98οthalassa

960 views
874 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
621
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

98οthalassa

 1. 1. 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΟ ΢ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ΢ «ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΕΙΥΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΢ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΣΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑ΢΢Α ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΢ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΙΟ΢ ΠΟΣΕ ΣΟΝ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ Βαςύλησ Κωνςταντινύδησ – Ιωϊννα Υώκου – Δημότρησ Γκότζοσ
 2. 2. ΑΡΦΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
 3. 3. ΑΝΗ΢ΤΦΙΕ΢
 4. 4. ΕΠΙΘΤΜΙΕ΢
 5. 5. Η ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ ΚΠΕ (NEΡΟ-ΘΑΛΑ΢΢Α)
 6. 6. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΢ΣΟ ΠΕΔΙΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΤ
 7. 7. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΢ΣΟ ΠΕΔΙΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΤ
 8. 8. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΢ΣΟ ΠΕΔΙΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΤ
 9. 9. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΢ΣΟ ΠΕΔΙΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΤ
 10. 10. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟΤ
 11. 11. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟΤ
 12. 12. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟΤ
 13. 13. ΥΟΤΡΝΟΙ ΣΟ ΝΗ΢Ι ΜΑ΢
 14. 14. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 15. 15. ΑΛΙΕΤ΢ΙΜΑ ΕΙΔΗ ΢ΣΟΤ΢ ΥΟΤΡΝΟΤ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟ΢ ΢αρδϋλα: 11 εκατ. Μαρύδα: 8 εκατ. ΢αφρύδι:15 εκατ. Κολιόσ:8 εκατ. ΢κουμπρύ:18 εκατ
 16. 16. ΑΛΙΕΤ΢ΙΜΑ ΕΙΔΗ ΢ΣΟΤ΢ ΥΟΤΡΝΟΤ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟ΢ Γόπεσ:10 εκατ. Αθερύνα:8 εκατ. Καλαμϊρια:8 εκατ. Γαύροσ: 9 εκατ.
 17. 17. Κεντρικό θϋμα τησ εκςτρατεύασ για την Ελλϊδα: Δεν τρώμε, δεν αγορϊζουμε, δεν πουλϊμε γόνο! Η κατανϊλωςη γόνου εύναι μια διαδεδομϋνη πρακτικό για τουσ Έλληνεσ καταναλωτϋσ που πρϋπει να καταπολεμηθεύ ϊμεςα. Κεντρικό θϋμα τησ εκςτρατεύασ για την Ελλϊδα εύναι ότι ο γόνοσ θα πρϋπει να πϊψει να θεωρεύται μια 'αθώα' νοςτιμιϊ ςτο τραπϋζι. Και, αντιθϋτωσ, θα πρϋπει να γύνει ευρύτερα γνωςτό ότι ο γόνοσ που τρώει ϋνασ καταναλωτόσ εύναι ψϊρι που δεν το αφόνουμε να μεγαλώςει, αφαιρώντασ την δυνατότητα να τραφούμε ςτο μϋλλον με επαρκεύσ ποςότητεσ ψαριών και επύςησ καταςτρϋφοντασ την δυνατότητα αναπαραγωγόσ και διατόρηςησ ςε ικανϊ αποθϋματα των ειδών των οπούων ο γόνοσ καταναλώνεται.
 18. 18. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΠΕΡΑΛΙΕΤ΢Η Η υπεραλύευςη εύναι το ψϊρεμα χωρύσ κανϋναν περιοριςμό. Όμωσ τα κοπϊδια των ψαριών ςτισ θϊλαςςεσ δεν εύναι ανεξϊντλητα. Αν οι ψαρϊδεσ ψαρϋψουν ςε μύα θαλϊςςια περιοχό πολύ περιςςότερα ψϊρια από όςα θα ϋπρεπε, τότε τα λιγοςτϊ που θα απομεύνουν δεν θα επαρκούν για να αναπαραχθεύ ο πληθυςμόσ των ψαριών ικανοποιητικϊ και να υπϊρχουν αρκετϊ ψϊρια και ςτο μϋλλον. Έτςι, η υπεραλύευςη, καθώσ φϋρνει μεύωςη των πληθυςμών των αποθεμϊτων ψαριών και μερικϋσ φορϋσ την πλόρη εξαφϊνιςό τουσ από ολόκληρεσ περιοχϋσ, αποτελεύ μια από τισ βαςικότερεσ απειλϋσ για το αν θα υπϊρχουν ψϊρια ςτισ θϊλαςςεσ ςτο μϋλλον.
 19. 19. ΣΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Η νϋα Κοινό Αλιευτικό Πολιτικό ϋχει ωσ κεντρικό ςτόχο την βιώςιμη αλιεύα. Βιώςιμη αλιεύα ςημαύνει αλιεύα ςε επύπεδα που δεν θϋτουν ςε κύνδυνο την αναπαραγωγό των αποθεμϊτων των ψαριών αλλϊ και αλιεύα που εξαςφαλύζει και την καλύτερη δυνατό ςυγκομιδό για τουσ ψαρϊδεσ. ΢την Μεςόγειο, όπωσ και ςε όλεσ τισ ευρωπαώκϋσ θϊλαςςεσ, η βιώςιμη αλιεύα διαςφαλύζεται με ειδικϊ μϋτρα που αφορούν τουσ ψαρϊδεσ (ποια εύδη διχτυών πρϋπει να χρηςιμοποιούν, ποιο εύναι το ελϊχιςτο επιτρεπόμενο μϋγεθοσ ανϊ εύδοσ που επιτρϋπεται να ψαρεύουν, πότε επιτρϋπεται να ψαρεύουν κϊθε εύδοσ ψαριού, ςε ποιεσ ποςότητεσ πρϋπει να ψαρεύουν ςε κϊθε περιοχό κοκ) και περιλαμβϊνονται πλϋον ςτην ευρωπαώκό νομοθεςύα
 20. 20. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΟΝΟ΢ ΚΑΙ ΠΩ΢ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΣΟΝ ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤ΢ΟΤΜΕ Πολλϊ εύδη ψαριών που καταναλώνουμε ςε μεγϊλεσ ποςότητεσ ςτην Ελλϊδα (πχ μπαρμπούνια, γόπεσ, μαρύδεσ, αθερύνεσ, ςκουμπριϊ, ξιφύεσ) αλιεύονται ςτισ ελληνικϋσ θϊλαςςεσ πολλϋσ φορϋσ ςε μικρϊ μεγϋθη και μικρϋσ ηλικύεσ, πριν μεγαλώςουν και φτϊςουν ςε ηλικύα αναπαραγωγόσ. Έτςι, τα ψϊρια δεν μπορούν να αναπαραχθούν ςε ικανοποιητικϊ μεγϋθη, με αποτϋλεςμα οι επόμενεσ γενιϋσ ψαριών να εύναι όλο και πιο ολιγϊριθμεσ. Όμωσ όταν αλιεύουμε τα ψϊρια ςε μικρϋσ ηλικύεσ/μεγϋθη, καταςτρϋφουμε ςημαντικούσ αριθμούσ από γεννότορεσ που θα μπορούςαν να αναπαρϊγουν μεγϊλουσ και υγιεύσ πληθυςμούσ ψαριών. Σο ψϊρεμα γόνου, δηλαδό νεογϋννητων ψαριών (κυρύωσ αθερύνασ, μαρύδασ και γόπασ) απαγορεύεται από την ευρωπαώκό νομοθεςύα για να προςτατεύονται οι πληθυςμού των ψαριών.
 21. 21. ΣΙ ΢ΤΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΣΟ ΓΟΝΟ ΢ΣΙ΢ ΕΛΛΗΝΙΚΕ΢ ΘΑΛΑ΢΢Ε΢ Γόνοσ εύναι τα μικρϊ ψϊρια, εκεύνα δηλαδό που δεν ϋχουν φτϊςει ακόμα ςτο ςτϊδιο τησ αναπαραγωγόσ. Ο γόνοσ δεν πρϋπει να αλιεύεται για να μπορούν τα ψϊρια να μεγαλώνουν αρκετϊ ώςτε να φτϊνουν ςε ηλικύα αναπαραγωγόσ, να γεννϊνε νϋα ψϊρια και ϋτςι να διαςφαλύζεται η ανανϋωςη των πληθυςμών των ψαριών και οι θϊλαςςεσ να ϋχουν πϊντοτε αρκετϊ ψϊρια να ψαρευτούν. Για την προςταςύα του γόνου η Ε.Ε ϋχει θεςπύςει ελϊχιςτα επιτρεπόμενα μεγϋθη για όλα τα εύδη που ψαρεύουν οι ψαρϊδεσ.
 22. 22. ΣΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ ΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ΢ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΘΕΙ Ο ΓΟΝΟ΢ Η νομοθεςύα δεν αρκεύ για να προςτατευθεύ ο γόνοσ: εύναι απαραύτητη η ενημϋρωςη των καταναλωτών, μεγϊλων και μικρών, ϋτςι ώςτε όλοι να γνωρύζουν τι πρϋπει να κϊνουν για να μην καταναλώνεται και επομϋνωσ να μην αλιεύεται ο πολύτιμοσ γόνοσ από τισ θϊλαςςϋσ μασ. Για αυτό εύναι πολύ ςημαντικό να ενημερωθούμε για το μικρότερο μϋγεθοσ που επιτρϋπεται για κϊθε ψϊρι και να μϊθουμε να ελϋγχουμε όλοι μασ το μϋγεθοσ κϊθε εύδουσ πριν το αγορϊςουμε από τον ψαρϊ ό το φϊμε ςτην ψαροταβϋρνα
 23. 23. ΔΗΛΩ΢Η ΣΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΘΑΛΑ΢΢ΙΑ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ΢ ΣΗ΢ Ε.Ε. «Η γονοκτονία που ςυντελείται ςτισ θάλαςςεσ μασ πρέπει με κάθε τρόπο να ςταματήςει. Η προςταςία του γόνου είναι απαραίτητη, ώςτε να διατηρηθεί ο πληθυςμόσ των ειδών ςε ένα βιώςιμο επίπεδο. Η πρακτική που έχουμε ςτην Ελλάδα να αλιεύουμε τον περίφημο γόνο πρέπει να τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν ςε όλα τα νηςιά μασ, το καλοκαίρι, να ςερβίρουμε ςτα εςτιατόρια είδη που αλιεύονται παράνομα» τονίζει η επίτροποσ Θαλάςςιασ Πολιτικήσ και Αλιείασ τησ ΕΕ Μαρία Δαμανάκη.
 24. 24. ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ προκαλεί Έχει ωσ Μπορεί να αντιμετωπιςθεί με ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΑΙΣΙΑ Μαζική καηανάλωζη Εξαθάνιζη πποζηαηεςομένων Καηαζηποθή ειδών ποζειδωνίαρ Βεληίωζη ηηρ αλιεςηικήρ ηεσνολογίαρ Μείωζη αλιεςμάηων ΜΕΣΡΑ ΑΣΟΜΙΚΑ Καηανάλωζη νηόπιων αλιεςμάηων Τήπηζη ηων κανόνων αλιείαρ ΢ΤΛΛΟΓΙΚΑ Καηανάλωζη προϊόνηων ιτθσοκαλλιέργειας Εθαρμογή Εσρωπαϊκών κανονιζμών εμπορικής αλιείας Απαγόρεσζη αλιείας ζε περιόδοσς αναπαραγωγής Σςμμεηοσή ζε εθελονηικέρ οπγανώζειρ πποζηαζίαρ ηος θαλάζζιος οικοζςζηήμαηορ
 25. 25. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥ΢Η΢ ΑΛΙΕΙΑ΢ Καθημερινή 31-8-2008 Γρι-γρι: 15 Δεκεμβρίοσ - 26 Φεβροσαρίοσ (περίοδος φοηοκίας ζαρδέλας, γαύροσ, κολιού) Μητανόηραηες : 30 Μαΐοσ – ηέλος ΢επηεμβρίοσ ( για να επιηραπεί ζηα μικρά υάρια να μεγαλώζοσν)
 26. 26. Απαγόρεσζη τρήζης διτησών ηράηας Απαγόρεσζη τρήζης γρι-γρι ενηός 1,5 νασηικού μιλίοσ από ηην ακηή ενηός 300 μέηρφν από ηην ακηή Ε.Κ. 1967/2006
 27. 27. ΠΗΓΕ΢ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ econews.gr: Κϊθε ψϊρι ςτον καιρό του κι ο κολιόσ ποτϋ τον Αύγουςτο prasino-hamomilaki.blogspot.gr: Έχουμε καλαμϊρι. Ελϊχιςτα Επιτρεπόμενα Μεγϋθη και γόνο WWF Eλλϊσ: ΢υµβουλϋσ και προτϊςεισ του WWF Ελλϊσ προσ τουσ καταναλωτϋσ ςχετικϊ µε τα ελληνικϊ αλιεύµατα Ελευθεροτυπύα: Μασ κόβουν μαρύδα, αθερύνα
 28. 28. ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ «ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΢ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΙΟ΢ ΠΟΣΕ ΣΟΝ ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ» ΢τόχοι ΓΝΨΣΤΙΚΟΙ Καηαλόεζε Θαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο Τξνθηθή αιπζίδα Υπεξαιηεία-Σπλέπεηεο Επίδξαζε αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην νηθνζύζηεκα ΧΥΦΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ Επηηόπηα παξαηήξεζε Σπιινγή, θαηαγξαθή, εξκελ εία δεδνκέλσλ Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζε πνηθίιεο πεγέο Σύλζεζε πιηθνύ Σπκκεηνρή ζε δξάζεηο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλΑπηελέξγεηα Υηνζέηεζε αμηώλ-ζηάζεσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ Ελζάξξπλζε γηα δξάζε ζε επίπεδν ηάμεο,ζρνιείνπ,ηνπηθήο θνηλσλίαο Ελζπλαίζζεζε
 29. 29. AΥΟΡΜΗ΢Η ΢ύμφωνα με την ϋρευνα από το Αρχιπϋλαγοσ-Ινςτιτούτο Θαλϊςςιασ Προςταςύασ τα ςυνολικϊ ιχθυοαποθϋματα προςεγγύζουν τα όρια τησ κατϊρρευςησ,π.χ.την περύοδο Ιανουαρύου-Μαώου 2011 εμφανύζουν μεύωςη τησ τϊξησ του 51% ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη περύοδο του 2010.΢τα πιο ςυνηθιςμϋνα εύδη που αλιεύονται ςτην περιοχό του Ανατολικού Αιγαύου η μεύωςη εύναι ςε ποςοςτό 60% ,ενώ ςτα εμπορικϊ εύδη ανϋρχεται ςτο 88%
 30. 30. ΟΙ ΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΣΕ΢ Bαςίλησ Ιωάννα Δημήτρησ
 31. 31. Εντοπιςμόσ προβλόματοσ ΢ΣΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΤ ΕΠΙΛΤ΢Η΢ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ΢ Παρουςύαςη – Άνοιγμα ςτην τοπικό κοινωνύα Δρϊςεισ Αύτια Επιπτώςεισ Μϋτρα
 32. 32. OI OMAΔΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢
 33. 33. ΘΑΛΑ΢΢ΙΝΗ ΑΤΡΑ Eλευθερύα Ελϋνη Αργυρώ ΢ταυρούλα Ελϋνη Κατερύνα
 34. 34. ENTOΠΙ΢ΜΟ΢ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ΢
 35. 35. ΘΑΛΑ΢΢ΙΝΗ ΑΤΡΑ: ENTOΠΙ΢ΜΟ΢ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ΢
 36. 36. ΓΑΡΙΔΟΤΛΕ΢ Κώςτασ Μϋμη Ντύνα Παναγιώτα
 37. 37. ΑΙΣΙΑ - ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢
 38. 38. ΓΑΡΙΔΟΤΛΕ΢: ΑΙΣΙΑ - ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢
 39. 39. ΘΑΛΑ΢΢ΙΕ΢ ΑΝΕΜΩΝΕ΢ Λύνα Ζϋτα ΢ωτηρύα
 40. 40. ΜΕΣΡΑ
 41. 41. ΘΑΛΑ΢΢ΙΕ΢ ΑΝΕΜΩΝΕ΢: ΜΕΣΡΑ
 42. 42. ΓΟΡΓΟΝΕ΢ Φριςτύνα Δόμητρα Εύη Βαςιλικό Φαρϊ
 43. 43. ΔΡΑ΢ΕΙ΢
 44. 44. ΓΟΡΓΟΝΕ΢: ΔΡΑ΢ΕΙ΢
 45. 45. ΢ΑΛΑΦΙΑ Ειρόνη Όλγα Ζωό Γιώργοσ
 46. 46. ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η – ΑΝΟΙΓΜΑ ΢ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 47. 47. ΢ΑΛΑΦΙΑ: ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η – ΑΝΟΙΓΜΑ ΢ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 48. 48. ΣΟ ΔΡΩΜΕΝΟ
 49. 49. ΢ασ ευχαριςτούμε!

×