• Save
Presentatie workshop inkoop ICT door overheden Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentatie workshop inkoop ICT door overheden Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

on

 • 2,130 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,130
Slideshare-icon Views on SlideShare
2,079
Embed Views
51

Actions

Likes
1
Downloads
30
Comments
0

2 Embeds 51

http://dirkzwagerieit.nl 41
http://www.slideshare.net 10

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Presentatie workshop inkoop ICT door overheden Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Presentatie workshop inkoop ICT door overheden Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Presentation Transcript

  • WORKSHOP INKOOP ICT-SYSTEMEN DOOR OVERHEDEN 27 MEI 2010
  • Verantwoording
   In deze presentatie wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal juridisch relevante ontwikkelingen. Niet beoogd is om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van deze presentatie, aanvaardt Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.
   © Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. 2010. Alle rechten voorbehouden.
  • Inhoud
   Aanbestedingsrecht
   (mr. Tony van Wijk)
   Algemene voorwaarden
   (mr. Ernst-Jan van de Pas)
   IT-recht (mr. Theo Bosboom)
  • Aanbestedingsrecht algemeen
   Bronnen aanbestedingsrecht:
   - richtlijnen (2004/18 en 2007/66)
   - nationale regelgeving (Bao en Wira)
   - eigen inkoopbeleid
   - rechtspraak
  • Levering of dienst?
   Levering = product
   (standaard hardware/ software)
   Diensten = maatwerk
   Vaak gemengd:
   hoogste waarde bepaald kwalificatie
   Onderscheid weinig relevant
   voor levering/dienst: Europese aanbestedingsdrempel € 193.000,-
  • Europese procedures
   Standaard procedures:- openbaar
   - niet-openbaar (met selectiefase)
   Uitzonderingsprocedures
   - onderhandelingsprocedure
   - concurrentiegerichte dialoog
  • Open standaard / OSS
   Actieplan “Nederland Open in Verbinding” 2007- bestuursafspraak gebruik OSS/OS
   - comply or explain and commit
   Handreiking “Het verwerven van (open source) software” 2007
  • Aanbesteding open standaard
   Open standaard is een technische specificatie (art. 23 Bao)
   Verwijzing naar open standaard in beginsel toegestaan mits- Europese of nationale norm met toevoeging “of gelijkwaardig”- omschrijving prestatie en functionele eisen
  • Aanbesteding OSS
   OSS waarschijnlijk géén technische specificatie
   OSS toegestaan als eis of wens, mits:- specifieke kenmerken duidelijk gedefinieerd in aanbestedingsdocument;- kenmerken objectief, niet-discriminatoir en proportioneel
  • Tips/ aandachtspunten
   Neem rechtsverwerkingsclausule in aanbestedingsdocument op:
   De aanbestedingsdocumenten zijn met zorg samengesteld. Mocht een gegadigde desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient de gegadigde deze zo spoedig mogelijk, doch voor de Nota van Inlichtingen aan de contactpersoon kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Als naderhand blijkt dat er onvolkomenheden en/ of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten zitten en deze zijn niet door de gegadigde zijn gemeld, kan dit de aanbesteder niet worden aangerekend.
   Ingeval een gegadigde wel tijdig melding doet bij de aanbesteder, maar de aanbesteder er blijk van geeft niet van mening te zijn dat er sprake is van een onvolkomenheid en/ of tegenstrijdigheid althans de aanbesteder terzake geen aanpassingen respectievelijk wijzigingen verricht, is de gegadigde verplicht nadere acties (bijvoorbeeld een kort geding) te ondernemen op straffe van (wederom) verval van recht om over deze (eventuele) tegenstrijdigheid en/ of onvolkomenheid (na inschrijving) in rechte te klagen.
  • Tips/ aandachtspunten
   Neem alcateltermijn ook in aanbestedingsdocument op:
   Een inschrijver verliest zijn recht om op te komen tegen de voorlopige en/ of definitieve gunningsbeslissing wanneer de inschrijver niet binnen 15 dagen na de datum van verzending van de brief waarin het voornemen tot gunning bekend is gemaakt, is gedagvaard in kort geding voor de burgerlijke rechter door betekening binnen de genoemde termijn van een kort gedingdagvaarding.
  • Tips/ aandachtspunten
   Voorlopige gunning bevat (tenminste) de relevante redenen
   Bij onvoldoende motivering gaat alcateltermijn niet lopen
   Inschrijver kan binnen zes maanden (of 30 dagen bij Europese publicatie van de gunning) de overeenkomst laten vernietigen
  • Tips/ aandachtspunten
   Onderhandelen/ wijzigingen na gunning beperkt mogelijk: voeg bij aanbestedingsdocument concept van de overeenkomst
   Aanvullen offerte beperkt mogelijk
   - kennelijke omissie
   - bedoeling objectief bepaalbaar
   Let op (verstrijken) gestanddoeningstermijn
  • WORKSHOP INKOOP ICT DOOR OVERHEDENAlgemene voorwaardenmr. Ernst-Jan van de Pas
  • Mislukken van ICT-projecten
   70% van ICT-projecten mislukt:
   Niet op tijd opgeleverd (geen “Fixed date”)
   Buiten budget (geen “Fixed price”)
   Systeem werkt niet zoals afgesproken (geen “Garantie”)
   Goed contract kan helpen om problemen te voorkomen + vangnet als het toch misgaat
   Let op “kleine lettertjes”: AV ICT-leveranciers bevatten vergaande beperkingen ten aanzien van:
   fixed date,
   fixed price,
   garanties, maar ook aansprakelijkheid en ontbinding
  • Toepasselijkheid AV
   Overeenstemming over toepasselijkheid door aanbod en aanvaarding (kan ook impliciet)
   Twee vereisten:
   AV moeten van toepassing worden verklaard “bij of voor het sluiten van de overeenkomst” = dus niet achteraf!
   Redelijke mogelijkheid tot kennisneming geven (Informatieverplichting) = ter hand stellen!
   Advies: AV van toepassing verklaren en als bijlage aan RFP/aanbestedingsdocument hechten
  • Toepasselijkheid AV
   Vraag:
   Opdracht ligt onder aanbestedingsdrempel. Gemeente stuurt RFP uit en verklaart daarin haar algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Leverancier stuurt offerte en verklaart daarin zijn algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
   Welke AV gelden?
  • Veelgebruikte AV
   Overheden hanteren vaak ARIV of ARVODI
   Let op: niet echt toegesneden op inkoop van ICT
   ARIV 2008 = inkoop van spullen
   ARVODI 2008 = inkoop van diensten
   ICT-inkoopvoorwaarden voor overheden:
   BIZA 1996 = inkoop van ICT, maar verouderd
   ARBIT 2010(?) = inkoop van ICT, maar nog niet vastgesteld
   ICT-leveranciers hanteren doorgaans:
   Fenit-voorwaarden 1994 / 2003
   ICT-Office voorwaarden 2008
  • BIZA vs ICT-Office
  • BIZA vs ICT-Office
   BIZA en ICT-Office allebei zeer eenzijdig
   Voorbeelden BIZA bepalingen:
   Fixed date: leveringstermijnen zijn bindend
   Fixed price: in beginsel vaste prijzen
   Uitgebreide garanties waaronder dat software voldoet aan de specificaties + uitgebreide acceptatietest
   Voorbeelden van ICT-Office bepalingen:
   Geen fixed date: levertermijnen zijn onverbindende streefdata
   Geen fixed price: geen rechten of verwachtingen ontlenen aan begrotingen of voorcalculaties van leverancier + afgegeven budget is nooit een vaste prijs
   Zeer beperkte garantie: in beginsel levering “as is”, tenzij acceptatietest is afgesproken
  • BIZA vs ICT-Office
   Andere beperkende bepalingen uit ICT-Office:
   Directe schade niet gedefinieerd maar wel begrensd tot bedrag opdracht of maximaal € 500.000,-
   Indirecte schade + schade aan gegevens en documenten uitgesloten
   Bij gebrek altijd ingebrekestelling sturen = vertraging
   Geen recht op opschorting of verrekening
   Risicoselectie, toepassing en beheer van apparatuur en programmatuur volledig bij afnemer
   Bij ontbinding geen geld terug; openstaande nota’s direct opeisbaar
   Procederen bij de SGOA + afdwingen van mediation
   Advies: accepteer ICT-Office/Fenitvoorwaarden niet
  • Casus
   Vraag:
   Leverancier pleegt wanprestatie, Gemeente ontbindt het contract en vordert betaalde licentiegelden terug (100.000 euro).
   Leverancier weigert met een beroep op de exonoratieclausule uit het contract.
   Wie heeft gelijk?
  • ARBIT
   Nieuwe Rijksinkoopvoorwaarden ICT-Producten, opvolger van BIZA
   Binnenkort vastgesteld?
   Consultatie met bedrijfsleven en wetenschap
   Uitgangspunt: verantwoord en contractueel midden
   Aansluiting gezocht bij ARIV en ARVODI voor uniformiteit
   Minder eenzijdig: “Beroepsfout” en “Meestbegunstigings-clausule” vervallen
   Aansprakelijkheid anders opgezet:
   Letsel- en zaakschade + daaruit voortvloeiende schade tot € 1,25 Mio
   Andere schade: maximaal 4 X “Vergoeding”
   Kleine en middelgrote projecten, basis voor grote projecten
  • Tips
   Hanteer eigen inkoopvoorwaarden of -contract die/dat is toegesneden op inkoop van ICT
   Kan ook zijn ICT-addendum bij bestaande inkoopvoorwaarden (ARIV of ARVODI)
   Verklaar inkoopvoorwaarden van toepassing in aanbestedingsdocument/RFP
   Stuur inkoopvoorwaarden toe aan leverancier of hecht deze aan aanbestedingsdocument/RFP
   Verklaar AV leveranciers uitdrukkelijk buiten toepassing
  • Vragen ?
   vandepas@dirkzwager.nl / 026 353 8323
   Bekijk ook onze kennispagina: www.dirkzwagerieit.nl
  • WORKSHOP INKOOP ICT DOOR OVERHEDENHoe sluit ik een goed contract?mr. Theo Bosboom
  • Kan een goed ICT-contract mislukkingen voorkomen?
   Nee, waarschijnlijk niet
   Maar een goed contract kan wel:
   Een handige leidraad vormen voor het project
   Duidelijkheid scheppen over de rechten en plichten van beide partijen en daarmee discussies en geschillen voorkomen
   Uw juridische positie versterken voor als het project toch misloopt of dreigt te gaan lopen
  • Kan een goed ICT-contract mislukkingen voorkomen? (II)
   Bovendien: door serieuze aandacht voor het contract, komen omissies uit de selectiefase op tafel
   Tip: stuur zo concreet mogelijk ICT-contract mee met aanbestedingsstukken of offerte-aanvraag, eventueel in combinatie met de eigen AV
   Is efficiënt
   Schept duidelijkheid richting potentiële leveranciers
   Geeft voorsprong in de onderhandelingen
  • Soorten ICT-contracten
   ICT-overeenkomstenvaak gemengd karakter: verschillende onderwerpen en juridische aspecten:
   Levering hardware (pc’s, servers): koop, huur of lease
   Gebruik software (licentie)
   Ontwikkelen (maatwerk)software
   Dienstverlening: implementatie, consultancy
   Detachering
   Onderhoud/SLA
   Outsourcing/ASP/SAAS
  • Specificaties
   Onenigheid over uitleg specificaties is een van de voornaamste oorzaken van geschillen:
   weet wat u koopt!
   Weesduidelijk en zovolledigmogelijk
   Verwijs naar de afspraken en stukken uit de aanbestedingsprocedure/voorfase
   (die worden namelijk regelmatig onbewust weer weggecontracteerd!)
  • Specificaties II
   “Weet wat u koopt” geldt ook voor implementatie en onderhoud
   Zorg ervoor dat dit duidelijk is voordat het hoofdcontract wordt getekend
   Bij voorkeur al uitgewerkt implementatieplan en complete SLA
  • Prijzen en betaling
   Probeer prijzen (ook voor implementatie en consultancy) al zoveel mogelijk duidelijk te krijgen en vast te leggen
   Neem regels op voor tussentijdse prijsstijgingen (indexcijfer) en voor meerwerk
   Let op betaalmomenten (substantieel deel pas betalen na volledige acceptatie)
  • Acceptatieprocedure
   Goede acceptatieprocedure heel belangrijk:
   Opdrachtgever wordt gedwongen software kritisch te testen;
   Problemen vóór live-gang op tafel;
   Manier om juridische positie te verstevigen (maatregelen bij falen acceptatietest)
   Manier om betalingen in pas te laten lopen met opleveringen
  • Acceptatieprocedure II
   Ook in belang leverancier:
   In feite goedkeuring software; daarna lastiger
   voor opdrachtgever om nog te klagen
   Uitwerking:
   Leg procedures, verantwoordelijkheden en
   termijnen duidelijk vast
   Houd u aan deze procedures!
   Zowel tussentijdse acceptatietesten als integrale
   eindtest
   Koppeling met specs en garanties
   NB: in leverancierscontracten geldt ingebruikname of niet tijdige foutmelding vaak als acceptatie !
  • Aansprakelijkheid
   Stel dat er met het ICT-systeem
   absoluut niet te werken valt,
   of het lukt niet om het aan de praat
   te krijgen
   Na maandenlang ploeteren nog altijd
   geen oplossing
   Wat nu!?
  • Aansprakelijkheid II
   Wat zegt de wet?
   Toerekenbare tekortkoming vereist
   Daarnaast eisen inzake verzuim, causaal verband en toerekening
   Belangrijk: in beginsel onbegrensde aansprakelijkheid
   In de praktijk vergaande beperkingen
   Wat is redelijk?
  • Aansprakelijkheid III
   Gezichtspunten:
   wat zijn de belangrijkste risico’s van het project?
   welke schade kan daar uit voortvloeien?
   wat is de waarde van de opdracht en van de eigen investeringen?
   Hoe ziet de rest van het contract eruit?
   Beperking/uitsluiting belangrijk onderdeel contract, maar let ook op andere (impliciete) beperkingen
   Vraag: kan rechter beroep op clausule opzij zetten, als dat heel onredelijk is?
  • Intellectuele eigendom
   Software wordt met name beschermd door auteursrecht en wordt in de regel geëxploiteerd door middel van licenties (gebruiksrechten)
   Let op beperkingen in licentiecontract mbt bijvoorbeeld aantal gebruikers, locatie, looptijd, enz: mogelijk obstakel bij outsourcing, ASP en SAAS
  • Intellectuele eigendom (II)
   Stel u laat voor uw organisatie tegen betaling maatwerk ontwikkelen, als aanvulling op het standaard ICT systeem. Wie heeft de auteursrechten op het maatwerk, de leverancier of uw organisatie?
   In beginsel recht bij leverancier, tenzij overdracht aan klant (moet schriftelijk)
   Optie: terugverdienregeling, indien het maatwerk ook bij andere overheden kan worden ingezet
  • Open source software
   Let in contracten op specifieke kenmerken open source software
   Kan consequenties hebben voor regeling projectverantwoordelijkheid, intellectuele eigendom, licentievoorwaarden, aansprakelijkheid, enz.
   Neem kennis van de toepasselijke licentievoorwaarden (zoals de GPL)
  • Onderhoud en SLA’s
   Standaard onderhoudscontract meestal helpdeskfunctie en recht op nieuwe releases
   Geeft weinig waarborgen voor afnemer
   Bij systemen waarvoor een hoge beschikbaarheid cruciaal is, Service Level Agreement (SLA) aan te raden
  • Onderhoud en SLA’s (II)
   In SLA gedetailleerde afspraken over te verrichten onderhoudsdiensten, meestal gekoppeld aan ernst van het probleem
   Niet alleen responstijden, bij voorkeur ook oplostijden (en algemene beschikbaarheidsgarantie)
   Denk aan stok achter deur!
   Maak tijdig melding van uw wensen
  • Onderhoud en SLA’s (III)
   Let goed op zorgvuldige formulering beschikbaarheidsgarantie:
   Te meten periode
   Alleen werktijden of 24/7
   Preventief onderhoud
   Bepaalde omstandigheden uitsluiten (zoals storingen door gebruikersfouten)
   Wat is “niet beschikbaar”?
   Regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling
  • Escrow
   Escrow regeling kan zinvol zijn, voor waarborgen continuïteit onderhoud, met name bij faillissement
   Let op inhoud en goede uitvoering regeling (pas op voor schijnzekerheid!):
   Duidelijk contract, met betrouwbare derde
   Controlemogelijkheid
   Niet alleen broncode, ook documentatie
   Periodieke update
   Let op bij SAAS en ASP constructies