Antarneri nshanakutyun@
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,815
On Slideshare
1,815
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Անտառներինշանակությունը
 • 2. Անտառըերկրագնդիմակերևույթիմաս է, որըծածկված է ծառերով։
  Ներկայումսանտառներըզբաղեցնումենմոտ 38 միլլիոն կմ²՝ ցամաքիմակերեսի 30% (ամողջմակերևույթի 9.4%)։
  Այդանտառայինգոտուկեսըպատկանում է արևադարձայինանտառներին, մեկքարորդըտեղակայված է հյուսիսայինկիսագնդում։
 • 3. Անտառներիդասակարգումը
  Կախվածտեղից, անտառներիտարիքից,
  նրանցտեսակից՝ գոյությունունեն
  անտառներիմիքանիդասակարգումներ։
  Կախվածաշխարհագրականլայնությունից, տարբերումեն.
 • 4. 1.Թաց արևադարձայինանտառներ (սելվա, գիլեա, ջունգլիներ)՝ հասարակածայինմշտադալարանտառներ, ունենֆլորայի և ֆաունայիմեծտեսականի։ Մեծհարկայնությունըմիայնփոքրքանակությամբլույս է թույլտալիսներթափանցելներքինհարկեր։ Բոլորարևադարձայինանտառներիկեսիցավելինարդենոչնչացված է։ ԴասականօրինակկարողենլինելԱմազոնիայի, Հնդկաստանի և Կոնգոգետիավազանիջունգլիները։
 • 5. 2.Կաատինգա՝ չորտերևաթափվողարևադարձայինանտառներ (երաշտիժամանակտերևաթափենլինում)։
 • 6. 3. Ավստրալիայիէվկալիպտիանտառներ՝ մշտադալարմերձարևադարձայինանտառներ։
 • 7. 4.Տերևաթափվող անտառներ (լայնատերև և մանրատերև). Հիմնականումգտնվումենհյուսիսայինկիսագնդում։ Շնորհիվլույսիթափանցման՝ կյանքըներքինհարկերումավելիակտիվ է։
 • 8. 5. Տայգա՝ փշատերևանտառ, ամենատարածվածն է։ Ներառում է Սիբիրի,Կանադայի, Սկանդինավիայի, և Ալյասկայիանտառների 50%-իցավելին։ ՀարավայինԱմերիկայումգոյությունունեննաևառաուկարիայինպուրակներ։ Ֆլորանհիմնականումներկայացված է մշտադալարփշատերևանտառներով և բույսերով։
 • 9. 6. Խառըանտառներ՝ անտառներ, որոնցումաճումենինչպեստերևային, այնպեսէլփշատերևծառեր։ Տարածված է գրեթեողջԿենտրոնական և ԱրևմտյանԵվրոպայում։
 • 10. Շրջակամիջավայրի և անտառիփոխազդեցությունը
 • 11. Անտառըփոխազդում է շրջակամիջավայրիհետևյալբաղադրիչներիհետ՝
  1.Արևային էներգիա. Անտառայինգոյությանհիմնականաղբյուրներից է։ Շնորհիվարևիէներգիայի՝ անտառնիրագործում է ֆոտոսինթեզիգործառույթը։
  2.Հիդրոսֆերա. Անտառնանմիջականորենմասնակցում է բնությանմեջջրիշրջապտույտի և այդպիսովփոխազդում է հիդրոսֆերայիհետ։
 • 12. 3.Մթնոլորտը.Անտառը մասնակցում է բնությանմեջթթվածնիշրջապտույտինամենաակտիվկերպով։ Շնորհիվանտառիհսկայականծավալի՝ մեծազդեցությունունիերկրիմթնոլորտիգազաբաղադրությանվրա։
  4.Կենդանական աշխարհ. անտառըբազմաթիվկենդանիներիբնակությանմիջավայրն է։ Կենդանիներնիրենցհերթինանտառումսանիտարիդերենկատարում։
 • 13. 5.Մարդ. անտառըհսկայականնշանակությունունիմարդուառողջության և կենսագործունեությանհամար։ Մարդկանցկենսագործունեություննիրհերթինազդում է անտառիվրա։
  6.Լիտոսֆերա.Լիտոսֆերայի վերինշերտերիկազմությունըկապված է համապատասխանտեղերումանտառիաճելուհետ։
 • 14. Անտառինշանակությունըմարդուկենսագործունեությանհամար
 • 15. ՀնումՌուսիայումասումէին. «Անտառիմոտապրել, նշանակում է սովածչլինել. Անտառըթագավորիցհարուստ է։ Անտառըոչմիայնգայլին, այլնաևմարդուն է կուշտկերակրում։» Կարելի է առանձնացնելտնտեսականնպատակներովանտառիօգտագործմանհետևյալհիմնականուղղությունները։
 • 16. Սննդիաղբյուր (սնկեր, հատապտուղներ, գազաններ, թռչուններ, մեղր),
  Էներգիայիաղբյուր (փայտ),
  Արտադրությանհումք (թղթիարտադրություն),
  Բնականգործընթացներիկագավորիչ (անտառատնկումներքամահարությունիցհողըպաշտպանելուհամար)
 • 17. Անտառինշանակությունըմարդուառողջությանհամար
  Անտառնմեծսանիտարահիգիենիկ և բուժիչնշանակությունունի։ Բնականանտառներիօդումկաավելիքան 300 անունտարատեսակքիմիականմիացությունների։ Անտառներնակտիվորենվերափոխումենմթնոլորտայինաղտոտվածությունները, հատկապեսգազանմանները։
 • 18. Առավելթթվայնացնողունակություններնունենփշատերևանտառները (գիհի, եղևնի, սոճի), ինչպեսնաևկեչու և լորենուորոշտեսակներ։ Անտառնակտիվորենկլանում է արտադրականաղտոտվածությունները, հատկապեսփոշինուածխաջրածինները։
 • 19. Անտառը (հատկապեսփշատերև) արտադրում է ֆիտոնցիդներ՝ բակտերիցիդ (մանրեասպան) հատկություններովօժտվածնյութեր։ Ֆիտոնցիդներըսպանումենախտածինմանրեները։ Որոշակիչափաբաժիններովդրանքբարերարազդեցությունունեննյարդայինհամակարգիվրա, ուժեղացնումենաղեստամոքսայինտրակտիշարժողական և արտադրողականֆունկցիան, նպաստումեննյութափոխանակությանլավացմանը և խթանումենսրտիաշխատանքը։
 • 20. Դրանցիցշատերըինֆեկցիոնհիվանդությանհարուցիչներիթշնամիներնեն, բայցեթեքիչեն։ Բարդուբողբոջների, անտոնովյանխնձորների, էվկալիպտիֆիտոնցիդներըոչնչացնողազդեցությունունենգրիպիվիրուսիվրա։ Սենյակբերվածեղևնիիճյուղըտասանգամքչացնում է մանրեներիքանակություննօդում, հատկապեսկապույտհազի և դիֆտերիայի։ Կաղնուտերևներըոչնչացնումենորովայնայինտիֆի և դիզինտերիայիբակտերիաները։
 • 21. Նյութըպատրաստեցին`
  ՄարիամԵնգիբարյանը
  ՆելլիԱլավերդյանը
  ԶուլալյանԱրաքսյա
  ԳրիգորյանԼիլիթ
  10-4 դասարան