Divante - Mała książeczka sukcesów - część 2

1,293 views

Published on

Case study

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Divante - Mała książeczka sukcesów - część 2

 1. 1. 2 1
 2. 2. kompleksowa realizacja agencja interaktywna e-mail marketing e-commerce system rekomendacji platforma sklepowa
 3. 3. Kompleksowe wdrożenie e-commercedla TIM SABankKabli jest projektem firmy TIM SA – jednego z największych dystrybutorów arty-kułów elektrotechnicznych w Polsce. TIM działa na rynku już od blisko 25 lat (od 15 latjest notowany na GPW w Warszawie). W stałej ofercie posiada ok. 9000 produktów.Firma zatrudnia 350 osób i dysponuje siecią sprzedaży składającą się z 30 oddziałóww całej Polsce. Centrala firmy oraz centrum logistyczne zlokalizowana jest w Siechni-cach pod Wrocławiem.Magazyn Centralny jest w znacznym stopniu zautomatyzowany – zarówno jeśli chodzio  procesy magazynowania, jak i  usługi dodatkowe, takie jak przewijanie kabli orazusługi cięcia na wymiar.TIM SA coraz odważniej stawia kroki w Internecie, a BankKabli był jednym z pierw-szych przedsięwzięć mających na celu stworzenie i rozwój nowego kanału dystrybucji.Dzięki otwarciu internetowego kanału sprzedaży planowano zmniejszyć koszty obsłu-gi klientów i jednocześnie znacząco poszerzyć ich grono.ProcesW Divante posługujemy się metodyką User Centered Design, która za swój głównycel stawia optymalne zaspokojenie potrzeb użytkowników w sposób dla nich intuicyj-ny i wygodny.Projekt został wytworzony w ramach procesu, na który składały się następujące etapy:1. Analiza potrzeb i  zebranych wymagań biznesowych – podczas której uzupełnili- śmy dostarczony dokument funkcjonalny, spisaliśmy dodatkowe wymagania oraz w czasie warsztatów z klientem zebraliśmy cele biznesowe i pozostałe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (dot. np. wydajności i pojemności systemu) 3
 4. 4. 2. Projektowanie interakcji – podczas którego powstał i został zoptymalizowany in- terfejs użytkownika, opis przypadków użycia oraz zostały przeprowadzone badania z użytkownikami i wprowadzone poprawki.3. Analiza techniczna i  ustalenie integracji – zadanie było sporym wyzwaniem, po- nieważ wymagało wprowadzenia zmian także po stronie infrastruktury technicznej i systemów klienta. W tym etapie zebraliśmy wszystkie specyfikacje usług siecio- wych oraz ustaliliśmy protokoły wymiany danych (więcej o tym w dalszej części).4. Projektowanie graficzne – na podstawie makiet funkcjonalnych,5. Wdrożenie – w oparciu o silnik Magento,6. Testy i  uruchomienie – wykonany został szereg testów oraz dostarczone zostały raporty dotyczące każdego aspektu aplikacji. Testowanie aplikacji, które dostar- czamy klientom ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ chcemy by produkt działał bez zarzutu. Także i tym razem etap ten trwał stosunkowo długo, ale utwier- dził i klienta i nas, że możemy uruchamiać.7. Pomiar i optymalizacja - za pomocą narzędzi analitycznych po pewnym czasie od uruchomienia serwisu dokonaliśmy pomiarów, aby sprawdzić czy wyznaczone na wstępie cele biznesowe faktycznie zostały zrealizowane.Łącznie nad projektem pracowało:• w etapie analitycznym i graficznym: 2 projektantów interakcji, 1 analityk systemowy (analiza integracji i uszczegółowienie procesów biznesowych), 1 grafik,• w etapie wdrożeniowym: 1 webmaster, 2 programistów (w pełnym wymiarze pra- cy), 1 programista (w niepełnym wymiarze pracy), 1 administrator (w niepełnym wymiarze pracy) w czasie uruchomienia serwisu,• w etapie testowym: 1 tester oraz analityk biznesowy (scenariusze testowe i raporty). 2. Projektowanie 1. Analiza interakcji 4. Analiza 5. Projekto- 7. Testy 8. Pomiar 6. Wdrożenie potrzeb techniczna wanie i uruchomienie i optyma- i zebranych • Projektowanie i ustalenie graficzne lizacja wymagań integracji biznesowych • Badania • OptymalizacjaRys. 1. Diagram pokazujący przebieg prac przy projekciePrace projektowe i graficzne zajęły 1,5 miesiąca, natomiast samo wdrożenie przebie-gło w 4,5 miesiąca. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania systemu, uważamy toza dobry wynik czasowy.4 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 5. 5. Interaktywne prototypyWdrożenie rozbudowanego systemu z określonym budżetem oraz terminem zawszewiąże się z ryzykiem. Aby je zminimalizować, na początku konieczne jest sporządzeniedobrego i szczegółowego projektu funkcjonalnego. Jego ewentualne zmiany są dużotańsze niż zmiany zaimplementowanej aplikacji. Praca koncepcyjna na makietachumożliwia tanie i szybkie weryfikowanie pomysłów oraz dokonywanie optymalizacji.Dodatkowo interaktywne prototypy umożliwiają pokazanie jak dana aplikacja będziedziałać, przez co możliwa jest szybka weryfikacja wyobrażeń projektanta z oczekiwa-niami klienta oraz jego klientów docelowych – co w przypadku e-commerce ma zna-czenie szczególne.Badania z użytkownikamiNa podstawie interaktywnych prototypów zbadaliśmy, jak potencjalni klienci sklepupracują z aplikacją. Badania te były o tyle trudne, że ze sklepu korzystały osoby o bar-dzo zróżnicowanym doświadczeniu w obsłudze sklepów internetowych.Przebadano osoby z kilku regionów Polski, wybrane przy pomocy klienta z grona jegoodbiorców docelowych. Badane osoby pracowały na co dzień w firmach energetycz-nych, budowlanych (developerzy) oraz wywodzili się z grona inwestorów indywidu-alnych – np. osób przeprowadzających remont i wykończenie domu. W czasie badańużytkownicy wykonywali zadania – zdefiniowane wcześniej z klientem.Zadanie dla sklepów i hurtowni elektrycznychWyobraź sobie, że potrzebujesz do sprzedaży 345 m kabla do zasilania budynku.Spróbuj go kupić na tej stronie.Zadanie dla utrzymania ruchuWyobraź sobie, że potrzebujesz 345 m kabla do zasilania budynku. Spróbuj go kupićna tej stronie.Optymalizacja kalkulatoraW  czasie testów z  użytkownikami udało nam się wypracować optymalizacje, któresprawiły że obsługa systemu stała się intuicyjna – mimo że momentami dotyka złożo-nych problemów.W tym miejscu warto omówić pokrótce dlaczego w przypadku przewodów mamy doczynienia z  produktem nietypowym i  jakie problemy są z  tym związane. Kable sąsprzedawane na krążki, bębny – w odcinkach różnej długości. Mogą też być „docina-ne” na wymiar pod potrzeby klientów. TIM SA, jak każdy dystrybutor przewodów, po Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 5
 6. 6. pewnym czasie działalności zmagał się z problemem zalegania odcinków pozostałychpo cięciu na wymiar przewodu, takie odcinki są krótkie – dlatego nikt nie chce kupićich osobno. Ich magazynowanie wiąże się zaś z wykorzystaniem cennej powierzchnilogistycznej. Dlatego BankKabli miał pomagać również w ich wyprzedawaniu.W tym celu zaprojektowany został specjalny kalkulator – gdzie po podaniu żądanejdługości system automatycznie sugerował rozwiązanie – np. docięcie odpowiednie-go odcinka przewodu lub zastosowanie kilku odcinków wyprzedażowych + złączekdo ich połączenia tak aby w efekcie pozbyć się zalegających na magazynie odcinków,i zaoferować tańszą cenę.Przykład jak zmieniał się kalkulator w  czasie optymalizacji i testów z użytkownikamipokazuje poniższy obrazek. Kalkulator ulegał upraszczaniu (od lewej do prawej). Rys. 2. Makiety funkcjonalne - z lewej wersja początkowa, z prawej wersja końcowa.6 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 7. 7. Projektowanie graficzneW ramach projektowania graficznego – już po akceptacji finalnych wersji prototypów– przygotowaliśmy jedną linię grafiki (look & feel). Po jej akceptacji (dla strony głównejserwisu) zaprojektowane zostały ekrany przedstawiające wygląd wszystkich makietfunkcjonalnych. Prace graficzne zajęły jeden miesiąc i w pewnym zakresie przebiegałyrównolegle z wdrożeniem, aby zminimalizować finalny czas dostarczenia produktu narynek.Po projektowaniu graficznym webmaster stworzył szablony HTML i CSS które w kolej-nym etapie zostały wdrożone do produktu końcowego. Etap „cięcia do HTML” zająłw tym przypadku blisko 3 tygodnie pracy na pełen etat webmastera. W tym czasie rów-nolegle trwały prace programistyczne.Wdrożenie – MagentoPodczas wyboru platformy technologicznej dla klienta ważne było kilka czynników,m.in.:• bezpieczeństwo biznesowe – licencja platformy powinna być otwarta, tak aby klient sam w razie potrzeby mógł dopisywać funkcje oraz zajmować się utrzyma- niem i rozwojem oprogramowania. Ważna była też możliwość ew. przekazania roz- woju do innej firmy lub nawet wykorzystanie supportu technicznego producenta,• elastyczność funkcjonalna - system B2B stawia przed oprogramowaniem spore wyzwania, dodatkowo biznes klienta nie stoi w miejscu i wiele funkcjonalności po- jawia się w trakcie – platforma musi umożliwiać ich łatwe i tanie wdrażanie,• bezpieczeństwo systemowe – ważna była możliwość aktualizacji oprogramowania mimo wprowadzonych, daleko posuniętych zmian oraz częstotliwość aktualizacji przez producenta (m.in. łatki bezpieczeństwa).Pod tymi względami Magento wydaje się idealne. Poprzez swoją elastyczność zapew-nia bardzo duże możliwości rozbudowy. Obecnie wielu partnerów Magento rozwijadodatkowe moduły, które mogą być wykorzystane w przyszłości – zapewniają oni tak-że bezpieczeństwo biznesowe. Magento jest obecnie pewnego rodzaju standardembranżowym jeśli chodzi o  oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego(posiadając ok. 125 tyś. wdrożeń na całym świecie, w tym wiele w Polsce).Wszystkie modyfikacje, jakie zostały przez nas wprowadzone do oprogramowania zo-stały zrealizowane na zasadzie modułów dodatkowych, które umożliwiają aktualizacjijądra platformy. Nie kolidują z wypuszczanymi przez producenta łatkami. Podział namoduły dodatkowo ułatwia proces wydawania kolejnych modyfikacji i  planowaniarozwoju. W dalszej części omówione zostaną wyzwania technologiczne i ich rozwiąza-nia, które wystąpiły podczas wdrożenia. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 7
 8. 8. Specyficzny produktKable są sprzedawane na krążki i bębny. Przechowywanie informacji o dostępnej dłu-gości przewodu na magazynie nie jest wystarczające, ponieważ konieczne jest zapa-miętywanie, jakie konkretnie odcinki są dostępne (aby zrealizować m.in. sprzedawa-nie odcinków wyprzedażowych omawiane już wcześniej).Dodatkowo z konkretnym zakupem przewodu wiąże się konieczność jego cięcia nawymiar lub kaucja za opakowanie (bęben) oraz opłaty logistyczne.Jakby tego było mało, ceny przewodów nie są stałe, ponieważ zależą od stanów ma-gazynowych, popytu i wielu innych czynników biznesowych. W Banku Kabli ceny sąwyliczane zawsze na bieżąco według algorytmu, który bierze pod uwagę wspomnia-ne czynniki, importowane w postaci plików Ms Excel oraz odczytywane z systemu ERP.Zaimplementowanie reguł cenowych oraz produktów o  skomplikowanej specyficewymagało nadpisania modeli danych w  Magento oraz „wstrzelenia” się za pomo-cą mechanizmu zdarzeń (events) w  algorytmy wyliczania ceny. Zarówno na kartachproduktów, w kalkulatorze oraz na ścieżce zakupowej ceny są wyliczane za pomocąjednego algorytmu biorącego pod uwagę wszystkie dynamiczne czynniki.Zmianie uległo też działanie reguł promocyjnych i kodów rabatowych. Wygląd wdro-żonego kalkulatora kabli został przedstawiony poniżej. Rys. 3. Kalkulator kabla w finalnej wersji pozwala dobrać optymalny zestaw przewodów oraz pomaga TIM SA sprzedawać krótki odcinki przewodów zalegające w magazynach.8 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 9. 9. Elementy B2BW przypadku Banku Kabli, wdrożenie funkcjonalności B2B spędzało nam sen z po-wiek. Ponieważ Magento nie posiada natywnego wsparcia dla tych modułów (ciężkoteż o  gotowe moduły, które można by było użyć bez modyfikacji), funkcjonalnościte wymagały dużego nakładu prac w związku z tym, w ramach projektu wdrożyliśmym.in.:• hierarchiczne konta klientów – klient posiadający oddziały może każdemu pracownikowi założyć osobne konto, w  ramach którego może dokonywać w imieniu firmy zakupów na określony limit,• limity kupieckie – w  pełni zintegrowane z  systemem ERP – zarówno proces występowania o limit (wniosek elektroniczny), jak i jego obsługa zostały zaimple- mentowane w  Magento. Stworzono nową metodę płatności, która uwzględnia saldo klienta. Dane są na bieżąco wymieniane z systemem ERP,• odbioru wielu adresów wraz z rezerwacją terminów – dzięki automatycznej logistyce możliwe jest rezerwowanie czasów odbioru bezpośrednio w Magazynie Central- nym. Jeden klient może mieć dowolną ilość adresów odbioru odpowiadających jego oddziałom,• obsługa reklamacji – wnioski reklamacyjne generowane są automatycznie i przesyłane do systemu obiegu dokumentów (Workflow) w TIM,• obsługa faktur i  innych dokumentów – klient kupując nawet offline, a  potem zakładając konto w BankKabli, może sprawdzić stan swoich spraw i dokumentów dzięki integracji z systemem Workflow. Takie zastosowanie platformy internetowej umożliwia odciążenie Call Center, a dla klientów staje się centrum informacji o ich kontach oraz stanie rozliczeń i spraw. Rys. 4. Bazowa wersja Magento została rozbudowana o funkcje obsługi sprzedaży B2B. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 9
 10. 10. Aby stworzyć konto B2B ponownie wykorzystaliśmy mechanizmy observerów i zda-rzeń w Magento, nadpisaliśmy kilka modeli oraz dodatkowo wykorzystaliśmy mecha-nizmy EAV dające możliwość dodawania niestandardowych atrybutów do wszystkichgrup obiektów w bazie danych (w tym do modeli użytkowników i klientów).Nietypowa ścieżka zakupowaOsoby znające Magento początkowo doceniają i  chwalą mechanizm ”Onepagecheckout”. To rozwiązanie jest oparte na ajax-owym mechanizmie ścieżki zakupowejobejmującej tylko jeden krok (z dynamicznie doładowywanymi elementami). Mecha-nizm nie sprawdził się w przypadku Banku Kabli - był zupełnie nieużyteczny.Podczas badań z  użytkownikami i  projektowania określiśmy dokładne kroki ścieżkizakupowej. W tym miejscu zostały zastosowane precyzyjne metody dostawy tj. me-chanizm rezerwacji odbioru osobistego z wyborem miejsca, daty i godziny), rodzajepłatności (limit kupiecki), limity kupieckie oraz powiadomienia SMS o kolejnych kro-kach realizacji.W  związku z  tym przepisaliśmy cały mechanizm ścieżki zakupowej (wyprowadzającnowy kontroler oraz modele odpowiedzialne za te funkcjonalności w ramach Magen-to). Staraliśmy się wykorzystać, na ile to możliwe standardowe mechanizmy i modeledanych np. adresy dostawy, zamówienia, faktury) modyfikując je tylko tam, gdzie byłoto konieczne.Osadzenie w IT przedsiębiorstwaW ramach wdrożenia do zintegrowania mieliśmy kilka systemów:• magazyn automatyczny,• system ERP (MFG/PRO),• system obsługi dokumentów.W  TIM działają sprawne i  zoptymalizowane procesy biznesowe, w  które system in-ternetowy miał się wpisać drogą ewolucji, a nie rewolucji. W związku z tym na eta-pie analizy przed-wdrożeniowej rozpisane zostały w notacji BPMN wszystkie procesy,w które ingerować miał system. Następnie ustalono, które ich kroki będą wspieranei w jakim zakresie.Na podstawie tak przygotowanych procesów biznesowych spisane wymagania syste-mowe, zaprojektowano interfejs użytkownika i systemowe przypadki użycia.Integracje zostały opisane wspólnie z IT klienta w formie dokumentu pt. „Analiza inte-gracji” opisującego wszystkie formaty danych oraz sposoby (protokoły) ich wymiany.Zastosowano szynę wymiany danych Microsoft BizTalk Server – która zestandaryzo-wała sposób wymiany informacji. Jako formatów użyto dokumentów XML wypraco-10 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 11. 11. Rys. 5. W ramach analizy opraowano szczegółowe diagramy procesów biznesowych. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 11
 12. 12. Rys. 6. Diagram przedstawia modelową konfigurację infrastruktury e-commerce.wanych przez OAGIS. Dzięki takiemu podejściu integracje, które zostały zaimplemen-towane mogą bez problemów zostać wykorzystane zarówno przy nowych systemachpo stronie TIM, jak i w przypadku rozwiązań internetowych, które z tymi systemamisię komunikują. Użycie standardowych rozwiązań przy integracji jest bardzo istotne.Jeśli chodzi o zakres wymiany danych:• produkty – wymieniane są pełne specyfikacje techniczne produktów (raz na dobę, wysyłane przez system magazynowy/ERP).• stany magazynowe - są synchronizowane kilka razy na dobę, w  ramach sklepu odbywają się też rezerwacje produktów kupowanych online a  pełne informacje o kupionych odcinkach (z dokładnością do odcinka) są przekazywane do systemu magazynowego,• zamówienia i dane klientów – odbywa się pełna obustronna synchronizacja. Sklep przesyła dane zamówień i  klientów, natomiast drogą zwrotną są przekazywane informacje dot. stanów realizacji zamówienia. W  ten sposób procesy dotyczące samej logistyki i części handlowej nie zostały zmodyfikowane i nadal są wspierane12 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 13. 13. przez system ERP. Dzięki temu nie były wymagane szkolenia pracowników odpow- iedzialnych za realizację zamówień.• dokumenty sprzedażowe i  limity kupieckie – również obustronna synchronizacja w czasie rzeczywistym.• W celu zwiększenia niezawodności wymiany danych po stronie sklepu internetowe- go użyto systemu kolejkowania Gaerman, który ponawia komunikaty w przypadku zerwania łączności czy innych zdarzeń utrudniających wymianę informacji. Rys. 7. System integruj się z kilkoma systemami w ramach obecnej infrastruktury TIM SA.Rys. 8. Hosting serwisu jest realizowany w ramach naszkicowanej na etapie analizy koncepcjitechnologicznej – obejmującej wydzielony serwer bazo-danowy, serwer aplikacji, zaporasieciowa oraz szyfrowany kanał wymiany danych z systemami dziedzinowymi w DataCenterklienta (poprzez VPN). Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 13
 14. 14. Testy, testy, testySystemy e-commerce są systemami o zwiększonym stopniu wymaganej dostępności.W przypadku Banku Kabli dodatkowym czynnikiem ryzyka wpływającym na stabilnośćsystemu była duża liczba integracji. W ramach testów napisaliśmy pełne scenariuszetestowe do UAT (User Acceptance Tests – testy funkcjonalne) oraz plany testów wy-dajnościowych i pozostałych.Sumarycznie zostały przeprowadzone następujące testy:• funkcjonalne/akceptacyjne – na podstawie scenariuszy, które stały się też podstawą do dalszych testów dymnych i regresyjnych przeprowadzanych w trakcie rozwoju, po wdrożeniu,• integracyjne – na podstawie opracowanych scenariuszy testowych, wspólnie z pra- cownikami TIM sprawdziliśmy czy dane synchronizują się w wymaganym zakresie i czasie oraz jaka jest wydajność i awaryjność systemu,• bezpieczeństwa – zostały przeprowadzone dwuetapowo. Z  jednej strony testo- wano za pomocą automatycznych narzędzi typowe podatności (XSS, SQL Injec- tion, CSRF) – z  drugiej zaś strony dokonano rewizji i  oceny kodu źródłowego w zakresie dopisanych do Magento funkcjonalności,• wydajnościowe – za pomocą narzędzi Siege i JMeter zostały przetestowane klu- czowe ścieżki aplikacji. W ramach umowy utrzymaniowej aplikacja ma gwarantow- ane czasy odpowiedzi i realizacji celów użytkownika. Testy wydajnościowe wykazały, że cele są odpowiednio realizowane, oraz że aplikacja podoła zakładanemu wolu- menowi ruchu i sprzedaży.Przebieg i rezultaty wszystkich testów dostarczone zostały klientowi w posta-ci pisemnych raportów. Dopiero po ich akceptacji doszło do produkcyjnegowdrożenia systemu.14 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 15. 15. 2. Działanie funkcji edycji bloczków statycznych SPU 2.11 – Zarządzanie stroną główną Scenariusz dotyczy – Konsola Testowanie poprawnego działania Cel testu edycji bloczków statycznych. Sposób dostępu Bloczek jest dostępny z poziomu CMS Scenariusz (kroki tekstowe) Akcje uzytkownika Odpowiedź systemu 1. Wybrać w menu głównym CMS > 2. Wyświetlenie edycji wybranego Bloki statyczne, wybrać bloczek do bloku statycznego edycji: • Footer Links • Slider content • Linki stopki • Dane kontaktowe stopki • Linki korzyści • Filmy bezpiecznych zakupów • Kategorie strony głównej • Treść regulaminu • Bloki infolinii • Mały banner reklamowy • Dostawa • Bezpieczne zakupy na głównej • Bezpieczne zakupy na stronie produktu • Bezpieczne zakupy zamówienie 3. Zmienić zawartość bloczka 4. Wyświetlenie zmienionej zawartości statycznego i potwierdzić zmiany bloczka statycznego w serwisie poprzez przycisk Zapisz Ocena testuRys. 9. Scenariusze testowe zostały opracowane na etapie projektu funkcjonalnego. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 15
 16. 16. Zapewnienie jakości wdrożeniaW ramach podniesienia i zapewnienia jakości wdrożenia zastosowaliśmy standardo-we rozwiązania wykorzystywane w Divante:• system kontroli wersji – w  tym przypadku SVN z  tagowaniem wersji, planem ro- zwoju oraz oznaczaniem realizowanych zgłoszeń,• system ewidencji zgłoszeń – Redmine, w którym przeprowadzana jest cała komuni- kacja i ustalenia z klientem. Redmine służy do planowania kolejnych wydań opro- gramowania,• system monitoringu – Incinga, monitorujący wszystkie parametry systemu opera- cyjnego, a także monitorujący dostępność aplikacji (HTTP),• automatyczne testy PHPUnit – monitorujące dostępność i poprawność działania kluczowych algorytmów aplikacji: algorytmy wyliczania cen, usługi z  którymi następuje integracja, ścieżka zakupowa,• osobne środowiska: developerskie, testowe i produkcyjne,• transakcyjny system wdrożenia - przy wykorzystaniu SVN (transakcyjność) oraz pro- cedur – wersje są planowane raz na tydzień z uwzględnieniem czasu na testy UAT klienta i nasze testy funkcjonalne oraz testy regresyjne.16 Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA
 17. 17. Kompleksowa optymalizacjae-commercedla INTERSPORT Polska S.A.Grupa INTERSPORT jest największą na świecie grupą zakupową prowadzącą sprze-daż detaliczną markowego sprzętu sportowego w ponad 5400 sklepach zlokalizowa-nych w 40 krajach na całym świecie, łączne przychody przekraczają 10 mld euro.W naszym kraju INTERSPORT Polska S.A. jest liderem wśród sieci sklepów sporto-wych, posiadając obecnie 32 salony zlokalizowane w 21 największych miastach Polski.Spółka jest rokrocznie wyróżniana na rynku za dynamikę rozwoju, zwiększanie swojejwartości rynkowej oraz za rzetelność w prowadzeniu biznesu.Podejmując współpracę z Intersport Divante przejęło opiekę nad istniejącym skle-pem internetowym http://esklep.intersport.pl. Oparty jest na dedykowanym rozwią-zaniu i zintegrowany z systemami dziedzinowymi Intersport.Zdiagnozowano:• problemy z użytecznością sklepu• problemy z szybkością działaniaCeleRozpoczęliśmy współpracę z INTERSPORT na wielu płaszczyznach e-commerce. Na-szym nadrzędnym celem było zwiększenie sprzedaży z wykorzystaniem sklepuinternetowego. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17
 18. 18. Chcemy wykorzystać pozycję lidera w handlu tradycyjnym, aby w przyszłości stać sięliczącym graczem sprzedającym online. Zdecydowaliśmy się na współpracę w oparciuo outsourcing swojego kanału e-commerce, tak aby nie rozpraszać sił sprzedażowychpoza kanał tradycyjny, który generuje większość obrotów w firmie.– Marek Bugajski, Dyrektor ds. Obsługi Sklepów INTERSPORT Polska S.A.W naszych działaniach operacyjnych przewidzieliśmy:1. Optymalizację konwersji w sklepie internetowym – podzieloną na rekomendację do obecnego projektu sklepu oraz całkowite przeprojektowanie maski sklepu.2. Poszerzenie zasięgu e-sprzedaży działaniami z zakresu SEM, ePR, social media oraz przygotowanie podwalin pod późniejsze rozwijanie niewykorzystanych ob- szarów marketingu sprzedażowego.Niniejszy case study opisuje działania realizowane w punkcie 1 (optymalizacja).Praca nad zwiększeniem konwersjiProces rozpoczęliśmy od analizy konkurencji oraz rynku. Dobrze uczyć się odnajlepszych. Aby głębiej poznać branżę, wyszliśmy poza rynek polski i przyjrzeliśmysię jak działają zagraniczni najwięksi sprzedawcy w kategorii Artykułów Sportowych.Przeanalizowaliśmy również zagraniczne serwisy marki Intersport. Naszym celem byłozachowanie spójnego międzynarodowego wizerunku marki Intersport.Następnie zrealizowaliśmy badania użyteczności. Badania były podstawą do zapro-ponowania modyfikacji. Dokładnie sprawdziliśmy obecny projekt sklepu, chcąc wy-korzystać to, co dobrze sprawdza się na polskim rynku i wskazać słabe punkty lubbraki, które w pierwszej kolejności wymagały dopracowania. 1. Analiza 2. Audyt 3. Projektwanie 4. Projektowanie 5. Kodowanie 6. Prace 7. Uruchomie- konkurencji ekspercki makiet funkcjo- graficzne oraz podpięcie wdrożeniowe -nie projektu oraz rynku obecnego nalnych projektu rozwiązaniaRys. 10. Diagram pokazujący przebieg prac przy projekcie.Mając na uwadze dobro klienta przekazaliśmy listę rekomendacji odnośnie prostychpoprawek użyteczności które mogą szybko poprawić sprzedaż do czasu wdrożenianowego projektu.18 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A.
 19. 19. Analizowaliśmy, projektowaliśmy, wdrażaliśmy – wszystko z myślą o zwiększeniusprzedaży poprzez poprzez poprawę komfortu klienta.Identyfikacja czynników decyzji zakupowejAnalizując branżę wskazaliśmy unikatowe dla e-commerce wartości, którymi kierowa-liśmy się w późniejszych pracach nad projektem.Do najważniejszych należały:1. wiarygodność marki Intersport;2. szeroka oferta markowych produktów, w tym marki własne Intersport;3. dopracowana prezentacja produktu;4. prostota zakupu (esencja dużego sklepu sportowego).Poza szeroką ofertą, unikalną wartością dodaną jest możliwość bezpłatnego odbioruosobistego w punktach stacjonarnych rozsianych po całym kraju oraz szybka wysyłkazamówień.PrototypowaniePo przeanalizowaniu zebranych materiałów przeszliśmy do projektowania makiet.Każdy z elementów zmieniających funkcjonalność konsultowaliśmy bezpośrednioz pracownikami Intersport oraz osobami znającymi branżę. Efektem naszej pracy byłprojekt funkcjonalny składający się z 23 widoków.Projektowanie graficznePo zaprojektowaniu wszystkich funkcjonalności nowego sklepu przystąpiliśmy dokoncepcji graficznej. Projekt wykonaliśmy w klimacie zimowym, z możliwością zmianytematu strony. Nasz dział graficzny opracował lekką i dobrze wywarzoną koncepcję,który w 100% oddawała charakter marki Intersport. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 19
 20. 20. Przykładowe modyfikacje – na co warto zwrócićuwagęStrona głównaNajważniejszym elementem strony było menu, które przeprojektowane zostało wrazz całą architekturą informacji. Horyzontalne menu zakładkowe pozwoliło na zwiększe-nie dostępności dwóch zagłębień kategoryzacji. Pod menu znalazło się miejsce nabanner sprzedażowy i cztery punkty startowe, a pod nimi produkty w promocji. Rys. 10. Menu główne.NagłówekW nagłówku sklepu zamieściliśmy najważniejsze informacje od dużego logo i kontak-tu poprzez konwencjonalne elementy logowania i rejestracji, wyszukiwarki i bardzoużytecznego rozwijanego koszyka. Rys. 11. Nagłowek.Karta produktuDwa układy karty produktowej – horyzontalna i standardowa – pozwoliły na efek-tywne zaprezentowanie wszystkich rodzajów produktów. Aby maksymalnie wesprzećefekt ROPO, zaprojektowaliśmy bardzo intuicyjny element sprawdzający dostępnośćw salonach stacjonarnych. Poza tym wprowadziliśmy jasne komunikaty o dostępnościi odbiorze za 0 zł w salonie.20 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A.
 21. 21. Rys. 12. Karta produktu.Proces zakupowyProjektując proces zakupowy skoncentrowaliśmy się na prostocie dokonywania zaku-pów. Zmniejszyliśmy liczbę kroków, uprościliśmy sposób określania formy płatnościoraz wysyłki lub odbioru osobistego. Rys. 13. Proces zakupowy.Klienci Intersport cenią swój czas i nie zawsze chcą się wiązać ze sklepem. Dla tejgrupy klientów wprowadziliśmy zakupy bez rejestracji – element, którego do tej porybrakowało. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 21
 22. 22. Dodatkowo chcieliśmy mieć pewność, że klienci poznają korzyści rejestracji, co mo-głoby ich skłonić do założenia konta. Element ten został dokładnie przemyślany i wpi-sany w formularz. Rys. 14. Formularz rejestracji.Nawigacja przez markęWielu klientów preferowało przeglądać całą ofertę wybranej marki. Dla szybszegodostępu do wybranych marek umieściliśmy w stopce przejrzysty rotator logotypów. Rys. 15. Nawigacja przez markę.Nowe mechanizmy w sklepieCzłonkowie programu lojalnościowego mogą wykorzystać przydzielane bony promo-cyjne. Aby ułatwić ich wykorzystanie zalogowany użytkownik musi jedynie wybrać bonz listy. Informacja o darmowej dostawie pojawia się przy wyborze opcji dostawy – wewłaściwym miejscu i we właściwym momencie. Rys. 16. Bony promocyjne.22 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A.
 23. 23. Rekomendacje QuarticZe względu na specyfikę biznesu i sposób poszukiwania produktów wprowadziliśmyrekomendacje produktowe. Wkomponowane bloczki pomagają znaleźć alternatywędla przeglądanych produktów, dopasowując się do odbiorców na bazie danych histo-rii zachowania danego użytkownika w sklepie. Systemem rekomendacji jest Quartic.Wdrożenie i optymalizacja technicznaNie zmienialiśmy technologii, w której został wykonany sklep. Specjaliści Divantew porozumieniu z Klientem dokonali modyfikacji aplikacji.Podczas prac wdrożeniowych projekt zoptymalizowaliśmy pod kątem SEO. Do kodo-wania szablonu zastosowaliśmny techniki optymalizacji ładowania interfejsu. Popra-wione zostały także zdiagnozowane błędy w kodzie aplikacji, które skutkowały pro-blemami z ładowaniem się stron sklepu. Wprowadzono automatyczne testy interfejsuużytkownika i stały monitoring dostępności serwisu.Zapewnienie jakości podczas wdrożeniaPrzeprowadzono wewnętrzną kontrolę jakości na każdym etapie projektu. Wprowa-dzono systemowe zarządzanie wymaganiami, zmianą oraz zgłoszeniami serwisowy-mi (Redmine). Przygotowano też automatyczny proces wdrożenia. Zastosowano listękontrolną, procedury, trzystopniowe wdrożenie oraz dobre praktyki wdrożeniowe.Minimalizacja ryzyka podczas wdrożeniaZwracamy szczególną uwagę na:• Dokładne zebranie wymagań: makiety + widoki + webcast z istniejącego systemu.• Analiza systemów zewnętrznych (integracje) i procesów na ich styku.• Szczegółowe kamienie milowe / iteracje – każdy kamień oznacza gotowe do użycia funkcjonalności.• Kontrola postępów prac w systemie Redmine z udziałem klienta i stałą wymianą informacji oraz wersją testową online.• Stworzenie i przetestowanie automatycznych skryptów do migracji danych – pod- czas tworzenia funkcji najpierw migrujemy potrzebne do nich dane – pewność, że o niczym nie zapomnimy.• Stworzenie dokumentacji zawierającej opis wszystkich scenariuszy testowych do biznesowego działania platformy (pod testy dymne). Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 23
 24. 24. • Przeprowadzenie dwu- lub trzyetapowych testów funkcjonalnych, testów bezpieczeństwa, testów wydajności, testów sytuacji kryzysowych – po imporcie danych, przed uruchomieniem systemu .EfektyUzyskaliśmy efekty zarówno na poziomie biznesowym (lepsza konwersja), jak i tech-nicznym (stabilne działanie, mniejsze obciążenie serwerów). Poprawiliśmy parametrłączący wskaźniki biznesowe i techniczne – dzieki czemu znacznie skrócił się czas ła-dowania stron, co poprawia użyteczność serwisu dla klienta.Efekty biznesoweWzrost współczynnika konwersji o 46,21%.Wzrost ilości przeglądanych stron na odwiedziny o 21,24%.Efekty techniczneSpadek obciążenia serwerów o 70% przy obsłudze takiego samego wolumenu ru-chu. Dzięki temu sezon świąteczny będzie mógł być obsłużony bez ponoszenia do-datkowych kosztów związanych z hostingiem.Zwiększenie szybkości ładowania sklepu o 40% dla użytkownika końcowego wgGoogle Analytics. W przypadku niektórych stron czas ładowania spadł o 200%!24 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A.
 25. 25. Rozwijanie sprzedaży e-commercew modelu success feedla In360.plUrządzając wnętrze swojego mieszkania, prędzej czy później trafisz na dylemat – w ja-kim stylu urządzić łazienkę? Na rynku dostępne są setki marek, serii i wzorów w róż-nych przedziałach cenowych. W dobie Internetu o wiele łatwiej zaczerpnąć inspiracjęi dobrać wymarzoną armaturę oraz wyposażenie łazienki.Z pomocą przychodzi sklep internetowy In360 działający na rynku od 2009 roku.Sprzedaż internetowa produktów prowadzona jest na terenie całego kraju. Obsługazamówień realizowana jest przy pomocy głównego oddziału zlokalizowanego na te-renie Warszawy.Sklep posiada w swojej ofercie szeroki wybór wysokiej jakości armatury oraz cera-miki łazienkowej. Firma jest bezpośrednim dystrybutorem marek takich jak Ville-roy&Boch, Hansgrohe, Kludi, Grohe, Duravit oraz ponad 80 innych. W sprzedażyznajdują się również: płytki, meble łazienkowe, zlewozmywaki czy oświetlenie. Ob-sługę sklepu tworzy zespół wysokiej klasy specjalistów i doradców współpracują-cych na co dzień zarówno z klientami indywidualnymi, jak i projektantami wnętrzoraz architektami. Dzięki bogatej, konkurencyjnej cenowo ofercie, bardzo dobrejdostępności produktów oraz wysokiej jakości obsłudze Klienta, a także doradztwusklep In360 znajduje się w czołówce sprzedawców w swojej kategorii produktowej.Chcemy wykorzystać pozycję lidera w handlu tradycyjnym, aby w przyszłości staćsię liczącym się graczem sprzedającym online. Zdecydowaliśmy się na współpracęw czołówce sprzedawców w swojej kategorii produktowej. 25
 26. 26. Wspólne urządzanie promocjiW związku z dużym potencjałem sklepu oraz popularyzacją zakupu armatury przezklientów indywidualnych i niezależnych projektantów wnętrz zdecydowano się na zin-tensyfikowane działania marketingowe. Nadrzędnym wyzwaniem stało się zwiększe-nie sprzedaży przez efektywnie prowadzone działania promocyjne oraz jednoczesnezachowanie dywersyfikacji źródeł ruchu. Firma In360 nawiązała partnerską współpra-cę w modelu rozliczanym za efekt od sprzedaży.Projekt efektywnej kampaniiPierwszym krokiem było przeanalizowanie dotychczasowych działań prowadzonychprzez In360 oraz dobór optymalnego narzędzia, które skutecznie wsparłoby bieżącedziałania w modelu efektywnościowym. Zdecydowano się na przeprowadzenie pro-mocji w kanałach PPC, gdzie zakres prac Divante obejmował pracę nad kampaniąw ramach linków sponsorowanych. W fazie początkowej przez trzy miesiące prowa-dzono kompleksowy test obejmujący wszelkie obszary asortymentu oraz metodo-logii szukania produktów, które rokują szanse na konwersję. Działania reklamowebyły optymalizowane w oparciu o wskaźnik konwersji Google Analytics oraz wydatkiGoogle AdWords. W czasie pracy opracowano słownik słów kluczowych oraz wyklu-czeń, który po trzech miesiącach zawierał ponad 30 tysięcy słów. Wykorzystano po-nad 3 tysiące reklam oraz strony docelowe w różny sposób prezentujące produkty.W kampanii wykorzystano również geolokalizację powiązaną z możliwością odbioruzakupionych produktów za darmo bezpośrednio w warszawskim magazynie sklepu.Równolegle z pracami nad marketingiem sprzedażowym zdecydowano się na prze-projektowanie strony sklepu.26 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl
 27. 27. Efekty i referencjeKluczem do sukcesu kampanii okazało się wykorzystanie skalowalne struktury kampa-nii oraz silna optymalizacja kampanii. W trakcie trzymiesięcznego rozruchu kampaniiustalono dokładnie, które kierunki wykluczyć, a które rozwijać w procesie tworzeniai optymalizacji kampanii.Zaprojektowana kampania Google AdWords zwiększyła przychody o ponad 21%,stając się drugim co do wielkości ich źródłem i pierwszym źródłem ruchu na stronie.Kampania osiągała ośmiokrotny zwrot wartości wydatków. Najlepsze 10 kampanii wy-generowało współczynnik ROI Google AdWords sięgający ponad 3000% oraz stałewpływy w każdym miesiącu trwania kampanii. Ciągła optymalizacja kampanii dopro-wadziła do wzrostu CTR o 58%.Od samego początku współpracy firma Divante stała się naszym partnerem w e-com-merce. Entuzjazm i zaangażowanie osób, z którymi przyszło nam współpracować orazciągła i rzetelna optymalizacja doprowadziły nas do świetnych efektów!– Tomasz Malinowski, Prezes Zarządu, In360.pl Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 27
 28. 28. Wsparcie sprzedaży sezonowejw e-commercedla Grupa Edukacyjna S.A.Księgarnia Edukacyjna to oficjalna, internetowa platforma sprzedażowa Grupy Edu-kacyjnej S.A. – lidera wśród wydawców edukacyjnych w kraju. Księgarnia internetowadziała na rynku od 5 lat. W swojej ofercie posiada książki i podręczniki dla uczniów(na różnych poziomach edukacji), materiały dydaktyczne oraz gry edukacyjne, co dajełącznie ponad 3 tysiące produktów. Księgarnia jest oficjalnym dystrybutorem publika-cji wydawnictw MAC Edukacja, JUKA-91 i POLTEXT.Rynek, na którym działa Grupa Edukacyjna charakteryzuje się bardzo silnąsezonowością. Produkty sprzedawane w branży materiałów edukacyjnych sąujednolicone. Bardzo duże znaczenie odgrywa gwarancja dostawy oraz wysokadostępność produktów.Rozwój i strategiaJednym z elementów rozwoju Księgarni było poprawienie jakości i komfortu zakupówpoprzez przeprojektowanie platformy sprzedażowej. Firma Divante była wykonawcąprac projektowych tj. projektowanie użyteczności i graficzne oraz wdrożenie i rozwójplatformy.Kolejnym krokiem w rozwoju sprzedaży online było rozpoczęcie prac zorientowanychna zwiększenie sprzedaży w e-commerce i dostosowanych do charakteru rynku.28
 29. 29. Ze względu na rozpoczynający się okres sprzedażowy w branży, Księgarnia Edukacyjnawspólnie z Divante wybrała strategię szybkiego wzmocnienia widoczności ofertypoprzez SEM. Zakres współpracy obejmował zaprojektowanie oraz obsługę kampaniiefektywnościowej w Google AdWords. Wsparcie sprzedaży sezonowej w e-commerce dla Grupa Edukacyjna S.A. 29
 30. 30. Kampania efektywnościowa SEMPodstawą sukcesu była ścisła współpraca pracowników Księgarni Edukacyjnejposiadających wiedzę o rynku i produkcie oraz specjalistów Divante, doświadczonychw zakresie projektowania kampanii sprzedażowych dla e-commerce. Zaangażowanieobu zespołów było kluczowe przy projektowaniu elementów kampanii, a nastepnieumiejętnym jej skalowaniu.W kampanii została zastosowana koncepcja długiego ogona, ponadto użyto katego-rii słów kluczowych o średnim zasięgu. Dzięki wykorzystaniu metod skalowania kam-panii szybko udało się objąć promocją najważniejsze obszary oferty. Ze względu naspecyficzne nazewnictwo produktów bardzo duże znaczenie odegrały wykorzystanekombinacje słów kluczowych oraz wykluczeń.Duży nacisk położono również na optymalizację stawek, dzięki czemu obniżono kosz-ty kliknięcia i jednocześnie można było dotrzeć do większej ilości potencjalnych Klien-tów przy założonym budżecie.Efekty i referencjeEfektem współpracy było wypracowanie bardzo dobrych wyników kampanii sprzeda-żowej. Średni wskaźnik ROI Google AdWords w sierpniu, najważniejszym sprzedażo-wo miesiącu wynosił 3000%, a w szczytowych momentach osiągnął poziom ponad9000%. Świetne osiągi kampanii wynikały w dużej mierze z charakterystyki rynku orazz dobrze skonstruowanego długiego ogona. Dzięki stałej optymalizacji obniżonokoszty kliknięcia o 55%.Kampania była pierwszym źródłem ruchu i drugim źródłem przychodów w sklepie.Konwersja wykazywana dla Google AdWords była o 60% większa od konwersji ruchuorganicznego.Kampanie prowadzone przez specjalistów Divante pozwoliły na zoptymalizowaniekosztów i zwiększenie efektywności działań reklamowych. Wspólnie osiągnęliśmybardzo dobre wyniki sprzedażowe w strategicznym dla nas okresie.– Anna Darda-Ośka, Koordynator e-commerce, Księgarnia Edukacyjna30 Wsparcie sprzedaży sezonowej w e-commerce dla Grupa Edukacyjna S.A.
 31. 31. Strategia obecności w sieci markiBalneum Baby Basicdla Almirall Sp. z o.o.Almirall Polska jest częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego z sie-dzibą w Hiszpanii. Produkty Almirall są obecne w 70 krajach Europy i Ameryki Połu-dniowej.Cel projektuCelem realizowanego projektu była promocja nowej linii kosmetyków Balneum BabyBasic przeznaczonej do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt.Wprowadzając produkt do sieci aptek internetowych postawiliśmy sobie dwa zada-nia: zwiększenie sprzedaży i wzrost rozpoznawalności marki Balneum Baby Basic.RealizacjaDo realizacji wykorzystaliśmy sieć reklamy w sklepach internetowych PromoRring. Dowspółpracy zaprosiliśmy największe e-apteki w Polsce. Przekaz skierowany został doosób oczekujących przyjścia dziecka na świat oraz do rodziców dzieci do lat 3. 31
 32. 32. Dlaczego internet?Przyszłe mamy spędzają w sieci sporo czasu, poszukując praktycznych informacji o ro-dzicielstwie. Równocześnie badania TNS OBOP wskazują, że aż 74% klientów trady-cyjnych sklepów korzysta z internetu przed podjęciem decyzji zakupowej offline.RealizacjaPrzeprowadziliśmy trzymiesięczną kampanię internetową przy użyciu popularnychform reklamowych zgodnych ze standardem IAB – przycisk oraz billboard.Kampania objęła duże apteki internetowe: Apteo.pl, I-apteka.pl, DrOlivia.pl, Apte24.pl, Zdro-vita.pl. Materiały reklamowe (kreacje przygotowane przez agencję reklamo-dawcy) emitowane były przez PromoRing za pomocą serwera reklam na powierzch-niach aptek internetowych. Reklamy pojawiały się na stronie głównej oraz w sekcjitematycznej „dla dziecka”. Po kliknięciu użytkownik przenoszony był na stronę pro-duktu w obrębie apteki internetowej.Zwiększenie świadomości markiE-apteki przystępujące do programu zobowiązane były zaopatrzyć się w promowanyprodukt. Dzięki temu kampania PromoRing ePOS poszerzyła kanał sprzedaży nowejlinii Balneum Baby Basic.Mocne zaangażowanieUżytkownicy klikający w baner reklamowy nie byli (jak w standardowym modelu emisjireklamy) przenoszeni na stronę docelową kampanii (landing page), ale trafiali bez-pośrednio na kartę produktu w sklepie. Apteka zarabiała na emisji oraz sprzedażyi równocześnie nie traciła ściągniętych z dużym wysiłkiem użytkowników.Spójny wizerunekDzięki kampanii ePOS wszystkie apteki zaktualizowały materiały prezentacyjne (opi-sy, zdjęcia), co pozwoliło na prowadzenie w sklepach internetowych spójnej politykipromocyjnej firmy.32 Strategia obecności w sieci marki Balneum Baby Basic dla Almiral Sp. z o.o.
 33. 33. Efekty i referencje• łącznie zasięg kampanii wśród internautów wynosił blisko 5%• ponad 800 tysięcy wyświetleń kreacji reklamowych• duży wzrost sprzedaży produktu – nawet do 1200 %• zwiększenie sprzedaży w sieci aptek o 400 proc.Wprowadzając na rynek nową linię kosmetyków Balneum Baby Basic postanowili-śmy precyzyjnie dotrzeć do grupy odbiorców. Jako jeden z kanałów wybraliśmy siećePOS. Po miesiącu od uruchomienia kampanii odnotowaliśmy wzrost zainteresowa-nia promowanymi produktami przekładający się na zwiększenie sprzedaży. Dziękitemu mechanizmowi obniżyliśmy koszt kampanii marketingowej o przychody płynąceze sprzedaży. Efektem był wzrost świadomości marki potwierdzony zrealizowanymizakupami. Dodatkową korzyścią, którą dała nam sieć ePOS było pozyskanie nowychmiejsc sprzedaży, w których nasze produkty nie były wcześniej dostępne.– Marta Skiba, Marketing Manager OTC w firmie Almirall Sp. z o.oZ chwilą emisji reklamy produktów Balneum Baby Basic rozpoczęła się ich sprzedaż.– Apteka Zdro-vita.pl Strategia obecności w sieci marki Balneum Baby Basic dla Almiral Sp. z o.o. 33
 34. 34. Referencje i efekty pracyChcemy wykorzystać pozycję lidera w handlu tradycyjnym, aby w przyszłości stać sięliczącym się graczem sprzedającym online. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Di-vante i  Ideacto w  oparciu o  outsourcing swojego kanału e-commerce, tak aby nierozpraszać sił sprzedażowych poza kanał tradycyjny, który generuje większość obro-tów w firmie. Oczywiście interesuje nas systematyczny wzrost przychodów w kanalenowoczesnym, ale bez ponoszenia kosztów stałych związanych np. z zatrudnianiemrzeszy specjalistów od e-handlu.– Marek Bugajski, Dyrektor ds. Obsługi Sklepów, INTERSPORT Polska S.A.Zaraz po uruchomieniu sklepu złożono wiele zamówień. Konwersja w sklepie wynosiaż 2,21%. Uzyskano także wysoką średnią wartość zamówienia. Wysoka użytecznośćsklepu sprawia, że aż 68% zakupów realizowanych jest przy pierwszej wizycie.– Sklep dla marki odzieżowej SOLAR CompanyWzrost konwersji o 150%. Wzrost średniej ilości stron na odwiedziny z ok. 6,78 do10,43.– Redesign serwisu TUI PolandWszystkie działania podejmowane są z perspektywy celu, którym jest sprzedaż i zwrotz inwestycji. Dlatego dla mnie współpraca z Divante działa w modelu „win-win”. Do-brze wiedzą, że sukces klienta jest także ich sukcesem.– Krzysztof Włodarczak, Koordynator ds. marketingu internetowego, Praktiker34 Referencje i efekty pracy
 35. 35. Szukasz najlepszych praktyk i rozwiązań eCommerce? kompleksowa realizacja agencja interaktywna e-mail marketing e-commerce system rekomendacji platforma sklepowa 35
 36. 36. Divante Sp. z o.o.ul. Kościuszki 14, 50-038 Wrocławtel. +48 71 342 2406info@divante.plwww.divante.plDivante Sp. z o.o., ul. Kościuszki 14
, 50-038 Wrocław, NIP 8951930748, wpisana doKRS pod numerem 0000313348, KRS wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.,Kapitał zakładowy 58 000 zł, opłacony w całości.

×