กรณีศึกษาเรื่องสร้างบัณฑิตสาขาธุรกิจท่องเที่ยวสู่อาเซียน ตอนที่ 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

กรณีศึกษาเรื่องสร้างบัณฑิตสาขาธุรกิจท่องเที่ยวสู่อาเซียน ตอนที่ 2

 • 758 views
Uploaded on

http://www.slideshare.net

http://www.slideshare.net

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
758
On Slideshare
758
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. !" # $&( *+-/,0- 3 2 5 % ) (,. 01, 2 4 # % ( (( 67( 9 7&8 5 : %- 3 ; < = > ?5 @ 2 4 @ B C 4# A@ 3 5 5D)-( &( 2 4 %+GH( (% %,7E1, 3 F-( &) J; 8 0- 0 -I > @# K 4 # $&( LEI( 2 4 % ) J &03 % % - 2 4 $&( ++M > ; O Q1 ( % ) G0 % % N P %&- -8I 0&J7M 1,D)-( &( R A %,7E1, 8 0- #O ; ; = ? #O 2 A@ A@ 2 4SHT88 T+- > %1,G %( U8 @ 5 A3 # 4#O 2 9# VWI,E0- 3 # , &T), 24 ( O X 5 P 3 ; A 55 # ;A " O4 N X # # 9 > 24 @ @ 35 @ 5 3 @ # 5 993 @ > ; ;N =@ 3 > 5 5@ = A : # X "# : 4 A @ SVY&)+,M 9 G% J+ , U # 1& 5 9 9 3 *T,)-% -( " ( ,7%) 8 # % & - # ; 5 5 N HZ&, 0 P5 @ N ,% ( O I- B > @ # ;3 4 ,)+- " ; HT108 # A ( ?@ 3; 2 4A X : 4 " X 24 [ @ 3" 3 # 55 4 3 @ 5 5 ; Q% SF8(U 5 @ = @ ^3 S`) a, J 8U 2 4 @ N N ( 7 (0% E G (] 5 _ 1( -Z% % 35 0 T #2 SbcJ(I) (0 a, J 8U " -Z% % # T # 244 3 # N O bW PQ1 ( A F8( %&- -8 (0% (] 2 4 5 @O 3 3 P d X O ; 2 /(,,0 ) +7 &e,T H f 5 9 # 3 &A F 9 3 3 O 5 @ A3 A3 N # ? B ; P @ NO 4 SD)-( & ; O 4 %,7E% A P 8 U ; 2 ; [; A@ A " 55 # @ 4 : 2 4 @ S*J O 3 3@ 1 % T-(U E %+G 0 ; A 5 @ 5 2 # D)-( &( %,7E1, 8 0- X 2 4 4 2 V+M]T H& -J% ; E0 ( A %,1]T A , % + ( A@4 3 @ " ;5 # B# "5 24 =O 3 3 5 9 9 3 ;> Ng N O# " 3 ? 24 3 3 A@4 A3 [N @ 3 O4 ; @ 4 @ 2 4@ " @ h>" # @ 324 3 O# " 3 ? h>@ 3AO # "; :; 3 3# A@ ? 4 " # 24 3 3 O # #B 9 P A 5 # 9# @9 2 @3 @ 4 A # # 5 9 N 93 A # 3 4 3 B P ? D)-( & ; O A O %,7E% A P 8 T 4 S$&( ++M # 3 5 @ % ) G0 U % % @ 3 @ B :@@ : BA # 5"@ 3 @ ; 5 #A A3 F-( H( (% B %+G &) J 0 -I >i = 5 5 O 4 5 Q()0- BA ( 71, ; E( (
 • 2. 5 @ 2 4 @ @ @ " Sj)+2 4N @ X 5 3 35 A3 )%+ 3 9 "; # : XdA5 5@ > X " # 4 U 2 4 -ET 1(05 5 @ @ ? # 3 k Y-JY( % JG ; 2 4 B ; = 4 5 ;O 4 A P [@ @ 4 ? BO 4 O 4 "O P ; SD)-( & U" BC A@ %,7E% # 5 5 4 8 T ?2 4 ; # @ @ 2 DWY-JY( A@ ?? BO 4 AC @ 5 % ET 1(0 % JG "O 4 ;O 4 A P ; " A@ # "# ? 2 4 3 O 3# PO_ BC 4 5 > 2 4 ; ; O 4 AC A P & ,7E% 4 % -( & ) 8 N; #A@ 2 ; 5 @A@4 @ A@ ;5; # : O X 2 4 @A # , & 0- BO A@ ? P 3 3 ; VW) 1, " %( 5 @#; 3 @ 4 O P @ # " N ;N 2 @# = ?2 4 @O P @ ? ## ? h>2 4 3 2 ? 3 X 2 Ad @ 4 N X : O 9 B ? A X [ d ? B D)-( &; O A A @ %,7E%A8 P 4 ; " A@# Q()0- 3 k Y-JY( BA #O ( 71, 2 4 -ET 1(0 ; E( ( % JG 2 > > S @5 @N =A 4 U; O A P [2 ? 3 B3 @ @ >; A ;; 2 35 N 4 "# A@4 @ 3 9 X 24 23 ? 4 X @ " @ # X ; A ^ 4 5 4 24 4 B l # AX3 @ O @ P X B #A A ; B @O 4 # 5@ Xd B 54 2 ; AX3 A @O 3 @ P @ :3 54O AXP m # 5N A3 [5 4 3 O4 = @ @" 2 S!U # 5@ XdS<U 5 4 5 @2 4 @ AX 3 SKU 9 ; #N5 @ e( a( @ = @@ @ 2 nDWY-JY(o 5 B O 4 5 % ET 1(0 % JG @ S& ,7E%; O 4 % -( & A P ) 8 U ; B 5 A@ A A 5 " N 4# n 5@ Xd B 5 4 2 ; AX3 A OP @ & ,7E% 4 o % -( & ) 8 ; 43 ; 4 A@ N 4 d B "" # "d "# = X 2 : 3 @ @ :@ @ : SVM ( 0- B# A3 , Y 1,U " A3 -( O2 BA ; 2 4 O ; SpZ J&( IT88U @ ? 2 A@ % % - 8 %1,G 1-5 5 @ SF-( , J U 2 4 O %+G 7 1 % 3 ? P 0 E @ @# S$&( %) %q-0- B-,1,U A( = 4A F-( H( (% B " d ? ; %+G &) J 0 -I #@ 4# 5A B > @A 3 [; 24 > 3: 4 O @A3 A3 @ @ > ; # %+G # #O O 4 N X # A F-( " 0 P 9 2 ;
 • 3. = D)-( & 4 %,7E% 8 R!r k Y-J 4 -ET% ;O A P [ ) WI )+ +: O s @ S/(, & %+ U 3 & , % ; " = O N 4 F+&0- %)I, (( ; B NA 4 2 OP 2 f)W0 1% <f: 1%, )Sf U Wf 2 f : <f VY&J+ , G%)+,M 1& Xd 4 e% Y Xd24 3 )-% -% 4 # tN N $1 T B 1 N H,& M- ,7%)O & _ u&% QY &81 (M 8 T+0 .u& e%)M $1 T E( QY %a I$1 T Y1 .u& j T . 1 A , % % , ;N eu%,& = # (Y1 A@ 0 T tX X 2: Xd 2 O 4 # HZ&, 0&%0( A , % ( H% - 0- I - + 1, ; NO : A 5 @ N s > X 4 B O5P 5 @O @@ P B O @ P O @ P # Q8 3 ; 5 @ > d , N 5 @ @> ; > e(v M %0 a) M - (, + @ B O4 5 @ 3A @ 3 @B @ 24 @ @> 35 > ; @@ # @ 5 @ @243 B ; B VM %0 > X 5 @# : > X N A , M -A 3 :3 : 5X X : 5X 4 B OP B # A : 5 @O : B P # 24 # 3> N Xd: B #A: A ; @# # e% )-% -% Y ,7%) & @ B5 9 @ 9; # A: 2# 4 B B @ NC 24- &%,1+(+ 3 q0I& -JaJ % + J# #h 3 O @ 4 ?@ O5 @ P N @ ? = O 5 5A: 2 # P ; # f&M ,E 4 ; #5 @ #Ad A2 5 @N ; 5 @ #Ad 5 3: @ O 5 @ 2 #5 @ P 4 ; @ 2O A C _
 • 4. 4 5 5 N@ @ 9 : 24 3: ; H+ 5 @> N ,0 4# [ @ ? ,0 5 @24 5 @ 24 N : H+ 3 # 3N @ 3 5 @ @ XA > 4 5 @ #Ad 5 : ; N; B ; A 3 5 3 $)J 5 # ,(1 ^ 4 l ; p0,a % &+ Z 4 # = 4 A OP [ 24 3 # * 65 O F 3 ; O * 65 O24 B PbW F 3 3 O >; ; = A A 24 3bW Q1 ( @ i %&- @ -8 3 = = Q1 ( v 6 / %&- $ D -8 V $ 6 /A q VD /$<r Q()0-O F8( = 4 ( 71, P (0% A E( ( (] > O4 # # =1r *T, J+ ( )I % (Yr bWQ1 ( S$ 6 /A q U %&- V D -8 /$)r bWL,+ ,aTr HT1( ,)+8-%r bJ0- I%%0( SHZ&, 0 %& ( & - 0- , % (U ), ) + 1, I-7r bWT)M -S/(,,0 &.F U ,E %0 ) +7e,TH f &8r e( T)M - a ,E %0 (ur L,+ J 8(r f&M)- - ,E ,0 0 %wr 6u&J0- M T 0 %),( %( % %& ) 1 2 5 BC # 5 5 VWI,E0- @ @4 "2 S!U VW , &T), ( # # , ) 1, 5 & 0- %( 5 5# S<U VWI,E0-O , & ), P @ T( @ 4 3 @ A @ : O 4 N X@ O 3 9 P @ 2 N N SVM E(U N @ @ , M -G 0 @ B5 24 9 3 @ > 24 *J W)-0J( O 3 SKU 1 % ,+J0- P @ 4 A E %1, @ A A 5X A > O 4> BO P " 55 @ N @@ A 24 A3 3 @ 4 3@ A @A 3; @ =3 @ : 4 O # =5 9 93 ;A 2 67( > 7&8 %- # VW) 1,., &T),.3 J )-0J( B# @ 4 : , & 0-)WI,E0-24 1 %,+J0- " %( ( E %1, O 3 " 5 #= @ @ 4 N = #; "# O B3 Q()0- 3 k Y-J8 : ( 71, 24 -ET- E( ( ( " O & ,7E% 4 % -( & ) 8 2 ; 5 5 % ( LEI( 2 4 $&)++M > ; 3N $&) J &0 % % - % ( G0 % % N O J&( I 0& # P% - 8 J7M 1 - 1,