L’orientació educativa en els centres docents

1,083 views
893 views

Published on

* L’orientació educativa en els centres docents

* Joana Ferrer i Laura Farró

* 31 de gener de 2013

* Institut Joaquim Blume d’Esplugues del Llobregat

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Desplegament pedagògic i professional de l'orientació educativa
 • L’orientació educativa en els centres docents

  1. 1. “L’orientació educativa en els centres docents” Formació per a direccions al Baix Llobregat Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
  2. 2. Primera part Ofensiva de país a favor de l’èxit escolarSegona part Corpus teòric de l’orientació educativa Tercera part  La mirada pedagògica i d’organitzativa de l’orientació en els centres docents. Activitat formativa 2
  3. 3. Primera part Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 3
  4. 4.  OFENSIVA DE PAÍS A FAVOR DE L’ÈXIT ESCOLAR FRACÀS ÈXIT Èmfasi Èmfasi Resultats Procés finals formatiu acumulatiu 4
  5. 5. L’ÈXIT ÉS UN FENOMEN MULTICAUSALEL PLA D’ACTUACIONS HA DE SER GLOBAL I MULTIFACTORIALPER EVITAR DISFUNCIONS EN AQUEST PROCÉS 5
  6. 6.  PER DONAR RESPOSTA ADEQUADA I COHERENT AL PROCÉS FORMATIU ACUMULATIU, EL PLA POSA INCIDÈNCIA EN:  La professionalització de la docència i la direcció  El currículum  Les estratègies d’ensenyament aprenentatge  La detecció precoç de les necessitats educatives  L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 6
  7. 7. EL DESPLEGAMENT DE L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA DINS LANORMATIVANormativa inici de curs, Document per a l’organització i el funcionament delscentres d’educació secundària Lacompanyament personalitzat de lalumne sha de considerar com uneix de la formació i, a tal efecte,els centres hauran dimplementar estratègiesorganitzatives dins del seu projecte educatiu de centre, que facin delorientació educativa una eina bàsica per atendre la diversitat dels alumnes. Orientar el procés daprenentatge requereix la planificació i coordinacióde tot lequip docent i té conseqüències en lorganització i funcionament delscentres. La responsabilitat de lorientació educativa és compartida per totlequip docent Amb la finalitat de garantir una adequada transició dels alumnes entreletapa deducació primària i la deducació secundària obligatòria, els equipsdirectius dels instituts i de les escoles don procedeixi lalumne planificaran larealització de les sessions de coordinació necessàries per tal dassegurar lacontinuïtat i la coherència del procés educatiu i de litinerari formatiu delalumne, acordant criteris dactuació comuns i compartits. 7
  8. 8. EIXOS D’ACTUACIÓ DEL PLA Professionalització de la docència Suport escolar personalitzat (SEP) Impuls de la lectura Innovació metodològica i didàctica a les aules Autonomia de centre Professionalització de la direcció Implicació i compromís de la família Relacions de la comunitat educativa i l’entorn Absentisme i abandó escolar 8
  9. 9.  Corpus teòric de l’orientació conté la visió global de l’èxit educatiu està en concordança amb els eixos d’actuació 9
  10. 10. Segona part Corpus teòric de l’orientació educativa 10
  11. 11. C- El corpus teòric de l’Orientació educativa Identifica les bases de la professionalitat docent al servei directe de l’èxit de l’alumne:-èxit acadèmic Orientació-èxit social educativa-èxit professional 11
  12. 12. C- El corpus teòric de l’Orientació educativa Insereix la visió i la funció orientadora en l’acció educativa del docent (aula, àrea, espais i temps d’escola i de centre). 12
  13. 13. C- El corpus teòric de l’Orientació educativa posal’accent en 3 àmbits L’acompanyament (A): nucli de l’orientació de l’alumne/a L’aula (A): espai i condició afavoridora del procés de desenvolupament integral de l’alumne/a L’aprenentatge (A): conjunt d’estratègies pedagògiques que conformen un model didàctic orientador capacitador. 13
  14. 14. C- El corpus teòric de l’Orientació educativa posal’accent en 3 àmbits 14
  15. 15. 15
  16. 16. C- El corpus teòric estableix com a referents del’orientació: La docència, la tutoria i l’orientació enteses des de la coresponsabilitat. El treball d’equip al servei de l’orientació de l’alumnat: equip directiu (coordinador/a pedagògic), equip docent, equip tutorial, comissió atenció diversitat, departaments didàctics La funció orientadora com a nucli d’enfortiment de les transicions educatives. 16
  17. 17. A- Corpus teòric i experiències orientadores de centresXarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: XTECCurrículum i Orientació/ Orientació educativa 17
  18. 18. Tercera partMirada pedagògica i d’organitzativa de l’orientació en els centres docents. activitat formativa 18
  19. 19. 19
  20. 20. Visió integral de l’orientació:totes les accions educatives per a l’èxit de tots els alumnes delcentre 20
  21. 21. QUÈ SUPOSEN LES TRES A 21
  22. 22. ACOMPANYAMENT La idea de currículum Acompanya Nodrint Bastida amb el sabers universals construïts per la civilització Apropiació capacitadora dels sabers universals Desenvolupament integral: personal, social, acadèmic i professional Acompanya ajudant a sortir la singularitat ACOMPANYAMENT PROCÉS AUTONOMITZADOR 22
  23. 23. Desplegament Pedagògic i Professional de l’orientació Educativa Personal Social A Projecte de Projecte de R AD GICA vida vida MI GÒ A PVPED M’oriento quan... Professional Acadèmic M’ ensenya aaauto M’ ensenya auto El centre El centre orientar-me /fer-me orientar-me /fer-me m’orienta m’orienta autònom autònom La docència La CAD La Tutoria Equips Tutorscapacitar vs instruir L’orientador/a El model pedagògic El model pedagògic Equips docents comunitat vs individualitat és orientador és orientador El model de treball d’equip és El model de treball d’equip és AAA AAA El model didàctic és El model didàctic és orientador orientador capacitador capacitador (Comunitat de pràctica) (Comunitat de pràctica) (SCAP) (SCAP) Coordinador/a Coordinador/a pedagògic i Orientador/a pedagògic i Orientador/a Lideratge i dinamització Lideratge i dinamització Criteris i iindicadors centre que orienta Criteris indicadors centre que orienta 23 PEC PEC
  24. 24. Mirada organitzativa del centre orientador Mira da o rgan i t za tiva 24
  25. 25. Objectius generals de la visió orientadora1. Proporcionar als centres la visió pedagògica global, integradora i d’equip de l’orientació educativa 25
  26. 26. 2. Creació d’un grup impulsor que, juntament amb l’equip directiu, dinamitzi l’orientació educativa i la converteixi en eix vertebredor del Projecte Educatiu de Centre 26
  27. 27. 3. Planificar la transferència del curs a partir d’un lideratge compartit entre de les direccions i un grup impulsor del claustre per engegar un pla d’acció de millora. 27
  28. 28. TransferènciaProjecte de definició i materialització de l’orientacióeducativa en el nostre centreAjudar els centres a dissenyar,implementar i avaluar un pla d’acció demillora.Creació d’un equip impulsor format pelcoordinador/a pedagògic, el professionalde l’orientació educativa i un professor-tutor que dinamitzi i coordini aquestprojecte 28
  29. 29. Imatges compartides 29

  ×