Presentatie Ondernemingsdossier 6 juni 2013 - René vd Ven - Bladel

709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Agenda. Waarwilik het met u over hebben. Ikhebkort even de hoofdpuntenvoor u opgesomd.Marcel heeftwateenaantalzakenbetreft het gras al voormijnvoetenweggemaaid, dusdaarzalikwatsnellerdoorheengaan. Daarnaast is het misschienookwelprettigombepaaldeinformatienogeensopnieuwtehoren, wellichtvanuiteenietsanderperspectief. Eenzekere overlap is denkikookniettevoorkomen. Baadt het nietdanschaadt het nietzegikdan maar.Goed, het voorstellenhebikinmiddelsgehad. De overigeagendapuntensprekendenkikvoorzich.Heeft u vragen die volgens u nietkunnenwachten tot het eind van mijnverhaal, stelzedan direct.
 • Eind 2009 is de gemeente Bladel benaderd door het projectteam SGGV om te participeren in het project EUGO. Dit was een voorloper van het OD. De gemeente Bladel heeft hieraan meegedaan en tijdens de evaluatie bleek dat zowel overheid als het bedrijfsleven zeer positief was. Het doel van de projecten is het terugdringen van de regeldruk voor ondernemers en het verhogen van de efficiency van overheden. (hier kom ik in een latere sheet nog op terug)Start met: Biestheuvel en Achterste Hoef. Later Stichting Ten Vorsel.2011: Opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst, werkafspraken. Begin gemaakt met invoeren regelgeving, controlepunten.2012: invoeren gegevens bedrijven afgerond, gebruik OD echt gestart2013: uitbreiding met Horecabedrijven,hier is men meebezig, maar het besluitmoetnoggenomenworden. Helaaszalikdatdusnietmeerbegeleidennaarallewaarschijnlijkheid.
 • Het OD is een nieuwe, innovatieve manier van samenwerken tussen overheden en ondernemingen om efficiency te verhogen en regeldruk te verminderen.Digitaal dossier waar de ondernemer eigenaar en beheerder van is. Toezichthouder heeft inzicht in de gegevens die de ondernemer invoert. Welke gegevens de ondernemer dient in te voeren is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst en werkafspraken.
 • Schematische weergave.De gegevens van de onderneming staan in het online dossier. De toezichthouder heeft inzicht in de gegevens. Blijkt bij een controle van de gegevens dat er fouten in zitten, gegevens ontbreken of gegevens onvolledig zijn dan kan de toezichthouder via het OD communiceren met de ondernemer. De ondernemer leest dit en past vervolgens zijn gegevens aan waarna de toezichthouder deze opnieuw kan beoordelen.Hoewel directe lijnen met de ondernemer lijken te vervallen / vervagen, blijkt het contact en het vertrouwen er in de praktijk niet onder te leiden.
 • Geen vraag om gegevens, dit is immers al afgekaart in de samenwerkingsovereenkomst dan wel in de werkovereenkomst. De ondernemerkanzijngegevensinvoerenwanneer het hem het best uitkomt. Ondernemer voert gegevens in waarover afspraken zijn gemaakt en machtigt de toezichthouder deze in te zien. Controle vanaf werkplek Ondernemer kan toezichthouders van verschillende instanties machtigen voor hetzelfde onderwerp, maar hij hoeft slechts één keer het document in te scannen en te uploaden, zodat hij niet langer dezelfde (kopieën van) documenten hoeft op te sturen naar meerdere instanties. De ondernemer bepaalt wie hij machtigt. Hij kan meerdere toezichthouders machtigen om hetzelfde document in te zien, maar anderzijds kan hij ook slechts één toezichthoudende instantie machtigen voor een bepaald onderdeel waar andere instanties geen belang bij hebben.
 • Eenmalig invoeren: document staat in het OD en kan gemakkelijk gekoppeld worden aan een voorschrift waarop een andere instantie toezicht houdt.Bijvoorbeeld:Keuringsbewijs brandblusmiddelen. Zowel de gemeente als de brandweer kan hier interesse in hebben. Eenmalig invoeren, vervolgens openstellen voor beide instanties.Andere denkbare combinaties: gemeente en provincie, gemeente en Omgevingsdienst, gemeente en Waterschap of andere combinaties tussen partijen onderling.
 • Afname regeldruk zit hem in:Het ervaren van de regeldruk: die wordt minder doordat er (o.a. door de regelhulp waarin ondernemers lezen waarom een maatregel van hen gevraagd wordt) meer begrip komt voor de gevraagde maatregelen;Het bonus-malus systeem.
 • Fysieke controle zal nooit helemaal verdwijnen, maar kan minder frequent, korter en efficiënter. Efficiency zit hem voornamelijk in:Gericht controleren op zaken die niet, onvoldoende of niet tijdig in orde zijn;Gericht controleren op ondernemingen die veelvuldig niet voldoen aan regelgeving.Het ondernemingsdossier is gebaseerd op onderlingvertrouwen.Ondernemingenwaarvanblijktdatzijhiernietmeekunnenomgaanwordenhiermiddels het Bonus-Malussysteem op afgerekend.
 • Mogelijkheid tot het bieden van maatwerk: - Afval rond inrichting moet te allen tijde opgeruimd zijn. Afspraak maken met ondernemer: bijv. eens per maand foto. Afvoerbewijzen afval: jaarlijks overzicht is voldoende, niet nodig elke maand afzonderlijke bon inscannen. Kan afspraak zijn bij een goede ondernemer. (hangt samen met bonus-malussysteem)Vetput ledigen en reinigen. In principe eens per 3 maanden. Maar ondernemer kan aantonen dat hij deze uitsluitend in de zomer gebruikt. Dan mogelijke afspraak: halverwege zomer legen, eind zomer legen.Regelhulp: minder vragen, meer begrip, meer medewerking, meer naleving, minder handhaving, minder kostenEfficiëntereinzet van mankracht en middelenlevertkostenbesparing op.
 • Goede naleving wordt beloond: regelmatig hoor je bij ondernemers tijdens een controle “ja maar hij doet dat nooit en hij wordt niet gecontroleerd” of woorden van gelijke strekking. Op deze manier worden ondernemers beloond voor goed gedrag en kunnen ze dit ook merken.
 • Niet alleen toezicht en handhaving, ook vergunningverlening.Incomplete aanvragen kunnen niet verzonden (=ingediend) worden.Aanvraag doen door middel van het doorlopen van een stappenplan. Alle benodigde informatie wordt opgevraagd en benodigde documenten dienen te worden toegevoegd.Het antwoord op veel vragen vindt de ondernemer door gebruik te maken van de regelhulp.
 • Met de drierecreatiebedrijven op dit moment een geode samenwerking. Ondernemerszijnactiefbezig met het ondernemingsdossier op ordehoudenwanneerditnodig is. Uit de inzet en participatie van deelnemende ondernemers blijkt duidelijk dat het ze goed bevalt en dat ze willen meedenken hoe de zaken eventueel nog beter kunnen. Ook is er meer begrip voor het hoe en waarom van toezichthouden.
 • Beginnersproblemen: ditkanbijvoorbeeldzijn ICT (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome), maar vaakzijn het mensen die even moetenwennen. Geldtzowelvoor de ondernemeralsvoor de tozichthouder: gun elkaar de tijd.Houdt het behapbaar. Het is eenbehoorlijkeveranderingvoorondernemers, dus begin eenvoudig en overzichtelijk en breidthetlaterverderuit. Ookvoor de toezichthouderzelf is het op dezemaniergemakkelijkeraandezenieuwemanier van werkentewennen. Wanneerzakengoedlopen en het vertrouwen is bijbeidepartijengegroeid kun je het gebruik van het ondernemingsdossieruitbreiden.Gezamenlijkesessieszijn in Bladel erg nuttiggeblekenvooronderlingvertrouwen, wederzijdsbegrip, eengoedevruchtbaresamenwerking en het maken van maatwerkafspraken. Ookvoor het lerenwerken met het ondernemingsdossier (hoe temachtigen, zakentewijzigen, documenten toe tevoegen, aanwijzingentesturen, etc. etc.) zijndezesessieszeerwaardevolgebleken.
 • Presentatie Ondernemingsdossier 6 juni 2013 - René vd Ven - Bladel

  1. 1. Het OndernemingsdossierToekomst van vergunningverlening en toezichtDen Bosch, 6 juni 2013
  2. 2. Even voorstellen• René van de Ven• Toezichthouder gemeente Bladel, beheerder ondernemingsdossier• Vanaf 1 juni 2013: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)• 11 juni 2013: oriënterend gesprek met betrekking tot hetondernemingsdossier en de ODZOB
  3. 3. Agenda• Wie ben ik?• Start OD gemeente Bladel• Wat is het OD• Hoe werkt het OD• Voordelen voor ondernemers• Voordelen voor toezichthoudende instanties• Ervaringen in Bladel• Tips• Afsluiting met gelegenheid voor vragen
  4. 4. Start Ondernemingsdossier gemeenteBladel• 2009: projectteam Slim Geregeld, Goed Verbonden  EUGO• 2011: Start met 2 recreatiebedrijven, later een derde toegevoegd• November 2011: Samenwerkingsovereenkomst getekend• 2012: OD in gebruik genomen, start met invoeren gegevensondernemingen• 2013: Uitbreiden met horecabedrijven
  5. 5. Wat is het Ondernemingsdossier?• Digitaal dossier• Ondernemer is eigenaar• Ondernemer is beheerder• Toezichthouder heeft inzicht in gegevens
  6. 6. Schematische weergave
  7. 7. Hoe werkt het Ondernemingsdossier?• Ketenomkering: geen vraag om gegevens, maar beschikbaarstelling• Eigen tijd ondernemer• Machtiging toezichthouders• Controle vanaf werkplek• Invoer eenmalig, machtigen diverse keren• Bescherming gegevens in handen van ondernemer
  8. 8. Voordelen ondernemers (1) Tijdwinst• Gegevens invoeren wanneer het hem uitkomt• Gegevens eenmalig invoeren• Controlebezoek minder frequent• Controlebezoek korter• Controlebezoek efficiënter
  9. 9. Voordelen ondernemers (2) Afname regeldruk• Herinnering bij (bijna) overschrijden termijn• Regelhulp• Korte lijnen: gemakkelijk contact met de toezichthouder• Bonus-malus systeem: lichter regime bij goede naleving
  10. 10. Voordelen toezichthouders (1) Tijdwinst & efficiency• Gegevens controleren wanneer het uitkomt• Controlebezoek minder frequent• Controlebezoek korter• Controlebezoek efficiënter• Meer tijd en aandacht daar waar dit het hardst nodig is
  11. 11. Voordelen toezichthouders (2)Efficiënter en gerichter werken• Mogelijkheid tot het bieden van maatwerk• Regelhulp: minder vragen, meer begrip• Korte lijnen: gemakkelijk contact met de ondernemer• Bonus-malus systeem: lichter regime bij goede naleving, strengerregime bij notoire overtreders• Efficiënte inzet van middelen en mankracht doordat inzichtelijkerwordt waar notoire overtreders zich bevinden
  12. 12. OverzichtVoordelen ondernemer• Tijdwinst• Regelhulp• Goede naleving wordt beloondVoordelen toezichthouder• Tijdwinst• Efficiënter toezicht enhandhaving• Gerichte aanpak van notoireovertreders• Meer begrip bij de ondernemer
  13. 13. VergunningverleningOok efficiëntievoordelen op het terrein van vergunningverlening:• Sterke afname incomplete vergunningaanvragen• Antwoord op vragen via regelhulp• Meldingen kunnen eenvoudig worden ingediend en wordenvastgelegd• Gegevens digitaal i.p.v. op papier
  14. 14. Ervaringen in Bladel positief• Goede samenwerking• Goede naleving• Gemakkelijk controleren• Inzet en participatie bij deelnemende ondernemers
  15. 15. Praktijktips• Beginnersproblemen  neem hier de tijd voor• Start eenvoudig en overzichtelijk• Organiseer gezamenlijke sessies
  16. 16. Afsluiting• Vragen• Bedankt voor uw aandacht!

  ×