• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Accountancynieuws 2010 07 09

 • 146 views
Uploaded on

De accountant werkt ook voor de fiscus!

De accountant werkt ook voor de fiscus!

More in: Business , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
146
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. An opinie Gevolgen intrekking Gedragscode openbare accountants/belastingdienst De accountant werkt ook voor de fiscus! Dian Brouwer en Rien van Dieren De accountant heeft een rol in het fiscale toezicht. In het kader van een derden­ wordt overwogen dat het NIVRA, de onderzoek kan de fiscus uit de dossiers van de accountant informatie oogsten die voor NOvAA en de Belastingdienst alledrie het de belastingheffing van belang kan zijn. Maar zeker in het MKB is de accountant óók belang van vertrouwen en transparantie vertrouwensman en een belangrijke adviseur van zijn klant. Er ontstaat dan ook een onderschrijven, en dat men begrip heeft spanningsveld als de fiscus daadwerkelijk inzage in het dossier van een cliënt vraagt. voor elkaars gerechtvaardigde belangen. Dit spanningsveld werd sinds 1994 geregeld door de ‘Gedragscode openbare Vervolgens wordt meegedeeld dat NIVRA accountants/belastingdienst’, maar deze is bij Besluit van de Staatssecretaris van en NOvAA hun leden gaan adviseren om Financiën 16 december 2009 (Stcrt. 24/12/2009, nr. 20224) ingetrokken. Het beoogde in de standaardopdrachtvoorwaarden op effect van de intrekking van deze Gedragscode is dat accountants hun cliënten op te nemen dat nieuwe cliënten instemmen voorhand laten tekenen dat zij instemmen met dossierinzage door de fiscus. met inzage door de fiscus in de controledossiers. De accountant die hier niet scherp mee omgaat, werkt eerder voor de fiscus dan dat Daarnaast zullen zij hun leden ook hij de belangen van zijn eigen cliënt afdoende behartigt. adviseren om de standaard opdracht- voorwaarden voor bestaande cliënten in D e accountant heeft een geheim- houdingsplicht. Die is neergelegd in art. 26 WTA, waar het informatie betreft bestuur. Zo mag de verlangde inzage niet een overdreven grote last worden voor de accountant ten opzichte van het belang deze zin aan te passen. ‘Als de cliënt wei- gert om in te stemmen met deze dossie- rinzage, zal de accountant dat meene- die verkregen is uit wettelijke controle- dat de fiscus bij inzage heeft. Een bijzon- men in zijn beoordeling van de integriteit activiteiten, verricht door een door de dere plaats heeft hierbij het fiscale onder- van zijn cliënt,’ zo vervolgt het besluit. AFM vergunde accountantsorganisatie. deel van het controledossier van de Met deze afspraken vervalt volgens het Gaat het om informatie die buiten de accountant. Dit fiscale dossier bevat een besluit ‘de bestaansgrond voor de Ge- wettelijke controle is verkregen – bijvoor- analyse van fiscale posities, al dan niet dragscode openbare accountants/belas- beeld in het kader van fiscale advisering ondersteund door adviezen en over- tingdienst’. Deze gedragscode wordt dan – dan volgt die geheimhoudingsplicht uit wegingen daarbij. Kennisname daarvan ook ingetrokken. En deze intrekking is de Verordeningen (zoals de VGC) die maakt het voor de inspecteur natuurlijk het enige dat het nieuwe besluit formeel krachtens art. Wra en art. 24 Waa door erg gemakkelijk om te scoren in een bewerkstelligt. NIVRA respectievelijk NOvAA tot stand eventueel verschil van inzicht met de zijn gekomen. Tenslotte zal ook in de klant. De ‘Gedragscode openbare Vragen bij nieuw besluit contractuele relatie tussen accountant en accountants/belastingdienst’ uit 1994 Dit nieuwe besluit – en de intrekking van klant geheimhouding zijn afgesproken. reguleerde en beperkte daarom de mee- de Gedragscode – roept verschillende Maar de accountant heeft geen wettelijk werkverplichting in deze zin, dat de vragen op. De eerste is of met de intrek- verschoningsrecht. Daarom kan de accountant geen inzage in de fiscale king van de Gedragscode bereikt wordt geheimhoudingsplicht opzij gezet dossiers of adviezen behoefde te geven dat de Belastingdienst méér gegevens worden door een wettelijke verplichting (het zgn. ‘fair play’-beginsel). Daarnaast kan inzien dan voorheen? Daarbij moet tot spreken of meewerken. Eén van die bevatte de Gedragscode nog een aantal natuurlijk vooral gedacht worden aan het wettelijke regels waarmee de geheim- aanvullende regels: de controlerend amb- fiscale dossier en de fiscale adviezen van houdingsplicht opzij gezet wordt, is art. tenaar moest het doel van het onderzoek de accountant. Volgens de toelichting op 53 Awr. Volgens deze bepaling moet de opgeven en integrale inzage van het het besluit lijkt dat niet het geval. De toe- accountant de inspecteur desgevraagd controledossier werd uitgesloten. lichting noemt het ‘fair play’-beginsel inzage geven in zijn dossiers en hem uitdrukkelijk als één van de beperkingen gegevens en inlichtingen verschaffen. Het nieuwe besluit waaraan de inspecteur gebonden is bij De verplichting tot meewerken wordt wel Op 16 december 2009 heeft de Staats- inzage in dossiers. Ook in de nieuwe begrensd. Allereerst door de tekst van de secretaris een nieuw besluit het licht situatie kan de inspecteur van zijn wet. Zo moet het onderzoek gericht zijn doen zien dat de verhouding tussen de bevoegdheden dus géén gebruik maken op de belastingheffing van derden. Daar- accountant en de Belastingdienst om kennis te krijgen van de fiscale advi- naast wordt de medewerkingsplicht be- (opnieuw) moet regelen. Dat gebeurt op sering. Maar de toelichting op het besluit grensd door de beginselen van behoorlijk een merkwaardige manier. Allereerst vermeldt niet dat de inspecteur geen ge- 24 www.accountancynieuws.nl 9 juli 2010 nr 13 Accountancynieuws
 • 2. opinie An bruik maakt van zijn bevoegdheden als Discussie een accountant of een belastingplichtige De relatie tussen de fiscus, belastingplichtige en intermediair (i.c. de accoun- vrijwillig inzage geeft in zijn fiscale dos- tant) verandert. Op basis van afspraken vooraf over procedures en definities sier… Anders geformuleerd: op basis van ontstaat een ander samenspel tussen de partijen, waarbij meer op vertrouwen toestemming van accountant of klant, wordt gewerkt. Dat gaat vooral onder de noemer Horizontaal toezicht. Op het mag de inspecteur óók het fiscale dossier scherpst van de snede leidt dit tot bezinning op de juridische verhouding tussen inzien. Daar ligt dus het verband met de belastingplichtige, intermediair en fiscus. Daar zal uiteindelijk iedereen aan afspraak met de beroepsorganisaties. moeten wennen. Voor de fiscaal juristen is de stap misschien wel het grootst. Elke accountant zal vanuit zijn beroeps- De accountant is - als het goed is - gewend aan zijn onafhankelijke rol. Dit arti- organisatie een advies ontvangen voor kel stelt vraagtekens, binnenkort komen NOvAA en NIVRA met een aanbeveling een aangepaste standaardopdrachtbeves- hoe hier in de praktijk mee om te gaan. tiging. Volgens die standaard moeten Redactie Accountancynieuws accountants hun cliënten op voorhand laten tekenen dat zij instemmen met dos- sierinzage door de inspecteur. Als een geheimhoudingsplicht serieus moeten bepalen, de accountant weet dit, maar het cliënt daar geen zin in heeft, dan betrekt nemen. Dan past het niet om cliënten te effect is niet materieel voor de jaar- de accountant deze weigering bij de dwingen hun wettelijke rechten op ge- rekening. Is er nu sprake van bewuste beoordeling van de integriteit van de cli- heimhouding te laten wegtekenen. Want samenwerking om een fiscale tekort- ent. Staat hier nu eigenlijk dat de accoun- dat lijkt ons de enige bedoeling van het koming te verhullen? Het antwoord op die tant zulke eigenwijze cliënten moet wei- nieuwe systeem. vraag kan al vrij snel ‘ja’ zijn. Dat lijkt ons geren? Ja, eigenlijk wel, zo blijkt uit de Maar zo eenvoudig is het niet. Het is ten- overigens een reden voor de accountant toelichting, en dat moeten de beroeps- slotte niet de klant die in een concreet om zich af te vragen of hij er goed aan organisaties gaan afdwingen: ‘Ook geval inzage geeft in het dossier, het is doet de meer gevoelige vormen van fiscale tijdens de kwaliteitstoetsing door of de accountant. En die zal zich nog steeds advisering zélf te doen, of dat hij die beter namens de beroepsorganisaties NIVRA moeten afvragen of de inzage die ver- aan externe deskundigen kan overlaten. en NOvAA zal aandacht worden besteed langd wordt wel binnen de Wet valt, en De oplossing lijkt te zijn dat een door de aan het proces van opdrachtaanvaarding of de inzage in alle onderdelen van het cliënt te ondertekenen instemming met door accountants die een controle- dossier kan worden afgedwongen. Dat is inzage nooit verder mag gaan dan inzage opdracht aanvaarden dan wel continue- met name niet het geval voor het fiscale van die delen van het dossier waar de ren van een cliënt die geen toestemming dossier. Dan past het niet dat de accoun- fiscus krachten de wet al inzage in mag geeft voor inzage.’ En ‘uiteraard is de tant zich verschuilt achter de afgedwon- nemen. Het fiscale dossier dient in de Belastingdienst geïnteresseerd in de gen handtekening van zijn cliënt, om alle standaardopdrachtbevestiging uitdruk- beweegredenen van de belastingplich- bescherming van de rechten van zijn kelijk van inzage te worden uitgesloten. tigen die toestemming tot inzage in het cliënt prijs te geven. Want in dat geval Naar ons oordeel is de juiste vormgeving accountantsdossier weigeren…’ kan de accountant aanlopen tegen het van nieuwe onderdelen van een opdracht- verwijt van zijn klant dat hij de geheim- bevestiging de verantwoordelijkheid van Commentaar, bedreigingen en houding al te gemakkelijk heeft prijs- de individuele accountant die zich van oplossingen gegeven. Ten slotte zit er ook nog een zo’n opdrachtbevestiging bedient. Maar Zo is het nieuwe systeem geschetst: andere adder onder het gras. Door de als NIVRA en NOvAA hier onvoldoende accountants moeten hun cliënten laten invoering van de 4e tranche van de Alge- oog hebben voor de belangen van de tekenen voor dossierinzage. Als de cliënt mene wet bestuursrecht kan nu ook de klant, zult u als accountant daarin zélf daarvoor tekent, kan ook het fiscale dos- accountant zélf fiscaal beboet worden als het voortouw moeten nemen. An sier ‘vrijwillig’ worden ingezien. Tekent er beboetbare feiten bij de cliënt worden de cliënt niet, dan wil de fiscus dat weten. geconstateerd. Daarvoor is wel schuld/ Blijft de accountant een niet-tekenende opzet nodig bij de accountant. Geen cliënt bijstaan, dan kan de accountant betere plek dan het eigen dossier van de problemen krijgen met de kwaliteitstoet- accountant om daarvoor het bewijs te sing door de beroepsgroep. Waarom de zoeken… Dat mag dan niet de bedoeling beroepsverenigingen ingestemd hebben zijn van het derdenonderzoek, maar de met deze aanpak, is ons onduidelijk. De bijvangst van zo’n onderzoek kan cliënten zijn beter af zonder dit nieuwe gewoon gebruikt worden – óók tegen besluit dan met dit besluit. Ook de ac- de accountant. De pijn zit daarbij niet countants lijken voor hun medewerking zozeer bij de frauderende accountant, niets terug te krijgen. Wil de accountant maar bij de lankmoedige accountant. Dian Brouwer (l.), strafrechtadvocaat en Rien van meer zijn dan toezichthouder voor de Stel, een klant heeft een ontoereikende Dieren, fiscalist en of counsel, beiden verbonden maatschappij en de fiscus, dan zal hij zijn procedure om de fiscale positie goed te aan CMS Derks Star Busmann te Utrecht. www.accountancynieuws.nl 25