Your SlideShare is downloading. ×
Lecture 9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Lecture 9

190
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
190
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ХЭСЭГЧЛЭЛ, ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СОНГОЛТ лекц 9 L/O/G/O
 • 2. Агуулга Õýñýã÷ëýõ, çîðèëòîò çàõ çýýëèéã òîäîðõîéëоõ ¿å øàòóóä Зах зээлийг хэсэгчлэх Зорилтот зах зээлийг сонгох Çàõ çýýëä áàðààã áàéðøóóëàх
 • 3. Зах зээлийг яагаад хэсэгчилдэг вэ? Зах зээлийн хэсэгчлэл- ирээдүйн хэрэглэгчдээ маркетингийн үйл ажиллагаанд ижил хариу өгөх байдал болон нийтлэг хэрэгцээгээр нь группүүд болгон хуваах үйл ажиллагаа юм. Энэ үйл ажиллагааны дүнд бий болох худалдан авагчдын группүүдийг зах зээлийн хэсэг "сегмент" гэнэ. Зах зээлийн хэсэгчлэл зорилтот зах зээл гэдэг нь хийсвэр ойлголт юм.
 • 4. Хэсэгчлэх, зорилтот зах зээлийг тодорхойлох үе шатууд Үå øàò 1. Çàõ çээлийг хэсэгчлэх Зах зээлийг хэсэгчлэх арга замыг хайх шалгуурыг давж байвал зах зээлийг хэсэгчилнэ. Зах зээлийг хэсэгчлэхэд 5 үндсэн шалгуур хэрэглэдэг
 • 5. Зах зээлийг хэсэгчлэх эсэхийг шийдэх шалгуурууд нь Àøèã áîëîí õºðºí㺠îðóóëàëòûíõàà ºãººæèéã äýýøë¿¿ëýõ ïîòåíöèàë. Õýñýã÷ëýëèéí õàìãèéí èë¿¿ ñàéí õàíäëàãà áîë àøèã, õºðºí㺠îðóóëàëòûí ºãººæèéã áîëîìæèéí äýýä õýìæýýíä õ¿ðãýõ ÿâäàë þì.Õýðýâ ýíý áîëîìæ íü õýñýã÷ëýë õèéõã¿éãýýð äýýä õýìæýýíäýý õ¿ð÷ áàéâàë õýñýã÷ëýõ øààðäëàãàã¿é. * Ñåãìåíò¿¿äèéí õîîðîíäîõ õóäàëäàí àâàã÷äûí õýðýãöýýíèé ÿëãàà. Õýðâýý ÿíç á¿ðèéí ñåãìåíò¿¿äèéí õýðýãöýýí¿¿ä íü ìýäýãäýõ¿éö ÿëãààã¿é áîë öººí òîîíû ñåãìåíò¿¿äýä íýãòãýõ ¸ñòîé. ªºð ººð ñåãìåíò¿¿ä íü íèëýýä èõ çàðäàë øààðäàõ ìàðêåòèíãèéí ººð ººð ¿éë àæèëëàãààã øààðääàã. Õýðýâ îðëîãî ºñ÷ áàéâàë íýìýãäýë çàðäàë ãàðãàëã¿é ñåãìåíò¿¿äèéã íýãòãýí ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òîîã öººð¿¿ëýõ íü çºâ þì. *
 • 6. Íýã ñåãìåíòèéí áîëîìæèò õóäàëäàí àâàã÷äûí õýðýãöýý øààðäëàãûí àäèë òºñòýé áàéäàë. Íýã ñèãìåíòèéí áîëîìæèò õóäàëäàí àâàã÷èä ìåíåæåðèéí ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä èæèëõýí øèíæ ÷àíàðòàé áàéâàë çîõèìæòîé. * Ñåãìåíòèéã òàòàõ ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû áèåëýãäýõ áîëîìæ. Ñåãìåíò¿¿ä íü ìàðêåòèíãèéí ýíãèéí áîëîâ÷ ¿ð ä¿íòýé ¿éë àæèëëàãàà øààðäàíà. Õýðýâ èéì ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ ÷àäàõã¿é áîë õýñýã÷ëýõ õýðýãã¿é. * Ýíãèéí õÿëáàð áàéäàë áîëîí õóäàëäàí àâàã äûã õýñýã ëýõ òºñºâ çàðäàë. Ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð íü õýñýã ëýõ òºëºâëºãººã ¿ð ä¿íòýé áîëîâñðóóëàõ ¸ñòîé. Ýäãýýð øàëãóóðûã äàâñàí òîõèîëäîëä çàõ çýýëèéã õýñýã ëýõ çàð ìóóäûã õýðýãëýí çàõ çýýëèéã õýñýã èëíý.
 • 7. Зах зээлийг хэсэгчлэх зарчмууд Ñýòãýë ç¿éí çàð÷èì Газар зүй Төлөв байдлын зарчим Õ¿í àì çàð÷èì ç¿éí
 • 8. Үе шат 2. Зорилтот зах зээлийг сонгох. Õýñãèéí õýìæýý áà ºñºëò. Õàìãèéí ýõíèé àñóóëò áîë ï¿¿ñèéí ãàðàõ ãýæ áóé çàõ çýýë íü õýð òîì õýìæýýòýé áºãººä öààøäàà ºñºõ õàíäëàãà áàéãàà ýñýõèéã òîäîðõîéëíî. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéõèéí òóëä ñåãìåíò á¿ðèéã ¿íýëýõ ¸ñòîé. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéã ¿íýëýõèéí òóëä äîîðõ øèíæèëãýýã õèéíý.
 • 9. www.themegallery.com Thank You! Your company slogan in here L/O/G/O