πωλειται

299 views

Published on

ΠΩΛΕΙΤΑΙ …..ΠΩΛΕΙΤΑΙ ……ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΟ .
ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ –ΝΑΟΥΣΑΣ
17 χιλ. Από Χιονοδρομικό 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ
20 χιλ. Από Χιονοδρομικό ΣΕΛΙΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας 6982972956 -6977300789
Οικόπεδο 270 m2 με στούντιο επί εμβαδού 62 m2
Το καθαρό εσωτερικό εμβαδόν του στούντιο 27 m2
Προσφέρεται σε τιμή super έκπληξη μόνο σοβαρές προτάσεις.
Το οίκημα είναι Αμερικανικής προδιαγραφής .
Η κατασκευή στήριξης του σπιτιού είναι μεταλλική.
Σχεδιάστηκε σύμφωνα με EN 1993: (Ευρωκώδικα 3) να αντέχει σεισμική δραστηριότητα έως 9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.. ξύλινος συμπληρωματικός σκελετός .
Η κατασκευή της οροφής και των τοίχων είναι με πολύ χαμηλή διαθέρμανση.
Τοιχοποιία Εξολοκλήρου με OSB εξωτερικά και εσωτερικά της τοιχοποιίας ,
Διπλή μόνωση α) εξωτερική θερμομόνωση εξηλασμένη πολυστερίνη β ) εσωτερική ηχοθερμομόνωση 50mm πετροβάμβακα .
Εξωτερικά επικάλυψη με υδατοαποθητικό ρητινούχο σοβά ,χρωματισμένο με οικοακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης .
Εσωτερικά OSB συν 12,5 mm KNAUF γυψοσανίδες, χρωματισμοί με οικοακρυλικό χρώμα.
"ενεργειακό" σπίτι .
Χάριν της αποτελεσματικής μόνωσης εξοικονομείτε έως και 50% από τα έξοδα θέρμανσης.
Πέργολα ξύλινη με κάγκελα ξύλου περικλείοντας 14 m2 βεράντα σκεπασμένη με γκοφρέ διάφανο .
Ηλεκτρική εγκατάσταση με ασφαλειοδιακόπτες ασφαλείας και πρίζες σε πολλά σημεία .
Πολυκουζίνα πλήρης ηλεκτρικών συσκευών , μοντέρνα , Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
Ο εσωτερικός χώρος είναι επιπλωμένος .
WC ντουζιέρα νιπτήρα, λεκάνη θερμοσίφωνα.
Κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι ,ντουλάπα, τουαλέτα .
Σαλόνι καναπέ τραπεζάκι , εντειχισμένη σύνθεση τραπεζαρία με 3 καθίσματα .
Μοντέρνα φωτιστικά .
Δάπεδο Λαμινειτ με εγγύηση 6 ετών .
Εσωτερικός δρόμος 32 μ2 παρκινγκ με διάδρομο πρόσβασης στην οικοδομή.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

πωλειται

  1. 1. ΠΩΛΕΙΣΑΙ …..ΠΩΛΕΙΣΑΙ ……ΠΩΛΕΙΣΑΙ ΢ΣΟΤΝΣΙΟ ΝΕΟΔΜΗΣΟ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΟ . ΢ΣΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ –ΝΑΟΤ΢Α΢ 17 χιλ. Από Χιονοδρομικό 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 20 χιλ. Από Χιονοδρομικό ΢ΕΛΙΟΤ Σηλ. Επικοινωνίας 6982972956 -6977300789 Οικόπεδο 270 m2 με ςτοφντιο επί εμβαδοφ 62 m2 Σο κακαρό εςωτερικό εμβαδόν του ςτοφντιο 27 m2 Προςφζρεται ςε τιμιsuperζκπλθξθμόνοςοβαρζσπροτάςεισ. Σο οίκθμα είναι Αμερικανικισπροδιαγραφισ . Η καταςκευι ςτιριξθσ του ςπιτιοφ είναι μεταλλικι. ΢χεδιάςτθκε ςφμφωνα με EN 1993: (Ευρωκϊδικα 3) να αντζχει ςειςμικι δραςτθριότθτα ζωσ 9 βακμοφσ τθσ κλίμακασ Ρίχτερ.. ξφλινοσςυμπλθρωματικόσςκελετόσ . Η καταςκευι τθσ οροφισ και των τοίχων είναι με πολφ χαμθλι διακζρμανςθ. ΣοιχοποιίαΕξολοκλιρουμε OSB εξωτερικά και εςωτερικά τθσ τοιχοποιίασ , Διπλιμόνωςθ α) εξωτερικικερμομόνωςθεξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ β ) εςωτερικι θχοκερμομόνωςθ 50mm πετροβάμβακα . Εξωτερικάεπικάλυψθ με υδατοαποκθτικό ρθτινοφχο ςοβά,χρωματιςμζνο με οικοακρυλικόχρϊμαεξωτερικισχριςθσ . Εςωτερικά OSBςυν 12,5mmKNAUFγυψοςανίδεσ, χρωματιςμοί με οικοακρυλικό χρϊμα. "ενεργειακό" ςπίτι . Χάριν τθσ αποτελεςματικισ μόνωςθσ εξοικονομείτε ζωσ και 50% από τα ζξοδα κζρμανςθσ. Πζργολα ξφλινθ με κάγκελα ξφλου περικλείοντασ 14m2 βεράντα ςκεπαςμζνθ με γκοφρζ διάφανο . Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ με αςφαλειοδιακόπτεσ αςφαλείασ και πρίηεσ ςε πολλά ςθμεία . Πολυκουηίνα πλιρθσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν , μοντζρνα , Ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν Ο εςωτερικόσχϊροσ είναι επιπλωμζνοσ . WCντουηιζρανιπτιρα, λεκάνθ κερμοςίφωνα. Κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι,ντουλάπα,τουαλζτα . ΢αλόνικαναπζτραπεηάκι , εντειχιςμζνθςφνκεςθτραπεηαρία με 3 κακίςματα . Μοντζρνα φωτιςτικά . Δάπεδο Λαμινειτ με εγγφθςθ 6 ετϊν . Εςωτερικόσ δρόμοσ 32 μ2 παρκινγκ με διάδρομο πρόςβαςθσ ςτθν οικοδομι.

×