Nyabo 7-8-r ulirald ordog hicheelvvd

3,122 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,122
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
281
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nyabo 7-8-r ulirald ordog hicheelvvd

 1. 1. 7-Р УЛИРАЛДКорпорацийн санхүү õè÷ýýëèéí хөтөлбөрÕè÷ýýëèéí íýð : Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿Èíäåêñ : КС-368Íèéò öàã : 64 öàãÊðåäèò :3¯çýõ ñåìåñòð : 2 – ð ñåìåñòðÇàëãàìæ õîëáîî : Ìàòåìàòèê, Ôèëîñîôèéí ¿íäýñ, ìèêðî ýäèéí çàñàã, ìàêðî ýäèéí çàñàã,áèçíåñèéí ñòàòèñòèê, ìåíåæìåíòèéí ¿íäýñ, ìàðêåòèíã, ñàíõ¿¿ãèéí ìåíåæìåíò çýðýãõè÷ýýëèéã ¿çýæ ñóäàëñàí áàéíà.¯íýëãýý: Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé 50 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöыí èäýâõè, îðîëöîî, áèåäààëòûí àæèë, ÿâöыí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 50 õóâèéã óëèðëûí øàëãàëòààðöóãëóóëíà.Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàãò õóâèéí ºì÷ äàâàìãàéëàõ áîëæ, õóâèéí õýâøèë ýð÷èìòýé õºãæèõèéí õýðýýð áèçíåñèéí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãóóä, ÿëàíãóÿà êîðïîðàöè õîîðîíäûí çàõ çýýë äýõ ºðñºë人í ìàø õ¿÷òýé ºðíºæ áàéíà. Энýõ¿¿ ºðñºë人íò çàõ çýýëèéí õàðèëöààíä àìæèëòòàé îðîëöîõ, ýäèéí çàñãàà õºãæ¿¿ëýõ øèíý çóóíä áèçíåñ àìæèëòòàé ýðõëýõ, àæèëëàæ àìüäðàõàä êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýë äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ ñàíõ¿¿ãèéí òàëààðõè àëèâàà øèéäâýð ãàðãàõ ò¿âøíèé ìýäëýã îëæ àâàõàä ãîë áàðèìæàà áîëæ ÷èãë¿¿ëýã÷ áîëîõ ó÷èðòàé. Ñàíõ¿¿, ñàíõ¿¿æèëòûí ìºí ÷àíàðûã îéëãîõ, óëìàà𠺺ðèéí ñàíõ¿¿ã àìæèëòòàé óäèðäàõ, ñàíõ¿¿ãèéí çàõ çýýëä îðîëöîõ, ñàíõ¿¿ãèéí ýðõ ÷ºëººíä õ¿ðýõýä ýíýõ¿¿ õè÷ýýë òóñëàõ áîëíî. Áèçíåñèéí óäèðäëàãûí ìýðãýæëýýð ñóðàëöàæ áàéãàà îþóòíóóä íü òîìîîõîí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà, êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ã óäèðäàõ, õºòëºí ÿâóóëàõ, ò¿¿íä øèíæèëãýý õèéõ, çºâëºìæ áîëîâñðóóëàõ, áèçíåñ ñàíõ¿¿ãèéí òàëààðõè øèéäâýð ãàðãàõàä ýíý õè÷ýýë òóñàëíà. Ýäãýýðèéí ¿íäñýí äýýð êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéã çàéëøã¿é ¿çýæ ñóäëàõ øààðäëàãàòàé. Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéí çîðèëãîÊîðïîðàöèéí óðò áîëîí áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëòûí òàëààð ìýäëýãòýé áîëîõûí äýýðñàíõ¿¿æèëò õèéæ áîëîõ àðãóóäûí äàâóó áîëîí ñóë òàëóóäûí ¿íýëãýý, êîðïîðàöèéí ñòðàòåãè,óäèðäëàãûí òóõàé îíîëûí àñóóäëóóäûã ñóäëàíà. Ñàíõ¿¿, ñàíõ¿¿æèëòòýé õîëáîîòîé òîîöîîëîë õèéõ, øèéäâýð ãàðãàõ, êîìïàíèêîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ãèéí ÷àäâàðò ä¿í øèíæèëãýý õèéõ, ò¿¿íä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàíà.Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéí çîðèëò 1
 2. 2.  Êîðïîðàöèéí íèéãìèéí ¿¿ðýã, õàðèóöëàãà, ýòèêèéí òóõàé  Óðò áîëîí áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëòûí òàëààð ìýäëýãèéã ýçýìøèõ  Êîðïîðàöèéí óäèðäëàãà, ñòðàòåãèéí òàëààð ìýäëýãòýé áîëîõ  Êîðïîðàöèéí ýðãýëòèéí õºðºíãèéí óäèðäëàãà  Êîðïîðàöèéí ¿íýëãýý, ñàíõ¿¿, òºëáºðèéí ÷àäâàðûí çýðýãëýëÊîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò№ Á¿ëýã Ñýäâ¿¿ä Õè÷ýýëèéí Öàã õýëáýð 1 Êîðïîðàöèéí Áèçíåñèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí õýëáýð¿¿ä, ëåêö 2 öàã ñàíõ¿¿ êîðïîðàöèéí òóõàé õè÷ýýëèéí 1.1 óäèðòãàë Áèçíåñèéí ýòèê áà êîðïîðàöèéí íèéãìèéí õàðèóöëàãà Êîðïîðàöèéí ñàíõ¿¿ ñóäëàõ ç¿éë ñåìèíàð 2 öàã 2 Êîðïîðàöèéí 2.1 ̺íãºí õºðºíãèéí ìåíåæìåíò ëåêö 4 öàã ýðãýëèéí õºðºíãèéí Áîäïîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã óäèðäëàãà Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 2.3 Àâëàãûí ìåíåæìåíò ëåêö 2 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 2.4 Áàðàà ìàòåðèàëûí ìåíåæìåíò ëåêö 2 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 3 Êîðïîðàöèéí 3.1 Áîãèíî õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëò, òºðë¿¿ä ëåêö 4 öàã ñàíõ¿¿æèëò Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2öàã 3.3 Óðò õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëò, êîðïîðàöèéí áîíä ëåêö 4 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 4 öàã 3.4 Óðò õóãàöààò ñàíõ¿¿æèëòûí áóñàä õýëáýð¿¿ä ëåêö 4öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã Êîðïîðàöèéí êàïèòàëûí á¿òýö áà õºø¿¿ðýã ëåêö 4 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 4 öàã 2
 3. 3. Êîðïîðàöèéí êàïèòàëûí ºðòºã ëåêö 2 öàã Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã Êîðïîðàöèéí 4.1 Êîðïîðàöèéí íýãäýë, õîðøèëò ëåêö 2 öàã ñàíõ¿¿, ñòðàòåãè Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 4.3 Êîðïîðàöèéí äàìïóóðàë ëåêö 2 öàã 4 Áîäëîãî, òåñò, äàâòëàãà ñåìèíàð 2 öàã 4.4 Êîðïîðàöèéí õºðºí㺠îðóóëàëò ëåêö 2 öàã Ä¿ãíýëò ñåìèíàð 2 öàã 5 Íèéò öàã 64 öàãÁàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí õóâüä:Ýäèéí çàñàã, ñàíõ¿¿ãèéí ºíäºð ìýäëýãòýé, ñàíõ¿¿ãèéí àëü íýã ÷èãëýëýëýýð ìýðãýøñýí,îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãà ç¿éãýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñ ç¿éòºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà.Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä:  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõÁóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ 3
 4. 4.  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт Хичээлийн хөтөлбөр 1. Хичээлийн индекс : ОУБС-338 2. Хичээлийн нийт цаг : 32 цаг, үүнээс 16 цагийн лекц, 32 цагийн семинар 3. Кредит : 2.0 4. Анги, улирал : НББ-4, VII 5. Хичээлийн зорилго : Энэ хичээлийг судлахын зорилго нь оюутнууд няглан бодох бүртгэл, санхүүгтйн бүртгэл, ахисан түвшний бүртгэл хичээлүүпээр судалсан мэдлэгээ бататгахын зэрэгцээ аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартад нийцүүлэн гаргах чадварыг эзэмшихэд оршино. 6. Хичээлийн агуулга : Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт нь тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил гүйлгээ үйл явдлыг санхүүгийн тайланд гаргаж илэрхийлэх талаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн албан ѐсны заавар бөгөөд энэ утгаараа байгууллагын ажил гүйлгээг энэ стандартад нийцүүлэн гаргах бүх төрлийн аргачлалыг судлана. 7. Залгамж холбоо: Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс, санхүүгийн бүртгэл, ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлүүд нь энэ хичээлийн үндэс суурь болно. 8. Оюутны бие даах ажиллагаа болон мэдлэгийг үнэлэх. Хичээлийн төгсгөлд болон явцад Отгонтэнгэр Их Сургуулийн үнэлгээний ерөнхий загварт нийцүүлэн оюутны мэдлэгийг тест, коллеквиум, болон бусад хэлбэрээр дүгнэнэ. Шалгалтын материал олон хувилбартай байх бөгөөд бүтэц нь сонголтот асуулт, нээлттэй асуулт, нөхөх болон бодлого дасгалын хэмжээнд байна. 9. Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт хичээлийн öàã õóâèàðëàëò Нийт цагСэдэв семин äààëò лекц Сэдвийн нэр Áèå ар 1 ÍÁÁÎÓÑ-ûí ¿çýë áàðèìòëàë, танилцуулга 2 НББОУС: Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí 2 4 3 НББОУС: Áàðàà ìàòåðèàë 4 НББОУС: Мөнгөн гүйлгээний тайлан + 4
 5. 5. НББОУС: Òайлангийн үеийн цэвэр ашиг алдагдал, алдаа ба5 бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт6 НББОУС: Ñåãìåíòèéí çàðäàë7 НББОУС: Бàëàíñûí ºäðèéí äàðààõ ¿éë ÿâäàë 2 48 НББОУС: Áàðèëãûí ãýðýý9 НББОУС: Îðëîãûí òàòâàðûí çàðäàë10 НББОУС: ¯íèéí ººð÷ëºëòèéã òóñãñàí ìýäýýëýë +11 НББОУС: ¯íäñýí õºðºí㺠2 412 НББОУС: Õîëáîîòîé òàëóóäûí òîäðóóëãà13 НББОУС: Ò¿ðýýñ14 НББОУС: Îðëîãî15 НББОУС: Àæèëëàãñàäûí òýòãýâýî, òýòãýìæ + 2 416 НББОУС: ÇÃ-ûí áóöàëòã¿é òóñëàìæèéí ÍÁÁ17 НББОУС: Òýòãýâðèéí òºëºâëºãººíèé ÍÁÁ áà òàéëàãíàë18 НББОУС: Íýãæ õóâüààíä íîãäîõ àøèã19 НББОУС: Çýýëèéí çàðäàë 2 420 НББОУС: Áèçíåñèéí íýãäýë +21 НББОУС: ÍÑÒ áà îõèí êîìïàíè äàõü ÕÎ á¿ðòãýë22 НББОУС: Õàðààò êîìïàíè äàõü ÕÎ á¿ðòãýë НББОУС:Õýò èíôëÿöè á¿õèé ÝÇ-èéí ¿åèéí санхүүгийн23 тайлагнал НББОУС: Áàíê áà ò¿¿íòýé àäèëòãàõ ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãûí +24 2 4 ÑÒ òîäðóóëãà НББОУС: Õàìòàðñàí ¿éëäâýðèéí õóâü îðîëöîîã санхүүгийн25 тайланд òóñãàõ26 НББОУС: Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð: òîäðóóëãà áà òîëèëóóëãà 5
 6. 6. НББОУС: Ñàíõ¿¿ãèéí õýðýãë¿¿ð: õ¿ëýýí çºâøººðºëò áà27 õýìæèëò28 НББОУС: Ñàíõ¿¿ãèéí çàâñðûí òàéëàãíàë 2 429 НББОУС: Çîãñîîæ áóé ¿éë àæèëëàãàà30 НББОУС: Õºðºíãèéí ¿íý öýíèéí áóóðàëò31 НББОУС: ͺºö, áîëçîøã¿é ºð òºëáºð áà õºðºíãº32 НББОУС: Áèåò áóñ õºðºíãº33 НББОУС: Ãàäààä âàëþòûí õàíøèéí ¿ð íºëºº 2 434 НББОУС: ÕÎ-í çîðèóëàëòòàé ¿ë õºäëºõ õºðºíãº35 НББОУС: պ人 àæ àõóé Íèéò öàã 16 32 10. Áàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãà Ìýðãýæëèéí õóâüä:  ÍÁÁ-èéí ºíäºð ìýäëýãòýé, îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñ ç¿é òºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà. Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä:  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí б¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõ Áóñàä ç¿éëèéí õóâüä: 6
 7. 7.  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõÑóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ 7
 8. 8. Бүртгэлийн мэдээллийн систем хичээлийн хөтөлбөр1. Мэргэжлийн индекс : БМС-4282. Хичээлийн нийт цаг : 64-үүнээс 32 цаг лекц, 32 цаг семинар3. Кредит цаг : 3.04. Анги.мэргэжил : Бизнесийн удирдлага-НББ-45. Хичээлийн зорилго: НББ-ийн мэдээллийн систем нь бизнесийн үйл ажиллагааг удирданзохицуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэхүү хичээлээр байгууллагын санхүүгийнудирдлагыг хэрэгжүүлэхэд ба удирдлага тодорхой шийдвэр гаргахад ашиглагдах бүртгэл.Òооцооллын мэдээллийг зохистой мэдээллийн систем. Äизайнтайгаар зохион байгуулжудирдах тухай мэдлэг олгож. Çарим програм хангамжийн алгоритм зохиох танилцах.Òодорхой хэл дээр программ бичих чадвар эзэмшүүлэх зорилготой.6. Хичээлийн агуулга: Бүртгэлийн мэдээллийн систем хичээл нь : a. Байгууллага дах мэдээллийн системийн тухай судлах b. Бүртгэлийн мэдээллийн систем.түүний зохион байгуулалтын талаар судлахc. Программ хангамжийн зарим шийдлүүдийг судалж танилцах гэсэн 3 үндсэí хэсгээсбүрдэнэ.7. Залгамж холбоо: Бүртгэлийн мэдээллийн систем хичээл нь НББ-ийн үндэс . Саíхүүгийнбүртгэл. Зардал удирдлагын бүртгэл хичээлүүдтэй залгамж холбоотой байдаг.8. Оюутны бие даах ажиллагаа болон мэдлэгийг үнэлэх: Семестрийн эцэст болонхичээлийн явцад Отгонтэнгэр Их Сургуулийн үнэлгээний ерөнхий зааварт нийцүүлэноюутны мэдлэгийн тест ,бие даалтын ажил болон бусад хэлбэрээр дүгнэнэ. Шалгалтын тестнь олон хувилбартай байх ба бүтэц нь олон сонголтот асуулт.нээлттэй асуулт.нөхөхасуудал зэргээс бүрдэнэ.9. Хавсралт материал :- Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө- Сэдвийн агуулга- Ном зүй бусад ашиглагдах материал Бүртгэлпйн мэдээллийн систем хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө№ Сэдвийн нэр Лекц сем1 Бүртгэлийн мэдээллийн систем оршил хичээл 2 22 Мэдээллийн технологи ба БМС 2 23 Ажил гүйлгээ боловсруулалтын систем 4 44 Мэдээллийн системнйн гүйцэтгэх үүргүуд 2 25 Эрсдлийн илрэл ба дотоод хяналт 2 2 8
 9. 9. 6 Мэдээллийн системийн хамгаалалтын арга хэрэгслүүд 2 27 Мэдээллèйн системд хийх аудит 2 28 Ажил гүйлгээ боловсруулалтын систем 4 49 Орлогын мөчлөг 2 210 Зарцуулгын мөчлөг 2. 2 ■11 Бүтээгдэхүүн хувиргалтын мөчлөг 2 212 Нөөцийн удирдлагын мөчлөг 2 213 Мэдээлэл боловсруулалтын систем 4 4 Íийт цаг 32 32 9
 10. 10. Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн хөтөлбөр1. Индекс: А Т Б - 4 1 52. Хичээлийн нэр: Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл3. Кредит : 34. Үзэх семестр 7-р улирал5. АнгиНББ-46. Шаардлага залгамж холбоо: Энэ хичээлийг судлахын өмнө Санхүүгийн бүртгэл .Зардлын бүртгэл , корпрацийн санхүү хичээлүүдийг судалсан байх ѐстой.7. Үнэлгээ : Оюутан, нийт үнэлгээний 50 хувийг хичээлийн явцын идэвхи, оролцоо, биедаалтын ажил, явцын шалгалт, шүүлгээр, харин үлдэх 50 хувийг улирлын шалгалтаарцуглуулна.2. Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийг судлах хэрэгцээ, шаардлагаЭнэхүү хичээлээр нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийноюутнуудад дээд түвшний зохион байгуулалттай аж ахуйн нэгжийн б ү р т г э л и й нүйл ажиллагааны арга аргачлалтай танилцуулж онолын тодорхой мэдлэголгоход гол зорилго нь оршино.3. Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн зорилго Дээд түвшнийнягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэгтэй болж, эдийн засгийн харилцааны эрх зүйнзохицуулалтын үндсэн мөн чанарыг тайлбарлах чадвар эзэмших болно. Ахисантүвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээл нь Нягтлан бодогч мэргэжилтэн болох оюутанд,эдийн засгийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтыг бодитой, зөв үр нөлөөтэй тогтоохэрмэлзэл төлөвшүүлэхэд туслана. Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн сэдэвчилсэн төловлөгөө, цаг хуваарилалт№ Сэдвийн нэр Нийт цаг Бие даалтын ажил Бие даалт семинар дадлага лекц1. Нөхөрлөл түүний 8 8 үйл ажиллагааиы бүртгэл +2. Бизнесийн нэгдэл 6 8 + ба бүртгэл3. Төв ба салбар 6 4 компаниудын бүртгэл4. Нэгтгэсэн 4 4 санхүүгипн тайлан худалдан авалт хэлбэрийн бизнесийн + нэгдлийн өдөр 10
 11. 11. 5. Үндэстэн дамнасан 4 4 корпорацийн Ашгийн бус 6.бүртгэл 4 4 байгууллаг ын нягтлан бодох бүртгэл Нийт цаг 32 32 3. Багшид тавигдах шаардлагаМэргэжлийн хувьд:Нягтлан бодох бүртгэлийн өндөр мэдлэгтэй, онолын мэдлэгээ практикт хэрэглэх чадвартай.бусдад ойлгуулах буюу заах арга зүйг эзэмшсэн, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохихтүвшний арга зүйтэй. багшийн ѐс зүй төлөвшсөн, багшлах дур сонирхолтой мэргэжилтэнбайна.Боловсрол судлал, заах арга зүйн хувьд: 1. Лекц унших. семинар. дадлага болон оюутны бие даах ажлыг удирдахдаа хичээлийн бүлэг, сэдэв хоорондын уялдаа холбоо. логик дарааллыг оновчтой тогтоож, онол ба практикийн холбоог ойлгомжтой гаргах. оюутны сэтгэн бодох. мэдлэгээ ашиглах чадварыг хөгжүүлэх арга зүйг эзэмшсэн байх 2. Сургалтын төрөл бүрийн арга, хэлбэрийг хослон ашиглах 3. Оюутны олж авсан мэдлэг. мэдээллийг эмхэлж. цэгцтэй болгоход туслах чадвар, эрмэлзэлтэй байх 4. Оюутан өөрийн мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах, өөрийгөө зөв илэрхийлж, бусдадаа ойлгуулах чадвартай болоход туслах 5. Бусад зүйлийнхувьд:3. Сургалтын материалыг шинэлэг хэлбэрээр. ойлгомжтой бэлтгэх, тэдгээрийг ашиглах аргыг оюутнуудад зааж сургах4. Оюутны мэдлэг. чадварыг үнэлэх үнэлгээг ойлгомжтой, тодорхой болгож, тэдэнд хичээлийн эхнээс мэдүүлэх, оюутан бүрийг бодитой үнэлэх5. Сургалтын явцад шинэ техник, технологийг ашиглах чадвартай байх Гурав. "Ахисан түвшнин нягтлан бодох бүртгэл " хичээлнйн заах арга зүй3.1 .Ахисан түвшиний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн заах арга зүйд тавигдах шаардлага Ахисантүвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн судлах зүйл, зорилго, зорилттой уялдан энэхүүхичээлийг заах арга зүйд дараах шаардлага тавигдана. Үүнд: 1. Энэ хичээлийн ерөнхий зорилго сэдэв тус бүрийн зорилгыг хангахуйц, тухайн сэдвийнхээ 11
 12. 12. агуулгыг богино хугацаанд гаргаж ирэхээр сургалтын арга, хэлбэрийг сонгон хичээлээ явуулах, 2. Оюутан бүр хичээлд жигд, идэвхитэй оролцох боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх, 3. Хичээлийн агуулга нь онол, практикт нийцсэп байх 4. Оюутны мэдлэг. чадварыг богино хугацаанд. бодитой үнэлэх шалгуурыг сэдэв болгонд тоггоох3.2.Сургалтын боломжит аргуудАхисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийг төрөл бүрийн аргаар явуулж болно. Эндхэрэглэх боломжтой нилээд аргуудыг санал болгон тавьж байна. Мэдээж, тухайн сургуулийннөхцөл байдал, хичээл зааж буй багшийн боломж. чадвараас хамаарч. тохиромжой аргаа сонгохнь зүйтэй юм.1. Лекцийн хэлбэр нь мэдээлэл дамжуулах нэг суваг болон ашиглагддаг. Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн ухагдахуунууд, тэдгээрийн харилцаа, холбоо, үндсэн ойлголтыг лекцийы хэлбэрээр өгч. ашиглах эх сурвалж, материалыг зааж өгөхөд лекцийн хэлбэр илүү үр дүнтэй байдаг. Мэдээллийн өөр сувгуудыг ашиглан, холбогдохматериалыг олох боломжтой болсон орчин үед цээжээр бичүүлдэг аргаас бүрмөсөн татгалзаж,багш өөрийн цуглуулсан мэдээллээ хураангуй хэлбэрт оруулан, оюутнуудад тайлбарлан, нарийнтөвөгтэй, гол асуудлууд дээр анхаарлыг хандуулах нь тэдний цагийг хэмнэх, мэдээлэл олж авахчадварыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. Лекцийн явцад тухайн сэдвийн талаарх зураг. бүдүүвч,бусад үзүүлэн таниулах материалыг өргөнөөр ашиглах, техник хэрэгслийг хэрэглэх нь богинохугацаанд их мэдээлэл дамжуулах, сэдвийн агуулгыг бүрэн гаргахад ач тустай.Лекцийн үед. зарим точполдолд тоглоомын хэлбэрээр явуулах боломжтой бөгөөд ихээхэнбэлтгэл, цаг хугацаа шаардана. 1. Семинарын хэлбэр нь оюутнуудад олсон мэдлэгээ бататгах, мэдлэгээ хэрэглэх чадвар эзэмшихэд илүү үр дүнтэй байдаг. Семинарын хэлбэрийг олон аргаар явуулах боломжтой. Тухайлбал. ярилцлагын арга. асуудал дэвшүүлж шийдвэрлэх, кейс ажиллах, тоглоомын арга, бодлого. дасгал ажиллах, эссэ. реферат бичих. загварчлал хийх г.м.Тухайн сургууль. багш нь боломж нөхцөлдөө тулгуурлан хичээлийн аль хэсгийг, ямар аргаар явуулахаа шийдэх нь илүү үр нөлөөтэй.Дөрөв. Ахнсан түвшний нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн үнэлгээ 4.1 Үнэлгээний зорилго: "Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл " хичээлийп зорилгоо хэрхэн хангасан, оюутнууд энэхичээлээр ямар мэдлэг авч, чадвар эзэмшснийг бодитойгоор тодорхойлоход үнэлгээний зорилгооршино.Үнэлгээг дараах зүйлсэд ашиглана. 2 Сургалтын үр дүнд хичээлийн зорилго хангагдсан эсэх, ямар түвшинд хангагдсан 3 Багш хичээлийн агуулгыг бүрэн гаргаж, өгөх ѐстой мэдлэгийг өгч адсан эсэх 4 Багшийн заах болон мэргэжлипн ур чадвар ямар түвшинд байгааг тодорхойлох 5 Оюутан уг хичээлийг ямар түвшинд эзэмшсэн, давтан сурах 12
 13. 13. шаардлагатай эсэх 6 Оюутны сурч боловсрох эрмэлзлийг идэвхжүүлж чадаж буй эсэх 4.2 Үнэлгээний шалгуур "Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл" хичээлийнСэдэв бүрээр үнэлгээний хувийг тодорхойлж, сэдэв дотор үнэлгээний өгч явах болно бодлогодасгал бүрийг гүйцэтгэлээр нь дүгнэн үзэх болно . 13
 14. 14. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн танилцуулгаХичээлийн нэр: Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааИндекс: ЗГХАА-496Нийт цаг: 48 цаг /32ц-лекц, 16ц-семинар/Кредит: 2,5Судлах анги: НББ-4Үзэх семистр: 7-р семистрЗалгамж холбоо: Микро эдийн засаг, макро эдийн засаг, санхүүгийн менежмент, төрийн санхүү,олон улсын худалдаа, гэрээний менежментЗасгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн зорилгоОюутнуудад Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны үндсэн зарчим, ач холбогдол, хөгжлийгтанилцуулж, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах арга техникийн талаар олон улсындэвшилтэт практик, үндэсний практик болон онолын мэдлэг олгоно.Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн зорилтЗасгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыгдэвшүүлж байна.  Худалдан авах ажиллагааг тодорхойлох  ХАА-ны хөгжлийн түүх  ХАА-нд ашигладаг олон улсын эрх зүйн баримт бичиг  ХАА-ны төрлүүд  ХАА-ны зохион байгуулалт, хэрэгжүүлэх үе шатуудыг авч үзнэ.Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийг судлах хэрэгцээ шаардлага Олон улсын худалдааны нэг төрөл болон ЗГХАА-г судалж нэвтрүүлэх мэргэжилтнүүдэдэнэ талын мэдлэг, зохион байгуулах чадвар дадал олгосноор Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжижбайгаа ХАА-г үнэн зөв, шударга нээлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулахад ихээхэн ачхолбогдолтой. Иймээс ХАА-нд оролцогч талуудад ажиллах боловсон хүчин болохоор бэлтгэгдэж байгааоюутнуудад төдийгүй улс орны эдийн засгийн секторт ажиллаж байгаа ажиллагсдын ХАА-ныталаархи мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх үндсэн хэрэгцээ шаардлагыг хангах болно.Оюутанд олгох мэдлэг, чадвар дадал 14
 15. 15. Мэдлэг: ХАА-ны үндсэн ойлголт, түүний үүсэл хөгжил, үндсэн зарчим, хууль эрх зүйн орчин, тогтолцоо, үйл ажиллагааны мэдлэг олгоно. Чадвар: ХАА-г төлөвлөх, зохион байгуулах тендерийн бичиг баримт боловсруулах, үнэлэх, хяналт тавих, шийдвэр гаргах, тендер бэлтгэх, төлөвлөлтийн шатанд оролцох чадвар эзэмшүүлнэ. Дадал: ХАА-н төлөвлөгөө зохиох, тендерийн бичиг баримт бэлтгэх, тендерийн үнэлгээ хийх, дүгнэлт гаргаж сурах, тендерт оролцох санал бэлтгэх, тендер шалгаруулалтанд хөндлөнгийн хяналт тавьж сурах, гэрээний хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах дадал олгоно. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цаг хуваарилалт Хичээлийн№ Бүлэг Хичээлийн сэдэв, агуулга Цаг хэлбэр Засгийн газрын худалдан авах Оршил, ажиллагаа хичээлийн судлах Засгийн газрын худалдан авах Лекц 21. зүйл, ач холбогдол ажиллагаа гэж юу вэ? Засгийн газрын худалдан авах Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа тухай ойлголтууд, төрөл ажиллагаа тухай үндсэн Лекц 22. ойлголт Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны онолын үндэс Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны үүсэл хөгжил Засгийн газрын худалдан авах Монголын Засгийн газрын худалдан Лекц, 43. ажиллагаа хөгжлийн түүх авах ажиллагааны хөгжлийн түүх семинар 2 Олон улсын худалдан авах ажиллагааны зарчим ХАА-ны хууль тогтоомжууд, ангилал Засгийн газрын худалдан авах ХАА-ны дагалдах журам зааврууд Лекц, 44. ажиллагааны эрх зүйн орчин семинар 2 ХАА-ны хуулийн үндсэн нэр томьѐо, агуулга 15
 16. 16. Засгийн газрын худалдан авах ХАА-нд оролцогч талууд, тэдгээрийн 4 Лекц, ажиллагааны удирдлага эрх үүрэг5. семинар 2 зохион байгуулалт Хөндлөнгийн хяналт Нээлттэй тендер шалгаруулалт ХАА-г хэрэгжүүлэх арга Хязгаарлагдмал тендер Лекц, 8 хэлбэрүүд шалгаруулалт, түүний онцлог6. семинар 2 Шууд гэрээ байгуулах Зөвлөхийг сонгох ХАА-ны ангилал, төлөвлөлт, багцлалт, ХАА-г хэрэгжүүлэх үе шатууд Тендерийн бичиг баримт Лекц, 8 боловсруулах7. семинар 4 Тендерийн үнэлгээ хийх Гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг удирдах, хянах 32 лекц Нийт 16 семинар Гурав: “Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа” хичээлийн заах арга зүй 1. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн заах арга зүйд тавигдах шаардлага Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн судлах зүйл зорилго, зорилттой уялдан энэхүү хичээлийг заах арга зүйд дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:  Энэ хичээлийн ерөнхий зорилго, бүлэг, сэдэв тус бүрийн зорилгыг хангахуйц, тухайн сэдвийнхээ агуулгыг богино хугацаанд гаргаж ирэхээр сургалтын арга, хэлбэрийг сонгон хичээлээ явуулах  Оюутан бүр хичээлд жигд, идэвхтэй оролцох боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх  Хичээлийн агуулга нь онол практикт нийцсэн байх  Оюутны мэдлэг чадварыг богино хугацаанд, бодитой үнэлэх шалгуурыг сэдэв болгонд тогтоох 2. Сургалтын боломжит аргууд: 16
 17. 17. “Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа” хичээлийг төрөл бүрийн аргаар явуулж болно. Эндхэрэглэх боломжтой нилээд аргуудыг санал болгон тавьж байна. Мэдээж тухайн сургуулийннөхцөл байдал, хичээл зааж буй багшийн боломж, чадвараас хамаарч, тохиромжтой аргаа сонгохнь зүйтэй юм. 1. Лекцийн хэлбэр нь мэдээлэл дамжуулах нэг суваг болон ашиглагддаг. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа хичээлийн ухагдахуунууд, тэдгээрийн харилцаа холбоо, үндсэн ойлголтыг лекцийн хэлбэрээр өгч, ашиглах эх сурвалж, материалыг зааж өгөхөд лекцийн хэлбэр илүү үр дүнтэй байдаг. Мэдээллийн өөр сувгуудыг ашиглан, холбогдох материалыг олох боломжтой болсон орчин үед цээжээр бичүүлдэг аргаас бүр мөсөн татгалзаж, багш өөрийн цуглуулсан гол асуудлууд дээр анхаарлыг хандуулах нь тэдний цагийг хэмнэх, мэдээлэл олж авах чадварыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. Лекцийн явцад тухайн сэдвийн талаарх зураг бүдүүвч, бусад үзүүлэн таниулах материалыг өргөнөөр ашиглах, техник хэрэгслийг хэрэглэх нь богино хугацаанд их мэдээлэл дамжуулах сэдвийн агуулгыг бүрэн гаргахад ач тустай. 2. Ñåìèíàðûí õýëáýð íü îþóòíóóäàä îëñîí ìýäëýãýý áàòàòãàõ, ìýäëýãýý õýðýãëýõ ÷àäâàð ýçýìøèõýä èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Ñåìèíàðûí õýëáýðèéã îëîí àðãààð ÿâóóëàõ áîëîìæòîé. Òóõàéëáàë, ÿðèëöëàãûí àðãà, àñóóäàë äýâø¿¿ëæ øèéäâýðëýõ, êåéñ àæèëëàõ, òîãëîîìûí àðãà, эвлүүлгийн арга, дүрд тоглох арга, äàñãàë àæèëëàõ, ýññý, ðåôåðàò áè÷èõ, çàãâàð÷ëàë õèéõ ã.ì.3. Багшид тавигдах шаардлага:Мэргэжлийн хувьд: Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны талаар өндөр мэдлэгтэй байх Монгол улсын Сангийн яамнаас олгодог сургагч багшийн эрхтэй байх Онолыг мэдлэгээ практикт хэрэглэх чадвартай байх Сургах зүйн дээд курст хамрагдаж эрхтэй болсон байх /бусдад ойлгуулах буюу заах аргазүйг эзэмшсэн/ Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохих түвшиний арга зүйтэй байх Багшийн ѐс зүй төлөвшсөн, багшлах дур сонирхолтой мэргэжилтэн байна.Заах арга зүйн хувьд: Лекц унших, семинар дадлага болон оюутны бие даах ажлыг удирдахдаа хичээлийн бүлэгсэдэв хоорондын уялдаа холбоо, логик дарааллыг оновчтой тогтоож, онол практикийн холбоогойлгомжтой гаргах, оюутны сэтгэн бодох, мэдлэгээ ашиглах чадварыг хөгжүүлэх арга зүйгэзэмшсэн байх  Сургалтын төрөл бүрийн арга, хэлбэрийг хослон ашиглах  Оюутны олж авсан мэдлэг, мэдээллээ бусаддаа хуваалцах, өөрийгөө зөв илэрхийлж, бусдадаа ойлгуулах чадвартай болоход туслахБусад зүйлийн хувьд: 17
 18. 18.  Сургалтын материалыг шинэлэг хэлбэрээр, ойлгомжтой бэлтгэх, тэдгээрийг ашиглах аргыг оюутнуудад зааж сургах  Оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх үнэлгээг ойлгомжтой тодорхой болгож, тэдэнд хичээлийн эхнээс мэдүүлэх, оюутан бүрийг бодитой үнэлэх  Сургалтын явцад шинэ техник, технологийг ашиглах чадвартай байх Дөрөв. “Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа” хичээлийн үнэлгээ1. Үнэлгээний зорилго:“Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа” хичээлийн зорилгоо хэрхэн хангасан, оюутнууд энэхичээлээр ямар мэдлэг авч, чадвар эзэмшснийг бодитойгоор тодорхойлоход үнэлгээний зорилгооршино. Үнэлгээг дараах зүйлсэд ашиглана.  Сургалтын үр дүнд хичээлийн зорилгоо хангагдсан эсэх, ямар түвшинд хангагдсан  Багш хичээлийн агуулгыг бүрэн гаргаж, өгөх ѐстой мэдлэгийг өгч чадсан эсэх  Багшийн заах болон мэргэжлийн ур чадвар ямар түвшинд байгааг тодорхойлох  Оюутан уг хичээлийг ямар түвшинд эзэмшсэн, давтан сурах шаардлагатай эсэх  Оюутны сурч боловсрох эрмэлзлийг идэвхжүүлж чадаж буй эсэх2. Үнэлгээний шалгуурБагшаас оюутан хичээлийн явцад 60 оноо авах бөгөөд семистрийн эцэст 40 онооны судалгаанытайлан илтгэл хэлэлцүүлэн зохих оноогоо авна.Багшийн оноо: 100 оноо  Хичээлийн ирц, идэвх 20 оноо  Явцын шалгалт 20 оноо  Бие даалт 20 оноо  Судалгааны тайлан илтгэл 40 оноо 18
 19. 19. 8-Р УЛИРАЛДТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí хөтөлбөр 1. Индекс: ТОАЗ - 433 2. Хичээлийн нэр: Татварын онол арга зүй 3. Кредит : 4.5 4. Шаардлага залгамж холбоо: Энэ хичээлийг судлахын өмнө Ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýë , Çàðäëûí á¿ðòãýë , êîðïðàöèéí ñàíõ¿¿ õè÷ýýë¿¿äèéã ñóäàëñàí áàéõ ¸ñòîé. 5. ¯íýëãýý : Îþóòàí, íèéò ¿íýëãýýíèé50 õóâèéã õè÷ýýëèéí ÿâöыí èäýâõè, îðîëöîî, áèå äààëòûí àæèë, ÿâöыí øàëãàëò, ø¿¿ëãýýð, õàðèí ¿ëäýõ 50 õóâèéã óëèðëûí øàëãàëòààð öóãëóóëíà. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéã ñóäëàõ õýðýãöýý, øààðäëàãà Ýнэõүү хичээлээр нягтлан áодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангиéн оюутнуудад дээд түвшнии зохион баéгуулалттаé аæ ахуйн íýã ж ийн бүртгэлийн ү йл аж иллагааны арга аргачлалтай ò анилöóóëæ онолын òодорхой мэдлэã олгоход гол зорилго нь оршино. Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí çîðèëãîÒàòâàðûí îíîëûí ñóóðü ìýäëýãòýé áîëæ, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû ýðõ ç¿éí çîõèöóóëàëòûí¿íäñýí ìºí ÷àíàðûã òàéëáàðëàõ ÷àäâàð ýçýìøèõ áîëíî. Àõèñàí ò¿âøíèé íÿãòëàí áîäîõá¿ðòãýë õè÷ýýë íü ñàíõ¿¿÷ ìýðãýæèëòýí áîëîõ îþóòàíä, ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíû ýðõ ç¿éíçîõèöóóëàëòûã áîäèòîé, çºâ, ¿ð íºëººòýé òîãòîîõ ýðìýëçýë òºëºâø¿¿ëýõýä òóñëàíà.Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº, öàã õóâààðèëàëò№ Сэдвийн нэр Нийт цаг Явцын үнэлгээ Бие даалтын ажил Бие даалт семинар дадлага лекц1. Татварын түүхэн 2 4 хөгжил2. Татварын тухай үндсэн 4 4 ойлголт3. Татварын систем 2 44. Татварын эрх зүйн 4 4 тухай ойлголт, хэм хэмжээ, зарчим, түүний ангилал, төрөл 19
 20. 20. 5. Татварын бодлого 4 46. Аж ахуйн нэгж 4 6 байгууллагын орлогын албан татвар7. Хүн амын орлогын 4 6 2 ХАОАТ-н хууль, тооцох шалгалт авна албан татвар аргачлал Сэдвийн8. Нэмэгдсэн өртгийн 4 4 2 НӨАТ-н хууль, албан татвар ноогдуулалт9. Гаалийн албан татвар 2 410. Онцгой албан татвар 2 411. Татварын нягтлан 4 6 бодох бүртгэл хөтлөлт12. Татварын хяналт 4 4 шалгалт Орлогын татварын 8 10 4 Бодлого , бүртгэл Бодлого тест13 Нийт цаг 48 64 8Áàãøèä òàâèãäàõ øààðäëàãàÌýðãýæëèéí õóâüä:Ýäèéí çàñãèéí îíîëûí ºíäºð ìýäëýãòýé, ýäèéí çàñãèéí îíîëûí àëü íýã ÷èãëýëýëýýðìýðãýøñýí, îíîëûí ìýäëýãýý ïðàêòèêò õýðýãëýõ ÷àäâàðòàé, áóñäàä îéëãóóëàõ áóþó çààõ àðãàç¿éã ýçýìøñýí, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû àæëûí çîõèõ ò¿âøíèé àðãà ç¿éòýé, áàãøèéí ¸ñç¿é òºëºâøñºí, áàãøëàõ äóð ñîíèðõîëòîé ìýðãýæèëòýí áàéíà.Áîëîâñðîë ñóäëàë, çààõ àðãà ç¿éí õóâüä: 20
 21. 21.  Ëåêö óíøèõ, ñåìèíàð, äàäëàãà áîëîí îþóòíû áèå äààõ àæëûã óäèðäàõäàà õè÷ýýëèéí á¿ëýã, ñýäýâ õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, ëîãèê äàðààëëûã îíîâ÷òîé òîãòîîæ, îíîë áà ïðàêòèêèéí õîëáîîã îéëãîìæòîé ãàðãàõ, îþóòíû ñýòãýí áîäîõ, ìýäëýãýý àøèãëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà ç¿éã ýçýìøñýí áàéõ  Ñóðãàëòûí òºðºë á¿ðèéí àðãà, õýëáýðèéã õîñëîí àøèãëàõ  Îþóòíû îëæ àâñàí ìýäëýã, ìýäýýëëèéã ýìõýëæ, öýãöòýé áîëãîõîä òóñëàõ ÷àäâàð, ýðìýëçýëòýé áàéõ  Îþóòàí ººðèéí ìýäëýã, ìýäýýëëýý áóñàäòàé õóâààëöàõ, ººðèé㺺 çºâ èëýðõèéëæ, áóñäàäàà îéëãóóëàõ ÷àäâàðòàé áîëîõîä òóñëàõ Áóñàä ç¿éëèéí õóâüä:  Ñóðãàëòûí ìàòåðèàëûã øèíýëýã õýëáýðýýð, îéëãîìæòîé áýëòãýõ, òýäãýýðèéã àøèãëàõ àðãûã îþóòíóóäàä çààæ ñóðãàõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿íýëãýýã îéëãîìæòîé, òîäîðõîé áîëãîæ, òýäýíä õè÷ýýëèéí ýõíýýñ ìýä¿¿ëýõ, îþóòàí á¿ðèéã áîäèòîé ¿íýëýõ  Ñóðãàëòûí ÿâöàä øèíý òåõíèê, òåõíîëîãèéã àøèãëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ “Татварын онол арга зүй” õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿é Татварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí çààõ àðãà ç¿éä òàâèãäàõ øààðäëàãàТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéí ñóäëàõ ç¿éë, çîðèëãî, çîðèëòòîé óÿëäàí ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéãçààõ àðãà ç¿éä äàðààõ øààðäëàãà òàâèãäàíà. ¯¿íä:  Ýíý õè÷ýýëèéí åðºíõèé çîðèëãî, á¿ëýã, ñýäýâ òóñ á¿ðèéí çîðèëãûã õàíãàõóéö, òóõàéí ñýäâèéíõýý àãóóëãûã áîãèíî õóãàöààíä ãàðãàæ èðýõýýð ñóðãàëòûí àðãà, õýëáýðèéã ñîíãîí õè÷ýýëýý ÿâóóëàõ,  Îþóòàí á¿ð õè÷ýýëä æèãä, èäýâõèòýé îðîëöîõ áîëîìæ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ,  Õè÷ýýëèéí àãóóëãà íü îíîë, ïðàêòèêò íèéöñýí áàéõ  Îþóòíû ìýäëýã, ÷àäâàðûã áîãèíî õóãàöààíä, áîäèòîé ¿íýëýõ øàëãóóðûã ñýäýâ áîëãîíä òîãòîîõ Ñóðãàëòûí áîëîìæèò àðãóóäТатварын онол арга зүй õè÷ýýëèéã òºðºë á¿ðèéí àðãààð ÿâóóëæ áîëíî. Ýíä õýðýãëýõáîëîìæòîé íèëýýä àðãóóäûã ñàíàë áîëãîí òàâüæ áàéíà. Ìýäýýæ, òóõàéí ñóðãóóëèéí íºõöºëáàéäàë, õè÷ýýë çààæ áóé áàãøèéí áîëîìæ, ÷àäâàðààñ õàìààð÷, òîõèðîìæîé àðãàà ñîíãîõ íüç¿éòýé þì. 1. Ëåêöèéí õýëáýð íü ìýäýýëýë äàìæóóëàõ íýã ñóâàã áîëîí àøèãëàãääàã. Àõèñàíò¿âøíèé íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë õè÷ýýëèéí óõàãäàõóóíóóä, òýäãýýðèéí õàðèëöàà, õîëáîî,¿íäñýí îéëãîëòûã ëåêöèéí õýëáýðýýð ºã÷, àøèãëàõ ýõ ñóðâàëæ, ìàòåðèàëûã çààæ ºãºõºäëåêöèéí õýëáýð èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Ìýäýýëëèéí ººð ñóâãóóäûã àøèãëàí, õîëáîãäîõìàòåðèàëûã îëîõ áîëîìæòîé áîëñîí îð÷èí ¿åä öýýæýýð áè÷¿¿ëäýã àðãààñ á¿ðìºñºíòàòãàëçàæ, áàãø ººðèéí öóãëóóëñàí ìýäýýëëýý õóðààíãóé õýëáýðò îðóóëàí, îþóòíóóäàä 21
 22. 22. òàéëáàðëàí, íàðèéí òºâºãòýé, ãîë àñóóäëóóä äýýð àíõààðëûã õàíäóóëàõ íü òýäíèé öàãèéãõýìíýõ, ìýäýýëýë îëæ àâàõ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ à÷ õîëáîãäîëòîé. Ëåêöèéí ÿâöàä òóõàéíñýäâèéí òàëààðõ çóðàã, á¿ä¿¿â÷, áóñàä ¿ç¿¿ëýí òàíèóëàõ ìàòåðèàëûã ºðãºíººð àøèãëàõ,òåõíèê õýðýãñëèéã õýðýãëýõ íü áîãèíî õóãàöààíä èõ ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ñýäâèéí àãóóëãûãá¿ðýí ãàðãàõàä à÷ òóñòàé.Ëåêöèéí ¿åä, çàðèì òîõèîëäîëä òîãëîîìûí õýëáýðýýð ÿâóóëàõ áîëîìæòîé áºãººä èõýýõýíáýëòãýë, öàã õóãàöàà øààðäàíà. 2. Ñåìèíàðûí õýëáýð íü îþóòíóóäàä îëñîí ìýäëýãýý áàòàòãàõ, ìýäëýãýý õýðýãëýõ÷àäâàð ýçýìøèõýä èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé áàéäàã. Ñåìèíàðûí õýëáýðèéã îëîí àðãààð ÿâóóëàõáîëîìæòîé. Òóõàéëáàë, ÿðèëöëàãûí àðãà, àñóóäàë äýâø¿¿ëæ øèéäâýðëýõ, êåéñ àæèëëàõ,òîãëîîìûí àðãà, áîäëîãî, äàñãàë àæèëëàõ, ýññý, ðåôåðàò áè÷èõ, çàãâàð÷ëàë õèéõ ã.ì.Òóõàéí ñóðãóóëü, áàãø íü áîëîìæ íºõöºë人 òóëãóóðëàí õè÷ýýëèéí àëü õýñãèéã, ÿìàð àðãààðÿâóóëàõàà øèéäýõ íü èë¿¿ ¿ð íºëººòýé.Татварын онол арга зүй á¿ðòãýë õè÷ýýëèéí ¿íýëãýý 1. ¯íýëãýýíèé çîðèëãî“Татварын онол арга зүй” õè÷ýýëèéí çîðèëãîî õýðõýí õàíãàñàí, îþóòíóóä ýíý õè÷ýýëýýð ÿìàðìýäëýã àâ÷, ÷àäâàð ýçýìøñíèéã áîäèòîéãîîð òîäîðõîéëîõîä ¿íýëãýýíèé çîðèëãî îðøèíî.¯íýëãýýã äàðààõ ç¿éëñýä àøèãëàíà.  Ñóðãàëòûí ¿ð ä¿íä õè÷ýýëèéí çîðèëãî õàíãàãäñàí ýñýõ, ÿìàð ò¿âøèíä õàíãàãäñàí  Áàãø õè÷ýýëèéí àãóóëãûã á¿ðýí ãàðãàæ, ºãºõ ¸ñòîé ìýäëýãèéã ºã÷ àäñàí ýñýõ  Áàãøèéí çààõ áîëîí ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàð ÿìàð ò¿âøèíä áàéãààã òîäîðõîéëîõ  Îþóòàí óã õè÷ýýëèéã ÿìàð ò¿âøèíä ýçýìøñýí, äàâòàí ñóðàõ øààðäëàãàòàé ýñýõ  Îþóòíû ñóð÷ áîëîâñðîõ ýðìýëçëèéã èäýâõæ¿¿ëæ ÷àäàæ áóé ýñýõ 1. ¯íýëãýýíèé øàëãóóð “Òàòâàðûí îíîë àðãà ç¿é” õè÷ýýëèéí Ñýäýâ á¿ðýýð ¿íýëãýýíèé õóâèéã òîäîðõîéëæ, ñýäýâ äîòîð ¿íýëãýýíèé ºã÷ ÿâàõ áîëíî áîäëîãî äàñãàë á¿ðèéã ã¿éöýòãýëýýð íü ä¿ãíýí ¿çýõ áîëíî . 22
 23. 23. “Аудит” хичээлийн танилцуулгаХичээлийн нэр: АудитИндекс: А-465Кредит цаг: 4крАнги : Нягтлан бодох бүртгэлийн - 4Нийт цаг: 80 цаг :үүнээс 48 цагийн лекц, 32 цагийн семинарСеместр: VIIIХичээлийн зорилго: Аудитын онолын үндсэн асуудлууд,дотоод хяналтын системийн бүтэцзохион байгуулалтыг судлан үнэлэлт өгөх,бизнесийн үйл ажиллагааны циклүүд болон данс,ажилгүйлгээний аудит хийж аудиторын дүгнэлт гаргах чадвар эзэмшүүлэх зорилготой.Хичээлийн зорилтууд: Аудитын хичээлийн хүрээнд аудитын онолын үндсэнойлголт,ангилал,аудитын мэргэжлийн удирдлага,зохион байгуулалт,аудитын мэргэжлийнстандартууд,аудитын ажлын үндсэн үе шат ,аудитын төлөвлөлт,ажлын хөтөлбөр,аудитын мэдээлэлцуглуулж шалгалтыг гүйцэтгэх арга зүй,аудитын ажлын баримт,аудиторын тайлан дүгнэлт,дотоодхяналтын системийгсудалж үнэлэх,аудитад түүвэрлэлтийг хэрэглэх,үйл ажиллагааны циклийнболон дансдын аудит хийх арга зүйг судална.Залгамж холбоо: Санхүүгийн бүртгэл,Зардал удирдлагын бүртгэл, Бүртгэлийн мэдээллийнсистем,Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ Аудит хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө № Сэдвийн нэр Цаг хуваарилалт Лекц Семинар1 Аудитын тухай ойлголт, ангилал, аудитын үүсэл хөгжил, аудитын 2 2 үйл ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт2 Аудитын онолын үндсэн ойлголтууд. Аудитын нийтээр хүлээн 2 2 зөвшөөрсөн стандартууд, тэдгээрийн онолын үндэслэл3 Аудитын мэргэжлийн стандартууд, тэдгээрийн төрөл, агуулга, бүтэц 44 Аудиторын мэргэжлийн үүрэг хариуцлага, ѐс суртахуун, аудитын үйл 2 2 ажиллагаанд тавих хяналт6 Аудитын эрсдэл,түүний төрөл 4 27 Аудитын түүвэрлэлт 4 28 Дотоод хяналтын системийн бүтэц,зохион байгуулалт, үр ашгийг 2 судалж үнэлэлт өгөх арга зүй9 Аудитыг дуусгавар болгох, аудитын ажлын төгсгөлд гүйцэтгэх 4 23
 24. 24. горимууд10 Аудитын ажлын баримт, аудиторын тайлан, дүгнэлт 4 211 Орлогын циклийн аудит 2 212 Худалдан авалт ба зарцуулгын циклийн аудит 2 213 Үйлдвэрлэлийн циклийн аудит 2 214 Мөнгөн хөрөнгийн аудит 2 215 Хөрөнгө оруулалтын аудит 2 216 Авлагын аудит 2 217 Бараа материалын аудит 2 218 Үндсэн хөрөнгийн аудит 2 219 Өглөгийн аудит 2 220 Эзэмшигчийн өмчийн аудит 2 2 Нийт 48 32Багшид тавигдах шаардлага:Мэргэжил: НББ-ийн мэргэжилтэй, НББ-ийн онолоор мэргэшсэн тухайн мэргэжлийн өргөнмэдлэгтэй онолын мэдлэгээ практиктай холбож ойлгох бусдад ойлгуулах чадвартай эрдэмшинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүй, боловсрол судлал, заах арга зүйн зохих мэдлэгэзэмшсэн багшийн ѐс зүй төлөвшсөн байна.Заах арга зүй : Лекц унших, семинар удирдахдаа бусад НББ-ийн онолын болон тухайнхичээлийн сэдэв хоорондын логик дарааллыг оновчтой хослуулж практиктай холбоноюутны сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх арга зүйг эзэмшсэн байх.Бусад :  Сургалтын материалыг шинэлэг хэлбэрээр бэлдэж, тэдгээрийг ашиглах аргуудыг оюутнуудад зааж сургадаг байх  Оюутнуудад зориулсан гарын авлага, материалыг товч, тодорхой, энгийн хялбаршуулсан хэлбэрээр бэлтгэдэг байх  Хичээлээр олж авсан оюутны мэдлэгийг үнэлгээний зохистой шалгуураар бодитой үнэлдэг байх  Орчин үеийн сургалтын техник ашиглан сургалтыг зохион байгуулах чадвартай байхАшиглах материал:1. Philip L.Defliese, Henry R.Jaenicke, Vincent M.Oreilly, Murray B.Hirsch. Montgomerys Auditing,19902. Филип Л.Дефлиз, Генри Р.Дженик, Винсент мвОрейлли, Маррей Б.Хирш, Аудит Монтгомери,Москва, 1997 / перевод с английского/3. Джек К.Робертсон, Аудит, Москва, 1993 / перевод с английского/4. O.Ray Whittington, Kurt Rany. Principles of Auditing, 1995 24
 25. 25. 5. Э.А.Аренс, Дж.К.Лоббек, Аудит, Москва, 1995 / перевод с английского/6. Р.Адамс, Аудит, Москва, 1995 / перевод с английского/7. Под редакцией В.И.Подолького, Аудит, Москва, 19958. А.Д.Шеремет, В.П.Суйц, Аудит, Москва, 19959. Н.Агваан, Аудит, Улаанбаатар, 200210. Энх-амгалан, Лхагвасүрэн, Аудит, Улаанбаатар, 200511. Аудитын гарын авлага, Улаанбаатар, 199812. Аудит, баталгаажуулалт ба ѐс суртахууны олон улсын тунхаглалуудын гарын авлага, 2003(2005 онд орчуулсан)13. Санхүүгийн тайлагналын стандарт, Улаанбаатар, 200414. Правила аудиторской деятельности (30 стандартов), 199915. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, 200116. Аудитын тухай хууль, 200617. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль, 200218. НББ-ийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм, 199719. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, 200320. Төрийн аудитын тухай хууль21. ММНБ-ын институтын дүрэм22. МНБ-ын ѐс зүйн дүрэм 25

×