Curs bàsic de mesuraments
acústics
Eduard Puig Solé, epuigs@gencat.cat
Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústi...
2
Augment de la sensibilitat de la
població vers el soroll
Curs bàsic de mesuraments acústics
3
En el darrer informe anual del Síndic de Greuges (2012), les queixes de
caire ambiental, predominen les relacionades amb...
El soroll és un fenomen físic, pressió acústica (Pacústica = Ptotal – Patmosfèrica)
Mesurat en Pascals
transmissió
EMISSIÓ...
0,00002 P 0 dB
0,0002 P 20 dB
0,002 P 40 dB
0,02 P 60 dB
0,2 P 80 dB
2 P 100 dB
20 P 120 dB
200 P 140 dB
Nivell Pressió So...
6
Curs bàsic de mesuraments acústics
Escala en dB
El paràmetre de mesurament utilitzat és el dB(A).
Aquest s’utilitza ja que la ponderació s’aproxima a la resposta de l’oïd...
1. Suma de:
Lptren= 75 dB(A)
Lpcamió= 75 dB(A)
2. Suma de : Lpactivitat 1= 50 dB(A)
Lpactivitat2= 70 dB(A)
En general:
dB(...
Diferència de
nivell
Canvis
d'energia Percepció del canvi
3 2 Quasi imperceptible
5 3 Clarament perceptible
10 10
La meita...
A més dels canvis de pressió (alt o baix) hi ha altres característiques del
soroll que cal tenir en compte per valorar la ...
És un contaminant que pot afectar la salut, la
comoditat i el benestar de les persones.
És molt subjectiu. Es podria defin...
Efectes auditius
• Efectes fisiològics
• Pèrdua temporal o permanent de la capacitat
auditiva
12
Efectes del soroll
Curs b...
0
10
20
30
40
50
60
70
12,5
20
31,5
50
80
125
200
315
500
800
1250
2000
3150
5000
8000
12500
Hz
dB
Aquest espectre es real...
EUROPA
Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, aprovada el
25/06/2002
ESTAT ESPANYOL
Llei del...
15
Marc normatiu
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
• Decret 245/2005, de 8 de no...
1. Dur a terme les funcions de vigilància, inspecció, control i règim
sancionador de la contaminació acústica de les activ...
8. Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll d’àmbit
municipal.
9. Elaborar i aprovar els plans d’acció en matèri...
18
Llei 16/2002
Article 21 – Ordenances reguladores de la contaminació acústica
1. Correspon als ajuntaments, elaborar i a...
19
Decret 176/2009
Article 3 - Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament és d'aplicació a qualsevol infraestructura de transport,...
20
Decret 176/2009
Alguns dels aspectes més rellevants del Reglament:
• Metodologies de mesura i valors límit pels objecti...
Annexes del Decret 176/2009
21
Curs bàsic de mesuraments acústics
1. Mitjans de transport: viari, ferroviari
2. Mitjans de...
22
Mapa de capacitat acústica
Curs bàsic de mesuraments acústics
23
Mapa de capacitat
acústica
Curs bàsic de mesuraments acústics
24
Mapes de
capacitat acústica
Estat de l’aprovació dels
mapes de capacitat
acústica.
Maig 2013
Curs bàsic de mesuraments ...
El mapa de capacitat acústica ha de ser públic i consultable per la població.
La recomanació és la utilització dels portal...
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h –...
Avaluació:
a) El període d’avaluació és d’un any.
b) El nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(...
A partir dels mesuraments s'obté un un valor LAr = 65,6 dB(A).
Com obtenim el nivell definitiu LAr ?
1. El nivell d’avalua...
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld (7 h – 21 h) Le (21 h - 23 h) Ln (23 h –...
Avaluació
a) El període d’avaluació és d’un dia
b) Avaluació mitjançant mesuraments LAr = LAeq,T
c) Els valors del nivell ...
S’han de dur a terme mesuraments en continu de llarga durada, o
mesuraments de curta durada representatius, entre dilluns ...
El nivell equivalent, és el nivell mig durant un temps T de mesura.
L
T
p
p
dtAeq T
A t
o
t
t
,
( )
log=





∫10
1 ...
LAFmax, que es determina duent a terme mesuraments per a cada tipologia
ferroviària segons l’escenari que s’avalua.
Per de...
20
30
40
50
60
70
80
90
100
11:02:27
11:02:42
11:02:57
11:03:12
11:03:27
11:03:42
11:03:57
11:04:12
11:04:27
11:04:42
11:0...
Exemple gràfic de mesurament
Infraestructura viaria
35
Curs bàsic de mesuraments acústics
a) Condicions meteorològiques representatives de l’indret. El vent ha de ser
inferior a 5 m/s en el punt d’avaluació. Cal ...
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 ...
Avaluació:
a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts
per a l’horari vespre i 120 minuts ...
Es calcula amb:
LAr, i= LAeq,Ti + Kf,i + Kt,i + Ki,i
• En els annexes es descriuen els procediments pel càlcul de les
corr...
Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font
que s’avalua es percep de manera uniforme en ...
Període d’avaluació, T = T1 + T2 + T3 + T4
TEMPS DE MESURA EN CADA FASE
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4











...
Correcció per raó de components de baixes freqüències (Kf), tonals (Kt) i
impulsius (Ki).
Quan en el procés de mesurament ...
a) S’ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font
que s’ha d’avaluar amb les ponderacions freqü...
A cada una de les bandes de terç d’octava compreses entre 20 i 160 Hz, s’ha
de sostreure al nivell mesurat sense ponderar ...
LB és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la diferència
obtinguda a l’apartat anterior és superior a ze...
a) Es fa l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 10.000
Hz.
b) Es calcula la diferència:
Lt = L...
Es determina la presència o absència de components tonals i el valor
del paràmetre de correcció Kt aplicant la taula següe...
Correcció de tons predominants
Es compara el to predominant respecte de les corbes de percepció
Lf = 32,6 dB (banda 200 Hz...
En una determinada fase de soroll de durada Ti segons, en la qual es percep
el soroll impulsiu, es mesura simultàniament e...
Es determinen la presència o l’absència de component impulsiu i el valor del
paràmetre de correcció Ki aplicant la taula s...
a) Condicions meteorològiques representatives de l’indret i la velocitat del
vent a de ser inferior a 5 m/sg. Caldrà asseg...
Ús del local
confrontant
Dependències
Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
Habitatge o ús...
Avaluació
a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts
per a l’horari vespre i 30 minuts pe...
El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5
dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a...
55
Preparació d’un mesurament
Conèixer quin és el problema: focus emissor, transmissió...
Poder caracteritzar bé aquest pr...
56
Realització del mesurament
A l’hora de fer mesures, cal ser metòdics i utilitzar algun full de
seguiment de mesura o ac...
57
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el
període d’avaluació o mitjançant mesuraments representatius...
58
Exemple 1 – bar musical
Registre Leq 1m (dBA).
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
01:34:47
01:48:47
02:02:47
02:16:47
02:30:...
59
Exemple 2 – planta industrial
Mesures Leq 10m dB(A)
60
60,5
61
61,5
62
62,5
63
63,5
64
64,5
65
65,5
66
66,5
67
67,5
68
...
60
Exemple 3 - bar
Curs bàsic de mesuraments acústics
61
Exemple 4 – compressors neveres botiga
Leq 1sg dB(A)
0
10
20
30
40
50
60
70
17/05/201323:46:54
17/05/201323:52:45
17/05...
62
Mesures curtes vs llargues
Mesuraments curts:
Coneixement del comportament de la font de soroll i les fases
d’aquestes ...
63
Situació dels punts
INTERIOR
3 PUNTS – Complir amb els requisits de distàncies.
1 Punt a la cantonada ( V < 75 m3 , S <...
64
Caracterització del soroll residual
Si el resultat de l’avaluació és de COMPLIMENT, no és rellevant el
soroll residual....
65
Correccions (Kf, Kt i Ki)
Les correccions sols caldrà aplicar quan les correccions siguin
imputables a l’activitat.
Per...
Tasques d’oficina
Que hi hagi un període d’avaluació de 16 h (7 a 23 h), o de 180 minuts,
no significa que s’hagi de mesur...
Annex 6 - Emissió de soroll dels vehicles de motor i
ciclomotors
Valor límit: SUMANT 4 dB al nivell de la fitxa d’homologa...
Condicions de l’assaig
1. Comprovar que el motor del vehicle es troba a la temperatura normal de
funcionament i que el com...
Punt de mesuraments-1
69
Curs bàsic de mesuraments acústics
0,5 m de distància al
tub d’escapament
> 0,2 m per damunt
del ...
Punt de mesuraments-2
70
Curs bàsic de mesuraments acústics
0,5 m de distància al
tub d’escapament
> 0,2 m per damunt
del ...
Determinació del nivell d’emissió
El nivell LAFmax s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la
par...
Determinació del nivell d’emissió – condicions de
funcionament del motor
Si es té nivell de referència, el nivell sonor es...
Decret 176/2009
Ordenances
Disposició Transitòria Primera
Ordenances municipals (obligatòries > 5000 habitants)
1. Els aju...
Models d’ordenança municipal
Model A
Model d’ordenança per a tots aquells
municipis que, per la seva
complexitat, necessit...
Ordenança model – exigències d’aïllament
Ús de l’edifici Dependències
Valors límit d’immissió
Ld(8 h – 21 h) Le(21 h – 23 ...
Ordenança model
Classificació d’activitats
Classificació d'activitats Nivells d'immissió dB(A)
Grup I 95 a 100
Grup II 90 ...
Ordenança model
Requeriments d’aïllament al soroll aeri
DnT,A , dB(A)
Horari diürn i vespertí ( 7h i 23h) Horari nocturn (...
Ordenança model
Classificació de les activitats
Grup I entre 95 - 100 dB(A)
Discoteca.
Sales de ball.
Sales de festa amb e...
Ordenança model
Classificació de les activitats
Grup III entre 85 – 89 dB (A)
Activitats de restauració que disposin d’equ...
Activitats a l’aire lliure
Terrasses, fires d’atraccions, mercats,
espantalls acústics, ... han de disposar
d’autorització...
Activitats festives a via pública
Revetlles, festes tradicionals, cercaviles, espectacles musicals i altres
han de disposa...
Un limitador acústic, és un equip, que s'instal·la en la cadena musical, just
entre la taula de mescles i els sistemes d’a...
Ordenança model
Limitadors acústics
83
Curs bàsic de mesuraments acústics
Ordenança model
Limitadors acústics
Requeriments tècnics del limitador enregistrador
Programar els límits d’emissió a l’in...
Ordenances aprovades
85
Granollers
Sabadell
Mollerussa
Barcelona
Vilanova i la Geltrú
Sant Sadurní d’Anoia
Arbúcies
Arenys...
Els equips de mesurament han de
complir amb l’Ordre de 25 de setembre
de 2007, pel qual es regula el control
metrològic. (...
MESURES AMBIENTALS:
• Mesurar condicions ambientals : anemòmetres, termohidrometres.
• Comptadors de vehicles.
• Kits d’ex...
Sonòmetre
Necessitats en funció de l’ús
Quines prestacions es necessiten en un sonòmetre ? Depèn de l’ús
Avaluar activitat...
Equip per a la comprovació del correcte funcionament de sonòmetres,
analitzadors o dosímetres
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
...
Encendre el sonòmetre
Acoblar el calibrador al sonòmetre
Seleccionar la funció LAF
Aplicar la correcció pressió/camp lliur...
Ordre ITC/2845/2007, de 25 de setembre,
per al que es regula el control metrològic de
l’estat dels instruments destinats a...
Més informació a www.gencat.cat/mediamb
Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa
Direcció General...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs bàsic de mesuraments acústics

543 views

Published on

Curs bàsic sobre mesuraments acústics, basats en la legislació d’aplicació a Catalunya: Llei 16/2002 i Decret 176/2009.
Mesura i avaluació de diferents tipologies de font: infraestructures, activitats i veïnatge, nivells d'emissió dels vehicles.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs bàsic de mesuraments acústics

 1. 1. Curs bàsic de mesuraments acústics Eduard Puig Solé, epuigs@gencat.cat Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Direcció General de Qualitat Ambiental Formació: SPPME-CAT Sabadell, 19 de setembre de 2013
 2. 2. 2 Augment de la sensibilitat de la població vers el soroll Curs bàsic de mesuraments acústics
 3. 3. 3 En el darrer informe anual del Síndic de Greuges (2012), les queixes de caire ambiental, predominen les relacionades amb la contaminació acústica. Informe Síndic de Greuges - 2012 Dins d’aquestes, “... no són escasses les queixes per molèsties de sorolls ocasionades per festes, revetlles o concerts organitzats pels ajuntaments o en sales i equipaments municipals que manquen de les condicions d’aïllament adequades.” Curs bàsic de mesuraments acústics
 4. 4. El soroll és un fenomen físic, pressió acústica (Pacústica = Ptotal – Patmosfèrica) Mesurat en Pascals transmissió EMISSIÓ RECEPCIÓ EFECTES Velocitat del so ≈ 345 m/sg 4 Que és el so ? Curs bàsic de mesuraments acústics
 5. 5. 0,00002 P 0 dB 0,0002 P 20 dB 0,002 P 40 dB 0,02 P 60 dB 0,2 P 80 dB 2 P 100 dB 20 P 120 dB 200 P 140 dB Nivell Pressió Sonora = Lp Valors extrems de la Pressió Acústica: 20 micro- pascal - llindar audició 200 Pascal - llindar de dolor ESCALA : 20µPa p log*20=(dB)Lp ef 5 Unitats de mesura del so Curs bàsic de mesuraments acústics
 6. 6. 6 Curs bàsic de mesuraments acústics Escala en dB
 7. 7. El paràmetre de mesurament utilitzat és el dB(A). Aquest s’utilitza ja que la ponderació s’aproxima a la resposta de l’oïda humana. 7 Curs bàsic de mesuraments acústics Ponderacions freqüencials
 8. 8. 1. Suma de: Lptren= 75 dB(A) Lpcamió= 75 dB(A) 2. Suma de : Lpactivitat 1= 50 dB(A) Lpactivitat2= 70 dB(A) En general: dB(A)78)10(1010logLp 7,57,5 T =+= dB(A)70)10(1010logLp 57 T =+= 8 Curs bàsic de mesuraments acústics Operacions amb dB dBLogL nLpLpLp Total )10....1010(10 101010 10 21 +++=
 9. 9. Diferència de nivell Canvis d'energia Percepció del canvi 3 2 Quasi imperceptible 5 3 Clarament perceptible 10 10 La meitat o el doble de percepció 20 100 Molt més fort o dèbil 9 El soroll i la seva percepció Curs bàsic de mesuraments acústics
 10. 10. A més dels canvis de pressió (alt o baix) hi ha altres característiques del soroll que cal tenir en compte per valorar la molèstia. • Màxima sensibilitat a 3-4 Khz • Marge freqüència: 20 Hz a 20.000 Hz • Sensibilitat en funció de la freqüència i del nivell Corbes de igual sonoritat 10 El soroll i la seva percepció Curs bàsic de mesuraments acústics
 11. 11. És un contaminant que pot afectar la salut, la comoditat i el benestar de les persones. És molt subjectiu. Es podria definir el soroll com un so desagradable. O com un so que ens afecta negativament causant una molèstia. Pot incidir i incideix, negativament en la qualitat de vida. D’aquí a la importància que darrerament se li està donant tant pel que fa als mitjans de comunicació, administracions, etc... 11 El soroll i la seva percepció Curs bàsic de mesuraments acústics
 12. 12. Efectes auditius • Efectes fisiològics • Pèrdua temporal o permanent de la capacitat auditiva 12 Efectes del soroll Curs bàsic de mesuraments acústics Efectes no auditius • Efectes fisiològics Afectació de diversos òrgans i sentits del cos: endocrí, cardiovascular, nerviós,.... • Efectes psíquics Canvis de comportament, Insomni. Irritabilitat, dificultat de concentració,....
 13. 13. 0 10 20 30 40 50 60 70 12,5 20 31,5 50 80 125 200 315 500 800 1250 2000 3150 5000 8000 12500 Hz dB Aquest espectre es realitza discretitzant per bandes el nostre espectre audible. 13 Curs bàsic de mesuraments acústics Bandes freqüencials Components tonals (CCTT)
 14. 14. EUROPA Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, aprovada el 25/06/2002 ESTAT ESPANYOL Llei del Ruido 37/2003, de 17 de novembre 2003 Reial Decret 1513/2005 desenvolupa l’avaluació i gestió del soroll ambiental Reial Decret 1367/2007, desenvolupa la Llei del Ruido Reial Decret 1371/2007, desenvolupa el DB-HR (modificat pel RD 1675/2008) CATALUNYA Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, aprovada el 16/06/2002, en vigor el 11/10/2002 Decret 245/2005 fixa criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos Ordenances municipals Normativa sobre contaminació acústica a Catalunya Ordre competencial 14 Curs bàsic de mesuraments acústics
 15. 15. 15 Marc normatiu • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica • Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos • Ordenances municipals (Ordenança Model tipus A i B) Curs bàsic de mesuraments acústics
 16. 16. 1. Dur a terme les funcions de vigilància, inspecció, control i règim sancionador de la contaminació acústica de les activitats, de les relacions de veïnatge i dels vehicles de motor. 2. Controlar la contaminació acústica de les vies urbanes. 3.Autoritzar el treball nocturn a la via pública i la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica, excepte en les obres de les infraestructures de la Generalitat de Catalunya. 4.Elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica. 5.Declarar les zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) en les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable. 6. Declarar les zones acústiques de règim especial (ZARE). 7.Divulgar els objectius de qualitat acústica. Decret 176/2009 Competències de l’Administració local 16 Curs bàsic de mesuraments acústics
 17. 17. 8. Elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll d’àmbit municipal. 9. Elaborar i aprovar els plans d’acció en matèria de contaminació acústica d’àmbit municipal. 10. Elaborar els plans específics de mesures per minimitzar l’impacte acústic. 11. Comprovar que els projectes de noves construccions dins la zona de soroll són compatibles amb els objectius de qualitat acústica que els sigui d’aplicació. Decret 176/2009 Competències de l’Administració local 17 Curs bàsic de mesuraments acústics
 18. 18. 18 Llei 16/2002 Article 21 – Ordenances reguladores de la contaminació acústica 1. Correspon als ajuntaments, elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa. 2. Poden regular aspectes específics com: activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, treballs a la via pública, especialment els relatius a l’arranjament de calçades i voreres, les relacions de veïnatge, instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o refrigeració, activitats de lleure, d’espectacle i recreatives, sistemes d’avís acústic, els treballs de neteja de la via pública i de recollida de residus municipals o la circulació de vehicles de motor, especialment ciclomotors i motocicletes. 3. Les ordenances poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara les activitats festives i culturals, i les que tenen un interès social, sempre que tinguin un cert arrelament. Curs bàsic de mesuraments acústics
 19. 19. 19 Decret 176/2009 Article 3 - Àmbit d’aplicació Aquest Reglament és d'aplicació a qualsevol infraestructura de transport, instal·lació, maquinària, projecte de construcció, comportament, o activitat de caràcter públic o privat, incloses als annexos, a tot el territori de Catalunya susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions. Article 4 - Definicions Activitat: qualsevol activitat industrial, comercial, de serveis, recreativa o espectacle que sigui de titularitat pública o de titularitat privada i les derivades de les relacions de veïnat. Curs bàsic de mesuraments acústics
 20. 20. 20 Decret 176/2009 Alguns dels aspectes més rellevants del Reglament: • Metodologies de mesura i valors límit pels objectius de qualitat, i pels diferents emissors acústics. • Valors exteriors, en funció de les zones de sensibilitat i usos del sol definits en el mapa de capacitat acústica. • Valors interiors, en funció del tipus de dependència i ús de la sala. • Regulació de les zones de soroll. • Eines per a la gestió ambiental del soroll: Mapes estratègics, plans d’acció, plans específics o creació de zones ZARE /ZEPQA. • Creació de les Entitats per a la Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA). • Annexes nous: objectius de qualitat acústica (annex A-exteriors, annex B- interiors). Curs bàsic de mesuraments acústics
 21. 21. Annexes del Decret 176/2009 21 Curs bàsic de mesuraments acústics 1. Mitjans de transport: viari, ferroviari 2. Mitjans de transport aeri 3. Activitats i veïnat a l’ambient exterior 4. Activitats i veïnat a l’ambient interior 5. Instal·lacions de tir 6. Vehicles de motor i motocicletes 7. Vibracions a l’interior dels edificis 8. Mètodes de càlcul i equips de mesurament 9. Aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri 10. Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a les activitats 11. Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a noves infraestructures de transport 12. Indicadors de molèstia global
 22. 22. 22 Mapa de capacitat acústica Curs bàsic de mesuraments acústics
 23. 23. 23 Mapa de capacitat acústica Curs bàsic de mesuraments acústics
 24. 24. 24 Mapes de capacitat acústica Estat de l’aprovació dels mapes de capacitat acústica. Maig 2013 Curs bàsic de mesuraments acústics
 25. 25. El mapa de capacitat acústica ha de ser públic i consultable per la població. La recomanació és la utilització dels portals web dels municipis. Lleida Terrassa Sitges Reus Informació a la població 25 Curs bàsic de mesuraments acústics
 26. 26. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) Ld (7 h – 21 h) Le (21 h – 23 h) Ln (23 h – 7 h) ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) (A1) Espais d’interès natural i altres - - - (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 65 65 55 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments públics - - - Decret 176/2009 Objectius de qualitat acústica del territori i usos del sòl 26 Curs bàsic de mesuraments acústics
 27. 27. Avaluació: a) El període d’avaluació és d’un any. b) El nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A) i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant Compliment: a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex. b) El 97 % de tots els valors diaris no superen en 3 dB(A) els valors fixats en l’annex. Avaluació i compliment dels objectius de qualitat En ambient interior i en ambient exterior 27 Curs bàsic de mesuraments acústics
 28. 28. A partir dels mesuraments s'obté un un valor LAr = 65,6 dB(A). Com obtenim el nivell definitiu LAr ? 1. El nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A): LAr = 65,6 + 0,5 = 66,1 dB(A) 2. S’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. LAr = 66,1 dB(A) →→ LAr = 66 dB(A) Exemple arrodoniment 28 Curs bàsic de mesuraments acústics
 29. 29. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) Ld (7 h – 21 h) Le (21 h - 23 h) Ln (23 h – 7 h) LAFmax* ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 80 (A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 85 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 85 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 65 65 55 85 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 88 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 85 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 90 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 90 Decret 176/2009 Emissors acústics: infraestructures de transport 29 Curs bàsic de mesuraments acústics
 30. 30. Avaluació a) El període d’avaluació és d’un dia b) Avaluació mitjançant mesuraments LAr = LAeq,T c) Els valors del nivell d’avaluació LAr i LAFmax s’han d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. T = 840 m per a l’horari diürn, T = 120 m per a l’horari de vespre i T = 480 m per a l’horari nocturn. Compliment a) Cap valor d’avaluació LAr supera els valors fixats en aquest annex b) La mitjana energètica del valor LAFmax de cada un dels escenaris no supera els valors fixats en aquest annex. Avaluació i compliment de les infraestructures de transport 30 Curs bàsic de mesuraments acústics
 31. 31. S’han de dur a terme mesuraments en continu de llarga durada, o mesuraments de curta durada representatius, entre dilluns i divendres, sempre que no siguin festius ni vigília de festius. El nivell d’avaluació es calcula mitjançant l’expressió: LAr = LAeq T LAeq,T és el nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat A, mesurat durant el període temporal d’avaluació T T = 840 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari de vespre i 480 minuts per a l’horari nocturn. Determinació dels nivells d’immissió 31 Curs bàsic de mesuraments acústics
 32. 32. El nivell equivalent, és el nivell mig durant un temps T de mesura. L T p p dtAeq T A t o t t , ( ) log=      ∫10 1 2 2 1 2 ( )         ⋅= ∑= n i L dAeq TidAeq n L 1 10 , , 10 1 log10 dBLAeq 2,52101010log10 10 53 10 53 10 50 3 1 =                 ++⋅= Trobar el nivell equivalent des següents nivells Lp. Lp1= 50 dBA, Lp2= 53 dBA i Lp3= 53 dBA. Nivell equivalent - Leq 32 Curs bàsic de mesuraments acústics
 33. 33. LAFmax, que es determina duent a terme mesuraments per a cada tipologia ferroviària segons l’escenari que s’avalua. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix. Els valors dels nivells d’avaluació LAr i LAFmax s’han d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i prendre la part sencera com a valor resultant. Determinació dels nivells d’immissió 33 Curs bàsic de mesuraments acústics
 34. 34. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11:02:27 11:02:42 11:02:57 11:03:12 11:03:27 11:03:42 11:03:57 11:04:12 11:04:27 11:04:42 11:04:57 11:05:12 11:05:27 11:05:42 11:05:57 11:06:12 11:06:27 11:06:42 11:06:57 11:07:12 11:07:27 11:07:42 11:07:57 11:08:12 11:08:27 11:08:42 11:08:57 11:09:12 11:09:27 11:09:42 11:09:57 11:10:12 11:10:27 11:10:42 11:10:57 11:11:12 11:11:27 11:11:42 11:11:57 11:12:12 11:12:27 11:12:42 11:12:57 11:13:12 11:13:27 11:13:42 11:13:57 11:14:12 11:14:27 11:14:42 Hora (hh:mm:ss) Leq1s Pas d’un tren LAFmax Nivell residual Exemple gràfic de mesurament Infraestructura ferroviària 34 Curs bàsic de mesuraments acústics
 35. 35. Exemple gràfic de mesurament Infraestructura viaria 35 Curs bàsic de mesuraments acústics
 36. 36. a) Condicions meteorològiques representatives de l’indret. El vent ha de ser inferior a 5 m/s en el punt d’avaluació. Cal usar sempre els equips amb la pantalla paravent i situar-se damunt d’un terra o ferm sec. b) L’emplaçament del mesurament: 1. En edificacions en l’ambient exterior: micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d’ús sensibles al soroll. 2. En altres supòsits, el micròfon ha d’estar entre 1,5 i 4 metres d’altura sobre el nivell del subsòl, i: • A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb dependències d’ús sensible dels receptors. • En zones encara no construïdes, en el pla d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. c) Verificació acústica, abans i després dels mesuraments. Cal emprar un calibrador amb un marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial. Condicions de mesurament 36 Curs bàsic de mesuraments acústics
 37. 37. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA: A (A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 (A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 (A4) Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) (B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents 60 60 50 (B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 60 60 50 (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 60 60 50 ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) (C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 (C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 Decret 176/2009 Emissors acústics: Activitats i veïnatge en ambient exterior 37 Curs bàsic de mesuraments acústics
 38. 38. Avaluació: a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespre i 120 minuts per a l’horari nocturn. b) El nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A) i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. Compliment: a) Cap valor del nivell d’avalució LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera continua o discontinua. b) Cap valor d’avaluació LAr supera els valors fixats en aquest annex. c) El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat de l’Annex A. Avaluació i compliment dels valors límit – annex 3 d’exteriors 38 Curs bàsic de mesuraments acústics
 39. 39. Es calcula amb: LAr, i= LAeq,Ti + Kf,i + Kt,i + Ki,i • En els annexes es descriuen els procediments pel càlcul de les correccions de baixa freqüència (Kf) , components tonals emergents (Kt) i components impulsives (Ki). • S’ha d’eliminar el nivell residual del LAeq. • En cas de tenir més d’una fase de soroll, cal mesurar cada una de les fases, per obtenir el nivell d’avaluació LAr. Avaluació 39 Curs bàsic de mesuraments acústics
 40. 40. Una fase de soroll és el temps en què el nivell de pressió sonora de la font que s’avalua es percep de manera uniforme en el lloc d’immissió, i també els components de baixes freqüències i/o tonals i/o impulsius. El temps en què no funciona la font s’ha de considerar una fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll residual, sense la contribució de la font a avaluar. Període d’avaluació, T = T1 + T2 + T3 + T4 TEMPS DE MESURAMENT EN CADA FASE t Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 T 1 T 2 T 3 T 4 Fases de soroll 40 Curs bàsic de mesuraments acústics
 41. 41. Període d’avaluació, T = T1 + T2 + T3 + T4 TEMPS DE MESURA EN CADA FASE Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4                 ⋅+⋅+⋅+⋅= 10 4 10 3 10 2 10 1 4321 10101010 1 log10 LeqLeqLeqLeq T tttt T Leq 41 Curs bàsic de mesuraments acústics Leq i fases de soroll Leq1 Leq2 Leq3 Leq4
 42. 42. Correcció per raó de components de baixes freqüències (Kf), tonals (Kt) i impulsius (Ki). Quan en el procés de mesurament d’un soroll es percebin components de baixa freqüència, o de tonals emergents, o d’impulsius, o de qualsevol combinació entre components que provinguin de la font a avaluar, s’ha de dur a terme una avaluació detallada del soroll introduint les correccions adequades. El valor màxim de la correcció resultant de la suma Kf + Kt + Ki no ha de ser mai superior a 9 dB. Correccions de nivell 42 Curs bàsic de mesuraments acústics
 43. 43. a) S’ha de mesurar, simultàniament, el nivell de pressió acústica de la font que s’ha d’avaluar amb les ponderacions freqüencials A i C, a partir de les bandes de terç d’octava de 20 a 160 Hz. b) Es calcula la diferència entre els valors obtinguts: Lf = LCeq,Ti 20-160 – LAeq,Ti 20-160 LCeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments considerats vàlids. Si la diferència LCeq – LAeq és menor a 20 dB, es considera que no hi ha components de baixa freqüència significatius. En el cas contrari, s’ha d’avaluar la importància de la baixa freqüència en detall a fi de conèixer la seva contribució. Estudi en detall Components de baixa freqüència 43 Curs bàsic de mesuraments acústics
 44. 44. A cada una de les bandes de terç d’octava compreses entre 20 i 160 Hz, s’ha de sostreure al nivell mesurat sense ponderar el llindar auditiu humà referenciat a la norma ISO 226:2003 (Tf). 17,91604450 22,112551,140 26,510059,531,5 31,58068,725 37,56378,520 Nivell mínim audible Tf dB Banda freqüencial Hz Nivell mínim audible Tf dB Banda freqüencial Hz Estudi en detall de la baixa freqüència 44 Curs bàsic de mesuraments acústics
 45. 45. LB és el resultat de la suma energètica de les bandes en què la diferència obtinguda a l’apartat anterior és superior a zero. Es determina la presència o absència de components de baixa freqüència i el valor del paràmetre de correcció Kf aplicant la taula següent: 6 dBLB > 35 dB 3 dB25 dB ≤ LB ≤35 dB 0 dBLB < 25 dB KfLB en dB Correcció de baixa freqüència 45 Curs bàsic de mesuraments acústics
 46. 46. a) Es fa l’anàlisi espectral del soroll en bandes d’1/3 d’octava entre 20 i 10.000 Hz. b) Es calcula la diferència: Lt = Lf – Ls On Lf és el nivell de pressió acústica de la banda f, que conté el to emergent Ls és la mitjana aritmètica dels nivells de la banda situada immediatament per sobre i per sota de f Lf i Ls són el resultat de la mitjana energètica de tres mesuraments considerats vàlids. ∆f = 1/3 oct. Lf _ Ls Components tonals emergents 46 Curs bàsic de mesuraments acústics
 47. 47. Es determina la presència o absència de components tonals i el valor del paràmetre de correcció Kt aplicant la taula següent: Forta: 6Si Lt > 5 Neta: 3Si 3 ≤ Lt ≤ 5 Nul·la: 0Si Lt < 3 De 500 a 10.000 Hz Forta: 6Si Lt > 8 Neta: 3Si 5 ≤ Lt ≤ 8 Nul·la: 0Si Lt < 5 De 160 a 400 Hz Forta: 6Si Lt > 15 Neta: 3Si 8 ≤ Lt ≤ 15 Nul·la: 0Si Lt < 8 De 20 a 125 Hz Component tonal Kt en dBLt en dB Banda de freqüència en 1/3 d’octava Components tonals emergents 47 Curs bàsic de mesuraments acústics
 48. 48. Correcció de tons predominants Es compara el to predominant respecte de les corbes de percepció Lf = 32,6 dB (banda 200 Hz) Ls = 23,9 dB (suma aritmètica de les bandes de 160 i 250 Hz) Lt = Lf – Ls = 32,6 – 23,9 dB = 8,7 dB: TONAL FORT 48 Curs bàsic de mesuraments acústics
 49. 49. En una determinada fase de soroll de durada Ti segons, en la qual es percep el soroll impulsiu, es mesura simultàniament el nivell de pressió acústica contínua equivalent ponderat A, LAeq,Ti, i la constant temporal d’impuls I, LAleq,Ti. Es calcula la diferència entre els valors obtinguts: Li = LAleq,Ti – LAeq,Ti LAIeq,Ti i LAeq,Ti són el resultat de la mitjana energètica dels tres mesuraments considerats vàlids. LAIeq,Ti Ti LAeq,Ti Components impulsius 49 Curs bàsic de mesuraments acústics
 50. 50. Es determinen la presència o l’absència de component impulsiu i el valor del paràmetre de correcció Ki aplicant la taula següent: Forta: 6Si Li > 6 Neta: 3Si 3 ≤ Li ≤ 6 Nul·la: 0Si Li < 3 Component impulsiu Ki en dBLi en dB Correcció per components impulsius 50 Curs bàsic de mesuraments acústics
 51. 51. a) Condicions meteorològiques representatives de l’indret i la velocitat del vent a de ser inferior a 5 m/sg. Caldrà assegurar-ho !!! b) Situació del punt de mesurament: En edificacions, al mig de la finestra en dependències d’ús sensibles al soroll. A peu de carrer entre 0,5 i 2 metres de façanes amb dependències d’ús sensible dels receptors. Possibilitat d’aplicar correccions per reflexions de façana. Les zones encara no construïdes, en el pla d’emplaçament de la façana més exposada al soroll. c) Abans i després de cada mesurament,s’ha de verificar el correcte funcionament de la cadena del mesurament mitjançant un calibrador sonor, i garantir un marge de desviació no superior a 0,5 dB. Condicions de mesurament 51 Curs bàsic de mesuraments acústics
 52. 52. Ús del local confrontant Dependències Valors límit d’immissió Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) Habitatge o ús residencial Sales d’estar 35 35 30 Dormitoris 30 30 25 * * Administratiu i d’oficines Despatxos professionals 35 35 35 Oficines * 40 40 40 Hospitalari Zones d’estada 40 40 30 Dormitoris 35 35 25 * * Educatiu o cultural Aules 35 35 35 Sales de lectura, d’audició i exposició 30 30 30 (*) Excepte en zones industrials (**) Per a les activitats existents el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A) Decret 176/2009 Emissors acústics: Activitats i veïnatge en ambient interior 52 Curs bàsic de mesuraments acústics
 53. 53. Avaluació a) El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespre i 30 minuts per a l’horari nocturn. b) El nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A) i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. Compliment: a) Cap valor del nivell d’avalució LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera continua o discontinua. b) Cap valor d’avaluació LAr supera els valors fixats en aquest annex. Avaluació i compliment dels valors límit – annex 4 d’interiors 53 Curs bàsic de mesuraments acústics
 54. 54. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. Els mesuraments s’han de fer en dependències d’ús sensibles al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o d’altres dependències assimilables), que s’han de mantenir totalment tancades durant el mesurament. En cas de presència de sons greus i en sales petites (menys de 75 m3), almenys un dels mesuraments s’ha de prendre en una cantonada, a una distància de 0,5 m de les parets adjacents i a l’alçada d’on es produeixi el nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m. En el moment dels mesuraments, només l’operador/a, o com a màxim una altra persona, poden ésser presents a la dependència on hi ha la immissió del soroll. Si l’habitació és buida, sense mobiliari, i no té cap tractament absorbent al sostre, cal sostreure 3 dB(A) als nivells mesurats. Condicions de mesurament 54 Curs bàsic de mesuraments acústics
 55. 55. 55 Preparació d’un mesurament Conèixer quin és el problema: focus emissor, transmissió... Poder caracteritzar bé aquest problema: Horari funcionament. Aleatori, continu o periòdic. Percepció components baixa freqüència, tonals o impulsius ? Distingir fases de soroll. Cal mesurar en cada una de les fases ? Una vegada tenim aquesta informació, es pot decidir quan es mesurarà i per quant temps, quants punts – PLA DE MOSTREIG IMPORTANT saber que s’ha d’anar a mesurar !!! Curs bàsic de mesuraments acústics
 56. 56. 56 Realització del mesurament A l’hora de fer mesures, cal ser metòdics i utilitzar algun full de seguiment de mesura o acta d’inspecció. En aquest full ha de figurar la situació, horari, equips, dades acústiques i no acústiques importants. Curs bàsic de mesuraments acústics
 57. 57. 57 Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant mesuraments representatius de cada fase de soroll. Avaluació immissió exterior: • DIA: 180 m • VESPRE: 120 m • NIT: 120 m Avaluació immissió interior: • DIA: 180 m • VESPRE: 120 m • NIT: 30 m Mostreig Tipus activitat Tipus de font Nº fases Duració de fons Tipus entorn Soroll residual Curs bàsic de mesuraments acústics
 58. 58. 58 Exemple 1 – bar musical Registre Leq 1m (dBA). 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 01:34:47 01:48:47 02:02:47 02:16:47 02:30:47 02:44:47 02:58:47 03:12:47 03:26:47 03:40:47 03:54:47 04:08:47 04:22:47 04:36:47 04:50:47 05:04:47 05:18:47 05:32:47 05:46:47 06:00:47 06:14:47 06:28:47 06:42:47 06:56:47 07:10:47 07:24:47 07:38:47 07:52:47 08:06:47 08:20:47 08:34:47 08:48:47 09:02:47 09:16:47 09:30:47 09:44:47 09:58:47 10:12:47 Hora (hh:mm:ss) Nivell Leq (dBA) L90 (dB) Curs bàsic de mesuraments acústics
 59. 59. 59 Exemple 2 – planta industrial Mesures Leq 10m dB(A) 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 18:22:08 18:52:08 19:22:08 19:52:08 20:22:08 20:52:08 21:22:08 21:52:08 22:22:08 22:52:08 23:22:08 23:52:08 00:22:08 00:52:08 01:22:08 01:52:08 02:22:08 02:52:08 03:22:08 03:52:08 04:22:08 04:52:08 05:22:08 05:52:08 06:22:08 06:52:08 07:22:08 07:52:08 08:22:08 08:52:08 09:22:08 09:52:08 10:22:08 10:52:08 Hora Nivell(dBA) Leq(dBA) L90(dBA) L10(dBA) Leq nit =64,6 dBA Leq dia =65,2 dBA Curs bàsic de mesuraments acústics
 60. 60. 60 Exemple 3 - bar Curs bàsic de mesuraments acústics
 61. 61. 61 Exemple 4 – compressors neveres botiga Leq 1sg dB(A) 0 10 20 30 40 50 60 70 17/05/201323:46:54 17/05/201323:52:45 17/05/201323:58:36 18/05/20130:04:27 18/05/20130:10:18 18/05/20130:16:09 18/05/20130:22:00 18/05/20130:27:51 18/05/20130:33:42 18/05/20130:39:33 18/05/20130:45:24 18/05/20130:51:15 18/05/20130:57:06 18/05/20131:02:57 18/05/20131:08:48 18/05/20131:14:39 18/05/20131:20:30 18/05/20131:26:21 18/05/20131:32:12 18/05/20131:38:03 18/05/20131:43:54 18/05/20131:49:45 18/05/20131:55:36 18/05/20132:01:27 18/05/20132:07:18 18/05/20132:13:09 18/05/20132:19:00 18/05/20132:24:51 18/05/20132:30:42 18/05/20132:36:33 18/05/20132:42:24 18/05/20132:48:15 18/05/20132:54:06 18/05/20132:59:57 18/05/20133:05:48 18/05/20133:11:39 18/05/20133:17:30 18/05/20133:23:21 18/05/20133:29:12 18/05/20133:35:03 18/05/20133:40:54 18/05/20133:46:45 18/05/20133:52:36 18/05/20133:58:27 18/05/20134:04:18 18/05/20134:10:09 Hora Nivell Curs bàsic de mesuraments acústics
 62. 62. 62 Mesures curtes vs llargues Mesuraments curts: Coneixement del comportament de la font de soroll i les fases d’aquestes (mesures en el període - fase més desfavorable) Fonts de soroll de tipus continu / cíclic. Fonts de soroll variable (temps de mesuraments més llargs). Entorns (fons amb certa estabilitat). Mesuraments llargs: Funcionament variable i/o aleatori amb un desconeixement de les fases de soroll. Nivell residual alt i variable. Més dades Necessitat de fer un processat Temps Curs bàsic de mesuraments acústics
 63. 63. 63 Situació dels punts INTERIOR 3 PUNTS – Complir amb els requisits de distàncies. 1 Punt a la cantonada ( V < 75 m3 , S < 27 m2). Alçada punt ? I si es realitza una mesura de llarga durada ? Compte en situar el punt !! Possibilitat de corregir per sales buides (3 dB) EXTERIOR 3 Mesures – Mateix punt Centre de la finestra, amb aquesta oberta de bat a bat (Es recomana mesurar-ho) I si es realitza una mesura de llarga durada ? Possibilitat de corregir per l’efecte de les reflexions (3 dB) P1 P2 P3 1,5 m 1 m 0,5 m 0,5 m 1 m 1,5 m Curs bàsic de mesuraments acústics
 64. 64. 64 Caracterització del soroll residual Si el resultat de l’avaluació és de COMPLIMENT, no és rellevant el soroll residual. Si el resultat de l’avaluació és de NO COMPLIMENT , potser que tampoc sigui rellevant si la superació és alta o hi ha correccions positives. En el cas de NO COMPLIMENT, i superacions petites (>0 i <3), és quan cal afinar en la mesura i caracterització del soroll residual, ja que pot afectar al resultat de l’avaluació. ( )10/,10/ , 1010log10 residLAeqLAeq corAeqL −= És important mesurar de manera precisa el soroll residual ? Depèn !!! Curs bàsic de mesuraments acústics
 65. 65. 65 Correccions (Kf, Kt i Ki) Les correccions sols caldrà aplicar quan les correccions siguin imputables a l’activitat. Per comprovar-ho es poden superposar els espectres: En cas de correccions positives, caldrà calcular les correccions pel soroll residual. Curs bàsic de mesuraments acústics
 66. 66. Tasques d’oficina Que hi hagi un període d’avaluació de 16 h (7 a 23 h), o de 180 minuts, no significa que s’hagi de mesurar durant tot aquest temps; el que cal és tenir informació representativa de les fases de soroll d’aquesta font durant aquests períodes d’avaluació. Amb l’ajuda d’un full de càlcul, o programari, es realitzarà el processament de les dades (per exemple, NIVAVAL). Finalment, s’elaborarà l’informe tècnic del mesurament, seguint criteris com ara: IT-102 de l’Oficina d’Acreditació ISO 1996-2 66 Curs bàsic de mesuraments acústics www.gencat.cat/mediamb/
 67. 67. Annex 6 - Emissió de soroll dels vehicles de motor i ciclomotors Valor límit: SUMANT 4 dB al nivell de la fitxa d’homologació, corresponent a l’assaig amb vehicle aturat. Si no hi ha aquesta dada en la fitxa d’homologació o placa bastidor, la Inspecció Tècnica de Vehicles, serà l’encarregada de facilitar-la o determinar-la. 67 Curs bàsic de mesuraments acústics Per ciclomotors, si no hi ha dada en la fitxa d’homologació, el nivell d’emissió sonora, és de 87 dB(A).
 68. 68. Condicions de l’assaig 1. Comprovar que el motor del vehicle es troba a la temperatura normal de funcionament i que el comandament de la caixa de canvi es troba en punt mort. 2. S’accelerà progressivament el motor fins a assolir el règim de referència, en r.p.m., que figura a la fitxa d’homologació o a la targeta d’inspecció tècnica. Un cop assolit aquest punt s’ha de deixar de sobte, l’accelerador a la posició de ralentí (ajuda d’un tacòmetre extern). 3. El nivell sonor s’ha de mesurar durant el període de funcionament en què el règim del motor es troba estabilitzat i durant tot el període de desacceleració. Condicions de l’indret de mesurament: • Zona amb el terra dur (no absorbent) • Sense superfícies reflectants, com a mínim, a tres metres del voltant del vehicle. • El nivell de soroll residual < 10 dB(A) per sota 68 Curs bàsic de mesuraments acústics
 69. 69. Punt de mesuraments-1 69 Curs bàsic de mesuraments acústics 0,5 m de distància al tub d’escapament > 0,2 m per damunt del terra Orientació a un angle de 45º amb el pla vertical a la direcció de sortida dels gasos
 70. 70. Punt de mesuraments-2 70 Curs bàsic de mesuraments acústics 0,5 m de distància al tub d’escapament > 0,2 m per damunt del terra Orientació a un angle de 45º amb el pla vertical a la direcció de sortida dels gasos
 71. 71. Determinació del nivell d’emissió El nivell LAFmax s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la part sencera com a valor resultant. S’ha de realitzar, com a mínim, tres mesuraments, i es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems és menor o igual a 3 dB(A) El nivell d’emissió resultant, LAFmax , és el valor més alt dels tres mesuraments. 71 Curs bàsic de mesuraments acústics En el supòsit que es superi el valor límit, s’ha de procedir a una segona sèrie de mesures (si quatre dels sis valors no superen, el nivell sonor del vehicle és el tercer dels sis valor en ordre decreixent).
 72. 72. Determinació del nivell d’emissió – condicions de funcionament del motor Si es té nivell de referència, el nivell sonor es mesurarà a les revolucions que indica la fitxa/placa. Si no es tenen les revolucions del motor: 1) En ciclomotors i motocicletes amb S < 5000 rpm es farà la mesura a ¾ del règim de gir que dona la potència màxima (S) 2) En motocicletes amb S > 5000 rpm es farà la mesura a ½ del règim de gir que dona la potència màxima (S) 72 Curs bàsic de mesuraments acústics Anesdor té una publicació a la web, amb taules de referència per assaigs a vehicle parat. www.anesdor.com
 73. 73. Decret 176/2009 Ordenances Disposició Transitòria Primera Ordenances municipals (obligatòries > 5000 habitants) 1. Els ajuntaments que, a l’entrada en vigor del Reglament, disposin d’ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d’adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. 2. El departament competent en matèria de contaminació acústica ha de prestar als ajuntaments que ho sol·licitin el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l’elaboració de les ordenances. 3. Mentre no es produeixi l’adaptació de les ordenances prevista en l’apartat primer, són d’aplicació directa les exigències i els paràmetres establerts en el Reglament, sempre que aquests siguin superiors als continguts a les ordenances. 73 Curs bàsic de mesuraments acústics
 74. 74. Models d’ordenança municipal Model A Model d’ordenança per a tots aquells municipis que, per la seva complexitat, necessiten regular, de manera àmplia, la contaminació acústica. Model B Model d’ordenança per a tots aquells municipis que no tenen excessius problemes relacionats amb la contaminació acústica. 74 Curs bàsic de mesuraments acústics
 75. 75. Ordenança model – exigències d’aïllament Ús de l’edifici Dependències Valors límit d’immissió Ld(8 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 8 h) Habitatge o ús residencial Sales d’estar 45 45 35 Dormitoris 40 40 30 Ús hospitalari Zones d’estada 45 45 35 Dormitoris 40 40 30 Ús educatiu o cultural Aules 40 40 40 Sales de lectura 35 35 35 75 Curs bàsic de mesuraments acústics
 76. 76. Ordenança model Classificació d’activitats Classificació d'activitats Nivells d'immissió dB(A) Grup I 95 a 100 Grup II 90 a 94 Grup III 85 a 89 Grup IV ≤ 84 Nivell d’immissió: el nivell sonor màxim, LAeq,60s que es genera dins de l’activitat, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s’ha de mesurar a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor i amb tots els serveis a ple rendiment. Annex 8. Aïllament acústic. Annex 10. Requeriments tècnics dels limitadors enregistradors Annex 11. Classificació de les activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte 76 Curs bàsic de mesuraments acústics
 77. 77. Ordenança model Requeriments d’aïllament al soroll aeri DnT,A , dB(A) Horari diürn i vespertí ( 7h i 23h) Horari nocturn (23h i 7h) Grup I 72 77 Grup II 66 71 Grup III 61 66 Grup IV 56 61 (S’indiquen els valors mínims. En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar serà el necessari per garantir a l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit d’immissió en el receptor) S’admet una tolerància de 3 dB(A) 77 Curs bàsic de mesuraments acústics
 78. 78. Ordenança model Classificació de les activitats Grup I entre 95 - 100 dB(A) Discoteca. Sales de ball. Sales de festa amb espectacle. Karaokes. Restaurants musicals amb música produïda en directe. ....... Grup II entre 90 – 94 dB(A) Bars musicals. Restaurants musicals sense música produïda en directe. Jocs i apostes, recreatius i esportius. Tallers de reparació de motos i cotxes . ……. 78 Curs bàsic de mesuraments acústics
 79. 79. Ordenança model Classificació de les activitats Grup III entre 85 – 89 dB (A) Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font. Botigues de pa i pastisseria amb obrador. Impremtes, copisteries i similars. Tallers de confecció i similars. …… Grup IV inferior o igual a 84 dB(A) Activitats de restauració que no disposin d’un sistema de reproducció de so. Activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font. Local de pràctiques psicofísiques no esportives. Comerços alimentaris especialistes i polivalents alimentaris. ……. 79 Curs bàsic de mesuraments acústics
 80. 80. Activitats a l’aire lliure Terrasses, fires d’atraccions, mercats, espantalls acústics, ... han de disposar d’autorització municipal. Terrasses d’ús públic, instal·lació d’elements acústics, actuacions en viu o megafonia han de disposar d’autorització municipal. Envelats i discoteques a l ‘aire lliure han de disposar de limitador. 80 Curs bàsic de mesuraments acústics
 81. 81. Activitats festives a via pública Revetlles, festes tradicionals, cercaviles, espectacles musicals i altres han de disposar d’autorització municipal, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència de sorolls. Activitats públiques amb sistemes electroamplificats, no poden superar els 100 dB(A) [LAeq 60sg] en la zona de públic i els 80 dB(A) [LAeq 30 m] a la façana més exposada. L’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-enregistrador o altres mecanismes. 81 Curs bàsic de mesuraments acústics
 82. 82. Un limitador acústic, és un equip, que s'instal·la en la cadena musical, just entre la taula de mescles i els sistemes d’amplificació-altaveus. Ordenança model Limitadors acústics La finalitat d’un limitador acústic, és el de limitar el valor d’emissió de l’equip musical. Un limitador no ha de substituir mai, un bon condicionament del local. 82 Curs bàsic de mesuraments acústics
 83. 83. Ordenança model Limitadors acústics 83 Curs bàsic de mesuraments acústics
 84. 84. Ordenança model Limitadors acústics Requeriments tècnics del limitador enregistrador Programar els límits d’emissió a l’interior de l’activitat, i la immissió a al receptor o a l’exterior de l’activitat per als diferents períodes horaris. Disposar d’un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local per la detecció de possibles manipulacions. Verificable. Programar horaris d’emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d’inici i hora d’acabament), i introduir horaris extraordinaris. Restriccions d’accés als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas). Emmagatzemar dades històriques Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. Memòria per un mes. 84 Curs bàsic de mesuraments acústics
 85. 85. Ordenances aprovades 85 Granollers Sabadell Mollerussa Barcelona Vilanova i la Geltrú Sant Sadurní d’Anoia Arbúcies Arenys de Mar Cabrils Castellbisbal Cervera Esplugues de Llobregat Flix Fogars de la Selva Hostalric La Tallada Moncada i Reixac Òdena Sant Feliu de Buixalleu Sant Just Desvern Sant Vicenç de Montalt Santa Coloma de Cervelló Santa Perpetua de Mogoda Badalona ..... Curs bàsic de mesuraments acústics
 86. 86. Els equips de mesurament han de complir amb l’Ordre de 25 de setembre de 2007, pel qual es regula el control metrològic. (ORDEN ITC/2845/2007) Els sonòmetres i calibradors han de complir els requisits establerts en aquesta Ordre, per als de tipus 1. Instruments verificats anualment al LGAI o entitat reconeguda. En cas de necessitar filtres d’octava o 1/3 d’octava, aquests han de complir amb la UNE-EN 61260. Decret 176/2009 Instruments de mesurament 86 Curs bàsic de mesuraments acústics
 87. 87. MESURES AMBIENTALS: • Mesurar condicions ambientals : anemòmetres, termohidrometres. • Comptadors de vehicles. • Kits d’exteriors. MESURES QUALITAT EDIFICACIÓ: Generadors de soroll (rosa, impacte) MESURES EMISSIÓ VEHICLES : Tacòmetre En general: cables allargadors, cables passaportes, trípodes, esponja antivent, alimentadors, bateries Equips auxiliars / accessoris 87 Curs bàsic de mesuraments acústics
 88. 88. Sonòmetre Necessitats en funció de l’ús Quines prestacions es necessiten en un sonòmetre ? Depèn de l’ús Avaluar activitats: Mesurament simultani ponderacions LAeq i LCeq, Mesurament simultani ponderacions LAieq i LAeq, filtres en 1/3 d’octava (important que sigui en temps real). Opcional (pot ser interessant): registre automàtic de dades i registre d’àudio. Avaluar infraestructures i objectius de qualitat: Sonòmetre integrador Opcional: mesurament simultani ponderacions LAeq i LCeq, Mesurament simultani ponderacions LAieq i LAeq, filtres en 1/3 d’octava i registre automàtic de dades. Avaluar l’emissió dels vehicles: Sonòmetre bàsic– facilitat ús i robust (nivells instantanis). 88 Curs bàsic de mesuraments acústics
 89. 89. Equip per a la comprovació del correcte funcionament de sonòmetres, analitzadors o dosímetres CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: Calibrador sonor tipus 1 UNE-EN 20942 Freqüència: 1 kHz ± 1,5% (vàlid per a tots els filtres de ponderació A, B, C, D, Z) Alguns incorporen de nivells de Pressió sonora: 94 dB i 104 dB Calibrador sonor Característiques 89 Curs bàsic de mesuraments acústics
 90. 90. Encendre el sonòmetre Acoblar el calibrador al sonòmetre Seleccionar la funció LAF Aplicar la correcció pressió/camp lliure al nivell generat pel calibrador ( 94 – 0,1 = 93,9 dB) Verificar que el nivell mesurat pel sonòmetre estigui dins el marge recomanat pel fabricant (93,9 ± 0,5 dB) Si el procés de verificació no és correcte: - Comprovar correcte situació sonòmetre- calibrador - Revisar estat bateries del calibrador,... Si el procés de verificació continua sent incorrecte, cal contactar amb el fabricant Calibrador Procediment de verificació de l’equip 90 Curs bàsic de mesuraments acústics
 91. 91. Ordre ITC/2845/2007, de 25 de setembre, per al que es regula el control metrològic de l’estat dels instruments destinats a mesurar so audible i dels calibradors acústics. Fases de control: Aprovació de model Verificació primitiva Verificació periòdica Verificació després de reparació o modificació Aparells als que aplica: Sonòmetres /sonòmetres integradors Dosímetres Calibradors sonors Metrologia legal 91 Curs bàsic de mesuraments acústics
 92. 92. Més informació a www.gencat.cat/mediamb Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa Direcció General de Qualitat Ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat Gràcies per la vostra atenció Curs bàsic de mesuraments acústics 92

×