Educomics

302 views
225 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Educomics

 1. 1. EduComics – ΑμηνπνίεζεΤπεξκεζηθώλ ΔθπαηδεπηηθώλΚόκηθο ζηελ Σάμε΢. Ρεηάιεο (retal@unipi.gr)Σκήκα Φεθηαθώλ ΢πζηεκάησλ, Παλεπηζηήκην ΠεηξαηάΕρεσνηηική Ομάδα Προηγμένων Τετνολογιών Μάθηζης καιΠολιηιζμού–CoSy-Llab [http://cosy.ds.unipi.gr]
 2. 2. 1. Σελ πξνζηηζέκελε αμία θόκηθο ζηελ εθπαίδεπζε2. Παξαδεηγκαηηθά ζελάξηα αμηνπνίεζεοππεξκεζηθώλ θόκηθο ζηελ ηάμε3. Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ4. Παξνπζίαζε εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθώλθόκηθο από καζεηέο5. Workshop: Γίδαμε θαη εζύ ρξεζηκνπνηώληαοηα θόκημ!Γηα λα δνύκε ηηζα δνύκε…
 3. 3. Τα πιο συνηθισμένα είδη κόμικς Σα θόκηθο ζηξηπ (comic strip) πνπ ππάξρνπλ ζεεθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα είδεθόκηθο Έλα θόκηθ ζηξηπ αθνξά κηα κηθξή ηζηνξία ε νπνία μεηπιίγεηαηκέζα ζε ηξία ή ηέζζεξα θαξέ Οη κεγαιύηεξεο ηζηνξίεο ζε εηδηθά πεξηνδηθά, ζεεηθνλνγξαθεκέλεο λνπβέιεο θαη ζε άικπνπκ νλνκάδνληαηαπιά θόκηθο ή βηβιία θόκηθο (graphic novels) Σα βηβιία θόκηθο έρνπλ είηε απηνηειείο ηζηνξίεο είηε ηζηνξίεο ζεζπλέρεηεο
 4. 4. Παξάδεηγκα Μαζεηηθνύ θόκηθζηξηπ
 5. 5.  Κόκηθο: «γξαθηθά ή άιιεο εηθόλεο ζε αληηπαξαβνιή κε κηα πξνκειεηεκέλεζεηξά κε ζθνπό λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο, θαη/ή λα πξνθαιέζνπλ κηααηζζεηηθή αληαπόθξηζε ζηνλ παξαηεξεηή» (McCloud, 1993)5 Φεθηνπνηεκέλα/Φεθηαθά/δηαδηθηπαθά θόκηθο: πξσηνπνξηαθέο εμεξεπλήζεηο ηνπ γλσζηνύ κέζνπ (Meskin, 2007) απνηεινύλ έλα ζπλερέο (continuum) θαιιηηερληθώλ, επηθνηλσληαθώλ.αθεγεκαηηθώλ έξγσλ πνπδεκηνπξγνύληαη, παξαδίδνληαη, παξνπζηάδνληαη κέζα από Ζ.Τ. κε ηαθαηάιιεια εξγαιεία Τπεξκεζηθά θόκηθο («hypertext» + «comics»): εθκεηαιιεύνληαη ηηοδπλαηόηεηεο ησλ ππεξζπλδέζκσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηηο ιεδάληεο ή ηαbaloons, ηνλ ήρν ή ην animation, ηε δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο ησλαλαγλσζηώλ θαη ηε ρσξηθή επέθηαζε.Κόκηθο - Οξηζκνί
 6. 6. Ιστορία των κόμικς Σα θόκηθο γλώξηζαλ κεγάιε αλάπηπμε ζηηο πξώηεοδεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηώλα ζηελ Ακεξηθή. Πνιύ γλσζηά είλαη ηα θόκηθο κε ηηο ηζηνξίεο κε ππεξήξσεοησλ εηαηξηώλ όπσο ε DC Comics θαη ε Marvel comics. Πξσηνπόξνη ζηελ Δπξώπε ήηαλ νη Βέιγνη κε εθδόζεηοόπσο ν Σεληέλ θαη ην πεξηνδηθό ΢πηξνύ. ΢ήκεξα εθδνηηθνί νίθνη κεγάινπ βειελεθνύο εθδίδνπλ βηβιίαθόκηθο θαη έρνπλ πιεζύλεη νη ζπγγξαθείο θόκηθο
 7. 7. Ταινίες από κόμικς Πνιιέο ηαηλίεο βαζίδνληαη ζε ήξσεο ή ζε ζελάξηα θόκηθο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηαηλίεο “Superman”, νη“300”, “Spiderman” θαη άιιεο είλαη κεηαθνξέο δηάζεκσλθόκηθο ζηε κεγάιε νζόλε.
 8. 8. Δημιοσργώντας ένα Comic BookSource: “Latelier de la bande dessinée avec Hergé”
 9. 9. Έληππα θόκηθο Ψεθηνπνηεκέλα θόκηθοκε ρξήζε scannerDigitized ComicsΨεθηαθά κε ρξήζεινγηζκηθνύδεκηνπξγίαοθόκηθοDigital ComicsΤπεξκεζηθά θόκηθοκε ρξήζε ινγηζκηθνύδεκηνπξγίαο θόκηθο θαηδπλαηόηεηα πξνζζήθεοππεξκέζσλHyperComics -WebcomicsΔμέιημε ησλ Κόκηθοhttp://www.humblecomics.com/factoring/index.html
 10. 10. Tα κόμικς, από παιδαγωγική ζκοπιά Δίλαη κηα γιώζζα παγθνζκίσο θαηαλνεηή πξνθαιεί ηηο αηζζήζεηο, κεηαηξέπεη ην αθεξεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλν, απνγεηώλεη ηε θαληαζία ησλ εθήβσλ (Burton, 1955). Βαζίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο δηπιήο θσδηθνπνίεζε ηνπ Paivio (dual coding:Paivio, 1991): νη άλζξσπνη απνζεθεύνπλ θαη απνθσδηθνπνηνύλ πιεξνθνξίεο κεδηπιό ηξόπν ζε δύν ζπζηήκαηα κλήκεο, ηε γιώζζα (ιεθηηθέοπιεξνθνξίεο) θαη ηηο εηθόλεο (κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο). άξα ε εηθόλα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζηε κάζεζε, όηαλζπλνδεύεηαη από θείκελν θαη αληίζηξνθα. Οη Mayer θαη Moreno (1998, 2002) πξόηεηλαλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπβαζίδνληαη ζηε δηδαζθαιία κε ηαπηόρξνλε παξνπζίαζεαθήγεζεο, εηθόλσλ θαη θηλνύκελσλ ζρεδίσλ.
 11. 11. Διδακηικέπ ποξζεγγίζειπ ανιξπξίηζηπ ητμ κόμικπ ζεπαγκόζμιξ επίπεδξ – ΗΠΑ- ΚαμαδάπΔεμημονγία έκηοπςκ ή ρεθημπμηεμέκςκ θόμηθξComic Book Project, (2001 κ.εν.). Ξεκίμηζε ηξ 2001 ζηη Νέα Τόοκη ζε κάπξιαδημξηικά και μέςοι ηξρ παοόμηξπ έςει εναπλτθεί ζε πεοιζζόηεοα από 850ζςξλεία. ΢ηόςξπ: δημιξρογία, ζργγοαθή, ζςεδίαζη και δημξζίερζη ητμ δικώμ ηξρπ κόμικπ με βάζη εμπειοίεπκαι εμδιαθέοξμηά (Bitz, 2004).Manga High (2004 κ.εν.) δημιξρογία manga ζε ζςξλείξ ηηπ Νέαπ Τόοκηπ (2.600ζπξρδαζηέπ). ΢ηόςξπ : ζροοίκμτζη ςάζμαηξπ αμάμεζα ζηξμ κόζμξ ητμ μαθηηώμ και ηξ ζςξλείξ (Carter, 2009).Comics in the Classroom (2005 κ.εν.) (ΗΠΑ) δημιξρογία κόμικπ ζε Γλτζζικάμαθήμαηα, βαζiζμέμα ζηξ Disney (ξκηώ ζςξλεία). ΢ηόςξπ: βεληίτζη δενιξηήητμ αμάγμτζηπ και καηαμόηζηπ.Banchi di Nuvole (2003 κ.εν., Ιηαλία) εθαομόζηηκε ζε 250 ζςξλείαποτηξβάθμιαπ εκπαίδερζηπ και δερηεοξβάθμιαπ εκπαίδερζηπ. ΢ηόςξπ: μα βεληιώζει ηη διδαζκαλία ηηπ γλώζζαπ και μα διαμξοθώζει μια διεθμική γλώζζαεπικξιμτμίαπ.Ακάγκςζε θόμηθξCommon values (2003) (ΕΕ) μελέηη κόμικπ με θέμα ηημ μεηαμάζηερζη. Εμηάςθηκε πιλξηικάζε ηοία βειγηθά ζπμιεία και διήγειοε μεγάλξ εμδιαθέοξμ.Die Suche/The Search (Γενμακία) κόμικπ για ηημ Ιζηξοία με θέμα ηξ Ολξκαύητμα(2008). Σξ βιβλίξ θα διδαςθεί πιλξηικά ζηεκ Πμιςκία και Οογγανία ζε 3000 μαθηηέπ.11
 12. 12.  EDU COMICS PROJECT: Δθπαηδεπηηθά Web comics ζε ζρνιείαηεο Διιάδαο, Ηηαιίαο, Ηζπαλίαο, Αγγιίαο θαη Κύπξνπ. http://www.educomics.org Μαζεηέο-δεκηνπξγνί δηαδηθηπαθώλ θόκηθο κε βάζε ηηοπξνηηκήζεηο ηνπο θαη όρη παζεηηθνί αλαγλώζηεο. Έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ηζηνξηώλ ζε κνξθή ςεθηαθώλ θόκηθο κεδηαδξαζηηθόηεηα θαη ππεξκεζηθόηεηα πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπληα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ComicLab θαη Comic Strip Creator, Σππηθό (standard) θνξκάη βηβιίνπ θόκηθο, όκνην κε ηα έληππα θόκηθοΕκπαιδευτικά προγράμματα αξιοποίησης τωνκόμικς σε παγκόσμιο επίπεδο
 13. 13. Διαδοαζηικά εογαλεία δημιξρογίαπ σηθιακώμ κόμικπ CoSy_ComicStripCreatorΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣμήμα Ψηθιακώμ ΢ρζηημάητμCoSy-LLab: Εογαζηήοιξ ΠοξηγμέμτμΣεςμξλξγιώμ Μάθηζηπ & Πξλιηιζμξύhttp://www.comicstripcreator.org ComicLabΕηαιοεία IT IS ART.Ltdhttp://www.webcomicbookcreator.com/Εογαλεία δημιξρογίαπ σηθιακώμ κόμικπ13
 14. 14. Ελληνικές- Eυρωπαϊκέςπροσπάθειες Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Αζηεξίμ ζηα Αξραία Διιεληθά ζε απόδνζε ΦάλεΚαθξηδή, ην ΢πληαθηηθό ηεο Aξραίαο Διιεληθήο, θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε(Αραξλείο, Πινύηνο, Βάηξαρνη, Δηξήλε) θαη νη ηξαγσδίεο "Αληηγόλε" ηνπ΢νθνθιή θαη "Ιθηγέλεηα ζηελ Απιίδα" ηνπ Δπξηπίδε ζε θόκηθο. Έρνπλ δηαζθεπαζηεί επίζεο νη Μύζνη ηνπ Αηζώπνπ, εΠάπηζζα Ισάλλα ηνπ Ρνΐδε θ.ά.. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε δύν θόκηθο ζε όιεο ηηο επίζεκεο γιώζζεο ηεο. Σν πξώην, "Ο Πόιεκνο ηνπ Βαηόκνπξνπ", έρεη ζέκα ηελεηξεληθή ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ θαη ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεοΔ.Δ., Σν δεύηεξν, "Δγώ Ραηζηζηήο;", θαηαγξάθεη ηηο πξνζέζεηο ηεοΔ.Δ. λα θαηαπνιεκήζεη θάζε είδνπο δηαθξίζεηο.
 15. 15. "Δγώ Ραηζηζηήο;",
 16. 16. Κόμικς στην εκπαίδευση! Γιατί; (1/2) Α. Κίνηηπα-Γπαζηηπιοποίηζη Παξαθηλνύλ! "είλαη ρξήζηκα σο θίλεηξν", "απμάλνπλ ηελ αηνκηθή ζπκκεηνρή, "θαζηζηνύλ ηελ κάζεζε πάξα πνιύ εύθνιε" (Hutchinson, 1949). Γηεπθνιύλνπλ! Η ρξήζε ηνπ θόκηθ Superman ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιώζζαοπξνθάιεζε "αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ" ζηνπο ζπνπδαζηέο, πνπ "νινθιήξσζαλ ηελεξγαζία νιόθιεξεο ηεο εβδνκάδαο ζε έλα βξάδπ" (Sones, 1944). Γνεηεύνπλ!" αζθνύλ καγλεηηθή έιμε ζηα παηδηά", (Alongi, 1974) Β. Δποπηεία Δηθόλεο θαη θείκελν επσκίδνληαη ην θνξηίν ηεο ηζηνξίαο από θνηλνύ. Σα θόκηθο ζέηνπλ έλα "αλζξώπηλν πξόζσπν" ζε έλα κάζεκα→ ζπλαηζζεκαηηθήζύλδεζε κεηαμύ καζεηώλ θαη ραξαθηήξσλ κηαο ηζηνξίαο. Η νπηηθή ηνπο πνηόηεηα πξνάγεη ηελ κάζεζε. Σάζε πξνο ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο επθπΐαο(Gardner, 1983)
 17. 17. Γ. Μονιμόηηηα Μόληκν νπηηθό ζηνηρείν ζε αληίζεζε κε α.ηαινίερ διαλέξειρ ην κέζν ή ν νκηιεηήοππαγνξεύεη ηελ ηαρύηεηα ηεο δηαδηθαζίαο β. βιβλία: κόληκν ζηνηρείν, αιιά όρηεηθόλεοΓ. Γιαμεζολαβηηικόρ πόλορ Πξνο δπζθνιόηεξεο θαη πην ζύλζεηεο έλλνηεο; Κόκηθο! Ο Versaci (2001) ηα αμηνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία Λνγνηερλίαο Κόκηθο κεπξσηαγσληζηή ηνλ Charles Darwin εηζάγνπλ ζηελ Δμειηθηηθή Βηνινγία (Eakin, 2002) Η πξάμε δεκηνπξγίαο θόκηθο είλαη δηαζεκαηηθή δξαζηεξηόηεηαΔ. Γημοηικόηηηα Σα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ιατθή θνπιηνύξα (popular culture) «…πξέπεη λα ππάξρεη αξκνλία κεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δσήο θαη ηεο εκπεηξίαοζην ζρνιείν - ε λέα κάζεζε είλαη κηα ζπλέρεηα ή κηα επέθηαζε ηεο κάζεζεο πνπ ήδεθαηέρεη ν καζεηήο» Hutchinson (1949) Απόθηεζε ηθαλνηήησλ ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο (media literacy). → "γίλνπλθαηαλαισηέο κε νμπκκέλε θξίζε ζηα κελύκαηα ησλ Μέζσλ" (Morrison, et al, 2002)Κόμικς στην εκπαίδευση! Γιατί; (2/2)
 18. 18. Διδακτικό σενάριο«Ισότητα των 2 Φύλων σε κόμικς» 1ν Γπκλάζην Παπάγνπ, Γ΄ ηάμε ΢ρνιηθό έηνο 2007-2008 Πιεξνθνξηθή: Πνιπκέζα κε ζέκα «Οη ξόινη ζην ζπίηη» ΢ηα πιαίζηα ηεο ζύκπξαμεο πέληε ζρνιείσλ κε ζέκα ηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλεπηιέρζεθαλ σο εθπαηδεπόκελνη νη καζεηέο ηνπ Γ2 ηκήκαηνο ηνπ 1νπ ΓπκλαζίνπΠαπάγνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα απνηειείηαη από 25 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ 13αγόξηα θαη 12 θνξίηζηα. Λνγηζκηθό: Comic Strip Creator
 19. 19.  Φάζε 1: Καηαξράο επεμεγήζεθε αλαιπηηθά ν ηξόπνο ρξήζεο ηνπεξγαιείνπ “Comic Strip Creator”. Έπεηηα νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεοησλ 2 ή 3 αηόκσλ θαη μεθίλεζαλ νη δνθηκέο ηνπ εξγαιείνπ, δόζεθεαλαηξνθνδόηεζε θαη ζπδεηήζεθαλ απνξίεο. Φάζε 2: Πξώηα πξνβιήζεθε ε ειιεληθή ηαηλία «Δπάγγεικα Γπλαίθα», θαηδόζεθε ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ην θόκηθ "Δγώ νΡαηζηζηήο", θαηαγξάθεη ηηο πξνζέζεηο ηεο Δ.Δ. λα θαηαπνιεκήζεη θάζεείδνπο δηαθξίζεηο Φάζε 3: δεηήζεθε ε δεκηνπξγία ελόο θόκηθο κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ“Comic Strip Creator” κε ζέκα: “Ζ θαζεκεξηλόηεηα ελόο άληξα θαη κηαογπλαίθαο ζην ζπίηη”. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν θαη δεκηνπξγήζνπλ ηεδηθή ηνπο ηζηνξία, απνηππώλνληαο πξώηα ζε θείκελν ηνπ Word ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεοδνκήο [Υξόλνο/ Υώξνο, Πξόζσπα, Αξρηθή θαηάζηαζε, Πεξηπέηεηα-Πξόβιεκα (ζηέξεζε ήεπηζπκία ήξσα), Γξάζε: Γνθηκαζία ήξσα/ ξόινη άιισλ πξνζώπσλ, Απνηέιεζκαδξάζεο/ Λύζε πξνβιήκαηνο] θαη πεξλώληαο έπεηηα ζηελ ςεθηαθή απεηθόληζε, ζηελεπηινγή ραξαθηήξσλ θαη ζθεληθνύ θαη ζηε ζπγγξαθή ησλ δηαιόγσλ. Φάζε 4: Παξνπζηάζηεθε ε εξγαζία θάζε νκάδαο θαη έγηλε αμηνιόγεζε απόηνπο καζεηέο θαη ζην ηέινο από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηΔιδακτικό σενάριο«Ισότητα των 2 Φύλων σε κόμικς»
 20. 20. Πορίσματα αξιολόγησης του εργαστηρίου ΢ε θάζε έλα καζεηή δόζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην κενκάδεο εξσηήζεσλ γύξσ από ηνπο αθόινπζνποβαζηθνύο άμνλεο:i. Κόκηθο/ςεθηαθά θόκηθο ζηελ εθπαίδεπζε θαηεηδηθόηεξα: Mειέηε έληππσλ θαη ςεθηαθώλ θόκηθο-Υξήζε ςεθηαθώλ θόκηθο ζην κάζεκα.ii. ΢πκπεξάζκαηα γηα ηε ρξεζηκόηεηα ησλ θόκηθοζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ.iii. Δληππώζεηο από ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπCoSy_Comic Strip Creatoriv. ΢πλαηζζήκαηα-εληππώζεηο από ην πεηξακαηηθόεξγαζηήξην, επθνιίεο-δπζθνιίεο
 21. 21. Αποτελέσματα΢υναισθήματα- εντυπώσεις Σν 100% είραλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ωο πξνο ηη ηνπο άξεζε ελζνπζηώδεηο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ΢ΑΝ ΗΓΔΑ ΚΑΗΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚMOY ΑΡΔ΢ΔΠΟΛΤ, ΖΣΑΝΓΗΑ΢ΚΔΓΑ΢ΣΗΚΟΚΑΗ ΢Δ ΚΑΝΔΗ ΝΑΚΑΣΑΛΑΒΔΗ΢ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΣΟΜΑΘΖΜΑΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΠΑΡΑ ΠΟΛΤΓΗΑΣΗ ΖΣΑΝΔΝΑΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΜΑΘΖΜΑ.
 22. 22. Παράδειγμα Μαθητικού κόμικ
 23. 23. Διδακτικό σενάριο«Ιστορίες διατροφικής τρέλας σε κόμικς» Βαξβάθεην Πεηξακαηηθό Γπκλάζην, Α΄ ηάμε ΢ρνιηθό έηνο 2008-2009 Νενειιεληθή Γιώζζα: 4ε ελόηεηα ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ κε ζέκα ηεδιαηροθή Γηδαζθαιία γύξσ από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem-basedlearning): θαηαζθεπή αθεγήζεσλ ζε θόκηθο γηα ηελ πξναγσγή ησλθαιώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηεοζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη αλάξηεζή ηνπο ζην καζεηηθό πεξηνδηθόhttp://efivoidimosiografoi.pbworks.com ( πεξηβάιινλ wiki). ΢ηόρνο: ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πνιπηξνπηθνύ ιόγνπ ζε απζεληηθέοζπλζήθεο επηθνηλσλίαο (situated learning) κε ηε βνήζεηα ηνπινγηζκηθνύ ComicLab
 24. 24. Διδακτικό σενάριο«Ιστορίες διατροφικής τρέλας σε κόμικς»Διδακτικό πρόβλημα Γηακόξθσζε ζπλζεθώλ απζεληηθήο επηθνηλσλίαο ζηελθνηλόηεηα κάζεζεο Αλαπιαηζίσζε ηεο γλώζεο ησλ καζεηώλ /ηξηώλ ζρεηηθάκε ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν Αμηνπνίεζε ηεο αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο ηνπο, Δπίιπζε ελόο πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο (problem-based learning) Παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε κνξθή θόκηθοπνπ έρνπλ λόεκα γηα ηνπο ίδηνπο (situated learning).(Lave& Wenger, 1991)
 25. 25. Πιλοτικό εργαστήριο στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιστορίεςδιατροφικής τρέλας σε κόμικς1ε ΦΑ΢Η(1 δηδαθηηθή ώξα) Παξνπζίαζε θόκηθ ζε ςεθηαθήκνξθή Παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπComiclab θαη ηεο ιεηηνπξγίαοηνπ Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηνεξγαιείν Comiclab
 26. 26. 2ε ΦΑ΢Η (2 δηδαθηηθέο ώξεο)΢ρεδηαζκόο ζελαξίνπ θαηνξγάλσζε ηεο αθήγεζεο ηεοηζηνξίαο ζηελαίζνπζα δηδαζθαιίαο3ε ΦΑ΢Η (2 δηδαθηηθέο ώξεο)΢ρεδηαζκόο ηεο δξάζεο ζην θάζεθαξέ κε βάζε ην ζελάξην ηεοπξνεγνύκελεο θάζεο, κεηαηξνπήηνπζελαξίνπ ζε κνξθή θόκηθο κε ηελαμηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσεξγαιείνπζην εξγαζηήξην ΠιεξνθνξηθήοΠιλοτικό εργαστήριο στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιστορίεςδιατροφικής τρέλας σε κόμικςFreytag’s analysis
 27. 27. Οδηγίες στους ΢εναριογράφους Γηα λα νξγαλώζεηε ηελαθήγεζε κηαοηζηνξίαο, ζπκπιεξώλεηε ηνλαθόινπζν πίλαθα πνππεξηγξάθεη ην δηάγξακκα ηεοηζηνξίαο Γίλεηε έλαλ ηίηιν ζηελ ηζηνξίαζαο. Ο ηίηινο κπνξεί λα έρεη ηεδνκή ειιεηπηηθήοπξόηαζεο(κόλν νλνκαηηθόζύλνιν, απιό ή δηεπξπκέλν).Υξεζηκνπνηείηε ην θαηάιιεινζεκείν ζηίμεο αλάινγα κε ηναλ ε πξόηαζή ζαο είλαηαπνθαληηθή, πξνζηαθηηθή ήεξσηεκαηηθήΧρόνοσ/ ΧώροσΠρόςωπαΑρχική κατάςταςηΠεριπέτεια:Πρόβλημα (ςτέρηςηή επιθυμία) ήρωα/ ΢τόχοσΔράςη: Δοκιμαςία/ εσ ήρωα/Ρόλοι άλλων προςώπων(Βοηθοίή Αντίμαχοι ήρωα)Αποτέλεςμα δράςησ/ Λύςηπροβλήματοσ;
 28. 28. 4ε ΦΑ΢Η(2 δηδαθηηθέο ώξεο) Πξνβνιή θαη αμηνιόγεζε ησλ ςεθηαθώλ θόκηθο - αμηνιόγεζε ηεοόιεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ εξγαιείνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο(2 ώξεο)5ε ΦΑ΢Η Αλάξηεζε ηνπ πιηθνύ ζην καζεηηθό wiki(http://efivoidimosiografoi.pbworks.com ).Πιλοτικό εργαστήριο στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο – Ιστορίεςδιατροφικής τρέλας σε κόμικς
 29. 29. Ένα Παράδειγμα
 30. 30. ΠαράδειγμαΜαθητικού κόμικ στριπΒαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο – Διατροφικές ΢υνήθειες
 31. 31. ΠαράδειγμαΜαθητικού κόμικ στριπΒαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο – Διατροφικές ΢υνήθειες
 32. 32. ΠάοαπξλύΠξλύ ΜέηοιαΠξλύλίγξΚαθόλξρΑο. Μαθ. 37 37 15 6 1% επί ΢ρμ. 38,54% 38,54% 15,63% 6,25% 1,04%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%0510152025303540Θα ζμο άνεζε κα δηδάζθμκηαη ηα μαζήμαηάζμο με ηε βμήζεηα ρεθηαθώκ θόμηθξ (ζεοπμιμγηζηή);ΠάοαπξλύΠξλύ ΜέηοιαΠξλύλίγξΚαθόλξρΑο. Μαθ. 36 43 12 4 1% επί ΢ρμ. 37,50% 44,79% 12,50% 4,17% 1,04%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%05101520253035404550Πηζηεύεηξ όηη ημ μάζεμα έγηκε πημεοπάνηζημ με ηα ρεθηαθά θόμηθξ;32Ανάλυση ερωτηματολογίων…
 33. 33. Πάοα πξλύ Πξλύ Μέηοια Πξλύ λίγξ ΚαθόλξρΑο. Μαθ. 12 37 33 10 4% επί ΢ρμ. 12,50% 38,54% 34,38% 10,42% 4,17%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%0510152025303540Η δναζηενηόηεηα με ηα θόμηθξ ζε βμήζεζε καθαηακμήζεηξ-εμπιμοηίζεηξ ηηξ γκώζεηξ ζμο γηα ημελεηαδόμεκμ ζέμα33Ανάλυση ερωτηματολογίων…
 34. 34. 1. Make a title- Βάλτε τίτλο Οη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε δεπγάξηα θαη βάδνπλ ηίηιν ζε έλα ςεθηαθόθόκηθο ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνλ Cosy Comic Strip Creator Υξεζηκνπνηνύλ νπηηθέο ελδείμεηο, πξνζδηνξίδνπλ ηηο ηδέεο-θιεηδηά θαη θηάλνπλ ζην επηζπκεηό απνηέιεζκα Καιό ζα ήηαλ λα θαηαιήμνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηίηινπο γηα θάζεθόκηθο, ώζηε λα ζπδεηεζεί κέζα από δηαδηθαζία debate πνηνοείλαη ν θαιύηεξνοΣερληθέο Γεκηνπξγίαο Comic
 35. 35. 2. Add a panel -Προσθέστε ένα καρέ Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα εθπαηδεπηηθό ςεθηαθό θόκηθ ζηξηπ κε αλνηρηό ηέινο:Οη καζεηέο θαινύληαη: λα πξνζζέζνπλ έλα θαξέ, απαληώληαο ζηελ εξώηεζε ηη ζα γίλεη κεηά λα πξνζζέζνπλ πεξηζζόηεξα από έλα, επεθηείλνληαο ηελ ηζηνξία θαηδεκηνπξγώληαο ζηελ νπζία κηα δηθή ηνπο Οιόθιεξε ε ηάμε δεκηνπξγεί έλα ζηξηπ. Ο πξώηνο καζεηήο πξνζζέηεη έλαθαξέ ζην ζηξηπ εθθίλεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θαζέλαο πξνζζέηεη έλα αθόκεΣερληθέο Γεκηνπξγίαο Comic
 36. 36. 3. Fill it up -Δημιουργίαδιαλόγων και λεζάντων Οη καζεηέο δνπιεύνπλ νκαδηθά κε ςεθηαθά θόκηθο ζηξηπ ζηα νπνίααπνπζηάδεη κέξνο, ιέμεηο ή όια ηα δηαινγηθά θνκκάηηα. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ιεπηνκεξή αλάγλσζε ηεο εηθόλαο θαη ζηνλεληνπηζκό ζηνηρείσλ πνπ θαζνδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία λένπ θεηκέλνπ ΢πλζέηνπλ δηαιόγνπο πνπ πξέπεη λα πξνάγνπλ ηελ ελόηεηα ηεοηζηνξίαο.Σερληθέο Γεκηνπξγίαο Comic
 37. 37. 4. Missing panels -΢υμπλήρωση καρέ που λείπουν Οη καζεηέο ζε νκάδεο ζπκπιεξώλνπλ εκηηειή ςεθηαθά θόκηθ ζηξηπ κελέα θαξέ, ζπζρεηίδνληάο ηα κε ηα πξνεγνύκελα. Πξνζνρή ζηε ζπλνρήθαη ηε ζπλάθεηα (π.ρ. ζπλέρεηα ζέκαηνο θαη ραξαθηήξσλ, ιεμηινγηθέοζπλδέζεηο θ.ά.)! Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζηνηρεία δνκήο, - απαξαίηεηα γηα κηα θαηαλνεηήηζηνξία, ηη έπεηαη, ηη πξνεγείηαη, ώζηε λα έρεη λόεκα ην λέν θαξέ πνπζα πξνζηεζεί. ΢ην ηέινο ζπγθξίλνπλ κε ην πξσηόηππν. Ζ λέα γλώζε πνπ αθνξά ζέκαηα δνκήο, ζπλάθεηαο θαη ζπλνρήοκπνξεί λα ζπζρεηηζηεί ζε όια ηα καζήκαηα πνπ απαηηνύλ γξαπηέοεξγαζίεο, δνθίκηα, επηζηνιέο θ.ά.Σερληθέο Γεκηνπξγίαο Comic
 38. 38. 5. Panel detectives - Διερεύνηση ευρέος φάσματος θεμάτων Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο «ληεηέθηηβ» πνπδηεξεπλνύλ έλα ζέκα, π.ρ. ξόινο ησλθύισλ, ζηεξεόηππα, ξαηζηζκόο, ράζκα γελεώλ, θνηλσληθέοζπγθξνύζεηο, θ.ά. ΢πιιέγεηαη αθαηέξγαζην πιηθό θόκηθο απόην δηαδίθηπν ή από άιιε πεγή Ζ άζθεζε κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζε WebQuest θαη λαεπεθηαζεί ζε νπνηνδήπνηε δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη όρη κόλνζε καζήκαηα θνηλσληθώλ επηζηεκώλΣερληθέο Γεκηνπξγίαο Comic
 39. 39.  1ε θάζε: Η ζπγγξαθή: Γώζηε πεξηιεπηηθά ην ζέκα κηαο ηζηνξίαο θαη ζηνηρεία γηα: Χρόνο- Χώρο -Χαρακηήρες Πεξηγξάςηε ηε ζύγθξνπζε/ πξόβιεκα γύξσ από ηελ νπνία ζα θηλεζεί εηζηνξία (ν ππξήλαο ηεο), ηελ θνξύθσζε ηεο θαη ηε ιύζε/ ηέινο (εζηθόδίδαγκα ή ζπκπέξαζκα) Οξγαλώζηε ην ζρέδην δξάζεο (πινθή) πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νηραξαθηήξεο- θαη γξάςηε ηνπο δηαιόγνπο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 2ε θάζε: ΢ρεδηαζκόο-επηκέιεηα εηθόλσλ: ΢ρεδηάζηε ηε δξάζε ζην θάζε θαξέ, κεηαθξάδνληαο ηηο ιέμεηο ζε εηθόλεο Πξνζαξκόζηε ηα δνκηθά ζηνηρεία (ρώξν, ρξόλν, πξόβιεκα, ιύζε θιπ ζηαθαξέ Βάιηε ην θαηάιιειν θόλην (background) θαη δνπιέςηε ηνπο ραξαθηήξεο Φξνληίζηε, ώζηε ε ηζηνξία-πινθή λα αθνινπζεί ην ζρέδην ηεο πξώηεοθάζεο, αιιά θαη ηε ινγηθή ζαοΓεκηνπξγνύκε ηα δηθά καο Comics (1/2)
 40. 40.  3ε θάζε: Σνπνζέηεζε ιεδάλησλ θαη δηάιόγσλ Βάιηε ιεδάληεο, κέζα ζε νξζνγώληα πιαίζηα ζηελ θνξπθή ηνπ θαξέ-δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ραξαθηήξεο ην ρώξν θαη ρξόλν, όπσοέλαο αθεγεηήο Βάιηε δηαιόγνπο, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπκπαιόληα ιέμεσλ- πιεξνθνξνύλ γηα απηά πνπ ιέεη, ζθέθηεηαη, ληώζεην ραξαθηήξαο θαη βνεζνύλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο 4ε θάζε: Δπηκέιεηα ηνπ ηειηθνύ θόκηθο Γηνξζώζηε ην θόκηθο, ειέγμεηε ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθό θαη ηνλόεκα Μελ μερλάηε: Κείκελν θαη εηθόλα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, ώζηε λααθεγνύληαη κηα θαιή ηζηνξία. Σν κπζηηθό είλαη λα ηαηξηάμεηε ηνθαηάιιειν θείκελν κε ηηο θαηάιιειεο εηθόλεοΓεκηνπξγνύκε ηα δηθά καο Comics (2/2)
 41. 41. ΢εναριογράφοι Γηα λα νξγαλώζεηε ηελαθήγεζε κηαοηζηνξίαο, ζπκπιεξώλεηε ηνλαθόινπζν πίλαθα πνππεξηγξάθεη ην δηάγξακκα ηεοηζηνξίαο Γίλεηε έλαλ ηίηιν ζηελ ηζηνξίαζαο. Ο ηίηινο κπνξεί λα έρεη ηεδνκή ειιεηπηηθήοπξόηαζεο(κόλν νλνκαηηθόζύλνιν, απιό ή δηεπξπκέλν).Υξεζηκνπνηείηε ην θαηάιιεινζεκείν ζηίμεο αλάινγα κε ηναλ ε πξόηαζή ζαο είλαηαπνθαληηθή, πξνζηαθηηθή ήεξσηεκαηηθήΥξόλνο/ ΥώξνοΠξόζσπαΑξρηθή θαηάζηαζεΠεξηπέηεηα:Πξόβιεκα(ζηέξεζε ή επηζπκία) ήξσα/΢ηόρνοΓξάζε: Γνθηκαζία/ εο ήξσα/Ρόινη άιισλπξνζώπσλ(Βνεζνί ήΑληίκαρνη ήξσα)Απνηέιεζκα δξάζεο/ Λύζεπξνβιήκαηνο;
 42. 42.  Πάξηε ηε θόξκα πνπ ζπκπιεξώζαηε θαη ην θείκελό ζαο κε ηηο ζθελέο θαη ηνποδηαιόγνπο θαη πηάζηε δνπιεηά. Ώξα γηα ην ComicLab! Απνθαζίζηε από ηελ αξρή γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζειίδσλ ηεο ηζηνξίαο ζαο. Λάβεηεππόςε ζαο ην δηαζέζηκν ρξόλν θαη ππνινγίζηε έλα θόκηθο πεξίπνπ 5-6 ζειίδσλ.(΢ειίδα 1: Πόηε, πνηνο θαη πνπ, ΢ειίδα 2: Αξρηθή θαηάζηαζε, ΢ειίδα 3:Πεξηπέηεηα: Πξόβιεκα (ζηέξεζε ή επηζπκία) ήξσα/ ΢ηόρνο, ΢ειίδα 4 - 5: Γξάζε:Γνθηκαζία/εο ήξσα/ Ρόινη άιισλ πξνζώπσλ (Βνεζνί ή Αληίκαρνη ήξσα),΢ειίδα6: Απνηέιεζκα δξάζεο/ Λύζε πξνβιήκαηνο) Γηαιέμηε ηνπο ραξαθηήξεο. Θπκεζείηε: νη ραξαθηήξεο ζαο είλαη νη ήξσέο ζαο, όζνπην επδηάθξηηνη θαη ν θπζηθνί είλαη, ηνζν πην πηζηεπηνί ζα γίλνπλ ζηνλαλαγλώζηε. Πξνζνρή! Σν θαιιηηερληθό ζηπι πνπ ζα επηιέμεηε γηα ηνποραξαθηήξεο ζαο (ρηνπκνξηζηηθό-ζνβαξό θ.ιπ.) πξέπεη λα δέλεη απόιπηα κε ηνύθνο ηεο ηζηνξίαο. ΒΑΛΣΔ ΓΗΑΛΟΓΟΤ΢, ζε κπαιόληα δηαιόγσλ. Οη δηάινγνη βνεζνύλ ηελ εμέιημεηεο ηζηνξίαο, ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηα πξόζσπα. Οηθξάζεηο ζαο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζηα κπαιόληα επδηάθξηηα θαηόρη ζηξηκσγκέλα. Δπηιέμηε γξακκαηνζεηξά, πάρνο γξακκήο, ρξώκαηα θιπ. Καιόείλαη λα επηιέμεηε κηα γξακκαηνζεηξά πνπ λα ζπκίδεη γξαθή ζην ρέξη θαηθεθαιαία γξάκκαηα. ΒΑΛΣΔ ΛΔΕΑΝΣΔ΢ κέζα ζε νξζνγώληα πιαίζηα ζηελ θνξπθή ηνπ θαξέ. Οηιεδάληεο καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ραξαθηήξεο ην ρώξν &ρξόλν, όπσοέλαο αθεγεηήο. Αθόκε ιεηηνπξγνύλ σο κεηαβαηηθό θείκελν όηαλ αιιάδνπκεζθελή.Εικονογράφοι
 43. 43.  Γηαζθεπή απνζπαζκάησλ ηεο Ιιηάδαο ζεςεθηαθά θόκηθο, Βαξβάθεην ΠεηξακαηηθόΓπκλάζην 2009-2010 Αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ δεκηνπξγίαοςεθηαθώλ θόκηθο ComicLab Έξγν Educomics (http://www.educomics.org)Τι κάναμε
 44. 44. Δημιουργία και ψηφιοποίηση σκίτσων
 45. 45. ΢χεδιασμός και υλοποίηση
 46. 46. Παρουσίαση και ανατροφοδότησηΆμνλεο αμηνιόγεζεο σο πξνο:-ηα αθεγεκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά-ην βαζκό αλάπηπμεο επηθνηλσληαθώλ-θνηλσληθώλ, λνεηηθώλ, γλσζηηθώλ, κεηαγλσζηηθώλδεμηνηήησλ-ηε ζηάζε ησλ καζεηώλ ζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ηεκαζεζηαθή δηαδηθαζίαΔξγαιεία Αμηνιόγεζεο Ρνπκπξίθεο αμηνιόγεζεο Δξσηεκαηνιόγηα
 47. 47.  Θέκα Ηζηνξίαο (ηη) Πινθή: "Πώο" "Γηαηί" Δλόηεηα ηόπνπ, ρξόλνπ ζηηο ζθελέο: "Πόηε" "Πνύ" Υαξαθηήξεο: "Πνηνο" : εκθάληζε, πξνζσπηθόηεηα, ζπκπεξηθνξά Γηάινγνη θαη ιεδάληεο Λεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο Απνηειεζκαηηθόηεηα & απνδεθηόηεηα Καιιηηερληθή ζθνπηά-εηθνλνγξάθηζεΡουμπρίκες αξιολόγησης
 48. 48. Αποτελέσματα΢υναισθήματα- εντυπώσεις Ωο πξνο ηη ηνπο άξεζε ελζνπζηώδεηο ήηαλ νηαπαληήζεηο ησλ καζεηώλ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΜΟΤΔΚΑΝΔ ΚΑΗ ΟΤΠΔΡ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΑΤΣΟ ΠΟΤ ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΖΣΑΝ ΟΣΗ, Ό,ΣΗ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑ ΖΘΔΛΑΝΑ ΔΥΔΗ Ο ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ΢ΣΟ ΔΒΡΗ΢ΚΑΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΜΟΤΔΚΑΝΔ ΚΑΗ ΟΤΠΔΡ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΑΤΣΟ ΠΟΤ ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΖΣΑΝ ΟΣΗ, Ό,ΣΗ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑ ΖΘΔΛΑΝΑ ΔΥΔΗ Ο ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ΢ΣΟ ΔΒΡΗ΢ΚΑΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΜΟΤΔΚΑΝΔ ΚΑΗ ΟΤΠΔΡ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΜΟΤΔΚΑΝΔ ΚΑΗ ΟΤΠΔΡ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟΑΤΣΟ ΠΟΤ ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΖΣΑΝ ΟΣΗ, Ό,ΣΗ΢ΤΝΑΗ΢ΘΖΜΑ ΖΘΔΛΑΝΑ ΔΥΔΗ Ο ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ΢ΣΟ ΔΒΡΗ΢ΚΑΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝΔΝΣΤΠΧ΢Ζ ΜΟΤΔΚΑΝΔ ΚΑΗ ΟΤΠΔΡ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΔΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ ΢ΑΝΗΓΔΑ ΚΑΗ ΔΠΔΗΓΖΜΑΘΑΗΝΑΜΔΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΑΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΣΟ ΘΔΜΑ ΠΟΤΑ΢ΥΟΛΖΘΖΚΑΜΔΔΗΥΑΜΔΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΝΑΓΖΜΗΟΤΡΓΖ΢ΟΤΜΔΓΗΚΑ ΜΑ΢ ΚΟΜΗΚΜΟΤ ΑΡΔ΢Δ ΠΟΛΤΖ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΑΣΟΤ ΟΣΗΓΡΑΦΟΤΜΔ ΝΑΜΟΗΑΕΔΗ ΜΔΑΛΖΘΗΝΟ.ΜΟΤ ΑΡΔ΢ΑΝ ΟΗΥΑΡΑΚΣΖΡΔ΢ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ΢ ΚΣΟ ΦΟΝΣΟ
 49. 49. Γλωσσάρι κόμικς Καξέ ή πάλει ή βηληέηα (Panel) Κείκελν (Lettering) Μπαιόλη δηαιόγσλ (Word balloon) Μπαιόλη ζθέςεο (Thought balloon) Μπαιόλη θξαπγήο ή ςηζύξνπ Λεδάληα (Caption) Ζρεηηθά Δθέ (Sound effects) Γξακκέο (Borders) Γηάθελν (gutter) Splash page
 50. 50. Digital Comic Book Viewers/Readers Γηα ηελ ειεθηξνληθή πξνβνιή ησλ scanned - digitisedcomic books ζρεδηάζηεθε έλαο λένο ηύπνο ζπκπίεζεοαξρείσλ γηα ηα θόκηθο. Ό γλσζηόο .cbr θαη .cbz. Απηνί νηηύπνη απιώο ζπκπηέδνπλ ηηο ζθαλαξηζκέλεο εηθόλεο κε έλαηξόπν αληίζηνηρν ηνπ zip, rar θιπ. Απηό νδήγεζε ζηελ ζρεδίαζε ησλ Digital Comic Viewersγηα ηελ παξνπζίαζε απηώλ ησλ ζπκπηεζκέλσλ -ζθαλαξηζκέλσλ ηζηνξηώλ θόκηθο.Source: Comical - http://comical.sourceforge.net/index.php?id=4
 51. 51. Ψηφιακά κόμικς-web comics(1/2)Σα ςεθηαθά θόκηθο απνηεινύλ έλα «ππεξκεζηθό κέζν»(Yang, 2003) πνπ αμηνπνηνύλ ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα θαηηα ππεξκέζα.Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία/κέζα πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο γηα:Α. Παποςζίαζη multimedia εκπαιδεςηικού ςλικού (π.ρ.Yang, 2003 γηα καζεκαηηθά)Β. Αςηο-αξιολόγηζη ΚΑΒΑΜ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπό ηελ εθπαίδεπζεπαηδηώλ ζε ζέκαηα πγείαο. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λαπαξαθνινπζήζεη έλα κάζεκα όπνπ πξέπεη λα δώζεη ζσζηέοζπκβνπιή ζε ραξαθηήξεο κέζα από 3 επηινγέο απαληήζεσλ Concept Cartoon (http://www.conceptcartoons.com), γηαΜαζεκαηηθά θαη Αζηξνλνκία. Μέζσ ηεο κεζόδνπ πνιιαπιώλεπηινγώλ, ν καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ άπνςε ελόο«ήξσα» κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη λα απηναμηνινγεζεί.
 52. 52. Gene Yang … hypermedia comics
 53. 53. KabamViewerEditor
 54. 54. Comic Strip Creators Comic strip creators πνπ επηηξέπνπλλ ηελζρεδίαζε κηθξώλ ηζηνξηώλ web comic stripsκε ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ θαη παξαζύξσλδηαιιόγνπ Garfield Comic Strip Creator(http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html) Cosy Comic Strip Creator(http://www.comicstripcreator.org)
 55. 55. http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.htmlhttp://www.comicstripcreator.orgCosy Comic Strip CreatorGarfield Comic Strip Creator
 56. 56. Comic Book Creators Οη Comic Book creators επηηξέπνπλ ηε ζρεδίαζεςεθηαθώλ comic books κε ηελ εηζαγσγήεηθόλσλ, παξαζύξσλ δηαιόγνπ έρνληαο ηελδπλαηόηεηα ηεο απνζήθεπζεο, αλάθηεζεο-επεμεξγαζίαο, δηαρείξηζεο, δηακνηξαζκνύ ηεοηζηνξίαο καο. Comic Book Creatorhttp://www.mycomicbookcreator.com Comic Lifehttp://plasq.com/comiclife Comiclabwww.webcomicbookcreator.com
 57. 57. Comic Book CreatorSource: PlanetWide - http://www.mycomicbookcreator.com
 58. 58. Comic LifeSource: Plasq - http://plasq.com/comiclife
 59. 59. ComiclabSource: ITisART - http://www.webcomicbookcreator.com
 60. 60. Εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών κόμικς που υποστηρίζουν την ελληνικήγλώσσα CoSy_ComicStripCreatorhttp://www.comicstripcreator.orgΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑCoSy-LLab: Δξεπλεηηθή Οκάδα ΠξνεγκέλσλΣερλνινγηώλ Μάζεζεο & Πνιηηηζκνύhttp://cosy.ds.unipi.gr ComicLabΔηαηξεία ITisART.Ltdhttp://webcomicbookcreator.com/
 61. 61. Communities for Comic Creators ΢ηα Communities όπσο ηνπ Hyper Comics(http://www.hypercomics.com) θαη ηνπ ComicLife (http://plasq.com) νη δεκηνπξγνί θαη νηcomic artists κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμύηνπο, λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λαδεκνζηεύζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Σνηειεπηαίν κπνξεί λα γίλεη θαη ζηνhttp://www.comicstripcreator.org γηαδεκηνπξγίεο κε ην εξγαιείνCoSy_ComicStripCreator.
 62. 62. Σσγκριηικός πίνακας λειηοσργιών για ηοσς Comic CreatorsComicCreator byGarfieldComic BookCreator byPlanetwideGames IncComic Life byPlasqComiclab byITisART LtdΔύρξεζην πεξηβάιινλ (drag and drop)    Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο κεγέζνποαληηθεηκέλσλ (Move-Resize-Flip)   Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο   Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο   Γπλαηόηεηα εμαγσγήο δεκηνπξγηώλ Pdf,images, onlineflipping bookImages , avi ,htmlImages, pdf,online/standalone flippingbook,htmlΓπλαηόηεηα εηζαγσγήο εηθόλσλ θαηραξαθηήξσλ  Γπλαηόηεηα εθηύπσζεο δεκηνπξγηώλ    Παθέηα ραξαθηήξσλ   Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ θαξέ  Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο πνιπκέζσλ (video-audio) Ζιεθηξνληθή θνηλόηεηα ππνζηήξημεο   
 63. 63. Χρήσιμα links Gene Yang http://www.humblecomics.com/factoring/index.html Classical Comics http://www.classicalcomics.com/education/freedownloads.html Educomics http://www.educomics.org Garfield http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html Kabam http://www.bam.gov/sub_yourlife/yourlife_comiccreator.html# BBC Dr Who http://www.bbc.co.uk/doctorwho/comicmaker/create/ ToonDoo http://www.toondoo.com/ Comic Character Makers HeroMachine version 2.5 http://www.ugo.com/channels/comics/heromachine2/heroMachine2.asp South Park Studio http://www.sp-studio.de/
 64. 64. Νέες ιδέες …νέες δημιουργίες…νέες δυνατότητες για μάθησηΘέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνEducational Comic Community …Αο ζπλεξγαζηνύκε…Περιζζόηερες πληροθορίες ζηοσς δικησακούς ηόποσς:http:// cosy.ds.unipi.grhttp://www.educomics.orgEU LifeLong Learning Comenius project

×