πωλειται Σπιτακι για σκιερ

1,519 views
1,559 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,134
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

πωλειται Σπιτακι για σκιερ

  1. 1. ΠΩΛΕΙΣΑΙ …..ΠΩΛΕΙΣΑΙ ……ΠΩΛΕΙΣΑΙ ΢ΣΟΤΝΣΙΟ ΝΕΟΔΜΗΣΟ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΟ . ΢ΣΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ –ΝΑΟΤ΢Α΢ 17 χιλ. Από Χιονοδρομικό 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 20 χιλ. Από Χιονοδρομικό ΢ΕΛΙΟΤ Σηλ. Επικοινωνίας 6982972956 -6977300789 Οικόπεδο 270 m2 με ςτοφντιο επί εμβαδοφ 62 m2 Σο κακαρό εςωτερικό εμβαδόν του ςτοφντιο 27 m2 Προςφζρεται ςε τιμιsuperζκπλθξθμόνοςοβαρζσπροτάςεισ. Σο οίκθμα είναι Αμερικανικισπροδιαγραφισ . Η καταςκευι ςτιριξθσ του ςπιτιοφ είναι μεταλλικι. ΢χεδιάςτθκε ςφμφωνα με EN 1993: (Ευρωκϊδικα 3) να αντζχει ςειςμικι δραςτθριότθτα ζωσ 9 βακμοφσ τθσ κλίμακασ Ρίχτερ.. ξφλινοσςυμπλθρωματικόσςκελετόσ . Η καταςκευι τθσ οροφισ και των τοίχων είναι με πολφ χαμθλι διακζρμανςθ. ΣοιχοποιίαΕξολοκλιρουμε OSB εξωτερικά και εςωτερικά τθσ τοιχοποιίασ , Διπλιμόνωςθ α) εξωτερικικερμομόνωςθεξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ β ) εςωτερικι θχοκερμομόνωςθ 50mm πετροβάμβακα . Εξωτερικάεπικάλυψθ με υδατοαποκθτικό ρθτινοφχο ςοβά,χρωματιςμζνο με οικοακρυλικόχρϊμαεξωτερικισχριςθσ . Εςωτερικά OSBςυν 12,5mmKNAUFγυψοςανίδεσ, χρωματιςμοί με οικοακρυλικό χρϊμα. "ενεργειακό" ςπίτι . Χάριν τθσ αποτελεςματικισ μόνωςθσ εξοικονομείτε ζωσ και 50% από τα ζξοδα κζρμανςθσ. Πζργολα ξφλινθ με κάγκελα ξφλου περικλείοντασ 14m2 βεράντα ςκεπαςμζνθ με γκοφρζ διάφανο . Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ με αςφαλειοδιακόπτεσ αςφαλείασ και πρίηεσ ςε πολλά ςθμεία . Πολυκουηίνα πλιρθσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν , μοντζρνα , Ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν Ο εςωτερικόσχϊροσ είναι επιπλωμζνοσ . WCντουηιζρανιπτιρα, λεκάνθ κερμοςίφωνα. Κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι,ντουλάπα,τουαλζτα . ΢αλόνικαναπζτραπεηάκι , εντειχιςμζνθςφνκεςθτραπεηαρία με 3 κακίςματα . Μοντζρνα φωτιςτικά . Δάπεδο Λαμινειτ με εγγφθςθ 6 ετϊν . Εςωτερικόσ δρόμοσ 32 μ2 παρκινγκ με διάδρομο πρόςβαςθσ ςτθν οικοδομι.

×