Aghmuk,dzayn

553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aghmuk,dzayn

 1. 1. ՁԱՅՆ ԵՎ ԱՂՄՈՒԿ<br />
 2. 2. Ձայն<br />Լայնիմաստով` առանձգականմիջավայրիմասնիկներիտատանողականշարժում, որըալիքներիձևովտարածվում է գազերում, հեղուկներումկամպինդմարմիններում: <br />
 3. 3. Նեղիմաստով` մարդու և կենդանիներիլսողությանապարատովընկալվողերևույթ: <br />Մարդնընդունակ է լսելու 16 -իցմինչև 20000 <br />հցհաճախականությանձայն: <br />
 4. 4. Ձայնիաղբյուրկարողենծառայելճնշմանտեղայինփոփոխությունկամմեխանիկականլարումառաջբերողերևույթները, ինչպեսնաևմիջավայրիսահմանափակծավալիտատանումները (օրինակ, փողայիներաժշտականգործիքներում):<br />
 5. 5. Իբրևձայնիաղբյուրկիրառվումենբարձրախոսիդիֆուզորը, հեռախոսիմեմբրանը, պիեզոէլեկտրականկամմագնիսաստրիկցիոննյութերցպատրաստվածթիթեղներնուձողերը, էլեկտրաձայնայինփոխակերպիչները և այլն: <br />Մեքենաներնումեխանիզմներն, գազի և ջրիշիթերըաղմուկիաղբյուրեն:<br />
 6. 6. Տատանողականբարդհամակարգ է նաևմարդու և կենդանիներիձայնայինապարատը: <br />Ձայնիընդունիչըծառայում է ձայնայինէներգիանընդունելու և այլտեսակներիփոխակերպելուհամար: <br />
 7. 7. Ձայնիընդունիչենմարդու և կենդանիներիլսողությանապարատը, տեխնիկայում` միկրոֆոնը, հիդրոֆոնը, գեոֆոնը և այլն: Ընդունիչիհատուկտեսակ է ռադիոմետրը:<br />
 8. 8. Ձայնիտարածումըկարող է ուղեկցվելալիքներինհատուկերևույթներով (անդրադարձում, կլանում, բեկունություն, դիսպերսիա և այլն):<br />Ձայնայինալիքներինշանակությունը, հետևաբար և ուսումնասիրումը, որովզբաղվում է ձայնագիտությունը, շատկարևոր է ինֆորմացիայիհաղորդման, ազդանշմանավելիկատարյալհամակարգերմշակելու, ավելիհնչեղերաժշտականգործիքներստեղծելուհամար: <br />
 9. 9. Ձայնըստորջրյակապի և լոկացիայիմիակհնարավորմիջոցն է: <br />Ձայնըմարդու, ձայնայինապարատիմիջոցովարտաբերվողտարբերբարձրությամբ, ուժգնությամբուտեմբրերովհնչյուններիհամախումբ է: <br />Ձևավորվում է աստիճանաբար (երբեմն` թռիչքաձև), օրգանիզմի (կենտրոնականնյարդային և ներզատիչհամակարգերի) զարգացմանըզուգընթաց: <br />
 10. 10. Նորածիններիձայնիբարձրություննուտեմբրընույննեն, ուժգնությունը` տարբեր: <br />Տարիքիհետընդլայնվում է ձայնածավալնըստուժգնությանուբարձրության, ձևավորվումտեմբրը: <br />
 11. 11. Ձայնըկտրուկփոփոխվում է(ձայնիբեկումկամմուտացիա) սեռականհասունացմանշրջանում (11-12-ից մինչև 18-19 տարեկան) և տևում 5-6 ամսիցմինչև 2-3 և նույնիսկ 5 տարի. տղաներիկոկորդիչափերնաճումենմոտ 1,5 անգամ, աղջիկներինը` 1/3-ով, նկատվում է ձայնալարերիգերարյունություն, խոսելիսձայնայինապարատիհոգնածությունը և առանցպատճառիձայնիխռպոտում: <br />
 12. 12. Ձայնայինապարատիցանկացածմասիախտաբանականփոփոխությունից և հաճախ` կոկորդաբորբիցառաջանումենձայնիֆունկցիաներիխանգարումներ: <br />
 13. 13. Ձայնըկենդանիների, բնորոշ է բազմաթիվմիջատներին, ձկներին, անպոչերկկենցաղներին, որոշսողուններին (գեկոններ, քամելեոններ, կոկորդիլոսներ և այլն), համարյաբոլորթռչուններինուկաթնասուններին: <br />
 14. 14. Լայնիմաստովկենդանիներիձայներինենվերագրվումբոլորայնհնչյունայինռեակցիաները, որոնքարձակվումենոչմիայննրանցձայնայինապարատի, այլևձկներիլողափամփուշտի, լողակների, թռչուններիպոչի, թևերի, կտուցի, որոշմիջատներիոտքերիութևերիհատուկապարատների, որովայնիհատվածի և այլնիկողմից:<br />
 15. 15. Միջատների և երկկենցաղներիհնչյունայինռեակցիանբազմացմանժամանակծառայում է որպեստեսակիճանաչմանազդանշան, ձկներինը`նաևվտանգի և տագնապի, կապիկներինը և երգողթռչուններինը` վախի, վտանգի և այլն: <br />
 16. 16. Որոշկենդանիներ (դելֆիններ, չղջիկներ, մութանձավներումբնադրողթռչուններ և այլն) սեփականձայնիանդրադարձմանընկալումովկարողանումենորոշելառարկանների (որս, արգելք և այլն) տեղըտարածությանմեջ:<br />
 17. 17. Աղմուկ<br />Ընդհանուրհասկացությամբ` կողմնակիձայներիխարնուրդ, որըխանգարում է խոսքի, երաժշտությանհստակըմբռնմանը, հանգիստնուաշխատանքը: <br />
 18. 18. Աղմուկըվնասակարազդեցություն է գործումմարդուօրգանիզմի, առանձնապեսնյարդայինհամակարգիվրա` առաջացնելովգերհոգնածություն և հյուծում է գլխուղեղիկեղևիբջիջները:<br />
 19. 19. Աղմուկի (80-90 դբ և ավելի) տևականներգործությունըվնասում է լսողությանօրգանը, մարդունդարձնումդյուրագրգիռ, խանգարումքունը, վատացնումախորժակը, առաջբերումգլխացավ, երբեմնգլխապտույտ: <br />
 20. 20. Աղմուկըհիպերտոնիկհիվանդությանզարգացմանպատճառներից է:<br />Բարձրհաճախականությանտատանումներիձայներիցբաղկացածաղմուկըավելիշատ է վնասումլսողությանը: <br />
 21. 21. Աղմուկիդեմպայքարելուհամարանհրաժեշտ է միկրոշրջանների, ձեռնարկությունների, արտադրամասերի, բնակելի և հասարակականշենքերիձայնագիտականտեսակետիցռացիոնալպլանավորում, աղմուկիտարածմանարգելակում` ձայնակլանիչ և ձայնամեկուսիչնյութերիօգտագործմամբ, մեխանիզմներիումեքենաներիտեղականձայնամեկուսացում: <br />
 22. 22. Նյութըպատրաստեցին`<br />ՆելլիԱլավերդյանը<br />ՄարիամԵնգիբարյանը<br />ԳրիգորյանԼիլիթ<br />ԶուլալյանԱրաքսյա<br /> 10-4 դասարան<br />

×