Your SlideShare is downloading. ×
Presentació Comunicació Empresarial
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Presentació Comunicació Empresarial

68
views

Published on

Lingüística Catalana Aplicada; PAC3

Lingüística Catalana Aplicada; PAC3


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
68
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Comunicació EmpresarialAna CucalaRocaLingüística Aplicada Catalana30/05/2013
 • 2. Comunicació EmpresarialPreguntes inicials● Què és la Comunicació Empresarial?● De què socupa i quina utilitat té?● És una disciplina independent o tévinculacions amb altres camps?● Quina mena de treball pràctic duen a termeels professionals daquesta àrea?1
 • 3. 1. La Informació i la Comunicació en lesorganitzacions al llarg de la Història● S. IX: Sorgeixen els gremis; primeres relacions entrepersones (consumidors) i organitzacions.● S. XV: Aparició de la impremta; les relacionscomercials es poden difondre més àmpliamentmitjançant publicacions impreses.El lligam entre els mitjans de comunicació i lesorganitzacions continua eixamplant-se fins al S.XX.Amb laparició dels suport digitals, aquestes relacionssautomatitzen i esdevenen globals.2
 • 4. 1.1 Primers estudis i aplicacions pràctiquesde la Comunicació Empresarial● 1906: Ivy Ledbetter Lee (periodista icomunicador americà); va canviar la malaimatge pública del grup Rockefeller gràcies alseu “enfocament informatiu”.Sel considera el “pare” de laComunicació en les organitzacions.“La tasca que desenvolupem en nom de lesempreses i les institucions consisteix en facilitar a lapremsa i al públic matèria informativa, ràpida iprecisa sobre tota mena dassumptes que valgui lapena que coneguin.”3
 • 5. 1.1 Primers estudis i aplicacions pràctiquesde la Comunicació Empresarial● Als anys 50, les estratègies de MàrquetingEmpresarial revolucionen el món de la Publicitat i elde la Comunicació Empresarial.● Thedore Levitt: orienta el producte cap al seu grupde compradors potencial i crea estratègies dirigidesal consum massiu.● Philip Kotler: considerat “el pare del Màrqueting”als EUA.“Tècnica empresarial que permet anticipar lestructurade demanda del mercat escollit per promocionar idistribuir productes que agradin al consumidor”.4
 • 6. 1.2 Evolució del tractament acadèmic de laInformació i la Comunicació● Fins 1930: la Informació sestudiava científicamentdes dels sabers humanístics (Història, Filosofia,Literatura, Política, Dret).● Des dels anys 30 als 50: es comença a estudiar elfenòmen amb mètodes empírics i quantitatius,propis de la Sociologia.● Després dels anys 50: sinicia la recerca de laciència propia de la Informació/ la Comunicació,basada en els corrents integradors dEuropa i elsEUA.5
 • 7. 1.3 Teories i aproximacions a laComunicació Empresarial● Tesis Clàssiques: sistema organitzacional; moltlinial i descendent.● Tesis Humanístiques: major participació delempleats, es potencien les comunicacions obertesen un clima de confiança entre tots els componentsde lempresa o la institució.● Aquestes dues visions van generar dos models deComunicació Empresarial en relació als empleats:el sistema descendent clàssic i lascendenthumanístic.6
 • 8. 2. Comunicació en les organitzacions,Relacions Públiques i Imatge● La Comunicació és necessària per establir unvincle entre els productes o serveis que unaempresa ofereix amb el client o usuari que elsconsumirà.● Sense aquesta comunicació, el client/ usuari noentrendria la Cultura ni la Personalitat delorganització.● Cultura dempresa o organitzacional- Programa dactuació intern i extern-Tècniques publicitàries i Relacions Públiques.- Exterioritzar lestructura emocional delorganització o empresa per fer arribar el seumissatge al públic.7
 • 9. 2.1 Relacions Públiques● “Conjunt dactivitats dissenyades per crear imantenir bones relacions entre lempresa i elseus diferents públics i projectar una Imatgefavorable”. (ANDRADE, Horacio; Hacia una definición de laComunicación organizacional, en La Comunicación en... pp. 32-333).● Cal oferir una Imatge de lempresa o institucióajustada a la seva realitat i al paper querepresenta en la societat.● Cal distingir el tipus dinformació que es dona enfunció del públic que lha de rebre.8
 • 10. 2.3 Publicitat i publicity● Publicitat: servei remunerat per fer públicalexistència i la qualitat dun producte o serveique ofereix una empresa.● Publicity: informació dinterés que emetlempresa cap als seu públic sense cap menade cost.● La publicitat se centra en la venda del producteo servei; la publicity només busca transmetreuna opinió positiva del producte i de la marcacorporartiva que el distribueix.9
 • 11. 2.4 Propaganda● Servei remunerat per fer pública lexistència iles qualitats duna ideologia concreta.● Diferència amb la Publicitat i la PublicityLa propaganda es fa servir per difondreconceptes i idees abtsractes (polítiques,religioses), no per vendre un producte o afavorirlopinió del client.Tot i així, la propaganda ajuda a modificar laconducta de la gent, com també fa la Publicitat ila Publicity.10
 • 12. 2.5 Màrqueting● Investigació comercial que busca vendre productesmitjançant la Comunicació.● Màrqueting lingüístic: considera la llengua com unproducte de mercat, de manera que els parlants sónconsumidors daquest “producte lingüístic”.La llengua es pot servir per estratègies de màrqueting;al mateix temps, el màrqueting comercial pot ajudar apotenciar lús de la llengua com a producte de consum.● Màrqueting lingüístic i consum; Franquesa/ Sabatéhttp://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_603.pdf11
 • 13. 2.5 Màrqueting● Exemple de màrqueting amb la llenguacom a mitjà per vendre el producte:Mad Men; Don Draper munta una campanya pelpropietari de la cadena dhotels Hilton.http://youtu.be/LUDmutJVjV8● Exemple de màrqueting per fomentar lúsduna llengua:Campanya “Dona corda al català”; Generalitat deCatalunya (2005). http://youtu.be/ETBWgoaMGuY12
 • 14. 2.6 Responsabilitat social i llenguaLa incorporació daltres llengües a lempresa (creantun espai multilingüe) és una decisió que comportabeneficis:●Marca la diferència i augmenta la qualitat del servei. Unaempresa multilingüe està més preparada per atendrecorrectament els seus clients i més capacitada per relacionar-seamb el seu entorn.● Acomplir l’estratègia empresarial de la gestió lingüística milloraràla qualitat de l’empresa i la competència lingüística de la gentque hi treballa.● Les tecnologies faciliten la gestió de les llengües d’una manerainnovadora i senzilla.(Extret de GENCAT.CAT) 13
 • 15. 2.7 Protocol● Conjunt lògic i normalitzat de símbols queestableixen un ordre en les nostres relacionssocials.● Les relacions protocolaries senllacen ambles estatègies de Màrqueting i amb laResposabilitat Social i Lingüística delempresa.● Presentació sobre protocol empresarialhttp://www.slideshare.net/PRESENTACTS/protocolo-empresarial-926056814
 • 16. 2.8 Comunicació Empresarial● Sistema que aporta una sèrie deconeixements interns i externs de lempresao organització al seu públic o grup dinterés.● Aquesta Comunicació no ha dinfluir en elsdecisions del públic, però sí ha daportar lamajor quantitat dinformació possible per serun bon referent social de lorganització enla seva relació amb els consumidors.15
 • 17. 2.9 Identitat corporativa i Imatge● “Sistema de signes que transmet idees iimpresions psicològiques sobre la realitat i lapersonalitat duna empresa o duna organització”.● “Percepció o reflex daquesta Identitat corporativaque es transmet per mitjà de la ComunicacióEmpresarial”. (COSTA, Joan. La identidad Corporativa. 1990, pp.5-9).● Lobjectiu de totes dues es crear una personalitatdiferenciada, exclusiva i global per cadaempresa o organització, mitjançant els mitjans decomunicació externa (premsa, ràdio, televisió).16
 • 18. 3.Comunicació Interna iComunicació Externa● Comunicació Interna: Activitats efectuades en unaorganització per crear i mantenir les bones relacionsentre els seus membres . Lobjectiu és que elstreballadors se sentin motivats i integrats en el seuambient de treball per aconseguir les fitesorganitzacionals de lempresa.● Comunicació externa: Conjunt de missatgesemesos per una organització cap als seus públics; ambells es pretén millorar les relacions de lempresaamb els consumidors i projectar una imatgepositiva que ajudi a promoure els productes o serveisque ofereix.17
 • 19. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Creació de la Informació: es produeixquan hi ha alguna noticia quetransmetre.● El DirCom (Director de Comunicacions)ha de tenir clar el to i la manera degenerar aquesta Comunicació, diferentde lexterior.● Ha de fer denllaç entre tots dos nivellsperquè la informació flueixi.18
 • 20. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Creació dun banc de dades: la quantitatdinformació que rep una empresa ésimmensa; cal compartimentar-la en un bancde dades, dividit en categories segons elstipus dinformació.● Creació dun presupost de Comunicació:sha de saber prèviament quina quantitateconòmica es necessita per dur a terme elprograma comunicatiu de lempresa.19
 • 21. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Dossier de Productivitat (tracking):per comprovar leficàcia de laComunicació Interna, es fa una anàlisiperiòdica de la seva rentabilitat.● Com en tota mena dactivitatempresarial, cal saber si el programa ésrendible i aconsegueix motivar alstreballadors.20
 • 22. 3.1 Accions de Comunicació Interna● Anàlisi o seguiment de mitjans (clipping):tasca que el DirCom fa a linici de cadajornada per destriar la informació mésrellevant sobre lempresa i transmetre-la atots els empleats perquè estiguin al correntde la Imatge i lopinió externa que es té della.● Exemple duna falta dinformació interna que potderivar en una mala imatge externa.The West Wing; la secretària de premsa nega unainformació que és certa: http://youtu.be/HQdCfx-1NeU.21
 • 23. 3.2 Accions de ComunicacióExterna● Si la Comunicació Interna aconsegueix un bonclima organitzacional en lempresa, aquest ajudaràa que la projecció exterior sigui també positiva.● La relació amb els mitjans de comunicació ha deser estreta, professional i transparent perquèlempresa pugui transmetre missatges als seusdiversos públics.● El DirCom ha daconseguir que els mitjansacudeixin a la informació facilitada per lempresa i laconsiderin com a font dinvestigació fiable.22
 • 24. 3.2 Accions de ComunicacióExterna● Quines eines es fan servir per establir aquestaComunicació amb els mitjans?- Nota de premsa: la genera el DirCom; sha de deixar clarquina és la noticia perquè la informació resulti ràpida iprecisa.- Roda de premsa: sha de dissenyar una estratègia perdur-la a terme, convocar els mitjans i assegurar-se que eltema que es tractarà queda clar davantmà.- Organització desdeveniments i actes públics: actes enels quals els Protocol i les Relacions Púliques són crucials:si es realitza una bona tasca en aquests dos aspectes, laInformació que es vol transmetre arribarà als mitjans; sinó,derivarà en una mala Imatge de lempresa o organització.23
 • 25. 3.2 Accions de ComunicacióExterna● El paper dels portals web i les xarxessocials en la Comunicació Externa:Són eines cada cop mé emprades per donar unaImatge externa de lempresa o lorganització.Lobjectiu daquestes plataformes ha de ser informar demanera gratuïta, professional i especialitzada als seuspúblics.El missatge ha de ser unificat i amb un llenguatgedivulgatiu.Exemple: perfil oficial de loperadora Vodafone a Facebook.https://www.facebook.com/vodafoneES?fref=ts24
 • 26. ConclusionsComunicació Empresarial● Sistema que permet conèixer aspectes interns i externsde lempresa o organització al seu públic.● Tracta de condensar aquests aspectes interns delempresa en una Imatge externa que el públic potassociar a una Identitat Corporativa determinada.● És una disciplina molt associada a la Publicitat, alMàrqueting i a les Relacions Públiques.● Els professionals daquesta àrea han de saberinterioritzar la cultura pròpia de lempresa per projectar-ne després una bona Imatge externa.25
 • 27. Bibliografia● Comunicación Empresarial e InstitucionalMARTÍN MARTÍN, Fernando (Editorial Universitas, S.A; 6a edició, 2012).● Definició de Publicitat, “Publicity”, “Propaganda”, “Promoció” i “RelacionsPúbliques”.http://cursospublicitarios.blogspot.com.es/2010/08/diferencia-entre-publicidad-propaganda.ht● Història del Màrqueting.http://www.slideshare.net/jimenaja/historia-del-marketing● Màrqueting lingüístic i consum; FRANQUESA, Ester; SABATÉ, Joan (coord).http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_603.pdf● Presentació sobre protocol empresarialhttp://www.slideshare.net/PRESENTACTS/protocolo-empresarial-9260568● Responsabilitat social i llengua; Generalitat de Catalunyahttp://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/vgnextchannel=06e8d1767f268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=06e8d1767f268210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD