Lesson 1.2 pptx

146
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
146
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lesson 1.2 pptx

 1. 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим МАРКЕТИНГИЙН ҮНДЭС Лекц :№ 1.2 МАРКЕТИНГИЙН ОНОЛ АРГА ЗҮЙ • Хичээлийн кредит: 3 • Хичээлийн индекс: • Судлах анги:
 2. 2. АГУУЛГА Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал Маркетингийн үндсэн ойлголтууд Маркетингийн мөн чанар, агуулгын тодорхойлолт Дэд сэдвүүд
 3. 3. Маркетингийн мөн чанар, агуулгын тодорхойлолт Маркетинг “market” буюу “зах зээл арилжаа наймаа хийгдэх газар”-ыг илэрхийлсэн англи үгнээс үүсэлтэй Хамгийн энгийнээр “Зах зээлийг эзэмдэх ухаан “ гэж ойлгож болно.
 4. 4. Маркетинг гэж юу вэ? Ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòèéã óÿëäóóëàí çîõèöóóëæ áàðàà ¿éë÷èëãýýã ¿éëäâýðëýã÷ýýñ õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû óäèðäëàãà þì. МИКРО МАКРО Õýðýãëýã÷äèéí ýðýëò õýðýãöýýã óðüä÷èëàí ìýäýæ, ¿éëäâýðëýã÷ýýñ õóäàëäàí àâàã÷äàä áàðàà ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ óðñãàë õºäºë㺺íèé óäèðäëàãà þì.
 5. 5. Маркетингийн хөгжил XX зууны эхээр АНУ-ын их сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрт хэрэглэж эхэлсэн Пенсильваний их сургуульд 1905 онд “Компаний бүтээгдэхүүний маркетинг” нэртэй хичээл орж байсан тухай тэмдэглэсэн байна. 1994 онд Монголын маркетингийн холбоо байгуулагдсан.
 6. 6. Ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîéëîëò: Ìàðêåòèíã ãýäýã áîë áàéãóóëëàãà áîëîí õóâü õ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîð ñîëèëöîîã ñàíàà, á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé õóâààðèëàëò, ¿íý, óðàìøóóëëûã õýðýãæ¿¿ëýõ, òºëºâëºõ çàìààð ÿâóóëæ áóé ¿éë àæèëëàãààíû öîãö þì. ÀÍÓ –ûí Ìàðêåòèíãèéí õîëáîî
 7. 7. Нийгмийн хувьд маркетинг нь хувь хүн болон бүлэг хүмүүсийн хүсэл, хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үнэт чанар бүхий бүтээгдэхүүн бүтээх, арилжин солилцох нийгмийн болон удирдлагын үйл явц. Бизнесийн хувьд маркетинг нь хэрэглэгчдэд үнэт чанар бүхий бүтээгдэхүүн бий болгож хүргэх , тэдэнтэй харилцан ашигтай, тогтвортой харилцах үйл явц.
 8. 8. ҮНДСЭН УХАГДАХ УУН ХЭРЭГЦЭЭ 2.¯íäñýí óõàãäàõóóí ÕҮСЭЛ ШААРДЛАГА ЭРЭЛТ БАРАА СОЛИЛЦОО ХЭЛЭЛЦЭЛ ЗАХ ЗЭЭЛ
 9. 9. ХҮСЭЛ ШААРДЛАГА Õ¿íä àëèâàà ç¿éë õýðýãòýé áîëîõ íü ìýäðýãäýæ ñàíààíä áóóõûã õýëíý. Õ¿ñýë øààðäëàãàà õàíãàõûí òóëä 2 çàìûí àëü íýãèéã ñîíãîíî. 1.Õ¿ñýë øààðäëàãà õàíãàõ àðãà çàìûã ýðæ õàéíà. 2. ººðèéí õ¿ñýë øààðäëàãûã õ¿÷ýýð äàðíà
 10. 10. ХЭРЭГЦЭЭ Õóâü õ¿íèé çàí ÷àíàð, áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ò¿âøèíãýýð òîäîðõîéëîãäîõ õ¿ñýë øààðäëàãûí îíöãîé õýëáýð Õ¿íèé õýðýãöýýã : À. Áèå ôèçèîëîãèéí áóþó àíõäàã÷ Á. Íèéãìèéí áóþó õî¸ðäîã÷ ãýñýí 2 ¿íäñýí òºðºëää õóâààíà.
 11. 11. ЭРЭЛТ Ýðýëò ãýäýã íü òºëáºðèéí ÷àäâàðòàé õýðýãöýý áóþó ìºí㺺ð õÿçãààðëàãäìàë õýðýãöýýã ýðýëò ãýíý. ЭРЭЛТГҮЙ Нуугдмал БуурахѺðºã Хангагдсан Онцгой ЗохисгүйЖигд бус
 12. 12. Бараа Õ¿íèé õ¿ñýë øààðäëàãà, ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áóé á¿õ ç¿éëñ
 13. 13. СОЛИЛЦОО Ñîëèëöîî õèéãäýõ íºõöºë: 1. Ñîëèëöîîíä õî¸ðîîñ äýýø õ¿í îðîëöîõ 2. Îðîëöîã÷ á¿ð 2 òàëäàà àøèãòàé ñàíàë òàâèõ 3. Îðîëöîã÷èä áàðààãàà õ¿ðãýõ çàì õàðèëöààíû àñóóäëûã øèéäýõ ÷àäâàðòàé áàéõ 4. Îðîëöîã÷èä ÷ºëººò ýðõ ýäëýõ 5. Îðîëöîã÷èä áóñàä òàëóóäûí çîðèëãî, ÷èãëýë, õ¿ñýë ñîíèðõîëä èòãýëòýé áàéõ
 14. 14. ХЭЛЭЛЦЭЛ Õî¸ð õàðèëöàã÷èéí õîîðîíä ÿâàãäàõ õóäàëäààíû òîõèðîëöîî.
 15. 15. ХЭЛЭЛЦЭЛ Õýëöýë õèéãäýõ íºõöºë: 1. Ñîëèëöîæ áîëîõ ¿íý á¿õèé ç¿éë áàéõ 2. Õî¸ð òàë òîäîðõîé íºõöºëººð òîõèð÷ àìëàëòàà áèåë¿¿ëýõ 3. Õýëöýë òîõèðñîí õóãàöààòàé áàéõ 4. Òîäîðõîé áàéðàíä õóäàëäàà ÿâàãäàõ
 16. 16. Зах зээл Çàõ çýýë: Çàõ çýýë ãýäýã íü õàíãàõ õýðýãöýýòýé, ò¿¿íèéãýý õàíãàõ ñîíèðõîëòîé, áýë áýí÷èí á¿õèé õóäàëäàí àâàã÷äûí öîãö þì. Á¿õèé ë çàõ çýýë ýöýñòýý õ¿ì¿¿ñýýñ á¿ðääýã.
 17. 17. МАРКЕТИНГИЙН ЗОРИЛГО УЯЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ХЭРЭГЛ ЭГЧ ҮЙЛДВ ЭРЛЭГ Ч 2. 1. Õýðýãëýã÷èéí áàðèìæààòàé ýðýëòèéã õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ;
 18. 18. Ìàðêåòèíãèéí çàð÷èì Àøèãòàé áàéõ Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë õàíàìæèéã áèé áîëãîõ Íèéãìèéí ýðýëò õýðýãöýýíä ÷èãë¿¿ëýõ Ìàðêåòèíã
 19. 19. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 1. Óëñûí ýäèéí çàñàãò • Õ¿í àìûí àìüäðàëûí ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõ • Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ÷àäëàà áýõæ¿¿ëýõ • Ñóäàëãàà, øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã àøèãëàõ
 20. 20. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 2. ¯éëäâýðëýã÷, àæ àõóéí íýãæèä • Çàõ çýýë ñóäëàõ • ªðñºëäºã÷ºº òàíèõ • Îð÷íû íºëººëºëä çîõèöîõ • Õýðýãëýã÷èéí çàí òºëºâ, ýðýëòèéã ìýäðýõ • Ðèñêýýñ õàìãààëàõ
 21. 21. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 3. Õóâü õ¿ì¿¿ñò • Çàõ çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààã óðüä÷èëàí ìýäýõ • ªðñºëäºã÷ºº ñóäàëæ, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýëýý ñîíãîõ • Çàðäàë áàãàñ÷, öàã õýìíýõ • ¯ð àøèãòàé õóâèëáàðûã ñîíãîõ
 22. 22. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 4. Îëîí óëñûí ýäèéí çàñàãò • Äýëõèéí îðíóóäûí çàõ çýýëèéí õàðèëöààã çîõèöóóëàõ • Îëîí óëñûí ìýäýýëýë ñîëèëöîîã õºãæ¿¿ëýõ • Äýëõèéí àæ àõóéí íººöèéã õàìòðàí çîõèñòîé àøèãëàõ
 23. 23. 19-р сүүлээс 20 зууны эхэн Өрсөлдөө ний эрин 1930- 1970 1970 оноос Үйлдвэрлэлийн чиг баримжаатай Борлуулалтын чиг баримжаатай Өрсөлдөөний чиг баримжаатай Хэрэглэгчийн чиг баримжаатай Бүтээгдэхүүний чиг баримжаатай Нийгмийн чиг баримжаатай 18-р зууны хагас- 20зууны эхэн 1900- 1930 3. Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал
 24. 24. L/O/G/O Thank You! Add Your Company Slogan
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×