Upiti u Microsoft Access-u

6,335 views
5,945 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
136
Actions
Shares
0
Downloads
129
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upiti u Microsoft Access-u

 1. 1. Upiti u Microsoft Access-uUčenici:• Milena Nedović• Danilo Stanimirović• Aleksandra ŠmalceljMentor:• Dejan PejčićEkonomska škola NišIVf1
 2. 2. Microsoft AccessMicrosoft Access je Microsoft-ov program zaupravljanje relacijskim bazama podataka.Da bi se okvalifikovala kao potpun sistem za upravljanjerelacionom bazom podataka (relation databasemanagement system, RDBMS), aplikacija mora daizvršava sledeće osnovne funkcije, od kojih svaka imasopstvenu prezentaciju za korisnika: » Organizacija podataka » Povezivanje tabele i izdvajanje podataka » Unos i uređivanje podataka » Prikazivanje podataka » Makroi » Moduli » Bezbednost
 3. 3. Organizacija podataka Obuhvata izradu i rukovanje tabelama kojesadrže podatke u konvencionalnom tabelarnomformatu (red-kolona ili format aplikacija zatabelarne proračune), koju Access naziva prikazDatasheet.Povezivanje tabela i izdvajanje podataka Koristi upite (eng.queries) za povezivanjeviše tabela prema relacijama između podataka iizradu virtuelnih (privremenih) tabela, koje senazivaju zapisi, a sadrže izabrane podatke koji sečuvaju u memoriji računara ili u privremenimdatotekama na disku.
 4. 4. Unos i uređivanje podataka Iako je obrazac najbolji objekat koji možetekoristiti za unos podataka, naročito ako Access bazupodataka koristi više korisnika, podatke možetedirektno uneti i uređivati u tabeli.Prikazivanje podataka Prikazivanje podataka zahteva izraduizveštaja koji možete da pregledate, štampate iliobjavljujete na Internetu. Dijagrami I grafikoniprikladno sumiraju podatke za one koji imaju,,uopšten” pristup.
 5. 5. Makroi Makroi su sekvence aktivnosti, kojeautomatizuju operacije nad bazom podataka kojese ponavljaju.Moduli Moduli su kontejneri za funkcije i procedure,koji su napisani u programskom jezikuVBA.Funkcije VBA koristite da bi izvršili složenijaizračunavanja od onih koja se mogu lako izložitipomoću niza konvecionalnih matematičkihsimbola. VBA potprograme izvršavate tako što ihpridružujete odgovarajućim događajima, kao štoje pritisak na dugme pomoću tastera miša, koji sedešava kada je aktivni objekat neki obrazac ilistrana.
 6. 6. Bezbednost Bezbednost sačinjavaju funkcije koje sudostupne kao stavke menija i preko VBApotprograma. U višekorisničkom okruženju, gdedruge osobe koriste vašu aplikaciju bazepodataka, grupi korisnika ili pojedincima možeteda dodelite pristpup, ali i da ograničite njihovemogućnosti za pregled ili modifikaciju objekata ubazi podataka.Štampanje Štampanje vam dopušta da odštampatepraktično sve što možete da pregledate u radnomrežimu programa Access.
 7. 7. Upoznavanje upita Upiti su objekti baze podataka koji vam omogućavajuda izdvajate podatke iz baze podataka da biste ih koristiliu druge svrhe- kao izvor podataka koji se koriste zaštampani izveštaj, na primer, ili da dobijete listu stavkikoja će se koristiti za kontrolu traženja na obrascu zaunos podataka. Upit može da se zasniva na jednoj ili višepovezanih tabela. Pored polja koja se izvlače direktno iztabela, upit može takođe da sadrži polja izračunavanjakoja transformišu podatke-dodaju, na primer, poreziznosu računa ili izvode statističku analizu nad grupomzapisa koji su izvučeni iz više tabela. Access vam omogućava da pravite više tipova upita.Najčešći je upit biranja koji izvlači informacije iz jedne iliviše tabela. Možete takođe da napraviteupit unakrsnih tabela, koji grupiše i sumira informacije uformatima redova i kolona slično kao što radi Pivot Table uExcelu. Neke od najmoćnijih stvari koje možete da uraditesa Accessom uključuje upite radnje, koji menjaju podatketabele nad kojom se vrši upit na osnovu kriterijuma kojedefinišete u upitu.
 8. 8. Upiti biranjaKao što je sadržano u nazivu, svrha upita biranja je dasakupi podatke iz jedne ili više tabela i da ih predstavi uformatu koji možete da snimite kao deo samogupita.Upiti biranja mogu da uključe sledeće elemente:• Polja izvučena iz jedne ili više tabela ili upita. Upit možete da zasnivate na drugom upitu. Access koristi definisane relacije da poveže polja iz različitih izvora i da pronađe relevantne veze između podataka. Možete takođe da definišete nove relacije između tabela i/ili upita i definišete ih kao deo upita.• Polja izračunavanja• Zbirove• Kriterijume biranja• Uputstva za sortiranje• Skrivena polja, koja su uključena zbog definisanja kriterijuma ili uputstva za sortiranje, ali nisu prikazana u rezultatima upita.
 9. 9. Kada snimite upit, snimili ste uputstva za izvlačenje iprikazivanje zapisa iz baze podataka, ne i same zapise.Na taj način, pokretanjem snimljenog upita uvekdobijate ažurirani skup podataka. Sledeća slika pokazujeupit biranja koji kombinuje podatke dve tabele:
 10. 10. Prikazu Design upit sadrži dva okna: gornje oknosadrži liste polja za svaku tabelu i relacije izmeđuizvora podataka. Donje okno sadrži rešetku sajednom kolonom za svako polje koje čini upit. Kadaprojektujete upit, možete da prevučete naziv poljadirektno iz listi u gornjem oknu, ili možete da birateiz padajućih listi koje se pojavljuju kada aktiviratedatu kolonu u rešetki.U redovima ispod naziva svakog polja možete davidite odrednice koje jasno određuju sadržaj upita:• Red Table pokazuje odakle polje potiče. Podrazumeva se da je ovaj red vidljiv.• Red Total vam omogućava da zadate operacije koje se izvode na polju - Sum, Average itd. Ovaj red je obično skriven. Podrazumevani izbor je Group By, što prikazuje sve vrednosti u izabranom polju bez izvođenja kalkulacija.
 11. 11. • Red Sort određuje da li će se kolona koristiti za sortiranje i , ako hoće, da li će sortiranje biti u rastućem ili opadajućem redosledu. Ako redosled sortiranja odredite u više kolona, Access sortira po svakoj koloni , idući sleva nadesno.• Red Show sadrži znak potvrde za svako polje koje će biti prikazano kao deo rezultata upita. Uklonite ovaj znak potvrde kada želite da koristite polje za sortiranje i filtriranje, ali ne želite da se pojavi u prikazu Datasheet.• Redovi Criteria sadrže jedan ili više izraza kriterijuma za određivanje koji zapisi će biti uključeni u upit.
 12. 12. Upiti unakrsnih tabela Drugi tip upita, poznat kao unakrsne tabele,transformiše podatke u obliku zapisa u zbirni prikaz kojipodseća na Excelov radni list.Upiti izvršenja Upit izvršenja potencijalno menja podatke upostojećoj tabeli ili stvara novu tabelu. Access vamomogućava da napravite četiri vrste upita izvršenja: - upit ažuriranja, - upit pravljenja tabele, - upit dodavanja i - upit brisanja.
 13. 13. UPOZORENJEIzvršavanje upita radnje može upotpunosti i nepovratno da upropasti vašepodatke i u većini slučajeva poslediceupita radnje se ne mogu poništiti. Akoneoprezno pokrenete upit radnje koji se neponaša kao što očekujete, može se desitida teško ili nikako ne uspete da povratiteoriginalne podatke. Zbog toga bi trebaloda obratite veliku pažnju prilikomprojektovanja i izršavanja upita radnje.
 14. 14. Upiti parametra• Snimanje upita obično uključuje sve kriterijume koje ste definisali za taj upit.Svaki put kad otvorite upit parametara, Access prikazuje okvir za dijalog koji od vas traži da unesete deo podataka koji će se koristiti kao kriterijumi biranja u tom upitu. Traženje ulaznih vrednosti definišete kao deo opisa upita.• Da biste napravili upit parametara, otvorite upit u prikazu Design i pritisnite u polje Criteria za polje u kome želite da dodate kriterijume biranja. Na mestu gde se obično stavljaju konstantne vrednosti, izraz bi u uglastim zagradama trebalo da sadrži tekst koji želite da se pojavi kao objašnjenje kakva ulazna vrednost se traži, što možemo videti na primeru sa sledeće slike:
 15. 15. • Kada otvorite upit parametara, Access prikazuje okvir za ulaznu vrednost koji traži da se unese parametar biranja u interaktivnom postupku. Vrednost koju korisnik unosi u okvir postaje kriterijum biranja za upit.• Da biste defenisali početak i kraj opsega brojeva ili datuma, koristite dva parametra u jednom izrazu, kao što je Between[unesite početni datum]And[unesite završni datum]. Kada pokrenete upit sa više parametara, Access prikazuje ulazni okvir za dijalog za svaki od njih.
 16. 16. SAVET: Izraz koji unosite u red Criteria upita parametara može da sadrži veću količinu teksta, posebno ako uključite više zahteva ulaznih vrednosti. To može da oteža unos i uređivanje kriterijuma u rešetki upita. Ako je izraz samo nekoliko znakova širi od aktivne kolone, proširite kolonu koja sadrži izraz povlačenjem desne ivice zaglavlja kolone. Za posebno dugačke i komplikovane izraze pritisnite Shift + f2 da otvorite prozor Zoom za unošenje ili uređivanje izraza.
 17. 17. KREIRANJE UPITA Kao i kod tabela da bismo kreirali upit moramootvoriti upit grupu i odabrati New Query gde imamo višeizbora: • Design View- Otvara prazan upit u koji sami moramo postavljati polja koja želimo u njemu. • Simple query wizard- Čarobnjak koji ubrzava i pojednostavljuje proces odabira polja u upitu. • Crosstab query wizard- Čarobnjak koji kreira crosstab upite. • Find Duplicates query wizard- Čarobnjak koji stvara upit iz jedne tabele ili upita, a prikazuje podatke koji imaju istu vrednost u nekom polju i dr.
 18. 18. Radi jednostavnosti kreiranja upita možete izabrati Simplequery wizard gde je postupak kreiranja sledeći: - Iz Table/Query kućice odaberemo tabele ili upit iz kojeg želimo videti polja. - Iz Avaliable fields liste odaberemo polja iz te tabelekoja će se nalaziti u upitu tako da označimo polje istisnemo dugme za prebacivanje. Ova dva koraka možemoponavljati dok nismo odabrali sva polja iz svih tabela koježelimo. Potom kliknemo na Next. - Potom dajemo naziv upitu i pri dnu ekrana biramo dali želimo videti rezultate upita ili želimo još doterati dizajnupita. - Nakon ovog čarobnjaka upit bi prikazao sva odabranapolja i zapise iz svih odabranih polja. Da bi gledali određenezapise moramo još postaviti kriterijume po kojima ćeoni biti prikazani, stoga moramo otvoriti upit u Design Viewprikazu i uneti željene kriterijume razvrstavanja podataka.
 19. 19. Kako odabrati željene podatke u upitu ? Zapise izvlačimo korišćenjem kriterijuma. Kriterijum je uslov koji postavljamo u Criteria polje na dnu Design površine (prozora). Nakon postavljanja kriterijuma u rezultatima upita će biti prikazani samo oni zapisi koji zadovoljavaju taj uslov. Kriterijum se može pisati u obliku izraza pomoću Expression buildera ili se može samo uneti u polje koje je predviđeno za to. Kriterijume možemo kombinovati u poljima Criteria i Or (ako koristimo dva kriterijuma u Criteria polju operator između njih je And ili ako kriterijum unosimo u Or polje tamo je operator ili, što kombinujemo po potrebi).
 20. 20. Korišćenje EXPRESSION BUILDERA Expression builder pozivamo pritiskom na polje koje se nalazi iznad upita koji kreiramo. To polje predstavlja Build opciju. Nakon toga će nam se otvoriti Expression builder prozor koji je sačinjen od tri dela:3. Gornji deo se zove Expression box i njemu gradimo izraz.4. Srednji deo je lista operatora koje ubacujemo u izraz tako da kliknemo na njega kada se nalazimo na mestu u izrazu gde ga želimo ubaciti.5. Donji deo se takođe sastoji od 3 dela: • Levi deo u kojem se nalaze objekti baze podataka, funkcije, konstante, operatori i uobičajeni izrazi • Srednji deo je lista specifičnih elemenata za odabrano mesto u levom delu • Desni deo je lista vrednosti za elelement koji je izabran u srednjem delu
 21. 21. Expression box Lista operatora Desni deo Levi deo Srednji deo
 22. 22. Uvod u kriterijume upita Kriterijumi upita u programu Microsoft Office Accesspredstavljaju pravilo koje identifikuje zapise koje želite daobuhvatite rezultatom upita. Nije neophodno da svi upitisadrže kriterijume, ali ako ne želite da pregledate svezapise koji su uskladišteni u osnovnom izvoru zapisa. Uupit morate da dodate kriterijume prilikom njegovogdizajniranja. Najčešći delovi od kojih se gradi izraz za numerička idatumska polja su operatori poređenja:<, manje od,>, veće od,<=, manje od ili jednako,>=, veće od ili jednako,<>, različito od i=, jednako.
 23. 23. Pored toga u Accessu možete da napravitedodatno poređenje koristeći ključnu reč Between. Tareč iskazuje opseg broje koji se poredi sa vrednošćupolja Možete takođe da koristite logičke operatore And,Or i Not. Ako su dva izraza povezana sa And, operacijeje tačna samo ako su oba izraza tačna. Nasuprottome, operacija Or je tačna ako su bilo koji ili obaizraza tačna. Operacija Not daje suprotnu vrednostizraza ispred koga stoji- tačno, ako je izraz netačan ilinetačno ako je izraz tačan. Konačno, za tekstualna polja, koristite operatorLike. Ako u okvir Criteria datog polja unesetetekstualni string, Access automatski dodaje operatorLike i stavlja string između navodnika.
 24. 24. SAVET: U Accessovim kriterijumima ne sme biti grešaka upisanju, ali nije važnoi da li se piše malim ili velikimslovima. Ako unesete operator kao što je Between ili And,Access automatski podešava razmak i pretvara slovaključne reči u velika kada izađete iz okvira ulaza. Kao što se može videti, kriterijumi mogu bitno da serazlikuju, u zavisnosti od tipa podataka polja nakoja seprimenjuju, kao i od specifičnih zahteva koje imate. Nekikriterijumi su jednostavni i koriste osnovne operatore ikonstante. Drugi su složeni, koriste funkcije, specijalneoperatore i sadrže reference na polja
 25. 25. Ukoliko se kriterijumi polja ne menjaju, a vrednostiza koje ste zainteresovani se često menjaju, možete dakreirate parametarski upit. Takav upit od korisnika tražida unese vrednosti polja, a zatim te vrednosti koristi zakreiranje kriterijuma upita. Više informacija oparametarskim upitima biće u daljem izlaganju, a evo inekih primera kreiranja kriterijuma u upitima:
 26. 26. Funkcije date & time/text Access nudi različite funkije za rad sa datumima ivremenima. VBA ima nekoliko funkcija Date/Time kao,na primer, DateAddi DateDiff, koje pojednostavljuju proračun vrednostidatuma.
 27. 27. Sledeće tabele sadrže spisak funkcija koje rukujupoljima, čiji je tip podataka Text i koji odgovara tipupodataka string u VBA.
 28. 28. Kreiranje parametarskog upita Upiti su korisni za rad samo sa onim poljima iz tabelekoja su u bliskoj vezi sa zadatkom. Za daljeograničavanje podataka sa kojima radite na osnovuvrednosti u polju koristite kriterijume u upitu. Kriterijumipredstavljaju pravila koja uključujete u dizajn upita. Akoželite da se pri svakom pokretanju upita od vas zatraživrednost ili obrazac, možete da kreirate parametarskiupit. Kreiranje parametarskog upita je podjednakojednostavno kao i kreiranje upita koji koristi kriterijume.Možete da dizajnirate upit koji će od vas tražiti deo nekeinformacije, npr. broj dela, ili više informacija, npr. dvadatuma.Parametarski upit će za svaki parametar prikazatiposeban dijalog koji od vas traži vrednosti tih parametara.
 29. 29. Koraci u kreiranju parametarskog upita:1. Kreirajte upit za izdvajanje, a zatim ga otvorite u prikazu dizajna.
 30. 30. 2. U red Criteria polja na koje želite da se parametarprimeni, između uglastih zagrada upišite tekst koji želiteda se prikaže u dijalogu parametra kao što možete videtina sledećoj slici:
 31. 31. Pokretanjem Unošenjem oznakeparametarskog upita vaš željenog odeljenja (uprozor će imati sledeći primeru navedenogizgled: IVF1), dobićemo prikaz učenika koji su deo tog odeljenja:
 32. 32. Određivanje tipova podataka parametara U Accessu je Text podrazumevani tip podatka zaparametre. Ako će se parametar koristiti kaokriterijum u koloni upita tipa Date/Time ili Number,morate svakom parametru koji se upisuje u okvir zadijalog Enter Parameters Vaule dodeliti tip podatka.Tipovi podataka određuju se u okviru za dijalogQuery Parameters. Ako imate više parametara, onimogu biti istog ili različitog tipa.
 33. 33. Zaključak Cilj projektovanja upita za izbor podataka jeste da sesirovi podaci konvertuju u korisne informacije. Projektovanjeupita za podršku u odlučivanju u proizvodnim aplikacijamabaza podataka, predstavlja kombinaciju umetnosti i nauke. Primenite intuiciju i induktivan pristup kada projektujeteupite za podršku u odlučivanju. Access olakšava promenunačina prikazivanja vaših upita u pogledu Datasheet. Kao ikada su u pitanju muzika, slikarstvo, igra i druge graneumetnosti, vežbanje i eksperimentisanje je ključno zaumetnost upita. Ovo je posebno tačno kada projektujete upitekoji predstavljaju izvor podataka za izvedene tabele(PivotTables) i izvedene dijagrame (PivotCharts). Naučni deoprojektovanja upita jeste optimizovanje performansi upita. Sveproizvodne aplikacije baze podataka isporučuju skupoverezultata upita posredstvom neke vrste mreže, obično lokalnemreže (Local Area Network, LAN), ali češće posredstvomoblasne mreže (Wide Area Network, WAN), kao što je Internet.
 34. 34. Performanse upita koji se izvršavaju na mreži LAN, aposebno na mreži WAN zavise od mnoštva faktora, od kojihje najvažniji saobraćaj na mreži , a zatim tip veza u mreži.Iako je širokoprusni pristup Internetu postao veomarasprostranjen, većina korisnika Interneta i daljeuspostavlja vezu preko komutiranih modema. Čak i akopišete upite koji bi trebalo da se izvršavaju na jednom PC-ju, planirajte korišćenje vaše aplikacije u mrežu. Kada su u pitanju podaci na mreži, što ih je manje toje bolje. Ograničite količinu podataka, koje vaš upit vraća,samo na one koji su neposredno potrebni vašoj aplikaciji.Količinu podataka, koju „preko žice“ šaljete do bazepodataka na PC-ju korisnika, možete da minimizujete na dvanačina- postavljanjem preciznih kriterijuma iograničavanjem broja kolona. Naučna strana projektovanja upita zahteva detaljnuanalizu i deduktivno zaključivanje. Prilikom projektovanjasopstvenih upita imajte na umu ova osnovna pravila koja suprikazani u lekciji u „Upiti u Access-u“, kako bi ostvarili štobolje rezultate.

×