Tunavor nyuter

1,586 views
1,312 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tunavor nyuter

 1. 1. Թունավորնյութեր<br />
 2. 2. Թունավորքիմիականմիացություններ, նախատեսվածենռազմականգործողություններիժամանակհակարակորդիկենդանիուժըվնասելուհամար: Թունավորնյութերըօրգանիզմենթափանցումշնչառականօրգանների, մաշկի, լորձաթաղանթի և մարսողականուղիներիմիջով: <br />
 3. 3. Թունավորնյութերնօժտվածենֆիզիկական և քիմիականորոշակիկոմպլեքսհատկություններով: <br />Արտադրությունըհիմնված է պարզեղանակներովմատչելի և էժանհումքիցթունավորնյութերստանալուվրա: <br />
 4. 4. Թունավորնյութերըառաջինըկիրառել է Գերմանիան 1914-1918-ի համաշխարհայինպատերազմիժամանակ: <br />Պատերազմիընթացքումկիրառվեց 50-ից ավելթունավորմիացություններ: Առավելարդյունավետենֆոսգենը, դիֆոսգենը, քլորպիկրինը, իպրիտը, դիֆենիլքլորարսինը և դիֆենիլցիանարսինը: <br />
 5. 5. Պատերազմողբոլորպետությունները 1914-1918-ին արտադրեցին 150 հզ. տ թունավորնյութեր, որից 125 հզ.տօգտագործվեց: <br />Պատերազմիցհետոբազմաթիվփորձերարվեցինքիմիական և բակտերիոլոգիականմիջոցներիկրիառումնարգելելուհամար: <br />Այդմիջոցներիգործածումարգելողառաջինմիջազգային-իրավականակտըԺնևիարձանագրությունն է (1925):<br />
 6. 6. 50-ական թթ. սկզբինկապիտալւստականերկրներումսինթեզվեցիառավելթունավոր ՖԹՆ` ֆոսֆորիլթիոխոլիններ, իսկվերջում` պսիխոտոմիմետիկներգործությաննյութեր, որոնց 0,1 մգ/լ խտությունըմարդկանցմոտառաջանում է հոգեկանխանգարումներ: <br />Այսխմբիներկայացուցիչներնենլիզերգինաթթվիդիէթիլամիդը և դիֆենիլօքսիքացախաթթվիքինուկլեդիլէսթերը: <br />
 7. 7. Թունավորնյութերիմարտականհատկություններըորոշվումեննրանցթունավորելուունակությամբ: <br />Թունավորնյութերիխիստդասակարգումըդժվար է: Ներկայումսմեծնշանակություն է ձեռքբերելֆիզիոլոգիական և տակտիկականդասակարգումը:<br />
 8. 8. Թունավորում<br />Օրգանիզմիախտաբանականվիճակ, առաջանում է թույներիազդեցությանհետևանքով և ուղեկցվումօրգանիզմիֆունկցիաների և ներքինմիջավայրիկայունությանխանգարումներով: <br />
 9. 9. Լինումենսուր և քրոնիկականթունավորումներ: <br />Սուրթունավորումըթույնիզանգվածայինդոզայիանմիջականազդեցությանհետևանք է: <br />Քրոնիկականթունավորումըառաջանում է թույնիփոքրդոզայիերկարատևազդեցությունից (արտադրականթունավորումներ): <br />
 10. 10. Թունավորմանառաջացմանպայմաններցկախվածտարբերումենարտադրական , կենցաղային և դեղորայքայինթունավորումներ:<br />Թունավորմանայսկամայնձևիհաճախականությունըկախված է սեզոնից, աշխարհագրականտեղանքից, որոշդեղանյութերիչափիցավելիօգտագործումից և այլն : <br />
 11. 11. Կենցաղումամենատարածվածթունավորումըլինում է քնաբերդեղանյութերց , ֆոսֆորօրգանականթունաքիմիկատներից, նարկոտիկներից, գազից և որոշսննդամթերքներից, արտադրությանմեջ` կապարից, դնդիկից, ածխածնիենթոքսիդից և այլն: <br />
 12. 12. Թունավորմանտեղականախտանշաններըպայմանավորվածենմաշկի, շնչառականուղիների, ստամոքսի և բարակաղիքներիլորձաթաղանթներիվրաթույնիանմիջականազդեցությամբ: <br />Թույնըարյանմեջներծծվելիսառաջանումենռեզորբտիվախտանշաններ, որոնքկախվածենկենսականկարևորօրգանների (լյարդ, երիկամներ և այլն), արյան, կենտրոնական և ծայրամասայիննյարդայինհամակարգերիախտահարմանաստիճանից: <br />
 13. 13. Բուժումը.<br />Սուրթունավորմանդեպքումարտակարգշտապբժշկականմիջոցառումներ.<br />ստամոքսիլվացում<br />արհեստականփսխումներիառաջացում<br />լուծողականներ<br />շնչառությանկանգիուսրտիգործունեությանխանգարմանդեպքում`<br />արհեստականշնչառություն,<br />սրտիմերսում (մասաժ): <br />
 14. 14. Ստացիոնարպայմաններում` արագացվածդիուրեցիմեթոդի, իսկորոշդեպքում «արհեստականերիկամ» ապարատիկիրառում (թույներըշրջանարվողարյունիցարագհեռացնելունպատակով): <br />Կարխարգելումը. աշխատանքիհիգենիայիկանոններիպահպանում, կենցաղայինթունավորումիցխուսափելունպատակով` ծխնելույզների , գազօջախներիսարքինությանհսկողություն: <br />
 15. 15. Գյուղատնտեսականկենդանիներիթունավորումներըառաջանումենբուժմանժամանակօգտագործվողքիմիականնյութերից (արսեն, պղնձարջասպ, հեքսաքլորան, քլորոֆոս, մետաֆոս և այլն), թունավորնյութերպարունակողբույսերիցուկերերից (սուդանախոտ, լյուպին, սևմորմ, արջնդեղ, քուսպ, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ և այլն) և թունավորկենդանիներիխայթումից (օձ, սարդ և այլն): <br />
 16. 16. Գործնականումհաճախհանդիպումենկերայինթունավորումներ: <br />Թունավորմանժամանակկենդանիներիմոտնկատվում է թքահոսություն, փսխում, լույծ, նախաստամոքսիկամաղիքնեիփքանք, արյունամիզություն, դեղնախտ, սրտի, թոքերիգործունեությանխախտում, այտուց, նյարդայինընդանուր և տեղայիննշաններ, բարդություններդեպքում` մահ:<br />
 17. 17. Ախտորոշվում է դժվարությամբ. <br />հաշվիենառնվումկլինիկական, ախտաբանա-անատոմիականնշանները, անամնեզիտվյալները, կերի, ջրիարտաթորանքիքիմիականհետազոտությանարդյունքները: <br />
 18. 18. Բուժումը. ստամոքս-աղիքայինուղիներիլվացում, թույներըչեզոքացնող, ներծծումըկանխողնյութերիօգտագործում, սրտայինմիջոցներ և այլն:<br />Մորթվածկենդանումիսըօգտագործելի է, եթելաբարատորհետազոտությամբմսեղիքումթույնչիհայտնաբերված, հակառակդեպքումամբողջմսեղիքնուտիլացվում է:<br />
 19. 19. Նյութըպատրաստեցին`<br />ՆելլիԱլավերդյանը<br />ՄարիամԵնգիբարյանը<br />ԱրաքսյաԶուլալյանը<br />ԼիլիթԳրիգորյանը<br />10-4 դասարան<br />

×