• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Lesson10
 
 • 243 views

 

Statistics

Views

Total Views
243
Views on SlideShare
242
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 1

http://www.erc-pune.org 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Lesson10 Lesson10 Presentation Transcript

  • AapNa idvasaBarat Anaok kamao krtao. jaD AaoJaI ]calaNao, vastU ZklaNao, ilaihNao ,svayaMpak krNao ASaI sava- kamao krNyaasaazI Aaplyaa AMgaat ivaiSaYT xamata AsaavaI laagato. kaya- krNyaasaazI AavaSyak Asalaolyaa yaa xamatolaa
  • Aaplyaa p`maaNaoca vanasptI, p`aNaI, vaahnao, yaM~o yaaMnaahI vaogavaogaLI kamao krtanaa }jao-caI garja Asato}jaa- inasagaa-t Anaok
  • saaOr }jaa- ha }jao-caa mau#ya sa`aot Aaho. itcao }jao-cyaa [tr p`karat $paMtr haoto saaO r } jaa-- rasaay ainak cauM bakIya Anau }jaa-ivaVut QvanaI yaaMi ~k ] YNat a P`akaS a
  • }jao-cyaa ivaivaQa p`karaMcao ekmaokaMt $paMtr haot Asato. • saUyaa-caI ]YNata vanasptI SaaoYaUna Gaotat AaiNa Anna tyaar krNyaasaazI itcaa ]pyaoga krtat. ho Anna p`aNaI Katat. mhNajaoca p`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcyaat saaOr}jaa- hI rasaayainak }jao-cyaa $pat saazvalaI jaato.
  • jaIvaaSma [MQana • Anaok vaYaa-MpUvaI- p`aNaI AaiNa vanasptI yaaMcao AvaSaoYa jaimanaIt gaaDlao gaolao. jaimanaIcaa p`caMD daba AaiNa jaimanaItIla ]YNata yaaMcyaa pirNaamaa mauLo %yaaMcyaatIla paNyaacaa AMSa naahIsaa Jaalaa. hayaD,aojana AaiNa kaba- na yaaMcyaa saMyaugaaMcyaa $pat
  • jaIvaaSma [MQanaaMcao p`kar • jaIvaaSma [MQanao sqaayaU ,d`va , AaiNa vaayaU ASaa tInahI AvasqaaMmaQyao AaZLtat. sqaayaU kaoLsaa vanasptIMcyaa AvaSaoYaaMpaasaUna d`va Kinajatola samaud`atIla p`aNaI AaiNa vanasptIM pasaUna
  • sqaayaU [MQanao • laakUD ,kaoLsaa ,gaaova-yaa palaapacaaoLa hI sqaayaU [Mqanao Aahot. • saaoya - sahja ]plabQa ,svast. • mayaa-da - ]YNatamaUlya kmaI ,Qauracyaa inaima-tImauLo p`dUYaNa ,laakUDtaoDI mauLo pyaa-varNaat Asamataola , gaaova-yaaMcyaa jvalanaamauLo naayaT,aojanayau@t pdaqaa-Mcaa naaSa.jvalanaanaMtr
  • d`va [MQanao • koraosaIna ,poT,aola ,iDJaola ,hI KinajatolaapasaUna imaLNaarI d`va [MQanao Aahot.pRqvaIcyaa paoTat saumaaro 25000 maI.Kaola Amtravar Kinajatola saapDto. • saaoya AiQak ]YNatamaUlya ,sqaayaU [MQanaaMcyaa tulanaot kmaI p`dUYaNa • mayaa-da p`dUYaNa krNaaro vaayaU
  • vaayaU [MQanao • imaqaona ,[qaona ,p`aopona ,byaUTona [.naOsaiga-k vaayaUMcao p`kar Aahot. • AapNa svayaMpakasaazI vaaprt Asalaolaa isalaoMDrmaQao Barlaolaa ga^sa byaUTona Asatao. • saaoya vaaprayalaa saaoyaIcao ,savaa-iQak ]YNatamaUlya ,jvalanaanaMtr kaoNatahI sqaayaU
  • }jao-caa vaaZta vaapr • vaaZtI laaoksaM#yaa ,]dyaaogaQaMdo AaiNa tM~&anaacaa vaaZta ]pyaaoga yaaMmauLo ]jao-caa vaapr vaaZlaa Aaho. • jaIvaaSma [MQanaaMcao saazo mayaa-idt Asalyaanao %yaaMcyaapasaUna kayamasva$pI ] jaa- imaLU Sakt naahI. • mhNaUna ]jao-cao pyaa-yaI sa`aot
  • parMpairk }jaa-sa`aotaMcyaa vaapracao duYpirNaama • kaba-naDaya Aa^@saa[-Dcyaa inaima- tImauLo vaatavarNaacyaa tapmaanaat vaaZ • [tr AamlaQamaI- vaayaUMcyaa inaima- tI mauLo Aamla pja-nyaacaa Qaaoka • hanaIkark saUya-ikrNa raoKUna QarNaa-yaa AaoJaonacyaa qaralaa iCd`o • baoCUT jaMgalataoDImauLo jaOivak
  • yaa sava- karNaMamauLo pyaa-yaI }jaa-sa`aotaMcaI garja inamaa-Na JaalaI Aaho
  • AparMpairk ikMvaa navaIkrNaxama }jaa-sa`aot • saaOr}jaa- , vaah%yaa paNyaapasaUna imaLNaarI }jaa-, ,pvana}jaa- ,jaOivak vaayaU ,samaud`acyaa paNyaapasaUna imaLNaarI }jaa- ho }jao-cao sa`aot pUvaI- farsao vaaprlao jaat navhto.mhNaUna %yaaMnaa AparMpairk }jaa-sa`aot mhNatat. • tsaoca punhapunha vaapr kolaa trI
  • saaOr } jaa- • saaOrcaUla, saaOrtapk, saaOrSauYkk, saaolar saola (saaOr GaT) hI saaOr}jao-var caalaNaarI kahI ]pkrNao Aahot.
  • ANau}jao-caa vaapr doKIla ] jaa-samasyaovar pyaa-ya zrt Aaho. • yauroinayamacyaa ANaUMvar nyaUT,a^nsacaa maara k$na ANau}jaa- imaLvalaI jaato • maharaYT,at tarapUr AaiNa gaujaratmaQao kakra yaoqao Baart sarkarcao ANau}jaa-p`klp sau$ Aahot.
  • }jaa- saMkTaSaI saamanaa SaasanaacaI BaUimaka • navaIna }jaa-sa`aot SaaoQaNao • navaIkrNaIya sa`aotaMnaa p`aQaanya doNao • AnavaIkrNaIya sa`aotaMcaa vaapr jabaabadarInao AaiNa kaTksarInao krNyaasaazI samaajaacao p`baaoQana krNao • [MQanaKca- kmaI krNaa-yaa sauivaQaaMnaa p`ao%saahna doNao.