ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,319 views
1,152 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • สำหรับวิกฤตปี 2540 ของไทย เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่ามีสาเหตุสำคัญใน 3 ระดับที่ร่วมกันส่งผลให้เกิดความเปราะบางขึ้นในระบบ กล่าวคือ ปัญหาเงินทุนที่ไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงก่อนหน้า ปัญหาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินที่ยังอ่อนแอ ปัญหาระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่แต่มีการเปิดเสรี ที่ทำให้ภาคเอกชนกู้ยืม จากต่างประเทศระยะสั้นโดยไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงตามควร จากความเปราะบางดังกล่าว เมื่อเกิดปัญหา จึงมีความรุนแรงเป็นพิเศษ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องเข้าใจว่ากลไกในการเกิดวิกฤตคืออะไร ความเปราะบางเกิดจากอะไร
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. 1. ความเป็นมาของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจน วาณิชยานนท์ รองอธิการบดีฝาย ่ วิชาการ
  2. 2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพ.ศ.2502-2516 GDP ขยายตัว8.1% ต่อปีพ.ศ.2517-2528 เศรษฐกิจตกตำำาทัวโลก ำ GDP ขยายตัว 6.3%ต่อปีพ.ศ.2529-2539 GDP ขยายตัว9.1% ต่อปี
  3. 3. ระบบเศรษฐกิจของไทยไม่สมดุลในหลายด้าน(1)- การกระจายรายได้ คนจนทีำสุด 20% ของประชากร มีรายได้ 4.18% ของรายได้ ทั้งหมด คนรวยทีำสุด 20% ของประชากร มีรายได้ 56.53% ของรายได้ ทั้งหมด คนรวยมีอตราการเพิำมขึ้นของราย ั
  4. 4. ระบบเศรษฐกิจของไทยไม่ สมดุลในหลายด้าน(2)- ความแตกต่างของรายได้และความเจริญระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด- การขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ- และความเสืำอลของโครงสร้างการผลิตและ ความไม่สมดุ มโทรมของสิำงแวดล้อมระดับการศึกษาของคนงาน
  5. 5. ระบบเศรษฐกิจของไทยไม่สมดุลในหลายด้าน(3)- การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การออมภายในประเทศ ลดลงน้อยกว่าำงพาเงินกู้ต่างประเทศ- ภาคเอกชน พึ การลงทุนสูงมาก เป็นเงินกู้ระยะสั้น แต่นำามาลงทุนเพืำอหวังผลในระยะยาว ภาคธุรกิจการเงิน มีความอ่อนแอ
  6. 6. พ.ศ.2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ(1)- การส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง- ความมันใจถึงการชำาระหนี้ตางประเทศ ำ ่ลดลง- การลดลงของทุนสำารองระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว โจมตี ค่าเงินบาท เปลียนระบบอัตราแลก ำเปลียนเงินตราต่างประเทศ ำ เป็นระบบลอยตัว
  7. 7. พ.ศ.2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ(2)- สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อ GDP เพิำมจากร้อยละ 14.9 เป็นร้อยละ 54- แนวทางการพัฒนาประเทศทีำผานมาไม่มี ่ความยัำงยืน แนวทาง ใหม่ ทีมีความสมดุลและยัำงยืน ำ
  8. 8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว เน้น ่ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีำสมดุล มีการพัฒนาเป็นลำาดับขั้นไม่เน้นเพียงการขยายตัวทางพระบรมราโชวาท วันทีวเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ำ 19กรกฎาคม 2517 ทีว่า..... ำ
  9. 9. “ในการพัฒนาประเทศนั้นจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขัน เริำมด้วยการสร้างพื้นฐาน ้คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมืำอพื้นฐานเกิดขึนมัำนคง ้พอควรแล้ว... การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอืำนเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิำงสำาคัญอย่างยิงยวด เพราะผู้ทีำ ำมีอาชีพและฐานะเพียงพอทีจะพึำงตนเอง ำ
  10. 10. พระราชดำารัส เมืำอวันทีำ 4 ธันวาคม2517 มีขอความส่วนหนึงว่า ้ ำ “ทั้งนี้ คนอืำนจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าคนไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิำงทีำทันสมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาทีำจะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทำางานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ทีำจะให้เมืองไทย อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่จะรุ่งเรืองอย่าง
  11. 11. ความต้องการแก้ปญหาวิกฤต ัเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540นำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นรากฐานในการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีำ 9(พ.ศ.2544-2549)
  12. 12. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมันคง ำของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ทีถูกำตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นัำนเอง สิำงก่อสร้างจะมัำนคงได้ก็อยู่ทีำเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้าไป
  13. 13. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมือมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียน ำคนอืำนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนีไม่ใช่เศรษฐกิจ- ้ มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข(4 ธันวาคม 2541)
  14. 14. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร การอยู่พอมีพอกินนั้น ไม่ได้หมายความว่า ไม่มความก้าวหน้า ีมันจะมีความก้าวหน้าแค่พอประมาณ ถ้าก้าวหน้าเร็วเกินไป ไปวิงขึ้นเขา ำยังไม่ทันถึงยอดเขาหัวใจวาย แล้วก็หล่นจากเขา ถ้าบุคคลหล่นจากเขาก็ไม่เป็นไร ช่างหัวเขา แต่ว่าถ้าคนๆเดียวนัน ขึ้นไปวิำงบนเขา แล้ว ้
  15. 15. เศรษฐกิจพอเพียง“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาทีำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำารัสชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมืำอภายหลังได้ทรงเน้นยำ้าแนวทางการแก้ไขเพืำอให้รอดพ้น และสามารถดำารงอยู่ได้อย่างมัำนคงและยัำงยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ
  16. 16. ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีปรัง(1) ้เศรษฐกิจพอเพียง เป็น ย ชญาชีถึงการดำารงอยูและปฏิบติตน ่ ัของประชาชนในทุกระดับ แนวคิดหลักตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพืำอให้กาวทันต่อโลกยุคโลกาภิ ้
  17. 17. ปรัชญาของเศรษฐกิจความพอเพียง พอเพียง(2) หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล หลักการ รวมถึงความจำาเป็นทีจะต้องมี ำระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีดีพอ ำสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ เงืำอนไขเปลียนแปลงทังภายนอกและ ำ ้ภายในทังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ้ความรอบคอบ และความ
  18. 18. ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีงเสริมและขณะเดียวกันจะต้อ ยง(3)สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีำ เงืำอนไของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ขในทุกระดับ ให้มีสำานึก คุณธรรมความซืำอสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ทเหมาะสม ในดำาเนิน ีำชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความ
  19. 19. ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียอการเพืำอให้สมดุลและพร้อมต่ ง(4)รองรับการเปลียนแปลงอย่าง ำ เป้ารวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน หมายวัตถุ สังคม สิงแวดล้อมและ ำวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
  20. 20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง พอประมาณ มีภมิคมกัน ู ุ้ มีเหตุผล ในตัวทีำดี เงืำอนไขความรู้ เงืำอนไขคุณธรรม (รอบรู้ รอบคอบ (ซืำอสัตย์สุจริต สติปัญญา ระมัดระวัง) นำาไป อดทน แบ่งปัน) ขยัน สู่ ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิำงแวดล้อม สมดุล/มันคง/ยัำงยืน ำ
  21. 21. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไม่น้อยเกิน ีำกเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืำนเช่นารบริโภคทีอยู่ในระดับพอประมาณ ำ * ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิน ใจเกีำยวกับระดับของความ พอเพียงนัน จะต้องเป็นไปอย่างมี ้ เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ * ปัจจัยภมกีำยวข้องดใตลอดจนคำานึงถึง การมี ทีู ำเ ิคมกันทีำ ี นตัว หมายถึง ุ้ การเตรียมตัวให้พร้อมรับ ผลทีำคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก ผลกระทบและการเปลีำยนแปลงด้าน การกระทำานันๆ อย่างรอบคอบ ้
  22. 22. เงืำอนไข สินใจและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกีำยวกับวิชๆ ทีำเกีำยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ทีจะ ำานั้นมาพิจารณาให้เชืำอมโยงกัน เพืำอประกอบกาความระมัดระวังในขั้นปฏิบัตินไขคุณธรรม ทีำจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย หนักในคุณธรรม มีความซืำอสัตย์สุจริต และควาวามเพียร ใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต
  23. 23. สรุ ป หลั ก การทรงงาน ระเบิ ด จากข้ า งใน ปลู ก จิ ต สำ า นึ ก คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ น เน้ น ให้ พ ึ ่ ง ตนเองได้ คำ า นึ ง ถึ ง ภู ม ิ ส ั ง คม ทำ า ตามลำ า ดั บ ขั ้ น ประหยั ด เรี ย บง่ า ย ประโยชน์ ส ู ง สุ ด บริ ก ารที ่ จ ุ ด เดี ย ว ปฏิ บ ั ต ิ อ ย่ า งพอเพี ย ง แก้ ป ั ญ หาจากจุ ด เล็ ก ไม่ ต ิ ด ตำ า รา ใช้ ธ รรมชาติ ช ่ ว ย ธรรมชาติ การมี ส ่ ว นร่ ว ม เป้ า หมายคื อ สั ง คมพอเพี ย ง รู ้ รั ก สามั ค คี
  24. 24. เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง & ทฤษฎี ใ หม่ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น กรอบแนวคิ ด ที ่ ช ี ้ บ อกหลั ก การและแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ข องทฤษฎี ใ หม่ ท ฤษฎี ใ หม่ ห รื อ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ เป็ น ตั ว อย่ า งการใช้ ห ลั กจ พอ จ พอเพี ย งใน เศรษฐกิ เศรษฐกิความพอเพี ย งระดั บ ทฤษฎี ใ หม่ เพี ย ง ทางปฏิ บ ั ต ิ บุ ค คล แบบพื ้ น ฐาน ขั ้ น ที ่ ๑ความพอเพี ย งระดั บ เศรษฐกิ จ พอ ทฤษฎี ใ หม่ เพี ย ง ชุ ม ชน/องค์ ก ร ขั ้ น ที ่ ๒ความพอเพี ย งระดั บ แบบก้ า วหน้ า ทฤษฎี ใ หม่ ประเทศ ขั ้ น ที ่ ๓
  25. 25. ทฤษฎี ใ หม่มุ ่ ง ให้ เ กษตรกรมี ค วามพอเพี ย งในการเลี ้ ย งตนเอง ได้ ใ นระดั บ ชี ว ิ ต ที ่ ป ระหยั ด ก่ อ น ซึ ่ ง มี ค วามโดดเด่ น ใน ๔ ด้ า น คื อ การจั ด ลำ า ดั บ ความสำ า คั ญ ของการใช้ ท รั พ ยากร ของกิ จ กรรมและขั ้ น ตอนการกระทำ า ก่ อ นหลั ง ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ใ นชุ ม ชนเกษตรกร เพื ่ อ ให้ ใ ช้ ทรั พ ยากรต่ า งๆ ร่ ว มกั น ขั ้ น ที ่ ส องให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ ความเป็ น อยู ่ สวั ส ดิ ก าร สั ง คม การศึ ก ษาและศาสนา ขั ้ น ที ่ ส ามให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การร่ ว มมื อ กั บ แหล่ ง ทุ น และธุ ร กิ จ ภายนอก การประสานความร่ ว มมื อ ประสานงานระหว่ า ง หน่ ว ยราชการ ระหว่ า งภาคธุ ร กิ จ กั บ ภาครั ฐ และ ระหว่ า งธุ ร กิ จ ด้ ว ยกั น การสร้ า งความเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ตระหนั ก ถึ ง สาระ
  26. 26. เศรษฐศาสตร์บนตาชัำง ทำ า นาแบบก้ า วหน้ า น้ อ ย ทำ า นาแบบก้ า วหน้ า มาก เครื ่ อ งมื อ = ควาย (มี ช ี ว ิ ต ) เครื ่ อ งมื อ = รถ/ไฟ/เครื ่ อ งยนต์ (พาหInput = ป้ อ นหญ้ า (หาง่ า ย ) Input = ป้ อ นนำ ้ า มั น (นำ า เข้ า แพง ) ทำ า งานเป็ น ขั ้ น ตอน ทำ า งานได้ เ ร็ ว ยิ ่ ง ใช้ ย ิ ่ ง ชำ า นาญ ยิ ่ ง ใช้ ย ิ ่ ง สึ ก หรอ – เสี ย ค่ า อะไหล่ ค่ า Output 1= คายปุ ๋ ย Output 1= คายควั น เป็ น อาหารเติ ม ให้ ด ิ น เป็ น พิ ษ - คนปวดหั ว - เสี ย ค่ า รั ก ษ ดิ น อ่ อ นนุ ่ ม ต้ อ งใช้ ป ุ ๋ ย เคมี เ พิ ่ ม (ซื ้ อ / นำ า เข้ า ) ทำ า นาได้ เ รื ่ อ ยๆป :ก้ า วหน้ า น้ อ ย แน่ น อนกว่ า - ต้ อ งปรั บ ปรุ ง สรุ ดิ น แข็ ง นำ า ไปสู ่ ค วามยั ่ ง ยื น ถ่ ว งดุ ล บนตาชั ่ ง ถ่ ว งดุ ล บนตาชั ่ งายได้ - จ่ า ยน้ อ ย - ไม่ ป วดหั ว ขายมาก - จ่ า ยมาก - ปวดหั ว
  27. 27. ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ เพี ย งโดยพื ้ น ฐานก็ ค ื อ การพึ ่ ง ตนเอง เป็ นหลั กการทำ า อะไรอย่ า งเป็ น ขั ้ น เป็ น ตอนรอบคอบ ระมั ด ระวั งพิ จ ารณาถึ ง ความพอดี พอเหมาะพอควร ความสมเหตุ ส มผล และการพร้ อ มรั บ ความเปลี ่ ย นแปลงการสร้ า งสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ขึ ้ น บนพื ้ นฐานของความสมดุ ล ในแต่ ล ะสั ด ส่ ว นแต่ ล ะระดั บ
  28. 28. ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอประมาณ มี เ หตุ ม ี ผ ล มี ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ที ่ ด ีพอเหมาะกั บ สภาพ ไม่ ป ระมาท • สุ ข ภาพดี องตน (รอบรู ้ /มี ส ติ ) • พร้ อ มรั บ ความเสี ่ ย งต่ า งๆ งพอควรกั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มรู ้ ส าเหตุ – ทำ า ไม (วางแผน /เงิ น ออม /ประกั น างกายภาพ / สั ง คม้ ป ั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ทำง ประโยชน์ ใ ห้ ก ั บ ผู ้ อ ื ่ น รู อาม่ โ ลภจนเบี ย ดเบี ย นตัผ ลกระทบที ่ จ ะเกิง คมน รู ้ ว เอง / สั ด ขึ ้อื ่ น / ทำ า ลายสิ ่ ง แวดล้ อ มา นต่ า งๆ ในด้ ) เรี ย นรู ้ / พั ฒ นาตน อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งถพึ ่ ง ตนเองได้ และเป็ น ที ่ พ ึ ่ ง ของผู ้ อ ื ่ น ได
  29. 29. ใช้ ๒.๑เศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน ระดั บ บุ ค คล
  30. 30. การปรั บ พฤติ ก รรมสู ่ ความพอเพี ย ง a.พฤติ ก รรม การบริ โ ภค a.พฤติ ก รรมa. สิ ่ ง แวดล้ อ ม ทางเพศ a.พฤติ ก รรม a.พฤติ ก รรม ลดความเสี ่ ย ง ออกกำ า ลั ง กาย a. สุ ข ภาพจิ ต
  31. 31. เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
  32. 32. แนวพระราชดำ า ริ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการ บริ ห าร๑) ทรงเป็ น แบบอย่ า งในการบริ ห ารงานโดย วางแผนร่ ว มกั น อย่ า งมี ร ะบบ  เน้ น การ พั ฒ นาอย่ า งเรี ย บง่ า ยและเป็ น ขั ้ น ตอน อย่ า งรั ด กุ ม รอบคอบและเป็ น ระบบ  เตรี ย มทำ า การบ้ า นมาก่ อ น ต้ อ งรู ้ จ ั ก ภู ม ิ ป ระเทศ สภาพภู ม ิ อ ากาศและรั บ ข้ อ มู ล จาก การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่ สภาพ ความเป็ น จริ ง และเดื อ ดร้ อ นของราษฎร  ตรวจสอบข้ อ มู ล ในพื ้ น ที ่  เน้ น ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจใน โครงการที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของชุ ม ชนตั ้ ง แต่ เ ริ ่ ม โครงการ  ส่ ง เสริ ม การทำ า ประชาพิ จ ารณ์  คิ ด ค้ น วิ ธ ี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาสะท้ อ นออกมาในรู ป ของโครงการทดลองส่ ว นพระองค์
  33. 33. แนวพระราชดำ า ริ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการ บริ ห าร๒) การบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการ  เน้ น อาศั ย หลั ก วิ ช าการที ่ ห ลากหลายมาแก้ ไ ข ปั ญ หาร่ ว มกั น แบบสหวิ ท ยาการ  ใช้ ว ิ ธ ี บ ู ร ณาการ คื อ นำ า ส่ ว นที ่ แ ยกๆกั น มารวม กั น เข้ า เป็ น อั น หนึ ่ ง อั น เดี ย วกั น เพื ่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ร่ ว มค้ น สาเหตุ ข อง ปั ญ หา ร่ ว มกั น กำ า หนดแผนงาน ร่ ว มกั น ปฏิ บ ั ต ิ แ ละร่ ว มกั น ประเมิ น ผลการ ทำ า งาน  ผนึ ก กำ า ลั ง หรื อ ระดมกำ า ลั ง ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ  ริ เ ริ ่ ม ศู น ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ สำ า หรั บ เกษตรกร  การบริ ห ารงานอย่ า งมี เ อกภาพ ร่ ว มกั น ทำ า งาน
  34. 34. แนวพระราชดำ า ริ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการ บริ ห าร๓) การบริ ห ารงานที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู ม ิ ส ั ง คม การพั ฒ นาที ่ ย ึ ด ปั ญ หาและสภาพแวดล้ อ มของ แต่ ล ะพื ้ น ที ่ เ ป็ น หลั ก ใช้ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ภู ม ิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นมา ปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั บ วิ ช าการแผน ใหม่ อ ย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื ่ อ งเป็ น กระบวน การเดี ย วกั น เป็ น การผสมผสานเทคโนโลยี เ ก่ า กั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ใ ห้ ก ลมกลื น กั น ชาวบ้ า น สามารถนำ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง อย่ า งเหมาะสมลงตั ว“...การพั ฒ นาจะต้ อ งเป็ น ไปตามภู ม ิ ป ระเทศทาง ภู ม ิ ศ าสตร์ และภู ม ิ ป ระเทศทางสั ง คมศาสตร์ ใ น สั ง คมวิ ท ยา ภู ม ิ ป ระเทศตามสั ง คมวิ ท ยา คื อ นิ ส ั ย ใจคอของคนเราจะไปปบั ง คั บ ให้ ค นคิ ด อย่ า งอื ่ น ไม่ ไ ด้
  35. 35. เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภาค การผลิ ต สาขาการเกษตร รู ป แบบการพั ฒ นาที ่ เ หมาะ สมของภาคเกษตร คื อ การพั ฒ นาแบบสมดุ ล ระหว่ า งการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และ การดู แ ลรั ก ษาสิ ่ ง แวดล้ อ ม เน้ น การบำ า รุ ง จั ด หาดิ น และนำ ้ า การกำ า หนดแผนการใช้ ที ่ ด ิ น ที ่ เ หมาะสมโดยแบ่ ง พื ้ น ที ่ เ ป็ น เขต เกษตรกรรม สาขาอุ ต สาหกรรม เน้ น อุ ต สาหกรรมที ่ สามารถนำ า ภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น มา ผสมผสานเข้ า ในขบวนการผลิ ต และไม่ ต ้ อ ง
  36. 36. การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ พอ เพี ย งกั บ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและหากเอา ศกพ. มาประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ต่ อ การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ๗ ประการ ขนาดย่ อ ม ใช้ เ ทคโนโลยี ท ี ่ เ หมาะสม คื อ ราคาไม่ แ พง แต่ ถ ู ก หลั ก วิ ช าการ มี ข นาดการผลิ ต ที ่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความ สามารถในการบริ ห ารจั ด การ ไม่ โ ลภจนเกิ น ไป และไม่ เ น้ น กำ า ไรระยะสั ้ น เป็ น หลั ก ซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต ไม่ เ อาเปรี ย บผู ้ บ ริ โ ภค ลู ก ค้ า แรงงาน และผู ้ จ ำ า หน่ า ยวั ต ถุ ด ิ บ เน้ น การกระจายความเสี ่ ย งจากการมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ หลากหลาย และปรั บ เปลี ่ ย น ผลผลิ ต ได้ ง ่ า ย
  37. 37. ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ 10-15 ปี ข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาทีำสมดุล มีคณภาพยัำงยืน ุ สร้างสังคมแห่งการ สร้างความเข้มแข็ง เรียนรู้ จัดการและคุ้มครอง ทางเศรษฐกิจอย่างมี ฐาน มีคุณภาพ เสมอ คุณภาพ ภาคและสมานฉันท์ ทรัพยากรธรรมชาติ•พัฒนาศักยภาพคน ปรับตัวได้มนคงและ ัำ และ และการปรับตัวบน กระจายการพัฒนาทีำ สิำงแวดล้อมอย่าง•พัฒนาคุณภาพ ้ สังคมฐานความรู •พัฒเป็นธรรม จ นาเศรษฐกิ •สงวนรักษา ำอ ยังยืนเพื ำ ชีวิต และความ อย่างมี ผลประโยชน์ต่อคน ทรัพยากร มัำนคงในการดำารง เสถียรภาพ และมี รุ่นอนาคต ธรรมชาติทั้งการใช้•สร้ิตงความเสมอ ชีว า ภาคและการมีส่วน ภูมิคุ้มกัน การป้องกัน และ •ปรับโครงสร้าง การจัดการ ร่วมของภาคีการ พัฒนาในการ เศรษฐกิจบการ ทีำพร้อมรั ทีำ •จัดการและธำารง อย่างมี สมดุำยนแปลง เปลี ล พึำงตนเอง ไว้ซึำงทธิภาพ•สร้หงภูมดการ และ บริ า ารจั ิคุ้มกัน ประสิ คุณภาพสิำง สังคมทีำดี และแข่งขัน •กระจายผล •กระจายการใช้ ความเข้มแข็งของ แวดล้อมทีำดี าง ทุนทางสังคมให้ ได้ด้วยฐานความรู้ ประโยชน์ของ ทรัพยากรอย่ เป็นธรรมและการ เกิดสันติสุข การพัฒนาทาง มีส่วนร่วมของ

  ×