Food of Bodhisattvas

Thức Ăn Của Bồ Tát
Giáo Lý Của Đạo Phật Về Việc
Từ Bỏ Ăn Thịt

Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Diệu Nguyệ...
Food of Bodhisattvas
Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Thức Ăn Của Bồ Tát
Diệu Nguyệt
Tâm Bảo Đàn
Konchog Sherab Drolma
chuyển ng...
Nguyện hồi hướng tất cả công đức
đến quả vị Giác Ngộ của tất cả chư Đạo Sư
của tất cả các dòng truyền thừa
cùng toàn thể
p...
Viet Nalanda Foundation (trước đây còn có tên là Viet
Vajra Foundation) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 được
thành lập v...
PHƯƠNG DANH ẤN TỐNG KINH SÁCH
VIỆT NALANDA FOUNDATION 2012

Phyllis La
Garden Grove, CA
Quan Pham
Chandler, AZ
Yoko Sato
G...
Tammy Tam Uyen
San Jose, CA
Hung Q. Dang
Silver Spring, MD
Loan Le
TX
Le Nguyen
TX
Trang Nguyen
TX
Diem Phan
TX
Nhuan Thuc...
Dieu Quy & Family
Seattle, WA
Thanh Lam Dinh Phuoc Seattle, WA
Danh Thien Thuy NghiaSeattle, WA
Ngoc Han Nguyen
Australia
...
Cho đến khi đạt đến
Giác Ngộ viên mãn,
chúng con xin quy y Phật,
chúng con xin quy y Pháp,
và cũng như thế,
chúng con xin ...
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche

318 views

Published on

Thức Ăn Cho Bồ Tát: Shabkar Rinpoche (1781-1851) viết về truyền thống ăn chay trong Phật Giáo Tây Tạng

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thức Ăn Cho Bồ Tát - Shabkar Rinpoche

  1. 1. Food of Bodhisattvas Thức Ăn Của Bồ Tát Giáo Lý Của Đạo Phật Về Việc Từ Bỏ Ăn Thịt Shabkar Tsogdruk Rangdrol Diệu Nguyệt Tâm Bảo Đàn Konchog Sherab Drolma Chuyển ngữ Việt Nalanda Foundation ấn tống 2012
  2. 2. Food of Bodhisattvas Shabkar Tsogdruk Rangdrol Thức Ăn Của Bồ Tát Diệu Nguyệt Tâm Bảo Đàn Konchog Sherab Drolma chuyển ngữ Vô Huệ Nguyên hiệu đính Tâm Bảo Đàn trình bày bìa sách Nguyên bản tiếng Anh Shambhala Boston & London Ấn hành năm 2004 Padmakara Translation Group Chuyển từ Tạng-ngữ sang Anh-ngữ © 2004 by Padmakara Translation Group ISBN 1-59030-116-1 Bản tiếng Việt được giấy phép chuyển dịch của nhóm Padmakara Translation Group cấp năm 2005 © 2012 Viet Nalanda Foundation ISBN 978-1-937175-04-7 Sách Ấn Tống – Không Bán
  3. 3. Nguyện hồi hướng tất cả công đức đến quả vị Giác Ngộ của tất cả chư Đạo Sư của tất cả các dòng truyền thừa cùng toàn thể pháp giới chúng sinh…
  4. 4. Viet Nalanda Foundation (trước đây còn có tên là Viet Vajra Foundation) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 được thành lập vào năm 2006 tại Maryland, Hoa Kỳ để tạo nhịp cầu tiếp nối giữa những Phật tử người Việt có duyên với Kim Cương Thừa tại khắp nơi trên thế giới. Viet Nalanda Foundation cổ súy tinh thần bất bộ phái, và tôn trọng chư Đạo Sư cùng các Giáo Pháp đặc thù của tất cả bốn dòng truyền thừa của Phật Giáo Tây Tạng gồm có Nyingma, Sakya, Kagyu và Gelug. Muốn biết thêm chi tiết về tổ chức Viet Nalanda Foundation cũng như tìm hiểu thêm về Kim Cương Thừa – Phật Giáo Tây Tạng, xin vào xem trang nhà http://www.vietnalanda.org hoặc gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com Địa chỉ liên lạc: 112 Stanford Court Irvine, CA 92612 USA Đt: (949)-390-7062 13902 Rosebranch Ct. Houston, TX 77059-3539 USA Đt: (713)-382-6874 Tài liệu về Kim Cương Thừa – Phật Giáo Tây Tạng cũng có thể được tìm thấy tại các trang nhà sau đây: Thư Viện Nalanda: http://www.nalanda.batnha.org Thư Viện Hoa Sen: http://www.thuvienhoasen.org Trang nhà Quảng Đức: http://www.quangduc.com
  5. 5. PHƯƠNG DANH ẤN TỐNG KINH SÁCH VIỆT NALANDA FOUNDATION 2012 Phyllis La Garden Grove, CA Quan Pham Chandler, AZ Yoko Sato Gardenia, CA Minh Cao Chandler, AZ An Danh Houston, CA Bach Nga Nguyen Australia Tan Duy Bui Houston, TX Tung D. Vu Houston, TX Lan Chi Nguyen Germany Cindy Thanh Ly Houston, TX Thuy Morton & Friends Houston, TX Tan Bui Houston, TX Vuong Duc Nguyen Westminster, CA Vinh & Loan Le Scarborough, ON Lan Anh Tran VN Uncle Serge at Lien Hoa Temple CA Tieu Anh Lac's Family Stanton, CA Thao Tran Garden Grove, CA Tiep Truong Grand Rapids, MI Trung Nguyen CA Suong Tran Boyds, MD Pearl-Sheen Tran Stanton, CA Julie Nguyen Luong Luxembourg Tuan Ba Nguyen Stanton,CA Tam MN Binh Dao CA Tam Thai Australia Michelle Thuy Do San Jose, CA Thanh Mai Nguyen Fountain Valley, CA Hung Lu Fountain Valley, CA Lan Phung San Jose, CA $2,000.00 $100.00 $50.00 $100.00 $50.00 $50.00 $300.00 $300.00 $150.00 $70.00 $930.00 $600.00 $200.00 $200.00 $100.00 $100.00 $200.00 $100.00 $50.00 $20.00 $100.00 $60.00 $130.00 $100.00 $20.00 $50.00 $100.00 $100.00 $50.00 $40.00 $200.00
  6. 6. Tammy Tam Uyen San Jose, CA Hung Q. Dang Silver Spring, MD Loan Le TX Le Nguyen TX Trang Nguyen TX Diem Phan TX Nhuan Thuc TX Cac Phat Tu An Danh TX Thuy Bui Santa Ana, CA Minh A Pham Sacramento, CA Hoi Huong Huong Linh Chanh Tho Thang D Nguyen Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Truc Tho Oa T Nguyen Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Bat Huy Nguyen Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Dieu Ngoc Xuyen T NguyenSeattle, WA Hoi Huong Huong Linh Dieu Hanh Gai T Vu Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Lam Huu Hoang Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Dien Hoang Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Luu Huu Hoang Seattle, WA Hoi Huong Huong Linh Dieu Luong Seattle, WA Tam Thanh Seattle, WA Dieu Hanh Thuan Loi & Family Seattle, WA Dinh Hien/ Dinh Hoang Seattle, WA Thuy T Hoang Seattle, WA Hoang Ly Seattle, WA Minh Duc Seattle, WA Hoang Diep Seattle, WA $200.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $10.00 $20.00 $346.00 $20.00 $100.00 $200.00 $200.00 $10.00 $10.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $20.00 $50.00 $10.00 $10.00 $20.00 $20.00 $30.00
  7. 7. Dieu Quy & Family Seattle, WA Thanh Lam Dinh Phuoc Seattle, WA Danh Thien Thuy NghiaSeattle, WA Ngoc Han Nguyen Australia Dieu Toan Australia Minh Tin Ton Tustin, CA Phuong Bich Dzuong Midway City, CA Trang Tuyet Nguyen Tucson, AZ Dong Vu's Family CA Bich Thuy Do Fountain Valley, CA Hiep Truong Milpitas, CA Do Tran Nguyen Sacramento, CA John Hung Tran CA Tina Bui Houston, TX Tung D. Vu ** Houston, TX Thuoc B. Vu ** Houston, TX Thu Vui Ho Houston, TX Oanh T Thai Houston, TX Kim Hong T Quach Philadelphia, PA Loan Giao Le Toronto, Canada Natalie Phan Falls Church, VA Tina Cao CA Phat Tu An Danh South CA Thu Ha Dinh Ontario, Canada Huong Le Ontario, Canada $60.00 $50.00 $100.00 $100.00 $200.00 $100.00 $100.00 $100.00 $50.00 $150.00 $50.00 $120.00 $100.00 $100.00 $200.00 $100.00 $50.00 $50.00 $1,000.00 $50.00 $100.00 $40.00 $95.00 $200.00 $100.00 ** Hồi hướng đến hương linh chú Lê Duy Chất và tất cả. Ghi chú: Phương danh ấn tống đã được cập nhật vào ngày 30 tháng 6, năm 2012. Các đóng góp tịnh tài gửi đến sau ngày này sẽ được sung vào quỹ ấn tống kinh sách cho năm 2013.
  8. 8. Cho đến khi đạt đến Giác Ngộ viên mãn, chúng con xin quy y Phật, chúng con xin quy y Pháp, và cũng như thế, chúng con xin quy y Tăng đoàn của chư Bồ Tát. Như chư Phật thuở xa xưa đã nhiếp thọ Bồ Đề Tâm và tinh tấn hành trì Bồ Tát Đạo, chúng con, nay cũng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, xin phát Bồ Đề Tâm và tinh tấn tu hành để viên thành Đạo Quả. Viet Nalanda Foundation

×