Gestió econòmica centre educatiu Gestió econòmica dels  Centres Educatius   (Baix Llobregat)          15 de d...
Gestió econòmica centre educatiuLEC: Títol VII . De l’autonomia dels centres educatiusTemporalització de la gestió    ...
Gestió econòmica centre educatiuServeis prestats als alumnes i a les famílies               Serveis  Cent...
Gestió econòmica centre educatiu Gestióeconòmica                       Adapta la sevadel centre  ...
Gestió econòmica centre educatiu       Àmbit Generalitat de Catalunya(derogada)              (derogat)...
Gestió econòmica centre educatiu NORMATIVA REGULADORA DE LAGESTIÓ ECONÒMICA DELS CENTRES    EDUCATIUS PÚBLICS  (Anteri...
Gestió econòmica centre educatiuNormativa estatal que regula i estableix l’autonomia de la gestió      econòmica d’un...
Gestió econòmica centre educatiu       Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)    ActualArticle 120....
Gestió econòmica centre educatiuArticle 123. Projecte de gestió dels centres públics.1. Els centres públics que imparteixi...
Gestió econòmica centre educatiuLA GESTIÓ ECONÒMICA DELS CENTRESEDUCATIUS PÚBLICS EN L’ÀMBIT DE LA  GENERALITAT DE CATAL...
Gestió econòmica centre educatiu             Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educacióTítol VII De l’autonom...
Gestió econòmica centre educatiuArticle 103. Exercici de l’autonomia dels centres públics de la Generalitat de Catalunya e...
Gestió econòmica centre educatiu4. Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de ...
Gestió econòmica centre educatiuTítol XII. Del finançament del sistema educatiuArticle 197. Principis específics per a la ...
Gestió econòmica centre educatiuDecret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiusArticle 2. Àmbit d’aplica...
Gestió econòmica centre educatiuDecret 155/2010, de 3 de novembre, de la direcció dels centres educatiuspúblics i del pers...
Gestió econòmica centre educatiuNormativa vigent anterior a la Llei d’educació de Catalunya  Decret 235/1989, de 12 de s...
Gestió econòmica centre educatiu                       Utilització responsable pel centre   Auton...
Gestió econòmica centre educatiuLa LEC amplia les competències del director  en extensió:— l’art. 142 LEC inclou 26 apart...
Gestió econòmica centre educatiuCompetències del director/a en relació amb la gestió econòmica delcentre: Executar el pre...
Gestió econòmica centre educatiuFuncions del secretari/ària en relació amb la gestió econòmica del centre:        ...
Gestió econòmica centre educatiu                   Contractació personal       Departament d’Ens...
Gestió econòmica centre educatiuPrincipis bàsics d’actuació per a la gestió dels recursos públics    Transparència   ...
Gestió econòmica centre educatiuPrincipis que regeixen la gestió econòmica dels centres(Article 51 Decret d’autonomia)  ...
Gestió econòmica centre educatiuEl pressupostDocument que recull de manera sistemàtica i quantificada totes les despeses q...
Gestió econòmica centre educatiuEstructura pressupostària    Estat de despeses: comprèn,               ...
Exemple de pressupost            27
Exemple de pressupost            28
Exemple de pressupost            29
Gestió econòmica centre educatiu Origen dels recursos econòmics           Document justificatiuAssignacions amb...
Gestió econòmica centre educatiu  Recursos addicionals                Recursos destinats al finançament d...
Gestió econòmica centre educatiuElaboració: El pressupost ha de considerar totes les activitats del centre i tots els ingr...
Gestió econòmica centre educatiuComptabilitat d’un centre públic                      Resolució Secr...
Gestió econòmica centre educatiu                           Llibres comptablesLlibre diari d’ope...
Gestió econòmica centre educatiuQuestions comptables que cal remarcarConciliació bancària (extractes comptes corrents i ll...
Gestió econòmica centre educatiuComptes bancaris del centreContractes amb les entitats bancàries   Titularitat     ...
Gestió econòmica centre educatiuPagament a proveïdors  Domiciliació bancària  Xec bancari  Transferència  Efectiu ...
Gestió econòmica centre educatiuPagaments al personal del centre  Impediment legal  Exemple: compra de material didàct...
Gestió econòmica centre educatiuSeguiment d’un apunt corresponent a un ingrés (aportacióordinària, subvenció AMPA)  Comu...
Gestió econòmica centre educatiuSingularitats de la gestió econòmica  Contractes  Cantina/Menjador  Lloguers/renting...
Gestió econòmica centre educatiuContractacióContractes existents i vigents: conèixer les condicions i durada  Serveis: l...
Gestió econòmica centre educatiuMenjador escolar            Decret 160/1996 de 14 de maig (servei escolar de me...
Gestió econòmica centre educatiuLloguers i rentingsLloguers  Extensió temporal: any natural renovable  Vigència: lliga...
Gestió econòmica centre educatiuLloguer d’instal·lacions  Cal tenir en compte el decret d’ús públic de les instal·lacion...
Gestió econòmica centre educatiuObligacions tributàriesIVA   Grava l’adquisició de béns i serveis pel consumidor   L...
Gestió econòmica centre educatiuDeclaració anual d’operacions amb tercers  La declaració anual d’operacions amb tercers ...
Gestió econòmica centre educatiuRelleu en la direcció del centre        (Document 1/2005 Subdirecció general Inspe...
Gestió econòmica centre educatiuPrincipis bàsics d’actuació per a la gestió dels recursos públics  Transparència    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Conferència gestió econòmica baix llobregat

1,186 views
1,016 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
150
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conferència gestió econòmica baix llobregat

 1. 1. Gestió econòmica centre educatiu Gestió econòmica dels Centres Educatius (Baix Llobregat) 15 de desembre de 2011 1
 2. 2. Gestió econòmica centre educatiuLEC: Títol VII . De l’autonomia dels centres educatiusTemporalització de la gestió Àmbit de l’autonomiaAnual Organitzativa Pedagògica AdministrativaDiària/setmanal EconòmicaQualsevol incidència en algun dels àmbits té repercussionsimmediates o a mitjà termini en els altres 2
 3. 3. Gestió econòmica centre educatiuServeis prestats als alumnes i a les famílies Serveis Centre Educatius AMPA Activitats extraescolars Àmbit de Atenció logopèdica l’autonomia EAP Organitzativa Extern Menjador escolar Pedagògica Consell Comarcal Transport escolar Administrativa AMPA Acollida matinal Centre Orientació 3
 4. 4. Gestió econòmica centre educatiu Gestióeconòmica Adapta la sevadel centre Organisme públic gestió a la del educatiu sector públic públicUsos i costums: “Farem com s’ha fet fins ara” Autonomia de gestió econòmica (Llei de1988) Professionalització de la direcció: Decret d’autonomia Decret de direcció 4
 5. 5. Gestió econòmica centre educatiu Àmbit Generalitat de Catalunya(derogada) (derogat) RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2006, de la Secretaria General del Departament d’Educació per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos aspectes de la gestió econòmica dels centres públics del Departament d’Educació. 5
 6. 6. Gestió econòmica centre educatiu NORMATIVA REGULADORA DE LAGESTIÓ ECONÒMICA DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS (Anterior a la Llei d’educació de Catalunya) 6
 7. 7. Gestió econòmica centre educatiuNormativa estatal que regula i estableix l’autonomia de la gestió econòmica d’un centre educatiu públic Antecedent Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros públicos y la autonomía de gestión económica de los Centros docentes públicos no universitarios. Ley orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. (Derogada por la Ley 2/2006) Artículo 7. Autonomía en la gestión de los recursos económicos en los centros públicos. 7
 8. 8. Gestió econòmica centre educatiu Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) ActualArticle 120. Disposicions generals. 1. Els centres disposen d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió en el marc de la legislació vigent i en els termes recollits en aquesta Llei i en les normes que la despleguin. 2. Els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de gestió, com també les normes d’organització i funcionament del centre. 3. Les administracions educatives han d’afavorir l’autonomia dels centres de manera que els seus recursos econòmics, materials i humans es puguin adequar als plans de treball i organització que elaborin, una vegada siguin convenientment avaluats i valorats. 4......Article 122. Recursos. 1.... 2. Les administracions educatives poden assignar dotacions més grans de recursos a determinats centres públics o privats concertats per raó dels projectes que ho requereixin o atenent les condicions d’especial necessitat de la població que escolaritzen. 3. Els centres docents públics poden obtenir recursos complementaris, amb l’aprovació prèvia del consell escolar, en els termes que estableixin les administracions educatives, dins els límits que la normativa vigent estableix. Aquests recursos no poden provenir de les activitats portades a terme per les associacions de pares i d’alumnes en compliment dels seus fins i han de ser aplicats a les seves despeses, d’acord amb el que les administracions educatives estableixin. 8
 9. 9. Gestió econòmica centre educatiuArticle 123. Projecte de gestió dels centres públics.1. Els centres públics que imparteixin ensenyaments regulats per aquesta Llei disposen d’autonomia en la seva gestió econòmica d’acord amb la normativa que estableix aquesta Llei i la que determini cada Administració educativa.2. Les administracions educatives poden delegar en els òrgans de govern dels centres públics l’adquisició de béns, contractació d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i amb els límits que fixi la normativa corresponent. L’exercici de l’autonomia dels centres per administrar aquests recursos està sotmès a les disposicions que les administracions educatives estableixin per regular el procés de contractació, de realització i de justificació de la despesa.3. ....4. Els centres públics han d’expressar l’ordenació i la utilització dels seus recursos, tant materials com humans, a través de l’elaboració del seu projecte de gestió, en els termes que regulin les administracions educatives.Article 127. Competències del consell escolar. • . • a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei.Article 132. Competències del director. i) Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències. j) Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives 9
 10. 10. Gestió econòmica centre educatiuLA GESTIÓ ECONÒMICA DELS CENTRESEDUCATIUS PÚBLICS EN L’ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA(Llei d’educació de Catalunya i normativa de desplegament) 10
 11. 11. Gestió econòmica centre educatiu Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educacióTítol VII De l’autonomia dels centres educatiusArticle 90. Finalitat i àmbits de l’autonomia dels centres educatius 1. Els centres educatius disposen dautonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. 2. En exercici de lautonomia dels centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar objectius addicionals i definir les estratègies per a assolir-los, organitzar el centre, determinar els recursos que necessita i definir els procediments per a aplicar el projecte educatiu. 3. Lautonomia dels centres sorienta a assegurar lequitat i lexcel·lència de lactivitat educativa.Article 99. Autonomia de gestió 1. La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre i lautonomia comprèn, amb les limitacions aplicables en cada cas: a) La gestió del professorat, del personal datenció educativa i del personal dadministració i serveis. b) Ladquisició i la contractació de béns i serveis. c) La distribució i lús dels recursos econòmics del centre. d) El manteniment i el millorament de les instal·lacions del centre, en el cas dels centres que imparteixen educació secundària. e) Lobtenció, o lacceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals. 11
 12. 12. Gestió econòmica centre educatiuArticle 103. Exercici de l’autonomia dels centres públics de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestióeconòmica1. La gestió econòmica dels centres públics de la Generalitat sha dajustar als principis deficàcia, deficiència,deconomia i de caixa i pressupost únics. La gestió econòmica sha de sotmetre al principi de pressupost inicial anivellaten la previsió dingressos i despeses i al principi de retiment de comptes.2. Són objecte de la gestió econòmica dels centres: a) Les assignacions als centres amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i, si sescau, les procedents daltres administracions públiques per a atendre despeses derivades de lactivitat dels centres. b) Les quantitats obtingudes per la prestació de serveis gravats per preus públics, quan es determini per reglament. c) Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per lactivitat normal del centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que, dacord amb el que sestableixi per reglament, hagi désser substituït. d) La part que correspon a cada centre dels ingressos derivats de lús de les instal·lacions, els immobles i el material assignats als centres de secundària, i també, dacord amb la reglamentació corresponent, als de primària. e) Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre amb finalitat docent, sens perjudici de les competències en aquesta matèria del departament competent en matèria de finances.3. Els ingressos assignats als centres són de lliure disposició, llevat dels assignats amb caràcter finalista. Els centrespoden incorporar els romanents dels ingressos de lliure disposició al pressupost de lexercici següent. 12
 13. 13. Gestió econòmica centre educatiu4. Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de compromisos de caràcter laboral, que la direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar.5. El Departament assessora les direccions dels centres en lexecució de la gestió econòmica i, conjuntament amb el departament competent en matèria de finances, determina el model comptable, el pla de comptes, els destinataris de la informació comptable, els documents acreditatius de la gestió econòmica i el procediment per a acreditar davant lAdministració laprovació de la liquidació del pressupost anual, sens perjudici de les actuacions posteriors que corresponguin a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, en làmbit de les competències respectivesTítol IX. De la direcció i el govern dels centres educatiusArticle 142. El director o directora 1. El director o directora del centre públic és responsable de lorganització, el funcionament i ladministració del centre, nexerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal ........ 7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a lorganització i la gestió del centre següents: ....... f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments dacord amb el pressupost aprovat. g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per lAdministració educativa i actuar com a òrgan de contractació. .......Article 148. El consell escolar 3. Corresponen al consell escolar les funcions següents: ......... f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. ........ 13
 14. 14. Gestió econòmica centre educatiuTítol XII. Del finançament del sistema educatiuArticle 197. Principis específics per a la gestió dels recursos econòmics del sistema educatiu ......... 4. Per donar compliment al principi de liquiditat, els centres públics de la Generalitat poden contractar operacions de tresoreria per a finançar el dèficit temporal transitori de recursos financers, per un import que no superi els ingressos meritats i pendents de cobrament .........Disposició derogatòria. 1. Es deroguen: c) La Llei 4/1988, del 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. 14
 15. 15. Gestió econòmica centre educatiuDecret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiusArticle 2. Àmbit d’aplicacióArticle 12. Acords de coresponsabilitatArticle 31. Projecte de direcció i exercici de la direcció del centreArticle 33. SecretariaArticle 46. Consell escolar. FuncionamentArticle 47. Consell escolar. Comissions de treballArticle 51. Principis que regeixen la gestió econòmica dels centresArticle 52. El pressupost del centreDisposició addicional setena. Documents i procediments en la gestió econòmica dels centres públics de la GeneralitatDisposició transitòria tercera. Adequació de la documentació i els procediments en matèria de gestió econòmica dels centres públics de la GeneralitatDisposició derogatòria. Punt 3 15
 16. 16. Gestió econòmica centre educatiuDecret 155/2010, de 3 de novembre, de la direcció dels centres educatiuspúblics i del personal directiu professional docentArticle 3. Funcions i atribucionsArticle 9. Funcions específiques en matèria de gestióArticle 33. Indicadors i criteris generals per a l’avaluació 16
 17. 17. Gestió econòmica centre educatiuNormativa vigent anterior a la Llei d’educació de Catalunya Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per a dur a termel’autonomia de gestió econòmica dels centres públics no universitaris del departamentd’Ensenyament Article 4. Execució del pressupostEl director del centre ha dexecutar els acords del consell escolar, autoritzar les despeses, ordenar elspagaments i fer les contractacions necessàries per al manteniment, els serveis i els subministraments dacordamb el pressupost del centre i amb les limitacions que assenyala larticle 1 daquest Decret. Quedenexplícitament excloses del seu àmbit de gestió, dacord amb la normativa aplicable, les contractacions depersonal docent i no docent i els serveis que el centre estigui obligat a oferir amb els seus propis mitjans, comtambé, en el cas densenyament primari, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centreque corresponguin a lajuntament, dacord amb larticle 52 del Decret 193/1967, de 2 de febrer, text refós de laLlei dEnsenyament Primari, llevat que aquell hagi fet transferència suficient dingressos al centre, per fer fronta la despesa, dacord amb larticle 3.2 de la Llei 4/1988, de gestió econòmica.Correspon al secretari-administrador lordenació, la cura i la custòdia dels llibres i dels arxius que recullin tot elque es deriva de la gestió econòmica, com també de les actes de la Comissió econòmica i nestendrà lescertificacions pertinents.El consell escolar del centre, mitjançant la seva Comissió econòmica, farà el seguiment sistemàtic delexecució del pressupost, i comprovarà laplicació donada als recursos totals del centre fent-ne constar enacta la corresponent aprovació. Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del decret 235/1989 Resolució de 19 d’abril de 2006, de la Secretaria General del departament d’Educació perla qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos aspectes de lagestió econòmica dels centres públics del departament d’Educació. 17
 18. 18. Gestió econòmica centre educatiu Utilització responsable pel centre Autonomia en la gestió dels recursos econòmics ≈ de tots aquells recursos necessaris per funcionar, amb la finalitat d’aconseguir els objectius previstos Autonomia de gestió Dotar el centre econòmica de la flexibilitat necessària perrespondre millor Eficàcia ena la diversitat de situacions i a l’ús delsl’evolució de les fons públics demandes Instrument al servei de la educatives que millora de la qualitat de es plantegen l’educació 18
 19. 19. Gestió econòmica centre educatiuLa LEC amplia les competències del director en extensió:— l’art. 142 LEC inclou 26 apartats de competències de les direccions— als decrets d’autonomia i de direccions hi ha 28 competències del director en matèria degestió de personal en intensitat:sobretot en l’àmbit de la gestió de recursos:— nomenaments, en comptes de propostes;— resolucions, en comptes d’iniciatives La darrera atribució de competències té una amplitud extraordinària LEC, 142.8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 19
 20. 20. Gestió econòmica centre educatiuCompetències del director/a en relació amb la gestió econòmica delcentre: Executar el pressupost prèviament aprovat pel consell escolar Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. Obrir comptes bancaris i disposar dels fons dipositats Formalitzar contractes, d’obres, serveis i subministraments Contractar operacions de tresoreria Obtenir i acceptar recursos econòmics i materials addicionals Gestionar el manteniment del centre i la millora de les instal·lacions Tenir cura de la correcta gestió comptable del centre 20
 21. 21. Gestió econòmica centre educatiuFuncions del secretari/ària en relació amb la gestió econòmica del centre: Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiusArticle 33 Secretaria2 Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes al’article 147.4 de la Llei 12/2009 i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestióeconòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acordamb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.Funcions del secretari/ària explicites en la normativa derogada (Reglaments orgànics)► Elaborar el projecte de pressupost.► Obrir i mantenir comptes bancaris juntament amb el director.► Controlar la caixa de diners en efectiu.► Controlar i preparar la documentació relativa als contractes d’obres, serveis i subministraments.► Dur a terme la comptabilitat del centre i custodiar la documentació relativa: suport informàtic, llibres comptables 21
 22. 22. Gestió econòmica centre educatiu Contractació personal Departament d’Ensenyament Centre públic Servei menjador Gestió empresa externaDecret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatiusArticle 52 El pressupost del centre1. El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes lesdespeses a què fa referència larticle 103.2 de la Llei deducació, amb el benentès que quedenexplícitament excloses de làmbit de gestió econòmica del centre, dacord amb la normativaaplicable, les contractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, elsserveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a lajuntament.Tampoc no sinclou en làmbit de la gestió econòmica del centre la gestió econòmica del serveide menjador, si nhi ha, que es regeix per normativa específica. 22
 23. 23. Gestió econòmica centre educatiuPrincipis bàsics d’actuació per a la gestió dels recursos públics Transparència Fiabilitat Control socialEines per a la gestió econòmica El pressupost La comptabilitat 23
 24. 24. Gestió econòmica centre educatiuPrincipis que regeixen la gestió econòmica dels centres(Article 51 Decret d’autonomia) Eficàcia: Capacitat per assolir els objectius fixats Caixa única: Tots els ingressos i pagaments han de centralitzar-se Eficiència: que els objectius en una tresoreria única, a la qual s’assoleixin amb el nivell de ha de correspondre la gestió de qualitat i amb el menor cost tots els cabals públics econòmic i despesa de temps Pressupost únic: elaboració i Economia: suficiència i aprovació d’un únic pressupost per adequació estricta dels mitjans exercici. No hi ha pressupostos necessaris per obtenir els complementaris objectius fixats Pressupost inicial anivellat Rendiment de comptes 24
 25. 25. Gestió econòmica centre educatiuEl pressupostDocument que recull de manera sistemàtica i quantificada totes les despeses que una entitatpreveu de fer en un període temporal determinat, juntament amb la previsió dels ingressosque ha d’obtenir per finançar-les.Unicitat: el pressupost ha de ser únic.Totalitat: el pressupost ha de recollir tots els ingressos i totes les despesesPrevisió: s’elabora a l’inici de l’exercici;Anualitat: sempre serà l’any natural (i no el curs escolar).Equilibri: les despeses s’ajusten a la previsió d’ingressos Pressupost del centre educatiu Document de planificació anual, participatiu, transparent i coherent amb la programació anual derivada del projecte educatiu i del projecte de direcció. Ha d’incorporar també els recursos addicionals. 25
 26. 26. Gestió econòmica centre educatiuEstructura pressupostària Estat de despeses: comprèn, Estat d’ingressos: recull les amb la deguda especificació, les previsions de despesa necessàries per atendre el compliment de totes les obligacions = estimacions dels diferents ingressos que es rebran durant l’exerciciClassificacióORGÀNICA (qui gasta) Les despeses s’enumeren de manera que estiguin agrupades totes les corresponents a un centre de cost (els departaments, els laboratoris, la biblioteca, els cicles, administració general...). Els centres de cost són unitats que tenen assignat i gestionen el seu propi pressupost, en funció dels objectius que pretenen assolir.ECONÒMICA (en què es gasta) Permet ordenar les despeses segons la seva naturalesa econòmica i mostra l’objecte de la despesa. Totes les despeses tenen caràcter de compra de béns i serveis, a excepció de l’adquisició de material inventariable, que té el caràcter d’inversió real.FUNCIONAL (amb quina finalitat es gasta) La classificació funcional, o per programes, es fa en funció dels objectius que una unitat de gestió pretén aconseguir. Requereix la definició prèvia d’objectius i l’existència d’indicadors quantitatius que permetin valorar el seu grau d’assoliment. 26
 27. 27. Exemple de pressupost 27
 28. 28. Exemple de pressupost 28
 29. 29. Exemple de pressupost 29
 30. 30. Gestió econòmica centre educatiu Origen dels recursos econòmics Document justificatiuAssignacions amb càrrec als pressupostos de Resolució d’assignació dela Generalitat o d’altres administracions fonsComplementaris a l’escolarització. RebutAportacions voluntàries dels paresAddicionals: Lligats a un objectiu específic del Acord amb el Departament.projecte educatiu o de direcció Acord de coresponsabilitatActivitat del centre FacturaPrestació de serveis gravats amb preu públic RebutÚs social del centre Conveni/FacturaLloguer instal·lacions 30
 31. 31. Gestió econòmica centre educatiu Recursos addicionals Recursos destinats al finançament d’activitats singulars considerades en el projecte educatiu i en el projecte de direcció S’obtenen a partir d’un acord anual amb el Departament d’Ensenyament - Pla d’autonomia de centre - Acord de coresponsabilitat -- .... Finalistes. Només es poden destinar a pagar despeses associades al desenvolupament del pla acordat amb el Departament.No consolidables en el següent pressupost. Romanent de tresoreria afectat a la seva finalitat 31
 32. 32. Gestió econòmica centre educatiuElaboració: El pressupost ha de considerar totes les activitats del centre i tots els ingressos que es generen,així com les despeses associades. Programació anual, projecte educatiu i projecte de direcció.Aprovació: Acta del consell escolar. Abans del 31 de gener.Execució i modificació: Comptabilitat. Ampliació, disminució, transferència o nova subpartida. Comissióeconòmica del consell escolarLiquidació i justificació: Acta del consell escolar. Abans del 31 de març. Tractament dels romanentsAvaluació: Indicadors i conclusions. Ajut per a la previsió del pròxim exercici Eina bàsica per a l’execució del pressupost: La comptabilitat 32
 33. 33. Gestió econòmica centre educatiuComptabilitat d’un centre públic Resolució Secretaria General 19.04.2006 P Meritació: Els fets econòmics han de registrar-se r quan neixen els drets o les obligacions que aquells originen. i n No compensació: Les anotacions comptables es c faran per a cadascun dels fets econòmics i Conciliació bancària: Determinació o justificació p de les eventuals diferències entre els saldos bancaris i i les anotacions comptables s Documentació: Arxiu sistemàtic dels documents que generen drets (ingressos) o obligacions (despeses) 33
 34. 34. Gestió econòmica centre educatiu Llibres comptablesLlibre diari d’operacions Llibre diari d’operacions Llibre de comptes bancaris Llibre de comptes bancaris Llibre de caixa Llibre de caixa Llibre general de despeses Llibre general de despeses Llibre de rendes públiques. Llibre de rendes públiques. Compte general de despeses Compte general de despeses Compte general de rendes públiques Compte general de rendes públiques 34
 35. 35. Gestió econòmica centre educatiuQuestions comptables que cal remarcarConciliació bancària (extractes comptes corrents i llibres de comptes) Comprovació de l’import del saldo del llibre de comptes corrents amb l’extracte bancariArqueig de caixa (efectiu i llibre de caixa) Saldo real de tresoreria comparat amb el saldo teòric, resultant de les anotacions en els llibres comptables i comptes bancaris.Extractes Consultables per internet No és el llibre de la comptabilitatLlibre de caixa: Els ingressos i les despeses, de difícil comptabilització, també s’han de documentar Tots els diners que entren al centre els tenim pressupostats i comptabilitzats? 35
 36. 36. Gestió econòmica centre educatiuComptes bancaris del centreContractes amb les entitats bancàries Titularitat Signatures autoritzades Signatures mínimes per disposar de fonsQuants comptes bancaris? Compte del centre Altres comptes: material, sortides, activitats Compte auxiliar i la seva gestió (recaptació individual, traspàs, no efectuar pagaments) Compte del menjadorCaixa de diner en efectiu: Ingressos i despeses. Control. Qui i com es retiren diners? Amb quina finalitat? Fotocòpies fetes pels alumnes. Taxa 36
 37. 37. Gestió econòmica centre educatiuPagament a proveïdors Domiciliació bancària Xec bancari Transferència Efectiu Targeta de crèditXecs bancaris Signatura conjunta, no indistinta Mai custodiar xecs signats en blanc Xecs al portador Xecs nominatius Xecs barratsPagaments mitjançant xecs bancaris i/o transferència bancària Com assegurem que el destinatari dels diners és el nostre proveïdor? El rebut Efectivitat de la transferència: 2 contrasenyes Constància documental del pagament: fotocòpia del xec, impressió del document justificatiu de la transferència. 37
 38. 38. Gestió econòmica centre educatiuPagaments al personal del centre Impediment legal Exemple: compra de material didàctic pel centre feta amb la targeta de crèdit d’un professor, pagada posteriorment pel centre amb xec nominatiuDietes Autoritzades i aprovades pel consell escolar. En una sortida o desplaçament amb alumnes el professor/a pot percebre una retribució per anar a dinar. Quantitat fixada pel consell escolar Justificada: amb tiquet o diligència del director/a. Per compensar despeses de desplaçaments cal una correcta documentació del fet que ho justifiqui. No es compensen, des del centre, els desplaçaments per activitats de formació 38
 39. 39. Gestió econòmica centre educatiuSeguiment d’un apunt corresponent a un ingrés (aportacióordinària, subvenció AMPA) Comunicació Assabentat Registre als llibres corresponents ArxiuSeguiment d’un apunt comptable corresponent a una despesa(factura d’electricitat, compra de llibres, entrades al museu x) Factura Registre als llibres corresponents Autorització de la despesa Rebut/documentació que justifica el pagament Registre als llibres corresponents ArxiuSi jo vinc al vostre centre i vull veure l’apunt comptable de... Podré fer-ho? Els ingressos, el traspàs de fons entre comptes corrents, la factura (museu, autocar, xec), es trobarà documentat? Trobareu ràpidament la factura a l’arxiu del centre? S’ha posat la diligència de l’ordre de pagament i té el seguiment del pagament del taló?. 39
 40. 40. Gestió econòmica centre educatiuSingularitats de la gestió econòmica Contractes Cantina/Menjador Lloguers/rentings Lloguer d’instal·lacions 40
 41. 41. Gestió econòmica centre educatiuContractacióContractes existents i vigents: conèixer les condicions i durada Serveis: llum, aigua, gas, telèfon, etc Manteniment d’aparells: ascensor, equipaments informàtics i multimèdia, extintors, etc.. Neteja Productes bancaris Empresa de transports (document: Contracte transport de menors)Nova contractació Llei de contractes. Límits Procediment 41
 42. 42. Gestió econòmica centre educatiuMenjador escolar Decret 160/1996 de 14 de maig (servei escolar de menjador centres públics)Gestió externa: AMPA, Consell Comarcal, etcGestió pròpia: Independent de la gestió econòmica del centre. Consell escolar aprova pressupost Comptes corrents diferenciats Liquidació i rendició de comptes al consell escolar del centre. No es poden efectuar traspassos entre el compte del menjador i els comptes dels centres.Cantina escolar Adjudicació/contractació Possible compensació econòmica (cànon) acordada pel consell escolar Preus establerts pel consell escolar a partir de la proposta de l’adjudicatari 42
 43. 43. Gestió econòmica centre educatiuLloguers i rentingsLloguers Extensió temporal: any natural renovable Vigència: lligada a l’existència de pressupostLloguer amb opció de compra de durada superior a l’any natural Irregularitat, ja que comprometem despeses de pressupostos posteriors Les despeses pluriennals només les aprova el govern 43
 44. 44. Gestió econòmica centre educatiuLloguer d’instal·lacions Cal tenir en compte el decret d’ús públic de les instal·lacions Cal fer un conveni Cal incorporar-ho al pressupost i a la comptabilitat del centre 44
 45. 45. Gestió econòmica centre educatiuObligacions tributàriesIVA Grava l’adquisició de béns i serveis pel consumidor L’educació és una activitat exempta de la tributació de l’IVA. Tot i això, alguns ingressos del centre donaran lloc a l’emissió de factures, les quals hauran d’incloure l’IVA cobrat pel centre Les possibles factures de caràcter habitual emeses pel centre Els ingressos derivats de la cessió d’ús d’instal·lacions, d’immobles i de material del centre La venda de l’excedent d’energia solar Declaració trimestral d’IVA (Document 300) i Declaració resum anual (model 390)IRPF Qualsevol pagament que es realitzi a una persona física exercint una activitat de tipus professional (per exemple un conferenciant), està sotmès a la retenció en concepte d’IRPF. Liquidació trimestral (model 110). Única per a cada entitat obligada a retenir o a ingressar a compte (liquidació amb imprès o per via telemàtica) Resum anual de retencions i ingressos a compte (model 190) 45
 46. 46. Gestió econòmica centre educatiuDeclaració anual d’operacions amb tercers La declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) és obligatòria per a totes les empreses privades i organismes públics que en cada exercici anual hagin efectuat operacions amb tercers —normalment proveïdors— per un import, acumulat per a cadascun d’aquests proveïdors, superior a 3.005,06 euros, que inclourà l’IVA. Termini establert :de l’1 al 31 de març de l’any següent. Cal relacionar tots els proveïdors que superin el límit anual de facturació. Declaració únicament informativa i no comporta cap despesa per al centre educatiu, que es pot dur a terme mitjançant paper imprès o per via telemàtica. Si el centre no presenta les declaracions corresponents serà requerit, i pot ser multat, per l’Agència Tributària. 46
 47. 47. Gestió econòmica centre educatiuRelleu en la direcció del centre (Document 1/2005 Subdirecció general Inspecció de Serveis)Equip sortint Liquidació de pressupost a 30 de juny o data de relleu Diligències en els llibres comptables Lliurament de la documentació bàsica: contractes de subministraments, serveis, manteniments periòdics, comptes bancaris, etc.. Convenis específics Usuaris i contrasenyes per a l’accés a la banca electrònica. Claus de la caixa fortaEquip entrant Diligències en els llibres comptables Amb Amb Renovació de signatures acord desacord Acta del relleu en la direcció Informació al consell escolar. Servei Territorial 47
 48. 48. Gestió econòmica centre educatiuPrincipis bàsics d’actuació per a la gestió dels recursos públics Transparència Fiabilitat Control socialEn relació amb el pressupost Transparència Planificació Control socialEn relació amb la comptabilitat Transparència Fiabilitat Rigor 48

×