THAI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

THAI

on

 • 1,339 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,339
Views on SlideShare
1,338
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 1

http://www.techgig.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

THAI Document Transcript

 • 1. การวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายสู่ ยุคที่ ٣ Analysis of wireless communication development for 3G era มนตรี มาคสิรกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10163 บทคัดย่อ เมื่ อ โลกของเทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง รวดเร็ ว และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก ระบบการสื่ อ สารแบบเดิ ม มา เป็นการใช้ระบบมาตรฐานเทคโนโลยีในยุคที่ 3 กันบ้างแล้ว สำา หรับ ประเทศไทยเองเรื่องของระบบโครงข่าย ٣G เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมา เป็นเวลานานพอสมควร ในการที่จ ะนำา เทคโนโลยี และบริก ารของ ระบบ 3G มาใช้ แต่แนวโน้มและทิศทางของการพัฒนาที่แน่นอนใน การดำา เนิ น การพั ฒ นาระบบโครงข่ า ย ٣G ก็ ยั ง คงมี ค วามไม่ ชั ด เจน และยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารภายในประเทศได้ สาเหตุ ข อง ปั ญ หามาจากในหลายๆ ด้ า น เช่ น การดำา เนิ น งานและการพั ฒ นา การออกใบอนุญาตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐานระบบโครงข่าย ٣G และแนวโน้มทิศทางของในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใน ยุคที่ ٣ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำา ให้เราจำา เป็นต้องมีการศึกษา ทำา ความ เข้าใจ และหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ การดำา เนิ น งานในการพัฒ นาเทคโนโลยี สื่อ สารไร้ ส ายในยุ คที่ ٣ ทั้ง ทางตรงและทางอ้ อ ม จากข้ อ มู ล จากแหล่ ง ที่ ม าต่ า งๆ ทั้ ง หนั ง สื อ บทความ เอกสารประกอบ และทำา แบบสำา รวจ โดยอาศั ย วิ ธี ก าร 1
 • 2. ศึ ก ษาด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บในหลายปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ และหาวิ ธีก ารในการแก้ ไขปัญ หาและข้ อผิ ด พลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนำาเสนอแนวความคิดในการกำา หนดทิศทาง ในการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในอนาคต Abstract In the 21st century account for the era of globalization, the advance in telecommunication has change the world from traditional communication to the 3G communication. In Thailand, the use of 3G technology has been discussed for a long time. However, there is no clear direction how can it be developed and used. There are three main obstructions including barriers in developing processes, a license on 3G businesses, and a clear direction of 3G developments in Thailand. As the result, the paper will focus on causes of the aforementioned obstructions which directly and indirectly affect the 3G developing process in Thailand. The main sources of the information are text books, journals, and questionnaire surveys. After all information have been gathered they will be analyzed and compared among relevant factors to get the causes and solution in order to fix the problems. Finally, an idea of the 3G developing direction will be recommended for further study in wireless communication. ١. บทนำา การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสิ่งมีบทบาทมากในสังคม และมีผล โดยตรงต่ อ การดำา รงชี วิ ต ของประชากรในสั ง คม ทั้ ง ยั ง เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นสำา คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ อี ก ด้ ว ยโดย เฉพาะอย่า งยิ่งระบบโทรศัพ ท์สื่อสารไร้ส าย เมื่อเทคโนโลยี มีความ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และทำาให้สามารถเปิดให้บริการการสื่อสารผ่าน ทางเสียงและข้อมูลได้ในปี พ.ศ. 2523 และมีการพัฒนาเทคโนโลยี การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เริ่ ม จากระบบอนาล็ อ กในยุ ค ที่ 1 มาเป็ น ระบบ ดิจิตอลในยุคที่ 2 และกำา ลังจะก้ าวเข้าสู่ ยุคที่ 3 ซึ่งเป็นการหลอม ร ว ม เ ท ค โ น โ ล ยี เ ข้ า ด้ ว ย กั น ร ะ ห ว่ า ง โ ท ร ศั พ ท์ สื่ อ ส า ร ไ ร้ ส า ย อินเตอร์เน็ต และสื่อผสมอื่นๆ เมื่อกล่าวถึงระบบโทรศัพท์เคลื่อนทีใน ่ ยุคที่ 3 (Third Generation) ในประเทศไทยแล้ ว ก็ ถื อว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี ก าร 2
 • 3. พูดคุยกันมานานประมาณ 2-3 ปีมาแล้ว เพราะในขณะนั้นตลาดมีการ แข่ ง ขั น อย่ า งรุ น แรง ก็ ทำา ให้ มี ก ารขยายตั ว ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนตลาดเริ่มเดินเข้าใกล้ภาวะอิ่มตัว ขณะที่ราย ได้ จ ากการให้ บ ริ การทางเสี ย งเริ่ ม ชะลอตั ว ลง บรรดาผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง หลายจึ ง จำา เป็ น ต้ อ งหาแหล่ ง รายได้ และการเติ บ โตแหล่ ง ใหม่ ๆ ประกอบกับอัตราการใช้งานทางด้านข้อมูล (data) ก็มีการเติบโตมากขึ้น ด้วย ทำาให้เทคโนโลยี 3G ซึ่งสามารถรองรับบริการทางด้านข้อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นคำาตอบทีทุกคนมองหา หากเพียงแต่จำาเป็น ่ ต้องมีโครงข่าย และคลื่นความถี่ที่รองรับการให้บริการ หรือที่เรียกกัน ว่ า โครงข่ า ย 3G นั่ น เอง อย่ า งไรก็ ต ามปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ไม่ สามารถที่ จ ะให้ บ ริ ก ารในระบบโครงข่ า ย 3G เนื่ อ งจากปั ญ หาจาก ปัจ จัยต่ างๆ ในการดำา เนิ นงานพัฒ นาเทคโนโลยีสื่อสาร ก่อ เกิ ดการ ชะลอตัวของเทคโนโลยีการสื่อสาร ในศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ ทำา ความเข้ า เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี สื่ อ สารไร้ ส ายในยุ คที่ ٣ ทางด้ า นมาตรฐานของระบบ และบริ ก าร ใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อทำา การเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสีย และวิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับการการดำา เนินงานในการให้บริการโครงข่าย ٣G ว่ามี สาเหตุ ม าจากอะไร และนำา เสนอแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ทำา ให้ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี สื่ อ สารในยุ ค นี้ มี ค วามรวดเร็ ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับทราบถึงความคิดเห็นของสาธารณะ ชนทีมีต่อ ٣G เพื่อวัดระดับของความพึงพอใจของสาธารณะชน ่ ٢. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็ น การศึ ก ษาถึ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และอ้ า งอิ ง ทฤษฎีโดยมีส่วนสำาคัญดังต่อไปนี้ 1. ระบบโครงข่ายโทรศั พท์ เคลื่อ นที่ เป็น ระบบเครือ ข่า ยที่ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย ซึ่ง แต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไป อาทิ เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบ WCDMA ในยุโรปใช้ระบบ DECT และส่วนในอเมริกาใช้ระบบ CDMA2000 เป็นต้น ซึ่งในแต่ละเครือข่ายมีหลักการส่งข้อมูลที่แตกต่าง กัน [1] 3
 • 4. 2. ระบบมาตรฐานโครงข่ า ย 3G เป็ น การเริ่ ม ต้ น ของพั ฒ นา มาตรฐาน IMT2000 (International Mobile Telecommunication 2000) ห รื อ FPLMTS (Future Public Land Mobile Telephone System) เพื่ อ ทำา การรองรั บ ระบบเทคโนโลยี ٣G ภายใต้ ก า ร นำา ข อ ง ส ห พั น ธ์ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม น า น า ช า ติ (International Telecommunication Union หรือ ITU) [2] 3. เทคโนโลยี แ ละบริ ก ารในยุ ค ที่ ٣ เป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี และบริการเสริมใหม่ๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในยุ ค ที่ ٣ ที่ เ ปลี่ ย นจากการใช้ ง านทางเสี ย งเป็ น การใช้ ง าน ทางข้อมูล ซึ่งจะนำา เสนอเป็น รูปแบบของมัลติ มิเ ดีย ที่แ สดงทั้ง ภาพ และเสี ย ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ลั ก ษณะการใช้ ง าน คุ ณ สมบั ติ และ ประโยชน์ [3] 4. BWA(Broadband Wireless Access) เป็ น การเสนอมาตรฐาน ของ ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร ไร้สายชนิดต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบั น ซึ่ง แต่ ละชนิดก็มี ความ สามารถในการใช้ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น ไป เหมาะกั บ การใช้ ง านคนละ ประเภท [4] 5. WiMaX เป็ น เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ การผลั ก ดั น มาตรฐานโดย สมาคม WiMAX โดยนำา เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟมาพัฒนา พร้ อม ทั้ ง ใ ช้ ก า ร ม อ ดู เ ล ต สั ญ ญ า ณ แ บ บ OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) และกำา หนดมาตรฐานโปรโตคอลระบบสั ญ ญาณขึ้ น ใหม่ เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุในลักษณะเดียวกับเครือ ข่ายโทรศัพท์เคลื่อน ทีแบบเซลลูลาร์ [5] ่ 6. การออกใบอนุญาตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การออกใบ อนุญาตนั้น มีความสำาคัญอย่างมาก ต่อการส่งเสริมการแข่งขันในตลาด เนื่องจากใบอนุญาตเป็นเครื่องมือ ในการกำากับดูแลในยุคการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม [6] 7. คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ จัดสรรคลื่นความถี่ต่างๆ และออก 4
 • 5. ใบอนุญาตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้ให้บริการภายในประเทศ และทำา การจั ด สรรทรั พยากรโทรคมนาคมภายในประเทศให้ เ ป็ น ไป อย่างมีประสิทธิภาพ ٣. การวิเคราะห์การศึกษา ทำาการศึกษาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ของการ พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสู่ยุคที่ 3 (วิวัฒนาการ มาตรฐาน การบริการ การพัฒนาและดำา เนินงาน รวม ทั้งความเหมาะสมของการดำา เนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มสำา หรั บ การพั ฒ นาโครงข่ า ย 3G ของทั้ ง ภาค เอกชน และภาครัฐบาล) โดยเฉพาะสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวกับการ ดำาเนินงาน ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีในยุค ที่ 3 ในหลายๆ ด้ า น เช่ น การออกใบอนุ ญ าตกิ จ การโทรศั พ ท์ เคลื่อนที่ ปัญหาภายในองค์กรของผู้ให้บริการ และการวางมาตรฐาน โครงข่ า ย 3G ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ภ ายในประเทศ โดยตรง เพื่อหาสาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแก้ไข ใน การกำา หนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศได้ โดย การศึ กษา วิ เ คราะห์ และทำา แบบสอบถามเเสดงความคิ ดเห็ น ของ สาธารณะชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำาปรับปรุง และพัฒนาการ ดำาเนินงานให้มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ี การศึกษาสภาพปัจจัยและสถานภาพของเทคโนโลยีในยุค ที่ 3 เป็ น การศึ ก ษาถึ ง สภาพปั จ จั ย ทางด้ า นวิ วั ฒ นาการ มาตรฐาน และบริการต่างๆ ที่มในยุคที่ 3 กับสถานภาพของเทคโนโลยีการสื่อสาร ี ไร้สายทางด้านของการเติบโต การพัฒนา การแข่งขันระหว่างกันของ ผู้ให้บริการ และแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย - สถานะภาพของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ภายในประเทศไทยมา ปรากฏว่าจำา นวนของผู้ขอเปิดใช้บริการมือถือภายในประเทศมีจำา นวน เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ปี ٢٥٤٠ เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปี ٢٥٤٨ แสดงให้เห็นว่าประชากรมีความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้น (รูปที่ ١) 5
 • 6. โดยในประเทศไทยมีผู้ให้บริการอยู่ ٥ โครงข่ายด้วยกันสามารถ แจกแจงได้ดังนี้ 1. โครงข่ายของ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (AIS) 2. โครงข่ า ยของ บมจ. ยู ไ นเต็ ด คอมมู นิ เ กชั่ น อิ น ดั ส ตรี จำา กั ด (UCOM) และ บมจ. โทเทิ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น จำา กั ด (DTAC) 3. โครงข่ายของ บริษัท. ทีเอ ออเร้นท์ จำากัด (TA ORANGE) 4. โครงข่ายของ บริษัท HUTCHISON – CAT 5. โครงข่ายของ บริษัท ACT MOBILE รูปที่ ١ : เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของจำานวนผู้ใช้บริการ โทรศัพท์มือถือ 35 30 25 20 จำาวน ใ้ช้ ริกร น ผู บ า 15 โ รศั ท์ อ อ ท พ มื ถื 10 5 0 2540 2542 2544 2546 2548 ( ที่มา : จากการศึกษาข้อมูลของแต่ละบริษัท) จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าโครงข่ายหลัก 3 โครงข่าย คือ AIS, DTAC และ TA ORANGE ซึ่งรวมกันแล้วมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ ٩٦.٦ จากยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งหมด ณ. สิ้นปี พ.ศ. ٢٥٤٨คิด เป็นอัตราการเติบโตได้ร้อยละ ١٣.٣٨ จากปี พ.ศ. ٢٥٤٧ (รูปที่ ٢) 6
 • 7. รูปที่ ٢ : จำานวนผู้ใช้โทรศัพท์แต่ละเครือข่ายและส่วนแบ่งทางการ ตลาด 2% 3% 14% AIS DTAC TRUE 53% HUCTH 28% อื่นๆ ( ที่มา : จากการเก็บข้อมูลของแต่ละบริษัท) จากการสำา รวจความคิ ด เห็ น สาธารณะพบว่ า ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น แรง กระตุ้นความต้องการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น มีผล มาจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยส่วนใหญ่จะมาจากกลไกทางการตลาด ในการแข่งขันกันของบรรดาเครือข่ายผู้ให้บริ การ ในการแสวงหากล ยุทธ์ใหม่ๆในการจูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้บริการในเครือข่ายของตนเอง ทำา ให้ เ กิ ด สภาวะการแข่ ง ขั น สู ง ส่ ง ผลให้ ปั จ จั ย ทางด้ า นราคาค่ า บริ ก ารลดลง ผลั ก ดั น ให้ จำา นวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง รวดเร็ว ตาราง ١ : เปรี ยบเที ยบปั จ จั ยที่ เ ป็ น ตั ว กระตุ้ น จำา นวนผู้ ใ ช้ โทรศั พ ท์ เคลื่อนที่ ปัจจัยที่กระตุ้นการ จำานวนแบบสำารวจ อัตราส่วน ใช้มือถือ ราคาโทรศัพท์และค่า 105 53.03% โทรถูกลง ความจำาเป็น 93 46.97% 7
 • 8. บริการเสริม 0 0% ใช้ตามกระแส 0 0% (ที่มา : จากการทำาแบบสำารวจจำานวน ٢٠٠ ชุด) จากการสำา รวจปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว กระตุ้ น จำา นวนผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ เคลื่อนที่แล้วพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลในการกระตุ้นการเพิ่มจำา นวนผู้ ใช้บริการโทรศัพท์มื อถือ และส่ง เสริมให้เ กิดการพั ฒนาเทคโนโลยี ภายในประเทศ คื อ ปั จ จั ย ทางด้ า นราคาโทรศั พ ท์ และค่ า บริ ก าร โดยมีอัตราส่วนประมาณ 53.03 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นปัจจัยทาง ด้ า น ค ว า ม จำา เ ป็ น ใ น ก า ร ใ ช้ มื อ ถื อ มี อั ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ 46.97 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง ١) - ทิศทางของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย จากการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีสื่อสารไร้ สาย เทคโนโลยีที อยู่ใ นความสนใจของผู้ใ ช้โทรศัพ ท์มื อถื อมาโดย ตลอด และมี อั ต ราการขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ BWA (Broadband Wireless Access) หรื อ การสื่ อ สาร บรอดแบนด์ แ บบไร้ ส าย จุ ด เด่ น ของ BWA อยู่ ที่ ค วามเร็ ว ในการส่ ง ข้อมูล ซึ่งอาจมีความเร็วในการส่งข้อมูลถึง 70Mbps เลยที่เดียว โดย BWA มีทางเลือกที่มีอยู่ 3 ชนิดในปัจจุบน คือ ั 1. เทคโนโลยี HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 2. เทคโนโลยี WiMAX (Worldwide inter-Operability for Microwave Access) 3. เ ท ค โ น โ ล ยี Flash-OFDM (Flash Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ตารางที่ ٢: เปรียบเทียบคุณลักษณะและความสามารถทางเทคนิค ของมาตรฐาน BWA แต่ละประเภท HSDPA WiMAX Flash-OFDM ตำาแหน่ง ระบบสื่อสารไร้ ระบบสื่อสารใช้ ระบบสื่อสารไร้ ทางการตลาด สายแบบเซลลูลาร์ งานประจำาที่ สายแบบเซลลูลาร์ ของบริการ สามารถพัฒนาให้ ใช้งานขณะ เคลื่อนที่ได้ใน 8
 • 9. อนาคต ข้อจำากัด ใช้ได้ทุกที่ที่มี 802.16d : ใช้งาน ใช้ได้ทุกที่ที่มี ความเร็วในการ สัญญาณจากเครือ ขณะเคลื่อนที่ไม่ สัญญาณจากเครือ เคลื่อนที่ ข่าย W-CDMA ได้ ข่าย Flash-OFDM ความเร็วสูงสุด 250 802.16e : เคลื่อนที่ ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อ ด้วยความเร็วไม่ กิโลเมตรต่อ ชัวโมง ่ เกิน 100 กิโลเมตร ชัวโมง ่ ต่อชั่วโมง อัตราเร็วสูงสุด 14 เมกะบิตต่อ สูงสุดถึง 70 เมกะ 3 เมกะบิตต่อ ในการรับส่ง วินาที (ขาลง) บิตต่อวินาที ( วินาที (ขาลง) ข้อมูล กรณีส่งเป็นลำา 1.5 เมกะบิตต่อ คลื่นตรงแบบ 800 กิโลบิตต่อ วินาที (ขาขึ้น) ไมโครเวฟ) วินาที (ขาขึ้น) ใช้คู่ควบความถี่ ใช้แบนด์วิดท์ ใช้คู่ควบความถี่ กว้างช่องละ 5 เม 20 เมกะเฮิตรซ์ กว้างช่องละ 1.25 กะเฮิตรซ์ (ปรับเพิ่มลดได้) เมกะเฮิตรซ์ HSDPA WiMAX Flash-OFDM การใช้งานย่าน ตามข้อกำาหนด ต้องขอรับใบ ต้องขอรับใบ ความถี่ อนุญาตใช้ความถี่ อนุญาตใช้ความถี่ IMT-2000 (3G) มีให้เลือกที่ มีให้ใช้งานที่ ความถี่ 2.5, 3.5/2.4 ความถี่ตั้งแต่ 2.5 และ 5.8 กิกะ กิกะเฮิตรซ์ลงไป เฮิตรซ์ มาตรฐานที่ 3GPP Release 5 802.16d : พร้อมใช้ 802.20: รองรับ งาน กำาหนดการยังไม่ ชัดเจน : พ.ศ. 2550 802.16e เทคโนโลยีที่ใช้ CDM, FDD OFDM, FDD หรือ OFDM, FDD TDD TDMA/OFDMA CDMA/TDMA OFDMA (ที่มา : จากการศึกษาข้อมูลจาก http://www.siamphone.com/article/2005) 9
 • 10. โดยทั้ง ٣ เทคโนโลยีนี้จะมีคุณสมบัติ และลักษณะการทำางานที่ แตกต่างกัน โดยเมื่อทำา การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเทคโนโลยี BWA ทั้ง ٣ ชนิด พบว่าเทคโนโลยี WiMaX สามารถส่งข้อมูลได้สูงที่สุด ถึง ٧٠ เมกะบิตต่อวินาที แต่มีข้อจำากัดในเรื่องของการเคลื่อนที่ แต่ใน อนาคตสามารถพัฒนาให้สามารถใช้งานในขณะที่เคลื่อนที่ได้ (ตาราง ٢) ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ มาตรฐานสื่อสารไร้สายแต่ละประเภท HSDPA WiMAX Flash-OFDM ความพร้อมใน พร้อมให้บริการ พร้อมเปิดให้ อยู่ในช่วงทดสอบ เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 บริการ BWA แบบ ระบบ เป็นต้นไป อยู่กับที่ใน พ.ศ. 2548 พร้อมให้บริการใน เร็ว ๆ นี้ เปิดให้บริการแบบ เคลื่อนที่ได้ในปี พ.ศ. 2549-2550 เครื่องลูกข่าย พร้อมให้บริการ พร้อมให้บริการ พร้อมให้บริการ กลางปี 2549 ในลักษณะของ Air ในลักษณะของ Air Card มีผู้ผลิตหลาย ในลักษณะของ Card มีผู้ผลิตหลาย ราย อุปกรณ์ CPE ราย HSDPA WiMAX Flash-OFDM การประหยัด ประหยัดมาก ขึ้นอยู่กับการผลัก ประหยัดน้อย ต้นทุนในการวาง เนื่องจากเป็นการ ดันตลาดของ เนื่องจากเป็น เครือข่าย พัฒนาตามเส้น บริษัท Intel ในรูป มาตรฐานเฉพาะที่ ทางของมาตรฐาน ของ ชิบเซ็ต มีผู้ผลิตเครือข่าย W-CDMA (Mass Centrino เพียงรายเดียว Product) การคืนทุน สูง เนื่องจาก สูง เนื่องจาก ยังไม่ชัดเจน เป็นการพัฒนาตาม เป็นการร่วมมือวิจัย เส้นทางของ และพัฒนาของ มาตรฐาน W-CDMA บริษัทจำานวนมาก (Mass Product) ในวงการไอที 10
 • 11. (ที่ ม า : จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก http://www.siamphone.com/article/2005) แ ล ะ เ มื่ อ ทำา ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น แ น ว โ น้ ม ใ น ก า ร พั ฒ น า มาตรฐาน BWA พบว่ามาตรฐาน HSDPA และ WiMAX น่าจะเป็นทางเลือก ที่เ หมาะสมในการให้ บริ ก าร BWA ซึ่ ง HSDPA เหมาะกั บ การให้ บ ริ การ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ ม าก ในขณะที่ WiMAX เหมาะ สำาหรับการให้บริการกลุ่มผู้ใช้งานที่อยู่ประจำาที่หรือมีการเคลื่อนที่เล็ก น้ อ ย ส่ ว นเทคโนโลยี Flash-OFDM นั้ น แม้ จ ะมี จุ ด เด่ น ในเรื่ อ งของขี ด ความสามารถในเชิ ง เทคนิ คที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ย โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แต่ ใ นแง่ อั ต ราเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ตำ่า กว่ า มาตรฐาน HSDPA อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย เพี ยงรายเดี ยว มี ผลทำา ให้ไม่ สามารถต่ อรองต้ น ทุ น ในการสร้ า งเครื อ ข่ายได้ จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุด(ตาราง ٣) การพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารไร้สายสู่ยุคที่ 3 เป็นการศึกษาถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในการ ก้าวเข้าสู่ยุคที่ 3 เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบมาตรฐานภายในประเทศ และประเทศอื่นๆ รวมทั้ง การดำาเนินงานในการพัฒนา เทคโนโลยี และออกใบอนุญาตกิจการ โทรศัพท์เคลื่อนทีในยุคที่ 3 ่ - การพัฒนาของโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย การพัฒนาของโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในยุคที่ 3 จาก การศึกษาข้อมูลในขณะนี้ สำา หรับประเทศไทย มีผู้ให้บริการเพียง 2 รายที่ มี คลื่ น ความถี่ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ นั่ น คื อ กิ จ การร่ ว มค้ า ไทย โมบาย ซึ่งใช้คลื่น GSM 1900 MHz และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) ซึ่งใช้คลื่นความถี่ CDMA 800 MHz ซึ่งเป็นเพียง ٢ มาตรฐานที่ ได้รับอนุญาตให้สามารถให้บริการได้ในขณะนี้ โดย GSM พัฒนาจาก เทคโน โลยี GPRS/EDGE ไปเป็ น W-CDMA (Wideband CDMA) ส่ ว นค่ าย CDMA พัฒนาจาก CDMA2000 1x ไปเป็น CDMA 1x EV-DV (รูปที่ ٣) 11
 • 12. รูปที่ ٣: แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่จากยุค 2G ไปสู่ 3G และต่อเนื่องไปสู่มาตรฐานหลังยุค 3G (ที่มา : http://www.tj.co.th/2006/articles/art_3g/art_3g636.html) แต่ จ นในขณะนี้ ก็ ยั ง คงไม่ ไ ด้ มี ก ารเปิ ด ให้ บ ริ ก ารในระบบแต่ อย่างไร เนื่องจากปัญหาภายในองค์กร ส่วนผู้คู่สัญญารายให้ก็คงต้อง รอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดสรรเคลื่อนความถี่ ให้ก่อน ถึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี เ ข้ า สู่ มาตรฐานในยุคที่ ٣ แล้วก็ตาม ก็ยังไม่คงอาจรองรับปริมาณการใช้งาน สื่ อ สารข้ อ มู ล ในส่ ว นของบรอดแบรนดได้ ดี พ อ เนื่ อ งจากมาตรฐาน W-CDMA เองยั ง คงมี ขี ด จำา กั ด ในการรองรั บ การสื่ อ สารข้ อ มู ล ด้ ว ย อัตราเร็วเพียง 384 กิโลบิตต่อวินาที ต่างจากเทคโนโลยี EDGE เพียงรูป แบบการแพร่ ก ระจายสั ญ ญาณด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี CDMA (Code Division Multiple Access) แ ท น ที่ จ ะ เ ป็ น แ บ บ TDMA (Time Division Multiple Access) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี พื้ น ฐานของเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ตระกูล GSM ส่วนทางด้านเทคโนโลยี CDMA 1x EV-DV นั้นแม้จะสามารถ รองรับการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราเร็วถึง 2.4 เมกะบิตต่อวินาที แต่ก็ยังมี ข้อจำากัดในเรื่องของการจัดรูปแบบการให้บริการสำาหรับผู้ใช้งานแต่ละ ราย (Traffic Profile Management) 12
 • 13. - การออกใบอนุญาตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การออกใบอนุ ญ าตกิ จ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นยุ ค ที่ ٣ ใน ประเทศ มีความสำา คั ญอย่า งมากต่ อการส่ง เสริม การแข่ง ขั น ในตลาด เนื่องจากใบอนุญาตเป็นเครื่องมือในการกำา กับดูแลในยุคการเปิดเสรี กิ จ การโทรคมนาคม พบว่ า การออกใบอนุ ญ าตกิ จ การมี ก ารกำา หนด มาตรฐานการออกใบอนุ ญ าต โดยมี ٣หลั ก เกณฑ์ คื อ การประมู ล การประเมินเชิงเปรียบเทียบ และการพิจารณาแบบผสม โดยเน้นหลัก ความโปร่งใส่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ตาราง ٤ : การเปรียบเทียบข้อของเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต หลัก ข้อดี ข้อเสีย ผลจาก เกณฑ์ใน แบบ การคัด สำารวจ เลือก การประมูล - มีความโปร่งใสมาก - ภาระทางการเงินของ 73(65. - ราคาเป็นไปตามกลไก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร สู ง มี 18%) ตลาดผู้ ใ ห้ สู ง สุ ด คื อ ผู้ ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ที่ ผู้ ได้รับอนุญาต ประกอบการจะลดการ - เหมาะสมกับตลาดที่มี ลงทุน การแข่งขัน - ผู้ ป ระกอบประมู ล ใน - เ ริ่ ม ดำา เ นิ น ก า ร ก า ร ร า ค า ที่ สู ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ บริ ก ารอย่ า งรวดเร็ ว แนวโน้มค่า บริการสูง เพื่อคืน ทุน จากการให้ ตามไปด้วย ราคาสูง - ถ้ า เ ป็ น ก า ร ป ร ะ มู ล - ทำา ใ ห้ ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร แบบปิดซองอาจมีการ โทรคมนาคมอย่ า งมี ฮั้วประมูลกัน ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ พัฒนา การให้บริการ - หน่ ว ยงานกำา กั บ ดู แ ล ได้รับค่าตอบแทนสูง การประเมิน - มี ก า ร ยื ด ห ยุ่ น สู ง ใ น - ไม่โปร่งใส 32(28. เชิ ง เป รี ย บ การคั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ใบ - ใช้ ร ะ ยะ เว ลา ใ น ก า ร 57%) เทียบ ส มั ค ร ที่ น่ า จ ะ มี พิจารณานาน ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ใ ห้ - ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ ใ น ก า ร 13
 • 14. บริการมากที่สุด เปรียบเทียบมากแม้ว่า - ผู้ยื่นใบสมัครมีโอกาส ไ ด้ กำา ห น ด ก า ร ใ ห้ นำา เสนอปัจจัยที่ความ คะแนน การประกวด สำา คั ญใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ราคาตามเกณฑ์ ก าร กำากับดูแลเข้าใจได้ พิ จ ารณาข้ อ กำา หนด แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ต่ า ง ๆ อย่างชัดเจนก็ตาม - มีแนวโน้มถูกกล่า วหา ว่ า มี ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ พิสูจน์ได้ยาก - ผู้ ยื่ น ใบสมั ค รอาจไม่ เข้าใจ และไม่ไว้ใจใน ก า ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า ร ณ า ใ น วิ ธี ก า ร ตัดสิน ก า ร - ผู้ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ รั บ - การพัฒนาหลักเกณฑ์ 7(6.25 พิ จ า ร ณ า คะแนนตามเกณฑ์การ ในการคั ด เลื อ กยากที่ %) แบบผสม พิจารณา จะ ไ ด้ รั บก า ร ยอ ม รั บ - ดึ ง ดู ด ผู้ ป ระกอบการ จากทุกฝ่าย รายใหม่ - มี ค วามโปร่ ง ใสน้ อ ย - รวมข้อดีของแต่ละวิธี ก ว่ า ก า ร ป ร ะ มู ล แ ต่ มากกว่ า การประเมิ น เชิงเปรียบเทียบ - รวมข้ อ เสี ย ของแต่ ล ะ วิธี (ที่มา : จากการศึกษาจากเอกสารการออกใบอนุญาตกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที) ่ รู ป ที่ ٤: แผนภู มิ แ สดงจำา นวนความคิ ด เห็ น ต่ อ การออกใบ อนุญาต 14
 • 15. 28.57% 6.25% การประมูล การประเมินเชิง เปรียบเทียบ การพิจารณาเชิง ผสม 65.18% (ที่มา : จากการศึกษาจากเอกสารการออกใบอนุญาตกิจการ โทรศัพท์เคลื่อนที) ่ จากการศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบกันระหว่างหลักเกณฑ์ใน การตัดสินการออกใบอนุญาตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับ ข้อมูลจากแบบสำารวจความคิดเห็น สามารถสรุปได้ว่า การประมูลเป็น หลั ก เกณฑ์ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการออกใบอนุ ญ าต เพราะมี ค วาม โปร่งใส รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมในการคัดเลือก โดยมี ผลจากแบบสำารวจความคิดอยู่ที่ 73 คนจาก 112 คนที่ได้แสดงความ คิดเห็น หรือประมาณ 65.18 เปอร์เซ็นต์ เป็นสิ่งสนับสนุนความคิดเห็น ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการออกใบอนุญาต โดยควรนำาการประมูล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า มาใช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมมากที่ สุ ด (ตาราง ٤), (รูปที่ ٤) ٤. ข้อสรุป การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ต่ า งๆ ของการพั ฒ นา เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสู่ยุคที่ 3 จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำาให้ จำา นวน การเติบโตของผู้ใช้มือถืออัตราสูงขึ้นจนใกล้ถึงจุดอิ่มตัวทางด้านการ บริ ก ารด้ วยเสี ย ง ทำา ให้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งสรรหาบริ ก ารเสริ ม ใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ผลกำา ไรที่ ข าดหายไป ทำา ให้ มี ก ารพั ฒ นาบริ ก ารทางข้ อ มู ล หรือ NON-VOICE และได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังจากนั้นเป็นต้นมา แต่ในปัจจุบันการบริ การด้วยข้อ มูล มีการพัฒ นาขึ้ นเรื่อ ยจนมีบริ การ 15
 • 16. มากมายเกิดขึ้นจนเข้าสู่ยุคที่ ٣ ซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้สายอย่าง เต็ ม ตั ว แต่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การหาระบบที่ จ ะสามารถรองรั บ การ บริการของ NON-VOICE ในยุคที่ ٣ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง จะ ต้ อ งมี โ ครงข่ า ย ٣G ซึ่ ง เป็ น ระบบมาตรฐานในการส่ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย ความเร็ ว ที่ สู ง กว่ า ในยุ ค ที่ ผ่ า นมา จึ ง จะทำา ให้ ป ระเทศไทยสามารถ พัฒนาเทคโนโลยี และบริการได้อย่างเต็มที่ ทั้งๆที่มีผู้ที่สามารถให้ บริ ก ารได้ นั่ น คื อ กิ จ การร่ ว มค้ า ไทยโมบาย ซึ่ ง ใช้ ค ลื่ น GSM 1900 MHz และบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จำา กั ด (มหาชน) ซึ่ ง ใช้ ค ลื่ น ความถี่ CDMA 800 MHz แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทำาให้ทั้ง 2 บริษท ั ยังไม่สามารถเปิดให้บริการโครงข่าย 3G ได้ ส่วนผู้ประกอบการที่เป็น คู่ สั ญ ญาร่ ว มอื่ น ๆ แม้ ว่ า จะต้ อ งการให้ บ ริ ก าร 3G มากแค่ ไ หน แต่ ก็ ติดขัดเรื่องของคลื่นความถีที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับบริการได้ และการ ่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ของคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม (กทช.) เมื่ อ เดื อ น ตุลาคม 2547 จึงเป็นความหวังที่สำา คัญอย่างมากว่า จะได้มีการออก ใบอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G เพื่อที่คู่สัญญาเจ้าอื่นเข้า ร่วมประมูลคลื่นความถี่สำาหรับให้บริการ 3G และเปิดบริการ แต่จนถึง ขณะนี้ ณ. วั น นี้ (มิ ถุ น ายน 2549) กทช. ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถออกใบ อนุ ญ าตมื อ ถื อ ให้ แ ก่ ร ายใหม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากคณะกรรมการกิ จ การ โทรคมนาคมไม่แน่ใจว่าสามารถจัดสรรความถี่ได้ด้วยตนเอง หรือต้อง รอที่จะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการ โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) อีกทั้งต้องการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจสังคม และความต้องการของตลาดให้รอบด้าน การให้ บริ ก าร 3G ในไทยจึ ง ต้ อ งรอต่ อ ไปอี ก สั ก ระยะเพื่ อ ให้ ปั จ จั ย ต่ า งๆ มี ความชัดเจนมากกว่านี้ เอกสารอ้างอิง [1] กิ ต ติ พ งษ์ แซ่ ตั้ ง . (2547). มาตรฐานระบบ 3G. การสื่ อ สารไร้ สายยุค 3G, หน้า 21-22. [2] มั ล ลิ ก า อุ ณ หวิ ว รรธน์ , ผศ. ดร.สิ น ชั ย กมลภิ ว งศ์ , สุ ธ น แซ่ ห ว่อง. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่٣. วารสารวิชาการเนคเทค. (ปีที่ ٢ ฉบับที่ ٢٥٤٣ (٧. 16
 • 17. [3] ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. สู่ยุคที่٣ของโทรศัพท์เคลื่อนที่. เปิด โลกมือถือ GSM สู่UMT, หน้า ١٦٨ -١٥٨ [4] ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. “Broadband Wireless Access นิยามใหม่แห่งการสื่อสารไร้สาย”, <http://www.siamphone.com/article/2005/00020/p age2.htm>.2548 [5] ไพโรจน์ ไววานิชกิจ. “WiMAX กับการสร้างแรงผลักดันโลก สื่อสารไร้สายยุคใหม่”. <http://www.siamphone.com/article/2005/00007/p age.htm>2548 [6] คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. การออกใบ อนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่٣G. เอกสาร ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นสาธารณะ, หน้า -١٢ ٢٥٤٨ .٢٢ 17