• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010

 • 1,680 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,680
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
22
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Devoteam daVinci Frokostseminar anskaffelser 21. oktober 2010 Suksesskriterier sett fra en innkjøpers ståsted Anskaffelse av IKT og konsulenttjenester Gunnar.Helge.Wiik@nav.no Seniorrådgiver NAV 21. oktober 2010
 • 2. Offentlige anskaffelser  I Norge anskaffer det offentlige varer og tjenester for ca. 380 mrd kroner i 2010.  NAV anskaffet varer og tjenester for ca. 9,9 mrd kroner i 2009  IKT - varer , vedl.og -support 650 MNOK  Konsulentavtaler 1 357 MNOK  § 1 Formål – Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenelig måte.  Sukssesskriterie for en offentlig anskaffelse er å realisere § 1 formål. – Hvordan klare det? – Det følgende er et eksempel på en anskaffelse som pågår nå og viser hvordan denne gjennomføres for å etterleve § 1 NAV, 27.10.2010 Side 2
 • 3. NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen TALL OG FAKTA  Opprettet 1. juli 2006 som fusjon av Arbeidsmarkedsetaten og Trygdeetaten  Skal innen 2010 gjennomføre en av tidenes største forvaltningsreformer: Lokale partnerskap stat/kommune  14 000 ansatte (i statsetaten)  ca 17 000 ansatte gjennom partnerskap med kommunene  Nesten hele befolkningen er blant våre brukere  Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, gjennom ordninger som arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte, m.m.  Kontor i alle kommuner NAV, 27.10.2010 Side 3
 • 4. Tre reformer samtidig Organisering Arbeidsprosesser Regler/lovgivning Helse- NAV Pensjon refusjoner Kompetanse IKT NAV, 27.10.2010 Side 4
 • 5. Oppsummering av dagens situasjon og de viktigste utfordringene  Omstillingen er i rute, men tar energi og oppmerksomhet fra løpende produksjon og oppfølging av brukerne  Vi har hatt betydelige restanser og har slitt med saksbehandlingstidene på flere av de store ytelsesområdene  Forbereder innføring av nye regelverk som nytt pensjonsregelverk og arbeidsavklaringspenger  Reformarbeidet har vært prioritert og det har liten grad har vært mulig å prioritere andre oppgaver knyttet til utvikling og modernisering av etaten NAV, 27.10.2010 Side 5
 • 6. Sentrale utfordringer på systemsiden i NAV  Det store presset på utvikling har ført til at forebyggende vedlikehold, konsolidering og feilretting har blitt prioritert lavere  IKT-porteføljen preges av sprikende teknologi og komplekse avhengigheter  Den nye organisasjonsstrukturen stiller krav til arbeidsprosessene i NAV som ikke støttes godt nok av eksisterende IKT-løsninger – f. eks. post- og dokumenthåndtering  Saksbehandlingssystemene har fått langt flere brukere enn systemene var designet for  Høy kompleksitet i et drifts-, utviklings- og forvaltningsperspektiv  Strategiske/tekniske beslutninger blir ofte tatt i prosjekter  Påvirkning fra eksterne tjenesteleverandører  Kontroll og styring NAV, 27.10.2010 Side 6
 • 7. Etablering av forvaltningskontrakter for Ny pensjonsløsning  Konkurranseutsetting av et sentralt og virksomhetskritisk område  Informasjon og forventninger til leverandørmarkedet  Kjøp av tjenester på et riktig nivå  Profesjonalisering av kunderollen  Ønske om å påvirke og motivere markedet – Reelle og gode tilbud – Ryddig og etterrettelig behandling – God informasjon – Profesjonell kjøper av tjenester NAV, 27.10.2010 Side 7
 • 8. Mål  Etablere forvaltningskontrakter for Ny pensjonsløsning  Inkludere systemer/komponenter fra eksisterende porteføljer der dette gir bedre systemforvaltning for NAV NAV, 27.10.2010 Side 8
 • 9. Overordnet plan  Informasjon og overgangsavtaler med leverandører innenfor Pensjonsprogrammet: juni – september 2009  Prekvalifisering av leverandører: Q3 – Q4 2009  Anskaffelsesprosess: Q4 2009 – Q3 2010  Overgangsfase for ny leverandør: Q3 2010 – Q2 2011  Ny leverandør overtar forvaltningsansvaret: Fra Q3 2011 NAV, 27.10.2010 Side 9
 • 10. Strategi  Markedsvurdering  Forvaltningsstrategi  Anskaffelsesstrategi  Sourcingstrategi  Evt. endringer i rammeverk/utviklingsverktøy for forvaltning?  Føringer vedrørende metode for systemutvikling/ systemleveranse NAV, 27.10.2010 Side 10
 • 11. Markedsvurdering  Markedssituasjonen – Med dagens forholdsvis lave konjunkturer er det kapasitet i markedet – Prisnivået har gått ned siste 12 måneder – Nedgangen i verdensøkonomien på vei til å bunne ut – Usikkert når markedet snur – vil det skje innenfor neste 6 - 12 måneder?  Konkurransesituasjonen – Dagens leverandører i pensjonsprogrammet har fortrinn – Viktig å skape en god konkurransesituasjon gjennom – Definere overgang fra program til forvaltning (oppstart- og etableringsfase) som gjør andre leverandører i stand til å bygge seg opp – Overgangsavtaler med dagens leverandører – NDU sine ekstra kostnader for overgang til forvaltning med ny leverandør tas ikke inn i evalueringen – Kjennskap til virksomhetsprosessene i NAV skal vektlegges balansert i evalueringen NAV, 27.10.2010 Side 11
 • 12. Forvaltningsstrategi  NAV forvaltningsstrategi legges til grunn – Leveranse av tjenester med resultatansvar fremfor kjøp av løpende konsulenttjenester – Leveransene skal beskrives iht definerte kvalitetskrav, og skal følges opp ift måloppnåelse – Større forutsigbarhet i forhold til kostnadsnivå for kunden – Definert grunnlag for styring og oppfølging av kostnader – Leverandørene skal følges opp i forhold til måloppnåelse og kvalitet – Kontraktene skal i størst mulig grad gjenspeile faktisk samhandling og oppfølging av leveranser – Klare forpliktelser hos leverandører – Incentiver som sikrer kvalitetsmessig god forvaltning NAV, 27.10.2010 Side 12
 • 13. Anskaffelsesstrategi 1. Prosedyre og modell 2. Kvalifikasjonskriterier – prekvalifisering 3. Kvalifikasjonskriterier - konkurranse NAV, 27.10.2010 Side 13
 • 14. Prosedyre og modell  Prosedyre: Over terskelverdi, konkurranse i 2 trinn med forhandling  Kontraktene baseres på kontraktsstandardene fra Dataforeningen for systemforvaltning samt NDU sine tillegg til disse standardene – Vedlikeholdskontrakten – Rammeavtale om utviklingstjenester  Prismodell: I henhold til kontraktsstandardene fra Dataforeningen – Fast pris for vedlikehold med feilrettingsforpliktelse – Målpris med risikopåslag på estimat som hovedmodell for videreutviklingsleveranser – Løpende timebetaling for utredningsarbeid, evt. også målpris på utarbeidelse av løsningsspesifikasjon – Fast %-påslag for administrasjon av videreutvikling, versjonshåndtering/ konfigurasjonsstyring og feilretting under akseptansetest  Kontraktsperiode: 4 år (inklusive oppstartfase) samt opsjoner på 1 år + 1 år  Leverandørkonstellasjon: En leverandør innenfor forvaltning av hvert område/portefølje NAV, 27.10.2010 Side 14
 • 15. Avklaringer  Beslutningsmatrise  Rollebeskrivelser  Risikovurderinger  Gjennomføringsevne i SPA  Samarbeid med andre avdelinger i NDU, med direktoratet og med Pensjonsprogrammet  Konkurransesituasjonen, forhold hos leverandørene  Endringsprosesser innenfor NAV eller hos andre sentrale premissgivere  Usikkerhet  Hvert team har evaluert tilbudene fra alle de aktuelle leverandørene innenfor de respektive kategoriene  Teamene ble kun vurdert i forhold til kvalitetskriteriene – Oppdragsforståelse – Oppfyllelse av funksjonelle krav – Oppfyllelse av ikke-funksjonelle krav – Risiko ved migrering – Metode for migrering  Poenggivning og begrunnelser dokumentert i regneark NAV, 27.10.2010 Side 15
 • 16. Kvalifikasjonskriterier – prekvalifisering  Obligatoriske krav (attester, regnskap etc)  Tekniske og faglige kvalifikasjoner (eksempel fra Arena) – Erfaring 25% – Referanseprosjekter – Kompetanse 25% – CV’er for relevante ressurser – Utfylt kompetansematrise (verktøy, rammeverk, metode, prosesser, ledelse) for de samme personene – Kapasitet 25% – Beskrive og godtgjøre kapasitet for kvalifisert personell – Beskrive bruk av evt. underleverandører – Metode og kvalitetssikring 25% – Kortfattet beskrivelse av relevant metode og verktøy – Beskrivelse av forvaltningsprosesser – Kvalitetssystem, sertifisering NAV, 27.10.2010 Side 16
 • 17. Kriterier – konkurranse  Totalkostnad 35% – Oppstartfase/etableringsfase – Vedlikehold (ut fra erfaringstall for feil, support etc) – Videreutvikling (ut fra prognose over utviklingsbehov)  Kvalitet på tjenestene 65% – Gjennomføringsevne 50% – Forvaltningsorganisasjon – Kompetanse og kapasitet – Ledelse – Referanseprosjekter – Underleverandører – Forvaltningsprosesser – Utviklingsmetodikk – Oppstartprosjekt – Evt en konkret case?? – Kravoppfyllelse vedlikehold 10% – Kravoppfyllelse rammeavtale 5% NAV, 27.10.2010 Side 17
 • 18. Omfang Anskaffelse av forvaltningskontrakter - milepæler Konkurranse Frist – forespørsel om å Frist – utsendelse av Tilbudsfrist Avtaleinngåelse delta i konkurransegrunnlag konkurransen Fellessystemer 5/1 13/1 25/2 7/5 Pensjon & Bidrag 8/1 25/1 25/3 18/6 Datavarehus 13/1 12/2 13/4 18/6 Fellesregistre 20/1 22/2 6/5 13/8 Integrasjon 22/1 12/4 23/6 29/10 Brev & arkiv 27/1 12/3 11/6 1/10 Økonomi 15/1 5/5 27/8 19/11 NAV, 27.10.2010 Side 18
 • 19. Innhold av konkurransegrunnlag  Betingelser for konkurransen  Vedlegg 1 Kontraktsforlag Vedlikeholdskontrakt for programvare – Del 1 Kontraktsdokument – Del 2 Generelle kontraktsbestemmelser – Del 3 Bilag  Vedlegg 2 Kontraktsforslag Rammeavtale om utviklingstjenester – Del 1 Kontraktsdokument – Del 2 Generelle kontraktsbestemmelser – Del 3 Bilag  Vedlegg 3 Beskrivelse av programvaren  Vedlegg 4 Forvaltning av programvaren  Vedlegg 5 Internkontrollsystem for personvern, informasjonssikkerhet og beredskap; Systemutvikling og systemforvaltning NAV, 27.10.2010 Side 19
 • 20. 6. De faste deltagerne i forhandlingsteamene Anskaffelse Forhandlingsleder Forvaltningsledelse Innkjøp Koordinator Pål Sundbye Odd G. Alterhaug 1 Fellessystemer Gunnar Helge Wiik Kristina Karlsen Gunnar Helge Wiik Morten Tveit Pål Sundby Pensjon og Trude Sponberg 2 Bidrag Inger Beate Botheim Johnny Borgan Cecilie Trehjørningen Odd G. Alterhaug Christian Rosenvinge Statistikk og Maria Tangen Jørgen Oddvar 3 datavarehus Magne Nilsen Johnny Borgan Iversen NN Dag Levkowetz 4 Fellesregistre Gunnar Helge Wiik Berit Bergen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug Christian Rosenvinge Odd G. Alterhaug 5 Brev & Arkiv Gunnar Helge Wiik Johnny Borgan Gunnar Helge Wiik Bente Ulvund Integrasjon og Dag Levkowetz 6 rammeverk Cecilie Trehjørningen Daniel Engehagen Cecilie Trehjørningen (Odd G. Alterhaug) Christian Rosenvinge 7 Økonomi Gunnar Helge Wiik Bjarne Pettersen Gunnar Helge Wiik Odd G. Alterhaug NAV, 27.10.2010 Side 20
 • 21. Anskaffelse av forvaltningskontrakter - status Konkurranse Tilbuds- Planlagt dato for Status frist avtaleinngåelse Fellessystemer 25/2 7/5 Kontrakt signert 30/4 med Computas Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse: 90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK) Pensjon & Bidrag 25/3 18/6 Kontrakt signert 14.juni med Accenture Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse: 330 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 55 MNOK) Datavarehus 13/4 18/6 Kontrakt signert 14.juni med Capgemini Kontraktsverdi innlagt i Doffin etter avtaleinngåelse: 90 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 15 MNOK) Fellesregistre 6/5 13/8 Kontrakt signert 16.august med IBM Kontraktsverd legges inn i Doffin etter avtaleinngåelse: 190 MNOK inkl. mva (6 år med årlig verdi på 31,7 MNOK) Brev & arkiv 11/6 1/10 Kontraktsverdi 120 MNOK inkl mva Integrasjon 23/6 29/10 Kontraktsverdi 150 MNOK inkl mva Økonomi 27/8 19/11 Kontraktsverdi ca. 150+ MNOK inkl mva Avtale ikke inngått. Verdi kan derfor ikke bekreftes. NAV, 27.10.2010 Side 21
 • 22. Oppsummering - suksesskriterier  Planlegging og organisering  Informasjon til markedet  Likebehandling  Forutsigbarhet  Åpenhet og tilgjengelighet  Planlegging og organisering NAV, 27.10.2010 Side 22