závěrečný úkol KPI

249 views
207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

závěrečný úkol KPI

  1. 1. Název práce: Šikana na školách a její prevenceArgumentaceTéma šikany jsem si zvolila z toho důvodu, že ikdyž je to téma, o kterém slýcháme velicečasto, stále nejsme schopni tento problém na školách efektivně řešit a minimalizovat. Prototato práce popisuje nejenom pojem šikanu a její podoby, ale zaměřila jsem ji především najejí prevenci, která je pro odstranění této poruchy chování mezi dětmi na školách důležitá.Vzhledem k tomu, že mým budoucím povoláním bude speciálně-pedagogický poradce čiučitelka, je pro mě toto téma jednou tolik zajímavé a zvláště již zmíněná preventivní opatřeníproti šikaně, která je nutné znát a umět s nimi pracovat.Anotace:Práce se zabývá šikanou mezi dětmi na školách a především prevencí tohoto jevu. Úvodpráce představuje definici šikany a její možné projevy, jejichž výskyt je pro názornějšípředstavu znázorněn v grafu. Práce se dále zabývá možným řešením šikany na školách, kterénabízí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Neopomíjí ani příčiny vzniku šikany mezidětmi, o které se opírají preventivní opatření proti šikaně. Prevence šikany zaujímá stěžejníčást práce a poukazuje na obecné zásady prevence, její důležitost a představuje některépreventivní programy.Klíčová slova: šikana, řešení, prevence, vztahy, spolupráce 1
  2. 2. Šikana je termín v dnešní době hojně používaný. Slyšíme ho ve školách i na pracovištích.S rozvojem technologií přibylo také slovo kyberšikana Z jakého důvodu slýcháme slovošikana tak často? Opravdu se šikana tak zvýšila, nebo je to tím, že toto slovo přílišzneužíváme? Často slýcháme ve školách i jinde „On mě šikanuje.“ Uvědomuje si ale tendotyčný, jakou váhu toto obvinění vůbec má? Proto mi dovolte přadstavit slovo šikanaalespoň krátce.Říčan a Janošová (2010, s. 21) definují pojem šikana jako „ubližování někomu, kdo se nemůženebo nedovede bránit. Obyčejně mluvíme o šikaně tehdy, když jde o opakované jednání,ve velmi závažných případech označujeme za šikanu i jednání jednorázové, s hrozbouopakování.“ Zpravidla je to takové ubližování, které zanechá na oběti nějakou újmu. Nejednáse tedy o nějaké klučičí pošťuchování. Říčan (1995, s. 25) popisuje šikanu ještě detailněji jako„zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, …“ Nejedná se tedy jenom o fyzickénapadení oběti agresorem, ale agresor může týrat oběť i psychicky, což má dalekosáhlejšínásledky pro oběť. Nejčastějším způsobem šikanování je, jak uvádí Jílek (2006) ve svémvýzkumu šikany na středních odborných školách a učilištích, slovní napadání, což spadádo psychického týrání. Rozsah dalších způsobů, jakým je žákům ubližováno, viz. obrázek 1. V případě, že jsi byl-a šikanovaný-á, bylo to šikanování: 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% FYZICKÉ CITOVÉ SLOVNÍ EKONOMICK É Děvčata 28.85% 36.54% 94.23% 1.92% Chlapci 33.96% 16.98% 73.58% 3.77% Obrázek 1 – Způsoby šikanování v % 2
  3. 3. Jeden ze zhlédnutých filmů o šikaně va škole, který byl inspirován skutečnou událostí, měpřesvědčil o závažnosti šikany. Dlouhodobé psychické týrání a ubližování citově labilnímjedincům může způsobit až sebevraždu oběti nebo dokonce, jak bylo v tomto případě, vraždusvých spolužáků. Tím chci říci, že šikana je závažný jev, který nelze podceňovat a přehlížet.Pro řešení šikany ve školách existuje Metodický pokyn ministra školství, mládeže atělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. „Cílempředkládaného metodického pokynu je upozornit v návaznosti na výše uvedený předpisna závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jehoprojevech a napomoci hledat řešení těchto specifických problémů.“ (Metodický pokynMŠMT). Dle mého názoru je zajisté výborné, že byl tento pokyn vypracován. Jedná seo významný krok dopředu v prevenci a řešení sociálněpatologických jevů na školách. Jednáse alespoň o prostředek k tomu, aby učitelé byli obeznámeni s tímto jevem a byliinformováni o tom, jak ho řešit. Nicméně je nutné, aby se tímto pokynem školské instituce azejména jejich pracovníci řídili, nikoliv ho měli pouze založený v šanonu.Jak už bylo nastíněno na začátku, největší důraz by měl být kladen na prevenci šikany.Preventivních opatření existuje velká řada. Velice úspěšným preventivním programem je, jakuvádí Doubrava (2005), Speciální program proti šikaně, jehož auterem je Michal Kolář.Úspěšnost totoho programu tkví ve spolupráci na úrovni školy, s odborníky a institucemi.Dále se zaměřuje na prevenci ve třídních hodinách a v neposlední řadě na spolupráci s rodičia školními poradenskými službami.Dále je nutné si uvědomit, že velice důležitou roli hrají ve třídě vztahy mezi žáky ve skupině.Samotná šikana vlastně ze vztahů vychází a její příčinou jsou právě narušené vztahy mezispolužáky. Učitel či jiný dospělý, který skupinu vede, by měl tedy klást důraz předevšímna rozvíjení kladných vztahů mezi spolužáky. Vhodné jsou různé dotazníky, jako nástrojesociometrie. Říčan a Janošová (2010) vidí preventivní opatření také v podpoře možné oběti,tedy žáka, který je „slabší“ než ostatní žáci. Podporovat outsidery ve třídě ve smyslu, že„může využívat každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, posílil jejichsebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, aby jim dal příležitost v něčemvyniknout, zapojit se do nějaké společné činnosti, zapadnout lépe do kolektivu.“ Podporovatcitově slabé jedince v komunikaci se spolužáky je zajisté dobré opatření, nicméně se obávám, 3
  4. 4. že je snadné sklouznout od podpory k ochraně, což ostatní děti mohou chápat jakonadržování danému žákovi učitelem, což naopak může šikanu posílit.Říčan a Janošová (2010) hovoří též o autoritě učitele. Zajisté se domnívám, že dobré vztahynejen mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učitelem, působí příznivě na celou třídní skupinu.Učitel musí být žáky respektován, ale zároveň musí být jeho vztah k dětem spravedlivý azaložen na důvěře. Ve třídě, kde nejsou konflikty a vše funguje na dohodě, vzájemnémrepsektu, spolupráci a svobodě, nemůže dle mého názoru k šikaně dojít. Takže ano, učitelzde hraje zajisté také velice důležitou roli.Preventivních opatření je mnohem více. Říčan (1995) a Říčan a Janošová (2010) uvádí k tomuještě dozor, spolupráce pedagogů navzájem, spolupráce rodičů se školou a s pedagogy,apod. Nejsou tedy stěžejní pouze vztahy uvnitř školy, ale i vně. Napadají mě dokonce i různépreventivní programy nabízené Policií ČR i jinými organizacemi, které jsou zaměřené přímona prevenci šikany nebo na prevenci násilí, agrese apod. 4
  5. 5. Seznam použité literatury a hodnocení zdrojů 1) JÍLEK, Tomáš. Výskyt a zvládání šikanování na středních odborných školách a učilištích. Brno, 2006. 66 l., 4 l. příl., Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Zdroj je odborně kvalitní, něboť má autora, který vypracoval práci na základě konzultací s odborníkem erudovaným v tématu práce. Práce je členěna na nadpisy a jednotlivé podnadpisy. V textu najdeme mnoho odborných výrazů a odkazů na použitou literaturu. 2) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14 514/2000-51 O důvěryhodnosti metodického pokynu není pochyb. Vydalo ho samotné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a je stále platný. 3) ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi : Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha : Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9 Autor zdroje je odborník erudovaný v tématu. Publikace je rozsáhlá, informace jsou dostačující a informují o tématu do hloubky. Text je obsdahuje odbornou terminologii a je členěn na jednotlivé podkapitoly. Obsahuje odkazy na odbornou literaturu. Publikace má ISBN. 4) ŔÍČAN, P., JANOŠOVÁ, P. Jak na šikanu. Praha : Grada Puplishing,a.s., 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-2991-6 Autor zdroje je odborník erudovaný v tématu. Publikace je rozsáhlá, informace jsou dostačující a informují o tématu do hloubky. Text je obsdahuje odbornou terminologii a je členěn na jednotlivé podkapitoly. Obsahuje odkazy na odbornou literaturu. Publikace má ISBN. 5
  6. 6. 5) Učitelské noviny [online]. 2005, č. 21 [cit. 2012-12-28]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=4536&PHPSESSID=37ec0689f 51ce06d0c7c7b33b09ac149>. ISSN 0139-5718 Článek má svého autora a je publikován v elektronickém časopise, který má své ISSN a aktuální copyright. Text článku je členěn do podnadpisů a odstavců, což umožňuje textu porozumět a dává mu objektivnost a přesnost. Autor dostatečně, jasně a srozumitelně popisuje dané téma. Informace jsou sice z roku 2005, ale jsou stále aktuální. 6

×