Your SlideShare is downloading. ×
HSP Bahasa Melayu Tahun 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

HSP Bahasa Melayu Tahun 5

4,342

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,342
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 5 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 • 2. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memeliharasatu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagikemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dansaksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakatprogresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenagadan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 • 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmoniandan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. vii
 • 4. Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokuman yang memperincikan mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaanSukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murid. Hasil pembelajaran diperingkatkan kepada tiga aras, iaitumurni semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan Aras 1 (aras asas), Aras 2 (aras sederhana), dan Aras 3 (arasmenyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi cemerlang).berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Lima menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai olehDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan murid. Pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaranpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajar pada tahappenggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti tertinggi dalam pendidikan sekolah rendah. Huraian iniuntuk memilih, menyusun, dan mengolah aktiviti mengikut seharusnya dapat membantu guru merancang dankesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaransecara berkesan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahDalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dandiharapkan dapat memberikan penekanan pada usur bernilai individu yang mew akili badan-badan tertentu.tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumatdan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masadepan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara kontekstual, Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangandan pembelajaran secara konstruktivisme. Di samping itu, nilai kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianmurni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkandiutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalamkehidupan harian dan dunia pekerjaan. ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran Pengarahyang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Pusat Perkembangan KurikulumHasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit Kementerian Pendidikan Malaysia ix
 • 5. KANDUNGANRukun Neg ara v.Falsafah Pendi di kan Kebangsaan vii .Kata Pengantar ix.Pendahuluan & Matlamat 1Objektif KBSR 2Organisasi Kurikulum 3Penerangan HSP 4-5Pemaparan contoh 6Strategi pengajaran & pembelajaran 7-9Si stem Bahasa 10-11Pengisian kurikulum 12-14Senarai kemahiran 15-90
 • 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5PENDAHULUANSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub Aktivti kokurikulum yang dijalankan di luar w aktu sekolah adalahdalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran penting sebagai sokongan untuk memantapkan ilmu danteras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu pengalaman pembelajaran di bilik darjah.berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina Huraian Sukatan Pelajaran ini merupakan perincian kepadarasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan kandungan sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah danpemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam pengajaran dansemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran ini disediakan bagirakyat dalam satu w aw asan. Pendidikan Bahasa Melayu setiap tahun pembelajaran, iaitu tahun satu hingga tahun enam.mempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke peringkatantarabangsa menerusi teknologi maklumat dan komunikasi. Huraian Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, Organisasi Kurikulum, Penerangan tentang Huraian SukatanKurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah bertujuan untuk Pelajaran, dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Organisasimemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Kurikulum merangkumi Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran,melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sistem Bahasa, dan Pengisian Kurikulum.emosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayumenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan MATLAMATberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secarabetul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmu Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untukdaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa danmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri , memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendahmerangkumi kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar danBertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis.Penumpuan pada kemahiran-kemahiran ini membolehkan murid OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAHmenggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan RENDAHharian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup.Pendidikan Bahasa Melayu juga memberikan pertimbangan Pada akhir sekolah rendah murid dapat:terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dan kecerdasan yangberbeza antara satu sama lain di kalangan murid dengan i. Mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti sertamenekankan pembelajaran masteri dan penerapan kemahiran menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasibernilai tambah. formal; 1
 • 7. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN yang betul dalam pelbagai situasi; LIMA: iii. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan Pada akhir tahun lima murid dapat: masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara; i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan hyarian iv. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan dan situasi formal, sastera dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi memproses maklumat secara kritis; yang betul secara bertatasusila dalam pelbagai situasi, v. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang seuatu membina budaya pembelajaran berterusan; perkara untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan, vi. memperkembang imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, iv. membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan membaca, dan menulis; bukan sastera yang berunsur ilmu, vii. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan v. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian, kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul; vi. menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan proses viii. menggunakan bahasa baku meliputi tatabahasa, ejaan, penuilisan yang sesuai, kosa kata, serta sebutan dan intonasi yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, dan menulis; vii. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang cantik dan kemas, ix. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya bukan sastera; dan viii. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 100 perkataan, x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan kew arganegaraan. ix. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul, dan 2
 • 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme, dan kew arganegaraan. Kem ahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitanORGANISASI KURIKULUMKandungan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini meliputi dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadiKemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca danPengisian Kurikulum. Semua perkara ini dinyatakan di baw ah: ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk a. Kem ahiran Bahasa menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, b. Hasil Pem belajaran kemahiran bertutur, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa ini merupakan teras kepada Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan penguasaan bahasa baku. daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set Kem ahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Hasil mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati pembelajaran dibina dengan menyepadukan penggunaan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian serta dapat memberikan maklum balas. kurikulum. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Kem ahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang relevan dan berkesan. Pendekatan yang berfokus yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu betul secara sopan. Penekanan diberikan pada murid mencapai hasil pembelajaran. Selain itu, hasil pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Kem ahiran Mem baca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek c. Sistem Bahasa pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks tatabahasa, sistem ejaan, kosa kata, sebutan dan intonasi, yang dibaca. 3
 • 9. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam perlu menguasai kemahiran bahasa yang terdapat dalam pendidikan Bahasa Melayu membolehkan murid setiap hasil pembelajaran. Dalam konteks pengajaran dan menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. pembelajaran di bilik darjah, hasil pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran bahasa, sistem bahasa, dan pengisian kurikulum. d. Pengisian Kurikulum Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat Kemahiran Hasil Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu Bahasa Pembelajaran Kemahiran Berbahasa ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, Mendengar 2.0 2.1, 2.2 kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran & Bertutur 3.0 3.1, 3.2, 3.3 belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan 4.0 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran 5.0 5.1, 5.2 kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh 6.0 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Membaca murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan 7.0 7.1, 7.2, 7.3 nilai murni, serta patriotisme dan kew arganegaraan 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara 9.0 9.1, 9.2, 9.3 Menulis membangunkan masyarakat madani. 10.0 10.1, 10.2, 10.3 11.0 11.1, 11.2, 11.3,11.4PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertuturHuraian Sukatan Pelajaran Tahun Empat dipersembahkan dalam merangkumi kemahiran berbual, bercerita, menyampaikantiga lajur. Lajur pertama ialah pernyataan Hasil Pembelajaran maklumat , dan berbincang. Kemahiran membaca pulaseperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran. Lajur kedua ialah memberikan penekan pada kemahiran membaca kuat,Huraian Hasil Pembelajaran, dan Lajur ketiga ialah Cadangan membaca dan memahami maklumat serta membaca,Aktiviti/Nota. menaakul, dan menghayati teks yang dibaca. Bagi kemahiran menulis, tumpuan diberikan pada kemahiran menggunakan pelbagai jenis ayat dan w acana dalam menghasilkan a. Hasil Pem belajaran penulisan. Penekanan juga diberikan pada kemahiran Hasil pembelajaran dalam lajur satu ialah pernyataan yang mencatat dan menyusun maklumat serta menghasilkan ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Murid juga dilatih utnuk hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang membuat ulasan tentang penulisan yang diohasilkan oleh set kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh itu, murid penulisa lain. 4
 • 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5b. Huraian Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur kedua menyatakan elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum, secara jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan mengikut tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pada Aras 1, Aras 2, atau Aras 3. Aras 1 ialah aras paling pelbagai yang unik bagi seseorang murid.Semua cadangan asas atau minimum yang harus dicapai oleh semua murid. ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru boleh Kandungan kurikulum bagi aras ini adalah yang paling mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang minimum yang harus dikuasai oleh semua murid. Aras 2 sesuai dengan kebolehan murid. ialah aras bagi murid yang berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras paling tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang. Pemeringkatan berdasarkan aras ini sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yang berpencapaian rendah. Apabila murid berupaya mencapai Aras 1, maka mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbing murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran seterusnya.c. Cadangan Aktiviti/ Nota Cadangan Aktiviti/ Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira 5
 • 11. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Pem aparan Contoh Huraian Sukatan Pelajaran Hasil Pem belajaran Huraian Hasil Pem belajaran Cadangan Aktiviti / Sum ber / Catatan 11.0 Mem buat ulasan tentang bahan yang didengar, dibaca, atau ditonton Aras 1 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi i. Mengecam maklumat yang Membacaa dan memahami karya penggunaan perkataan, terdapat dalam teks. berunsur ilmu. idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran. ii. Menyatakan pandangan Mencatat pelbagai maklumat tentang mesej dan nilai yang berdasarkan karya yang dibaca. terdapat dalam bahan. Contoh: - perkataan baru - jenis ayat Memberikan pendapat tentang aspek yang dikaji. Cadangan aktiviti/ nota Kemahiran berbahasa Huraian Kemahiran berbahasa Hasil pembelajaran 6
 • 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARANa. Pendekatan Berpusatkan Murid c. Kepelbagaian Sum ber Bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi Penggunaan perpustakaan, pusat sumber, dan komputer membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, Bahasa Melayu. Bahan-bahan seperti akhbar, majalah, murid dapat membina keyakinan berbahasa. Pendekatan buku rujukan,kamus, bahan daripada internet, perisian berpusatkan murid selari dengan pembelajaran masteri kursus serta bahan sastera dan bukan sastera hendaklah yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran untuk bacaan luas. masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaan mereka sendiri. Dalam hal ini aktiviti penilaian, pemulihan, dan pengayaan perlu dijadikan sebahagian d. Penggunaan Tatabahasa yang Tepat daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa yang tepat. Untuk mencapai tujuanb. Kepelbagaian Teknik tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik memilih pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan darjah. pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah dan teknik perbincangan, simulasi, projek, dan inkuri berasaskan pembelajaran kajian masa depan, e. Pengajaran dan Pem belajaran Bertem a kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual umpamanya, meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Pendekatan bertema amat diigalakkan dalam pengajaran Keberkesanan pengajaran bergantung pada pengolahan bahasa. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema, teknik dan penggunaan bahan bantu dan teknologi yang kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan berinteraksi. dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran 7
 • 13. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, berbahasa membaca. Penggabungjalinan ini guru perlu merancang dan menentukan tema bagi bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran. pengajarannya yang meliputi bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan, serta isu semasa. ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.f. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan menimba ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang harus digabungkan secara terancang dengan semua baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus aktiviti kemahiran bahasa, misalnya melalui aktiviti membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan lakonan atau perbahasan; membaca teks yang Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah mengandungi kosa kata ( sama ada kata umum atau dan sastera. Pengajaran dan pembelajaran boleh istilah), dan peribahasa; sertaa melalui latihan dilaksanakan secara serapan. menggunakan kosa kata dan peribahasa yang betul dalam pelbagai genre penulisan.g. Penggabungjalinan h. Penyerapan Penggabungjalinan merupakan proses yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang kemahiran dapat dikuasai serentak. Penggabungjalinan ilmu, nilai murni, dan kemahiran bernilai tambah dalam berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang yang pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan berlainan, iaitu inter bidang atau kemahiran berbahasa unsur-unsur ini dihuraikan seperti yang berikut: dalam bidang yang sama,iaitu intra bidang. Selain itu aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa juga i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai digabungjalinkan. Penggabungjalinan unsur-unsur tertentu bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal dihuraikan seperti yang berikut: persendirian dan kemasyarakatan. i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, ii. Semangat kew arganegaraan dan nilai murni masyarakat bertutur, membaca, dan menulis boleh digabungkan Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam sekurang-kurangnya antara dua kemahiran. pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Misalnya kemahiran berbahasa mendengar dan Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran 8
 • 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 terancang namun murid menyerap ilmu dan nilai Membuat keputusan tersebut secara natural. Menyelesaikan masalahiii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara Kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan untuk terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid. membaca, dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran Alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan (bertumpu, Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada bercapah, dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam iv. Kemahiran bernilai tambah yang lain, iaitu kemahiran pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah seperti teknologii maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar yang berikut: belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran Mencirikan kontekstual juga perlu diserapkan dengan mengambil kira Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin Membuat kaitan dan perhubungan dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. Membanding dan membeza Menyusun atur Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu i. Penilaian Membezakan fakta dengan pendapat Menganalisis Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan Mengesan kecondongan pendapat pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk Mengenal pasti sebab akibat mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan Meramal pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif Mensistesis pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, penilaian yang Mengitlak berterusan perlu dijalankan. Melalui penilaian yang Membuat analogi berterusan ini, tindakan susulan yang perlu diambil Membuat inferens terhadap seseorang murid, sama ada dalam bentuk aktiviti Membuat kesimpulan pemulihan atau pengayaan dapat dipastikan. Menginterpretasi, mentafsir Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Menilai Menjana idea Merumus, meringkas 9
 • 15. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5j. Pem ulihan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggotak. Pengayaan lain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang diberikan tumpuan ialah: Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. i. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: Murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih aw al atau - kata asli bahasa Melayu dalam jangka masa yang ditetapkan boleh diberikan aktiviti - kata pinjaman bahasa Melayu yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. ii. Bentuk kata terdiri daripada: - bentuk kata tunggal - bentuk kata terbitanSISTEM BAHASA - bentuk kata majmuk - bentuk kata gandaSistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran iii. Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan - pengimbuhanperibahasa. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan - penggandaandi baw ah. - pemajmukan a. Tatabahasa Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa penekanan hendaklah diberikan pada aspek dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada makna, termasuk aspek baru dalam proses morfologi dan sintaksis. pengimbuhan. 1. Morfologi iv. Golongan kata terdiri daripada: Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, - kata nama bentuk kata , dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan - kata kerja 10
 • 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 - kata adjektif iii.Ejaan kata dasar dan kata terbitan - kata tugas II. Sintaksis c. Sebutan dan Intonasi Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus jeda. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan ialah: i. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut i. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang klausa dan pembinaannya, serta pembahagian subjek diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu dan predikat. baku. ii. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. ii. Intonasi iii. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan iv. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. mengikut pola ayat yang berikut: v. Binaan ayat: - ayat penyata - ayat dasar - ayat tanya - tunggal - ayat perintah - ayat terbitan atau majmuk - ayat seruan vi. Proses penerbitan ayat: - ayat terbalik atau songsang - Konsep ayat terbitan - ayat aktif - Proses pengguguran - ayat pasif - Proses penyusunan semula - Proses peluasan Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan vii. Aspek tanda baca agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas.b. Sistem Ejaan * Buku Tatabahasa Dew an Edisi Baharu ialah buku Perkara yang diberi penekanan ialah: tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. i.Pola keselarasan huruf vokal ii.Ejaan kata pinjaman 11
 • 17. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 * Buku Daftar Ej aan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua ialah a. Ilm u buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pembelajaran dan pengajaran. Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang bolehd. Kosa kata digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu juga termasuk perkara semasa Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran Penguasaan kosa kata ini ialah lanjutan daripada peringkat dan pembelajaran. sekolah rendah. Penguasaan kosa kata tersebut perlu ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah b. Nilai Murni rendah. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayue. Peribahasa adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang pepatah, bidalan, perbilangan, dan kata-kata hikmat yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan kesedaran tentang nilai masyarakat Malaysia harus dipupuk peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, sama ada secara langsung atau tidak langsung selaras keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia. dengan nilai sejagat. Peribahasa hendaklah diajarkan dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan sumber rujukan. Nilai murni ini ialah: Baik hati Kejujuran Berdikari KerajinanPENGISIAN KURIKULUM Hemah tinggi Kerjasama Hormat-menghormati KesederhanaanElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai murni,kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai Kasih sayang Kesyukurantambah. Semua elemen ini diserapkan dalam konteks bagi Keadilan Patriotismekemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. Kebebasan RasionalPenerangan ringkas bagi setiap pengisian ini diberikan di baw ah. Keberanian Semangat bermasyarakat Kebersihan fizikal dan mental 12
 • 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5c. Kew arganegaraan i. Kemahiran Berfikir Penyerapan unsur patriotisme dan kew arganegaraan Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui dalam pendidikan Bahasa Melayu mengutamakan soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, Pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir, sama w arganegara yang baik dan meningkatkan komitmen ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan terhadap bangsa dan negara. masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. d. Peraturan Sosiobudaya ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat diajarkan kepada murid supaya mereka dapat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan mengakses e. Kem ahiran Bernilai Tam bah maklumat melalui internet. Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar dalam dunia sebenar murid dan senario dunia yang global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian pembelajaran yang berkesan. Penguasaan masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual. pengetahuan dan cekap bertindak untuk Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah menghadapi dunia yang sering berubah, dan dinyatakan di baw ah: mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 13
 • 19. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 iv. Kajian Masa Depan iv. Pembelajaran Kontekstual Kajian masa depan ialah satu pendekatan Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam bermakna murid dapat membuat ramalan, persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan v. Kecerdasan Pelbagai kehidupan mereka. Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. vi. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. 14
 • 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalampelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapanyang menggunakan tatabahasa yang betul. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi form al dan tidak form al 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan i. Menggunakan kata panggilan Berlakon dengan menggunakan kata kata, ungkapan, ayat, sebutan, yang sesuai mengikut situasi panggilan yang sesuai mengikut situasi: intonasi, dan nada yang sesuai. dalam perbualan. Majlis perhimpunan mingguan Contoh kata panggilan yang sesuai: Yang berusaha Yang berbahagia Yang Amat Berhormat Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan Bercerita tentang pengalaman masing- berdasarkan sesuatu isi. masing. Contoh : sambutan hari kebangsaan perjalanan menyertai perbarisan pengalaman sambutan peringkat sekolah pengalaman menonton televisyen 15
 • 21. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati Melakonkan dialog yang ada unsur-unsur yang terbuka dalam perbualan. penerimaan teguran rakan dengan rakan (melanggar peraturan sekolah) Contoh : Maafkan saya. Saya terlupa. Terima kasih kerana mengingatkan saya, Baiklah, saya akan cuba perbaiki. Terima kasih atas teguran itu tetapi pada pendapat saya ini adalah yang terbaik pada saya. 16
 • 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.2 Bertanya dan menjaw ab Aras 1 tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mendengar dan mengecam Mendengar pita rakaman untuk intonasi dalam soalan tanpa membandingkan dan membezakan soalan kata tanya. tanpa kata tanya dan menggunakan kata tanya. ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk Soalan dengan Soalan tanpa mendapatkan penjelasan lanjut. kata tanya kata tanya 1. Apakah hajat 1. Sihat? iii. Menjaw ab untuk menjelaskan kamu? sesuatu perkara yang dikemukakan dengan 2. Bilakah aw ak 2. Sudah menggunakan bahasa yang keluar dari makan santun. hospital? ubat? 3. Bagaimanakah 3. Mahu keputusan pulang? ujian diagnosis penyakit aw ak? Murid membina soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. Memberikan penjelasan yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. 17
 • 23. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang Murid berbincang tentang soalan yang akan relevan tentang topik yang dikemukakan. berkaitan. Murid menemuramah tetamu. ii. Menjaw ab soalan yang Contoh: Pengusaha kantin sekolah mempunyai makna yang tersirat. Berapa lamakah encik menguruskan kantin sekolah ini? Melakonkan dialog yang mengandungi bahasa-bahasa terbalik atau sindiran. Contoh: Soalan : Berapakah harga ikan ini sekilo? Jaw apan : RM20.00 sekilo Soalan : Kenapa m urah sangat? Jaw apan : Memang inilah harganya encik. Aras 3 i. Bersoal jaw ab secara Mengemukakan soalan bertumpu dan bertatasusila tentang sesuatu bercapah berdasarkan bahan rangsangan perkara dengan menggunakan menggunakan lingkaran soalan. soalan pelbagai aras. Contoh rangsangan : Gambar seekor harimau Contoh soalan : Apakah makanan haiw an ini? Bagaimanakah cara untuk mengekalkan spesis ini? 18
 • 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.3 Memberikan dan memahami Aras 1 arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Menyatakan panduan tunjuk Murid melakonkan situasi menunjuk arah arah kepada orang lain. kepada seseorang. Contoh: Berpandukan brosur atau peta. ii. Menyampaikan arahan serta Contoh : pesanan dengan intonasi yang Sekarang encik berada di sini. Kemudian, betul dan bersopan. jalan terus kira-kira 50 meter encik akan berjumpa simpang tiga…….. Aras 2 i. Mendengar dan menerima Mendengar rakaman tugasan dan berbincang arahan dengan betul untuk untuk melaksanakannya. bertindak balas. Murid menyemak hasil kerja dengan arahan ii. Melaksanakan arahan serta yang diberikan untuk memastikan ketepatan. pesanan dengan cepat dan tersusun. Aras 3 i. Meneliti arahan dan pesanan Murid berbincang untuk menyediakan arahan untuk membuat tindakan w ajar. bagi menganjurkan sesuatu majlis. Contoh: Jamuan akhir tahun. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Menyusun dan melaksanakan arahan mengikut urutan dan keutamaan berdasarkan tugasan yang diberi. 19
 • 25. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 1.4 Menyatakan permintaan secara Aras 1 berterus terang dan meyakinkan dengan i. Memilih dan menggunakan kata Simulasi membeli barang di kantin. menggunakan intonasi dan dan ayat yang sesuai untuk Contoh : paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Berikan saya semangkuk laksa menguatkan permintaan. Menyatakan sesuatu permintaaan berserta ii. Menyatakan sebab untuk alasan. menyokong sesuatu permintaan. Contoh : Cikgu Siti, izinkan saya menelefon ibu kerana saya berasa kurang sihat. Aras 2 i. Menggunakan kata dan ayat Simulasi penjual cuba mempengaruhi pembeli yang sesuai untuk meyakinkan untuk membeli sesuatu barangan. pihak lain dalam menyatakan Contoh : permintaan. Encik taw aran ini hanya untuk minggu ini sahaja. Aras 3 i. Menyatakan hasrat dengan Menjalankan simulasi berdasarkan situasi mengemukakan alasan untuk yang dirancang mengukuhkan permintaan. Contoh : Meminta kebenaran ibu bapa untuk menyertai perkhemahan sekolah. Contoh ayat : Ibu, saya perlu menyertai perkhemahan kerana saya telah dilantik menjadi ketua. 20
 • 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.5 Memberikan penjelasan Aras 1 tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan i. Menjelaskan isi yang tersurat Murid membaca dan memahami petikan. menggunakan kata, ungkapan, dan tersirat berdasarkan sesuatu dan ayat yang sesuai. topik yang dibualkan. Berbincang untuk mengenal pasti isi yang tersurat. Murid menyenaraikan isi yang tersirat berdasarkan topik. Topik: Pencemaran sungai Tersurat Tersirat 1. Buang Sikap sampah ke Rumah dalam setinggan sungai. Air sungai tercemar 21
 • 27. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Menghubungkaitkan dan Berbincang tentang bahan rangsangan. menjelaskan isi tersurat dan Contoh : tersirat dalam sesuatu bahan. Poster Hapuskan Denggi Yang Tersurat Yang Tersirat 1. Tin-tin 1. Menjaga kosong kebersihan kaw asan. 2. Gigitan 2. Tidur nyamuk gunakan kelambu. 3. Raw atan 3. Berjumpa dengan doktor segera. Aras 3 i. Membuat perbandingan Murid menyenaraikan isi-isi yang tersurat maklumat tersurat untuk berdasarkan petikan yang dibaca. menjelaskan maksud tersirat. Murid membandingkan isi-isi tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. 22
 • 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan Aras 1 semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk i. Menggunakan kata dan istilah Menjalankan simulasi aktiviti berjual beli di mendapatkan barangan dan yang betul semasa berurusan. kedau buku. perkhidmatan. Contoh dialog : ii. Menyoal untuk mendapatkan Pembeli : Saya ingin membeli sebuah penjelasan tentang sesuatu kamus. perkhidmatan yang diperlukan. Penjual : Apakah jenis kamus yang encik perlukan? Pembeli : Saya perlukan kamus Bahasa Melayu – Inggeris Aras 2 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam Menjalankan aktiviti main peranan sebagai berurusan. pekedai runcit dan pembeli. Contoh dialog : Pembeli : Pakcik, bolehkah pakcik tolong hantarkan barang-barang ini ke rumah saya? Penjual : Maaflah Halim. Pakcik tak dapat menghantarnya sebab pakcik sibuk hari ini. Pembeli : Saya hendak ke sekolah. Pakcik hantar lew at sikit pun tak apa. 23
 • 29. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Memujuk dengan menggunakan Menjalankan aktiviti lakonan berdasarkan ayat dan intonasi yang sesuai situasi yang diberikan. untuk mendapatkan keyakinan Contoh situasi : Jualan langsung semasa berurusan. Contoh ayat : Penjual : Encik, barang ini keluaran baru. Pembeli : Saya sudah ada barang seperti itu. Penjual : Tapi encik, barangan kami ini berteknologi tinggi dan diluluskan oleh SIRIM. Pembeli : Betul ke ni? Penjual : Betul encik. Biar saya tunjukkan cara kepada encik. 24
 • 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota2.0 Bercerita dan m elaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialam i 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 1 kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan i. Memilih diksi yang sesuai untuk Murid menyenaraikan diksi yang sesuai jelas. menyampaikan sesuatu cerita. dengan gambar. ii. Menyampaikan cerita dengan Murid menyampaikan cerita tentang gambar menggunakan diksi yang telah dalam kumpulan masing-masing. dipilih. Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan Murid membaca cerita yang diedarkan secara yang telah dibaca dengan individu. menggunakan pelbagai pola Murid menceritakan semula cerita yang telah ayat. dibaca dengan menggunakan gaya bercerita tersendiri. Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan Murid membaca dan menghayati petikan sebutan, intonasi, dan cerita yang diberikan. penghayatan yang sesuai. Berbincang tentang perkara-perkara yang ii. Menerangkan w atak yang terdapat menarik dalam cerita. dalam cerita. Menyampaikan cerita dengan gaya yang sesuai dan menarik. 25
 • 31. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 1 dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Mengemukakan data yang Mencari dan mengumpul maklumat yang diperoleh tentang sesuatu berkaitan dengan tajuk secara kumpulan. perkara. Contoh : Tanaman utama di Malaysia Menyenaraikan maklumat yang diperoleh. Membentangkan hasil data yang diperoleh. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan Mengumpul maklumat dengan membuat berdasarkan sesuatu perkara rujukan. dengan menggunakan bahasa yang betul. Menganalisis dan berbincang untuk membuat rumusan. Membentang rumusan. Contoh : Cara murid Tahun 5 Bestari datang ke sekolah. 20 orang murid datang ke sekolah dengan menaiki bas sekolah. 10 orang murid menungang basikal. 5 orang murid menaiki kereta. 5 orang murid berjalan kaki. Rumusan : Ramai murid datang ke sekolah dengan menaiki bas. 26
 • 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan Murid membuat projek secara berkumpulan. dapatan secara jelas dan Contoh : Folio Tokoh Tempatan terperinci. Murid membentangkan hasil kerja. Contoh : Murid menceritakan tokoh kajian mereka. 27
 • 33. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3.0 Menyam paikan m aklum at dalam pengucapan yang m udah, betul, m enarik, dan berkesan 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan i. Mengelaskan maklumat Murid berbincang untuk membuat pengelasan kata, istilah, frasa, struktur ayat berdasarkan sesuatu topik yang sesuatu topik berdasarkan tugasan yang yang betul, dan laras bahasa dibincangkan. diberikan oleh guru. yang sesuai. Contoh : ii. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan Haiw an tersusun. Liar Jinak Berkaki Berkaki Berkaki Berkaki 2 4 2 4 Membuat pembentangan. 28
 • 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Mengkategorikan isi Murid diberi tugasan untuk membuat iklan. berdasarkan topik yang Contoh : Pertandingan Merentas Desa dibincangkan. Anjuran Belia Kg. Tersusun ii. Mengemukakan sesuatu Murid berbincang untuk menyusun kategori maklumat dengan menggunakan penyertaan. laras bahasa yang sesuai. Contoh : Kategori A : Kanak-kanak lelaki baw ah 12 tahun. Kategori B : Kanak-kanak perempuan baw ah 12 tahun. Kategori C : Dew asa perempuan Kategori D : Dew asa lelaki Kategori E : Veteran perempuan Kategori F : Veteran lelaki Murid menyampaikan maklumat. Aras 3 i. Menganalisis data berdasarkan Murid memberikan markah peperiksaan bagi sesuatu perkara. empat mata pelajaran. ii. Membentangkan hasil analisis Murid berbincang untuk membuat analisis. secara tepat. Membentangkan hasil perbincangan sesuatu topik yang dianalisis. Contoh : bilangan lulus bilangan gagal 29
 • 35. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. i. Membentangkan dapatan Murid meneliti sesuatu isu yang diberikan. tentang sesuatu isu dengan Contoh : Banyak murid tidak bersarapan memberikan penjelasan yang sebelum ke sekolah. setimpal. Mencari sebab-sebab mengapa tidak bersarapan. Membentangkan hasil perbincangan. Aras 2 i. Mengembangkan idea Guru menayangkan dokumentari tentang berdasarkan pemerhatian “Sungai Kita.” dengan menyatakan bukti yang sahih. Menjelaskan pendapat berserta maklumat sokongan tentang sesuatu tugasan yang dijalankan. Contoh: Pemerhatian tentang pencemaran sungai. 30
 • 36. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat Membahaskan tajuk atau isu yang tentang sesuatu isu dengan dikemukakan. mengemukakan bukti yang Contoh isu : Kitar Semula konkrit. Membuat rumusan berdasarkan sebab dan akibat sesuatu isu yang diperkatakan. 31
 • 37. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 3.3 Menyampaikan maklumat Aras 1 kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. i. Mengemukakan hujah yang Menonton pita rakaman pidato. bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan Berbincang untuk mencari isi dan yang betul. mengembangkan isi tentang tajuk yang diberikan. Menyampaikan pidato dengan sebutan yang betul dan gaya yang menarik. Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan Berbincang untuk memilih diksi yang sesuai umum tentang sesuatu tajuk bagi menyediakan skrip pengacara majlis. dengan menggunakan diksi, Contoh : Majlis Hari Guru ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai. Mengadakan simulasi mempengerusikan majlis sambutan Hari Guru. 32
 • 38. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan Menggunakan teknik PERMATA (Permainan menggunakan bahasa puitis kata-kata) untuk memilih diksi yang sesuai berdasarkan sesuatu tema. dengan tema puisi. Berbincang secara berkumpulan untuk mencipta puisi berdasarkan tema yang diberikan. Contoh : Sajak Hari Ibu Menyampaikan puisi yang dicipta dengan penuh perasaan. 33
 • 39. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, Aras 1 pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara i. Mengamati idea dalam Mengenal pasti isi penting dalam taklimat terperinci, tepat, dan tersusun. perbincangan untuk memberikan yang disampaikan. pendapat. Mengemukakan dan menjelaskan pendapat ii. Menerangkan idea yang berdasarkan isi penting yang diperoleh. dikemukakan dengan jelas. Contoh : Taklimat Kempen Kebersihan Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas Membuat sumbangsaran berdasarkan dalam sesuatu perbincangan. sesuatu tajuk. ii. Membandingkan dan membezakan Bertukar-tukar idea dalam sesuatu perkara idea pihak lain dengan idea mengikut kumpulan perbincangan (trade idea) sendiri. 34
 • 40. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menganalisis idea yang Mendengar sesuatu pembentangan dan dikemukakan untuk memberikan membincangkan topik tersebut. respons. Mengemukakan soalan kepada pembentang ii. Mendengar dan menerima tentang topik yang dibincangkan. pendapat orang lain dengan rasional. Memberikan reaksi terhadap maklum balas yang diterima. Contoh : Saya setuju dengan pendapat anda. 35
 • 41. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4.2 Mengemukakan komen yang Aras 1 sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan i. Mengelaskan kekuatan dan Mendengar dengan teliti maklumat yang maklumat yang disampaikan kelemahan sesuatu maklumat disampaikan oleh rakan. oleh pihak lain. yang diterima. Contoh : Sikap rakan peramah ii. Menyusun idea tentang sesuatu rajin isu untuk membuat komen. sensitif pemurah garang Mengkategorikan maklumat mengikut kumpulan. Sikap positif Sikap negatif Aras 2 i. Menghuraikan maklumat untuk Mendengar dengan teliti pembentangan memberikan teguran yang sesuatu pihak. positif dan meyakinkan. Memberikan pandangan yang membina tentang pembentangan yang didengar. 36
 • 42. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang Meneliti maklumat yang diterima. diterima untuk memberikan teguran. Berbincang bagi menentukan ketepatan maklumat yang diterima. Memberikan ulasan berkaitan maklumat yang diterima. 37
 • 43. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 4.3 Mengemukakan hujah untuk Aras 1 menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan i. Memberikan hujah secara Berbincang dalam kumpulan untuk menolak alasan yang sesuai secara spontan untuk membidas hujah atau menyokong sesuatu pendapat bagi sopan. law an. mematahkan hujah law an. Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri Berhujah dengan mengemukakan pendapat untuk menolak hujah law an sendiri tentang sesuatu pekara yang dengan sopan. dibincangkan. Aras 3 i. Membidas hujah law an dengan Perbahasan tentang sesuatu topik. memberi alasan yang w ajar secara sopan. Mendengar dengan teliti hujah yang dikemukakan oleh pihak lain. Berbincang secara berpasangan untuk mencari idea membalas hujah pihak lain. Menyampaikan hujah berserta alasan yang relevan dengan nada yang sesuai. 38
 • 44. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota4.4 Menyatakan pilihan untuk Aras 1 menerima atau menolak pendapat dalam perundingan i. Meneliti maklumat untuk Membuat keputusan dengan menyatakan untuk mencapai kata sepakat. membuat pilihan. alasan yang munasabah. Contoh: Memilih tempat law atan ii. Mengemukakan alasan untuk i. tempat bersejarah menerima atau menolak sesuatu ii. tempat rekreasi pendapat. Contoh alasan : tempat bersejarah kos rendah menambah ilmu sesuai dengan aktiviti kelab/persatuan Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan Menjalankan simulasi sesi perbincangan untuk menerima atau menolak berkaitan sesuatu aktiviti. pandangan dalam sesuatu Contoh : Sambutan Hari Kanak-Kanak. perundingan. Mendengar pandangan yang dikemukakan oleh rakan. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak pandangan rakan. 39
 • 45. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menolak atau menerima Murid diberi dua pilihan untuk membuat satu pandangan dengan memberikan keputusan. alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Murid bermuafakat untuk mengambil keputusan. Murid mengemukakan keputusan dan alasan dalam membuat pilihan. 40
 • 46. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknikbacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 5.0 Mem baca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pem bacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan Aras 1 ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan i. Membaca perkataan, frasa dan Membaca secara luncuran untuk memahami perkara yang ayat yang mengandung ayat mendapatkan idea keseluruhan tentang teks. dibaca. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca secara imbasan untuk mengecam isi dalam perenggan. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Membaca secara mekanis (individu atau kumpulan) Merujuk kepada kamus untuk mendapatkan makna yang tepat. 41
 • 47. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat Membaca teks yang diberikan dengan gaya dengan memberikan penekanan penyampaian yang baik. pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menyenaraikan isi-isi penting menggunakan borang pengurusan grafik. ii. Menjelaskan isi-isi penting yang Contoh: terdapat dalam teks. asap pembakaran Pencermaran kilang terbuka Udara pembuangan habuk sampah 42
 • 48. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan Menjalankan teknik SQ3R : sebutan dan intonasi yang betul. Membaca secara luncuran Membina soalan-soalan untuk mengetahui ii. Menghuraikan maksud ayat dalam isi tentang teks yang akan dibaca. teks. Membaca secara pantas. Nota: Guru tetapkan masa bagi murid membaca. Contoh : 20 saat Membaca secara senyap. Cuba menjangka soalan-soalan ramalan. Membuat pilihan jaw apan mengikut keutamaan. Contoh: Faedah Bersukan: i. menjaga kesihatan ii. sosial iii. mengisi masa lapang Nota: Teknik SQ3R Kaedah Penyoalan (5 WIH) - Survey - How - Question - What - Read - When - Recite - Why - Review - Who 43
 • 49. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 5.2 Membaca kuat teks prosa dan Aras 1 puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar i. Membaca bahan sastera dan Mengamati bahan grafik dan teks prosa serta memahami perkara yang bukan sastera dengan sebutan Contoh : brosur, iklan, peta, teks naratif, puisi dibaca. dan intonasi yang betul. Mengumpul maklumat-maklumat penting berdasarkan bahan yang dibaca. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Menyampaikan maklumat yang terdapat dalam bahan yang dibaca. Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan Mengungkapkan puisi dengan sebutan dan bukan sastera dengan sebutan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul serta Contoh : Pantun, Sajak, Syair gaya yang sesuai. ii. Menghuraikan maklumat yang Menyatakan nilai daripada puisi yang dibaca. diperoleh daripada bahan yang dibaca. 44
 • 50. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras Menyebut diksi yang sesuai dengan laras degan sebutan, dan intonasi teks yang dibaca. yang betul serta gaya yang Contoh : sesuai. Laras Sains kondensasi ii. Memahami isi kandungan teks pola yang dibaca. Laras Matematik mengumpul semula membundarkan Laras Sastera Hikayat (bermaksud cerita) Menggayakan aksi sebagai penyampai berita atau pengulas sukan. 45
 • 51. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6.0 Mem baca dan m em aham i m aklum at yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1 sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang i. Merujuk kepada kamus untuk Mencerakinkan perkataan mengikut abjad sedang dikaji termasuk mencari makna, sebutan yang untuk mencari makna. maklumat daripada internet. betul, ejaan, dan penggunaan Contoh : Permainan mencari makna perkataan yang tepat. perkataan dalam kamus secara kumpulan. (10 patah perkataan dalam masa 10 minit) Senaraikan makna perkataan. Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia Menjalankan teknik imbasan untuk mencari dan tesaurus untuk maklumat dalam ensiklopedia dan makna mendapatkan maklumat. dalam tesaurus. Cadangan: i. melihat indeks abjad untuk mencari makna/maklumat. ii. meneliti keterangan makna/maklumat. iii. membuat pilihan jaw apan mengikut konteks. 46
 • 52. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada Mengecam maklumat yang dikehendaki dan laman w eb atau pelbagai ‘muat turun’ (dow n load). sumber. Memilih laman w eb yang sesuai untuk mendapatkan maklumat berkaitan tajuk yang dikaji. Contoh: Merujuk laman w eb Portal Pendidikan w w w .tutor.com.my untuk mendapat contoh soalan latihan. 47
 • 53. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 pelbagai genre penulisan. i. Mengenal pasti penggunaan Membaca, meneliti dan menggarisi kata, kata, frasa, ayat, dan peribahasa frasa, ayat, dan peribahasa yang terdapat dalam sesuatu genre. dalam sesuatu petikan. Menyatakan jenis genre yang dibaca Contoh : Laporan Puisi Naratif Peribahasa Aras 2 i. Menyatakan perbezaan Membandingkan sajak dengan pantun. penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Mengetahui penggunaan format yang betul dengan genre. Contoh: pantun (ada rangkap) 48
 • 54. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan Menjelaskan ciri-ciri penulisan genre. genre. Contoh : i. Surat tidak rasmi – alamat pengirim, tarikh, kata-kata menghadap surat, pemerengganan, tandatangan. ii. Surat rasmi – alamat pengirim, alamat penerima, tarikh, tajuk, pemerengganan, penutup, tandatangan iii. Laporan – tajuk, pemerengganan, tandatangan serta jaw atan pelapor, tarikh. iv. Syarahan – kata alu-aluan, kata penegas, penutup. v. Cerpen – cerita kanak-kanak lebih kurang 150 perkataan. Mengelaskan teks mengikut genre penulisan. Contoh: - mengelompokkan surat tidak rasmi, surat rasmi, laporan, syarahan dan cerpen. 49
 • 55. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 6.3 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Membaca dan mengecam isi-isi Murid membaca teks yang diberikan secara penting daripada pelbagai bahan luncuran. bacaan. Menyatakan isi-isi yang diperoleh daripada perenggan yang dibaca menggunakan teknik SQ3R. Mengecam ayat topik dalam perenggan, melalui bacaan imbasan dalam perbincangan. 50
 • 56. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti Membaca teks secara imbasan untuk idea utama dan idea sokongan mendapatkan gambaran keseluruhan teks. yang terdapat dalam teks. Membaca teks secara luncuran untuk mendapatkan maklumat. Berbincang dengan rakan untuk menyatakan ayat topik dan ayat huraian dalam sesuatu perenggan. Keterangan: Ayat topik - isi utama dalam perenggan. Ayat huraian - ayat keterangan yang menjelaskan lagi ayat topik dalam perenggan. Menerangkan ayat topik dan ayat huraian dalam sesuatu perenggan yang dibaca. Cadangan aktiviti: kaedah kumpulan 51
 • 57. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan Membaca teks secara imbasan untuk idea sokongan yang terdapat mendapatkan gambaran keseluruhan teks. dalam bahan bacaan. Membaca teks secara luncuran untuk mendapatkan maklumat. Mengenal pasti isi-isi penting dan isi-isi sokongan dalam teks. Melaporkan isi-isi penting dan isi-isi sokongan dalam teks. 52
 • 58. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.4 Membaca pantas secara Aras 1 luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Membaca tajuk-tajuk kecil Membaca tajuk-tajuk kecil dalam sesebuah daripada teks untuk buku untuk mendapatkan idea keseluruhan. mendapatkan gambaran umum. ii. Membaca ayat pertama dalam Menyatakan idea keseluruhan tentang tajuk- perenggan bagi sesuatu teks tajuk kecil berdasarkan buku yang dibaca. untuk mendapatkan idea. Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan Membaca bahagian pengenalan sesebuah sesebuah teks. buku untuk mendapatkan gambaran keseluruhan sesebuah buku. Menyatakan maklumat keseluruhan yang terdapat dalam pengenalan sesebuah teks. 53
 • 59. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau Meneliti maklumat khusus dalam sesebuah bibliografi sesuatu teks atau teks. buku untuk mendapatkan Contoh: maklumat lanjut. Bibliografi – senarai buku yang dirujuk dalam menghasilkan sesebuah karya. Murid membuat rumusan daripada maklumat yang diperoleh. 54
 • 60. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.5 Membaca pantas secara Aras 1 imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Membaca dan mencari fakta Guru memberikan tugasan. yang relevan. Contoh: Punca-punca pencemaran sungai 1) 2) 3) 4) 5) Membaca secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus daripada teks. Menyatakan fakta yang sesuai dengn tajuk. 55
 • 61. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan Murid secara berkumpulan mencari maklumat daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai sumber. mengukuhkan maklumat. Contoh : internet ensiklopedia brosur Menyatakan fakta yang munasabah menggunakan teknik KWLH. Contoh tajuk : Sekolah Selamat Know What Learn How Nota: Know - apa yang murid tahu What - apa yang murid ingin tahu Learn - apa yang murid pelajari How - bagaimana mendapatkan maklumat Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara Mengenal pasti maklumat khusus. imbasan untuk membuat keputusan. Murid mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara yang diperlukan daripada pelbagai sumber. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Berbincang untuk membuat keputusan. 56
 • 62. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota6.6 Membaca dan membuat Aras 1 ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang i. Mengumpul maklumat daripada Murid diberikan keratan akhbar tentang diberikan dalam bahan ilmu. bahan yang dibaca untuk sesuatu isu. membuat ramalan. Contoh : Harimau Menyerang Manusia ii. Menentukan kesesuaian Membaca dan mengumpul maklumat secara maklumat yang terdapat dalam berpasangan. teks untuk membuat ramalan. Murid melengkapkan borang lembaran pengurusan grafik untuk membuat ramalan. Tajuk: Harimau Menyerang Manusia Bil Kemungkinan Alasan Ya Tidak 1. Murid tidak pergi ke Takut diserang / sekolah. harimau. 2. Penduduk tidak Bimbang / keluar menoreh diserang getah. harimau. 3. Pegawai Perhilitan Untuk / datang. menangkap harimau. 4. Kampung menjadi Tersiar di / terkenal. surat khabar dan media elektronik. Rumusan: Haiw an telah mengganggu ketenteraman penduduk kampung. 57
 • 63. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan Murid menonton tayangan gambar bahagian idea yang berkaitan dengan pertengahan cerita. cerita dan isu yang diberi. Contoh: Cerita Lubuk Kulit (Rujuk CD BTP di PSPN) Berbincang untuk mendapatkan fakta-fakta yang penting. Meramalkan pendahuluan atau kesudahan cerita (menggunakan borang LPG). Pendahuluan Kemudahan 58
 • 64. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang Meneliti bahan grafik yang disediakan. terdapat dalam teks untuk Contoh: mendapat kew ajaran ramalan. Analisis Ujian B.Inggeris Penggal 1. Kelas-kelas Tahun 5 100% 80% 60% 40% 20% 5B 5C 5G 5J Menghubungkaitkan maklumat daripada ramalan. Berbincang untuk membuat kesimpulan. Contoh: Pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris lemah kerana: kurang pendedahan kurang membaca bahan bacaan Bahasa Inggeris 59
 • 65. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 7.0 Mem baca, m enaakul, dan m enghayati kandungan teks yang dibaca 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membuat andaian tentang Membuat inferens berdasarkan maklumat sesuatu perkara yang tersirat tersurat atau data yang terdapat dalam teks. berdasarkan maklumat yang Contoh : Masalah keracunan makanan di tersurat. sekolah. ii. Menyatakan andaian yang dibuat Menggunakan borang LPG. secara ringkas. Tersurat Tersirat 1. Kaw asan kantin 1. Pekerja tidak sentiasa kotor. mencukupi untuk membersih kaw asan. 60
 • 66. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat Memberikan penerangan berdasarkan bahan dan tersirat berdasarkan bahan grafik. grafik dan bukan grafik. Contoh : rantai makanan helang ulat ular ayam Maksud tersirat: Walaupun ular berbisa tetapi dapat dikalahkan dan dimakan oleh helang. Ular akan bertambah banyak dan mengancam kehidupan kerana bisanya, jika tidak dimakan oleh helang. 61
 • 67. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang Berbincang untuk mencari isi-isi tersurat maksud tersurat dan tersirat daripada teks yang dibaca. berdasarkan bahan grafik dan Contoh : komputer penting dalam bukan grafik. pembelajaran Menyenaraikan isi-isi tersirat Contoh : pengajaran menarik menarik minat Menyatakan kesimpulan bagi kumpulan masing-masing. Contoh: Komputer penting dalam pembelajaran Mudah Menarik Pengajaran mengakses minat menarik maklumat Kesimpulan Komputer membantu dalam pembelajaran. 62
 • 68. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota7.2 Membaca dan mengenal Aras 1 pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa i. Mengecam diksi, istilah, dan Membaca dan menghayati isi kandungan teks. daripada teks sastera dan ayat yang memberikan kesan Contoh : dialog bukan sastera. dengan menyatakan sebab. Berbincang secara berpasangan untuk mengenal pasti diksi yang memberikan kesan. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan Membaca dan menghayati teks. kesan dalam teks prosa dan Contoh : cerpen puisi dengan menyatakan alasan. Berdiskusi untuk memastikan ayat yang berunsur sedih dengan memberikan alasan. 63
 • 69. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai Membaca dan menghayati teks jenis ayat yang memberikan Contoh : cerita kanak-kanak : kesan dengan mengemukakan Pak Pandir – kesannya jangan bertindak alasan. tanpa berfikir Batu Belah Batu Bertangkup - kesannya janganlah merajuk Berbincang untuk memilih ayat yang memberi kesan kepada pembaca. Contoh: Ayat yang mencuit hati Pak Pandir menjemput kambing yang disangka Pak Lebai. Ayat yang mempunyai nilai murni Jangan makan telur ikan kepunyaan emak. Menyatakan alasan yang munasabah terhadap ayat-ayat yang dipilih. 64
 • 70. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota7.3 Membaca dan menghayati Aras 1 pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti i. Memilih bahan sastera dan Membaca secara luncuran sesebuah buku untuk meningkatkan dan bukan sastera yang sesuai untuk dan meramal isi kandungannya. memperkukuh minat dibaca. Membaca: membaca. - sinopsis: ringkasan yang memberikan gambaran umum. - ilustrasi: gambar untuk menerangkan sesuatu. - isi kandungan: bab yang terkandung - prakata: kata pendahuluan oleh seseorang pengarang. - bilangan halaman: ketebalan sesebuah buku. Aras 2 i. Mengumpul maklumat tentang isi Menyenaraikan perkara-perkara yang menarik kandungan bahan yang dibaca. perhatian murid daripada bahan yang dibaca. Contoh: mata pelajaran Sains. - Haiw an interbrata 65
 • 71. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan Bercerita. bahan yang dibaca dengan jelas Contoh aktiviti: Teater Bercerita dan terperinci. Teknik kaedah kumpulan. Setiap pelajar diberi skrip dan duduk dalam bentuk ladam kuda. Murid lain sebagai penonton. Seorang murid dipilih sebagai pencerita. Murid-murid lain akan membaca skrip masing-masing apabila tiba giliran. Proses berulang sehingga tamat cerita. Menyampaikan cerita yang telah dibaca kepada orang lain. Menghuraikan cerita yang telah dibaca. 66
 • 72. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisankreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaanyang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahanilmu dan imaginatif. Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan w acana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis Aras 1 Membina pelbagai jenis ayat menggunakan perkataan, ayat tunggal, dan satu perkataan yang diberikan. ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan pelbagai Contoh: cemerlang jenis ayat. 1. Orang yang cemerlang sentiasa berfikiran positif. 2. Bagaimanakah cara untuk menjadi murid cemerlang? 3. Tahniah, atas kejayaan cemerlang kamu! 4. Ayah hendak kamu belajar sehingga lulus dengan cemerlang. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan Menambah perkataan pada subjek dan perluasan subjek dan predikat. predikat. Contoh: 1. Pemuda itu abang saya. 2. Pemuda berkumis itu abang sulong saya. 3. Pemuda berkumis nipis itu abang sulong kesayangan saya. 67
 • 73. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan Membaca dan memahami ayat tunggal yang menggunakan kata hubung yang diberikan. tepat. Menghubungkan beberapa ayat tunggal menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung yang betul. 68
 • 74. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota8.2 Membina dan menulis ayat Aras 1 tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan i. Membina ayat tunggal dan ayat Menyenaraikan perkataan yang sesuai teks tentang sesuatu tajuk. majmuk berdasarkan tajuk. dengan tajuk. Contoh tajuk : Buah-buahan Tempatan berkhasiat segar enak Mudah Buah- murah diperoleh buahan Tempatan bermusim Membina ayat tunggal dan ayat majmuk daripada perkataan yang terdapat dalam peta minda. Aras 2 i. Membina perenggan dengan Menyusun atur isi-isi yang relevan dengan menggunakan ayat tunggal dan tajuk. ayat majmuk. Mengkonstruk dan menyusun ayat. Mengenal pasti penanda w acana untuk menghubungkaitkan idea dalam ayat. Membina perenggan daripada isi-isi yang telah disusun bersesuaian dengan tajuk. 69
 • 75. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan Membuat sumbang saran mencari isi yang sesuatu tajuk dengan berkaitan dengan tajuk dalam bentuk linear, menggunakan pelbagai jenis peta minda, nombor atau sebagainya. ayat. Menyusun isi-isi yang telah dibincangkan mengikut keutamaan. Membina perenggan yang koheran dan kohesi supaya menjadi sebuah cerita yang lengkap. 70
 • 76. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 dengan tulisan berangkai yang kemas. i. Menulis perkataan dengan Membaca petikan puisi yang disediakan. menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Melihat contoh bentuk tulisan berangkai yang betul. Menyalin puisi dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 2 i. Menulis ayat dengan Membina perenggan dengan menggunakan menggunakan tulisan berangkai tulisan berangkai. yang kemas dan betul. Aras 3 i. Menulis perenggan dengan Menulis karangan pendek dengan menggunakan tulisan berangkai menggunakan tulisan berangkai berdasarkan yang kemas dan cantik. tajuk yang diberi. 71
 • 77. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu i. Membina ayat topik yang jelas Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan perkara. tentang sesuatu isi. ayat topik. ii. Menyatakan dan menghuraikan Melaporkan ayat topik yang telah dikenal isi utama dengan menggunakan pasti daripada pelbagai sumber. ayat yang gramatis. Menjelaskan maksud ayat topik. Membina ayat topik dengan menggunakan kata kunci yang diperoleh. Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian Membezakan ayat topik dan ayat huraian. berdasarkan isi utama. Mengenalpasti ayat huraian dalam teks yang disediakan. Menyenaraikan ayat huraian yang telah dikenal pasti. Membina ayat huraian berdasarkan tajuk. Aras 3 i. Menulis karangan dengan Mengarang sebuah karangan yang lengkap menggunakan ayat topik dan dengan menggunakan ayat topik dan ayat ayat huraian yang lengkap. huraian. 72
 • 78. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota8.5 Aras 1 Mengenal pasti dan menggunakan penanda i. Memilih dan mengenal pasti Menyenaraikan penanda w acana yang w acana yang sesuai dalam penanda w acana. sesuai. satu perenggan atau antara Contoh: perenggan bagi sesebuah ii. Menggunakan penanda w acana Namun begitu,… karangan. yang sesuai dalam ayat. Justeru,… Sehubungan dengan itu,… Di sebalik itu,… Oleh hal yang demikian,… Melengkapkan ayat dengan penanda w acana. Melengkapkan perenggan dengan penanda w acana. 73
 • 79. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 2 i. Menghuraikan isi dengan jelas Menggunakan teknik penyoalan. untuk menghasilkan perenggan Contoh : 5WIH yang koheren. Membina soalan dengan menggunakan teknik MASB2D berdasarkan tajuk. Nota: M - Mengapa A - Apa S - Siapa B - Bila B - Bagaimana D - Di mana Menyusun isi yang berkaitan dalam perenggan. Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama Mengaitkan pengalaman sedia ada dengan dan isi sampingan dengan tajuk untuk menentukan isi. menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan Menentukan susun atur perenggan mengikut pemerengganan yang kohesi. keutamaan. Memilih dan menyesuaikan penanda w acana untuk pemerengganan yang kohesi. 74
 • 80. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota8.6 Membina w acana yang Aras 1 sempurna bagi keseluruhan karangan. i. Menggunakan pengurusan grafik Membina soalan yang sesuai dengan tajuk bagi mengenal pasti isi yang untuk membina isi karangan (perbincangan sesuai sebagai kerangka kumpulan). penulisan. Mencatat isi dalam bentuk peta minda. ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan Menulis karangan berdasarkan isi yang format. diperoleh dengan format yang betul. Aras 2 i. Membina perenggan isi yang Membina karangan dengan menggunakan lengkap menggunakan ayat pendekatan proses. topik dan ayat huraian. Menghasilkan draf Mengedit draf pertama dari segi diksi, frasa, ayat Menulis karangan lengkap Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap Menghasilkan karangan yang bermutu dari menepati ciri-ciri w acana yang segi pemilihan kata, susunan ayat dan baik. pemerengganan yang baik dengan menggunakan penanda w acana yang sesuai. 75
 • 81. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 9.0 Mencatat dan m enyusun m aklum at 9.1 Mengambil imlak teks yang Aras 1 Mengambil imlak daripada bahan yang diperdengarkan. diperdengarkan. i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Aras 2 i. Menulis ayat yang Memperdengarkan rakaman, mencatat diperdengarkan dengan bilangan noktah dan membuat perbandingan. menggunakan tanda baca yang betul. Mengimlak dan menyemak dalam kumpulan. Aras 3 i. Mengambil imlak teks dengan Mengimlak daripada bahan yang ejaan dan tanda baca yang betul mengandung pelbagai tanda baca yang berdasarkan teks yang diperdengarkan. diperdengarkan. 76
 • 82. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota9.2 Mengenal pasti maklumat Aras 1 dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau i. Membuat catatan ringkas Mencatat nota daripada pelbagai sumber dibaca. daripada maklumat yang berkaitan sesuatu tajuk dengan diperoleh. menggunakan carta aliran, peta minda, rajah pokok atau rangka tulang. Aras 2 i. Mengklasifikasi dan merekodkan Mendengar dengan teliti maklumat yang maklumat daripada pelbagai disampaikan. sumber. Contoh : Bacaan berita Merekodkan maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. Berbincang untuk menentukan kesesuaian maklumat. Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan Membaca dan memahami teks yang teks yang dibaca. diberikan. Contoh : Rencana tentang gunung berapi. Berbincang untuk memilih isi-isi penting daripada teks. Menulis ringkasan teks. 77
 • 83. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 9.3 Menyusun maklumat secara Aras 1 kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan i. Menyusun maklumat Guru memberi tugasan untuk membuat yang didengar atau dibaca. menggunakan lakaran bahan grafik. berbentuk grafik. Contoh : iklan Pertandingan nyanyian anjuran Kelab Muzik. Murid berbincang secara berkumpulan untuk menyusun butiran untuk dimuatkan ke dalam poster iklan. Aras 2 i. Menyusun atur maklumat Berbincang secara berkumpulan untuk mengikut keutamaan. menyediakan aturcara sesuatu majlis. Contoh : Hari Anugerah Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Contoh yang belum disusun : persembahan murid penyampaian cenderamata upacara perasmian anugerah pencapaian jemputan mengambil tempat doa 78
 • 84. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang Berbincang untuk mendapatkan meklumat terdapat dalam teks prosa ke yang diperoleh daripada teks. dalam bentuk grafik. Menulis maklumat daripada bahan prosa dalam bentuk grafik mengikut kreativiti masing-masing. 79
 • 85. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.1 Menghasilkan pelbagai Aras 1 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, i. Mengenal pasti isi daripada Membuat rujukan daripada pelbagai bahan menarik, dan bermakna. pelbagai sumber berdasarkan untuk mendapatkan isi berdasarkan tajuk tajuk. yang diberi. Contoh : majalah, surat khabar, buku, ii. Membina draf karangan yang internet. lengkap. Menyusun isi mengikut keutamaan. Menghasilkan karangan dengan menggunakan isi-isi yang telah disusun. Mengedit hasil kerja mengikut kumpulan. Aras 2 i. Melakukan transformasi Tranformasi maklumat - menukar gaya maklumat dalam teks kepada bahasa teks ke satu gaya bahasa lain dalam pelbagai genre. konteks berbeza. Contoh: Cerita ditukar gayanya kepada ii. Menulis karangan menggunakan laporan / iklan dan sebagainya menggunakan bahasa deskriptif. isi kandungan yang sama dan sebaliknya. 80
 • 86. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi Berbincang tentang ciri-ciri pantun. secara terancang, tertib, dan Contoh : kemas dengan menggunakan pembayang bahasa yang tepat, indah, dan maksud menarik. suku kata diksi rima Melengkapkan pantun dengan maksud yang sesuai. 81
 • 87. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 1 hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan Menjalankan penilaian kendiri terhadap hasil membetulkan kesilapan ejaan kerja. perkataan dan tanda baca dalam teks. Menilai hasil kerja secara berpasangan. Membetulkan kesilapan ejaan dan tanda baca. Aras 2 i. Mengenal pasti dan Menilai hasil kerja secara berpasangan. membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, Mengenal pasti kata, frasa, ayat, dan dan kesilapan penggunaan penggunaan imbuhan yang boleh digantikan imbuhan. dengan ungkapan yang lebih baik. Menggantikan perkataan-perkataan yang dipilih. Contoh : Penebangan pokok yang berleluasa punca pencemaran di dunia. – pemusnahan flora yang berleluasa punca pencemaran alam. 82
 • 88. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membuat pembetulan Membaca hasil karangan dan menilai isi-isi kesesuaian isi dengan tajuk. yang telah dimuatkan. Berbincang untuk mengenal pasti isi-isi yang lebih bernas. Membina draf baru menggunakan isi yang telah dicadangkan. 83
 • 89. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 10.3 Membuat ringkasan daripada Aras 1 bahan yang didengar atau dibaca. i. Mengecam dan menyusun idea Membaca dan memahami teks yang diberi. utama daripada petikan yang dibaca. Mengecam ayat-ayat topik dalam teks. Menyenaraikan ayat-ayat topik. Aras 2 i. Mencatat isi daripada pelbagai Mencatat isi menggunakan grafik yang bahan yang dibaca. diedarkan. Contoh grafik : Rajah pohon Tulang ikan Catatan secara linear Carta Aliran Menyusun isi mengikut keutamaan. Aras 3 i. Meringkaskan karangan. Mendengar dengan teliti bahan yang dibaca. Mencatat maklumat yang terkandung dalam bahan teks yang dibaca. Menyusun maklumat dan mengkonstruk ayat supaya menjadi perenggan yang lengkap. 84
 • 90. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota11.0 Mem buat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca 11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 tentang perkara yang menarik dalam sesebuah i. Mengenal pasti perkara yang Membaca karya sastera atau bukan sastera. karya. menarik dalam sesebuah karya. Mengimbas kembali perkara-perkara menarik ii. Mengemukakan idea dengan dalam karya yang dibaca. jelas tentang sesebuah karya. Mengatakan peristiw a menarik dalam karya yang dibaca. Contoh : mencuit hati, peristiw a gembira, suasana, suspens Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang Membaca dan memahami sebuah karya yang sesebuah karya secara kritis dan dipilih. kreatif. Contoh : cerpen Memberikan pendapat tentang karya yang dibaca. Contoh : jalan cerita, w atak, latar, dan bahasa 85
 • 91. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai Mendengar pendapat rakan tentang karya pihak tentang sesebuah karya. yang dibaca. Berbincang tentang sesuatu unsur sesebuah karya yang dibincangkan. Contoh : latar, w atak, plot Memberikan rumusan hasil perbincangan. 86
 • 92. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota11.2 Mengulas karya bukan Aras 1 sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, i. Mengecam maklumat yang Membaca dan memahami karya berunsur ayat, w acana, dan nilai dan terdapat dalam teks. ilmu. pengajaran. ii. Menyatakan pandangan tentang Mencatat pelbagai maklumat berkaitan karya mesej dan nilai yang terdapat yang dibaca. dalam bahan. Contoh : Perkataan baru Jenis ayat Memberikan pendapat tentang aspek yang dikaji. Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk Membaca teks ilmiah secara berpasangan. mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Berbincang untuk mendapatkan maklumat tentang nilai yang positif. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menerangkan nilai yang diperoleh dan bahan yang dibaca. Aras 3 i. Mengemukakan pendapat Membaca rencana bersama rakan. tentang mesej dan nilai yang Contoh : Pengaruh Internet kepada pelajar. terdapat dalam bahan. Mencari nilai-nilai dari rencana yang dibaca. Mengklasifikasikan nilai-nilai dari segi positif dan negatif berdasarkan budaya tempatan. 87
 • 93. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 11.3 Mengulas karya sastera Aras 1 yang mudah secara umum dari aspek tema dan i. Mengenal ciri-ciri puisi Guru mengungkapkan pantun dan bersyair. persoalan, w atak dan tradisional dan moden. perw atakan, nilai dan Membezakan bentuk pantun dan syair. pengajaran, dan gaya ii. Mengenal pasti w atak dan Contoh : bentuk, rima akhir, pemilihan diksi. bahasa. perw atakan yang terdapat dalam teks. Menceritakan w atak utama sesebuah karya secara ringkas. iii. Memberi pandangan tentang w atak dan perw atakan yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Mentafsir latar yang terdapat Menyatakan latar tempat dan masa sesuatu dalam karya. peristiw a. ii. Menjelaskan plot yang terdapat Menyusun cerita mengikut urutan. dalam karya. Aras 3 i. Mengulas tema dan persoalan Berbincang secara berpasangan untuk yang terdapat dalam karya. menentukan tema sesuatu persoalan yang dibaca. Menghuraikan tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. 88
 • 94. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota11.4 Memberikan komen dan Aras 1 pandangan tentang pendapat yang disampaikan i. Menyenaraikan hujah yang Mendengar pita rakaman tentang isu semasa. oleh pihak lain. disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Berbincang dalam kumpilan untuk mencari dan menyusun maklumat yang diterima. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang Memberikan respon berkaitan hujah daripada disampaikan oleh pihak lain. rakan. Menulis pandangan yang telah dibincangkan. Aras 2 i. Membandingkan dan Menyenaraikan buah fikiran yang membezakan pandangan dikemukakan di atas kertas sebak secara pelbagai pihak untuk berkumpulan tentang tajuk yang diberi. menyatakan pendapat. Membentang dan membezakan pandangan pelbagai pihak. Menjelaskan pendapat daripada perbincangan bersama rakan. Mencatat hasil dapatan. 89
 • 95. Huraian Sukatan PelajaranBahasa Melay u SK Tahun 5 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 3 i. Membahaskan pendapat yang Berdiskusi untuk memahami pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. dipersembahkan oleh w akil kumpulan. Membentangkan hasil dapatan kumpulan untuk membahas pendapat kumpulan lain. Menulis kesimpulan daripada pelbagai idea. 90

×