Faser i et byggeprosjekt
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Faser i et byggeprosjekt

on

 • 2,024 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,024
Views on SlideShare
2,024
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
35
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Faser i et byggeprosjekt Presentation Transcript

 • 1. Verktøykassen for byggeprosjekter En introduksjon og oversikt over”Verktøykassen for byggeprosjekter” Versjon 1.0
 • 2. Fasene i et byggeprosjekt- OPAK AS visuelle verktøykasse for prosjekt- og byggeledelseAlle byggeprosjekter består av faser, arbeidssteg, oppskrifter og aktiviteter som skal støttegjennomføringen av et byggeprosjekt.OPAK AS visuelle verktøykasse er laget for å støtte denne gjennomføringen, fra å beskriveog forstå forutsetninger som påvirker et byggeprosjekt, til innføring og oppfølging avkonkrete løsninger og tiltak som er besluttet i foregående faser. Skisse-/ Detaljbeskrivelse/ Bygging og (Verktøykassen bestårFaser Romprogram forprosjekt kravspesifikasjon evaluering av fire faser.) (Hver fase består avArbeidssteg 1. Analysere interne 2. Analysere eksterne 3. Oppsummere arbeidssteg som bør forhold forhold analysene gjennomføres i sekvens.) Beskrive viktige arealer, funksjoner og uttalte behov (Under hvert arbeidssteg er det aktiviteter som skalOppskrifter Beskrive økonomiske utføres, etter bestemte oppskrifter og regler)og aktiviteter forutsetninger (Aktivitetene kan dokumenteres i form av Analysere og beskrive tekst, tall og/eller tegninger) etterfølgende aktiviteter
 • 3. Byggeprosjektet deles oftest inn i fire faser 2. Skisse-/ 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Romprogram Formålet med romprogrammet er å forstå de uttalte, og underforståtte, behovene som ligger til grunn for byggebeslutningene. Konklusjonene og forståelsen som er opparbeidet i romprogrammet danner det viktigste grunnlaget for hele prosjektet. 2. Skisse-/forprosjekt Formålet med denne fasen er å utvikle en strategi som i tråd med byggherrens øvrige strategier utnytter mulighetene og utfordringene som romprogrammet gir. Et forprosjekt kan ha varierende detaljeringsgrad (skisseprosjekt, forprosjekt) 3. Detaljbeskrivelse/kravspesifikasjon Formålet med denne fasen er å detaljere forprosjektet for å realisere prosjektet. Dette gjøres i form at detaljerte beskrivelser og tegninger, og i kravspesifikasjoner. Det utarbeides i denne fasen også regler for anbudskonkurranser og generelle bestemmelser for leverandører, rådgivere og entreprenører. 4. Bygging og evaluering Formålet med denne fasen er å fysisk gjennomføre prosjektet og å sørge for oppnåelse av de mål som er satt. Dette innebærer oppfølging og kontroll, oppdatering og eventuelt revidering av tidligere planer.
 • 4. Fase 1: Romprogram; formål og resultater 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Analysere interne 2. Analysere eksterne 3. OppsummereArbeidssteg forhold forhold analysene Formålet med programfasen er å forstå de behovene som ligger til grunn for byggebeslutningene. Definere hovemålsettinger, målanalyse. Koordinere brukermedvirkning. Etablere brukerorganisasjon og avholde brukermøter. Vurdere vesentlige miljøpåvirkninger. Vurdere rammer og krav. Konsekvensanalyse. Kartlegge vesentlige miljøaspekter. Viktigste resultater fra denne fasen: At byggeier har identifisert valgmuligheter, med utgangspunkt i at det blir utarbeidet funksjonsprogram og romfunksjonsprogram vurdering av prosjektets påvirkning på interne og eksterne forhold vurdering av marked og byggeiers preferanser og hvordan byggeiers behov tilfredsstilles sammenligning av dette prosjektet med andre prosjekter
 • 5. Fase 1: Romprogram; oversikt over aktivitetene 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Analysere interne 2. Analysere 3. Oppsummere Sjekkliste forArbeidssteg forhold eksterne forhold analysene romprogram I. Beskrive viktige I. Vurdere alternativer I. Oppsummere analysene i problemstillinger et programdokument.Aktiviteter II. Beskrive byggeiers II. Analysere tomteforhold arealbehov og reguleringeringsforhold III Beskrive byggeiers III. Analysere markedet funksjonsbehov IV. Beskrive organisering, IV. Sammenligne dette ansvar og fullmakter prosjektet med andre V. Lage kostnadsoverslag V. Analysere leverandører og partnere, og beskrive organisering av disse VI. Risikoanalyse, margin- og reservevurdering VI. Analysere prosjektets innvirkning på markedet og egen organisasjon.
 • 6. Fase 1: Romprogram Arbeidssteg 1: Analysere interne forhold 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Analysere 2. Analysere 3. Oppsummere interne forhold eksterne forhold analyseneI. Beskrive viktige Identifisere de viktigste problemstillingene byggherren står ovenfor - problemstillinger som må svares påproblemstillinger i utviklingen av programmet.II. Beskrive byggeiers Romprogrammet må redegjøre for alle sentrale rom og det må angies arealbehov for hvert enkelt rom.arealbehov Romprogrammet utgjør således hovedlinjene i prosjektet. Husk også utomhusanlegg og adkomstforhold, parkering, etc.III Beskrive byggeiers Hva skal hvert enkelt rom brukes til, og ikke minst hvordan skal rommet brukes. Hva skal rommetfunksjonsbehov møbleres og utstyres med, og hvordan skal utstyret betjenes.IV. Beskrive organisering, Hvilke personer og ressurser skal byggeier selv sette inn i prosjektet. Dette er styrende for iansvar og fullmakter hvor stor grad eksterne konsulenter skal engasjeres.V. Lage kostnadsoverslag Programmet skal kostnadsberegnes med utgangspunkt dagens priser. Eventuelle avsetninger for prisstigning, markedsutvikling, etc. må omtales spesielt.VI. Risikoanalyse, Usikkerhet i kalkyler må kommenteres. Egne usikkehetsanalyser/risk analyser kan utarbeidetreservevurdering for store og kompliserte prosjekter.
 • 7. Fase 1: Romprogram Arbeidssteg 2: Analysere eksterne forhold 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Analysere 2. Analysere 3. Oppsummere interne forhold eksterne forhold analysene I. Vurdere alternativer Finnes det andre måter å tilfredsstille programkravene på ? II. Analysere tomteforhold Hvem eier tomten, er den regulert til formålet, er det fornminner, etc. ? og reguleringeringsforhold III. Analysere markedet Hvordan er byggemarkedet for konsulenter og entreprenører, hvordan er markedet dersom prosjektet inneholder boligsalg ? IV. Sammenligne dette Har dette prosjektet noe til felles med andre prosjekter, kan vi lære prosjektet med andre av tidligere feil og suksesser ? V. Analysere leverandører Hvem er aktuelle samarbeidspartnere for byggeier ? Hvordan skal vi og partnere, og beskrive knytte til oss disse ? organisering av disse VI. Analysere prosjektets Vil prosjektet påvirke andre ? Naboer, konkurrenter, politiske innvirkning på markedet og komplikasjoner, etc. egen organisasjon
 • 8. Fase 1: Romprogram Arbeidssteg 3: Oppsummere analysene 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Analysere 2. Analysere 3. Oppsummere Sjekkliste for interne forhold eksterne forhold analysene romprogram Oppsummere alle analysene du har I. Oppsummere i et gjort ut fra alle momenter, muligheter og (Sjekklisten er den siste aktiviteten programdokument. trusler du har identifisert. og skal fungere som egenkontroll på at gjennomføringen og utbyttet av programarbeidet er tilfredsstillende).
 • 9. Fase 2: Skisse-/forprosjekt; formål og resultater 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evalueringArbeidssteg 1. Organisering 2. Prosjektutvikling 3. Dokumentasjon Formålet skisse-/forprosjektet er å visualisere og beskrive en konkret løsning som tilfredsstiller kravene i programmet, samt å planlegge og beskrive detaljprosjekteringsfasen. Viktigste resultater fra denne fasen: Byggeier har foretatt et begrunnet valg av hva som skal bygges, hvordan prosjektet skal planlegges videre. Byggeier har foretatt et begrunnet valg av entrepriseform/organisasjonsform Byggeier har utarbeidet/fått utarbeidet et detaljert budsjett og vurdert lønnsomheten og behovet for reserver og marginer i valgte løsninger og tiltak
 • 10. Fase 2: Forprosjekt; oversikt over aktivitetene 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering Sjekkliste forArbeidssteg 1. Organisering 2. Prosjektutvikling 3. Dokumentasjon forprosjekt I. Prosjektorganisering I. Utredninger, prinsipielle- I. Oppfølging arbeidsmiljø-Aktiviteter og alternative løsninger lovgivningen II. Prosjekteringsgrunnlag II. Dokumentere løsn. med Søknad om II. Konstruksjons- plan, snitt og fasadetegn. rammetillatels gjennomgåelse e III. Delta i møter, III. Vurdere kostnad og III. Dokumentere fremdrift funksjonskrav IV. Identifisere grensesnitt IV. Livssyklusvurderinger IV. Dimensjoneringer og og utvikling av miljøtiltak beregninger V. Konsekvensanalyse V.Usikkerherhets- V. Kontrollere og godkjenne vurderinger dokumenter
 • 11. Fase 2: Forprosjekt Arbeidssteg 1: Organisering 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Organisering 2. 3. Dokumentasjon ProsjektutviklingI. Prosjektorganisering Organisering, ansvar, myndighet til brukerkontakter fastlegges. Organisering i forhold til byggeiers fagpersonell og ledelse avklares. Organisasjonskart og fullmakter.II. Prosjekteringsgrunnlag Utarbeidelse og vedlikehold av oversikt over, og systematisk gjennomgang av, grunnlagsdokumenter. Utvikling av prosjekteringsgrunnlag i møter og i samtaler registreres og referatføres/dokumenteres. Skisseprosjekt, program/romdatabase, grunnlagsdokumenter, dagbok, oversikt over lover og forskrifter, mm.III. Delta i møter, Prosjektmøter, prosjekteringsmøter og brukermøter. Utvikling av prosjekteringsgrunnlag og beslutninger i møter, brev, e-mail og i samtaler registreres.IV. Identifisere grensesnitt Det må sørges for at tekniske grensesnitt er identifisert og dokumentert i grensesnittplan. Det utarbeides plan for tverrfaglig kontroll av dokumenter. Utarbeide grensesnittmatrise, leveranseplaner og grensesnittplan.V. Konsekvensanalyse/ Ved krav utføres dette iht. ”Forskrift om konsekvensutredninger”. ”Formålet med en konsekvensutredning er åkonsekvensutredning klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.”
 • 12. Fase 2: Forprosjekt Arbeidssteg 2: Prosjektutvikling 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Organisering 2. 3. Dokumentasjon Prosjektutvikling Overordnet beskrivelse av funksjonelle, bygningsmessige og I. Utredninger, prinsipielle- installasjonstekniske løsninger. Erfaringsbank, akseptkriterier og og alternative løsninger alternativsløsninger. Ikke preaksepterte løsninger dokumenteres ved egne analyser II. Konstruksjons- Å vurdere hvilke av de foreslåtte løsningene som er mest attraktive. Det gjennomgåelse må sørges for at konstruksjonsgjennomgåelse blir gjennomført. Resultatet og eventuelle endringer og tiltak dokumenteres. III. Vurdere kostnad og Investeringsbudsjett, investeringskalkyler, kostnadsdatabank (OPAK AS), fremdrift fremdriftsplaner. NS 3453 Spesifikasjoner av kostnader i byggeprosjekt IV. Livssyklusvurderinger Statsbyggs veiledning og program for beregning av livssykluskostnader– og utvikling av miljøtiltak LCC. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur V.Usikkerherhets- vurderinger Vurdering av behov for reserve, og evt. utføre egen ”riskanalyse”.
 • 13. Fase 2: Forprosjekt Arbeidssteg 3: Dokumentasjon 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 1. Organisering 2. 3. Dokumentasjon Sjekkliste for Prosjektutvikling forprosjekt I. Oppfølging arbeidsmiljø- (Sjekklisten er den siste aktiviteten ogPL sørger for avtale med prosjektleder og HMS- lovgivningen skal fungere som egenkontroll på atkoordinator for prosjektering, jf. Byggerreforskriften. gjennomføringen og utbyttet avForprosjekttegninger. Utarbeides iht. krav fra forprosjektfasen er tilfredsstillende).oppdragsgiver og firmastandarder. Dokumenter/tegninger II. Dokumentere løsn. medutarbeides iht. leveranseplan/kontrakter. plan, snitt og fasadetegn.Tverrfaglig kontroll og dokumentkontroll. III. DokumentereBeskrive eventuelle avvik. funksjonskravTeknisk forprosjektbeskrivelse NS 3450 IV. Dimensjoneringer ogProsjektdokumenter for bygg og anlegg, NS 3451 beregningerBygningsdelstabellPlanlagt kontroll i kontrollplan og/eller dokumentplan. V. Kontrollere og godkjenneFølgende kontroller gjennomføres og dokumenteres: dokumenteregenkontroll, sidemannskontroll og tverrfaglig kontroll(der det er relevant)
 • 14. Fase 3: Detaljbeskrivelse/kravspesifikasjon; formål og resultater 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 2. Kontraktsbestemmelser,Arbeidssteg 1. Utarbeide tegninger 3. Gjennomføre konkurranseregler og og beskrivelser anbudskonkurranse generelle krav til tilbyderne Formålet med denne fasen er å komme frem til detaljerte beskrivelser og tegninger. Disse danner grunnlaget for tilbudsinnhenting og kontrahering. Viktigste resultater fra denne fasen: byggeprosjektet er organisert og planlagt tilstrekkelig, slik at gode kontrakter kan inngåes med valgte tilbydere. behov for eventuelle supplerende oppmålinger, undersøkelser og vurderinger er avklart, og enten utført eller beskrevet endelige arkitektoniske, bygningsmessige og tekniske krav er avklart og beskrevet forslag til byggebudsjett og fremdriftsplan kontraktstildeling
 • 15. Fase 3: Detaljbeskrivelse/kravspesifikasjon; oversikt over aktivitetene 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evalueringArbeidssteg 2. Kontraktsbestemmelser, 1. Utarbeide tegninger 3. Gjennomføre konkurranseregler og og beskrivelser anbudskonkurranse generelle krav til tilbyderneAktiv- I. Framskaffe underlag og I. Utarbeide fellesdel i I. Kunngjøring Sjekkliste foriteter arrangere startmøte konkurransegrunnlaget. detaljbeskrivelse / II. Prosjekteringsledelse, II. Beskrive generelle krav til II. Prekvalifisering/ kravspesifikasjo administrativ og faglig. Møter. ytelser kvalifikasjonsgrunnlag. n III. Ivareta nødvendig III. Utarbeide III. Tilbudets utforming brukermedvirkning prosjektspesifikke tilbudsregler IV. Foreta grensesnittskontroll IV. Generelle og spesielle IV. Avvisning mellom fag og aktører kontraktsbestemmelser V. Foreta KS-revisjoner og V. Beskrive organisering og V. Kriterier for valg av tilbud følge opp kvalitetsarbeidet. byggherreapparatet VI. Revidere og utarbeide VI. Meddelelse, begrunnelse tegninger og beskrivelser
 • 16. Fase 3: Detaljbeskrivelse/kravspesifikasjon Arbeidssteg 1: tegninger og beskrivelser 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 2. Kontraktsbestemmelser, 1. Utarbeide tegninger 3. Gjennomføre konkurranseregler og og beskrivelser anbudskonkurranse generelle krav til tilbyderne I. Framskaffe underlag og Forprosjekt og program/ romdatabase er grunnlagsdokumenter. Dessuten må arrangere startmøte det taes hensyn til lover og forskrifter og byggherrens akseptkriterier. Det foretaes systematisk gjennomgang av grunnlagsdokumenter. II. Prosjekteringsledelse, Utvikling av tegninger, beskrivelser og beslutninger i møter og i samtaler administrativ og faglig. Møter. registreres. III. Ivareta nødvendig Sørge for at valgte løsninger er forankret hos brukerkontakter, brukergrupper og brukermedvirkning byggeiers fagpersonell og ledelse. Sørge for at tekniske grensesnitt er identifisert og dokumentert i grensesnittplan. IV. Foreta grensesnittskontroll Tverrfaglig kontroll av løsninger og dokumenter. Grensesnittmatrise, mellom fag og aktører leveranseplan, grensesnittplan og tverrfaglige kontroller. V. Foreta KS-revisjoner og Kvalitetsplaner, kvalitetskontroller, stikkprøver, sjekklister, etc. følge opp kvalitetsarbeidet. Konkretisere systemer og løsninger. Vurdere konsekvenser av valg på VI. Revidere og utarbeide detaljnivå. Materialvalg/valg av miljøriktig materiale. Beskrivelsesverktøy, tegninger og beskrivelser detaljtegninger, prosjektbeskrivelse, FDVU, Rent og tørt bygg. Dokumenter utarbeides i ht leveranseplaner.
 • 17. Fase 3: Detaljbeskrivelse/kravspesifikasjon Arbeidssteg 2: bestemmelser, regler og krav 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 2. Kontraktsbestemmelser, 1. Utarbeide tegninger 3. Gjennomføre konkurranseregler og og beskrivelser anbudskonkurranse generelle krav til tilbyderne I. Utarbeide fellesdel i Beskrive alle forhold som skal være felles for alle konkurransegrunnlaget. leverandører/entreprenører/rådgivere II. Beskrive generelle krav til Beskrive ytelser ut over tegnede og beskrevne løsninger, og ytelser som er ytelser nødvendig for å tilfredsstille myndighetskrav, krav i lover og forskrifter, ol. Anskaffelsesprosedyre, henvendelser/spørsmål, kvalifikasjonsgrunnlag, III. Utarbeide vedståelsesfrist, tilbudets utforming, forbehold, innlevering og merking, prosjektspesifikke tilbudsregler tilbudsåpning, avvisning, kriterier for valg av tilbud og befaringer/konferanser. IV. Generelle og spesielle Hva som er de alminnelige kontraktsbestemmelsene og hvilke kontraktsbestemmelser endringer/tillegg som evt. gjelder. V. Beskrive organisering og Organisering og fullmakter. Planlagt medvirkning fra byggeiers byggherreapparatet fagpersonell og ledelse. Organisasjonskart og fullmakter.
 • 18. Fase 3: Detaljbeskrivelse/kravspesifikasjon Arbeidssteg 3: anbudskonkurranse 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evaluering 2. Kontraktsbestemmelser, 1. Utarbeide tegninger 3. Gjennomføre konkurranseregler og og beskrivelser anbudskonkurranse generelle krav til tilbyderneKunngjøring er et virkemiddel for å gjøre leverandører i markedet oppmerksom på I. Kunngjøring Sjekkliste foranskaffelsen. Alle anskaffelser både over og under terskelverdiene skal detaljbeskrivelsekunngjøres, både for varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og anleggskontraheringer. /Det skilles strengt mellom kravene for deltakelse i konkurransen og hvilke kriterier II. Prekvalifisering/ kravspesifikasjoman legger vekt på i valg av kontrakt. Kvalifikasjonskravene skal sikre at kvalifikasjonsgrunnlag. nleverandørene har de nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten.Det må spesifiseres hva de innleverte tilbud skal bestå av, eventuelle språkkrav, III. Tilbudets utformingelektronisk/ikke elektronisk, etc.Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet, og avvisning på grunn av forhold ved IV. Avvisningtilbyder.Tildelingen av kontrakten skal baseres enten på laveste pris eller hvilket tilbud som V. Kriterier for valg av tilbuder økonomisk mest fordelaktig. Det er normalt ikke adgang til å legge vekt på i hvorstor grad leverandøren har oppfylt kvalifikasjonskriteriene.Tildelingen skal meddeles etter egne regler. Det er knyttet en begrunnelsesplikt til VI. Meddelelse, begrunnelsetildelingen, og leverandører har krav på sammenligning av eget tilbud med detvalgte tilbud dersom de skriftlig ber om det.
 • 19. Fase 4: Bygging og evaluering; formål og resultater 3. Detaljbeskrivelse/ 4. Bygging og 1. Romprogram 2. Skisse-/forprosjekt kravspesifikasjon evalueringArbeidssteg 2. Kontroll og 3. Garantioppfølging og 1. Oppstart og bygging overtakelse evaluering Formålet med denne fasen er å sikre at byggeier ved gjennomføring oppnår de tidsmessige, kvalitetsmessig og forretningsmessige mål som er satt. Viktigste resultater fra denne fasen: Byggeprosjektet fullføres til avtalt tid med avtalt kvalitet De iverksatte prosjektene er blitt styrt slik at de best mulig bidrar til at byggeiers målsettinger oppnås Hensiktsmessige rutiner for revisjon og oppdateringer av byggeiers målsettinger og strategi
 • 20. Fase 4: Bygging og evaluering; oversikt over aktivitetene 3. 2. Skisse- 4. Bygging og 1. Romprogram Detaljbeskrivelse/ /forprosjekt evaluering kravspesifikasjon 2. Kontroll og 3. Garantioppfølging ogArbeidssteg 1. Oppstart og bygging overtakelse evaluering Sjekkliste I. Entreprisekontrakter, I. Befaringer /kvalitetskontroll I. Kontroll av etterarbeider og for Bygging oppstartsmøte, mengdekontroll supplerende arbeider og evaluering II. Fakturabehandling II. Avviksbehandling II. ReklamasjonsbesiktigelserAktiviteter III. Endringer III. HMS oppfølging III. Oppfølging av reklamasjoner IV. Møter og befaringer IV. Rapporter, meldinger IV. Sluttoppgjør og byggeregnskap V. Kvalitetsstyring V. Ferdigbefaring, FDV V. Evalueringsmøte kontroll, kontroll av opplæring VI. Fremdriftsstyring VI. Overtakelse VI. Erfaringsoverføring
 • 21. Fase 4: Bygging og evaluering Arbeidssteg 1: Oppstart og bygging 3. 2. Skisse- 4. Bygging og 1. Romprogram Detaljbeskrivelse/ /forprosjekt evaluering kravspesifikasjon 2. Kontroll og 3. Garantioppfølging ogArbeidssteg 1. Oppstart og bygging overtakelse evaluering Inngåtte kontrakter er grunnlagsdokumenter, med vedlegg av tegninger og I. Entreprisekontrakter, beskrivelser. Hensikten med mengdekontroller er å sikre at entreprenørens oppstartsmøte, mengdekontroll mengdeavregning er korrekt og sikre at tiltakshaveren ikke betaler for mer enn for det som faktisk er utført. II. Fakturabehandling Fakturabehandlingsrutiner følges. Fakturalogg føres og faktura attesteres og oversendes byggherren for utbetaling. Kontroll av forsikringer og sikkerhetsstillelseAktiviteter III. Endringer Sørge for at endringer som avtales med tiltakshaver i byggetiden dokumenteres og formaliseres i henhold til kontraktens forutsetninger. Byggemøtereferatet skal tjene som redskap for styring av byggeprosessen fra IV. Møter og befaringer møte til møte, fastleggelse av ansvar, fastleggelse av tidsfrister og dokumentasjon av hendelser og saksforløp. Byggeleder leder og fører referat fra alle byggemøter. Befaringer bør avholdes i forb. med møter V. Kvalitetsstyring Kvalitetsplaner, kvalitetskontroller, stikkprøver, sjekklister, etc. Evet. Også egne kvalitetsmøter Fremdriftsmøter skal tjene som redskap for styring av fremdrift, oppfølgning av VI. Fremdriftsstyring aktuell fremdrift og fastleggelse av tiltak for å nå avtalt ferdigstillelse. Fremdriftsplanen skal opprettes og ajourføres
 • 22. Fase 4: Bygging og evaluering Arbeidssteg 2: Kontroll og overtakelse 3. 2. Skisse- 4. Bygging og 1. Romprogram Detaljbeskrivelse/ /forprosjekt evaluering kravspesifikasjon 2. Kontroll og 3. Garantioppfølging ogArbeidssteg 1. Oppstart og bygging overtakelse evaluering Intern oppstart fastlegger oppgaver, ansvar og fullmakter I. Befaringer /kvalitetskontroll samt avklarer sjekklister som skal gjelde for det aktuelle prosjekt. Rutine etableres for å sikre at registrerte avvik blir II. Avviksbehandling dokumentert og at tiltak for retting av avvik blir gjennomført. Den som registrerer et avvik fyller ut Avviksmelding, med angivelse av registrert avvik, årsak ogAktiviteter III. HMS oppfølging forslag til retting. Skriftlig avtaler, utpeke koordinatorer, HMS-plan, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet IV. Rapporter, meldinger Rapporter til oppdragsgiver, meldingssystem for kommunikasjon, meldinger, varsler mm. Iht. kontrakter Referat, med eventuell egen mangelliste fra V. Ferdigbefaring, FDV ferdigbefaringen danner grunnlaget for overtakelsesforretningen. FDV-materiale skal være kontroll, kontroll av opplæring fremlagt av entreprenør og godkjent av tiltakshaver eller hans rådgivere. VI. Overtakelse Overtakelse av arbeider formaliserer avslutningen av byggeperioden og innledningen av reklamasjonsperioden. Vurdering av størrelse på tilbakeholdt beløp
 • 23. Fase 4: Bygging og evaluering Arbeidssteg 3: Garantioppfølging og evaluering 3. 2. Skisse- 4. Bygging og 1. Romprogram Detaljbeskrivelse/ /forprosjekt evaluering kravspesifikasjon 2. Kontroll og 3. Garantioppfølging ogArbeidssteg 1. Oppstart og bygging overtakelse evaluering Følge opp utførelse av etterarbeider notert ved overtakelse. Tilbakeholdt beløp Sjekkliste skal ikke frigis før samtlige arbeider er utført og godkjent av oppdragsgiveren. I. Kontroll av etterarbeider og for Sørger for at behov for supplerende arbeider blir avdekket og utført. supplerende arbeider Bygging I reklamasjonsperioden må det sørges avholdelse av reklamasjonsbesiktigelse før II. Reklamasjonsbesiktigelser og utløpet av reklamasjonsfristen, eller tidligere dersom dette er avtalt. evaluerin g Gjennomføre reklamasjons-befaringer og utarbeide liste over eventuelleAktiviteter reklamasjonsarbeider. Følge opp utførelse av reklamasjonsarbeider. III. Oppfølging av Vurdere verdien av ikke fullførte arbeider, feil og mangler, dvs. det beløp som må reklamasjoner holdes tilbake i sluttoppgjøret. Reklamere mot eventuell forsinket leveranse (vurdere event. dagmulkt) Kontrollere at alle fremsatte krav er berettiget iht. IV. Sluttoppgjør og kontrakt, alle beløp er riktig beregnet, totalkravet i overensstemmelse med byggeregnskap kontraktssum. Kontrollere at eventuelle motkrav, f.eks. dagmulkt, er tatt med. MM. Delta på evalueringsmøte for prosjektet. Evt. også ta initiativ til dette. V. Evalueringsmøte Sluttrapport. Å evaluere under prosjektets gang er også bra for å stoppe opp og tenke på om man kan gjøre forandringer til det bedre allerede da. Hensikten med sluttevaluering er å beholde og ta vare på det beste til neste prosjekt. Det er også VI. Erfaringsoverføring en metode for å ta lærdom fra tidligere prosjekters fremganger og motganger (Larsson, 1999).