулах 7. Үр дүнг хянаж шинжлэх
 • Нөхцөл байдлын судалгаа хийх Нөхцөл байдлын судалгааг үндсэн 4 хэсэгт хуваана. • Хэрэглэгчийн судалгаа • Өрсөлдөгчийн судалгаа • Бүтээгдэхүүн брэнлийн судалгаа • Макро орчны судалгаа
 • Идэвхжүүлэлтийн зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох Ойлголттой болох Мэдлэгтэй болох Дуртай болох Бусдаас ялгаж илүүд үзэх Сонголтондоо бат итгэж эргэлзэхээ болих Худалдан авах Идэвхжүүлэлтийн зорилго нь хэрэглэгчдийн худалдан авалтын бэлэн байдлын түвшингээс гадна бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгөөс ихээхэн хамаардаг байна.
 • Ìàðêåòèíãèéí èäýâõæ¿¿ëýëòèéí ìºí ÷àíàð Çàð ñóðòàë÷èëãà à Îëîí íèéòèéí õàðèëöàà Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë Áèå÷ëýí õèéõ õóäàëäàà Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí òºðºë
 • Çàð ñóðòàë÷èëãàà Ìýäýýëëèéã õ¿ðãýõ õóâü õ¿íèé áóñ õàðèëöàà õîëáîî áºãººä ÿíç á¿ðèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð òîäîðõîé èâýýí òýòãýã÷èéí áàðàà, ¿éë÷èëãýý, ñàíààíû òóõàé ìýäýýëýí, ÿòãàæ áóé òºëáºðòýé ¿éë àæèëëàãààã ñóðòàë÷èëãàà ãýæ íýðëýäýã. Ñóðòàë÷èëãààíû ãîë çîðèëãî íü õýðýãëýã÷äèéí õóäàëäàí àâàõ ñýòãýëç¿éä íºëººëºõ ÿâäàë þì.
 • Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë Áîðëóóëàëòûí èäýâõæ¿¿ëýëò íü õýðýãëýã÷äèéí ýðýëòèéã èäýâõæ¿¿ëýõ, çóó÷ëàã÷äûí ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîòîé èäýâõæ¿¿ëýëòèéí àðãóóä þì. Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëëûí 2 àðãà áàéäàã. – Õóäàëäàà÷äûã óðàìøóóëàõ – Ýöñèéí õýðýãëýã÷äèéã óðàìøóóëàõ
 • Áèå÷ëýí õèéõ õóäàëäàà Áèå÷ëýí õèéõ õóäàëäàà íü íèéë¿¿ëýãäýæ áóé á¿òýýãäýõ¿¿íèé, þóíû ºìíº ¿éëäâýðëýëèéí çîðèóëàëòòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàéä ýaåðýã ñýòãýãäëèéã õóäàëäàí àâàã÷äàä òºð¿¿ëýõèéí òóëä õýðýãëýãääýã àðãà þì. Èéìýýñ ÷ ýíý àðãà íü íýí ¿íýòýé àðãà þì
 • Ðåêëàì, çàð ñóðòàë÷èëãààíû ¿¿ñýë, õºãæèë Ò¿¿õèéí îëîí ýõ ñóðâàëæààñ ¿çýõýä ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãàà íü àíõ õóâèéí äýëã¿¿ð, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäûí ñóðòàë÷èëãààíààñ áèé áîëñîí áàéíà. Ìݪ 3000 îíä Èòàëèéí Âàâèëîí÷óóä äýëã¿¿ðèéíõýý ñóðòàë÷èëãààã ÷óëóó, àðüñ, øèð, ìîäíû õîëòîñ äýýð ä¿ðñëýí òýìäýãëýë õèéäýã áàéñàí. Òýð ¿åä áóò íü äàðñûã, ãóòàë íü áóäàã çàñâàðûí ãàçðûã, àìüòíû òîëãîé íü ìàëûí õóäàëäààã ãýõ ìýòýýð èëýðõèéëæ áàéñàí. Õàðèí Åâðîï òèâä ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãàà íü Ìݪ 900 îíä Åãèïåòèéí ýçýíò ã¿ðíýýñ îðæ èðñýí ãýæ ¿çäýã.
 • Ðåêëàì, çàð ñóðòàë÷èëãààíû ¿¿ñýë, õºãæèë Àíõíû ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû çóðàãò õóóäñûã ÌÝ1440 îíä Ãåðìàíû èðãýí Éîõàííåñ Ãóäåíáåðã áèé áîëãîñîí. Ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû àíõíû õýëáýð íü Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí îðíóóäàä àæèãëàãäñàí ãýæ ¿çäýã áà Ðèì÷¿¿ä õàíàíä Ãëàäèàòîðóóäûí òóëààíû òóõàé çàðëàë áè÷èæ áàéñàí áîë Ïîìïåé äàõü õàíûí íýãýí çóðàãò óëñ òºðèéí ç¿òãýëòýíèéã ìàãòàæ äýìæèõèéã óðèàëæ áàéñàí ãýäýã. ̺í Àôèíä ãóäàìæèíä áîîë, ìàë õóäàëäàõ òóõàé çàðëàäàã õºëñíèé õ¿ì¿¿ñ õ¿ðòýë áàéñàí.
 • Ðåêëàì, çàð ñóðòàë÷èëãààíû ¿¿ñýë, õºãæèë • 1841 îíä ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû àíõíû àëáûã Â. Ïàëüìåð ãýäýã õ¿í áèé áîëãîñîí. • 1926 îíä ðàäèîãèéí ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû ýõëýë òàâèãäñàí. • 1947 îíä òåëåâèçèéí ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû ýõëýë òàâèãäñàí. • 1980 îíä ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãàà çîõèîã÷èéí ýðõèéã àíõ óäàà òóíõàãëàñàí.
 • Ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû àíãèëàë 1.Çîðèëòîä õàðèëöàã÷ààð àíãèëàõ 2. Ãàçàð íóòãèéí öàð õ¿ðýýãýýð íü àíãèëàõ 3. Ôóíêö áîëîí çîðèëãîîð íü àíãèëàõ 4. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé áóñ ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãàà 5. Àðèëæààíû áîëîí àðèëæààíû áóñ ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãàà 6. Õýðýãñýëýýð íü àíãèëàõ
 • Òîãòìîë õýâëýë áîëîí ëàâëàõ ìàòåðèàëûí ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãàà • хэвлэлийн газрууд( сонин, сэтгүүл, долоо хоногийн сонин) - дуу дүрсээр түгээх хэрэгсэлүүд (телевиз, радио, кино, видео,кабелийн ТВ ) - Шуудангаар шууд хүргэх түгээлт - Гадна гудамжны реклам - үйл явдал болон дагалдах материалууд ( үзэсгэлэн, хэвлэмэл материалууд,бэлэг дурсгалын зүйл) 4. Ðåêëàì, ñóðòàë÷èëãààíû ¿íäñýí õýðýãñýë¿¿ä íü
 • хэвлэлийн газрууд( сонин, сэтгүүл, долоо хоногийн сонин) Хэвлэлийн реклам нь харьцангуй хямд бөгөөд нилээд түгээмэл уламжлалт рекламын төрөл юм.Энэ төрөл нь мэдээллийг шуурхай ,давталттай өргөн хэмжээнд түгээх шинжээрээ хамгийн үр ашигтайд тооцогддог. Хэвлэлийн рекламын төрөлд өдөр тутмын ба долоо хоногийн сонин, сэтгүүл, лавлах материалууд хамаарагдана.
 • дуу дүрсээр түгээх хэрэгсэлүүд
 • Шуудангаар шууд хүргэх түгээлт Энэ нь өөрийн боломжит худалдан авагчад болон ажил хэргийн түншүүддээ шуудангийн хайрцгаар тараах рекламын мэдээлэлүүд байна. Рекламын ийм төрөл нь харьцангуй хямд, хамрах хүрээ ихтэй, энгийн хэлбэрт тооцогдох боллоо
 • Гадна гудамжны реклам
 • Гадна гудамжны реклам
 • Àíõààðàë òàâüñàí òà á¿õýíä áàÿðëàëàà