การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

17,676 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยาย การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ให้กับนักประชาสัมพันธ์น้อย จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมการิน

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
108
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

 1. 1. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจผศ.ดร.เสกสรร สายสีสดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีwww.facebook.com/Drseksun
 2. 2. การสื่อสารคือการที่ผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์ที่จะบอกกล่าวข่าวสารไปยังผู้รับสาร เพื่อให้ทราบเรื่องราวที่ต้องการ โดยการผ่านสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้การสื่อสารคืออะไร?
 3. 3. ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสารการสื่อสารต้องมีอะไรบ้าง?
 4. 4. ผู้ส่งสาร หมายถึงบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีข่าวสารที่จะแจ้งให้ผู้รับสารได้รับทราบ ได้แก่ผู้อานวยการ อาจารย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าห้อง นักเรียน เป็นต้นใครคือผู้ส่งสาร
 5. 5. ข่าวสาร หมายถึง เนื้อหา สาระ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารต้องสารส่งไปยังผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เช่น การเปิดภาคเรียน การเก็บค่าอินเทอร์เน็ต การสอนภาษาอังกฤษเสริม การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ การชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกส์วิชาการ เป็นต้นข่าวสาร คืออะไร?
 6. 6. สื่อ หรือช่องทางการสื่อสาร หมายถึง เครื่องมือที่เป็นตัวกลางที่ทาให้ข่าวสารไปถึงผู้รับสารได้อย่างทั่วถึง และหลากหลาย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง เสียงตามสาย โทรโข่ง หอกระจายข่าว ป้ายประกาศ วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ตสื่อ หรือช่องทางคืออะไร?
 7. 7.  ผู้รับสาร หมายถึง ผู้ที่เป็นเป้าหมายในการส่งสารเพื่อให้ไปถึง และทาให้ผู้รับสารเข้าใจในเนื้อหา สาระของข่าวสารนั้น และสร้างให้เกิดการยอมรับ ในข่าวสาร เชื่อถือ คล้อยตามต่อผู้ส่งสารผู้รับสารเป็นใคร?
 8. 8. ผู้รับสารภายในหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์นักการ แม่ค้าผู้รับสารภายนอกหน่วยงาน ผู้ปกครอง ประชาชนในระแวกใกล้เคียง ประชาชนทั่วไปผู้รับสาร
 9. 9. การโน้มน้าวใจ หมายถึง การสื่อสารที่มีความตั้งใจจะมีอิทธิพลเหนือความคิดเห็นของผู้รับสาร หรือการสื่อสาร ชักจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตาม ยอมรับ และปฏิบัติตามในการสื่อสารนั้นการโน้มน้าวใจ คืออะไร?
 10. 10.  เพื่อชักนาหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา เพื่อกระตุ้นหรือเร้าใจให้เห็นความสาคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อปลุกใจให้เกิดความสานึกและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเห็นคล้อยตามและนาไปปฏิบัติวัตถุประสงค์ของการโน้มน้าวใจ
 11. 11.  ผู้ส่งสาร ผู้อานวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน ข่าวสาร แจ้งทุนการศึกษา การแข่งขัน กาหนดการเรียน ประกาศการจัดกิจกรรม สื่อ สื่อบุคคล เสียงตามสาย โทรโข่ง เครื่องขยายเสียง ป้ายประกาศวารสาร ผู้รับสาร ภายใน ครู นักเรียน นักการ แม่ค้า ฯลฯภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชนใกล้เคียง ประชาชนทั่วไปการสื่อสารในโรงเรียน
 12. 12. การเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนการเชิญชวนให้ร่วมงานบุญผ้าป่าโรงเรียนการเชิญชวนให้การสนับสนุนโรงเรียนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียนการโน้มน้าวใจในโรงเรียน
 13. 13. การวิเคราะห์ผู้อ่านการใช้หลักจิตวิทยาการให้เหตุผลการใช้ภาษาหลักในการเขียนโน้มน้าวใจ
 14. 14.  ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ ผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งและผู้โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างหรือการดารงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอื่นอันได้แก่ อารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้นลักษณะของการสื่อสารโน้มน้าวใจ
 15. 15.  มีความรู้จริง มีคุณธรรม และมีความปรารถนาดี ต่อผู้อื่น เหตุผลหนักแน่น และมีคุณค่าควร แก่การยอมรับ อย่างแท้จริง การแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก และอารมณ์ร่วม บุคคลที่มีอารมณ์ร่วมกันคล้อยตามกัน ได้ง่ายกว่าบุคคล ที่มีความรู้สึกอคติต่อกัน การแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งด้านดีและด้านเสีย การสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสาร การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้ากลวิธีในการโน้มน้าวใจ
 16. 16.  จงให้ความสนใจแก่ผู้นั้น หรือกลุ่มนั้นอย่างจริงใจ ความยิ้มแย้ม เป็นเงื่อนไขสาคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเมื่อแรกพบ จงจาชื่อผู้ที่มาติดต่อให้ได้และใช้เรียกได้อย่างถูกต้อง จงเป็นนักฟังที่ดี ด้วยการให้ความสนใจเรื่องที่เขาพูด จงพูดในเรื่องที่เขากาลังสนใจ จงทาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสาคัญศิลปโน้มน้าวจิตใจ
 17. 17.  การพูดโน้มน้าวใจเป็นพฤติกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่ง คือ การใช้ความพยายามเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทาของบุคคลอื่น โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจบุคคล ทั้งโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามที่ผู้โน้มน้าวใจประสงค์การพูดโน้มน้าวใจ
 18. 18. คาขวัญ คือ คาพูดที่กล่าวให้เป็นข้อคิดหรือแนวทางปฏิบัติเนื่องในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือโอกาสใดโอกาสหนึ่ง เป็นข้อความเตือนให้ระลึกถึงหน้าที่การงาน และความประพฤติต่าง ๆ หรือการปลูกฝังหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสถาบันหรือเพื่อผนึกความคิดรวบยอดของสินค้าการเขียนคาขวัญโน้มน้าวใจ
 19. 19.  คาขวัญที่ดีคือ คาขวัญที่กระทบใจผู้รับสาร ทาให้ผู้รับสารสนใจและจดจาคาขวัญได้ทันที และ/หรือ เป็นการอ้างเตือนผู้รับสารไม่ให้ลืมข้อเด่นในคาขวัญนั้นการเขียนคาขวัญที่ดี
 20. 20. คาขวัญจังหวัดอุดรธานี
 21. 21.  เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมาย เป็นถ้อยคาที่สั้น กะทัดรัด มีใจความสมบูรณ์ ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เขียนด้วยถ้อยคาภาษาง่าย ๆ หากเป็นคาขวัญโฆษณาสินค้า น่าจะมีชื่อสินค้าอยู่ในคาขวัญการเขียนคาขวัญโน้มน้าวใจ
 22. 22.  ข่าว คือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น่าสนใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ที่น่าสนใจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน หรือหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์
 23. 23.  ใคร (Who) ใครคือบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว ทาอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทาหรือเหตุการณ์ใดที่สาคัญ ที่ไหน (Where) การกระทาหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร (When) การกระทาหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด ทาไมและอย่างไร (Why and How) ทาไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิดและเกิดขึ้นได้อย่างไรองค์ประกอบของข่าวประชาสัมพันธ์
 24. 24. หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์วางแผนการเขียน ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อที่จะส่งเผยแพร่ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวนประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่านขั้นตอนในการเขียนข่าว
 25. 25. การเขียนข่าวแบบข้าวหลามการเขียนข่าวแบบโอเลี้ยงถูกลืมเทคนิคและวิธีการเขียนเนื้อหาข่าว
 26. 26. การเขียนข่าวแบบข้าวหลามความสาคัญที่สุดรายละเอียดรายละเอียด
 27. 27. การเขียนข่าวแบบโอเลี้ยงถูกลืมรายละเอียดรายละเอียดส่วนสาคัญที่สุด

×