25Delete Groupin Jussi Niemelä tietää, miten johdetaanyrityskauppojen haltuunottoa: Delete on kasvanut15 kaupalla alle kol...
JOHTAJAN MAAILMAJUSSI NIEMELÄNYRITYSKAUPPAVINKITTiedä, mitä ostat.Tutustu avainhenkilöihin japyri näkemään pintaa syvemmäl...
27AVAINHENKILÖIDENKANSSA KANNATTAAKESKUSTELLA MUUTOKSISTAMAHDOLLISIMMAN AIKAISIN.nostuspalveluihin. Yhtiö tekee muun muass...
helmikuu 201328tuuta ja tekemään päätöksiä.”Yritysten välillä on aina eroja dynamiikassa jayrityskulttuurissa, esimerkiksi...
Fakta-artikkeli Delete Group Jussi Niemelä  Onnistunut yrityskauppa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fakta-artikkeli Delete Group Jussi Niemelä Onnistunut yrityskauppa

1,716
-1

Published on

Fakta-lehden erinomainen artikkeli yrityskaupan haltuunoton merkityksestä.

Toimitusjohtaja Jussi Niemelä on kasvattanut Delete Groupin alle 3 vuodessa 15 yrityskaupalla nollasta 100 miljoonan euron konserniksi.

Viiteentoista yrityskauppaan pitäisi kaiken todennäköisyyden mukaan osua myös epäonnistumista, mutta toistaiseksi Delete Group on onnistunut kaikissa yrityskaupoissaan. Niemelä mukan salaisuus piilee hyvän yrityskauppaprosessin lisäksi kaupan jälkeisessaä ns. haltuunottovaiheessa, jonka merkitystä ei tiedosteta kunnolla tai johon ei panosteta tarpeeksi.

Lue Jussi Niemelän 5 vinkkiä onnistuneeseen haltuunottoon.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,716
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fakta-artikkeli Delete Group Jussi Niemelä Onnistunut yrityskauppa

  1. 1. 25Delete Groupin Jussi Niemelä tietää, miten johdetaanyrityskauppojen haltuunottoa: Delete on kasvanut15 kaupalla alle kolmessa vuodessa.NOLLASTASATAANYRITYS-KAUPOINMIIA TURUNEN KUVAT MEERI UTTIJOHTAJAN MAAILMA KASVUN JOHTAMIENJuna oli jo liikkeessä, kun Jussi Niemelähyppäsi siihen mukaan. Niemelä aloitti De-lete Group -konsernin, silloisen YP Holdin-gin, toimitusjohtajana ja ensimmäisenä työntekijä-nä helmikuussa 2011. Suomalainen pääomasijoit-taja Intera Partners oli tässä vaiheessa rakentanutyhtiötä kuudella yritysostolla.”Kun tulin taloon, niin ensimmäisenä vuokrasintoimiston, kymmenen neliön kopin toimistoho-tellista. Sitten menin kirjakauppaan ja ostin muu-taman kynän, a-nelosia, printterin, tietokoneen jakännykän”, Niemelä luettelee.Nykyään Deleten pääkonttori on tornitalossaHelsingin Pitäjänmäessä. Näkymät yhdennentois-ta kerroksen toimistosta ulottuvat pitkälle kaupun-gin ylle.Delete on keskittynyt teollisuuden ja rakennus-alan jätteenkäsittelyyn ja puhdistus-, purku- ja kun-
  2. 2. JOHTAJAN MAAILMAJUSSI NIEMELÄNYRITYSKAUPPAVINKITTiedä, mitä ostat.Tutustu avainhenkilöihin japyri näkemään pintaa syvemmälle, mitenyritys toimii.Ostajana sitouta yrittäjä ja avainhenkilötyritykseesi jo ennen kaupan syntymistä.Anna integraatiolle aikaa.Toiset asiat voisulauttaa nopeammin, toiset hitaammin.Varmista resurssien riittävyys. Älä yritä integ-roida liian montaa yritystä samaan aikaan.Muistaa johtaa omaa yritystä samalla, kunrakennat yhteistä arkea ostetun yrityksenkanssa.KASVUN JOHTAMINEN
  3. 3. 27AVAINHENKILÖIDENKANSSA KANNATTAAKESKUSTELLA MUUTOKSISTAMAHDOLLISIMMAN AIKAISIN.nostuspalveluihin. Yhtiö tekee muun muassa ras-kaita teollisuuden prosessipesuja ja puhdistuksia,palo- ja vesivahinkotöitä sekä purkaa asuin-, liike-ja teollisuusrakennuksia. Asiakkaina on teollisuut-ta, kuntia, kaupunkeja ja kiinteistöjen omistajia.”Autamme asiakasta pääsemään eroon murhees-taan, on se sitten vanha rakennus, hometta, asbes-tia, kosteutta. Deletoimme ongelmia”, Niemelä ki-teyttää.Kesäkuussa 2011 Delete-brändillä lanseerattu yh-tiö on rakentunut ja kasvanut viidellätoista yritys-kaupalla, joista kaksi on tehty Ruotsissa. Deleten ta-voitteena onkin kasvaa edelleen Suomessa, muttamyös laajemmin Pohjoismaissa.Haussa alan parhaatDelete syntyi sijoitusyhtiö Interan visiosta kootayhteen pakettiin pirstaloituneilla markkinoilla toi-mivia, pieniä ja hyviä teollisuuden ja rakentamisenympäristöpalveluja tarjoavia yrityksiä. Markkinoil-la vaikutti olevan tilaa valtakunnalliselle toimijalle,jolla on laaja palveluvalikoima.Pääomasijoittaja myös koki, että se voi auttaa pie-niä yrityksiä kasvamaan seuraavaan kokoluokkaanuuden yhtiön osana.Delete Group on kasvanut alle kolmessa vuodes-sa nollasta noin sadan miljoonan euron pro forma-liikevaihtoon. Uusien yritysostojen lisäksi konsernion kasvattanut jo hankkimiaan yrityksiä investoin-neilla. Konserni työllistää noin 650 työntekijää Poh-joismaissa.”Meidän lähtökohta on ollut, että haemme alanparhaat yritykset. Haluamme kasvaa nopeasti, jo-ten silloin emme voi ostaa yrityksiä, jotka ovat läh-tökohtaisesti vaikeuksissa.”Delete lähestyy potentiaalisia yrityksiä kerto-malla ensin yhtiön tarinan ja vision ja katsomallakiinnostaako se yrittäjää. Niemelä korostaa alku-keskustelujen merkitystä. Toisaalta kyse on riskienkartoittamisesta ja yritykseen tutustumisesta, toi-saalta keskeisten avainhenkiöiden sitouttamisestaDeleteen.”Alkukeskustelut eivät ole mitään rakettitiedettä,mutta niihin pitää satsata aikaa ja keskustella ja kes-kustella. Ei mennä vain yhden kerran esittelemään,että tässä on Deleten visio ja tässä kalvot. Avainhen-kilöiden pitää haluta tulla tähän mukaan.”Deleten toimintamalli on, että yrittäjästä ja yri-tyksen avainhenkilöistä tulee kaupan yhteydessäyhtiön osakkaita. Henkilöt jatkavat Deleten palve-luksessa ja osallistuvat kasvavan konsernin kehit-tämiseen.Sattuman kauppaaHelsingin kauppakorkeakoulun Executive MBA-ohjelman käynyt Niemelä oli jo nuorena myynti-henkinen. Hieman yli kymmenvuotiaana poika aut-toi naapurustossa urheiluvälinekaupan yrittäjää jaoli usein tiskin takana myymässä.”Olen ollut aina ulospäinsuuntautunut ja kauppa-miehiä. Ihmisten kanssa asioiminen, kanssakäymi-nen ja kaupankäynti on minulle luontevaa.”Niemelän työura käynnistyi kesätyöllä silloisel-la Eläintarhan Union-huoltoasemalla Helsingissä,jossa hän tankkasi autoja ja pesi ikkunoita. Syksyl-lä, 16-vuotiaana, hän jatkoi työssä koulunkäynninohella, ja jo parikymppisenä vastasi kolmen Union-aseman toiminnasta.Sattumalla on ollut sijansa Niemelän urakehi-tyksessä. Hän on siirtynyt työpaikasta toiseen kiin-nostavien työtarjousten perässä ja tehnyt lähes ko-ko uransa esimiestehtävissä. A-Vakuutuksessa häneteni piiriedustajasta toimitusjohtajaksi. Vastuualu-einaan Niemelällä on ollut etenkin myyntiä ja mark-kinointia.Deleteen Niemelä siirtyi Helsingin KTK:sta, kulje-tus- ja logistiikkapalveluyrittäjien verkostosta.Totuuden hetki on yhteinen arkiNiemelä näkee varsinaisen yrityskaupan toteutta-misen juridisena prosessina, jota seuraa kolmas vai-he, integraatio. Tätä Niemelä kutsuu yhteisen arjenkohtaamiseksi.”Se on totuuden hetki: miten hyvin alkutyö tulitehtyä. Jos sen laiminlyö, niin yhteisessä arjessa al-kaa tulla yllätyksiä ja ne yllätykset eivät yleensä olekivoja.”Delete on välttänyt suuret karikot ja onnistunutyrityskaupoissaan pääpiirteittäin hyvin. Kokemuk-sesta Niemelä tietää, että yrittäjän ja avainhenkilöi-den kanssa kannattaa keskustella mahdollisimmanaikaisin siitä, mitkä asiat muuttuvat kaupan myötä.Deleten ostama yritys jää yleensä paikkakunnal-leen olemassa oleviin tiloihinsa. Kaupan jälkeisetmuutokset koskevat etenkin johtamista ja toimin-tatapoja. Niemelän mukaan Deleteen liittyvissä yri-tyksissä halutaan tyypillisesti pitää kiinni yrittäjä-mäisestä toiminnasta eli vastata integroitumisenkinjälkeen asiakkuuksista, tuloksesta ja liiketoiminnankehittämisestä.”Emoyhtiöön keskitetään muun muassa hallin-nollisia asioita ja markkinointi, mutta pyrimme mi-nimoimaan konserniohjausta. Siellä, missä on asi-akkaita, on pystyttävä toimimaan, kantamaan vas-
  4. 4. helmikuu 201328tuuta ja tekemään päätöksiä.”Yritysten välillä on aina eroja dynamiikassa jayrityskulttuurissa, esimerkiksi markkinointiin,myyntiin, tulosvastuuseen ja budjettiin liittyvis-sä asioissa. Niemelän mukaan haasteena on löytäämahdollisimman nopeasti yhteisiä johtamisen toi-mintatapoja.Talousraportointi nopeasti yhteenTärkeä oppi on myös, että talousraportointi ja -seu-ranta pitää integroida emoyhtiön tapaan mahdolli-simman aikaisessa vaiheessa, jotta koko konserniavoi katsoa yhteismitallisesti.”Se olisi ehkä jossain kohtaa pitänyt tehdä nope-ammin.”Niemelä ei näe yhtä oikeaa tapaa siihen, mitennopeasti yrityksen sulauttaminen pitäisi tehdä. De-lete pyrkii pilkkomaan yrityksen haltuunoton mo-nelle tasolle, ja arvioi tilannekohtaisesti, mikä onyrityksen oma identiteetti, kuinka vahva se on jakuinka pitkän ”suruajan” yritys tarvitsee oman brän-din poistumiseen.”Emme ole väkisin ruvenneet runnomaan mi-tään. Joissakin tapauksissa yritys toimi parikinvuotta omalla nimellään, ja joissakin tapauksissameille tulevassa yrityksessä oli halua siirtyä mah-dollisimman nopeasti Delete-brändin alle.”Nopea integroituminen tapahtui esimerkiksi tois-sa vuoden lopulla, kun Delete osti pääkaupunkiseu-dulla purku- ja maanrakennustöitä tekevän Raken-nusliike Kos-Ketin. Yhtiöön kuului jo ennestään sa-malla alueella toimiva purkamiseen erikoistunutyritys Seppo Lehtola. Niemelän mukaan yrityksissäoli halua yhdistää voimansa välittömästi.”Vaikka yritykset toimivat vielä omilla nimillään,niitä alettiin fuusioida välittömästi. Etsittiin uudet,yhteiset toimitilat ja uusi nimi, Delete Purkupalve-lut. Henkinen fuusio ja yhteenliittyminen alkoi ta-pahtua heti. Syntyi vahva pääkaupunkiseudun pur-kuyksikkö, joka on pystynyt kasvattamaan toimin-taansa hyvin.”Viimeisen vuoden aikana Delete on tehnyt paljonfuusioita, ja tämän vuoden alusta koko konserni ontoiminut yhden liikemerkin alla.Johto kasvun tasolleNopeasti kasvavassa yrityksessä tarvitaan vauhdinhallintaa. Niemelä on oppinut, ettei kannata ahneh-tia liian montaa yrityskauppaa samaan aikaan. Jo-kaisen yrityksen integrointiin on varattava riittäväs-ti aikaa ja paukkuja.Vuosi 2011 oli Deletelle hektistä aikaa. Tällöinsyntyi seitsemän yrityskauppaa.”Jossain kohtaa resurssit olivat vähän niukalla.Pahinta on, että tekee hyvän yrityskaupan ja in-tegraatio jää reunalle roikkumaan. Siinä pitää teh-dä paljon, että saa yhteishengen luotua uudelleen.”Niemelän mielestä nopeasti kasvava yritys tarvit-see visionääristä johtamista. Toimitusjohtajalla pi-tää olla oma linja ja hänen pitää pysyä siinä.”Kun mennään eteenpäin, jonkun pitää olla näyt-tämässä minne mennään, mutta samalla palata tar-kistamaan, että kaikki pysyvät kyydissä.”Johdon pitää myös varmistaa, että organisaatios-sa on riittävästi osaamista ja ammattitaitoa johtaakasvanutta yritystä. On arvioitava uudelleen rooleja,työtehtäviä ja kuka raportoi kenellekin.Niemelä korostaa läsnäoloa, keskustelemista jakuuntelemista. Hän pitää tärkeänä paitsi asiakkai-den, myös oman henkilöstön tapaamista.”Ei mikään show-temppu, että johtaja jalkautuu,vaan pitää mennä oikeasti kysymään, miten meil-lä menee. Toki sieltä tulee toiveita, ruusuja ja ri-suja, mutta ne ovat aitoja, tosi elämää. Niitä ei voiväheksyä.” ■JOHTAJAN MAAILMA KASVUN JOHTAMINEN”PAHINTA ON, ETTÄ TEKEEHYVÄN YRITYSKAUPAN JAINTEGRAATIO JÄÄREUNALLE ROIKKUMAAN.”

×