San 7-8-r ulirald ordog hicheelvvd

3,519 views
3,423 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
177
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

San 7-8-r ulirald ordog hicheelvvd

 1. 1. 7-Р УЛИРАЛДТөрийн санхүүгийн удирдлага хичээлийн хөтөлбөр 1. Хичээлийн индекс: ТС-405 2. Хичээлийн багц цаг: 3 3. Хичээлийг судлах анги: Санхүүгийн удирдлагын ангид мэргэжлийн хичээл болгон судална. 4. Хичээлийг судлах улирал: VII 5. Хичээлийн залгамж холбоо: Эдийн засгийн онол, Менежментийн үндэс, Санхүү менежмент, Эконометрикс, Татварын онол арга зүй хичээлүүдтэй нягт уялдана. 6. Хичээлийн зорилго: Төрийн үйл ажиллагааны талаар тодорхой төвшний ойлголт эзэмшүүлэх, төрөөс санхүүжүүлэх зардал шаардсан үйл ажиллагааны үр ашиг, ач холбогдлыг үнэлэн дүгнэлт өгөх, төрийн санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх эх үүсвэр, төрийн эдийн засагт оролцох зайлшгүй шаардлага зэрэг үндсэн асуудлыг задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэх дадал, чадвар эзэмшүүлэхэд уг хичээлийн зорилго оршино. 7. Хичээлийн товч агуулга: Төрийн санхүүгийн үүсэл хөгжил, төрийн санхүүгийн онолын үзэл баримтлалын түүхэн хандлага, төрийн сахүүгийн шинжлэх ухаан санхүүгийн шинжлэх ухаанаас ялгарах онцлог, эдийн засаг дахь төрийн үйл ажиллагаа, төр ба зах зээлийн харилцаа, төсвийн орлого бүрдүүлэх эх үүсвэр, төсвийн тухай үзэл баримтлал, төсвийн орчил, төсвийн зардлын удирдлага, түүний үндсэн категориуд, зардлын ангилал, мөн чанар, татвар төсвийн орлогын гол эх үүсвэр болох нь, татварын онол, практик, татварын онолын үзэл баримтлал, татварын ач холбогдол, чиг үүрэг, төсвийн алдагдал, улсын өрийн асуудал түүнийг санхүүжүүлэх боломж, эх үүсвэр, төр нь эдийн засагт зохицуулагчийн үүргээр оролцох бөгөөд дээрх үзэл баримтлалын орчин үеийн хандлага, шийдвэрлэх арга зам зэрэг асуудлын хүрээнд хичээл судлагдана. 8. Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар: Төрийн аливаа үйл ажиллагаанд хувийн зүгээс үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид энэ чиглэлээр гүнзгийрүүлэн суралцах, ажиллахад суурь мэдлэг эзэмшсэн байна. 9. Үнэлгээ: ¯íýëãýý íü ÿâöûí áîëîí ýöñèéí ãýñýí õî¸ð õýëáýðòýé áàéíà. Îþóòíû ìýäëýã ÷àäâàðûã ¿íýëýõäýý: À. Òåñò, Á. Àñóóëò, Â. ßðèëöëàãà, Ã. Áè÷ãèéí ãýñýí õýëáýð¿¿äýýð 3-4 óäàà ¿íýëæ ä¿ãíýíý. ¯íýëãýý íü òóõàíé õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò, îíîëûí ìýäëýãèéã ïðàêòèêò àøèãëàõ ÷àäâàð, äàäàë, öààøèä áóñàä õè÷ýýë¿¿äòýé óÿëäóóëàí àøèãëàõ ÷àäâàð çýðãèéã òîäîðõîéëæ àíãè äýâøèí ñóðàëöàõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çîðèëãîòîé. ¯¿íèé çýðýãöýý îþóòíû õýë ÿðèà, ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý. Îþóòíûã ¿íýëýõäýý äýýä áîëîâñðîëûí êðåäèò ñèñòåìèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì, øàòëàëûí çàãâàðûã ¿íäýñ áîëãîíî. ¯¿íèé äàãóó ¿íýëãýý íü 4 õýñãýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä: 1. Õè÷ýýëèéí èðöèéã ¿íýëýõ 1
 2. 2. Ýíý íü òóõàéí îþóòàí ëåêö, ñåìèíàðûí õè÷ýýëä áèåýð ñóóñàí áà îðîëöñîíáàéäàë, èäýâõ çýðýãò ¿íäýñëýãäýíý. Íèéò ¿íýëãýýíèé 10% áàéíà. 2. Îþóòíû ñóðàëöàõ ¿éë àæèëëàãàà, áèå äààëòûí àæëûã ¿íýëýõÎþóòíû õóâèéí èäýâõ, ººðèéí áèå äààí õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí áèåëýëò çýðýãòòóëãóóðëàí áàãø îþóòíû õàìòðàí àæèëëàñíû ä¿íä îëãîõ ¿íýëãýý þì. Íèéт¿íýëãýýíèé 20% áàéíà. 3. Óëèðàëûí ÿâöàä ýçýìøñýí ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõÒóõàéí õè÷ýýëèéí ñòàíäàðò, õºòºëáºðèéí äàãóó çàéëøã¿é ýçýìøâýë çîõèõ ìýäëýã,÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýý þì. ¯¿íä: Øàëãàëò ø¿¿ëýã, àñóóëãà, áè÷ãýýð ¿íýëãýýòîãòîîæ ¿íýëíý. Íèéò ¿íýëãýýíèé 20% áàéíà. 4. Улирлын явцад хичээлийн бүлэг сэдвийн хүрээнд шалгалт авахХичээлийн хөтөлбөрийн дагуу сэдвийн агуулга, уялдаа холбоонд үндэслэн 3-4 бүлэгболгон бүлэг тус бүрээр бичгийн шалгалт аван үнэлнэ. Нийт үнэлгээний 10% 5. Óëèðëûí ýöñèéí øàëãàëòûí ¿íýëãýýÕºòºëáºð ¸ñîîð ¿çýæ ñóäàëñàí êóðñ õè÷ýýëèéí àãóóëãûã ñòàíäàðòûí äàãóóáîëîâñðóóëæ, õàðúÿà òýíõèìèéí ç¿ãýýñ õÿíàí áàòàëãààæóóëñàí àñóóëò, òåñòèéí äàãóóàìààð áîëîí áè÷ãèéí õýëáýðýýð øàëãàæ ¿íýëíý.¯íýëãýýíèé 40% áàéíà.Õè÷ýýëèéí æèëèéí ýöýñò õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýã, ÷àäâàð,äàäëûã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýíèéã íü õàðãàëçàí äîîðõ ýöñèéí ¿íýëãýýã ºãíº. “À” õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýãèéã äýýä çýðãýýð ýçýìøñýí,ýíý òàëààð òîäîðõîé êåéñ äýýð àæèëëàæ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ ÷àäâàðûãõàíãàëòòàé ò¿âøèíä ýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ äàäàëýçýìøñýí “B” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàäààð ìýäëýã òîäîðõîé ò¿âøèíä ýçýìøñýí, êåéñäýýð àæèëëàõ àðãà àðãà÷ëàëûã ýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõçîõèõ äàäàë ýçýìøñýí. “C” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàëààð äóíä çýðýã, õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò äóíäýçýìøñýí, òîõèîëäîë êåéñ äýýð àæèëëàõ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ,áîëîâñðóóëàëò õèéõ ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ ÷àäâàðûã äóíä çýðýã ýçýìøñýí. “D” õè÷ýýëèéí òóõàé îéëãîëò, ìýäëýãèéí èõýíõèéã ìóó ýçýìøñýí, õè÷ýýëèéíçîðèëãîîð òàâèãäñàí ÷àäâàð, äàäëûã èõýíõ òîõèîëäîëä ýçýìøýýã¿é. “F” õè÷ýýëèéí òàëààð ìýäëýã ýçýìøýýã¿é, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîðòîäîðõîéëîãäñîí ÷àäâàð, äàäëûã ýçýìøýýã¿é. 10. Ашиглах ном, сурах бичиг, эх сурвалж: 1. Г.Энхбаяр, Л.Отгонтуяа. Төрийн санхүүгийн удирдлага 2009 он 2. Д.Цэрэнпил. Санхүүгийн шинэчлэл: судалгаа, тулгамдсан асуудал 2006 он 3. Б.Наранбилэг. Шилжилтийн үеийн төрийн сангийн бодлого 2000 он 4. Хичээлтэй холбоотой Англи хэл дээрх ном сурах бичиг 2
 3. 3. 5. Холбогдох хууль, тогтоомж болон тайлан мэдээнүүд 6. Оюутнууд Төрийн үйл ажиллагаа болон бусад шаардлагатай мэдээллийг цахим хаягаас авч ашиглана. 7. http://www.books.google.com/ цахим хаягаас шаардлагатай ном, сурах бичгийг авч ашиглана.Хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө: Хичээлийн № Сэдвийн нэр хэлбэр Лекц Сем 1 Төрийн санхүүгийн судлах зүйл 2 2 2 Эдийн засаг дахь төрийн үйл ажиллагаа 2 3 Төсөв, төсвийн шинэчлэл 6 4 4 Орон нутгийн төсөв 2 2 5 Төсвийн зарлагын удирдлага 6 2 6 Төсвийн орлого бүрдүүлэлт 2 2 7 Татварын онол, практик 4 2 8 Төсвийн алдагдал болон улсын өрийн удирдлага 4 2 9 Төрийн сангийн бодлого 4 Нийт 32 16 3
 4. 4. Корпорацийн санхүү õè÷ýýëèéí хөтөлбөрÕè÷ýýëèéí íýð : Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿Èíäåêñ : КС-368Íèéò öàã : 64 öàãÊðåäèò :3¯çýõ ñåìåñòð : 2 – ð ñåìåñòðÇàëãàìæ õîëáîî : Ìàòåìàòèê, Ôèëîñîôèéí ¿íäýñ, ìèêðî ýäèéí çàñàã, ìàêðî ýäèéí çàñàã,áèçíåñèéí ñòàòèñòèê, ìåíåæìåíòèéí ¿íäýñ, ìàðêåòèíã, ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæìåíò çýðýãõè÷ýýëèéã ¿çýæ ñóäàëñàí áàéíà.¯íýëãýý: Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé 50 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöыí èäýâõè, îðîëöîî, áèåäààëòûí àæèë, ÿâöыí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 50 õóâèéã óëèðëûí øàëãàëòààðöóãëóóëíà.Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàãò õóâèéí ºì÷ äàâàìãàéëàõ áîëæ, õóâèéí õýâøèë ýð÷èìòýé õºãæèõèéí õýðýýð áèçíåñèéí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóä, ÿëàíãóÿà êîðïîðàöè õîîðîíäûí çàõ çýýë äýõ ºðñºë人í ìàø õ¿÷òýé ºðíºæ áàéíà. Энýõ¿¿ ºðñºë人íò çàõ çýýëèéí õàðèëöààíä àìæèëòòàé îðîëöîõ, ýäèéí çàñãàà õºãæ¿¿ëýõ øèíý çóóíä áèçíåñ àìæèëòòàé ýðõëýõ, àæèëëàæ àìüäðàõàä êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýë äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ ñàíõ¿¿ãèéí òàëààðõè àëèâàà øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøíèé ìýäëýã îëæ àâàõàä ãîë áàðèìæàà áîëæ ÷èãë¿¿ëýã÷ áîëîõ ó÷èðòàé. Ñàíõ¿¿, ñàíõ¿¿æèëòûí ìºí ÷àíàðûã îéëãîõ, óëìàà𠺺ðèéí ñàíõ¿¿ã àìæèëòòàé óäèðäàõ, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëä îðîëöîõ, ñàíõ¿¿ãèéí ýðõ ÷ºëººíä õ¿ðýõýä ýíýõ¿¿ õè÷ýýë òóñëàõ áîëíî. Áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìýðãýæëýýð ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòíóóä íü òîìîîõîí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ã óäèðäàõ, õºòëºí ÿâóóëàõ, ò¿¿íä øèíæèëãýý õèéõ, çºâëºìæ áîëîâñðóóëàõ, áèçíåñ ñàíõ¿¿ãèéí òàëààðõè øèéäâýð ãàðãàõàä ýíý õè÷ýýë òóñàëíà. Ýäãýýðèéí ¿íäñýí äýýð êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéã çàéëøã¿é ¿çýæ ñóäëàõ øààðäëàãàòàé. Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéí çîðèëãîÊîðïîðàöèéí óðò áîëîí áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëòûí òàëààð ìýäëýãòýé áîëîõûí äýýðñàíõ¿¿æèëò õèéæ áîëîõ àðãóóäûí äàâóó áîëîí ñóë òàëóóäûí ¿íýëãýý, êîðïîðàöèéí ñòðàòåãè,óäèðäëàãûí òóõàé îíîëûí àñóóäëóóäûã ñóäëàíà. Ñàíõ¿¿, ñàíõ¿¿æèëòòýé õîëáîîòîé òîîöîîëîë õèéõ, øèéäâýð ãàðãàõ, êîìïàíèêîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäâàðò ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, ò¿¿íä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàíà. 4
 5. 5. Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéí çîðèëò  Êîðïîðàöèéí íèéãìèéí ¿¿ðýã, õàðèóöëàãà, ýòèêèéí òóõàé  Óðò áîëîí áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëòûí òàëààð ìýäëýãèéã ýçýìøèõ  Êîðïîðàöèéí óäèðäëàãà, ñòðàòåãèéí òàëààð ìýäëýãòýé áîëîõ  Êîðïîðàöèéí ýðãýëòèéí õºðºíãèéí óäèðäëàãà  Êîðïîðàöèéí ¿íýëãýý, ñàíõ¿¿, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí çýðýãëýëÊîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò№ Á¿ëýã Ñýäâ¿¿ä Õè÷ýýëèéí Öàã õýëáýð 1 Êîðïîðàöèéí Áèçíåñèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí õýëáýð¿¿ä, ëåêö 2 öàã ñàíõ¿¿ êîðïîðàöèéí òóõàé õè÷ýýëèéí 1.1 óäèðòãàë Áèçíåñèéí ýòèê áà êîðïîðàöèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ ñóäëàõ ç¿éë ñåìèíàð 2 öàã 2 Êîðïîðàöèéí 2.1 ̺íãºí õºðºíãèéí ìåíåæìåíò ëåêö 4 öàã ýðãýëèéí õºðºíãèéí Áîäïîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã óäèðäëàãà Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 2.3 Àâëàãûí ìåíåæìåíò ëåêö 2 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 2.4 Áàðàà ìàòåðèàëûí ìåíåæìåíò ëåêö 2 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 3 Êîðïîðàöèéí 3.1 Áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëò, òºðë¿¿ä ëåêö 4 öàã ñàíõ¿¿æèëò Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2öàã 3.3 Óðò õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëò, êîðïîðàöèéí áîíä ëåêö 4 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 4 öàã 3.4 Óðò õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëòûí áóñàä õýëáýð¿¿ä ëåêö 4öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã Êîðïîðàöèéí êàïèòàëûí á¿òýö áà õºø¿¿ðýã ëåêö 4 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 4 öàã 5
 6. 6. Êîðïîðàöèéí êàïèòàëûí ºðòºã ëåêö 2 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã Êîðïîðàöèéí 4.1 Êîðïîðàöèéí íýãäýë, õîðøèëò ëåêö 2 öàã ñàíõ¿¿, ñòðàòåãè Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 4.3 Êîðïîðàöèéí äàìïóóðàë ëåêö 2 öàã 4 Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 4.4 Êîðïîðàöèéí õºðºí㺠îðóóëàëò ëåêö 2 öàã Ä¿ãíýëò ñåìèíàð 2 öàã 5 Íèéò öàã 64 öàãÁàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí õóâüä:Ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿ãèéí ºíäºð ìýäëýãòýé, ñàíõ¿¿ãèéí àëü íýã ÷èãëýëýëýýð ìýðãýøñýí,îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãà ç¿éãýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñ ç¿éòºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà.Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä:  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõÁóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ 6
 7. 7.  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõÕºðºí㺠îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò õè÷ýýëèéí хөтөлбөр1. Èíäåêñ: ХОМ-4162. Õè÷ýýëèéí íýð: Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò3. Êðåäèò: 34. Øààðäëàãà çàëãàìæ õîëáîî: Ýäèéí çàñãèéí óõààí, ìàðêåòèíã, ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæìåíò, êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿, áàíêíû ìåíåæìåíò, ¿éëäâýðëýë ¿éë àæèëëàãààíû ìåíåæìåíò, ïîðòôåëèéí ìåíåæìåíò õè÷ýýë¿¿äòýé õîëáîîòîé.5. Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: 5.1. Îð÷èí ¿åèéí ¿íýò öààñíû çàõ çýýë, ò¿¿í äýýð õèéãäýõ ¿éë àæèëëàãàà, ¿íýò öààñíû òºðºë õýëáýð¿¿äèéí òàëààð òîäîðõîé ìýäëýã õóðèìòëóóëæ, ººðèéí ãýñýí ¿çýë áàðèìòëàëòàé áîëíî. 5.2. Çàõ çýýëä ýðãýëäýæ áàéãàà îëîí òºðºë, õýëáýðèéí ¿íýò öààñíóóäààñ ñîíãîëò õèéæ, õºðºíãèéí áàãö á¿ðä¿¿ëýõ òýäãýýðèéã óäèðäàõ àðãà ç¿éä ñóðàëöàíà. 5.3. Äýëõèéí áîëîí ººðèéí îðíû õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð äàìæóóëæ áàéãàà ¿íý, õàíøèéí ìýäýýã îéëãîæ, ïðàêòèêò àøèãëàæ ÷àääàã áîëíî. 5.4. Үнэт цаасны эрсдэлийг мэддэг болох6. Õè÷ýýëèéí òîâ÷ àãóóëãà: Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò õè÷ýýëýýð îð÷èí ¿åèéí ºíäºð õºãæñºí ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëèéí íýã õýñýã áîëîõ ¿íýò öààñíû òºðºë õýëáýð¿¿äèéã àâ÷ ¿çíý. ¯¿íä õóâüöàà, îïöèîí çýðãýýñ ãàäíà çàñãèéí ãàçðûí ¿íýò öààñíû çîðèóëàëò, õýëáýð áîëîí áîãèíî õóãàöààíû çàõ çýýëèéí õýðýãñë¿¿äèéã ñóäëàõ þì. ¯íýò öààñíû çàõ çýýë ò¿¿íèé àíãèëàë, áèðæèéí ¿éë àæèëëàãààã àâ÷ ¿çýõ þì.7. Õè÷ýýëèéã ñóäëàõ àðãà÷èëñàí çààâàð: À. Õè÷ýýëèéí çîðèëãî, õýðýãöýý, à÷ õîëáîãäîë: Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã áèçíåñèéí óäèðäëàãûí àíãèóäàä ìýðãýæëèéí õè÷ýýë áîëãîí ¿çíý. Á. Ýçýìøâýë çîõèõ äàäàë, ÷àäâàð: Òóñ õè÷ýýëèéã ñóäàëñíààð îþóòíóóä ¿íýò öààñíû çàõ çýýë áîëîí òºðºë á¿ðèéí ¿íýò öààñíû òàëààð åðºíõèé îéëãîëòòîé áîëîõîîñ ãàäíà ººðèéí ãýñýí ¿çýë áàðèìòëàëòàé áîëíî. Â. Îþóòíû áèå äààñàí àæèëëàãàà: Õè÷ýýëèéí ¿ðãýëæëýõ õóãàöààíä õîëáîãäîõ íîì çîõèîëóóäòàé òàíèëöàæ, ìýäëýãýý áàòàòãàõ ¿¿äíýýñ òîäîðõîé ñýäâ¿¿äýýñ ñîíãîëò õèéæ áèå äààëòûí àæèë áè÷èæ õàìãààëóóëíà. Ã. Îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëýõ. ¯íýëãýý íü ÿâöûí áîëîí ýöñèéí ãýñýí õî¸ð õýëáýðòýé áàéíà. Îþóòíû ìýäëýã ÷àäâàðûã ¿íýëýõäýý À. Òåñò Á. Àñóóëò Â. ßðèëöëàãà Ã. Áè÷ãèéí ãýñýí õýëáýð¿¿äýýð 3-4 óäàà ¿íýëæ ä¿ãíýíý. ¯íýëãýý íü òóõàéн õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò, îíîëûí ìýäëýãèéã ïðàêòèêò àøèãëàõ ÷àäâàð, äàäàë, öààøèä áóñàä õè÷ýýë¿¿äòýé óÿëäóóëàí àøèãëàõ ÷àäâàð çýðãèéã òîäîðõîéëæ àíãè äýâøèí ñóðàëöàõ àñóóäëûã 7
 8. 8. øèéäâýðëýõ çîðèëãîòîé. ¯¿íèé çýðýãöýý îþóòíû õýë ÿðèà, ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý.8. Оюутныг үнэлэх. Îþóòíûã ¿íýëýõäýý äýýä áîëîâñðîëûí êðåäèò ñèñòåìèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì, øàòëàëûí çàãâàðûã ¿íäýñ áîëãîíî. ¯¿íèé äàãóó ¿íýëãýý íü 4 õýñãýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä: 8.1. Õè÷ýýëèéí èðöèéã ¿íýëýõ Ýíý íü òóõàéí îþóòàí ëåêö, ñåìèíàðûí õè÷ýýëä áèåýð ñóóñàí áà îðîëöñîí áàéäàë, èäýâõ çýðýãò ¿íäýñëýãäýíý. Íèéò ¿íýëãýýíèé 15% áàéíà. 8.2. Îþóòíû ñóðàëöàõ ¿éë àæèëëàãàà, áèå äààëòûí àæëûã ¿íýëýõ Îþóòíû õóâèéí èäýâõ, ººðèéí áèå äààí õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí áèåëýëò çýðýãò òóëãóóðëàí áàãø îþóòíû õàìòðàí àæèëëàñíû ä¿íä îëãîõ ¿íýëãýý þì. Íèòé ¿íýëãýýíèé 25% áàéíà. 8.3. Óëèðàëûí ÿâöàä ýçýìøñýí ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ Òóõàéí õè÷ýýëèéí ñòàíäàðò, õºòºëáºðèéí äàãóó çàéëøã¿é ýçýìøâýë çîõèõ ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýý þì. ¯¿íä: Øàëãàëò ø¿¿ëýã, àñóóëãà, áè÷ãýýð ¿íýëãýý òîãòîîæ ¿íýëíý. Íèéò ¿íýëãýýíèé 20% áàéíà. 8.4. Óëèðëûí ýöñèéí øàëãàëòûí ¿íýëãýý Õºòºëáºð ¸ñîîð ¿çýæ ñóäàëñàí êóðñ õè÷ýýëèéí àãóóëãûã ñòàíäàðòûí äàãóó áîëîâñðóóëæ, õàðúÿà òýíõèìèéí ç¿ãýýñ õÿíàí áàòàëãààæóóëñàí àñóóëò, òåñòèéí äàãóó àìààð áîëîí áè÷ãèéí õýëáýðýýð øàëãàæ ¿íýëíý.¯íýëãýýíèé 40% áàéíà. Õè÷ýýëèéí æèëèéí ýöýñò õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýã, ÷àäâàð, äàäëûã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýíèéã íü õàðãàëçàí äîîðõ ýöñèéí ¿íýëãýýã ºãíº. “À” õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýãèéã äýýä çýðãýýð ýçýìøñýí, ýíý òàëààð òîäîðõîé êåéñ äýýð àæèëëàæ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ ÷àäâàðûã õàíãàëòòàé ò¿âøèíä ýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ äàäàë ýçýìøñýí “B” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàäààð ìýäëýã òîäîðõîé ò¿âøèíä ýçýìøñýí, êåéñ äýýð àæèëëàõ àðãà àðãà÷ëàëûã ýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ çîõèõ äàäàë ýçýìøñýí. “C” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàëààð äóíä çýðýã, õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò äóíä ýçýìøñýí, òîõèîëäîë êåéñ äýýð àæèëëàõ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ, áîëîâñðóóëàëò õèéõ ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ ÷àäâàðûã äóíä çýðýã ýçýìøñýí. “D” õè÷ýýëèéí òóõàé îéëãîëò, ìýäëýãèéí èõýíõèéã ìóó ýçýìøñýí, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîð òàâèãäñàí ÷àäâàð, äàäëûã èõýíõ òîõèîëäîëä ýçýìøýýã¿é. “F” õè÷ýýëèéí òàëààð ìýäëýã ýçýìøýýã¿é, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëîãäñîí ÷àäâàð, äàäëûã ýçýìøýýã¿é.9. Àøèãëàõ íîì ç¿é 9.1. Ашиглах номын жагсаалт - Ä.Äóëàìñ¿ðýí, ¯íýò öààñíû çàõ çýýë (2000) - Á.Ñàéíæàðãàë, Ë.̺íõ-Î÷èð, Õºðºí㺠îðóóëàëòûí òºñëèéí øèíæèëãýý (2002) - Æ.ßäàìñ¿ðýí, ¯íýò öààñ (2000) - Ñ.Áààòàð, Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò - Ch.P.Jones, “Investment Analysis Management” (1993) 8
 9. 9. - Хууль эрх зүйн актууд - “Хөрөнгийн зах зээл” сэтгүүл - Б.Бороо “гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт” 9.2. Вебийн жагсаалт - www.mse.mn - http://finance.yahoo.com/ - http://www.opensocietyforum.mn/contents.php?coid=325&cid=135 - http://open-government.mn/lawsnew/94- 04.php?vmenunum=2&vlang=0&vlist=1&vurl=/lawsnew/index.php unet tsaasnii huuli - www.bond.edu.au - www.bond-online.de - www.factset.com - www.dowjones.com - www.djindexes.com - www.cnn.com/money/markets/dow - www.stockcharts.com/education/MarketAnalysis - www.stockta.com - www.investopedia.com/categories/technicalanalysis.asp - www.technicalanalysis.org.uk10. Àíãè: Ñàíõ¿¿ãèéí Óäèðäëàãà – 411. Öàã: íèéò 64 öàã, ¿¿íýýñ 32 öàã ëåêö, 32 öàã ñåìèíàð Нэг. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí ìåíåæìåíò õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº ¹ Ñýäâèéí íýð Íèéò öàã ßâöûí ¿íýëãýý Áèå äààëò Áèå äààëòûí àæèë Ñåìèíàð ëåêö1 Õºðºí㺠îðóóëàëòûí 2 2 òóõàé îéëãîëò Хөрөнгө оруулалтын2 Ýðñäýë áà ºãººæ 2 2 бусад ном сурах бичгийг3 ¯íýò öààñíû тухай 2 2 2 судлах орчуулга хийх4 Үнэт цаасны зах зээл Ch.P.Jones, “Investment 2 2 Analysis Management5 Хөрөнгийн бирж 2 2 øàëãàëò түүний үйл ажиллагаа6 Õóâüöàà 2 2 Тодорхой үнэт цаасы 9
 10. 10. 7 ªðèéí áè÷èã, ÇÃ-í талаар оюутан нэг 2 2 ¿íýò öààñ бүрчлэн судалгаа хийх8 Âåêñåëü áà ìºíãºíèé 2 çàõ çýýëèéí áóñàä 2 2 ¿íýò öààñ9 Үүсмэл үнэт цаас 2 2 øàëãàëò10 Үнэт цаасгы үнэлгээ ба 2 2 Салбарын, зах зээлийн, шинжилгээ компаний болон техник 211 Салбарын болон шинжилгээний аль нэгээр 4 4 судалгаа хийх øàëãàëò компаний шинжилгээ12 Портфелийн онол 2 213 Багцын өгөөж 2 2 эрсдэлийг тооцоолох Багцын эрсдэл өгөөжийг 214 Богц сонголт тооцоолох бодлого бодох 2 215 Богцын удирдлага Øàëãàë 2 2 òÍèéò 32 32 8 10
 11. 11. Хөрөнгийн үнэлгээ хичээлийн тодорхойлолт:1. Мэргэжлийн индекс : ХҮ-4802. Хичээлийн нийт цаг : 40, үүнээс лекц 24 цаг, семинар 16 цаг3. Кредит цаг :34. Анги, мэргэжил :Бизнесийн удирдлага, санхүүгийн удирдлага5. Заах багш : М. Довууч6. Хичээлийн зорилго:Тус хичээл нь оюутнуудад тодорхой хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийгбүртгэх, хөрөнгийнүнэлгээний зарчмууд, арга техник, загвар, зохион байгуулалт, өмчийн харилцааны эрх зүйн үндэс,онол, практикийн асуудлуудтай танилцуулж хөрөнгийг үнэлэх ур чадварыг эзэмшүүлэхэд голзорилго оршино.7. Хичээлийн агуулга:Тус хичээлээр Хөрөнгийн үнэлгээ хийх аргачлал, мөн чанар, ерөнхийтөлөв, үнэлгээний хандлагууд, ач холбогдол үнэлгээнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, хөрөнгийнүнэлгээний процесс зэргийг судлана.8. Шаардлага буюу залгамж холбоо: Энэхүү хичээлийг судлахын өмнө Математик, Микро болон Макро эдийн засаг,Менежмент, Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс, Маркетинг, Тоон шинжилгээний арга,Бизнесийн статистик зэрэг хичээлүүдийг үзэж судалсан байх 9. Оюутны бие даасан ажил болон мэдлэгийг үнэлэх: Хичээлийн явцад болон улирлын эцэст заасан сэдвүүдийн бүрэн агуулгыг багтаасан бодлого,тест болон бичгийн шалгалт авч дүгнэнэ.Дүгнэхдээ хичээлд оролцсон байдал, даалгаврын биелэлт, бие даасан ажлын гүйцэтгэл, идэвхсанаачилга, мэдлэгийн ерөнхий түвшинг харгалзан үзнэ.10. Хавсралт материал: - Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө -Сэдвийн агуулга -Ном, ашиглах материалХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЧЭЭЛИЙНСЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ № Сэдвийн нэр Лекц Семинар 1. Удиртгал буюу Эд хөрөнгө 4 2 ба хөрөнгийн үнэлгээний ерөнхий ухагдахуун 11
 12. 12. 2. Хөрөнгийн үнэлгээнд 2 2 ашиглагдах мэдээлэл3. Мөнгөний өртөг ба түүний 2 2 цаг хугацааны хамаарал, хөрөнгийн хамаарал4. Хөрөнгийн үнэлгээний аргууд:4.1. Цэвэр хөрөнгийн буюу 4 2 зардлын хандлагын арга4.2. Хөрөнгийн үнэлгээний 2 2 жишиг үнийн арга4.3. Хөрөнгийн өртгийг 4 2 тодорхойлох орлогын хандлагын арга5. Хөрөнгийн үнэлгээний 2 2 тайлан, түүний агуулга6. Өмчийн харилцаа, хөрөнгийн 2 1 бүртгэл7. Газрын үнэлгээний арга 2 1 8. Нийт цаг 24 16 12
 13. 13. 8-Р УЛИРАЛДÁèçíåñ òºñºë õè÷ýýëèéí хөтөлбөр 1. Èíäåêñ: БТ-476 2. Õè÷ýýëèéí íýð: Áèçíåñ òºñºë 3. Êðåäèò: 1.5 4. Øààðäëàãà çàëãàìæ õîëáîî: Ýäèéí çàñãèéí óõààí, ìåíåæìåíòèéí ¿íäýñ, ìàðêåòèíã, ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæìåíò õè÷ýýë¿¿äòýé õîëáîîòîé. 5. Õè÷ýýëèéã ñóäëàõ àðãà÷èëñàí çààâàð: À. Õè÷ýýëèéí çîðèëãî, õýðýãöýý, à÷ õîëáîãäîë: Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã ñóäëàõ ãîë çîðèëãî íü ¿çñýí õè÷ýýëèéí õ¿ðýýíä æèæèã àæ àõóéí íýãæèéã áàéãóóëàõ òºñºë áè÷èõ þì. Ýíý íü 1-4 àíãèä ¿çñýí õè÷ýýë¿¿äèéã á¿ãäèéã õàìðóóëæ, ¿çýæ ñóäàëñíû ¿íäñýíä áè÷èãäýõ ¸ñòîé. Á. Ýçýìøâýë çîõèõ äàäàë, ÷àäâàð: Òóñ õè÷ýýëèéã ñóäàëñíààð îþóòíóóä á¿ðýí õýìæýýíèé бичил òºñºë áè÷èõ äàäëûã ýçýìøèõ ¸ñòîé. Â. Îþóòíû áèå äààñàí àæèëëàãàà: Õè÷ýýëèéí ¿ðãýëæëýõ õóãàöààíä õîëáîãäîõ íîì çîõèîëóóäòàé òàíèëöàæ, òºñëèéí ¿å øàò á¿ðèéã áàãøòàé çºâëºëäñºíèé ¿íäñýíä áèå äààí áîëîâñðóóëíà. Ã. Îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëýõ: ¯íýëãýý íü ÿâöûí áîëîí ýöñèéí ãýñýí õî¸ð õýëáýðòýé áàéíà. Îþóòíû ìýäëýã ÷àäâàðûã ¿íýëýõäýý À. Òåñò Á. Àñóóëò Â. ßðèëöëàãà Ã. Áè÷ãèéí ãýñýí õýëáýð¿¿äýýð 3-4 óäàà ¿íýëæ ä¿ãíýíý. ¯íýëãýý íü òóõàéí õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò, îíîëûí ìýäëýãèéã ïðàêòèêò àøèãëàõ ÷àäâàð, äàäàë ÷àäâàðыг òîäîðõîéëно. ¯¿íèé çýðýãöýý îþóòíû õýë ÿðèà, ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý. Îþóòíûã ¿íýëýõäýý äýýä áîëîâñðîëûí êðåäèò ñèñòåìèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì, øàòëàëûí çàãâàðûã ¿íäýñ áîëãîíî. ¯¿íèé äàãóó ¿íýëãýý íü 4 õýñãýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä: 1. Õè÷ýýëèéí èðöèéã ¿íýëýõ Ýíý íü òóõàéí îþóòàí ëåêö, ñåìèíàðûí õè÷ýýëä áèåýð ñóóñàí áà îðîëöñîí áàéäàë,èäýâõ çýðýãò ¿íäýñëýãäýíý. Íèéò ¿íýëãýýíèé 10% áàéíà. 2. Îþóòíû ñóðàëöàõ ¿éë àæèëëàãàà, áèå äààëòûí àæëûã ¿íýëýõÎþóòíû õóâèéí èäýâõ, ººðèéí áèå äààí õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí áèåëýëò çýðýãò òóëãóóðëàíáàãø îþóòíû õàìòðàí àæèëëàñíû ä¿íä îëãîõ ¿íýëãýý þì. Íèéт 20 оноо áàéíà. 3. Óëèðëûí ýöñèéí øàëãàëòûí ¿íýëãýýÕºòºëáºð ¸ñîîð ¿çýæ ñóäàëñàí êóðñ õè÷ýýëèéí äàãóó оюутнууд багшийн зөвөлгөөг удирдлагаболгон бие даан бичиж урьдчилан хураалгасан бизнес төлөвлөгөө байх бөгөөд уг төлөвлөгөөгхамгаалж үнэлгээ авна. Нийт 70 оноо áàéíà. Õè÷ýýëèéí æèëèéí ýöýñò õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýã, ÷àäâàð,äàäëûã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýíèéã íü õàðãàëçàí äîîðõ ýöñèéí ¿íýëãýýã ºãíº.“À” õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýãèéã äýýä çýðãýýð ýçýìøñýí, ýíý òàëààðòîäîðõîé êåéñ äýýð àæèëëàæ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ ÷àäâàðûã õàíãàëòòàé ò¿âøèíäýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ äàäàë ýçýìøñýí“B” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàäààð ìýäëýã òîäîðõîé ò¿âøèíä ýçýìøñýí, êåéñ äýýð àæèëëàõàðãà àðãà÷ëàëûã ýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ çîõèõ äàäàë ýçýìøñýí. 13
 14. 14. “C” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàëààð äóíä çýðýã, õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò äóíä ýçýìøñýí, òîõèîëäîëêåéñ äýýð àæèëëàõ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ, áîëîâñðóóëàëò õèéõ ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ÷àäâàðûã äóíä çýðýã ýçýìøñýí.“D” õè÷ýýëèéí òóõàé îéëãîëò, ìýäëýãèéí èõýíõèéã ìóó ýçýìøñýí, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîðòàâèãäñàí ÷àäâàð, äàäëûã èõýíõ òîõèîëäîëä ýçýìøýýã¿é.“F” õè÷ýýëèéí òàëààð ìýäëýã ýçýìøýýã¿é, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëîãäñîí ÷àäâàð,äàäëûã ýçýìøýýã¿é. Ä. Àøèãëàõ íîì ç¿é. - Á. Ñàéíæàðãàë, Ë. ̺íõî÷èð, Õºðºí㺠îðóóëàëòûí òºñëèéí øèíæèëãýý (1995) - Ä. Ìÿãìàðñ¿ðýí, Òºñëèéí ìåíåæìåíò (2002) - Ì. Õàñáààòàð, Áèçíåñ òºëºâëºãºº (2000) - Ä. Íàðàíæàðãàë, Á. Õºõººæàðãàë, Áàéãóóëëàãûí òºëºâëºëò (2002) 6. Àíãè: Ñàíõ¿¿-4 7. Öàã: 16 öàã ëåêö, 16 öàã ñåìèíàð 8. Багшид тавигдах шаардлага: Мэргэжлийн хувьд: Бизнесийн удирдлагаар мэргэшсэн, онолын мэдлэгээ практикт ашиглах хэрэглэх чадвартай, заах арга зүй сайтай, эрдэм шинжилгээний ажил болон судалгааны ажлын шаардлагатай арга барил эзэмшсэн, багшийн ѐс зүй төлөвшсөн мэргэжилтэн байна. Бизнес төсөл хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө№ Хичээлийн сэдэв Цаг1 Төслийн тухай 2 1. Òºñºë ãýæ þó âý? 2. Òºñëèéí åðºíõèé äàðààëàë 3. Òºñëèéí çîðèëãî, çîðèóëàëò 4. Òºñëèéí õýëáýð2 2 Òºñëèéí óäèðäëàãà äèçàéí 1. Òºñëèéí í¿¿ð 2. Ðåçþìå 3. Áàéãóóëëàãûí ò¿¿õ 4. Ñàëáàðûí øèíæèëãýý 5. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé3 4 Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº 1. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿å øàò 2. Ñóäàëãààíû òºëºâëºãºº áóþó äèçàéí, çîðèëãî 3. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñîíãîõ 4. Ñåãìåíò÷èëýë 5. ªðñºë人í 6. ¯íý á¿ðäýëò 14
 15. 15. 7. Ìàðêåòèíãèéí çàðäàë 8. Ìàðêåòèíãèéí ñòрàòåãè ä¿ãíýëò4 2 ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãºº 1. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éëñ 2. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë 3. Òåõíîëîãè 4. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ 5. Ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí õàíãàìæ 6. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýý øààðäëàãà 7. Ãàçàð áà äýä á¿òýö 8. ¯éëäâýðëýëèéí çîõèîí áàéãóóëàëò 9. ¯éëäâýðëýëèéí çàðäàë5 2 Áîðëóóëàëòûí òºëºâëºãºº 1. Áîðëóóëàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò 2. Áîðëóóëàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ 3. Õóäàëäñàíû äàðààõ ¿éë÷èëãýý6 2 Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãºº 1. Óäèðäëàãûí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü õýâ ìàÿã 2. Àæè÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, öàëèí 3. Àæèë÷äûí ñóðãàëò 4. Óäèðäëàãà çàõèðãààíû çàðäàë 5. Òºëºâëºãººíèé ä¿ãíýëò 6. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýý, ñàíõ¿¿æèëò 7. ¯ð àøèã 8. Çýýëèéí òîîöîîëîë7 2 Ñàíõ¿¿ãèéí òºëºâëºãºº 1. Ìàðêåòèíã çàðäàë àøãèéí òîîöîî 2. ¯éëäâýðëýë çàðäàë àøãèéí òîîöîî 3. Áîðëóóëàëò çàðäàë àøãèéí òîîöîî 4. Óäèðäëàãûí çàðäàë àøãèéí òîîöîî 5. Ðåçþìå áîëîâñðóóëàëò Нийт 16 цагСеминарын төлөвлөгөө№ Хичээлийн сэдэв Хийгдэх ажил Цаг1 Төслийн тухай - Ярилцлага 2 5. Òºñºë ãýæ þó âý? - Танилцуулга 6. Òºñëèéí åðºíõèé äàðààëàë 15
 16. 16. 7. Òºñëèéí çîðèëãî, çîðèóëàëò 8. Òºñëèéí õýëáýð2 - Ярилцлага 2 Òºñëèéí óäèðäëàãà äèçàéí - Танилцуулга 6. Òºñëèéí í¿¿ð - Дадлага ажил 7. Ðåçþìå 8. Áàéãóóëëàãûí ò¿¿õ 9. Ñàëáàðûí øèíæèëãýý 10. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé3 - Ярилцлага 4 Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 9. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿å øàò - Дадлага ажил 10. Ñóäàëãààíû òºëºâëºãºº áóþó äèçàéí, çîðèëãî 11. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñîíãîõ 12. Ñåãìåíò÷èëýë 13. ªðñºë人í 14. ¯íý á¿ðäýëò 15. Ìàðêåòèíãèéí çàðäàë 16. Ìàðêåòèíãèéí ñòрàòåãè ä¿ãíýëò4 - Ярилцлага 2 ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 10. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éëñ - Дадлага ажил 11. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë 12. Òåõíîëîãè 13. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ 14. Ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí õàíãàìæ 15. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýý øààðäëàãà 16. Ãàçàð áà äýä á¿òýö 17. ¯éëäâýðëýëèéí çîõèîí áàéãóóëàëò 18. ¯éëäâýðëýëèéí çàðäàë5 - Ярилцлага 2 Áîðëóóëàëòûí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 4. Áîðëóóëàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò - Дадлага ажил 5. Áîðëóóëàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ 6. Õóäàëäñàíû äàðààõ ¿éë÷èëãýý6 - Ярилцлага 2 Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí - Танилцуулга òºëºâëºãºº - Дадлага ажил 9. Óäèðäëàãûí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü õýâ ìàÿã 10. Àæè÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, öàëèí 11. Àæèë÷äûí ñóðãàëò 16
 17. 17. 12. Óäèðäëàãà çàõèðãààíû çàðäàë 13. Òºëºâëºãººíèé ä¿ãíýëò 14. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýý, ñàíõ¿¿æèëò 15. ¯ð àøèã 16. Çýýëèéí òîîöîîëîë7 - Ярилцлага 2 Ñàíõ¿¿ãèéí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 6. Ìàðêåòèíã çàðäàë àøãèéí òîîöîî - Дадлага ажил 7. ¯éëäâýðëýë çàðäàë àøãèéí òîîöîî 8. Áîðëóóëàëò çàðäàë àøãèéí òîîöîî 9. Óäèðäëàãûí çàðäàë àøãèéí òîîöîî 10. Ðåçþìå áîëîâñðóóëàëò Нийт 16 цаг 17
 18. 18. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí хөтөлбөр 1. Индекс: ТОАЗ - 433 2. Хичээлийн нэр: Татварын онол арга зүй 3. Кредит : 4.5 4. Шаардлага залгамж холбоо: Энэ хичээлийг судлахын өмнө Ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýë , Çàðäëûí á¿ðòãýë , êîðïðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýë¿¿äèéã ñóäàëñàí áàéõ ¸ñòîé. 5. ¯íýëãýý : Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé50 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöыí èäýâõè, îðîëöîî, áèå äààëòûí àæèë, ÿâöыí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 50 õóâèéã óëèðëûí øàëãàëòààð öóãëóóëíà. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ýнэõүү хичээлээр нягтлан áодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангиéн оюутнуудад дээд түвшнии зохион баéгуулалттаé аæ ахуйн íýã ж ийн бүртгэлийн ү йл аж иллагааны арга аргачлалтай ò анилöóóëæ онолын òодорхой мэдлэã олгоход гол зорилго нь оршино. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí çîðèëãîÒàòâàðûí îíîëûí ñóóðü ìýäëýãòýé áîëæ, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûí¿íäñýí ìºí ÷àíàðûã òàéëáàðëàõ ÷àäâàð ýçýìøèõ áîëíî. Àõèñàí ò¿âøíèé íÿãòëàí áîäîõá¿ðòãýë õè÷ýýë íü ñàíõ¿¿÷ ìýðãýæèëòýí áîëîõ îþóòàíä, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû ýðõ ç¿éíçîõèöóóëàëòûã áîäèòîé, çºâ, ¿ð íºëººòýé òîãòîîõ ýðìýëçýë òºëºâø¿¿ëýõýä òóñëàíà.Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò№ Сэдвийн нэр Нийт цаг Явцын үнэлгээ Бие даалтын ажил Бие даалт семинар дадлага лекц1. Татварын түүхэн 2 4 хөгжил2. Татварын тухай үндсэн 4 4 ойлголт3. Татварын систем 2 44. Татварын эрх зүйн 4 4 тухай ойлголт, хэм хэмжээ, зарчим, түүний ангилал, төрөл5. Татварын бодлого 4 4 18
 19. 19. 6. Аж ахуйн нэгж 4 6 байгууллагын орлогын албан татвар7. Хүн амын орлогын 4 6 2 ХАОАТ-н хууль, тооцох шалгалт авна албан татвар аргачлал Сэдвийн8. Нэмэгдсэн өртгийн 4 4 2 НӨАТ-н хууль, албан татвар ноогдуулалт9. Гаалийн албан татвар 2 410. Онцгой албан татвар 2 411. Татварын нягтлан 4 6 бодох бүртгэл хөтлөлт12. Татварын хяналт 4 4 шалгалт Орлогын татварын 8 10 4 Бодлого , бүртгэл Бодлого тест13 Нийт цаг 48 64 8Áàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí õóâüä:Ýäèéí çàñãèéí îíîëûí ºíäºð ìýäëýãòýé, ýäèéí çàñãèéí îíîëûí àëü íýã ÷èãëýëýëýýðìýðãýøñýí, îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãàç¿éã ýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñç¿é òºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà.Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä:  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà 19
 20. 20. ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõ Áóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ “Татварын онол арга зүй” õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿é Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä òàâèãäàõ øààðäëàãàТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí ñóäëàõ ç¿éë, çîðèëãî, çîðèëòòîé óÿëäàí ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéãçààõ àðãà ç¿éä äàðààõ øààðäëàãà òàâèãäàíà. ¯¿íä:  Ýíý õè÷ýýëèéí åðºíõèé çîðèëãî, á¿ëýã, ñýäýâ òóñ á¿ðèéí çîðèëãûã õàíãàõóéö, òóõàéí ñýäâèéíõýý àãóóëãûã áîãèíî õóãàöààíä ãàðãàæ èðýõýýð ñóðãàëòûí àðãà, õýëáýðèéã ñîíãîí õè÷ýýëýý ÿâóóëàõ,  Îþóòàí á¿ð õè÷ýýëä æèãä, èäýâõèòýé îðîëöîõ áîëîìæ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ,  Õè÷ýýëèéí àãóóëãà íü îíîë, ïðàêòèêò íèéöñýí áàéõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã áîãèíî õóãàöààíä, áîäèòîé ¿íýëýõ øàëãóóðûã ñýäýâ áîëãîíä òîãòîîõ Ñóðãàëòûí áîëîìæèò àðãóóäТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéã òºðºë á¿ðèéí àðãààð ÿâóóëæ áîëíî. Ýíä õýðýãëýõáîëîìæòîé íèëýýä àðãóóäûã ñàíàë áîëãîí òàâüæ áàéíà. Ìýäýýæ, òóõàéí ñóðãóóëèéí íºõöºëáàéäàë, õè÷ýýë çààæ áóé áàãøèéí áîëîìæ, ÷àäâàðààñ õàìààð÷, òîõèðîìæîé àðãàà ñîíãîõ íüç¿éòýé þì. 1. Ëåêöèéí õýëáýð íü ìýäýýëýë äàìæóóëàõ íýã ñóâàã áîëîí àøèãëàãääàã. Àõèñàíò¿âøíèé íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë õè÷ýýëèéí óõàãäàõóóíóóä, òýäãýýðèéí õàðèëöàà, õîëáîî,¿íäñýí îéëãîëòûã ëåêöèéí õýëáýðýýð ºã÷, àøèãëàõ ýõ ñóðâàëæ, ìàòåðèàëûã çààæ ºãºõºäëåêöèéí õýëáýð èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Ìýäýýëëèéí ººð ñóâãóóäûã àøèãëàí, õîëáîãäîõìàòåðèàëûã îëîõ áîëîìæòîé áîëñîí îð÷èí ¿åä öýýæýýð áè÷¿¿ëäýã àðãààñ á¿ðìºñºíòàòãàëçàæ, áàãø ººðèéí öóãëóóëñàí ìýäýýëëýý õóðààíãóé õýëáýðò îðóóëàí, îþóòíóóäàäòàéëáàðëàí, íàðèéí òºâºãòýé, ãîë àñóóäëóóä äýýð àíõààðëûã õàíäóóëàõ íü òýäíèé öàãèéãõýìíýõ, ìýäýýëýë îëæ àâàõ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ à÷ õîëáîãäîëòîé. Ëåêöèéí ÿâöàä òóõàéí 20
 21. 21. ñýäâèéí òàëààðõ çóðàã, á¿ä¿¿â÷, áóñàä ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã ºðãºíººð àøèãëàõ,òåõíèê õýðýãñëèéã õýðýãëýõ íü áîãèíî õóãàöààíä èõ ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ñýäâèéí àãóóëãûãá¿ðýí ãàðãàõàä à÷ òóñòàé.Ëåêöèéí ¿åä, çàðèì òîõèîëäîëä òîãëîîìûí õýëáýðýýð ÿâóóëàõ áîëîìæòîé áºãººä èõýýõýíáýëòãýë, öàã õóãàöàà øààðäàíà. 2. Ñåìèíàðûí õýëáýð íü îþóòíóóäàä îëñîí ìýäëýãýý áàòàòãàõ, ìýäëýãýý õýðýãëýõ÷àäâàð ýçýìøèõýä èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Ñåìèíàðûí õýëáýðèéã îëîí àðãààð ÿâóóëàõáîëîìæòîé. Òóõàéëáàë, ÿðèëöëàãûí àðãà, àñóóäàë äýâø¿¿ëæ øèéäâýðëýõ, êåéñ àæèëëàõ,òîãëîîìûí àðãà, áîäëîãî, äàñãàë àæèëëàõ, ýññý, ðåôåðàò áè÷èõ, çàãâàð÷ëàë õèéõ ã.ì.Òóõàéí ñóðãóóëü, áàãø íü áîëîìæ íºõöºë人 òóëãóóðëàí õè÷ýýëèéí àëü õýñãèéã, ÿìàð àðãààðÿâóóëàõàà øèéäýõ íü èë¿¿ ¿ð íºëººòýé.Татварын онол арга зүй á¿ðòãýë õè÷ýýëèéí ¿íýëãýý 1. ¯íýëãýýíèé çîðèëãî“Татварын онол арга зүй” õè÷ýýëèéí çîðèëãîî õýðõýí õàíãàñàí, îþóòíóóä ýíý õè÷ýýëýýð ÿìàðìýäëýã àâ÷, ÷àäâàð ýçýìøñíèéã áîäèòîéãîîð òîäîðõîéëîõîä ¿íýëãýýíèé çîðèëãî îðøèíî.¯íýëãýýã äàðààõ ç¿éëñýä àøèãëàíà.  Ñóðãàëòûí ¿ð ä¿íä õè÷ýýëèéí çîðèëãî õàíãàãäñàí ýñýõ, ÿìàð ò¿âøèíä õàíãàãäñàí  Áàãø õè÷ýýëèéí àãóóëãûã á¿ðýí ãàðãàæ, ºãºõ ¸ñòîé ìýäëýãèéã ºã÷ àäñàí ýñýõ  Áàãøèéí çààõ áîëîí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð ÿìàð ò¿âøèíä áàéãààã òîäîðõîéëîõ  Îþóòàí óã õè÷ýýëèéã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýí, äàâòàí ñóðàõ øààðäëàãàòàé ýñýõ  Îþóòíû ñóð÷ áîëîâñðîõ ýðìýëçëèéã èäýâõæ¿¿ëæ ÷àäàæ áóé ýñýõ 1. ¯íýëãýýíèé øàëãóóð “Òàòâàðûí îíîë àðãà ç¿é” õè÷ýýëèéí Ñýäýâ á¿ðýýð ¿íýëãýýíèé õóâèéã òîäîðõîéëæ, ñýäýâ äîòîð ¿íýëãýýíèé ºã÷ ÿâàõ áîëíî áîäëîãî äàñãàë á¿ðèéã ã¿éöýòãýëýýð íü ä¿ãíýí ¿çýõ áîëíî . 21
 22. 22. Äààòãàëûí ìåíåæìåíò õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 1.Ìýðãýæëèéí èíäåêñ: ДМ-456 2.Õè÷ýýëèéí íèéò êðåäèò: 3 3.Õè÷ýýëèéí íýð: Äààòãàëûí ìåíåæìåíò 4.Çàëãàìæ õîëáîî: Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã ñóäëàõûí ºìíº Ìåíåæìåíòèéí ¿íäýñ, Ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæìåíò, Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ çýðýã õè÷ýýë¿¿äèéã ¿çñýí áàéõ øààðäëàãàòàé. 5. Õè÷ýýëèéí çîðèëãî: Äààòãàëûí ìåíåæìåíò õè÷ýýëèéã ñàíõ¿¿ãèéí óäèðäëàãà àíãèä ìýðãýæëèéí õè÷ýýë áîëãîæ çààõ áºãººä äààòãàëûí òàëààð îíîë, àðãà ç¿éí òîäîðõîé îéëãîëòûã ºã÷, ïðàêòèê äàäëàãà ýçýìø¿¿ëýõýä îðøèíî. 6. Õè÷ýýëèéí çîðèóëàëò: Ýíý õè÷ýýëýýð äààòãàëûí òóõàé îéëãîëò, ò¿¿íèé òºðºë, àíãèëàë, äàâõàð äààòãàëûí òóõàé, äààòãàëûí ýðñäýëèéí òóõàé, äààòãàëûí õóðààìæ ò¿¿íèéã òîîöîîëîõ àðãà, äààòãàëûí íººöèéí ñàíãèéí òóõàé, äààòãàëûí áàéãóóëëàãóóäûí ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿, äààòãàëûí çàõ çýýë, äààòãàëòàé õîëáîîòîé õóóëü, ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûã ñóäëàõàä ÷èãëýíý. 7. Îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëýõ: Õè÷ýýëèéí ÿâöàä áîëîí óëèðëûí ýöýñò Îòãîíòýíãýð èõ ñóðãóóëèéí åðºíõèé çààâàð, çàð÷èìä íèéö¿¿ëýí îþóòíû ìýäëýãèéã ðåôåðàò, áèå äààëòûí àæëóóä, áîäëîãî, òåñò, õè÷ýýëä îðîëöñîí áàéäàë áîëîí áóñàä ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí õàðãàëçàí ¿çýõýýñ ãàäíà îþóòíû ìýäëýãèéí åðºíõèé ò¿âøèíã ÷óõàë÷èëàí ¿çýæ ä¿ãíýíý. Óëèðëûí ýöýñò àâàõ øàëãàëò íü òóñ õè÷ýýëèéí á¿ðýí àãóóëãûã õàìàðñàí íýã ñîíãîëòîò õÿíàëòûí òåñò ýñâýë áè÷ãèéí áîëîí àìàí õýëáýðòýé áàéíà. 8. Àøèãëàõ íîì, ñóðàõ áè÷èã:  Ìîíãîë Óëñûí äààòãàëûí õóóëü  Äààòãàëûí ìåíåæìåíò. Áàòáàÿð 2002îí  Äààòãàë Ìîëîì 2000îí  Ðèñê áà ðèñêèéí ìåíåæìåíò áà äààòãàë. Ã.Áàëæ 1998îí  Áàíêíû òóõàé õóóëü  C.Arthur Williams JR, Richard M. Hens Risk Management and insurance 9. Àíãè: Ñàíõ¿¿ãèéí Óäèðäëàãà – 4 10. Íèéò Öàã: 64, ¿¿íýýñ ëåêö 32, ñåìèíàð 32 öàã. Äààòãàëûí ìåíåæìåíò õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº¹ Ñýäâèéí íýð Íèéò öàã Áèå âö ¿í ýë ãý ß û í ý 22
 23. 23. äààëòûí Áèå äààëò àæèë Ñåìèíàð äàäëàãà ëåêö1 Íèéãýì ýäèéí çàñãèéí 2 2 õ¿ðýýí äýõü äààòãàëûí òóõàé îëéãîëò2 Äààòãàëä õýðýãëýãääýã 2 2 ¿íäñýí íýð òîìú¸îíóóä3 Äààòãàëûí ¿éë àæèëëàãààíû 2 2 ýðõ ç¿éí ¿íäýñ4 Äààòãàëûí ñàëáàð, ò¿¿íèé 2 2 Øàëãàëò àíãèëàë5 Äààòãàëûí ýðñäýë, ò¿¿íèé 2 2 óäèðäëàãà6 Äààòãàëûí õóðààìæèéí 2 2 2 + òîîöîîëîë7 Ýä õºðºíãèéí äààòãàë 4 48 Õàðèóöëàãûí äààòãàë 4 49 Õóâèéí äààòãàë 4 4 Øàëãàëò10 Íèéãìèéí äààòãàë 2 211 Äààòãàëûí áàéãóóëëàãûí 4 4 ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿12 Äàâõàð äààòãàë ò¿¿íèé 2 2 2 + Øàëãàëò àíãèëàëÍèéò 32 32 4 23
 24. 24. 8-Р УЛИРАЛДÁèçíåñ òºñºë õè÷ýýëèéí хөтөлбөр 9. Èíäåêñ: БТ-476 10. Õè÷ýýëèéí íýð: Áèçíåñ òºñºë 11. Êðåäèò: 1.5 12. Øààðäëàãà çàëãàìæ õîëáîî: Ýäèéí çàñãèéí óõààí, ìåíåæìåíòèéí ¿íäýñ, ìàðêåòèíã, ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæìåíò õè÷ýýë¿¿äòýé õîëáîîòîé. 13. Õè÷ýýëèéã ñóäëàõ àðãà÷èëñàí çààâàð: À. Õè÷ýýëèéí çîðèëãî, õýðýãöýý, à÷ õîëáîãäîë: Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã ñóäëàõ ãîë çîðèëãî íü ¿çñýí õè÷ýýëèéí õ¿ðýýíä æèæèã àæ àõóéí íýãæèéã áàéãóóëàõ òºñºë áè÷èõ þì. Ýíý íü 1-4 àíãèä ¿çñýí õè÷ýýë¿¿äèéã á¿ãäèéã õàìðóóëæ, ¿çýæ ñóäàëñíû ¿íäñýíä áè÷èãäýõ ¸ñòîé. Á. Ýçýìøâýë çîõèõ äàäàë, ÷àäâàð: Òóñ õè÷ýýëèéã ñóäàëñíààð îþóòíóóä á¿ðýí õýìæýýíèé бичил òºñºë áè÷èõ äàäëûã ýçýìøèõ ¸ñòîé. Â. Îþóòíû áèå äààñàí àæèëëàãàà: Õè÷ýýëèéí ¿ðãýëæëýõ õóãàöààíä õîëáîãäîõ íîì çîõèîëóóäòàé òàíèëöàæ, òºñëèéí ¿å øàò á¿ðèéã áàãøòàé çºâëºëäñºíèé ¿íäñýíä áèå äààí áîëîâñðóóëíà. Ã. Îþóòíû ìýäëýãèéã ¿íýëýõ: ¯íýëãýý íü ÿâöûí áîëîí ýöñèéí ãýñýí õî¸ð õýëáýðòýé áàéíà. Îþóòíû ìýäëýã ÷àäâàðûã ¿íýëýõäýý À. Òåñò Á. Àñóóëò Â. ßðèëöëàãà Ã. Áè÷ãèéí ãýñýí õýëáýð¿¿äýýð 3-4 óäàà ¿íýëæ ä¿ãíýíý. ¯íýëãýý íü òóõàéí õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò, îíîëûí ìýäëýãèéã ïðàêòèêò àøèãëàõ ÷àäâàð, äàäàë ÷àäâàðыг òîäîðõîéëно. ¯¿íèé çýðýãöýý îþóòíû õýë ÿðèà, ñýòãýõ¿éã õºãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäýíý. Îþóòíûã ¿íýëýõäýý äýýä áîëîâñðîëûí êðåäèò ñèñòåìèéí ¿íýëãýýíèé çàð÷èì, øàòëàëûí çàãâàðûã ¿íäýñ áîëãîíî. ¯¿íèé äàãóó ¿íýëãýý íü 4 õýñãýýñ á¿ðäýíý. ¯¿íä: 4. Õè÷ýýëèéí èðöèéã ¿íýëýõ Ýíý íü òóõàéí îþóòàí ëåêö, ñåìèíàðûí õè÷ýýëä áèåýð ñóóñàí áà îðîëöñîí áàéäàë,èäýâõ çýðýãò ¿íäýñëýãäýíý. Íèéò ¿íýëãýýíèé 10% áàéíà. 5. Îþóòíû ñóðàëöàõ ¿éë àæèëëàãàà, áèå äààëòûí àæëûã ¿íýëýõÎþóòíû õóâèéí èäýâõ, ººðèéí áèå äààí õèéæ ã¿éöýòãýñýí àæëûí áèåëýëò çýðýãò òóëãóóðëàíáàãø îþóòíû õàìòðàí àæèëëàñíû ä¿íä îëãîõ ¿íýëãýý þì. Íèéт 20 оноо áàéíà. 6. Óëèðëûí ýöñèéí øàëãàëòûí ¿íýëãýýÕºòºëáºð ¸ñîîð ¿çýæ ñóäàëñàí êóðñ õè÷ýýëèéí äàãóó оюутнууд багшийн зөвөлгөөг удирдлагаболгон бие даан бичиж урьдчилан хураалгасан бизнес төлөвлөгөө байх бөгөөд уг төлөвлөгөөгхамгаалж үнэлгээ авна. Нийт 70 оноо áàéíà. Õè÷ýýëèéí æèëèéí ýöýñò õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýã, ÷àäâàð,äàäëûã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýíèéã íü õàðãàëçàí äîîðõ ýöñèéí ¿íýëãýýã ºãíº.“À” õºòºëáºðèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëñîí ìýäëýãèéã äýýä çýðãýýð ýçýìøñýí, ýíý òàëààðòîäîðõîé êåéñ äýýð àæèëëàæ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ ÷àäâàðûã õàíãàëòòàé ò¿âøèíäýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ äàäàë ýçýìøñýí“B” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàäààð ìýäëýã òîäîðõîé ò¿âøèíä ýçýìøñýí, êåéñ äýýð àæèëëàõàðãà àðãà÷ëàëûã ýçýìøñýí, ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ øèéäâýðèéã ãàðãàõ çîõèõ äàäàë ýçýìøñýí. 24
 25. 25. “C” õè÷ýýëèéí îéëãîëòûí òàëààð äóíä çýðýã, õè÷ýýëèéí ýçýìøèëò äóíä ýçýìøñýí, òîõèîëäîëêåéñ äýýð àæèëëàõ, àðãà àðãà÷ëàëûã çºâ õýðýãëýõ, áîëîâñðóóëàëò õèéõ ýíý õ¿ðýýíä õîëáîãäîõ÷àäâàðûã äóíä çýðýã ýçýìøñýí.“D” õè÷ýýëèéí òóõàé îéëãîëò, ìýäëýãèéí èõýíõèéã ìóó ýçýìøñýí, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîðòàâèãäñàí ÷àäâàð, äàäëûã èõýíõ òîõèîëäîëä ýçýìøýýã¿é.“F” õè÷ýýëèéí òàëààð ìýäëýã ýçýìøýýã¿é, õè÷ýýëèéí çîðèëãîîð òîäîðõîéëîãäñîí ÷àäâàð,äàäëûã ýçýìøýýã¿é. Ä. Àøèãëàõ íîì ç¿é. - Á. Ñàéíæàðãàë, Ë. ̺íõî÷èð, Õºðºí㺠îðóóëàëòûí òºñëèéí øèíæèëãýý (1995) - Ä. Ìÿãìàðñ¿ðýí, Òºñëèéí ìåíåæìåíò (2002) - Ì. Õàñáààòàð, Áèçíåñ òºëºâëºãºº (2000) - Ä. Íàðàíæàðãàë, Á. Õºõººæàðãàë, Áàéãóóëëàãûí òºëºâëºëò (2002) 14. Àíãè: Ñàíõ¿¿-4 15. Öàã: 16 öàã ëåêö, 16 öàã ñåìèíàð 16. Багшид тавигдах шаардлага: Мэргэжлийн хувьд: Бизнесийн удирдлагаар мэргэшсэн, онолын мэдлэгээ практикт ашиглах хэрэглэх чадвартай, заах арга зүй сайтай, эрдэм шинжилгээний ажил болон судалгааны ажлын шаардлагатай арга барил эзэмшсэн, багшийн ѐс зүй төлөвшсөн мэргэжилтэн байна. Бизнес төсөл хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө№ Хичээлийн сэдэв Цаг1 Төслийн тухай 2 9. Òºñºë ãýæ þó âý? 10. Òºñëèéí åðºíõèé äàðààëàë 11. Òºñëèéí çîðèëãî, çîðèóëàëò 12. Òºñëèéí õýëáýð2 2 Òºñëèéí óäèðäëàãà äèçàéí 11. Òºñëèéí í¿¿ð 12. Ðåçþìå 13. Áàéãóóëëàãûí ò¿¿õ 14. Ñàëáàðûí øèíæèëãýý 15. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé3 4 Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº 17. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿å øàò 18. Ñóäàëãààíû òºëºâëºãºº áóþó äèçàéí, çîðèëãî 19. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñîíãîõ 20. Ñåãìåíò÷èëýë 21. ªðñºë人í 22. ¯íý á¿ðäýëò 25
 26. 26. 23. Ìàðêåòèíãèéí çàðäàë 24. Ìàðêåòèíãèéí ñòрàòåãè ä¿ãíýëò4 2 ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãºº 19. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éëñ 20. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë 21. Òåõíîëîãè 22. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ 23. Ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí õàíãàìæ 24. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýý øààðäëàãà 25. Ãàçàð áà äýä á¿òýö 26. ¯éëäâýðëýëèéí çîõèîí áàéãóóëàëò 27. ¯éëäâýðëýëèéí çàðäàë5 2 Áîðëóóëàëòûí òºëºâëºãºº 7. Áîðëóóëàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò 8. Áîðëóóëàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ 9. Õóäàëäñàíû äàðààõ ¿éë÷èëãýý6 2 Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãºº 17. Óäèðäëàãûí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü õýâ ìàÿã 18. Àæè÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, öàëèí 19. Àæèë÷äûí ñóðãàëò 20. Óäèðäëàãà çàõèðãààíû çàðäàë 21. Òºëºâëºãººíèé ä¿ãíýëò 22. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýý, ñàíõ¿¿æèëò 23. ¯ð àøèã 24. Çýýëèéí òîîöîîëîë7 2 Ñàíõ¿¿ãèéí òºëºâëºãºº 11. Ìàðêåòèíã çàðäàë àøãèéí òîîöîî 12. ¯éëäâýðëýë çàðäàë àøãèéí òîîöîî 13. Áîðëóóëàëò çàðäàë àøãèéí òîîöîî 14. Óäèðäëàãûí çàðäàë àøãèéí òîîöîî 15. Ðåçþìå áîëîâñðóóëàëò Нийт 16 цагСеминарын төлөвлөгөө№ Хичээлийн сэдэв Хийгдэх ажил Цаг1 Төслийн тухай - Ярилцлага 2 13. Òºñºë ãýæ þó âý? - Танилцуулга 14. Òºñëèéí åðºíõèé äàðààëàë 26
 27. 27. 15. Òºñëèéí çîðèëãî, çîðèóëàëò 16. Òºñëèéí õýëáýð2 - Ярилцлага 2 Òºñëèéí óäèðäëàãà äèçàéí - Танилцуулга 16. Òºñëèéí í¿¿ð - Дадлага ажил 17. Ðåçþìå 18. Áàéãóóëëàãûí ò¿¿õ 19. Ñàëáàðûí øèíæèëãýý 20. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé3 - Ярилцлага 4 Ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 25. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿å øàò - Дадлага ажил 26. Ñóäàëãààíû òºëºâëºãºº áóþó äèçàéí, çîðèëãî 27. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã ñîíãîõ 28. Ñåãìåíò÷èëýë 29. ªðñºë人í 30. ¯íý á¿ðäýëò 31. Ìàðêåòèíãèéí çàðäàë 32. Ìàðêåòèíãèéí ñòрàòåãè ä¿ãíýëò4 - Ярилцлага 2 ¯éëäâýðëýëèéí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 28. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éëñ - Дадлага ажил 29. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ÷àäàë 30. Òåõíîëîãè 31. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ 32. Ìàòåðèàë ò¿¿õèé ýäèéí õàíãàìæ 33. Àæèëëàõ õ¿÷íèé õýðýãöýý øààðäëàãà 34. Ãàçàð áà äýä á¿òýö 35. ¯éëäâýðëýëèéí çîõèîí áàéãóóëàëò 36. ¯éëäâýðëýëèéí çàðäàë5 - Ярилцлага 2 Áîðëóóëàëòûí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 10. Áîðëóóëàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò - Дадлага ажил 11. Áîðëóóëàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ 12. Õóäàëäñàíû äàðààõ ¿éë÷èëãýý6 - Ярилцлага 2 Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí - Танилцуулга òºëºâëºãºº - Дадлага ажил 25. Óäèðäëàãûí áîëîí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü õýâ ìàÿã 26. Àæè÷äûí íèéãìèéí àñóóäàë, öàëèí 27. Àæèë÷äûí ñóðãàëò 27
 28. 28. 28. Óäèðäëàãà çàõèðãààíû çàðäàë 29. Òºëºâëºãººíèé ä¿ãíýëò 30. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí õýðýãöýý, ñàíõ¿¿æèëò 31. ¯ð àøèã 32. Çýýëèéí òîîöîîëîë7 - Ярилцлага 2 Ñàíõ¿¿ãèéí òºëºâëºãºº - Танилцуулга 16. Ìàðêåòèíã çàðäàë àøãèéí òîîöîî - Дадлага ажил 17. ¯éëäâýðëýë çàðäàë àøãèéí òîîöîî 18. Áîðëóóëàëò çàðäàë àøãèéí òîîöîî 19. Óäèðäëàãûí çàðäàë àøãèéí òîîöîî 20. Ðåçþìå áîëîâñðóóëàëò Нийт 16 цаг 28
 29. 29. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí хөтөлбөр 6. Индекс: ТОАЗ - 433 7. Хичээлийн нэр: Татварын онол арга зүй 8. Кредит : 4.5 9. Шаардлага залгамж холбоо: Энэ хичээлийг судлахын өмнө Ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýë , Çàðäëûí á¿ðòãýë , êîðïðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýë¿¿äèéã ñóäàëñàí áàéõ ¸ñòîé. 10. ¯íýëãýý : Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé50 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöыí èäýâõè, îðîëöîî, áèå äààëòûí àæèë, ÿâöыí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 50 õóâèéã óëèðëûí øàëãàëòààð öóãëóóëíà. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ýнэõүү хичээлээр нягтлан áодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангиéн оюутнуудад дээд түвшнии зохион баéгуулалттаé аæ ахуйн íýã ж ийн бүртгэлийн ү йл аж иллагааны арга аргачлалтай ò анилöóóëæ онолын òодорхой мэдлэã олгоход гол зорилго нь оршино. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí çîðèëãîÒàòâàðûí îíîëûí ñóóðü ìýäëýãòýé áîëæ, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûí¿íäñýí ìºí ÷àíàðûã òàéëáàðëàõ ÷àäâàð ýçýìøèõ áîëíî. Àõèñàí ò¿âøíèé íÿãòëàí áîäîõá¿ðòãýë õè÷ýýë íü ñàíõ¿¿÷ ìýðãýæèëòýí áîëîõ îþóòàíä, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû ýðõ ç¿éíçîõèöóóëàëòûã áîäèòîé, çºâ, ¿ð íºëººòýé òîãòîîõ ýðìýëçýë òºëºâø¿¿ëýõýä òóñëàíà.Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò№ Сэдвийн нэр Нийт цаг Явцын үнэлгээ Бие даалтын ажил Бие даалт семинар дадлага лекц1. Татварын түүхэн 2 4 хөгжил2. Татварын тухай үндсэн 4 4 ойлголт3. Татварын систем 2 44. Татварын эрх зүйн 4 4 тухай ойлголт, хэм хэмжээ, зарчим, түүний ангилал, төрөл5. Татварын бодлого 4 4 29
 30. 30. 6. Аж ахуйн нэгж 4 6 байгууллагын орлогын албан татвар7. Хүн амын орлогын 4 6 2 ХАОАТ-н хууль, тооцох шалгалт авна албан татвар аргачлал Сэдвийн8. Нэмэгдсэн өртгийн 4 4 2 НӨАТ-н хууль, албан татвар ноогдуулалт9. Гаалийн албан татвар 2 410. Онцгой албан татвар 2 411. Татварын нягтлан 4 6 бодох бүртгэл хөтлөлт12. Татварын хяналт 4 4 шалгалт Орлогын татварын 8 10 4 Бодлого , бүртгэл Бодлого тест13 Нийт цаг 48 64 8Áàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí õóâüä:Ýäèéí çàñãèéí îíîëûí ºíäºð ìýäëýãòýé, ýäèéí çàñãèéí îíîëûí àëü íýã ÷èãëýëýëýýðìýðãýøñýí, îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãàç¿éã ýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñç¿é òºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà.Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä:  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà 30
 31. 31. ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõ Áóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ “Татварын онол арга зүй” õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿é Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä òàâèãäàõ øààðäëàãàТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí ñóäëàõ ç¿éë, çîðèëãî, çîðèëòòîé óÿëäàí ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéãçààõ àðãà ç¿éä äàðààõ øààðäëàãà òàâèãäàíà. ¯¿íä:  Ýíý õè÷ýýëèéí åðºíõèé çîðèëãî, á¿ëýã, ñýäýâ òóñ á¿ðèéí çîðèëãûã õàíãàõóéö, òóõàéí ñýäâèéíõýý àãóóëãûã áîãèíî õóãàöààíä ãàðãàæ èðýõýýð ñóðãàëòûí àðãà, õýëáýðèéã ñîíãîí õè÷ýýëýý ÿâóóëàõ,  Îþóòàí á¿ð õè÷ýýëä æèãä, èäýâõèòýé îðîëöîõ áîëîìæ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ,  Õè÷ýýëèéí àãóóëãà íü îíîë, ïðàêòèêò íèéöñýí áàéõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã áîãèíî õóãàöààíä, áîäèòîé ¿íýëýõ øàëãóóðûã ñýäýâ áîëãîíä òîãòîîõ Ñóðãàëòûí áîëîìæèò àðãóóäТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéã òºðºë á¿ðèéí àðãààð ÿâóóëæ áîëíî. Ýíä õýðýãëýõáîëîìæòîé íèëýýä àðãóóäûã ñàíàë áîëãîí òàâüæ áàéíà. Ìýäýýæ, òóõàéí ñóðãóóëèéí íºõöºëáàéäàë, õè÷ýýë çààæ áóé áàãøèéí áîëîìæ, ÷àäâàðààñ õàìààð÷, òîõèðîìæîé àðãàà ñîíãîõ íüç¿éòýé þì. 1. Ëåêöèéí õýëáýð íü ìýäýýëýë äàìæóóëàõ íýã ñóâàã áîëîí àøèãëàãääàã. Àõèñàíò¿âøíèé íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë õè÷ýýëèéí óõàãäàõóóíóóä, òýäãýýðèéí õàðèëöàà, õîëáîî,¿íäñýí îéëãîëòûã ëåêöèéí õýëáýðýýð ºã÷, àøèãëàõ ýõ ñóðâàëæ, ìàòåðèàëûã çààæ ºãºõºäëåêöèéí õýëáýð èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Ìýäýýëëèéí ººð ñóâãóóäûã àøèãëàí, õîëáîãäîõìàòåðèàëûã îëîõ áîëîìæòîé áîëñîí îð÷èí ¿åä öýýæýýð áè÷¿¿ëäýã àðãààñ á¿ðìºñºíòàòãàëçàæ, áàãø ººðèéí öóãëóóëñàí ìýäýýëëýý õóðààíãóé õýëáýðò îðóóëàí, îþóòíóóäàäòàéëáàðëàí, íàðèéí òºâºãòýé, ãîë àñóóäëóóä äýýð àíõààðëûã õàíäóóëàõ íü òýäíèé öàãèéãõýìíýõ, ìýäýýëýë îëæ àâàõ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ à÷ õîëáîãäîëòîé. Ëåêöèéí ÿâöàä òóõàéí 31
 32. 32. ñýäâèéí òàëààðõ çóðàã, á¿ä¿¿â÷, áóñàä ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã ºðãºíººð àøèãëàõ,òåõíèê õýðýãñëèéã õýðýãëýõ íü áîãèíî õóãàöààíä èõ ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ñýäâèéí àãóóëãûãá¿ðýí ãàÀ¶

×