ประกัน…เพื่อชีวิต  ตรรกะแหงการประกันชีวิตความเขาใจ คือ การยอมรับ      www.DreamsProtector.com       Call : ...
ประกันชีวิต เปนสวนหนึ่งของชีวิต...   เชนเดียวกับเหตุผลที่วา ทําไมเราจึงตองมี “รม” ไว ?   เผื่อวา...ฝนจะตก ...
ทําไมเราตองมี “ยางอะไหล”     ติดรถไวเสมอ ?เผื่อวา...เกิด ยางแตก ระหวาง        ทาง        www.Drea...
ทําไมเราตองมี“เครืองดับเพลิง”   ่    ในอาคาร ? เผื่อวา... เกิดเพลิงไหม        www.DreamsProtector.com   ...
ทําไมเราตองมี “ประกันชีวิต”     เผื่อวา...  เกิดเหตุไมคาดฝน     กับชีวิต          www.DreamsProte...
การประกันชีวต คือ เครื่องมือสําหรับการวางแผนทางการเงิน      ิเราฝากเงินไวที่ธนาคาร เพื่ออะไร?เผื่อไดดอกเบี้ยหรือ? ...
ทําไม?เราจึงตองนําเงินไปลงทุน  ก็เพื่อใหเงินงอกเงยขึ้น   ผลตอบแทนสูงสุด        www.DreamsProtector.com   ...
ทําไมเราจึงออมเงิน  ไวกับการประกันชีวิต?  เพราะการประกันชีวิตเปนวิธีเดียว   ที่จะปกปองรายไดในอนาคตซึ่งจะชวยใหเ...
การประกันชีวิต เปนวิธีที่งายทีสด ประหยัดที่สุด และรวดเร็วที่สุด         ่ ุ        ในการสรางเงินสดสําร...
การกําหนดกาวแรก แลว  รูจุดหมายปลายทาง ที่แนนอน    ดหมายปลายทาง   กับการปลอยไปตามสบายๆโดยไมรูจุดหมายปลายทาง ...
การประกันชีวิต ชวยใหคุณมีวินัยทางการเงิน โดยการเก็บกอนใช  ในเรื่องการเก็บเงิน แบงคนออกเปน 2 กลุม :   กลุม 1 คนส...
การประกันชีวต คือ วิธีเก็บอยางมีระบบ ทีไดพิสูจนแลว          ิ              ่     การฝากเงินก...
การประกันชีวิต คือ    เงินสดในยามจําเปนที่สุดเชน ยามที่คุณทุพพลภาพ กรมธรรมของคุณสามารถแปลงเปนเงินสดไดทันทีเห็นดว...
การประกันชีวิต คือ       หนวยกูภัยประจําตัวของคุณเราทุกคนตองเผชิญภัย 2 ดานแนนอน ถาไมอายุสั้น ก็อายุยืนถาอายุ...
การประกันชีวต สรางความแนนอนใหแกความไมแนนอนใน      ิ ชีวิต      ความตาย เปนสิ่งแนนอน     เมื่อไหร...
เพราะฉะนั้น..จะเห็นวา      การประกันชีวิต    ไมอาจปดกั้นความตายไดแตชวยปกปองแผนการในชีวิตของคุณ    ไมใ...
การประกันชีวต คือ เครื่องวัดคุณคาทางเศรษฐกิจของคนเรา      ิ หมายความวาอยางไร ? ถา”คน”และ”วัว”ตางถูกรถยนตชนเส...
ความมหัศจรรยของการประกันชีวิต    จะใหคาตัวสูงที่สุด  ในเวลาที่คุณมีคานอยที่สุด    เมื่อไมมีชีวิตแลว   ...
การประกันชีวต คือ ความรักและความรับผิดชอบ ตอ         ิ              • ตัวเราเอง          ...
คนซื้อประกันชีวิต ไมใชเพราะวา...ใครบางคนจะตองตายแตเพราะวา...ใครบางคนจะตองอยูตอไปตางหากเมื่อคุณจากไป พอแมของคุณ...
การประกันชีวิต  อาจไมจําเปนตองทําเพื่อปจจุบัน     แตควรทําเพื่ออนาคต       เปรียบเหมือนเราจําเปนตองศึก...
การประกันชีวิต คือ ตาขายทีปลอดภัยที่สุด              ่   เมื่อคุณตองเดินผานเสนทางของชีวิตเสนทางของชีว...
“เงิน”     มิใชทุกสิ่งทุกอยางของชีวิต  แตหลายอยางในชีวิตจําเปนตองซื้อดวยเงิน  “การจากไป” คือการ…”ปดโอกาส” ...
“ประกันชีวิต”คือ เงินสดกอนๆหนึ่ง ที่จะถูกสงมอบใหกับใครคนใดคนหนึ่ง     อยางแนนอน ในวันใดวันหนึ่งขางหนา     ...
หรือวันนั้น ลวงเลยมาจนเปนวันที่คุณเกษียณอายุ             ประกันชีวิต  จะสงมอบเงินสดกอนๆหนึ่งใหคุณไวใช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตรรกะแห่งการประกันชีวิต Call 089 173 1009 www.DreamsProtector.com

7,533 views
7,345 views

Published on

Call 089 173 1009 www.DreamsProtector.com

Published in: Economy & Finance
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตรรกะแห่งการประกันชีวิต Call 089 173 1009 www.DreamsProtector.com

 1. 1. ประกัน…เพื่อชีวิต ตรรกะแหงการประกันชีวิตความเขาใจ คือ การยอมรับ www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 2. 2. ประกันชีวิต เปนสวนหนึ่งของชีวิต... เชนเดียวกับเหตุผลที่วา ทําไมเราจึงตองมี “รม” ไว ? เผื่อวา...ฝนจะตก www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 3. 3. ทําไมเราตองมี “ยางอะไหล” ติดรถไวเสมอ ?เผื่อวา...เกิด ยางแตก ระหวาง ทาง www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 4. 4. ทําไมเราตองมี“เครืองดับเพลิง” ่ ในอาคาร ? เผื่อวา... เกิดเพลิงไหม www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 5. 5. ทําไมเราตองมี “ประกันชีวิต” เผื่อวา... เกิดเหตุไมคาดฝน กับชีวิต www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 6. 6. การประกันชีวต คือ เครื่องมือสําหรับการวางแผนทางการเงิน ิเราฝากเงินไวที่ธนาคาร เพื่ออะไร?เผื่อไดดอกเบี้ยหรือ? เปลาเลยเรามักจะใชมันหมดไปเสียกอนที่จะเกิดดอกผลดวยซ้ําแทที่จริง...เราฝากเงินไวที่ธนาคาร สําหรับการใชจายหมุนเวียนเมื่อตองการใชเงิน ก็เบิกถอนไดทันที
 7. 7. ทําไม?เราจึงตองนําเงินไปลงทุน ก็เพื่อใหเงินงอกเงยขึ้น ผลตอบแทนสูงสุด www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 8. 8. ทําไมเราจึงออมเงิน ไวกับการประกันชีวิต? เพราะการประกันชีวิตเปนวิธีเดียว ที่จะปกปองรายไดในอนาคตซึ่งจะชวยใหเราวางแผนสรางความมั่นคง ทางการเงินไดทันที www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 9. 9. การประกันชีวิต เปนวิธีที่งายทีสด ประหยัดที่สุด และรวดเร็วที่สุด ่ ุ ในการสรางเงินสดสํารองคุณเพียงแตยอมเก็บออม 2% , 5% , 8% , 12% หรือ เทาไหรก็ได คุณก็สามารถมีเงินสดสํารองไดทันที 100% การประกันชีวิต เทานั้น ที่จะชวยใหคุณสราง เงินกอนใหญ โดยใชเงินกอนเล็กนิดเดียว
 10. 10. การกําหนดกาวแรก แลว รูจุดหมายปลายทาง ที่แนนอน ดหมายปลายทาง กับการปลอยไปตามสบายๆโดยไมรูจุดหมายปลายทาง ที่แนนอน รู ดหมายปลายทาง คุณคิดวา วิธีไหนดีกวากัน..? www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 11. 11. การประกันชีวิต ชวยใหคุณมีวินัยทางการเงิน โดยการเก็บกอนใช ในเรื่องการเก็บเงิน แบงคนออกเปน 2 กลุม : กลุม 1 คนสวนใหญ 95% “มักใชกอนเก็บ”  กลุม 2 คนสวนนอย 5% สมการการใชเงินของคนกลุมนี้ “มักเก็บกอนใช” คือ สมการการใชเงินของคนกลุมนี้ คือ รายได – รายจาย = เงินเก็บ รายได – เงินเก็บ = รายจาย คนกลุมนี้มักจะเปนคนจนใน คนกลุมนี้มักจะเปนคนมีเงินเหลือใช ที่สุด เมื่อถึงบั้นปลายของชีวิต ในระยะยาว คนกลุมแรกยังคงตองทํางานหนักตลอดชีวิต และคนกลุมหลังมักเปนคนร่ํารวย มีเงินเหลือใช คุณอยากเปนคนกลุมไหน?
 12. 12. การประกันชีวต คือ วิธีเก็บอยางมีระบบ ทีไดพิสูจนแลว ิ ่ การฝากเงินกับ การออมเงินผาน ธนาคาร ประกันชีวิต BANK ASSURANCEสิ่งเยายวน ถอนงาย ถอนยากยกเวนมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ จึงมักจะมีเงินเหลือในบัญชี และมีใบเตือนเมื่อครบกําหนดชําระเบี้ย เพียงเล็กนอย ในแตละครั้ง เมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่ง เราจะมีเงินสะสมในกรมธรรมประกันชีวิต มากกวาเสมอ เมื่อเทียบกับบัญชีเงินฝากในธนาคาร
 13. 13. การประกันชีวิต คือ เงินสดในยามจําเปนที่สุดเชน ยามที่คุณทุพพลภาพ กรมธรรมของคุณสามารถแปลงเปนเงินสดไดทันทีเห็นดวยไหมวา “การลงทุนที่ดีที่สุด” คือการลงทุนที่ ใหเงินสด แกคณมากที่สุดในยามที่ คุณจําเปนที่สุด ! ุ การประกันชีวต เปนสัญญาสําหรับเวลาและเงิน ิ เราประกันเวลาไมได แต...เราประกันเงินได ...
 14. 14. การประกันชีวิต คือ หนวยกูภัยประจําตัวของคุณเราทุกคนตองเผชิญภัย 2 ดานแนนอน ถาไมอายุสั้น ก็อายุยืนถาอายุสั้น : กรมธรรมประกันชีวิต ก็จะนําเงินสดในยามจําเปน มาใหครอบครัว ของคุณ ซึ่งจะชวยนําพาคนที่คุณรักใหผานพนความยากลําบากไปได และทําใหแผนการอนาคตที่คณวางไวเสร็จสมบูรณ ุถาอายุยืน : ก็ไมตองกังวล เพราะ “กรมธรรมประกันชีวต”ไดเตรียมเงินสด ิ ให คุณอยางเพียงพอตามที่คุณกําหนดไวและพาคุณไปสู ความสุข สบายในยามเกษียณ www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 15. 15. การประกันชีวต สรางความแนนอนใหแกความไมแนนอนใน ิ ชีวิต ความตาย เปนสิ่งแนนอน เมื่อไหร เปนสิ่งไมแนนอน ทุกคนมีสทธิที่จะอยู อยูนานเทาไหร ไมมใครกําหนดได ิ ี การประกันชีวต ไมอาจปดกั้นความตายได ิ แต...ชวยปกปองแผนการในชีวิตของคุณไมใหตายตามไปดวย ... ไมมอะไรเปนอนิจจัง (ไมแนนอน) มากกวาชีวิตคน ี ไมมีอะไรแนนอน กวาการประกันชีวิต
 16. 16. เพราะฉะนั้น..จะเห็นวา การประกันชีวิต ไมอาจปดกั้นความตายไดแตชวยปกปองแผนการในชีวิตของคุณ ไมใหตายตามคุณไปดวย www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 17. 17. การประกันชีวต คือ เครื่องวัดคุณคาทางเศรษฐกิจของคนเรา ิ หมายความวาอยางไร ? ถา”คน”และ”วัว”ตางถูกรถยนตชนเสียชีวตในเวลา ิ เดียวกัน วัวที่ลมลง แลวคนละ ! สามารถชําแหละขายเปนเนื้อสเต็กได มีคามากกวาวัวตายหรือ เนื้อวัว แนนอน ถาเขามีประกันชีวต ิ แตถาไมมีประกัน คนก็มีคาต่ํากวาวัวอาจมีราคา 10,000 – 20,000 บาท และยังตองเสียคาใชจายการจัดงาน ครั้งสุดทายของชีวิตอีกดวย คุณคาทางเศรษฐกิจของคุณ วัดไดจาก... วงเงินประกันชีวิต ที่คุณมีอยู
 18. 18. ความมหัศจรรยของการประกันชีวิต จะใหคาตัวสูงที่สุด ในเวลาที่คุณมีคานอยที่สุด เมื่อไมมีชีวิตแลว www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 19. 19. การประกันชีวต คือ ความรักและความรับผิดชอบ ตอ ิ • ตัวเราเอง • พอแมของเรา • ภรรยา(ถามี)ของเรา • ลูกๆ ของเรา • คนที่เรารักคนทีมีความรักและความรับผิดชอบเทานัน ที่จะทํา ่ ้ประกันชีวิต เพราะมันเปนภารกิจที่มีเกียรติของ www.DreamsProtector.com มนุษย Call : 089 173 1009
 20. 20. คนซื้อประกันชีวิต ไมใชเพราะวา...ใครบางคนจะตองตายแตเพราะวา...ใครบางคนจะตองอยูตอไปตางหากเมื่อคุณจากไป พอแมของคุณ, ภรรยาของคุณ, ลูกๆของคุณและคนที่คุณรัก จะตอง มีชีวิตตอไปในการมีชีวิตอยูตอไป พวกเขาจําเปนตอง ใชเงิน   เงิการประกันชีวิตยังคงสงเงินใหแกพวกเขา แมในยามทีคุณจากไปแลว ่
 21. 21. การประกันชีวิต อาจไมจําเปนตองทําเพื่อปจจุบัน แตควรทําเพื่ออนาคต เปรียบเหมือนเราจําเปนตองศึกษาเลาเรียนในตอนเด็ก ก็เพืออนาคตในวันขางหนา...นั่นเอง ่ www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 22. 22. การประกันชีวิต คือ ตาขายทีปลอดภัยที่สุด ่ เมื่อคุณตองเดินผานเสนทางของชีวิตเสนทางของชีวิตที่เต็มไปดวยอันตราย อุบัติเหตุ การเจ็บไขไดปวยทุพพลภาพ หรือแมกระทั้งความตายที่อาจมาเยือนไดทุกเมื่อถาหากปราศจาก”ตาขาย” รองรับ เมื่อเราตกจากที่สูง ชีวิตก็ปดฉากไดเลยการประกันชีวิต ทําหนาที่เปนตาขายอันปลอดภัย มันใหโอกาสแกตัวเราและครอบครัว ไดแกตัวอีกครั้งบนเสนทางชีวิต
 23. 23. “เงิน” มิใชทุกสิ่งทุกอยางของชีวิต แตหลายอยางในชีวิตจําเปนตองซื้อดวยเงิน “การจากไป” คือการ…”ปดโอกาส” ใหเงินไหลเขามาสูชีวิตแต…”การประกันชีวิต” คือ การเปดโอกาส ใหเงินไหลเขามาสูครอบครัว www.DreamsProtector.com Call : 089 173 1009
 24. 24. “ประกันชีวิต”คือ เงินสดกอนๆหนึ่ง ที่จะถูกสงมอบใหกับใครคนใดคนหนึ่ง อยางแนนอน ในวันใดวันหนึ่งขางหนา ซึ่งวันนั้นอาจจะเปน… วันที่คุณเกิดเจ็บปวย ประกันชีวิต ก็จายคารักษาพยาบาลให วันนั้นอาจเปนวันที่คุณไดรับบาดเจ็บ ประกันชีวิต ก็จะชวยจายคาชดเชยรายไดให และหากวันนั้นคุณเกิดตองทุพพลภาพ ประกันชีวิต จะจายเงินเลี้ยงดูทานให
 25. 25. หรือวันนั้น ลวงเลยมาจนเปนวันที่คุณเกษียณอายุ ประกันชีวิต จะสงมอบเงินสดกอนๆหนึ่งใหคุณไวใชจายยามเกษียณ หรือวันนั้น เปนวันที่ลกคุณเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัย ู แผนประกันชีวิต ก็สามารถปรับเปนแผนทุนการศึกษาใหกับลูกคุณได แมสุดทาย หากวันหนึ่งตองจากโลกนี้ไป ประกันชีวิต ยังมอบเงินสดใหอีกกอนเปนคาชีวิต ใหกับทายาทของคุณแลวแบบนี้ จะบอกวาทํา”ประกันชีวต”แลวไมดีไดอยางไร? ิ

×