Milieuverantwoorde consumptie - perceptie en maatschappelijk gedrag

5,196 views

Published on

Om het milieubeleid goed af te stemmen heeft het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie door het studiebureau IPSOS een studie laten uitvoeren die peilt naar het gedrag en de houding van de Vlaming op het vlak van milieu. Als specifieke case werd milieuverantwoord consumeren gekozen.

De studie bestond uit een kwalitatief luik en een bevraging van ruim 1.000 Vlamingen over hun gedrag en mening over milieubewust handelen. Naast algemene vragen over milieu waren er ook concrete vragen over afval en materialen, voeding, water, energie en transport.

In het kader van de studie ontwierp het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ook een zelftest. Die geeft een indicatie welk type consument u zou zijn.

Meer weten: www.lne.be/studie-consumenten-milieu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,313
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Milieuverantwoorde consumptie - perceptie en maatschappelijk gedrag

 1. 1. Milieuverantwoorde consumptie:Monitoring perceptie & maatschappelijk gedragDecember 2012 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information andmay not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.Gemaakt voor: Vlaamse OverheidAfdeling Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid
 2. 2. SegmentatieAttitude m.b.t. milieu en persoonlijke bijdrageAfval en materialenVoedingWaterEnergieTransportAanbevelingenInhoud2Algemeen overzicht
 3. 3. Algemeen overzicht3
 4. 4. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek Het Vlaamse milieubeleidsplan 2011-2015 voorziet een project “Monitoringevolutie maatschappelijk gedrag en perceptie milieubeleid” ter verbetering vanhet milieubeleid. Het project is in eerste instantie gericht op het verzamelen van gegevens bij deVlaamse bevolking, in een latere fase zal ook gezocht worden naar gegevens bijbedrijven. Dit onderzoek focuste op het eerste luik van het project. Met het oog op een beter milieubeleid, gebaseerd op wat leeft bij de bevolking,wenste de Vlaamse overheid informatie te verkrijgen over de kennis enperceptie van de bevolking over het milieubeleid en de toestand van het milieuen daarnaast ook over het concrete gedrag van burgers inzakemilieuverantwoorde consumptie. De doelstelling van dit onderzoek was aangeven in welke mate de bestaandebeleidsinstrumenten (economische, juridische en sociale) efficiënt en effectiefzijn, rekening houdend met de motivaties voor bepaald gedrag (of deafwezigheid ervan).4
 5. 5. Onderzoeksvragen Belangrijke onderzoeksvragen waren: Waarom vertonen bepaalde (groepen van) burgers bepaald gedrag al danniet? Welke motivaties/achtergronden spelen voor de perceptie overmilieu(beleid)? Welke beleidsinstrumenten werken het best om milieuverantwoordeconsumptie te stimuleren bij de verschillende bevolkingssegmenten?5
 6. 6. Onderzoeksmethodologie Door middel van een kwalitatief vooronderzoek werd eerst en vooral gepeildnaar mogelijke attitudes t.o.v. milieu en milieuverantwoord gedrag en de meerdiepliggende motivaties voor milieuverantwoord gedrag of de afwezigheid ervan. In een daaropvolgende kwantitatieve fase werd dieper ingegaan opverschillende vormen van milieuverantwoorde consumptie en werden deinzichten die in het kwalitatief luik verkregen werden, gekwantificeerd.6Kwalitatief luik:4 Online Bulletin Boards met elkN=10 respondentenKwantitatief luik:N=1.000 face-to-face interviewsbij respondenten thuisKwalitatief luik:4 Online Bulletin Boards met elkN=10 respondentenKwantitatief luik:N=1.000 face-to-face interviewsbij respondenten thuis1.060Kwalitatief luik:4 Online Bulletin Boards met elkN=10 respondentenKwantitatief luik:N=1.000 face-to-face interviewsbij respondenten thuisminstens
 7. 7. Minimaliseren van sociaal wenselijke antwoorden Voor het kwalitatief luik kozen we bewust voor Online Bulletin Boards (online interactievegroepsessies). Hiermee konden we sociaal wenselijk gedrag minimaliseren door individueleantwoorden te vragen. Eerst kregen alle individuen de vragen op het scherm zonder deantwoorden van de anderen te zien. Op die manier verkregen we antwoorden die nietbeïnvloed zijn door groepsdruk/reacties van anderen. Voor het kwantiatief luik werkten we met enquêteurs die een intensieve opleidinggekregen hebben in face to face onderzoek. Onze enquêteurs worden specifiek getraind inface-to-face onderzoek via CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) en zijngespecialiseerd in ‘in-home’ interviews (i.e. bij de respondenten thuis of op eenvergelijkbare locatie, bijvoorbeeld op het werk of bij familie thuis). Tijdens het interviewblijven onze enquêteurs neutraal en vellen nooit een oordeel over de respondent. Bovendien was de vragenlijst zodanig opgesteld om sociaal wenselijke antwoorden tevermijden. De attitude van de respondenten werd bijvoorbeeld niet gemeten op basis vanschaalvragen (vb. akkoord schalen, belangrijkheid schalen, enz.) maar met bipolairestatements. Gezien de ‘gevoeligheid’ van het onderwerp konden schaalvragen in dit gevalaanleiding geven tot sociaal wenselijke antwoorden, i.e. de laagste scores (helemaal nietakkoord / helemaal niet belangrijk) zouden zelden gekozen worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er bepaalde respondenten aangeven veel tedoen voor het milieu, maar een belangrijk aandeel anderen geeft toe heel wat minder tedoen. Hieruit kan besloten worden dat sociaal wenselijke antwoorden kondengeminimaliseerd worden.7
 8. 8. Doel van kwalitatief vooronderzoek Het kwalitatief vooronderzoek had als doel: Het voeden van de kwantitatieve vragenlijst Helpen bij de invulling van de segmentatie van het kwantitatieve luik Algemeen zien we dat de bevindingen uit het kwalitatief onderzoek,gevalideerd werden in het kwantitatief luik. De kwalitatieve bevindingen zijn dan ook geïntegreerd in het rapport en gevenmeer duiding bij de kwantitatieve resultaten. Verschillende quotes uit het kwalitatief vooronderzoek zijn gebruikt doorheenhet rapport om de bevindingen uit het kwantitatief luik beter te duiden enconcreter te maken.8
 9. 9. Voeding van de kwantitatieve vragenlijsten Na het kwalitatieve vooronderzoek werden de bevindingen geïntegreerd in devragenlijst voor de kwantitatieve bevraging. Dankzij de input uit de kwalitatieve fase werd er doorheen de verschillendetopics in de vragenlijst extra rekening gehouden met volgende zaken:9─ Toekomstgerichtheid van milieu: denken aan de kinderen, toekomstvan de aarde…─ Dimensie van de overheid die moet belonen, maar ook straffen indiengedrag niet goed is─ Overheid moet privé bedrijven stimuleren om milieubewuster om tespringen met hun dagelijkse zaken─ Mijn bijdrage inzake “XXX” doet er niet toe, maakt niet veel uit
 10. 10. Voeding van de kwantitatieve vragenlijsten10 Focus op afval: Algemeen:─ Ik sorteer KGA (Klein gevaarlijk afval)─ Ik gebruik bewust glazen flessen voor mijn drank (water,cola,…)─ Ik gebruik bewust geen plastiek zakken in de supermarkt. Kringloop specifiek:─ Ik loop er graag rond en ontdek graag nieuwe dingen (tips interieur, …)─ Ik vind het daar niet proper om te winkelen en ga er dan ook niet naartoe Containterpark:─ Ik ben verplicht om bepaald (gevaarlijk) afval daar naartoe te brengen Per topic werd er extra input geleverd om de kwantitatieve vragenlijst tevervolledigen.
 11. 11. Voeding van de kwantitatieve vragenlijsten11 Focus op voeding: Algemeen:─ Opletten dat de voedingswaren niet overbodig verpakt zijn (teveel plastiek gebruikt, verpakkingin een andere verpakking,…)─ Ik let op het dierenwelzijn bij mijn keuze van vlees (eieren van vrije uitloop, geen foie gras,…) Focus op water: Algemeen:─ Ik time mijne douchegebruik (zo kort mogelijk om geen water te verspillen)─ Ik neem minder vaak de douche (bijvoorbeeld: om de 2 dagen) Regenwater─ Ik weet niet waar ik mij hierover moet informeren, ik ken er eigenlijk niet veel van─ Waarom: Omdat ik verplicht ben om het te gebruiken
 12. 12. Voeding van de kwantitatieve vragenlijsten12 Focus op energie: Algemeen:─ Ik isoleer mijn huis zo goed mogelijk om energie te sparen─ Ik gebruik spaarlampen voor mijn verlichting─ Ik zet mijn elektrische toestellen volledig uit (niet op standby laten staan) Focus op transport: Algemeen:─ Ik zoek zoveel mogelijk naar alternatieven voor de wagen als ik me verplaats.─ De wagen is gewoon veel gemakkelijk dan openbaar vervoer of fiets
 13. 13. Segmentatie17
 14. 14. Segmentatie van kwalitatief naar kwantitatief Uit het kwalitatief vooronderzoek kwam een eerste aanzet tot segmentatie totstand met de volgende profielen. Deze segmentatie vormde de basis voor de kwantitatieve segmentatie.18
 15. 15. Segmentatie De kwantitatieve segmentatie had als doel verschillende groepen vanburgers te onderscheiden op basis van hun visies en gedragingen m.b.t.milieu. Op basis van de aanzet tot segmentatie uit het kwalitatief vooronderzoekwerd de kwantitatieve vragenlijst geoptimaliseerd zodat alle mogelijkevisies en gedragingen m.b.t. milieu erin opgenomen werden.23
 16. 16. Segmentatie In eerste instantie werd geprobeerd een segmentatie op te bouwenenkel gebaseerd op de algemene houding ten aanzien van het milieu enmilieuverantwoorde consumptie (vraag A1)Hieruit werden 4 groepen van burgers onderscheiden. Na analyse van deze 4 segmenten werd duidelijk dat er nog eenonderliggende factor van belang is bij het verklaren van het gedrag.Binnen deze groepen was nog geen eenduidige mening terug te vindenover de taak van de overheid. Dit leidde ertoe dat binnen eenzelfdesegment sommige personen een grotere rol toebedeelden aan deoverheid dan anderen waardoor ook hun gedrag verschillend was. In de uiteindelijke segmentatie werden de bipolaire statements over detaak van de overheid (vraag A6) daarom ook in rekening gebracht. De 6 segmenten die daaruit volgden werden uiteindelijk geselecteerd. Er werd gekozen om geen andere variabelen (bijv. gedragsvragen) op tenemen in de segmentatie om de segmentatie zo puur mogelijk uit tevoeren op basis van attitudes en visies en niet op basis van gedrag.24
 17. 17. Segmentatie Daarna werden deze segmenten geprofileerd op basis van: Typische socio-demografische variabelen Het milieuverantwoord gedrag binnen verschillende domeinen De motivaties, alsook de drempels van milieuverantwoorde consumptie Welke beleidsinstrumenten best milieuverantwoorde consumptie stimulerenvolgens hen Uit deze profilering wordt duidelijk dat de segmenten een consistentgedrag vertonen binnen verschillende domeinen. Dit bevestigt desegmentatie en maakt duidelijk dat er geen nood is om andere vragen opte nemen in de segmentatie.25
 18. 18.  De 4 segmenten die we konden onderscheiden in kwalitatief onderzoek werdennog verder uitgediept en verder opgesplitst na kwantitatieve validatie.26Segmentatie van kwalitatief naar kwantitatief
 19. 19. Er kunnen 6 verschillende segmenten onderscheiden worden met eenverschillende houding t.a.v. milieu en milieuverantwoorde consumptie.27Basis: Totale steekproef (n=1060)Segmenten met een verschillende houding ten aanzien van milieu10%10%16%15%20%29%1 - Realisten (n=303) 2 - Bezorgde burgers (n=208)4 - Ongeïnteresseerdeconsumenten (n=172)5 - Grenzeloze groenen (n=106) 6 - Bewust passieven (n=107)3 – Onwetenden (n=164)
 20. 20. 28Milieuvriendelijk gedragKennisovermilieuenmilieuvriendelijkhandelen10%10%16%15%29%1 - Realisten20%2 - Bezorgde burgers4 - Ongeïnteresseerdeconsumenten5 - Grenzelozegroenen6 - Bewust passieven3 - Onwetenden
 21. 21. De realisten staan algemeen nuchter in het leven. Ze doen wat ze kunnen voor hetmilieu, vooral zaken die passen binnen hun dagelijkse bezigheden. Doordat ze hun eigenimpact als nuttig en belangrijk zien, is hun bijdrage iets groter dan de gemiddeldeburger. Maar deze realisten doen geen enorme inspanningen voor het milieu. Ze makenrealistische beslissingen wat betreft het milieu, ze handelen naar wat past binnen huneigen levensstijl en wat ook een persoonlijk voordeel met zich meebrengt. Het is telkenseen nuchtere afweging van wat binnen hun eigen bereik mogelijk is. Ze zijn begaan met het milieu en het is vooral hun toekomstbeeld die motivatie brengt ommilieubewust te handelen. Ze doen ‘wat een gemiddelde burger hoort te doen’. Met de jaren ishun milieuvriendelijke levensstijl ook toegenomen en ligt wat ze doen hoger dan het gemiddelde. Ze doen alles voor het milieu wat ze kunnen , zolang het niet meer kost, want een financiëleinspanning hebben ze er niet voor over. Ze vinden dat ze genoeg geïnformeerd worden door de overheid wat betreft maatregelen die zezelf in de hand hebben. Toch vinden ze dat de overheid zeker een even grote impact heeft op hetmilieu als de gewone burger.Realisten29Segment 1 – Realisten (n=303)
 22. 22. Bezorgde burgers zijn mensen die over het algemeen goed willen handelen. Doordat zebewust leven en handelen, twijfelen ze wel of ze het goed doen. Ze handelen zekermilieubewust en denken er vaak over na. Ze proberen hun beslissingen altijd zomilieubewust mogelijk te maken, eigen voordeel is bij hen minder belangrijk. Dezeburgers hebben al een grote kennis verzameld omtrent het milieu en wat ze kunnendoen, maar vragen zich toch af of het allemaal voldoende is en zouden wat meerinformatie willen. Is hun bijdrage voldoende of kunnen ze nog meer doen voor hetmilieu? Deze bezorgde burgers denken vaak na over de impact van hun dagelijkse activiteiten op hetmilieu, ze geloven dat ze zelf een belangrijke bijdrage leveren. Ze doen zoveel mogelijk voor het milieu en zijn in sommige gevallen ook bereid om er meer voorte betalen. Toch vindt de meerderheid milieuvriendelijke maatregelen vaak nog te duur. Ze voelen zich niet gestimuleerd door de overheid. Volgens hen bereikt de informatie die deoverheid beschikbaar stelt niet voldoende mensen en zouden ze meer actie moeten ondernemenom mensen milieubewuster te maken. De overheid en burgers hebben volgens hen beiden een belangrijke impactop het milieu.Bezorgde burgers31Segment 2 – Bezorgde burgers (n=208)
 23. 23. De onwetenden zijn mensen die niet veel weten over het milieu en de impact van demens op het milieu. Vaak hebben ze de toegang niet tot het geld, de tijd of de kennis dienodig is om milieubewust te handelen. Ze weten daardoor niet wat ze kunnen doen omhun steentje bij te dragen voor het milieu. De algemene, vanzelfsprekende zaken doen zewel, maar weten daarom niet altijd goed waarom of hoe het precies moet. Ze vinden denatuur en de toekomst belangrijk en willen wel milieubewuster handelen. Indien zemeer info zouden krijgen, zouden ze waarschijnlijk ook milieubewuster handelen. Deze groep is wel begaan met het milieu, maar ze hebben geen uitgesproken milieuvriendelijkelevensstijl. Ze vergeten vaak rekening te houden met het milieu en ze hebben het gevoel dat zezelf weinig bijdrage kunnen leveren. Ze vinden milieuvriendelijke producten te duur en willen er niet meer voor betalen. Wanneerdeze producten dezelfde prijs zouden hebben zoals de reguliere producten en ze hierover zoudengeïnformeerd worden, zouden ze wel de milieuvriendelijke versie kiezen. De overheid zou hen opdeze manier dus financieel kunnen stimuleren. Ze zijn duidelijk niet op de hoogte van welke maatregelen er allemaal bestaanen vinden dat de overheid meer acties zou moeten ondernemen om deburgers beter op de hoogte te brengen en te sensibiliseren. Deze groep is ervan overtuigd dat vooral de overheid een grote impact kanhebben op het milieu.Onwetenden33Segment 3 – Onwetenden (n=164)
 24. 24. Met de ongeïnteresseerde consumenten vatten we de groep mensen die totaal nietbezig zijn met het milieu. Ze hebben over het algemeen weinig zin om na te denken overde toekomst of over hoe het met het milieu gesteld is. Ze leven van dag tot dag en zienwel wat er op hun pad komt. Ze zijn in eerste plaats consument en denken er vooral nietteveel bij na wanneer ze iets kopen. Deze groep ziet het nut niet van milieuvriendelijkgedrag, ze gaan ervan uit dat hun impact toch minuscuul is. Hun koopgedrag is al jarenhetzelfde, ze kopen wat ze willen kopen en doen wat ze willen doen. Het milieu boeit hen niet en ze staan er niet bij stil wat de toekomst zal brengen. Ze leven huneigen leventje zoals zij dat willen. Ze vinden milieuvriendelijke maatregelen over het algemeen te duur en ze zullern er zeker nietmeer voor betalen. De overheid zou hen enkel financieel kunnen stimuleren om hunaankoopgedrag te wijzigen. Aangezien het milieu hen niet interesseert, zijn ze ook niet op de hoogte van welke maatregelener allemaal bestaan. De overheid kan volgens hen enkel meer informatie beschikbaar stellen,maar ze zijn zeker geen voorstander van bijkomende verplichtingen. Ze vinden dat de overheid de grootste en bijna enige impact kan hebbenop het milieu.Ongeïnteresseerde consumenten35Segment 4 – Ongeïnteresseerde consumenten (n=172)
 25. 25. Deze groep van grenzeloze groenen zijn de echt groen ingestelde mensen. Hun levensstijlis milieuvriendelijk en ze doen veel meer dan de gemiddelde burger voor het milieu.Dankzij de overtuiging dat hun bijdrage wel degelijk impact heeft, handelen zeconsequent milieuvriendelijk en denken ze vaak na over de invloed van hundagdagelijkse activiteiten op het milieu. Ze besteden ook veel tijd aan het nadenken overnieuwe manieren om te besparen, om beter te leven, om minder de auto te nemen, …hierdoor gaan ze jaar na jaar nog meer doen voor het milieu. Ze vinden het enorm belangrijk om milieuvriendelijk te leven voor de toekomst, om hun kindereneen mooie toekomst te kunnen verzekeren. Dit zijn de consumenten die bioproducten betaalbaar vinden en gerust iets meer willen betalenvoor biologische, ecologische en eerlijke producten. Ze vinden dat de overheid hen stimuleert bij hun milieuvriendelijk gedrag, maar ze denken dat deinformatie van de overheid toch nog niet voldoende mensen bereikt. Deze groep begrijpt hetniet wanneer mensen zich niets aantrekken van het milieu of er niets over weten. Deze groep vindt dat mensen zoals u en ik de grootste impact kunnen hebbenop het milieu, meer dan de overheid. Het ligt in onze handen.Grenzeloze groenen37Segment 5 – Grenzeloze groenen (n=106)
 26. 26. Bewust passieven leven zoals ze willen leven. Ze houden geen rekening met het milieu,omdat het niet past binnen hun manier van leven of omdat ze het gewoonweg vergeten.Deze groep wil er geen geld of tijd insteken. Ze hebben voldoende kennis over hoe zemilieubewust kunnen handelen, maar daar hebben ze geen zin in. Ze leggen deverantwoordelijkheid voor het milieu liever bij anderen, hoofdzakelijk bij de overheid.Vanuit dit standpunt handelen ze zoals zij dat willen, zonder rekening te houden met demogelijke impact van hun handelingen op het milieu. Deze groep beseft dat het belangrijk is voor de toekomst om milieuvriendelijk te leven, maar dituit zich niet in hun dagdagelijkse activiteiten. Ze vinden het niet hun taak om hiervoor te zorgen. Ze vinden milieuvriendelijke maatregelen te duur en zijn niet bereid er meer voor te betalen. Ze vinden wel dat er voldoende gecommuniceerd wordt omtrent milieuvriendelijke maatregelen.Ze weten genoeg en hebben voldoende informatie om milieubewust te handelen, maar ze doenhet gewoon niet. Deze groep is ervan overtuigd dat de overheid veel meer impact kan hebbendan zijzelf .Bewust passieven39Segment 6 – Bewust passieven (n=107)
 27. 27. West-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenLimburgVlaams-Brabant19% 25%13%29%14%West-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenLimburgVlaams-BrabantWest-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenLimburgVlaams-Brabant14% 23%17%26%20%9% 33%18%30%10%31% 25% 24% 20%De grenzeloze groenen hebben een iets ouder profiel. Deze groep is relatief goedvertegenwoordigd in Oost-Vlaanderen.411 - Realisten 2 - Bezorgde burgers 5 - Grenzeloze groenenGemiddelde leeftijd: 49,7 jaarGeslacht48% 52% 44% 56% 48% 52%LeeftijdGemiddelde leeftijd: 47,0 jaar Gemiddelde leeftijd: 52,5 jaarSociale klasse1 2 3 4 23% 25% 25% 27%1 2 3 4 33% 25% 23% 19%1 2 3 4ProvincieProfilering van de segmenten die het meest doen voor het milieu (1/2)9%12%19%19%18%23%18-2526-3435-4445-5455-6465+13%14%16%20%19%18%18-2526-3435-4445-5455-6465+4%12%18%19%20%27%18-2526-3435-4445-5455-6465+
 28. 28. West-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenLimburgVlaams-Brabant15% 24%15%39%7%West-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenLimburgVlaams-BrabantWest-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenLimburgVlaams-Brabant30% 15%12%24%19%33% 18%17%27%5%Gemiddelde leeftijd: 44,1 jaarLeeftijdGemiddelde leeftijd: 48,1 jaar Gemiddelde leeftijd: 51,8 jaar16%19%19%20%8%18%18-2526-3435-4445-5455-6465+15%12%20%15%13%25%18-2526-3435-4445-5455-6465+11%10%18%14%16%31%18-2526-3435-4445-5455-6465+De laagste sociale klasse is oververtegenwoordigd in segment 4 (ongeïnteresseerde consumenten) terwijlminder mensen uit de hoogste sociale klasse deel uitmaken van dit segment. West-Vlamingen zijn ook relatiefmeer terug te vinden in dit segment, net zoals in segment 6 (bewust passieven).426 - Bewust passieven3 – Onwetenden 4 - Ongeïnteresseerdeconsumenten30% 22% 24% 24%Geslacht49% 51% 48% 52% 55% 45%1 2 3 4 15% 22% 28% 35%1 2 3 4 33% 25% 23% 19%1 2 3 4Profilering van de segmenten die het minst doen voor het milieu (1/2)ProvincieSociale klasse
 29. 29. Milieubewust gedrag van de segmenten die het meest doen voor het milieu45Afval en materialen – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 25)Voeding – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 13)Water – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 12)Energie – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 10)Transport – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 7)13,1 14,7 15,05,0 6,2 6,55,4 5,9 6,15,3 5,4 5,22,5 3,3 3,21 - Realisten 2 - Bezorgde burgers 5 - Grenzeloze groenen
 30. 30. 46Afval en materialen – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 25)Voeding – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 13)Water – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 12)Energie – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 10)Transport – gemiddeld aantal zaken dat men doet (van in totaal 7)10,5 8,2 9,24,0 2,6 3,24,7 3,6 4,44,7 3,7 4,12,0 1,3 1,76 - Bewust passieven3 – Onwetenden 4 - OngeïnteresseerdeconsumentenMilieubewust gedrag van de segmenten die het minst doen voor het milieu
 31. 31. Belangrijkste motivaties & drempels en rol van de overheid voor de segmenten diehet meest doen voor het milieu47Belangrijkste motivatiesWil het gewoon doen voor het milieuVoor de toekomst van de aarde/mensVoor het financieel voordeelVoor de eigen gezondheidWil het gewoon doen voor het milieuVoor de toekomst van de aarde/mensVoor de eigen gezondheidVoor het financieel voordeelWil het gewoon doen voor het milieuVoor de toekomst van de aarde/mensVoor de eigen gezondheidVoor het financieel voordeelBelangrijkste drempelsHet kost teveelHet is niet van toepassingNiet mee bezigHet is niet van toepassingHet kost teveelIk heb de kennis nietHet is niet van toepassingRol van de overheidErvoor zorgen dat het minder kostMeer informatie gevenZelf het goede voorbeeld tonenHeffingen opleggen/bestraffenErvoor zorgen dat het minder kostZelf het goede voorbeeld tonenMeer informatie gevenHeffingen opleggen/bestraffenErvoor zorgen dat het minder kostZelf het goede voorbeeld tonenMeer informatie gevenHeffingen opleggen/bestraffen1 - Realisten 2 - Bezorgde burgers 5 - Grenzeloze groenen
 32. 32. 48Belangrijkste motivatiesVoor het financieel voordeelDoe het zonder er bij stil te staanOmdat het van me verwacht wordtOmdat het verplicht isWil het gewoon doen voor het milieuVoor het financieel voordeelDoe het zonder er bij stil te staanOmdat het van me verwacht wordtOmdat het verplicht isVoor het financieel voordeelDoe het zonder er bij stil te staanOmdat het van me verwacht wordtOmdat het verplicht isWil het gewoon doen voor het milieuBelangrijkste drempelsNiet mee bezigHet kost teveelIk heb de kennis nietHet vergt teveel inspanningNiet mee bezigHet kost teveelNiet mee bezigHet kost teveelRol van de overheidErvoor zorgen dat het minder kostMeer informatie gevenZelf het goede voorbeeld tonenErvoor zorgen dat het minderinspanningen vergtErvoor zorgen dat het minder kostMeer informatie gevenZelf het goede voorbeeld tonenErvoor zorgen dat het minder kostZelf het goede voorbeeld tonen6 - Bewust passieven3 – Onwetenden 4 - OngeïnteresseerdeconsumentenBelangrijkste motivaties & drempels en rol van de overheid voor de segmenten diehet minst doen voor het milieu
 33. 33. Attitude m.b.t. milieuen persoonlijkebijdrage49
 34. 34. De meerderheid is ervan overtuigd dat rekening houden met het milieu belangrijk is voor detoekomst. Toch vergeet meer dan de helft van de mensen het soms. Men vindtmilieuvriendelijke maatregelen wel duur en is niet bereid er meer voor te betalen.50Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A1. Graag hadden we het nu gehad over uw houding ten aanzien van milieu en milieuverantwoorde consumptie. U zal steeds 2 uitspraken zien. Gelieve elke keerde uitspraak aan te geven die het best uw houding omschrijft.Houding ten aanzien van milieu en milieuverantwoorde consumptieIn vergelijking met een aantal jaren geleden,doe ik nu meer voor het milieuIn vergelijking met een aantal jarengeleden, doe ik nu minder voor het milieuRekening houden met het milieu is belangrijkvoor de toekomst en de volgende generatiesIk sta er niet echt bij stil bij wat detoekomst brengen zalIk ben begaan met het milieu en demilieuproblematiekHet milieu en de problematiek errond laatme eerder koudIk heb een milieuvriendelijke levensstijlIk hou niet echt rekening met het milieu inmijn dagelijks levenIk heb het gevoel dat wat ikzelf doe voor hetmilieu belangrijk isIk heb het gevoel dat wat ikzelf doe voorhet milieu weinig tot geen bijdrage levertEr wordt voldoende gecommuniceerdomtrent milieuvriendelijke maatregelen dieikzelf in handen hebIk weet niet welke milieuvriendelijkemaatregelen er allemaal bestaanIk denk vaak na over de invloed van mijndagelijkse activiteiten op het milieuIk zou wel willen meehelpen aan hetmilieu, maar soms vergeet ik het gewoonIk vind het niet erg om meer te betalen voormilieuvriendelijke productenIk koop enkel milieuvriendelijke productenals ze dezelfde prijs hebben of goedkoperzijn dan andere productenMilieuvriendelijke maatregelen zijn eerderbetaalbaarMilieuvriendelijke maatregelen zijn eerderduurMilieuproblemen vind ik belangrijker danandere maatschappelijke problemen (bijv.werkloosheid, armoede, criminaliteit,…)Andere maatschappelijke problemen vindik belangrijker dan milieuproblemen938180705959443430277192030414156667073
 35. 35. Volgens de meerderheid is het de taak van de overheid om sancties op te leggen voor schadeaan het milieu. 75% is te vinden voor meer financiële stimulansen . Slechts ½ wordt gestimuleerdtot milieuvriendelijk handelen door de overheid en 61% is van mening dat informatie van deoverheid onvoldoende mensen bereikt.51Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A6. Hier ziet u telkens 2 uitspraken. Gelieve elke keer de uitspraak aan te geven waarin u zichzelf het best kan vinden.Houding ten aanzien van de rol van de overheidDe overheid moet sancties opleggen voorindividuen, bedrijven,… die het milieuschade aanbrengenDe overheid moet geen sancties opleggenvoor individuen, bedrijven,… die het milieuschade aanbrengenAls er meer financiële stimulansen zoudenzijn zou ik meer gestimuleerd worden ommilieuverantwoord te handelenBijkomende financiële stimulansen zoudenme niet stimuleren om meermilieuverantwoord te handelenDe overheid moet privébedrijvenstimuleren om op een bewuste manierom te springen met het milieuPrivébedrijven moeten zelf het initiatiefnemen om op een bewuste manier omte springen met het milieuVooral de overheid kan iets bijdragen aanhet milieu, maar ook ikzelfVooral ikzelf kan iets bijdragen aan hetmilieu, maar ook de overheidDe overheid zou meer verplichtingenmoeten opleggen aan burgers ten aanzienvan het milieuDe overheid legt voldoende verplichtingenop aan burgers ten aanzien van het milieuDe overheid stimuleert me om op eenbewuste manier om te springen met hetmilieuDe overheid stimuleert me niet om op eenbewuste manier om te springen met hetmilieuDe informatie over milieuvriendelijkhandelen die de overheid beschikbaar steltbereikt voldoende mensenDe informatie over milieuvriendelijkhandelen die de overheid beschikbaar steltbereikt onvoldoende mensenDe overheid onderneemt voldoende actiesten aanzien van het milieuDe overheid zou meer acties ten aanzien vanhet milieu moeten ondernemen82756964514939291825313649516171
 36. 36. Het begrip ‘overheid’ dekt een brede groep instanties, plaatsen enorganisaties De ‘overheid’ als regelgever enbestraffer Maar ook als facilitator door vooralle mogelijke voorzieningen tezorgen die helpen om De overheid als goede voorbeeld De overheid als ‘drukkingsmiddel’naar bedrijven toe Instanties die genoemd worden: Gemeentes, provincies, gewesten,regio’s, … Openbare plaatsen en gebouwen52‘nationale’ overheid ‘Internationale’ overheid Mensen denken vooral aanalgemenen afspraken, regels,conventies die internationaal denormen stellen en zorgen dat ditgerespecteerd wordt. Vooral volgende instanties wordengenoemd: Europese Unie, Europees Parlement G8 Internationale conventies
 37. 37. 56Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A1. Graag hadden we het nu gehad over uw houding ten aanzien van milieu en milieuverantwoorde consumptie. U zal steeds 2 uitspraken zien. Gelieve elke keerde uitspraak aan te geven die het best uw houding omschrijft.ABCD: 95% significantie niveauHouding ten aanzien van milieu en milieuverantwoorde consumptiein % n=1060In vergelijking met een aantal jaren geleden, doe ik nu meer voor het milieu 93 85 94 AIn vergelijking met een aantal jaren geleden, doe ik nu minder voor het milieu 7 15 B 6Rekening houden met het milieu is belangrijk voor de toekomst en de volgende generaties 81 80 81Ik sta er niet echt bij stil bij wat de toekomst brengen zal 19 20 19Ik ben begaan met het milieu en de milieuproblematiek 80 78 80Het milieu en de problematiek errond laat me eerder koud 20 22 20Ik heb een milieuvriendelijke levensstijl 70 60 71 AIk hou niet echt rekening met het mileu in mijn dagelijks leven 30 40 B 29Ik heb het gevoel dat wat ikzelf doe voor het milieu belangrijk is 59 43 62 AIk heb het gevoel dat wat ikzelf doe voor het milieu weinig tot geen bijdrage levert 41 57 B 38Er wordt voldoende gecommuniceerd omtrent milieuvriendelijke maatregelen die ikzelf in handen heb 59 53 60Ik weet niet welke milieuvriendelijke maatregelen er allemaal bestaan 41 47 40Ik denk vaak na over de invloed van mijn dagelijkse activiteiten op het milieu 44 33 45 AIk zou wel willen meehelpen aan het milieu, maar soms vergeet ik het gewoon 56 67 B 55Ik vind het niet erg om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten 34 32 34Ik koop enkel milieuvriendelijke producten als ze dezelfde prijs hebben of goedkoper zijn dan andereproducten66 68 66Milieuvriendelijke maatregelen zijn eerder betaalbaar 30 29 30Milieuvriendelijke maatregelen zijn eerder duur 70 71 70Milieuproblemen vind ik belangrijker dan andere maatschappelijke problemen 27 27 27Andere maatschappelijke problemen vind ik belangrijker dan milieuproblemen 73 73 73n=119 n=941Totaal(A)18-25 jaar +25 jaar(B)XX =5 belangrijkste uitspraken per leeftijdscategorie18-25 jarigen hebben een minder uitgesproken milieuvriendelijke levenstijl dan +25jarigen. Ze zijn minder overtuigd dat ze zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren endenken minder vaak na over de invloed van hun dagelijkse activiteiten op het milieu.
 38. 38. 58Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A6. Hier ziet u telkens 2 uitspraken. Gelieve elke keer de uitspraak aan te geven waarin u zichzelf het best kan vinden.ABCD: 95% significantie niveauHouding ten aanzien van de rol van de overheidin % n=1060De overheid moet sancties opleggen voor individuen, bedrijven,… die het milieu schade aanbrengen 82 82 82De overheid moet geen sancties opleggen voor individuen, bedrijven,… die het milieu schadeaanbrengen 18 18 18Als er meer financiële stimulansen (bijv. premies, fiscale aftrek, …) zouden zijn zou ik meergestimuleerd worden om milieuverantwoord te handelen 75 81 75Bijkomende financiële stimulansen zouden me niet stimuleren om meer milieuverantwoord tehandelen25 19 25De overheid moet privé-bedrijven stimuleren om op een bewuste manier om te springen met hetmilieu69 66 70Privé-bedrijven moeten zelf het initiatief nemen om op een bewuste manier om te springen met hetmilieu31 34 30Vooral de overheid kan iets bijdragen aan het milieu, maar ook ikzelf 64 63 64Vooral ikzelf kan iets bijdragen aan het milieu, maar ook de overheid 36 37 36De overheid zou meer verplichtingen moeten opleggen aan burgers ten aanzien van het milieu 51 58 50De overheid legt voldoende verplichtingen op aan burgers ten aanzien van het milieu 49 42 50De overheid stimuleert me om op een bewuste manier om te springen met het milieu 49 39 51 ADe overheid stimuleert me niet om op een bewuste manier om te springen met het milieu 51 61 B 49De informatie over milieuvriendelijk handelen die de overheid beschikbaar stelt bereikt voldoendemensen39 35 40De informatie over milieuvriendelijk handelen die de overheid beschikbaar stelt bereikt onvoldoendemensen61 65 60De overheid onderneemt voldoende acties ten aanzien van het milieu 29 23 29De overheid zou meer acties ten aanzien van het milieu moeten ondernemen 71 77 71n=119 n=941Totaal(A)18-25 jaar +25 jaar(B)XX =5 belangrijkste uitspraken per leeftijdscategorie18-25 jarigen voelen zich minder gestimuleerd door de overheid dan +25jarigen.
 39. 39. De Vlaming houdt het meest rekening met het milieu op vlak van afval enmaterialen, energie- en watergebruik.59Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A2a. Hier ziet u een lijst van verschillende domeinen. Kunt u aangeven binnen welk domein u het meest rekening houdt met het milieu? Maw, binnen welk domein uhet meest zelf iets doet in verband met milieu? | A2c. En binnen welk domein houdt u het 3de meest rekening met het milieu? Maw, binnen welk domein u het 3demeest zelf iets doet in verband met milieu?Domeinen waarbinnen het meest rekening gehouden wordt met het milieuAfval en materialenEnergiegebruikWatergebruikTransportvervoerBij grote aankopenBouwen en verbouwenBij de aankoop van dagdagelijkseniet-voedingsproductenBij de aankoop van voedingToerisme64%60%50%35%29%22%18%17%4%29181115411561 Drie belangrijkste BelangrijksteDomein(en) waarbinnenrekening gehoudenwordt met het milieu
 40. 40. De domeinen waarbinnen we samen het meest kunnen betekenen zijn ookde domeinen waar al het meest rekening gehouden wordt met het milieu.60Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A2a. Hier ziet u een lijst van verschillende domeinen. Kunt u aangeven binnen welk domein u het meest rekening houdt met het milieu? Maw, binnen welk domein uhet meest zelf iets doet in verband met milieu? | A3. Stel dat iedereen binnen 1 domein zou moeten meewerken aan het milieu. Binnen welk domein zou dit volgensjou moeten zijn, dus het domein waarin we allen samen het meest kunnen betekenen?Domein waarbinnen het meest rekening gehouden wordt (Top 1) vs. domein waar wesamen het meest kunnen betekenenDomein waarbinnen het meest rekening gehouden wordt (top 1)DomeinwaarwesamenhetmeestkunnenbetekenenBouwen en verbouwenTransportvervoerBij de aankoopvan voedingToerismeWatergebruikEnergiegebruikAfval enmaterialenBij de aankoop vandagdagelijkse nietvoedingsproductenBij groteaankopen01020300 10 20 30
 41. 41. 18-25 jarigen houden meer rekening met het milieu op vlak van transport en toerismedan Vlamingen ouder dan 25.63Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A2c. En binnen welk domein houdt u het 3de meest rekening met het milieu? Maw, binnen welk domein u het 3de meest zelf iets doet in verband met milieu?ABCD: 95% significantie niveauDomeinen waarbinnen het meest rekening gehouden wordt met het milieu (Top 3)in %Afval en materialen 64 66 63Energiegebruik 60 57 61Watergebruik 50 50 50Transportvervoer 35 50 B 33Bij grote aankopen 29 27 29Bouwen en verbouwen 22 11 24 ABij de aankoop van dagdagelijkseniet-voedingsproducten18 15 18Bij de aankoop van voeding 17 13 17Toerisme 4 9 B 4Totaln=1060 n=119 n=94118-25 jaar +25 jaarLeeftijd(A) (B)
 42. 42. De meerderheid claimt nu meer milieuverantwoord te handelen dan een 10-tal jaar geleden.68Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A4. Als u denkt aan een 10-tal jaar geleden, doet u nu meer of minder voor het milieu?Evolutie van milieuverantwoord gedrag22474 Meer Niet meer, niet minder MinderIn vergelijking met een10-tal jaar geledenTotaal(n=1060)
 43. 43. Waarom wordt er meer milieuverantwoord gehandeld?69 In het kwalitatief onderzoek komt duidelijk naar voordat men overhet algemeen meer doet voor het milieu dan vroeger. Ze doen onder andere meer doordat ze de noodzaak meer beseffendan vroeger. Dit dankzij de verschillende onderzoeken rond klimaaten milieu die in de media verschijnen. Ook doordat de overheid er meer aandacht aan besteedt is hunmilieugedrag veranderd: via premies en subsidies via campagnes (bv. de spotjes over hoe batterijen te sorteren) Een belangrijke motivatie om milieugericht te handelen is vaak detoekomst, men wil een goed toekomstbeeld voor hun kinderenverzekeren.
 44. 44. Zij die het meest bezig zijn met het milieu hebben vooral hun gedrag positiefgewijzigd.70Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A4. Als u denkt aan een 10-tal jaar geleden, doet u nu meer of minder voor het milieu?ABCD: 95% significantie niveauEvolutie van milieuverantwoord gedrag2 1 1 3 62412 13344322387487 8765547856Totaal(n=1060)Segment 1(n=303) (A)Segment 2(n=208) (B)Segment 3(n=164) (C)Segment 4(n=172) (D)Segment 5(n=106) (E)Segment 6(n=107) (F) Meer Niet meer,niet minder MinderCDEF CDFDABEABEABACDFABEABCE
 45. 45. Grotere toename van milieuverantwoord gedrag bij eigenaars dan bijhuurders.73Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A4. Als u denkt aan een 10-tal jaar geleden, doet u nu meer of minder voor het milieu?ABCD: 95% significantie niveauEvolutie van milieuverantwoord gedrag2 1 224 222874 7770 Meer Niet meer,niet minder MinderTotaal(n=1060)Eigenaar(n=663) (A)Huurder(n=397) (B)BA
 46. 46. De overheid staat op de eerste plaats wat betreft impact op hetmilieu, daarna komen mensen zoals u en ik, gevolgd door privé-bedrijven.74Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A5. Wie kan volgens jou de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt, maw wie heeft de grootste impact?Wie kan de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomtDe overheidMensen zoals u en ikPrivé-bedrijvenDe landbouwOrganisatiesAndere37%29%24%5%4%1%
 47. 47. in %De overheid 37 32 E 36 E 45 AE 43 AE 22 44 AEMensen zoals u en ik 29 35 CDF 34 CD 20 21 43 CDF 23Privé-bedrijven 24 25 20 28 22 23 24De landbouw 5 5 6 4 5 7 2Organisaties 4 3 4 4 7 A 6 6Andere 1 1 1 1 2 1 1Totaln=1060 n=303 n=208 n=164 n=172 n=106 n=1071 2 3 4 5 6Segmenten(A) (B) (C) (D) (E) (F)De segmenten die minder begaan zijn met het milieu, nl. Onwetenden, BewustPassieven en Ongeïnteresseerde Consumenten, vinden dat mensen zoals u en ikminder te betekenen hebben wat betreft de bijdrage tav het milieu.75Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A5. Wie kan volgens jou de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt, maw wie heeft de grootste impact?ABCD: 95% significantie niveauWie kan de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt
 48. 48. 65 plussers bedelen een grotere rol toe aan de overheid dan jongere leeftijdsgroepen.Voor deze leeftijdsgroep is de rol van prive-bedrijven ook beduidend lager.76Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A5. Wie kan volgens jou de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt, maw wie heeft de grootste impact?ABCD: 95% significantie niveauWie kan de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomtin %De overheid 37 25 36 33 37 A 34 48 ABCDEMensen zoals u en ik 29 37 F 30 31 30 29 26Privé-bedrijven 24 26 F 26 F 26 F 25 F 26 F 16De landbouw 5 2 6 6 4 5 5Organisaties 4 10 BDF 2 4 3 6 4Andere 1 0 1 1 2 1 2Totaln=1060 n=103 n=162 n=194 n=191 n=169 n=24118-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+Leeftijd(A) (B) (C) (D) (E) (F)
 49. 49. Volgens 18-25 jarigen kunnen mensen zoals u en ik de grootste bijdrage leveren alshet op milieu aankomt, terwijl +25 jarigen vinden dat de overheid een belangrijkererol heeft.77Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: A5. Wie kan volgens jou de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomt, maw wie heeft de grootste impact?ABCD: 95% significantie niveauWie kan de grootste bijdrage leveren als het op milieu aankomtin %De overheid 37 26 38 AMensen zoals u en ik 29 39 B 29Privé-bedrijven 24 25 23De landbouw 5 2 5Organisaties 4 8 B 4Andere 1 0 1Leeftijd(A) (B)Totaln=1060 n=119 n=94118-25 jaar +25 jaar
 50. 50. Attitude m.b.t. milieu en persoonlijke bijdrage81 De meerderheid van de Vlamingen geeft aan nu meer te doen voor het milieudan een aantal jaar geleden. Ze zijn zich er van bewust dat rekening houden methet milieu belangrijk is voor de toekomst en de volgende generaties. Er wordt echter nog minder milieuvriendelijk gehandeld dan men soms zouwillen omdat men het gewoon vergeet. Ook de kostprijs van milieuvriendelijkeproducten vormt een belangrijke drempel. De rol van de overheid bestaat erin te stimuleren, te informeren, te belonen ente bestraffen. Volgens 61% bereikt de informatie van de overheid momenteelonvoldoende mensen en 71% vindt dat de overheid wel meer acties tenvoordele van het milieu zou mogen ondernemen. De Vlaming vertoont het meest milieubewust gedrag op vlak van afval enmaterialen (het domein met het meest verplichtingen) en binnen de domeinendie hem het meest persoonlijk voordeel opleveren: Energie; Watergebruik; Transport.Dit zijn ook de domeinen waarvan men gelooft dat we samen het meest kunnenbetekenen. Volgens 37% kan de overheid de grootste bijdrage leveren als het op milieuaankomt. 30% gelooft dat mensen zoals u en ik de grootste impact hebben.Belangrijkste resultaten
 51. 51. Afval en materialen82
 52. 52. Iedereen sorteert standaard afval (papier en karton, glas en PMD), de grotemeerderheid gaat ook naar het containerpark, levert lege batterijen in en sorteertKGA.85Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0a. Welke van onderstaande zaken doet u allemaal? Als u voor sommige zaken niet zelf verantwoordelijk bent, maar iemand anders van uw gezin doet het wel,mag u dit ook aanduiden.Milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen97%95%94%76%74%54%53%53%50%48%47%44%43%41%36%36%31%31%28%27%24%20%18%16%70%Ik sorteer mijn papier en kartonIk sorteer glasIk sorteer het PMDIk ga naar het containerpark met alles dat ik niet op een andere manier kan sorterenIk lever mijn lege batterijen inIk sorteer KGAIk sorteer groenafval en GFT-afvalIk sorteer andere plastic dan PMDDefecte elektrische toestellen laat ik - indien mogelijk - herstellenIk denk 2x na voor ik iets nieuw koopIk laat kledij herstellenAls ik schoonmaak- en huishoudproducten gebruik let ik op de dosering zodat ik niet teveel gebruikIk vraag bewust geen plastieken zakken in de winkelIk lever goederen af in de kringloopwinkelIk hou rekening met de verwachte levensduur van een product bij de aankoop ervanIk koop voornamelijk oplaadbare batterijenIk koop gerecycleerde productenIk composteerIk drink voornamelijk kraantjeswater in plaats van flessenwaterIk koop goederen in de kringloopwinkelBij mijn aankopen let ik op de verpakkingIk hou rekening met de herstelbaarheid van een product bij de aankoop ervanEr kleeft een sticker op mijn brievenbus waarmee ik aangeef dat ik geen reclame wilIk hou bij mijn aankopen rekening met de labels op verpakking wat betreft de bestemming na gebruikIk koop bewust mijn drank in glazen flessen
 53. 53. 18-25 jarigen doen gemiddeld iets minder inspanningen wat betreft afval enmaterialen.86Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0a. Welke van onderstaande zaken doet u allemaal? Als u voor sommige zaken niet zelf verantwoordelijk bent, maar iemand anders van uw gezin doet het wel,mag u dit ook aanduiden.ABCD: 95% significantie niveauMilieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen (1/2)in %Ik sorteer mijn papier en karton 97 93 98 AIk sorteer glas 95 91 95 AIk sorteer het PMD 94 92 94Ik ga naar het containerpark met alles dat ik niet op een anderemanier kan sorteren76 66 77 AIk lever mijn lege batterijen in 74 63 75 AIk sorteer KGA 70 64 71Ik sorteer groenafval en GFT-afval 54 45 55Ik sorteer andere plastic dan PMD 53 43 54 ADefecte elektrische toestellen laat ik – indien mogelijk – herstellen 53 45 53Ik denk 2x na voor ik iets nieuw koop 50 45 50Ik laat kledij herstellen 48 43 49Als ik schoonmaak- en huishoudproducten gebruik let ik op de doseringzodat ik niet teveel gebruik47 32 49 AIk vraag bewust geen plastieken zakken in de winkel 44 34 45 AGemiddeld aantal zaken die men doet 12,0 10,4 12,2(B)Totaln=1060 n=119 n=941Leeftijd18-25 jaar +25jaar(A)
 54. 54. De segmenten die minder plichtsbewust omspringen met het milieu, hetzij segment 3, 4 en 6doen vooral wat verplicht is: sorteren van papier, karton, glas en pmd. De Grenzeloze Groenen &Bezorgde Burgers gaan het verst, ook de Realisten doen meer dan gemiddeld.88Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0a. Welke van onderstaande zaken doet u allemaal? Als u voor sommige zaken niet zelf verantwoordelijk bent, maar iemand anders van uw gezin doet het wel,mag u dit ook aanduiden.ABCD: 95% significantie niveauMilieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen (1/2)in %Ik sorteer mijn papier en karton 97 99 DF 98 D 98 94 99 D 94Ik sorteer glas 95 97 DF 96 D 95 89 97 D 92Ik sorteer het PMD 94 97 DF 95 D 93 90 97 DF 90Ik ga naar het containerpark met alles dat ik nietop een andere manier kan sorteren76 81 CDF 87 CDF 73 D 55 84 CDF 65Ik lever mijn lege batterijen in 74 83 CDF 86 CDF 68 D 42 94 ABCDF 63 DIk sorteer KGA 70 74 CDF 80 CDF 62 60 83 CDF 57Ik sorteer groenafval en GFT-afval 54 58 DF 61 DF 52 DF 41 64 CDF 39Ik sorteer andere plastic dan PMD 53 57 D 58 D 49 40 63 CDF 48Defecte elektrische toestellen laat ik – indienmogelijk – herstellen53 60 CDF 60 CDF 40 47 59 CDF 36Ik denk 2x na voor ik iets nieuw koop 50 60 CDF 57 CDF 44 D 27 67 CDF 36Ik laat kledij herstellen 48 51 DF 58 DF 48 37 55 DF 36Als ik schoonmaak- en huishoudproductengebruik let ik op de dosering zodat ik niet teveelgebruik47 54 CDF 64 ACDF 34 25 69 ACDF 25Ik vraag bewust geen plastieken zakken in dewinkel44 53 CDF 59 CDF 31 D 22 59 CDF 28Gemiddeld aantal zaken die men doet 12,0 13,1 14,7 10,5 8,2 15,0 9,2(B) (C) (D) (E) (F)Totaln=1060 n=303 n=208 n=164Segmentenn=172 n=106 n=1071 2 3 4 5 6(A)
 55. 55. 1/3 van de Vlamingen geeft in de eerste plaats aan milieuverantwoord om te gaan met afval enmaterialen omdat ze dit gewoon willen doen voor het milieu. Voor 60% is dit ook een van hun 3belangrijkste motivaties. Toch doet bijna 1/5 dit vooral omdat het verplicht wordt.90Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0e. U gaf daarnet aan dat er bepaalde zaken zijn die met afval te maken hebben die u wel doet, waarom doet u die zaken? Wat is de belangrijkste reden? | B0f. Enwat is de 2de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken doet? | B0g. En wat is de 3de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken doet?Motivaties voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialenIk wil dit gewoon doen voor het milieuIk wil dit doen voor de toekomstvan de aarde mensHet wordt van me verwacht dat ik dit doeIk wil dit doen voor mijn eigengezondheidwelzijnIk ben verplicht om dit te doenIk sta er eigenlijk niet bij stil, ik doe het gewoonHet levert me een financieel voordeel opIedereen doet hetIk weet er voldoende over en wil ditdan ook zo goed mogelijk doenIk heb de tijd om dit te doenIk heb de plaats om dit te doenAndere60%39%32%29%27%26%22%17%11%8%339123198104111%4% BelangrijkstemotivatieMotivatiesin top 3
 56. 56. Slechts een kleine helft van de 18-25 jarigen gaan milieuverantwoord om met afval enmaterialen omdat ze dit gewoon willen doen voor het milieu. Meer dan +25 jarigen handelt dezegroep gewoon zonder erbij stil te staan en omdat iedereen het doet.91Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0g. En wat is de 3de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken doet?ABCD: 95% significantie niveauMotivaties voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialenin %Ik wil dit gewoon doen voor het milieu 60 46 61 AIk wil dit doen voor de toekomst van de aarde mens 39 29 40 AHet wordt van me verwacht dat ik dit doe 32 36 31Ik wil dit doen voor mijn eigen gezondheidwelzijn 29 24 30Ik ben verplicht om dit te doen 27 29 27Ik sta er eigenlijk niet bij stil, ik doe het gewoon 26 38 B 24Het levert me een financieel voordeel op 22 20 23Iedereen doet het 17 29 B 15Ik weet er voldoende over en wil dit dan ook zo goed mogelijk doen 11 9 11Ik heb de tijd om dit te doen 8 5 8Ik heb de plaats om dit te doen 4 2 4Andere 1 1 1(B)Totaln=1060 n=119 n=941Leeftijd18-25 jaar +25jaar(A)
 57. 57. in %Ik wil dit gewoon doen voor het milieu 60 75 CDF 78 CDF 52 D 17 77 CDF 43 DIk wil dit doen voor de toekomst van de aarde mens39 47 CDF 62 ACDF 26 D 8 62 ACDF 19 DHet wordt van me verwacht dat ik dit doe 32 27 23 36 ABE 49 ABCE 19 40 ABEIk wil dit doen voor mijn eigengezondheidwelzijn29 33 DF 35 DF 27 D 14 43 CDF 20Ik ben verplicht om dit te doen 27 20 BE 10 29 ABE 58 ABCEF 9 45 ABCEIk sta er eigenlijk niet bij stil, ik doe het gewoon 26 20 20 31 ABE 40 ABEF 17 28Het levert me een financieel voordeel op 22 26 B 15 26 B 21 24 21Iedereen doet het 17 9 9 20 ABE 33 ABCE 7 36 ABCEIk weet er voldoende over en wil dit dan ook zogoed mogelijk doen11 12 CD 18 CDF 4 3 16 CD 9 DIk heb de tijd om dit te doen 8 8 10 D 9 5 7 8Ik heb de plaats om dit te doen 4 4 5 D 4 1 4 7 DAndere 1 0 0 1 1 3 AB 0Totaln=1060 n=303 n=208 n=164Segmentenn=172 n=106 n=1071 2 3 4 5 6(A) (B) (C) (D) (E) (F)In segment 1, 2 en 5 wordt bewust gehandeld voor het milieu en voor de toekomst, terwijl insegment 4 daar helemaal niet bij stilgestaan wordt en men gewoon doet wat van hen verwachtwordt / verplicht is. Ook in segment 3 en 6 wordt vaak vanuit deze motivaties gehandeld.92Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0g. En wat is de 3de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken doet?ABCD: 95% significantie niveauMotivaties voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen
 58. 58. Ik ben er gewoon niet mee bezigDit is niet van toepassing op mijHet kost teveelHet vergt me teveel inspanning om dit te doenIk heb de kennis niet, ik weet er te weinig vanIk heb de tijd niet om bepaalde zaken te doenIk heb de plaats nietIk ben niet de enige die hierover beslist,moet dit in samenspraak doen met anderenDe producten zijn niet beschikbaarnietzichtbaar in de winkels die ik normaal bezoekMijn bijdrage wat betreft afval en materialenmaakt toch niet veel uitAndere45%30%28%25%25%17%17%11%10%7%291715108663222 3%Bepaalde zaken wat betreft afval en materialen worden in de eerste plaats nietgedaan omdat men er niet mee bezig is. Er is ook een belangrijke financële drempel.93Basis: Respondenten die bepaalde milieuverantwoorde zaken niet doen wat betreft afval en materialen (n=1058)Vraag: B0b. U gaf daarnet aan dat er bepaalde zaken zijn die met afval en materialen te maken hebben die u niet doet, waarom doet u die zaken niet? Gelieve debelangrijkste reden aan te geven waarom u bepaalde zaken niet doet.| B0d. En wat is de 3de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken niet doet?ABCD: 95% significantie niveauDrempels voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen BelangrijkstedrempelDrempelsin top 3
 59. 59. De meerderheid van 18-25 jarigen doet bepaalde zaken niet omdat ze er niet mee bezig zijn.Meer dan bij de andere Vlamingen ontbreekt bij deze jonge groep de kennis ook vaak nog enkunnen ze over bepaalde zaken niet alleen beslissen.94Basis: Respondenten die bepaalde milieuverantwoorde zaken niet doen wat betreft afval en materialen (n=1058)Vraag: B0d. En wat is de 3de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken niet doet?ABCD: 95% significantie niveauDrempels voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialenin %Ik ben er gewoon niet mee bezig 45 61 B 43Dit is niet van toepassing op mij 30 21 31 AHet kost teveel 28 34 28Het vergt me teveel inspanning om dit te doen 25 24 25Ik heb de kennis niet, ik weet er te weinig van 25 34 B 23Ik heb de tijd niet om bepaalde zaken te doen 17 18 17Ik heb de plaats niet 17 12 18Ik ben niet de enige die hierover beslist, moet dit in samenspraakdoen met anderen11 19 B 10De producten zijn niet beschikbaarniet zichtbaar in de winkels die iknormaal bezoek10 8 10Mijn bijdrage wat betreft afval en materialen maakt toch niet veel uit 7 8 6Andere 3 1 4(B)Totaln=1058 n=119 n=939Leeftijd18-25 jaar +25jaar(A)
 60. 60. in %Ik ben er gewoon niet mee bezig 45 37 B 28 51 ABE 75 ABCEF 27 58 ABEDit is niet van toepassing op mij 30 36 CDF 38 CDF 21 15 43 CDF 24Het kost teveel 28 32 E 26 E 31 E 24 14 38 BDEHet vergt me teveel inspanning om dit te doen 25 27 B 19 27 27 20 30 BIk heb de kennis niet, ik weet er te weinig van 25 22 29 EF 33 AEF 26 18 16Ik heb de tijd niet om bepaalde zaken te doen 17 18 13 18 13 21 24 BDIk heb de plaats niet 17 19 D 23 D 15 10 18 D 16Ik ben niet de enige die hierover beslist, moetdit in samenspraak doen met anderen11 8 14 AF 18 ADF 10 13 6De producten zijn niet beschikbaarniet zichtbaarin de winkels die ik normaal bezoek10 8 18 ACDF 10 D 4 10 6Mijn bijdrage wat betreft afval en materialenmaakt toch niet veel uit7 3 7 A 7 10 A 5 10 AAndere 3 3 6 CD 1 2 8 CDF 2Totaln=1058 n=303 n=207 n=164Segmentenn=172 n=105 n=1071 2 3 4 5 6(A) (B) (C) (D) (E) (F)Het lager aantal milieubewuste handelingen in segment 3, 4 en 6 is in de eerste plaats teverklaren omdat men er niet mee bezig is. In segment 3 (Onwetenden) speelt onwetendheid ookeen belangrijke rol terwijl bij de Bewust Passieven de middelen vaker ontbreken (geld en tijd).95Basis: Respondenten die bepaalde milieuverantwoorde zaken niet doen wat betreft afval en materialen (n=1058)Vraag: B0d. En wat is de 3de belangrijkste reden waarom u bepaalde zaken niet doet?ABCD: 95% significantie niveauDrempels voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen
 61. 61. De overheid kan vooral stimuleren door ervoor te zorgen dat het minder kost. Ook zelfhet goede voorbeeld geven en zorgen voor meer informatie is belangrijk.96Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0h. Hoe kan de overheid jou en anderen helpen om meer te doen op vlak van afval en bewust gebruik van materialen? Gelieve de 3 belangrijkste redenen aan tegeven.Hoe kan de overheid milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen stimulerenErvoor zorgen dat het minder kostZe moeten stimuleren door zelf het goede voorbeeld te gevenMeer informatie geven over hoe men milieubewustermoet omspringen als het op afval en materialen aankomtErvoor zorgen dat het minder inspanningen vergtHandelingen die schadelijk zijn voor hetmilieu bestraffen heffingen opleggenZe moeten meer campagne voerenMeer ondersteuning bieden bij diverse vrijwillige initiatievenzoals groepsaankopen door consumenten (organisaties) e.d.Verplichten van duidelijke labelling vanmilieuvriendelijke productenDe toegankelijkheid van informatie verbeterenVoorzien in productnormeringMeer ondersteuningAndere58%32%28%23%22%17%14%13%11%10%2%9%
 62. 62. Volgens 18-25 jarigen kan de overheid milieuverantwoord gedrag wat betreft afval het bestfinancieel stimuleren, op de tweede plaats verwacht deze groep meer informatie. Ook verplichtenvan duidelijke labelling scoort beter in deze groep dan bij de Vlamingen ouder dan 25.97Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0h. Hoe kan de overheid jou en anderen helpen om meer te doen op vlak van afval en bewust gebruik van materialen? Gelieve de 3 belangrijkste redenen aan tegeven.ABCD: 95% significantie niveauHoe kan de overheid milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen stimulerenin %Ervoor zorgen dat het minder kost 58 56 58Ze moeten stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven 32 29 32Meer informatie geven over hoe men milieubewuster moetomspringen als het op afval en materialen aankomt28 36 B 27Ervoor zorgen dat het minder inspanningen vergt 23 24 23Handelingen die schadelijk zijn voor het milieu bestraffen heffingenopleggen22 19 22Ze moeten meer campagne voeren 17 18 17Meer ondersteuning bieden bij diverse vrijwillige initiatieven zoalsgroepsaankopen door consumenten(organisaties) e.d.14 8 14 AVerplichten van duidelijke labelling van milieuvriendelijke producten 13 22 B 12De toegankelijkheid van informatie verbeteren 11 11 11Voorzien in productnormering 10 8 10Meer ondersteuning 9 8 9Andere 2 0 2(B)Totaln=1060 n=119 n=941Leeftijd18-25 jaar +25jaar(A)
 63. 63. in %Ervoor zorgen dat het minder kost 58 62 BEF 52 E 70 BEF 65 BEF 40 47Ze moeten stimuleren door zelf het goedevoorbeeld te geven32 29 36 D 27 26 39 CD 38 CDMeer informatie geven over hoe menmilieubewuster moet omspringen als het opafval en materialen aankomt28 28 32 31 26 27 22Ervoor zorgen dat het minder inspanningenvergt23 21 17 30 ABE 26 B 18 28 BHandelingen die schadelijk zijn voor het milieubestraffen heffingen opleggen22 26 CD 28 CD 16 D 5 37 ACDF 19 DZe moeten meer campagne voeren 17 18 21 15 13 17 13Meer ondersteuning bieden bij diverse vrijwilligeinitiatieven zoals groepsaankopen doorconsumenten(organisaties) e.d.14 15 D 18 D 11 8 18 D 12Verplichten van duidelijke labelling vanmilieuvriendelijke producten13 11 20 AD 14 D 6 13 11De toegankelijkheid van informatie verbeteren 11 13 12 9 12 7 9Voorzien in productnormering 10 10 D 15 D 10 D 2 17 AD 8 DMeer ondersteuning 9 8 10 12 E 11 E 4 8Andere 2 1 2 1 2 1 5 ACTotaln=1060 n=303 n=208 n=164Segmentenn=172 n=106 n=1071 2 3 4 5 6(A) (B) (C) (D) (E) (F)Segmenten 1, 3 en 4 kunnen in belangrijke mate gestimuleerd worden door financiëletegemoetkomingen. Vooral in segment 5 is geld minder belangrijk en moet de overheidzelf het goede voorbeeld geven en bestraffen/heffingen opleggen waar nodig.98Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0h. Hoe kan de overheid jou en anderen helpen om meer te doen op vlak van afval en bewust gebruik van materialen? Gelieve de 3 belangrijkste redenen aan tegeven.ABCD: 95% significantie niveauHoe kan de overheid milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen stimuleren
 64. 64. 90% van de Vlaamse bevolking is bereid om (iets) meer te doen. Vooral de GrenzelozeGroenen en de Bezorgde Burgers zijn bereid (veel) meer te doen, terwijl zij diemomenteel al het minst doen minder bereidwillig zijn.99Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0u. In welke mate bent u bereid om meer inspanningen te doen op vlak van afval en bewust gebruik van materialen? Hiermee bedoelen we meer dan enkelsorteren, maar reeds bij uw aankopen rekening houden met de impact op het milieu.ABCD: 95% significantie niveauBereidheid meer te doen op vlak van afval en bewust gebruik van materialen10 7 6 7243175557436760406530 3341231448175 3103 2 19 Bereid om veel meerinspanningen te doen Bereid om meerinspanningen te doen Bereid om iets meerinspanningen te doen Niet bereid om meerinspanningen te doenT2 35 36 51 26 16 57 18CDF ACDF ACDF D ACDFACDFACDFCDFCDFDBEBEBEBEABCEABCETotaal(n=1060)Segment 1(n=303) (A)Segment 2(n=208) (B)Segment 3(n=164) (C)Segment 4(n=172) (D)Segment 5(n=106) (E)Segment 6(n=107) (F)
 65. 65. Milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen en motivaties100 Het sorteren van afval (papier, glas, pmd) is volledig ingeburgerd. Dit wordt door zo goedals iedereen gedaan. De meerderheid gaat ook naar het containerpark, levert lege batterijen in en sorteert KGA.Bij de ongeïnteresseerde consumenten en de bewust passieven wordt dit veel mindergedaan dan in andere segmenten. De grenzeloze groenen en de bezorgde burgers leveren beduidend meer inspanningen.Belangrijkste resultatenMilieuverantwoord gedragMotivaties In eerste plaats wordt 1/3 van de Vlamingen gemotiveerd om deze inspanningen te doenpuur voor het milieu. Langs de andere kant handelt toch 1/5 uit verplichting. De ongeïnteresseerde consumenten handelen helemaal niet in het belang van hetmilieu: zij doen gewoon zonder er bij na te denken wat verplicht is en dus wat vanhen verwacht wordt; Ook bij de bewust passieven en de onwetenden spelen deze motivaties, maar meergenuanceerd. Zij denken nog enigszins aan het milieu; Terwijl de realisten, de bezorgde burgers en de grenzeloze groenen zich overwegendgedragen in functie van het milieu en de toekomst van de aarde en de mens.
 66. 66. Drempels voor milieuverantwoord gedrag wat betreft afval en materialen enrol van de overheid101Belangrijkste resultatenDrempels Bepaalde zaken worden niet gedaan omdat: men er niet mee bezig is: dit komt vooral naar voor bij de ongeïnteresseerdeconsumenten en ook bij de onwetenden en de bewust passieven; het niet van toepassing is: dit komt meest naar voor bij de realisten, bezorgdeburgers en grenzeloze groenen; het teveel kost: dit is minder belangrijk voor de grenzeloze groenen.Rol van de overheid De overheid kan milieubewust gedrag op vlak van afval en materialen stimuleren door: in de eerste plaats ervoor te zorgen dat het minder kost: hiermee worden allesegmenten bereikt, maar in het bijzonder de ongeïnteresseerde consumenten, deonwetenden en de realisten; zelf het goede voorbeeld te tonen: vooral bij de bezorgde burgers, grenzelozegroenen en bewust passieven is deze vorm van stimulans relatief gezien belangrijker; meer informatie te geven; ervoor te zorgen dat het minder inspanningen vergt: bij de onwetenden wordt dezestimulans meer vermeldt; heffingen op te leggen: hiervoor zijn de grenzeloze groenen het meest te vindenmaar dit zou op het minst bijval rekenen bij de ongeïnteresseerde consumenten.
 67. 67. 92 41027312455221201730 23171414485141 543955501520169 722 164 5 4 2 2 4 78Ongeveer ½ vindt dat er een gemiddeld aanbod milieuvriendelijke producten is.Vooral door de Bezorgde Burgers wordt het aanbod klein bevonden. ¼ van deOngeïnteresseerde Consumenten is minder op de hoogte.102Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B0i. Wanneer u denkt aan uw dagdagelijkse aankopen van zowel voeding als niet-voeding. Wat vindt u van de grootte van het aanbod milieuvriendelijkeproducten in de winkel?ABCD: 95% significantie niveauEvaluatie van de grootte van het aanbod milieuvriendelijke productenB2T2 Zeer groot aanbod Groot aanbod Gemiddeld aanbod Klein aanbod Zeer klein aanbod Weet niet241922253520251125916261523CD CD CD CDCDDABEABCEFABECDBDDADEFACDEF FBDCEFBDCDTotaal(n=1060)Segment 1(n=303) (A)Segment 2(n=208) (B)Segment 3(n=164) (C)Segment 4(n=172) (D)Segment 5(n=106) (E)Segment 6(n=107) (F)
 68. 68. in %Groenten en fruit 53 62 CDF 74 ACDF 37 25 68 CDF 30Schoonmaak- enhuishoudproducten42 41 DF 64 ACDF 33 D 9 69 ACDF 25 DVlees, vis, charcuterie 28 29 CDF 46 ACDF 11 10 46 ACDF 16Hygiëne, persoonlijkeverzorging25 23 DF 42 ACDF 18 DF 7 45 ACDF 8Drank 24 22 D 36 ACDF 20 12 41 ACDF 12Diepvriesproducten 13 13 D 18 CD 10 4 17 D 11Koekjes en snoep 8 9 DF 13 DF 7 DF 2 13 DF 0Geen van deze 26 18 BE 8 35 ABE 64 ABCEF 4 49 ABESegmenten(A) (B) (C) (D) (E) (F)Totaln=851 n=254 n=180 n=126 n=122 n=93 n=761 2 3 4 5 6Van groenten en fruit en schoonmaak- en huishoudproducten wordt het meest eenmilieuvriendelijke versie gekocht. Segment 2 en 5 kopen meer dan andere segmenten eenmilieuvriendelijke versie van vlees/vis/charcuterie, persoonlijke verzorging en drank.103Basis: Respondenten die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse aankopen (n=851)Vraag: B0k. Van welke producten koopt u een milieuvriendelijke versie?ABCD: 95% significantie niveauProducten (dagdagelijkse aankopen) waarvan een milieuvriendelijke versie gekocht wordt
 69. 69. Het kost teveelIk ben er gewoon niet mee bezigDit is niet van toepassing op mijIk heb de kennis niet, ik weet er te weinig vanHet aanbod milieuvriendelijke producten is niet groot genoeg inde winkel waar ik mijn aankopen doeEr is te weinig informatie beschikbaarIk vind de producten die ik nu koop handigerHet vergt me teveel inspanning om dit te doenMijn favoriete merk heeft geen milieuvriendelijke versieIk heb de tijd niet om dit te doenDe informatie die erover beschikbaar is, is te onduidelijkMijn bijdrage maakt toch niet veel uitAndereDe belangrijkste barriëre om milieuvriendelijke producten te kopen is dekostprijs.104Basis: Respondenten die van bepaalde producten geen milieuvriendelijke versie kopen (n=837)Vraag: B0l. U gaf daarnet aan dat u van bepaalde producten geen milieuvriendelijke versie, waarom doet u dat niet? Gelieve de belangrijkste reden aan te geven waarom uvan deze producten geen milieuvriendelijke versie koopt.Drempels om een milieuvriendelijke versie te kopen van bepaalde producten34%19%10%8%8%5%4%4%3%1%2%1%1%
 70. 70. in %Het kost teveel 34 39 BE 28 39 E 32 26 32Ik ben er gewoon niet mee bezig 19 16 B 8 19 B 40 ABCEF 10 26 BEDit is niet van toepassing op mij 10 8 CD 17 ACD 2 3 21 ACDF 8Ik heb de kennis niet, ik weet er te weinig van 8 6 10 11 8 6 4Het aanbod milieuvriendelijke producten is nietgroot genoeg in de winkel waar ik mijn aankopendoe8 7 D 14 ACDF 5 D 0 13 CDF 4 DEr is te weinig informatie beschikbaar 5 6 D 6 D 9 D 1 4 4Ik vind de producten die ik nu koop handiger 4 5 4 3 1 3 9 DHet vergt me teveel inspanning om dit te doen 4 4 B 1 7 B 3 6 B 7 BMijn favoriete merk heeft geenmilieuvriendelijke versie3 4 C 7 CE 0 3 1 3Ik heb de tijd niet om dit te doen 1 1 2 1 3 2 1De informatie die erover beschikbaar is, is teonduidelijk1 0 2 2 1 6 ADF 0Mijn bijdrage maakt toch niet veel uit 1 0 1 1 3 0 1Andere 2 2 2 2 4 2 1Totaln=837 n=251 n=174 n=124 n=122 n=90 n=761 2 3 4 5 6Segmenten(A) (B) (C) (D) (E) (F)In bijna alle segmenten is de prijs de grootste drempel, de OngeïnteresseerdeConsumenten zijn er veel minder mee bezig dan de anderen.105Basis: Respondenten die van bepaalde producten geen milieuvriendelijke versie kopen (n=837)Vraag: B0l. U gaf daarnet aan dat u van bepaalde producten geen milieuvriendelijke versie, waarom doet u dat niet? Gelieve de belangrijkste reden aan te geven waarom uvan deze producten geen milieuvriendelijke versie koopt.ABCD: 95% significantie niveauDrempels om een milieuvriendelijke versie te kopen van bepaalde producten
 71. 71. 66171619201519373564Ongeveer 40% houdt rekening met milieu-informatie en milieulabels op de verpakkingvan producten. Dit is gelijklopend voor schoonmaak-en huishoudproducten en andereproducten.106Basis: Respondenten die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse aankopen (n=851)Vraag: B0m1-2. In welke mate houdt u rekening met de milieu-informatie die u op de verpakking kan terugvinden wanneer u schoonmaak- en huishoudproducten/andereproducten koopt? | B0n1-2. In welke mate houdt u rekening met de milieulabels (labels die aanduiden dat iets duurzaam, ecologisch, goed voor het milieu is) dieu op de verpakking kan terugvinden wanneer u schoonmaak- en huishoudproducten/ander producten koopt?ABCD: 95% significantie niveauInvloed van milieu-informatie en milieulabels op een verpakking Ik hou er heel veelrekening mee Ik hou er rekeningmee Noch rekening,noch geen rekening Ik hou er geenrekening mee Ik hou er helemaalgeen rekening mee Weet niet/kijk er niet naarIn welke mate houdt u rekening met milieu-informatie die u op de verpakking terugvindt?Schoonmaak- enhuishoudproductenAndere productenT243B2391111121116162021373744In welke mate houdt u rekening met milieulabels die up op de verpakking terugvindtSchoonmaak- enhuishoudproductenAndere productenT241B24136362827AB
 72. 72. 16163317202933332622Milieu-informatie op de verpakking van schoonmaak- en huishoudproductenwordt beter geëvalueerd zowel naar duidelijkheid als “hoeveelheid” dan deinformatie bij andere producten.107Basis: Respondenten die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse aankopen (n=851)Vraag: B0m3. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken?ABCD: 95% significantie niveauEvaluatie van milieu-informatie op een verpakking Helemaal akkoord Akkoord Noch akkoord,noch niet akkoord Niet akkoord Helemaal nietakkoord Weet niet/kijk er niet naarU kan voldoende milieu-informatie terugvinden op de verpakking van ...Schoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)16165521232629312611De milieu-informatie die u op de verpakking van ... kan terugvinden is duidelijkSchoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)T23528T23227B2B220232628A AB BAAB BA
 73. 73. Ook de milieulabels op de verpakking van schoonmaak- en huishoudproducten scorenbeter dan de labels op de verpakking van andere producten, behalve in termen vanbetrouwbaarheid.108Basis: Respondenten die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse aankopen (n=851)Vraag: B0n3. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken?ABCD: 95% significantie niveauEvaluatie van milieulabels op een verpakkingHet huidig aanbod van milieulabels op ... is voldoende Helemaal akkoord Akkoord Noch akkoord,noch niet akkoord Niet akkoord Helemaal nietakkoord Weet niet/kijk er niet naar17173323232730282522Schoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)30272727Milieulabels die u op de verpakking van ... kan terugvinden zijn goed zichtbaar14145526282629272321Schoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)29312433Milieulabels die u op de verpakking van ... kan terugvinden zijn duidelijk16166521222729282622Schoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)30272827Milieulabels die u op de verpakking van ... kan terugvinden zijn betrouwbaar181833993435343322Schoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)36123512T2B2AB BBA AB BAAB B
 74. 74. ½ is bereid (iets) meer te betalen voor milieuvriendelijke producten.109Basis: Respondenten die verantwoordelijk zijn voor de dagdagelijkse aankopen (n=851)Vraag B0o1-2. In welke mate bent u bereid om meer te betalen voor milieuvriendelijke schoonmaak- en huishoudproducten / andere producten dan voor een nietmilieuvriendelijk alternatief als u weet dat de werking hetzelfde is?ABCD: 95% significantie niveauBereidheid meer te betalen voor milieuvriendelijke producten505042436621Schoonmaak- enhuishoudproducten (A)Andere producten (B)T35050 Bereid om veelmeer te betalen Bereid om meerte betalen Bereid om ietsmeer te betalen Niet bereid ommeer te betalenBereid om meer te betalen voor milieuvriendelijke ...
 75. 75. Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen110“Wij hebben alverschillende ecologischeschoonmaakproductengeprobeerd. Spijtiggenoeg zijn wij hier niet zotevreden over als over deandere producten.”Marino“Ik hou er geenrekening mee. Ik koopgewoon Ajax en zouniet weten of dit goedof slecht is voor hetmilieu.” Charlien“ Ik wil wel iets meer betalenals het bewezen is dat dezeproducten echtmilieuvriendelijk zijn, ikbetaal niet voor lozewoorden.” Luc“Ik probeer er op te lettenwelk product ik koop (vb.Ecover) en ik gebruik eenlage dosis want water eneen goede poetsdoek doenal het halve werk. De grensligt voor mij bij de prijs en deefficiëntie. Ik wil er wel ietsmeer voor betalen, maarniet veel meer. ” Mieja“Daarbij hou ik eigenlijk geenrekening. Het enige wat ik doe isDreft kopen zodat ik minderzeep nodig heb. Ik zou eventueelmeer willen betalen voormilieuvriendelijkeschoonmaakmiddelen, maardan moeten ze wel een evengoed effect hebben.” Justine
 76. 76. Labels111“Je ziet tegenwoordig zoveellabels waar het woord ecoin vermeld staat dat het nietmeer duidelijk is welke echtzijn en welke er terbevordering van de verkoopzomaar opgeplaatstworden.” Mieja“Ik heb al vaak labels gezienmaar ik twijfel aan de echtheidhiervan. Wie bepaald of eenproduct ecologisch ofmilieuvriendelijk is? Doet hetbedrijf dit niet gewoon zelf ombeter over te komen en reclamete maken?” Jasmine“Dat kom je wel vrij veeltegen vind ik en daar kijk ikeigenlijk al bewust naar nu ikerover nadenk. Heb het algezien in de natuurpuntwinkels waar ik vrij veelkom, ook bij winkels alsAS Adventure enz, op kledingen op voedingsproducten.”Gwen“ Ik ken de labels op deelektrische toestellen dieverwijzen naarenergiezuinigheid (AA+), hetFSC-label voor de houtmarkten het bio-label op eenaantal voedingsmiddelen. Indeze drie heb ik welvertrouwen.” Nancy“Ik heb de labels algezien maar hecht erweinig belang aan, ikvind het vooralmarketingstunts die jemet een stevige korrelzout moet nemen.” Ivo
 77. 77. 19%4%70%7%62%32%3%1%2%55%34%7%4%Multimediaproducten worden doorgaans gebruikt tot ze niet meer werken.Dit is echter niet uit milieuoverwegingen.112Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag B0p. Wanneer u denkt aan uw aankopen van multimedia (gsm, mp3 speler, tablet pc,…) welke van onderstaande uitspraken past het best bij u? | B0q. U gaf aan datu uw multimediaproducten meestal pas vervangt na enkele jaren / wanneer uw huidig product niet meer werkt. Welke van onderstaande redenen beschrijft hetbest waarom u dit doet?Vervangen van multimediaproductenSnel Na enkele jaren Als het niet meer werkt Ik koop geenmultimediaproductenIk ben tevreden met mijnproducten zolang ze werkenUit kostenoverwegingenIk hou niet van veranderingUit milieuoverwegingenAndereIk ben tevreden met mijnproducten zolang ze werkenUit kostenoverwegingenIk hou niet van veranderingUit milieuoverwegingen(n=739)(n=201)Waarom?
 78. 78. in %Grote huishoudelijkeapparaten68 73 DF 78 CDF 65 D 49 83 CDF 56IT- en telecommunicatieapparaten30 34 DF 47 ACDF 25 D 13 35 DF 17Afwerkingsmaterialen 23 24 CD 36 ACDF 15 D 6 37 ACDF 15 DBouwmaterialen 13 13 D 21 ACDF 10 6 21 CDF 8Meubels 9 11 14 DF 7 6 10 4Geen van deze 23 17 13 26 ABE 44 ABCE 12 37 ABESegmenten(A) (B) (C) (D) (E) (F)Totaln=874 n=256 n=174 n=135 n=142 n=92 n=751 2 3 4 5 6De meerderheid koopt een milieuvriendelijke versie van grote huishoudelijkeapparaten. Daarna komen IT- en telecommunicatie apparaten en op de derde plaatsafwerkingsmaterialen.113Basis: Respondenten die verantwoordelijk zijn voor de niet-dagdagelijkse grote aankopen (n=874)Vraag: B0s. Van welke producten koopt u een milieuvriendelijke versie?ABCD: 95% significantie niveauProducten (niet-dagdagelijkse aankopen) waarvan een milieuvriendelijke versie gekocht wordt
 79. 79. Ik ben er gewoon niet mee bezigHet kost teveelDit is niet van toepassing op mijIk heb de kennis niet, ik weet er te weinig vanEr is te weinig informatie beschikbaarHet aanbod milieuvriendelijke producten is nietgroot genoeg in de winkel waar ik mijn aankopen doeDe informatie die erover beschikbaar is, is te onduidelijkIk vind de producten die ik nu koop handigerHet vergt me teveel inspanning om dit te doenIk heb de tijd niet om dit te doenMijn favoriete merk heeft geen milieuvriendelijke versieMijn bijdrage maakt toch niet veel uitAndere26%24%17%15%4%3%3%2%2%2%3%1%1%Wanneer voor grote aankopen niet gekozen wordt voor een milieuvriendelijke versiekan dit zowel zijn omdat men er niet mee bezig is of uit kostenoverwegingen.114Basis: Respondenten die van bepaalde producten geen milieuvriendelijke versie kopen (n=851)Vraag: B0t. U gaf daarnet aan dat u van bepaalde producten geen milieuvriendelijke versie koopt, waarom doet u dat niet? Gelieve de belangrijkste reden aan te gevenwaarom u van deze producten geen milieuvriendelijke versie koopt.Drempels om een milieuvriendelijke versie te kopen van bepaalde producten
 80. 80. Milieuvriendelijke producten116Belangrijkste resultaten Het aanbod milieuvriendelijke producten voor dagdagelijks gebruik wordt door 1 op2 gemiddeld bevonden. Dagdagelijkse producten waar het meest een milieuvriendelijke versie van gekochtwordt zijn: Groenten en fruit; Schoonmaak- en huishoudproducten. Hoewel van schoonmaak- en huishoudproducten meer een milieuvriendelijke versiewordt gekocht dan van andere producten is het echter niet zo dat er meer rekeninggehouden wordt met de milieu-informatie en milieulabels op de verpakking vanschoonmaak- en huishoudproducten dan die op de verpakking van andereproducten. De informatie en de labels zijn echter wel duidelijker en meer aanwezig op deverpakking van schoonmaakproducten dan op de verpakking van andere producten.De labels zijn ook beter zichtbaar. De milieulabels op de verpakking van andereproducten zijn wel even betrouwbaar. De bereidheid om meer te betalen is vergelijkbaar: zowel voor milieuvriendelijkeschoonmaakproducten als andere producten is ½ bereid iets meer te betalen. Wat betreft niet-dagdagelijkse aankopen wordt het meest een milieuvriendelijkeversie gekocht van grote huishoudelijke apparaten.
 81. 81. 49%41%38%30%29%23%21%16%14%11%2%8%2%(n=1034)MeubelenHuishoudgereiBoeken, dvd’s, cd’sSpeelgoed of gezelschapspelenKledijschoenenVerlichting, decoratieElektrische apparatenAccessoiresFiets(en)TextielTuinmeubelenKampeermateriaalAndere117Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B1. Kent u de kringloopwinkel? | B2. Hebt u er ooit al goederen gekocht? | B3. Welk type goederen heeft u er ooit al gekocht? | B7. Hebt u er ooit al goederenafgeleverd? | B8. Welk type goederen heeft u er ooit al afgeleverd?Bekendheid en gebruik van kringloopcentra98%kent de kringloopcentra49%heeft er ooit al iets gekocht(n=1034)MeubelenKledijschoenenElektrische apparatenBoeken, dvd’s, cd’sSpeelgoed of gezelschapspelenHuishoudgereiTextielVerlichting decoratieAccessoiresFiets(en)TuinmeubelenKampeermateriaalAndere(n=591)(n=510) Type goederen57%heeft er ooit al iets afgeleverd59%50%39%34%34%33%23%17%16%5%2%5%1%Hoewel de modale Vlaming de kringloopcentra kent, heeft slechts 1 op 2 er alooit iets gekocht. Goederen afleveren wordt iets meer gedaan.kringloopcentra
 82. 82. Iets afleveren in een kringloopcentrum gebeurt minder frequent dan ietsaankopen.118Basis: Respondenten die de kringloopwinkel kennen (n=1034)Vraag: B2. Hebt u er ooit al goederen gekocht? | B4. Hoe vaak heeft u in de voorbije 12 maanden goederen gekocht in de kringloopwinkel? | B7. Hebt u er ooit al goederenafgeleverd?? | B9. Hoe vaak heeft u in de voorbije 12 maanden goederen afgeleverd in de kringloopwinkel?Frequentie gebruik van kringloopcentra49%heeft er ooit al iets gekocht57%heeft er ooit al iets afgeleverd(n=591)(n=510)Hoe vaak?272731951 Meerdere keren per week 1 keer per week Meerdere keren per maand, niet wekelijks 1 keer per maand Meerdere keren per jaar, niet maandelijks 1 keer in het afgelopen jaar Niet tijdens het afgelopen jaar353130315,5 3,2Gem. aantal keer/jaarABBBkringloopcentra
 83. 83. in %Kent u de kringloopcentra?Ja 98 98 D 99 D 99 D 94 98 96Nee 2 2 1 1 6 ABC 2 4Hebt u er ooit al goederen gekocht?Ja 49 54 DF 62 CDF 47 D 33 54 DF 35Nee 51 46 38 53 B 67 ABCE 46 65 ABEHoe vaak in het afgelopen jaar?Meerdere keren per week 1 1 0 1 0 0 01 keer per week 1 1 2 1 0 0 3Meerdere keren per maand, niet wekelijks 5 8 6 1 4 4 01 keer per maand 9 9 9 11 6 5 8Meerdere keren per jaar, niet maandelijks 31 26 35 24 28 52 ABCDF 281 keer in het afgelopen jaar 27 28 E 23 30 E 39 BE 13 36 ENiet tijdens het afgelopen jaar 27 27 26 32 24 27 25Mean 5,5 6,7 5,5 5,4 3,6 4,7 4,5n=104 n=103n=1034 n=298 n=205 n=162 n=162Totaln=1060 n=303 n=208 n=164 n=172 n=106 n=1071 2 3 4 5 6Segmenten(A) (B) (C) (D) (E) (F)n=56 n=36n=510 n=161 n=127 n=76 n=54De meerderheid van segment 4 en 6, nl. Ongeïnteresseerde Consumenten enBewust Passieven, kocht nog nooit goederen in de kringloopcentra.119Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B1. Kent u de kringloopwinkel? | B2. Hebt u er ooit al goederen gekocht? | B4. Hoe vaak heeft u in de voorbije 12 maanden goederen gekocht in de kringloopwinkel?ABCD: 95% significantie niveauBekendheid en gebruik van kringloopcentra: aankopen van goederenkringloopcentra
 84. 84. in %Kent u de kringloopcentra?Ja 98 98 D 99 D 99 D 94 98 96Nee 2 2 1 1 6 ABC 2 4Hebt u er ooit al goederen afgeleverdJa 57 66 CDF 66 CDF 54 DF 32 76 CDF 38Nee 43 34 34 46 ABE 68 ABCE 24 62 ABCEHoe vaak in het afgelopen jaar?Meerdere keren per week 0 - - 1 2 - -1 keer per week 0 - 1 - 2 - -Meerdere keren per maand, niet wekelijks 1 1 1 2 - - 31 keer per maand 3 3 2 2 2 5 3Meerdere keren per jaar, niet maandelijks 30 30 32 30 23 34 181 keer in het afgelopen jaar 31 34 29 29 39 29 26Niet tijdens het afgelopen jaar 35 32 36 36 33 32 51 AEMean 3,2 2,6 3,0 4,1 5,0 2,9 2,3n=104 n=103n=1034 n=298 n=205 n=162 n=162Totaln=1060 n=303 n=208 n=164 n=172 n=106 n=1071 2 3 4 5 6Segmenten(A) (B) (C) (D) (E) (F)n=79 n=39n=591 n=198 n=136 n=87 n=52Slechts ¼ van segment 5 en 1/3 van segment 1 en 2 gaf nog nooit goederen af in dekringloopcentra. Terwijl in segment 4 en 6 de meerderheid er nog nooit goederenheeft afgeleverd.120Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: B1. Kent u de kringloopwinkel? | B7. Hebt u er ooit al goederen afgeleverd? | B9. Hoe vaak heeft u in de voorbije 12 maanden goederen afgeleverd in dekringloopwinkel?ABCD: 95% significantie niveauBekendheid en gebruik van kringloopcentra: afleveren van goederenkringloopcentra
 85. 85. Goederen worden voornamelijk aangekocht in de kringloopcentra omwillevan hun goedkope prijs.121Basis: Respondent die ooit al goederen hebben gekocht in een kringloopcentrum (n=510)Vraag: B5a. Waarom koopt u goederen aan in de kringloopwinkel? U kunt meerdere antwoorden aangeven. | B5b. Van alle redenen die u daarnet gezegd hebt, wat is debelangrijkste reden waarom u goederen koopt in de kringloopwinkel?Motivaties voor aankoop van goederen in de kringloopcentraOmdat ik goederen aan een goedkoop prijsje kan kopenOmdat ik daar leuke, unieke spulletjes vindOmdat ik er graag rondloop en nieuwe dingen ontdekOmdat ik bewust wil meewerken aan het milieuOmdat ik daar retro, vintage goederen vindOmdat ik hierbij een sociaal project steunOmdat ik dit soort goederen liever tweedehandskoop dan nieuwOmdat ik daar goederen vind die ik verzamelOmdat de goederen thuis geleverd wordenAndere75%38%26%22%22%20%19%7%3%5712665542122% Belangrijkstemotivatie Motivaties
 86. 86. Omdat de goederen die ik aflever meestalnog van te goede kwaliteit zijn om ze bijv.naar het containerpark te brengenOmdat ik op die manier aan andere mensende kans geef om op betaalbare maniergoederen aan te kopenOmdat ik hierbij een sociaal project steunOmdat ik bewust wil meewerken aan het milieuOmdat ik er niet moet voor betalenOmdat ze thuis mijn goederen komen ophalenAndere63%53%37%24%24%19%34271487822%Goederen worden afgeleverd in een kringloopcentrum als ze nog van te goedekwaliteit zijn voor het containerpark en om andere mensen de kans te geven op eenbetaalbare manier goederen aan te kopen.123Basis: Respondent die ooit al goederen hebben afgeleverd in een kringloopcentrum (n=591)Vraag: B10a. Waarom levert u goederen af in de kringloopwinkel? U kunt meerdere antwoorden aangeven. | B10b. En van alle redenen die u daarnet hebt aangegeven,wat is de belangrijkste reden waarom u goederen aflevert in de kringloopwinkel?Motivaties voor afleveren van goederen in de kringloopcentra Belangrijkstemotivatie Motivaties
 87. 87. De meeste mensen die nog nooit goederen kochten in een kringloopcentrumverkiezen nieuwe zaken boven tweedehands. Ook twijfel over kwaliteit speelt eenbelangrijke rol.125Basis: Respondent die nog nooit goederen hebben gekocht in een kringloopcentrum (n=524)Vraag: B6a. Waarom koopt u geen goederen aan in de kringloopwinkel? U kunt meerdere antwoorden aangeven. | B6b. Van alle redenen die u daarnet gezegd hebt, wat isde belangrijkste reden waarom u geen goederen koopt in de kringloopwinkel, Kringwinkel?Drempels voor aankoop van goederen in de kringloopcentraIk hou niet echt van tweedehands spullen, ik koop liever alles nieuwIk hou er niet van om andermans gebruikte spullen te kopenIk ben niet overtuigd van de kwaliteitIk vind er nooit wat ik zoekEr is geen kringloopcentrum in de buurtIk vind het daar niet proper om te winkelenSommige dingen zijn niet onmiddellijk bruikbaar, moeten eerst opgefrist wordenIk ga niet naar / ben nog nooit naar een kringloopcentrum gegaanIk heb er nog nooit bij stilgestaan om dat te doen, het komt niet in mij opHet kringloopcentrum in de buurt is niet goed gelegen (geen parking, ...)Ik heb niets nodigEr is geen mogelijkheid tot levering aan huis40%28%22%18%10%7%7%4%3%32191114712432 3%3%2% Belangrijkstedrempel Drempels
 88. 88. Mensen die nooit eerder goederen afleverden in kringloopcentra hebben vaak geengeschikte goederen. Anderen geven ze weg aan vrienden/familie of brengen ze naar hetcontainerpark. Een belangrijke groep denkt gewoon niet aan een kringloopcentrum.127Basis: Respondent die nog nooit goederen hebben afgeleverd in een kringloopcentrum (n=443)Vraag: B11a. Waarom levert u geen goederen af in de kringloopwinkel? | B11b. Van alle redenen die u daarnet hebt aangegeven, wat is de belangrijkste reden waarom ugeen goederen aflevert in de kringloopwinkel?Drempels voor afleveren van goederen in de kringloopcentraIk heb geen goederen die ik er kan afleverenIk geef de goederen die ik niet meer nodig hebweg aan vrienden, familie,…Ik breng mijn goederen naar het containerparkIk heb er nog nooit bij stilgestaan om dat te doen,het komt niet in mij opIk verkoop de goederen die ik niet meer nodig hebIk schenk mijn goederen liever aan andere goede doelenEr is geen kringloopcentrum in de buurtHet kost me teveel inspanningenHet kringloopcentrum in de buurt is niet goed gelegen(geen openbaar vervoer ernaartoe, geen parking,…)Ik kom niet graag in contact met kringloopcentra37%29%23%22%12%10%9%7%4%25209164563212% Belangrijkstedrempel Drempels
 89. 89. In het algemeen is er geen intentie om kringloopcentra in de toekomst vakerte bezoeken.129Basis: Respondenten die de kringloopcentra kennen (n=1034)Vraag: B6c. Zal u in de toekomst vaker, even vaak of minder vaak goederen aankopen in de kringloopwinkel, Kringwinkel? | B12. Zal u in de toekomst vaker, even vaak ofminder vaak goederen afleveren in de kringloopwinkel?ABCD: 95% significantie niveauIntentie om kringloopcentra te gebruiken in de toekomst12 14 9 10 12 82278 73 84 80 81 797110 13 7 10 7 13 7 Vaker Even vaak Minder vaakTotaal(n=1034)Segment 1(n=298) (A)Segment 2(n=205) (B)Segment 3(n=162) (C)Segment 4(n=162) (D)Segment 5(n=104) (E)Segment 6(n=103) (F)Intentie om goederen te kopen in kringloopcentra in de toekomstIntentie om goederen af te leveren in kringloopcentra in de toekomst9 9 7 9 8 181 83 84 80 81 877110 8 9 11 11 12 1019Totaal(n=1034)Segment 1(n=298) (A)Segment 2(n=205) (B)Segment 3(n=162) (C)Segment 4(n=162) (D)Segment 5(n=104) (E)Segment 6(n=103) (F)BDAF AFBCDEABCDEFEEEEFF
 90. 90. Goederen doorgeven aan vrienden familieRommelmarktKledingcontainer of ophaling in zakkenTweedehandswebsites - of veilingswebsitesGarageverkoopAndere tweedehandswinkelsRuilbeursVeilingen, depot verkoop (TROC…)AndereGeen van deze100%92%83%72%56%45%39%34%45545643151669121%1 Gekend Reeds gebruiktDe meest courante kanalen om goederen een tweede leven te geven zijnrommelmarkten, kledingcontainers, websites en goederen doorgeven aanvrienden/familie.130Basis: Respondenten die andere kanalen kennen dan kringloopcentrum (n=1016)Vraag: B13. Naast de kringloopwinkel zijn er ook nog andere manieren waarop het hergebruik van goederen gestimuleerd wordt. Welke kent u? | B14. En van welke vandeze kanalen hebt u ooit al gebruik gemaakt?Bekendheid en gebruik andere kanalen dan kringloopcentrum45%58%67%60%27%35%15%26%Conversie: % reeds gebruikt / % gekend
 91. 91. De meerderheid is niet op de hoogte van de garantie die de Kringwinkel geeft opaangekochte goederen, maar dit zou voor de meesten ook geen invloed hebben ophun aankopen nu ze dit weten.132Basis: Respondenten die de kringloopcentra kennen (n=1034)Vraag: B6d. Wist u dat de Kringwinkels, erkende kringloopcentra, 1 jaar garantie geven op de aangekochte goederen, volgens de handelswet (wat bijv. niet het geval is bijTROC, Ecoshop e.a.). | B6e. Koopt u daardoor meer bij de Kringwinkel dan bij andere kanalen? | B6f. Nu u dit weet, zal u in de toekomst vaker goederen aankopen inde Kringwinkel of heeft dit geen invloed?Invloed van garantie op aangekochte goederen in de Kringwinkel19%is op de hoogte van garantie(n=200)81%is niet op de hoogte van garantie(n=834)Koopt u daardoor meer bij de Kringwinkel?15%85%Vaker Geen invloedZal u daardoor vaker goederen aankopen in deKringwinkel of heeft dit geen invloed?14%86%Ja Nee
 92. 92. Het bestaande cliënteel van de kringloopcentra is beter op de hoogte van de garantiedie de Kringwinkel geeft. ¼ van degene die dit voordien niet wist zou daardoor vakergoederen aankopen in de Kringwinkel.133Basis: Respondent die ooit al goederen hebben gekocht in een kringloopcentrum(n=510)Vraag: B6d. Wist u dat de Kringwinkels, erkende kringloopcentra, 1 jaar garantie geven op de aangekochte goederen, volgens de handelswet (wat bijv. niet het geval is bijTROC, Ecoshop e.a.). | B6e. Koopt u daardoor meer bij de Kringwinkel dan bij andere kanalen? | B6f. Nu u dit weet, zal u in de toekomst vaker goederen aankopen inde Kringwinkel of heeft dit geen invloed?Invloed van garantie op aangekochte goederen in de Kringwinkel bij mensen die al ietsgekocht hebben in een kringloopcentrum30%is op de hoogte van garantie(n=155)70%is niet op de hoogte van garantie(n=355)Koopt u daardoor meer bij de Kringwinkel?23%77%Vaker Geen invloedZal u daardoor vaker goederen aankopen in deKringwinkel of heeft dit geen invloed?17%83%Ja Nee
 93. 93. Grote huishoudelijke apparaten worden het vaakst hersteld, daarna volgen fietsen, kledij enduurdere IT- en telecommunicatie apparaten. Apparaten worden meestal hersteld in de winkelwaar ze gekocht werden. Fietsen ook, maar in mindere mate. Kledij wordt het vaakst zelfhersteld.134Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: C1. Als u even denkt aan kapotte goederen die eventueel nog hersteld kunnen worden. Welke goederen laat u zoal herstellen of herstelt u zelf? | C4. Als u kapottegoederen herstelt of laat herstellen, door wie laat u dit doorgaans doen of zou u dit laten doen? U kunt meerdere antwoorden aangeven.ABCD: 95% significantie niveauGoederen die hersteld wordenIn %Goederen diehesteld wordenDoor de winkel waar ikhet toen gekocht heb79 BCEFH 48 CFH 9 78 BCEFH 63 BCFH 29 C 75 CBEFH 32 CDoor iemand binnenmijn familie, vrienden26 D 33 AD 63ABDEFGH22 38 ADG 44 ABDG 29 D 45ABDEGDoor een onafhankelijkehersteller21 H 21 H 17 22 CH 18 18 21 H 14Ikzelf doe dit 13 D 28 ADEG 40ABDEG7 19 ADG 41ABDEG11 D 46ABDEGDoor een socialeherstelwerkplaats1 CFH 7ACDEFGH0 1 CFH 1 CFH 0 2 CFH 0Iemand anders 1 1 3ABDEGH1 1 2 1 0Samen met de hulp vananderen/specialisten0 1 1 1 1 2 ADEG 0 1n=268 n=240(A) (B) (C) (D) (E) (G)n=428 n=331Door wie?71% 65% 61% 59%n=752 n=690 n=641 n=62523%40%(H)(F)GoedkopereIT- en tele-communicatieapparatenVrijetijds-artikelenMeubels31% 25%Grote huis-houdelijkeapparatenFietsen Kledij DuurdereIT- en tele-communicatieapparatenKleine huis-houdelijkeapparaten
 94. 94. Kringloopcentra135Belangrijkste resultaten Bijna iedereen kent de kringloopcentra. Ongeveer ½ heeft er al ooit iets gekocht en bijna 60% heeft er al ooit iets afgeleverd: Meubelen worden het meest gekocht en afgeleverd; Kledij/schoenen worden ook veel afgeleverd (50%), terwijl dit heel wat mindergekocht wordt in de kringloopcentra (29%). Een minderheid (19%) is op de hoogte van de garantie op de aangekochte goederen in deKringwinkel. Bij de bestaande klanten van de kringloopcentra is dit iets beter bekend (30%).Het op de hoogte zijn van deze garantie heeft een beperkte invloed op de aankopen. De voornaamste motivator om iets te kopen in een kringloopcentrum is de goedkope prijs. Het afleveren gebeurt in de eerste plaats als de goederen nog van te goede kwaliteit zijnvoor het containerpark. Daarnaast wil men anderen de kans geven om goederen aan tekopen tegen een betaalbare prijs. Mensen die nog nooit iets kochten in een kringloopcentrum zijn terughoudend tegenovertweedehands zaken en verkiezen iets nieuws boven de gebruikte goederen van iemandanders. Bij meer dan 1/5 heerst ook twijfel over de kwaliteit. Vlamingen die nog nooit goederen afleverden geven aan geen geschikte goederen tehebben of andere kanalen te kiezen (containerpark of weggeven aan vrienden/familie).Meer dan 1/5 denkt er simpelweg niet aan om goederen naar een kringloopcentrum tebrengen.
 95. 95. Ongeveer 40% kent de herstelcentra, daarvan heeft ¼ er al eens gebruik vangemaakt.136Basis: Totale steekproef (n=1060)Vraag: C2. Wist u dat er sociale herstelwerkplaatsen bestaan voor fietsen en elektrische apparaten? | C3. Hebt u er ooit al goederen laten herstellen?Bekendheid en gebruik van herstelwerkplaatsen39%kent de herstelcentra26%heeft ooit al gebruik gemaaktvan de herstelcentra(n=415)Dit komt overeen met10% van alle Vlamingen.(26% van de 39% die deherstelcentra kent)
 96. 96. Mensen die ervoor kiezen hun goederen te herstellen in een herstelwerkplaatsdoen dit zowel om een sociaal project te steunen als om geld te besparen.138Basis: Respondenten die ooit al goederen hebben laten herstellen (n=107)Vraag: C7a. Waarom maakt u gebruik van herstelwerkplaatsen? | C7b. En wat is de belangrijkste reden waarom u gebruik maakt van herstelwerkplaatsen?Motivaties om goederen te herstellen in herstelwerkplaatsenOmdat ik hierbij een sociaal project steunOmdat ik er niet zoveel voor moet betalenOmdat de goederen nog van te goedekwaliteit zijn om ze weg te gooienHet is handigOmdat ik bewust wil meewerken aan het milieuOmdat andere winkels die herstellingendoen mijn goederen niet aanvaardenAndere48%43%42%35%22%12%32252011932% Belangrijkstemotivatie Motivaties

×