• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Published

 

Published in Business , Travel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. WORKSHOP INKOOP IT-SYSTEMEN DOOR OVERHEDEN 26 OKTOBER 2010
 • 2. Verantwoording
  In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal juridisch relevante ontwikkelingen. Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van deze presentatie, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.
  © Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 2010.
  Alle rechten voorbehouden.
 • 3. Inhoud
  Aanbestedingsrecht
  (mr. Tony van Wijk)
  Algemene voorwaarden
  (mr. Ernst-Jan van de Pas)
  IT-recht(mr. Theo Bosboom)
 • 4. Aanbestedingsrecht algemeen
  Bronnen aanbestedingsrecht:
  - richtlijnen (2004/18 en 2007/66)
  - nationale regelgeving (Bao en Wira)
  - eigen inkoopbeleid
  - rechtspraak
 • 5. Levering of dienst?
  Levering = product
  (standaard hardware/ software)
  Diensten = maatwerk
  Vaak gemengd:
  hoogste waarde bepaalt kwalificatie
  Onderscheid weinig relevant
  voor levering/dienst: Europese aanbestedingsdrempel € 193.000,-
 • 6. Europese procedures
  Standaard procedures:- openbaar
  - niet-openbaar (met selectiefase)
  Uitzonderingsprocedures
  - onderhandelingsprocedure
  - concurrentiegerichte dialoog
 • 7. Open standaard / OSS
  Actieplan “Nederland Open in Verbinding” 2007- bestuursafspraak gebruik OSS/OS
  - complyorexplain and commit
  Handreiking “Het verwerven van (open source) software” 2007
 • 8. Aanbesteding open standaard
  Open standaard is een technische specificatie (art. 23 Bao)
  Verwijzing naar open standaard in beginsel toegestaan mits- Europese of nationale norm met toevoeging “of gelijkwaardig”- omschrijving prestatie en functionele eisen
 • 9. Aanbesteding OSS
  OSS waarschijnlijk géén technische specificatie
  OSS toegestaan als eis of wens, mits:- specifieke kenmerken duidelijk gedefinieerd in aanbestedingsdocument;- kenmerken objectief, niet-discriminatoir en proportioneel
 • 10. Tips/ aandachtspunten
  Neem rechtsverwerkingsclausule in aanbestedingsdocument op:
  De aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht een gegadigde desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de gegadigde deze zo spoedig mogelijk, doch voor de Nota van Inlichtingen aan de contactpersoon kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Als naderhand blijkt dat er onvolkomenheden en/ of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten zitten en deze zijn niet door de gegadigde zijn gemeld, kan dit de aanbesteder niet worden aangerekend.
  Ingeval een gegadigde wel tijdig melding doet bij de aanbesteder, maar de aanbesteder er blijk van geeft niet van mening te zijn dat er sprake is van een onvolkomenheid en/ of tegenstrijdigheid althans de aanbestederterzake geen aanpassingen respectievelijk wijzigingen verricht, is de gegadigde verplicht nadere acties (bijvoorbeeld een kort geding) te ondernemen op straffe van (wederom) verval van recht om over deze (eventuele) tegenstrijdigheid en/ of onvolkomenheid (na inschrijving) in rechte te klagen.
 • 11. Tips/ aandachtspunten
  Neem alcateltermijn ook in aanbestedingsdocument op:
  Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de voorlopige en/ of definitieve gunningsbeslissing wanneer de inschrijver niet binnen 15 dagen na de datum van verzending van de brief waarin het voornemen tot gunning bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de burgerlijke rechter door betekening binnen de genoemde termijn van een kort gedingdagvaarding.
 • 12. Tips/ aandachtspunten
  Voorlopige gunning bevat (tenminste) de relevante redenen
  Bij onvoldoende motivering gaat alcateltermijn niet lopen
  Inschrijver kan binnen zes maanden (of 30 dagen bij Europese publicatie van de gunning) de overeenkomst laten vernietigen
 • 13. Tips/ aandachtspunten
  Onderhandelen/ wijzigingen na gunning beperkt mogelijk: voeg bij aanbestedingsdocument concept van de overeenkomst
  Aanvullen offerte beperkt mogelijk
  - kennelijke omissie
  - bedoeling objectief bepaalbaar
  Let op (verstrijken) gestanddoeningstermijn
 • 14. WORKSHOP INKOOP IT-SYSTEMEN DOOR OVERHEDENAlgemene voorwaardenmr. Ernst-Jan van de Pas
 • 15. Mislukken van IT-projecten
  Overgrote deel van IT-projecten mislukt:
  Niet op tijd opgeleverd (geen fixed date)
  Buiten budget (geen fixedprice)
  Systeem werkt niet zoals afgesproken (geen garanties)
  Goed contract kan helpen om problemen te voorkomen + vangnet als het toch misgaat
  Let op “kleine lettertjes”:
  AV IT-leveranciers bevatten vergaande beperkingen
 • 16. Toepasselijkheid AV
  Overeenstemming over toepasselijkheid door aanbod en aanvaarding (kan ook impliciet)
  Twee vereisten:
  AV moeten van toepassing worden verklaard “bij of voor het sluiten van de overeenkomst” = dus niet achteraf!
  Redelijke mogelijkheid tot kennisneming geven (Informatieverplichting) = in beginsel ter hand stellen!
  Advies: AV van toepassing verklaren en als bijlage aan RFP/aanbestedingsdocument hechten
 • 17. Toepasselijkheid AV (2)
  Vraag:
  Opdrachtligtonderaanbestedingsdrempel. Gemeentestuurt RFP uit en verklaartdaarinhaaralgemeneinkoopvoorwaarden van toepassing.
  Leverancierstuurtofferte en verklaartdaarinzijnalgemeneleveringsvoorwaarden van toepassing.
  Welke AV gelden?
 • 18. Veelgebruikte AV
  Overheden hanteren vaak ARIV of ARVODI
  Let op: niet echt toegesneden op inkoop van IT
  ARIV 2008 = inkoop van spullen
  ARVODI 2008 = inkoop van diensten
  IT-inkoopvoorwaarden voor overheden:
  BIZA 1996 = inkoop van IT, maar verouderd
  ARBIT 2010 = inkoop van IT
  IT-leveranciers hanteren doorgaans:
  Fenit-voorwaarden 1994 / 2003
  ICT-Office voorwaarden 2008
 • 19. ICT-Officevs ARBIT
 • 20. ICT-Office
  ICT-Office zeereenzijdig in voordeelleverancier:
  levertermijnen zijn onverbindende streefdata
  geen rechten of verwachtingen ontlenen aan begrotingen of voorcalculaties van leverancier + afgegeven budget is nooit een vaste prijs
  zeer beperkte garantie
  directe schade begrensd tot bedrag opdracht of € 500.000,-
  indirecte schade (waaronder verlies van data) uitgesloten
  bij gebrek altijd ingebrekestelling sturen = vertraging
  geen recht op opschorting of verrekening
  bij ontbinding geen geld terug; openstaande nota’s direct opeisbaar
  etc.
 • 21. Casus
  Vraag:
  Leverancier pleegt wanprestatie, gemeente ontbindt het contract en vordert betaalde licentiegelden terug (100.000 euro).
  Leverancier weigert met een beroep op uitsluiting van aansprakelijkheid ICT-Office voorwaarden.
  Wie heeft gelijk?
 • 22. ARBIT
  Rijksinkoopvoorwaarden IT-Producten en Diensten
  Bedoeldvoorrijksoverheid en voor “modale” projecten
  Gemeenten en provinciesnietwettelijkverplichtom ARBIT tegebruiken, al wordtditwelaanbevolen
  Uitgangspunt: gezochtnaarverantwoord en contractueelmidden (=trendbreuk)
  ARBIT minder eenzijdigdan BIZA, maarnog steeds weleenzijdigetrekjes: goeduitgangspunt
  Let op: ARBIT vereist nog een apart contract voor nadere uitwerking!
 • 23. ARBIT (2)
  Enkele aandachtspunten ARBIT:
  Geen harde bepaling over vaste prijzen
  Geen harde bepaling over vaste levertermijnen
  Geen goed raamwerk implementatiefase + “Implementatie” ziet alleen op aanpassen organisatie op software en niet andersom; geen (data)conversie
  Redelijk ruime garantie: 12 maanden garantie op software na acceptatie. Leverancier garandeert dat hij software 5 jaar lang kan onderhouden
  Acceptatieprocedure summier uitgewerkt
  Pas betalen na acceptatie (= verplicht voorfinancieren)
  Aansprakelijkheid voor wanprestatie beperkt: 1.250K bij zaak- en persoonsschade en daaruit voortvloeiende schade of 4X totale Vergoeding bij andere schade
 • 24. Tips voor gemeenten
  Hanteereigeninkoopvoorwaarden en/of -contract die/dat is toegesneden op inkoop van IT
  Kan ookzijn IT-addendum bijbestaandeinkoopvoorwaarden (ARIV of ARVODI)
  Bijgebruik ARBIT het contract nietvergeten!
  Verklaarinkoopvoorwaarden (+contract) van toepassing in bestek/RFP
  Stuurinkoopvoorwaarden (+contract) toe aanleverancier of aanhechtenaanbestek/RFP
  Verklaar AV leveranciers (ICT-Office of Fenit-voorwaarden) uitdrukkelijkbuitentoepassing!
 • 25. Vragen ?
  vandepas@dirkzwager.nl / 026 353 8323
  Bekijk ook onze kennispagina: www.dirkzwagerieit.nl
 • 26. WORKSHOP INKOOP IT SYSTEMENDOOR OVERHEDENDo’s en don’ts IT contractenmr. Theo Bosboom
 • 27.
 • 28. Uit het nieuwe regeerakkoord:
 • 29. Kan een goed IT-contract mislukkingen voorkomen?
  Nee, waarschijnlijk niet
  Maar een goed contract kan wel:
  Een handige leidraad vormen voor het project
  Duidelijkheid scheppen over de rechten en plichten van beide partijen en daarmee discussies en geschillen voorkomen
  Uw juridische positie versterken voor als het project toch misloopt of dreigt te gaan lopen
 • 30. Kan een goed IT-contract mislukkingen voorkomen? (II)
  Bovendien: door serieuze aandacht voor het contract, komen omissies uit de selectiefase op tafel
  Stuur zo concreet mogelijk IT-contract mee met aanbestedingsstukken of offerte-aanvraag, eventueel in combinatie met de eigen inkoopvoorwaarden (ARBIT)
  Is efficiënt
  Schept duidelijkheid richting potentiële leveranciers
  Acceptatie contract kan rol spelen bij keuze voor leverancier
  Aanbieding gebaseerd op juiste contract
  Geeft voorsprong in de onderhandelingen
 • 31. Soorten IT-contracten
  IT-overeenkomsten vaak gemengd karakter: verschillende onderwerpen en juridische aspecten:
  Levering hardware (pc’s, servers): koop, huur of lease
  Gebruik software (licentie)
  Ontwikkelen (maatwerk)software
  Dienstverlening: implementatie, consultancy
  Detachering
  Onderhoud/SLA
  Outsourcing/ASP/SAAS/Cloud computing
 • 32. Specificaties
  Onenigheid over uitleg specificaties is een van de voornaamste oorzaken van geschillen:
  weet wat u koopt!
  Wees duidelijk en zo volledig mogelijk
  Verwijs naar de afspraken en stukken uit de aanbestedingsprocedure/voorfase
  (die worden namelijk regelmatig onbewust weer weggecontracteerd!)
 • 33. Specificaties II
  “Weet wat u koopt” geldt ook voor implementatie en onderhoud
  Zorg ervoor dat dit duidelijk is voordat het hoofdcontract wordt getekend
  Bij voorkeur al uitgewerkt implementatieplan en complete SLA
 • 34. Prijzen en betaling
  Probeer prijzen (ook voor implementatie en consultancy) al zoveel mogelijk duidelijk te krijgen en vast te leggen
  Neem regels op voor tussentijdse prijsstijgingen (indexcijfer) en voor meerwerk
  Let op betaalmomenten (substantieel deel pas betalen na volledige acceptatie)
 • 35. Acceptatieprocedure
  Goede acceptatieprocedure heel belangrijk:
  Opdrachtgever wordt gedwongen software kritisch te testen;
  Problemen vóór live-gang op tafel;
  Manier om juridische positie te verstevigen (maatregelen bij falen acceptatietest)
  Manier om betalingen in pas te laten lopen met opleveringen
 • 36. Aansprakelijkheid
  Stel dat er met het IT-systeem
  absoluut niet te werken valt,
  of het lukt niet om het aan de praat
  te krijgen
  Na maandenlang ploeteren nog altijd
  geen oplossing
  Wat nu!?
 • 37. Aansprakelijkheid II
  Wat zegt de wet?
  Toerekenbare tekortkoming vereist
  Daarnaast eisen inzake verzuim, causaal verband en toerekening
  Belangrijk: in beginsel onbegrensde aansprakelijkheid
  In de praktijk vergaande beperkingen
  Wat is redelijk?
 • 38. Aansprakelijkheid III
  Gezichtspunten:
  wat zijn de belangrijkste risico’s van het project?
  welke schade kan daar uit voortvloeien?
  wat is de waarde van de opdracht en van de eigen investeringen?
  Hoe ziet de rest van het contract eruit?
  Beperking/uitsluiting belangrijk onderdeel contract, maar let ook op andere (impliciete) beperkingen
  Vraag: kan rechter beroep op clausule opzij zetten, als dat heel onredelijk is?
 • 39. Intellectuele eigendom
  Software wordt met name beschermd door auteursrecht en wordt in de regel geëxploiteerd door middel van licenties (gebruiksrechten)
  Let op beperkingen in licentiecontract mbt bijvoorbeeld aantal gebruikers, locatie, looptijd, enz: mogelijk obstakel bij outsourcing, ASP en SAAS
  Zelf eigenaar blijven van maatwerk (of terugverdienregeling)
 • 40. Open source software
  Let in contracten op specifieke kenmerken open source software
  Kan consequenties hebben voor regeling projectverantwoordelijkheid, intellectuele eigendom, licentievoorwaarden, aansprakelijkheid, enz.
  Neem kennis van de toepasselijke licentievoorwaarden (zoals de GPL)
 • 41. Onderhoud en SLA’s
  Standaard onderhoudscontract meestal helpdeskfunctie en recht op nieuwe releases
  Geeft weinig waarborgen voor afnemer
  Bij systemen waarvoor een hoge beschikbaarheid cruciaal is, Service Level Agreement (SLA) aan te raden
 • 42. Onderhoud en SLA’s (II)
  In SLA gedetailleerde afspraken over te verrichten onderhoudsdiensten, meestal gekoppeld aan ernst van het probleem
  Niet alleen responstijden, bij voorkeur ook oplostijden (en algemene beschikbaarheidsgarantie)
  Denk aan stok achter deur!
  Maak tijdig melding van uw wensen
 • 43. Escrow
  Escrow regeling kan zinvol zijn, voor waarborgen continuïteit onderhoud, met name bij faillissement
  Let op inhoud en goede uitvoering regeling (pas op voor schijnzekerheid!):
  Duidelijk contract, met betrouwbare derde
  Controlemogelijkheid
  Niet alleen broncode, ook documentatie
  Periodieke update
  Let op bij SAAS en ASP constructies