φόβος
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

φόβος

on

 • 1,935 views

Οι μαθητές ζωγραφίζουν ένα φόβο τους και πώς θα τον αντιμετωπίσουν.

Οι μαθητές ζωγραφίζουν ένα φόβο τους και πώς θα τον αντιμετωπίσουν.

Statistics

Views

Total Views
1,935
Views on SlideShare
264
Embed Views
1,671

Actions

Likes
3
Downloads
2
Comments
3

11 Embeds 1,671

http://eirinikar.blogspot.gr 857
http://12zografou.wordpress.com 747
http://1holargou12zografou.pbworks.com 42
http://eirinikar.blogspot.com 10
http://www.eirinikar.blogspot.gr 5
https://12zografou.wordpress.com 4
http://eirinikar.blogspot.ro 2
http://www.eirinikar.blogspot.de 1
http://eirinikar.blogspot.ca 1
http://unridiculousness24.rssing.com 1
http://eirinikar.blogspot.com.au 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  φόβος φόβος Presentation Transcript

  • Πξόγξακκα Αγωγήο Υγείαο «Εθθξάδω ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ» …θαη αλ θνβάκαη ; 12ν Δ.Σ. Ζωγξάθνπ Α1 ηκήκα 2013-14
  • Φνβάκαη… • • • • Δηπιώζακε ην ραξηί καο ζηε κέζε. Σθεθηήθακε έλαλ θόβν καο. Τνλ δωγξαθίζακε ζην αξηζηεξό κέξνο. Σθεθηήθακε θαη ζπδεηήζακε ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο. • Ζωγξαθίζακε ζην δεμί κέξνο ηελ αληηκεηώπηζε πνπ καο ηαηξηάδεη.
  • …ζπκάκαη • • • • Δελ είλαη θαθό λα θνβάκαη. Φνβνύληαη όινη, κηθξνί θαη κεγάινη. Κάζε θόβνο κπνξεί λα αληηκεηωπηζηεί. Ζεηάω βνήζεηα.