Bladwijzer 6 - ETWIE

185 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bladwijzer 6 - ETWIE

  1. 1. | 1 | beheer & organisatie - 06 2013 zekere zin kan ETWIE beschouwd worden als een opvolger van het vroegere Steunpunt Industrieel en “De belangstelling voor het in- Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE), maar onze wer-dustriële erfgoed ontstond in Vlaanderen al rond king is duidelijker afgelijnd. Zo ligt onze focus heelde jaren 1970 onder de vorm van industriële ar- duidelijk op het roerend en immaterieel erfgoed,cheologie. Ondanks de jarenlange inzet van en- hoewel we uiteraard intensief gaan samenwerkenthousiaste vrijwilligers, raakte het domein in de met organisaties die zich bekommeren om het on-jaren 2000 wat op de achtergrond.” roerend erfgoed.”“In 2010 zat de interesse voor materieel en imma- “Het beheer van een eigen collectie behoort ookterieel wetenschappelijk, technisch en industrieel niet tot onze kerntaken. Wel zullen we optreden alserfgoed in complexe papieren. Het was onduide- een soort ‘makelaar’, en dit in samenwerking metlijk wie verantwoordelijk was voor wat en hoe op de collectiebeherende instellingen. Mensen kunnenefficiënte manier informatie kon worden ingewon- bij ons terecht met vragen over hun collectie of hunnen. Door de samenwerking van drie belangrijke erfgoedstukken, en we kunnen helpen bij het vin-spelers (het MIAT in Gent, het MOT in Grimber- den van een gepaste bestemming ervan. Daarvoorgen en SIWE), en dankzij de begeleiding van steun- is het natuurlijk eerst essentieel om een duidelijkpunt FARO, werd een uitweg gevonden. Er werd zicht te hebben op de bestaande collecties en huningespeeld op de mogelijkheden die het Cultureel- inhoud. Ten slotte is ETWIE geen ledenorganisatie:Erfgoeddecreet van 2008 bood. Dat leidde tot de onze activiteiten richten zich naar de hele erfgoed-oprichting van een hefboomgroep die medio 2010 gemeenschap, alle geïnteresseerde spelers in Vlaan-besliste om ETWIE op te richten.” deren en Brussel dus.” “We willen voor onze doel- “Die ontmoetingsdag stond algroep de netwerkorganisatie bij uitstek zijn. In helemaal in het teken van expertisedeling onder
  2. 2. heemkundigen in contact te brengen met organi- saties die over expertise beschikken waar ze meer over willen weten. Wanneer een heemkundige bij- voorbeeld een publicatie wil maken over melkerij, dan kunnen wij hem of haar in contact brengen met iemand die daar al veel ervaring mee heeft of informatie over kan aanreiken.” “We zijn in 2012 begonnen de titel ‘Kennis delen. Over het verzamelen en de- aan een boeiende ontdekkingstocht door het veld: len van expertise over technisch, wetenschappelijk grote en kleinere musea, professionele en vrijwil- en industrieel erfgoed’. Een uitgebreid verslag van ligersverenigingen, … We komen ook in contact deze dag is intussen te vinden op onze website. met heel wat mensen die op individuele basis met Hoewel deze studie- of ontmoetingsdag een succes interessante aspecten bezig zijn en proberen deze was, bereik je daar maar een deel van de doelgroep ook in kaart te brengen. Daarnaast ondersteunen mee. Daarom hebben we ook een website (www. we ook grotere projecten, zoals bijvoorbeeld rond etwie.be) en een elektronische nieuwsbrief, het de klei-, baksteen- en tegelmusea in de Rupelstreek. ‘TWIE-zine’, waarmee we iedereen op de hoogte “Daar zijn vijf verschillende musea rond dezelfde| 2 | beheer & organisatie - 06 2013 willen houden. Aanvullend maken we ook veelvul- thema’s actief, maar momenteel is er nog niet zo- dig gebruik van de sociale media.” veel interactie tussen deze musea. Nochtans zou “We werken ook aan een overzicht van het veld en een intensievere samenwerking er toe kunnen lei- het in kaart brengen van expertise. Al die informatie den dat aan het geïnteresseerde publiek een dui- zal in de loop van 2013 ontsloten worden via een delijker en vollediger beeld van deze nijverheid kan nieuw digitaal platform, dat de draaischijf van onze worden gepresenteerd. Samen met verschillende werking zal worden. Daarop zullen we niet alleen in- andere partners proberen we deze samenwerking formatie aanbieden, maar ook mensen de mogelijk- nu te stimuleren. De expertise die we in zulke tra- heid bieden om met elkaar in contact te komen en jecten opbouwen, kunnen we nadien ook toepas- zo de samenwerking in de sector te stimuleren.” sen in andere situaties.” “We proberen ook constant het draagvlak voor de sector te vergroten. Dat is nodig want in het verleden werd die vaak stiefmoederlijk “Omdat ETWIE pas van start behandeld. Ook op toeristisch vlak is er nog heel is gegaan, is de samenwerking met heemkundi- wat werk aan de winkel. Er zou nog veel meer van ge kringen op dit moment nog niet structureel in ons erfgoed opgenomen kunnen worden in het onze werking verankerd. We volgen echter zeker op toeristische aanbod en via initiatieven zoals Open waarmee ze bezig zijn en zullen daar in de toekomst Bedrijvendag ontsloten kunnen worden. Het blijkt ook meer aandacht aan besteden. Heemkringen nog steeds moeilijk om bedrijven echt bewust te zijn immers zeer belangrijke spelers in het verhaal. maken van hun erfgoed. Bedrijfsarchieven worden De kennis van het lokale industrieel, technisch en vaak nog gewoon weggegooid. Gelukkig zijn er in wetenschappelijk erfgoed zit namelijk bij uitstek bij bedrijven soms individuele mensen die zich bewust deze verenigingen. Vaak hebben ze ook een interes- zijn van de potentiële erfgoedwaarde van zo’n ma- sante collectie met werktuigen of instrumenten. teriaal.” Een van onze prioriteiten is het in kaart brengen van expertise rond dit erfgoed, en daarvoor zullen de heemkundige kringen heel belangrijk zijn.” “Aan de andere kant zou ET- WIE voor de heemkringen een rol kunnen spelen ETWIE vzw door hen te helpen het lokale verhaal in een bre- der kader te plaatsen. We kunnen ook helpen om 015 27 23 34 - info@etwie.be www.etwie.be

×