Lecture 5

164
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
164
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lecture 5

 1. 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ Лекц :№ 5 ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀà ÓÄÈÐÄÀÕ ÍÜ /ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÒªËªÂ˪ËÒ/ • Хичээлийн кредит: 3 • Хичээлийн индекс: BA320* • Судлах анги: ММ-3 LOGO
 2. 2. Дэд сэдвүүд Мàðêåòèíãèéí õýëòýñ áîëîí ñòðàòåãè òºëºâëºëòèéí õýëòñèéí õîîðîíäûí õàðèëöàà õîëáîî Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿éë ÿâö Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãººíèé ìºí ÷àíàð, àãóóëãà LOGO
 3. 3. LOGO Ï¿¿ñèéí óäèðäàã÷èä áèçíåñèéí ñòðàòåãè íýãæ¿¿äýý òàñðàëòã¿é ¿íýëýí ä¿ãíýæ, òóñ á¿ðä íü çîðèëòóóä áîëîí õºðºíãº íººöèéã òîäîðõîéëæ ºãíº. Áèçíåñèéí ñòðàòåãè íýãæ á¿ð ãàäààä, äîòîîä îð÷íîî áîëãîîìæòîé õÿíàí áèçíåñèéí ñòðàòåãè òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëíà. Áèçíåñèéí ñòðàòåãè íýãæ á¿ð íü çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äýä á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äèéã çîõèöóóëàí óäèðääàã áºãººä òóñ á¿ðä íü ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº боловсруулна.
 4. 4. LOGO Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº íü áèçíåñèéí ñòðàòåãè òºëºâëºãººíººñ áàðàà /çàõ çýýëä íèëýýä ÿâöóóãààð òºâëºðäºã, òóõàéí çàõ çýýë äýýð áàðààíûõàà çîðèëòóóäàä õ¿ðýõ ìàðêåòèíãèéí íàðèéâ÷èëñàí ñòðàòåãè, õºòºëáºð áîëîâñðóóëäãààðàà ÿëãààòàé. Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº íü ìàðêåòèíãèéí õ¿÷ ÷àðìàéëòóóäûã íýã ò¿âøèíä íýãòãýí óäèðäàõ õýðýãñýë áîëíî.
 5. 5. Мàðêåòèíãèéí õýëòýñ áîëîí ñòðàòåãè òºëºâëºëòèéí õýëòñèéí õîîðîíäûí õàðèëöàà õîëáîî LOGO
 6. 6. Ìàðêåòèíãèéí áîëîìæóóäûã øèíæëýõ LOGO Àìæèëò îëîõûí òóëä òóõàéí çàõ çýýë äýõ áîëîìæèéã øèíæèëæ ¿çýõ õýðýãòýé. Æèøýý íü: Ï¿¿ñèéí ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûíõíû óðò õóãàöààíû çîðèëò íü èæ á¿ðýí àëáàíû õýðýãñýë ¿éëäâýðëýã÷ áîëîõ ãýæ áàéæ áîëíî. Ýíý ¿åä òýä áè÷ãèéí ìàøèíû íýð òºðëèéã ºñãºõ òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ áîëíî. Áè÷ãèéí ìàøèíû õóâüä ìàø îëîí áîëîìæóóä áàéæ áîëíî. Àëáàí òàñàëãààíû áè÷ãèéí ìàøèíûã ºðõ ãýðèéí çàõ çýýëä ãàðãàõààð áîäîæ “Àëáàíû ÷àíàðòàé” ãýðèéí áè÷ãèéí ìàøèí ãýæ ñóðòàë÷èëæ áîëíî.
 7. 7. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿éë ÿâö LOGO
 8. 8. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñóäëàõ áîëîí ñîíãîõ LOGO
 9. 9. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñóäëàõ áîëîí LOGO ñîíãîõ
 10. 10. Ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãèéã áîëîâñðóóëàõ íü LOGO Çîðèëòîò çàõ çýýë äýýð õýðýãëýõ ñòðàòåãèóäûã (ÿëãàðàõ, áàéðøèõ, ºðò㺺ð äàâàìãàéëàõ, áàðààíû àìüäðàëûí ìº÷ëºã á¿ðò òîõèðîõ ñòðàòåãè, ï¿¿ñ çàõ çýýëèéí ëèäåð (õîøóó÷ëàã÷), òýìöýëäýã÷, äàãàëäàã÷, îðõèãäñîí çàé ýçýìøèã÷èéí àëü íü áîëîõîîñ õàìààð÷ õýðýãëýõ ñòðàòåãèóä áîëîâñðóóëàõ áîëíî
 11. 11. Ìàðêåòèíãèéí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëàõ íü LOGO Çàõ çýýëèéí ìýðãýæèëòýí 4 õîëüöûí õóâüä åðºíõèé人 ÿìàð ñòðàòåãè õýðýãëýõèéã òîäîðõîéëîõîîñ ãàäíà íàðèéâ÷èëñàí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ ¸ñòîé. Ï¿¿ñèéí òºëºâëºã÷ íàð ï¿¿ñèéíõýý çîðèëãîä õ¿ðýõèéí òóëä áèçíåñèéí åðºíõèé ñòðàòåãèéã áîëîâñðóóëàõààñ ãàäíà òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ääýý ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãè, òàêòèêèéã òºëºâëºõ øààðäëàãàòàé.
 12. 12. Çîõèîí áàéãóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàõ LOGO Òºëºâëºãººã àæèë õýðýã áîëãîõã¿é áîë óòãàà àëäàíà. Èéìýýñ ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàõ, çîõèîí áàéãóóëàõ àñóóäàëä ãîë àíõààðëàà õàíäóóëàõ ¸ñòîé. Æèæèã ï¿¿ñèéí õóâüä íýã ë õ¿í ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà, áîðëóóëàëò, ñóðòàë÷èëãàà, õóäàëäàí àâàã÷äàä ¿éë÷ëýõ ¿éë÷èëãýý ãýõ ìýòèéí ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã äààëãàâðóóäûã õàðèóöàí ã¿éöýòãýæ áîëíî.
 13. 13. Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãººíèé ìºí ÷àíàð, àãóóëãà LOGO
 14. 14. Товч утга LOGO • Богино хугацаанд удирдлага болон бусад хүмүүс танилцах боломжтой төлөвлөгөөний гол санааг 1-2 хуудсанд багтааж бичихийг товч утга гэнэ.
 15. 15. Маркетингийн одоогийн нөхцөл байдал LOGO • • • • • Зах зээлийн нөхцөл байдал Барааны нөхцөл байдал Өрсөлдөөний нөхцөл байдал Хуваарилалтын нөхцөл байдал Макро орчны нөхцөл байдал
 16. 16. Учирч болох аюул ба боломж LOGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Зах зээлийн хүчин зүйл Өрсөлдөөний хүчин зүйл Зах зээлд нэвтрэх саад тотгор Салбараас гарах саад тотгор Нийлүүлэгчийн хүчин зүйл Техникийн хүчин зүйл Эдийн засгийн хүчин зүйл Нийгмийн хүчин зүйл
 17. 17. Зорилт • Санхүүгийн болон маркетингийн зорилтуудаа тодорхойлно. LOGO
 18. 18. Маркетингийн стратеги LOGO • Маркетингийн ерөнхий стратеги буюу төлөвлөгөө зорилгодоо олон замаар хүрч болно. Нэг ѐсондоо менежер сонгосон замаа тодорхойлно гэсэн үг.
 19. 19. Үйл ажиллагааны хөтөлбөр LOGO • Нарийвчилсан хөтөлбөр зохиох шаардлагатай. Доорх асуултуудад хариулт өгнө. - Маркетингийн элемент бүрийг нарийвчлан задлах уу? - Хэзээ хэдийд хийгдэх вэ? - Ямар зардалтай вэ?
 20. 20. Төсөв LOGO • Төсөвлөсөн ашиг болон алдагдлын тайланг гаргаж цэвэр ашгаа тооцно.
 21. 21. Хяналт LOGO • Төлөвлөгөөг хэрхэн хянах, хэн хянахыг төлөвлөгөөнд тусгаж өгнө.
 22. 22. LOGO Thank You! www.themegallery.com

×