Memòria 2010-2011

624 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
170
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria 2010-2011

 1. 1. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS MEMÒRIA 2010 – 2011 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MONTSERRAT ALMIRALL DE SITGES
 2. 2. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASÍndexFUNCIONS I OBJECTIUSFuncions i objectius estratègicsALUMNATAlumnes matriculats a inici de cursPlaces cobertes a inici de cursCONTROL DE GESTIÓQuadre d’indicadorsRESULTATSGrau d’assoliment dels objectius generals establerts al PAC 2010/11Altres accions inicialment no previstes al PAC 2010/11ANNEXES
 3. 3. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASFUNCIONS I OBJECTIUSPresentacióL’esperit i la raó de ser del nostre projecte d’escola de música d’ensenyaments noreglats –tal com es desprèn de la declaració d’objectius (article 2) recollida en elDecret 179/1993 de 27 de juliol (DOGC de 4 d’agost de 1993)- se centra bàsicamenten la voluntat de facilitar la formació, pràctica i difusió musical, a banda d’oferir al’alumnat tanmateix la possibilitat d’encaminar-se cap a una futuraprofessionalització fins a la preparació per a la prova d’accés al Grau Professional,competència única dels Conservatoris de Música.La veritable consecució d’aquest fi passa pel foment de l’interès vers la música desde la infància (a partir dels 4 anys d’edat), per la creació d’un entorn que afavoreixila pràctica musical, tant individual com en grup, i també per l’elaboració d’uns plansd’estudis i currículums que comprenguin una gamma d’ensenyaments específicsàmplia i adequada als interessos, a la dedicació i al ritme d’aprenentatge d’unventall ampli d’alumnat.Així doncs, la llibertat de què gaudeixen els ensenyaments no reglats ens permeten - Ampliar la franja d’edat de l’alumnat, extenent-la des de les edats més primerenques (de 4 a 6 anys) fins a les persones adultes. - Dissenyar un pla d’estudis creatiu allunyat de la rigidesa dels ensenyaments reglats, podent-lo adequar així als múltiples interessos dels diferents segments i franges d’edat de la població. - Planificar la freqüència de les classes i el ritme d’aprenentatge d’acord amb les diferents demandes i necessitats de l’alumnat. - Dedicar-nos tanmateix a la difusió musical mitjançant els seminaris, classes magistrals i cursos intensius, a banda de l’extensa oferta formativa dels cursos anuals.
 4. 4. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASFuncions i objectius estratègicsSegons el que determina la filosofia dels ensenyaments musicals no reglats, lesfuncions bàsiques de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall de Sitgessón: Escola participativa i oberta a tota la població. Fonamentar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la música sobre la pràctica, tant en classes de grup com en classes individuals. Promoure la participació activa dels alumnes en concerts, audicions, etc... Estimular l’esforç entre els alumnes com a eina per a superar-se atenent a les seves capacitats individuals. Seguiment de les capacitats de cada alumne i avaluació dels mètodes pedagògics i dels materials didàctics emprats. Seguiment individualitzat de l’alumne/a mitjançant el tutor. Implicar les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Valorar positivament la formació permanent i la investigació educativa. Respecte per les diferents tècniques pedagògiques i interpretatives, així com pels diferents estils i tipus de música. Proporcionar una orientació escolar, vocacional i professional convenient en aquells casos en que calgui, per mitjà d’una adequada coordinació entre tutors i professorat. Potenciar l’adquisició d’hàbits: el respecte a l’entorn, la cura del material que s’utilitza, etc... Incentivar els valors de solidaritat, col·laboració, respecte a l’altre, tolerància...
 5. 5. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS L’educació musical com a part del procés educatiu i formatiu integral de l’alumne Aportacions que la música ofereix pel fet de gaudir d’ella com a: o possible futur professional o complement cultural o potenciador d’aspectes educatius tan importants com la concentració, la disciplina, el desenvolupament psicomotriu, la capacitat d’abstracció, l’esforç individual i el col·lectiu o afavoridor d’elements humans tan importants com la sensibilitat, la creativitat, el respecte, l’autovaloració, el coneixement i respecte d’altres cultures L’escola potenciarà la col·laboració de la família en el procés d’aprenentatge de l’alumne/a. Això vindrà donat tant des de la figura del tutor com des de l’implicació que a nivell general l’escola demanarà constantment als pares. Implicar als pares en les diferents activitats que organitza l’escola els ajudarà a comprendre millor tot el procés educatiu que comporta l’estudi de la música alhora que facilitarà la correcta actitud i recolzament que els pares han d’oferir als seus fills/alumnes de l’escola. Implicar tots els alumnes -amb independència d’edat- en les activitats de l’escola.D’acord amb aquestes determinacions, durant el curs 2010-11 s’han prioritzatestratègies d’actuació centrades en quatre eixos:1r. La incorporació de nova oferta educativa i de creació de nous grups instrumentals.2n. Avançar en el procés d’elaboració del PCC.3r. La creació de les dinàmiques de funcionament interdepartamental.4rt. Adaptar-nos a les exigències que implica el fet de ser reconeguts per la Generalitat de Catalunya com a escola autoritzada.
 6. 6. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS Alumnat
 7. 7. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS ALUMNAT MATRICULAT A INICI DE CURS 220 PLACES COBERTES A INICI DE CURS 240
 8. 8. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 9. 9. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS Control de Gestió
 10. 10. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 11. 11. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASCONTROL DE GESTIÓGESTIO ECONÒMICAPressupost d’IngressosActualment Intervenció està duent a terme l’auditoria del compte d’explotació presentat perSalaida SCP i estem pendents que es cobreixi la diferència de 28.194,70 € per tal d’assegurarl’equilibri econòmic-financer, de conformitat amb la clàusula 5 del plec de clàusulesadministratives particulars. INGRESSOS 2010-11 € % Ingressos de l’Alumnat 148.959,30 % Ingressos de l’Ajuntament 111.823,23 % Subvenció Generalitat 79.580,00 % TOTAL INGRESSOS 340.362,53 INGRÉS ENCARA PER % COBRIR PER A 28.194,70 L’AJUNTAMENT
 12. 12. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASPressupost de DespesesPel que fa al pressupost de despeses, les xifres no estan equilibrades amb elpressupost d’ingressos, atès que d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC) l’import delsingressos no és mai directament proporcional al de les despeses i que s’apliquen diferentsbonificacions a les tarifes públiques. La distribució de les despeses per apartats pot apreciar-se enel quadre següent.DESPESES 2010-2011 € %Compres / Inversió 110,07 0.02 %Variacions d’existències 0,00Serveis Externs / Subministraments 46.877,66 12.71 %Despeses de Personal 298.214,64 80.91 %Amortitzacions 0,00Provisions 0,00Despeses Financeres 2.493,13 0.67 %Tributs 0,00COST TOTAL DEL CENTRE 368.557,23Benefici industrial del 6% sobre el cost total del 20.861,73 5.66 %centre encara per liquidar a Salaida SCPTOTAL DESPESES
 13. 13. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS Resultats
 14. 14. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASGRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALSESTABLERTS AL PAC 2010/11 Objectiu assolit Objectiu parcialment assolit Objectiu no assolitNúm. Valoració Concepte OBJECTIUS PRIORITARIS PLURIANUALS1 Projecte Curricular de Centre (PCC) Culminar el procés d’adaptació de projecte curricular de centre (PCC) a les necessitats del centre. Redactar-lo i aprovar-lo Aquest objectiu està en procés d’assoliment doncs s’ha aprofundit molt en la seqüenciació de continguts Elaborar el document i aplicar-lo gradualment Prioritzar els Criteris d’avaluació S’ inclou la casella de valoració de l’audició trimestral Prioritzar la interrelació entre les matèries instrumentals i les teòriques El procés d’assoliment d’aquest objectiu dependrà de la culminació del PCC2 Creació de nous grups instrumentals i vocal S’ha consolidat la Big Band fruit i el grup de flautes travesseres. Es consolida el cor d’adults3 Relacions externes Coordinació de la cantata “el petit príncep” amb les escoles de primària de Sitges Més de 200 alumnes van formar part d’aquesta activitat que va ser tot un èxit
 15. 15. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte4 Es consolida la Musicoteràpia per a persones amb necessitats educatives especials (NEE) per tal dadaptar-nos als criteris de qualitat establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i oferir aquest servei a la zona Garraf- Penedès fins ara inexistent5 Adaptar-nos a les exigències acadèmiques i administratives fruit del reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya6 Ajustar la nostra oferta educativa als criteris de qualitat establerts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 16. 16. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte OBJECTIUS ESPECÍFICS CURS 2008 / 091 Pla d’Acció Tutorial (PAT) Es consoliden les tutories individuals amb els alumnes i pares i es descacarten les grupals Fer participar a les famílies en el procés de les tutories Les orientacions tutorials amb els alumnes i pares han estat molt ben rebudes pel conjunt dels usuaris del centre i millora la implicació de les famílies en l’aprenentatge musical dels seus fills Es dona més rellevància al tutor en el seguiment dels alumnes Es milloren la coordinació i comunicació entre tutor i la resta de departaments relacionats amb l’alumne/a.2 Projecte Curricular de Centre (PCC)  S’assoleix la seqüenciació dels continguts generals i per cursos del nivell bàsic per a finals de curs S’assoleix la programació trimestral i les unitats didàctiques de llenguatge musical. Es comuniquen les unitats didàctiques als departaments instrumentals Necessitat d’interrelacionar el llenguatge musical amb l’instrument i el conjunt instrumental mitjançant les unitats didàctiques Adaptar el repertori a les exigències del PCC3 Establir una data per a les proves de nivell després del període de matriculació i un altre abans de l’inici del curs Aquest punt és complexe, doncs hi ha alumnes que es matriculen un cop començat el curs -sempre i quan quedin places disponibles- i s’han de fer proves extraordinàries Crear proves específiques per aquells alumnes matriculats fora del període establert que cobreixen una plaça vacant Aplicació de noves metodologies de treball en les classes col·lectives i avaluació dels resultats
 17. 17. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte4 Es consoliden les classes obertes per oferir una millor comunicació i informació als membres de la comunitat educativa Les famílies es vinculen més a l’escola i donen més importància a l’ensenyament musical5 Oferta educativa Continua la Musicoteràpia per a persones amb necessitats educatives especials (N.E.E )com a nova oferta educativa. Les classes són de caràcter individual donada la tipologia de l’alumnat Es consolida com a oferta educativa pel curs 2010-11 acomplint els criteris de qualitat del Departament . L’EMMMAS és l’única escola de música del Garraf-Penedès que imparteix aquesta disciplina Es consolida el Cor de Bàsic 4 Es consolida el Grup de Corda petits com a formació estable Es consolida el Cor d’Adults com a formació estable  Es consolida el Combo Modern com a grup estable Es consolida el Grup de vent per a petits Es dur a terme una prova pilot de Foniatria per a alumnes menors de 12 anys Creació d’un quartet de corda per adults S’ofereix el saxòfon com a novetat en els tallers de Sensibilització 3 Es consolida el Conjunt de Flautes travesseres D’aquesta manera s’aconsegueix potenciar els grups instrumentals com a tret distintiu i així poder col·laborar amb ens socio-culturals mitjançant concerts al carrer, a les institucions, etc…6 Organitzatius Jornades de classes obertes els dies 4 i 8 d’octubre Creació d’un concurs de piano per alumnes de nivell bàsic (departament de piano) Així aconseguim motivar als alumnes que no poden formar part dels conjunts instrumentals per manca de nivell  Concert de Carnaval a càrrec dels alumnes de nivell bàsic (departament de piano)
 18. 18. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte  Una manera de vincular l’Escola a les tradicions sitgetanes Classes col·lectives de caràcter trimestral per els alumnes de nivell bàsic (departament de piano) Concert d’alumnes adults (tots els departaments) Els alumnes adults es coneixen entre ells i se senten més estimulats per tocar en públic Participació en la “II Trobada de corda d’escoles del Garraf-Penedès” a Vilafranca del Penedès (departament de corda i l’ACEM) Amb una participació de 100 alumnes de Sitges, Vilanova, Vilafranca i el Vendrell va sorgir la proposta de repetir-ho cada any en una seu diferent Col·laboració dels alumnes de piano amb els de cant Concert d’alumnes de piano a quatre mans acompanyats pel professor Promoció amb concerts dels alumnes més implicats Classes col·lectives de violoncel cada tres setmanes Classes col·lectives de volí i viola un cop al mes Classes col·lectives per als alumnes de cant Fomentar la formació de professorat Organitzar una visita al taller d’un “Luthier”(departament de teòriques+corda) Per reformes en el taller luthier es programa la visita pel proper curs 2011-2012 Fomentar la formació de professorat oferint:  Curs de musicoteràpia  Curs de iniciació al piano  Curs de trompeta  Curs de riscos laborals  Curs de composició i creativitat a l’aula  Fer totes les comunicacions al Cap d’Estudis per escrit i en suport informàtic
 19. 19. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Tancar la sala de professors a partir de les 19h.  Avisar amb una setmana d’antelació en el cas de permisos laborals per tal d’estudiar la viabilitat de la petició Deixar constància per escrit dels canvis de classes a secretaria i Cap d’Estudis. Es tracta de fer un canvi d’hàbits del professorat Seguir el protocol establert per parlar amb l’equip directiu (demanar cita a secretaria o via mail) Millorar la comunicació amb els alumnes mitjançant circulars. El professor és el responsable d’informar correctament a cada alumne Tenir assignats els horaris dels alumnes matriculats, a finals de juny Avançar una setmana les audicions per poder fer entrega de notes i fer tutoria la setmana després Adaptar el format d’informe d’alumnat a les exigències del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Fruit del reconeixement del Departament l’Escola s’ha adaptat a les seves exigències Instaurar el control de qualitat mitjançant enquestes a professorat,alumnat i famílies per donar resposta a les exigències del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya Establir el funcionament de les classes durant la setmana d’audicions i tutories en el segon trimestre Aprovat pel Claustre de gener de 2010 es decideix que tots els alumnes tocaran a les audicions com a part del seu procés d’aprenentatge musical. La setmana següent es farà classe tutoria amb alumnes i pares Establir el protocol informàtic vinculat a l’ordinador de professors Es penja un full horari a la sala de professors per fer la reserva d’ordinador pertinent per part dels professors Millorar el sistema de reserva d’ordinador per fer les avaluacions trimestrals
 20. 20. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte per manca d’hàbit per part dels professors i per la dificultat que implica organitzar l’ús d’un sol ordinador per part de 20 professors que té el centre Unificar el model d’acta de les reunions departamentals Es proposa un model únic per fer les actes de les reunions de departament molt més aclaridor que els anteriors Respectar i aplicar el model d’acta de les reunions de departament Després de fer un seguiment continuat de tots els departaments s’aconsegueix que tothom respecti i apliqui el nou model d’acta Regim de reunions Departament de corda: 29 Departament de música moderna: 26 Departament de guitarra: 20 Departament de llenguatge: 27 Departament de piano: 26 Departament de vent:21 Total reunions de departaments: 149 Juntes d’avaluació; 12 Reunions de caps: 5 Claustres trimestrals: 4 Claustre extraordinari: 1 Total reunions curs 2010-2011: 171 Proposta de tutories grupals (departament de llenguatge) La proposta s’acaba consolidant degut a la bona acollida que ha tingut per part dels convocats. S’ha de continuar treballant en l’assignació d’horaris de visita Necessitat de tenir pianista repertorista per acompanyar grups,etc... Aquest objectiu no s’ha assolit per manca de pressupost per augmentar hores de professorat per desenvolupar aquesta tasca.
 21. 21. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte7 Culturals i col·laboracions amb ens socio-culturals Audicions trimestrals dels alumnes obertes al públic Festa de Sta. Cecília Concert dels alumnes a diferents espais de l’escola: Aules,vestíbul, sala polivalent del 22 al 26 de novembre Concert de piano el 25 de novembre Concert de professors amb la col·laboració de músics professionals externs a l’escola Participació de grups instrumentals en la Mostra de joves intèrprets de Joventuts Musicals de Sitges Presentació de la Big Band el dia internacional de la música La Big Band es consolida com a exemple de grup instrumental amb un alt nivell interpretatiu assolit en un període de temps molt curt Interpretació de la Cantata “El poll i la puça” composada per professors de l’EMMMAS amb motiu del Dia Internacional de la Música i en col·laboració amb serveis culturals de l’Ajuntament de Sitges Interpretació de la cantata “ El petit príncep “ amb col·laboració amb totes les escoles de Sitges Un total de 200 alumnes han fet plegats aquesta cantata Donar una àmplia oferta dels Cursos d’Estiu creant noves àrees instrumentals i complementant-les les unes amb les altres Es potencia l’oferta de formacions instrumentals grans de caràcter simfònic i modern i es consolida el curs d’informàtica musical. També s’ofereix un curs de sensibilització musical i un genèric de ritme i pulsació
 22. 22. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte Trobada d’alumnes de corda del Garraf-Penedès en col·laboració amb el Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú Més d’un centenar d’alumnes van participar d’aquesta experiència tant enriquidora a Vilafranca del Penedès Visita a un taller d’instruments de tecla antics ( Fabrizio Acanfora ),Barcelona Visita a un Luthier pels alumnes de corda i història de la música Per obres de reforma en el taller s’ajorna la visita pel curs 2010-2011 Visita al Museu de la Música pels alumnes d’Història de la Música Pendent de trobar una data s’ajorna pel curs 2011-2012 Sortida per assistir a l’assaig d’un concert Cursos de formació organitzats per l’ACEM Per manca de pressupost no s’han pogut fer8 Institucionals  Preparació del 4r Aniversari de l’escola amb l’actuació del grup de Rock “Cuore Gentile” format per ex-alumnes de l’escola  Fruït de la col·laboració d’aquesta formació amb l’Escola van fer una actuació de manera altruista per celebrar el 4rt. Aniversari de l’Escola Continuar amb el taller de Musicoteràpia Renovació del conveni amb Joventuts Musicals de Sitges Aconseguir major implicació dels Serveis Educatius i de Premsa de l’Ajuntament de Sitges per a la difusió de l’Escola Municipal de Música  Renovació del conveni de pràctiques de Musicoteràpia per alumnes del Màster de Musicoteràpia de la UB (Universitat de Barcelona) Un total de dues alumnes de la Universitat han pogut dur a terme les pràctiques de Musicoteràpia amb l’Agnès Monferrer, professora de
 23. 23. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte l’EMMMAS9  Difusió i relacions externes Potenciar la difusió que ens proporciona l’ACEM en l’àmbit de Catalunya i així obrir l’escola a l’exterior i donar-nos a conèixer fora de Sitges. S’ha organitzat un curs de formació per a professorat amb una assistència de 40 pedagogs de tot Catalunya  Conveni amb el Cicle “Concerts de Mitjanit” per a l’obtenció d’un descompte del 50 % dels concerts pels alumnes de l’escola i també per als professors  Visita de les escoles d’infantil, primària i secundària de Sitges a l’EMMMAS amb repertori adaptat als seus coneixements Hi han participat prop d’un miler d’alumnes de les escoles d’ensenyament general de Sitges Fer jornada de “Portes Obertes” abans de la pre-matrícula S’han fet els dies 4 i 7 d’abril de 2010. Fusionar la “Mostra de Joves Intèrprets” de Joventuts Musicals de Sitges amb el Dia Internacional de la Música Aquesta proposta està en procés d’arribar a un acord Proposar al Festival Fantàstic de Cinema possibles col·laboracions amb l’EMMMAS Potenciar la Big Band com a referent de l’EMMMAS fent una actuació al carrer el Dia Internacional de la Música Participació de la Big Band en els “Diumenges, bandes al Retiro” Ajornat per al curs vinent Millorar la manera de donar a conèixer l’Escola de Música a les escoles d’infantil (P3 i P4) S’està treballant en una proposta educativa més adequada als nens d’aquesta edat
 24. 24. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte10 De la comunicació Continuar potenciant via mail la comunicació amb alumnes, pares i/o tutors i ciutadans Enviar comunicacions via correu ordinari a les persones sense correu electrònic Mitjans de comunicació: millorar la comunicació amb aquests ens Creació del “Racó de la lectura” en el blog de l’Escola Fer una enquesta del grau de satisfacció als alumnes que es donen de baixa Fomentar l’hàbit de consultar el blog de l’escola per part de les famílies i els alumnes11 De la gestió Necessitat imperiosa que l’Ajuntament aboni la subvenció a un màxim d’un mes vista per tal d’assegurar el manteniment del servei12 Recursos humans Necessitat de tenir un Conserge en horari de tardes El fet que l’Escola sigui oberta, genera la necessitat de tenir un conserge donat que la resta del personal està treballant en l’àmbit pedagògic Necessitat de crear la figura de pianista acompanyant Degut a la manca de pressupost aquest objectiu no es pot assolir13 D’equipaments i manteniment Necessitat d’invertir en equipaments i recursos materials Necessitat de crear un espai de Mediateca-Biblioteca per l’alumnat i el professorat Millorar el sistema de manteniment informàtic Millorar la comunicació amb CESPA
 25. 25. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASNúm. Valoració Concepte14 Cessió d’espai Manteniment del conveni amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Sitges per fer Musicoteràpia per a persones amb problemes d’adaptació social Assajos de professors de l’Escola de Música vinculats a professionals del món del Jazz Aules d’estudi per alumnes amb manca d’espai i instrument Cessió per impartir cursos de l’ACEM15 Inversió Adquirir totes les partitures i llibres de cada especialitat programades en el PCC Creació d’un banc d’instruments per oferir als alumnes Segons l’estudi del cercle d’escoles de música de la Diputació de Barcelona és un dels punts febles que té l’EMMMAS Adquisició d’una Base de dades adequada per a la Gestió d’Escoles de Música Degut a la manca de pressupost aquest objectiu no ha estat assolit malgrat la seva vital importància per a la bona gestió de l’Escola
 26. 26. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASALTRES ACCIONS INICIALMENT NO PREVISTES AL PAC 2010/11  Concert de Nadal de la Big-Band el 15 de desembre  Concert a l’Hospital de St. Joan a càrrec del pianista Salva Monzó i la soprano Íngrid Ustrell el 23 de desembre  Concert de Santa Cecília a càrrec dels alumnes de nivell bàsic de piano de l’Escola.  Assajos oberts dels grups instrumentals de l’Escola per Santa Cecília.  Visita al taller luthier de construcció d’orgues de Gerard Grenzing el 8 de febrer  Concert de piano dels alumnes al Museu Romàntic de Sitges el 24 de febrer  Participació en la 1ª Marató de piano de Sant Sadurní d’Anoia el 29 d’abril  Intercanvi d’alumnes de corda del Ger de St. Pere de Ribes amb alumnes de l’EMMMAS a Sitges el 10 de maig  Concert de l’orquestra de l’EMMMAS Al Santuari de la Mare de Déu del Vinyet pro- restauració de l’orgue el 14 de maig  Intercanvi d’alumnes de corda del Ger amb alumnes de l’EMMMAS a St. Pere de Ribes el 24 de maig  Concert del Combo i la Big-Band dins el marc del festival “Sitges Green Sound” organitzat per la fundació Concerts de Mitjanit del Port d’Aiguadolç el 29 de maig  Dins el marc dels cursos d’estiu interpretació dels “Quadres d’una exposició” de Modest Mussorsky als jardins del Museu Romàntic el 8 de juliol
 27. 27. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS Annexes
 28. 28. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXINICI CURS ESCOLAR 2010 - 2011
 29. 29. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEX4RT. ANIVERSARI DE L’ESCOLA “EMMMAS”
 30. 30. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXSETMANA DE STA. CECÍLIA 2010 – ASSAJOS OBERTS
 31. 31. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXCONCERT MUSEU ROMÀNTIC - FEBRER 2011
 32. 32. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 33. 33. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXVISITA AL TALLER DE CORDA ANTIGA- FABRIZIO ACANFORA, BARCELONA –MARÇ 2011
 34. 34. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXJORNADA PORTES OBERTES - ABRIL 2011
 35. 35. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXCONCERT RESTAURACIÓ ORGUE SANTUARI MARE DE DÉU DEL VINYET, SITGES – MAIG 2011
 36. 36. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 37. 37. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 38. 38. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 39. 39. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 40. 40. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXINTERCANVI AMB ALUMNES DE CORDA DEL GER DE SANT PERE DE RIBES - MAIG 2011
 41. 41. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEX1A. MARATÓ DE PIANISTES A SANT SADURNÍ D’ANOIA - MAIG 2011
 42. 42. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXFESTIVAL “SITGES GREEN SOUND”, PORT D’AIGUADOLÇ - ACTUACIÓ DE LA BIG BAND I COMBO DEL’EMMMAS – MAIG 2011
 43. 43. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMAS
 44. 44. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASACTUACIÓ DE LA BIG BAND DE L’EMMMAS
 45. 45. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXDIA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA - JUNY 2011
 46. 46. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXCURSOS D’ESTIU EMMMAS : CONCERT ALS JARDINS DEL MUSEU ROMÀNTIC . “QUADRES D’UNAEXPOSICIÓ” DE MODEST MUSSORGSKI - JULIOL 2011
 47. 47. SALAIDA SCP MEMÒRIA 2010/ 11 - EMMMASANNEXCONCERT DE LA BIG BAND DE L’EMMMAS AL CLUB NÀUTIC DE SITGES – JULIOL 2011

×