   (A Prescription for an   excellent...
PohnX hnP-b-a-{´-  §Ä   A to Z     Manthra
A  Attitude - icn-bmb atm-`m-hw AXn-{ ]-[mam-Wv.  “Positive Attitude helps, negative attitude destroys. Your attitude ...
B  Belief - Ah--hsâ Ign-hp-I-fnepw aäpÅ-h-cnepw hnizmkw thWw.  ssZh-hn-Nmcw AYhm Cuizc Nn´ hyàn-IÄ¡v Bß-hn-izmkw ]IÀ¶p...
C  Confidence - Bß-hn-izmkw AXy-´m-t]-£n-X-am-Wv. AÚ-X-  bmWp ImcWsa¦n GXp hnt[-bpw Hcp Imcy-s¯-¸än IqSp-X hyà-amb ...
Character
D  Dream - Pohn-s¯¡pdn¨v, msf-sb-¡pdn¨v-v kz]v-§Ä ImWm³ Ign-b-  Ww. C¶s¯ kz]v-§-fmWv mfs¯ bmYmÀ°y-§Ä. Dream big.  Dr...
E  Energy - Ft¸mgpw DuÀÖkz-e-X-bp-­m-h-Ww.  Exercise - Nn«-bmb hymbmaw, sa¨-s¸« BtcmKyw ssIh-cn-  ¡p-¶-Xnpw am-kn-I-...
F  Family -   IpSpw_w cq]o-I-cn-¡p-Ibpw IpSpw-_-m-Y-  tm, mYtbm BIp-Ibpw sN¿p-I. kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ ASn-  ØmLS-...
FOCUS  FOCUS  FOCUS  FOCUS
G  Give - kz´w ne-nÂ]v A]-I-S-I-c-am-hm¯ Xc-¯n aäp-Å-hÀ¡v  sImSp¡m-pÅ Hcp aÊv Ã-Xm-Wv. hnZym-[w kÀÆ-[-m { ][m-hpw  ...
H  Honesty - kXy-k-ÔX ]peÀ¯-Ww. kz´w a:km£n-bpsS  ap¼n kXy-k-Ô-cm-bn-cn-¡m³ { i²n-¡p-I.  Hope - { ]Xo-£bpw { ]Xym-i...
I  Interest - GXp Imcy-¯nepw Hcp Xmev]cyw D­m-bm   am{ Xta AXv Hcp à Ap-`-h-am-hp-I-bp-Åq.  Image - kzbw Hcp à hyànX...
J  Jovial - Xam-i-IÄ ]d-bp-I-bpw, Bkz-Zn-¡p-Ibpw sN¿p-I.  Judgement - Imcy-§-sfbpw kml-N-cy-§-sfbpw bpàn-k-l-am-bn, ka...
K  Knowledge - hnÚmk¼m-Z--¯n-pÅ Hcp a-Êpw, { ]hÀ¯-hpw nc-´-  c-am-bp-­m-h-Ww.
L  Learn - Imcy-§Ä ]Tn-¡p-hm-pÅ Xmev]-cyhpw k¶-²-Xbpw thWw.  Love - kvtlw F¶Xv Ah-iy-w th­- Hcp hnIm-chpw Ap-`-h-hp-am...
M  Manners - BNm-cy-a-cym-Z-IÄ ]men-¡-Ww. kz´w ho«n-epw, Xo³ta-  i-bn-epw, s]mXp Øe-¯pw, tPmen Øe-¯p-saÃmw kµ-À`mp-kr-...
N  Names - Bfp-I-fpsS t]cv AhÀ¡v tIÄ¡m-t-ähpw CjvS-apÅ H¶mWv. AXv  HcmfpsS identity BWv. Ign-hXpw t]cp-IÄ HmÀ¯p-h-bv¡p...
O  Optimism - Ft¸m-gpw Hcp ip`-{ ]-X-o£ D­-mbncn-¡p¶Xv Ã-XmWv.  Open mind - Xpd¶ a:-ØnXnbp­m-h-Ww.  Opportunity - Ah...
P  Positive mindset - Ap-Iq-e-ambn { ]Xn-I-cn-¡p¶ Xc-¯n-epÅ Hcp a-  sÊmcp¡w PohnX hnPbw kpn-Ýn-X-am-¡pw.  Planning -...
Q  Quality þ KpW-n-e-hmcw kz`m-h-¯nepw s]cp-am-ä-¯n-epw, tPmen-  bn-epw, IpSpw-_-Po-hn-X-¯n-ep-saÃmw ne-nÀ¯-Ww.
R  Respect - Respect yourself and others. kzbw _lp-am--  ap-­m-I-Ww. aäp hyàn-Isf _lp-am-n-¡-Ww.  Remember - HmÀ½-IÄ...
RELATIONSHIPS  Never allow relationships to destroy you
S  Self-Confidence - Bß-hn-izmkw hfÀ¯n-sb-Sp-¡-Ww.  Success is not an accident - hnP-bw -A-hn-Nm-cn-X-  ambn kw`-hn-...
T  Time Management - Gähpw hne-]n-Sn-¸p-Å-Xm-Wv kabw. thK-¯n   kabw jvs¸-Sp-¶p. ka-b-¯n-sâ hne a-Ên-em-¡n, IrXy-amb Bk...
U  Understanding - Imcy§Ä icn-bmbn a-Ên-em-¡-Ww.   à [mc-W-bp-­m-¡p-hm³ { i²n-¡-Ww.
V  Values - icn-bmb aqey-t_m[w D­m-h-Ww.  Visualisation - PohnX e£y-§Ä a-Ên ImW-Ww. B{ K-ln-¡p¶ Imcyw  bYmÀ°-am-b-X...
W  Warning - ap¶-dn-bn-¸p-Isf { i²n-¡p-I, bmsXmcp Imc-W-h-imepw  warning signals Ah-K-Wn-¡-cp-Xv. A]-I-S-§Ä Hgnhm-¡p-h...
X  Xerophyte - acp-`q-an-bnse ]¨-¸np nZm--amb apÄs¨Snt]mse, { ]Xn-  Iqe Imem-h-Ø-bnepw ]nSn¨p n¡p-¶-Xn-pÅ atm-`m-h-hp...
Y  Yearn - D¡-S-ambn Bin-¡p-I, A`n-e-jn¡pI. C{ ]-Im-c-apÅ Xo{ h-amb  Bi, D]-t_m-[-a--Êp-hgn B´-cn-I-ambn { ]hÀ¯n¨v t«...
Z  Zest - Bth-ihpw, AXypÂkm-lhpw D­m-h-Ww.  Zeal - Hcp Xcw A`n-n-th-ihpw HuÕp-Iy-hpw, ipjvIm-´nbpw D­m-h-  Ww.
Presentation By:   Dr. Sagar T Thevalappuram MBBS, MPH, DPM          “Mind Master”, Mental Health Trainner  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Success manthra pp[1]

239 views
185 views

Published on

Success tips A to Z for an excelent personality and successful life,narrated in simple language especially meant for children

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Success manthra pp[1]

 1. 1.  (A Prescription for an excellent Personality and Successful life)
 2. 2. PohnX hnP-b-a-{´- §Ä A to Z Manthra
 3. 3. A Attitude - icn-bmb atm-`m-hw AXn-{ ]-[mam-Wv. “Positive Attitude helps, negative attitude destroys. Your attitude decides your altitude. Attention - tIÄ¡p-¶tXm ImWp-¶tXm Bb Imcy-§Ä¡v kPoh { i²bpw aXn-bmb ]cn-K-W-bpw ÂI-Ww. Adjustment - s]mcp¯-s¸«p t]mIp-¶-Xn-pÅ a-Êp-th- Ww. Aim - e£y-t_m-[-ap-­mbncn-¡-p¶Xv ¶v. Aim High Ambition - ssIh-cn-¡-W-sa-¶m-{ K-ln-¡p-¶, kzmb-¯-am-¡- W-sa¶v Icp-Xp¶ DÄt{ ]-cW ÂIp¶ ]c-a-{ ]-[m--amb Pohn- Xm-`n-em-jw.
 4. 4. B Belief - Ah--hsâ Ign-hp-I-fnepw aäpÅ-h-cnepw hnizmkw thWw. ssZh-hn-Nmcw AYhm Cuizc Nn´ hyàn-IÄ¡v Bß-hn-izmkw ]IÀ¶p ÂIp- ¶-Xmbn [mcmfw Ap-`-h-ap-­v. Behaviour - s]cpamäw, lnX-I-c-am-b, BIÀj-I-am-b, k`y-am-b, kZm-Nm-c_²amb H¶mh-Ww.
 5. 5. C Confidence - Bß-hn-izmkw AXy-´m-t]-£n-X-am-Wv. AÚ-X- bmWp ImcWsa¦n GXp hnt[-bpw Hcp Imcy-s¯-¸än IqSp-X hyà-amb [mcW D­m-¡p-hm³ { ian-¡pI hgn Bß-hn-izmkw hÀ²n-¸n-¡mw. A]- IÀjXm t_m[s¯ AXn-Po-hn-¨m am{ Xta Nne hyàn-IÄ¡v Bß-hn-izmkw e`n-¡q. Commitment - { ]Xn-_-²X XoÀ¨-bmbpw D­mbncn-t¡­ Hcp KpW- am-Wv. Concentration - { i² Ft¸-mgpap-­-mhWw. A{ i² A]-ISw £Wn-¨p-h- cp-¯pw. { i² icnbmw h®w D­m-bm am{ Xta HmÀ½ ¶m-hq. Communication - Bi-b-hn-n-ab tijn hfsc { ][m--am-Wv. bYm-k- abw Bi-b-hn-n-abw S-t¯-­Xv hyàn-bpsS IpSpw-_-Po-hn-X-¯n-sâ- bpw, HutZym-KnI Pohn-X-¯n-sâbpw, kmaq-lnI Pohn-X-¯n-sâbpw hnP-b-¯nv AXy´mt]£n-X-am-Wv. Common Sense - “A sense that is not that common”. kmamy t_m[w D­m-h-Ww. km[m-c-W-bp-­m-hm-n-S-bpÅ Imcy-§-sf-¡p- dn¨pw km[y-X-I-sf-¡p-dn¨pw { ]Xn-_-Ô-§-sf-¡p-dn¨pw BZyw Nn´n¨v, { ]hÀ¯n-¡p-I.
 6. 6. Character
 7. 7. D Dream - Pohn-s¯¡pdn¨v, msf-sb-¡pdn¨v-v kz]v-§Ä ImWm³ Ign-b- Ww. C¶s¯ kz]v-§-fmWv mfs¯ bmYmÀ°y-§Ä. Dream big. Dress - hkv{ X-[m-cWw ¶m-bn-cn-¡-Ww. Diet - t]mjI kar-²-amb Btcm-Ky-I-c-amb `£-Ww. Discipline - A¨-S¡w F¶-Xnv 100% { ]m[m-y-ap-­v. hnZymÀ°n- bm-sW-¦nepw DtZym--K-Ø-tm, DtZym-K-Ø-tbm, ho«-½tbm BcmsW- ¦nepw Ah-c-h-cpsS Xe-¯n A¨-S¡w ]men-t¡-­-Xm-Wv. Doing is doing - Hcp Imcyw sNbvXp Xs¶ Xoc-Ww. AXp Xcp¶ Bß-hn-izm-khpw Ap-`-h-Úm-hpw hfsc hep-Xm-Wv. Do not harm - aäp-Å-hÀ¡v D]-{ Zhw D­m-¡-cp-Xv. hyàn _Ô-§Ä inYn-e-am-¡m-pw, Am-h-iy-amb hg-¡p-IÄ¡pw, kam-[m--an-Ãm- bvabv¡pw CS-bm-¡p¶ Hcp ZpÈo-e-amWv Aysc ]cn-l-kn-¡p-Itbm D]- { Z-hn-¡p-Itbm F¶-Xv. Diary - Hmtcm Znh-k-hp-apÅ Ap-`-h-§-sfbpw Nn´-I-sfbpw Ipdn¨v Ub-dn-¡p-dn-¸p-IÄ X¿m-dm-¡-Ww.
 8. 8. E Energy - Ft¸mgpw DuÀÖkz-e-X-bp-­m-h-Ww. Exercise - Nn«-bmb hymbmaw, sa¨-s¸« BtcmKyw ssIh-cn- ¡p-¶-Xnpw am-kn-I-amb Dt·-j-¯npw AXy-´m-t]-£n-X-am- Wv. Enthusiasm - Adn-bm-pÅ BImw-£bpw DÕm-lhpw hf-sc- bm-h-iy-am-Wv. Entertainment - hntm-Z-]-cn-]m-Sn-I-fn ]¦p sImÅpIbpw Bkz-Zn-¡p-Ibpw hgn a-Ênsâ `mcw Ipd-bp-Ibpw am-kn- tIm-Ãm-khpw Dt·-jhpw e`n-¡pIbpw sN¿--pw. Enjoy - PohnXw hfsc hne-bp-Å-Xm-sW¶p Icp-Xp-I. Hmtcm nan-jhpw hne-s¸-«-Xmbn Icp-Xn, Bkz-Zn-¡p-hm³ Ign-b-Ww. sN¿p¶ { ]hr¯n F´p-X-s¶-bm-bmepw AXv Bkz- Zn¨p sN¿p-I.
 9. 9. F Family - IpSpw_w cq]o-I-cn-¡p-Ibpw IpSpw-_-m-Y- tm, mYtbm BIp-Ibpw sN¿p-I. kmaq-lnI Pohn-X-¯nsâ ASn- ØmLS-I-sa¶ ne-bn IpSpw-_-`-{ Z-Xbv¡v PohnX hnP-b- ¯n à ]¦p-­v. `mcy, `À¯m-hv, amXm-]n-Xm-¡Ä, a¡Ä, sNdp-a-¡Ä Ch-sc-Ãm-a-S-§nb Hcp amXrIm IpSpw_w GsXmcp hyàn-bp-sSbpw Hcp kz]v-am-Wv. Friendship - kulrZw krjvSn-¡p-Ibpw ne-nÀ¯p-Ibpw sN¿p- I. { ]Xn-Iq-ehpw A]-I-S-I-c-hp-amb Iq«p-sI-«p-IÄ DS³ Ah- km-n-¸n-¡p-I. Remember the saying a friend indeed is a friend in need. Finance - km¼-¯nI `{ ZXbp­m-Ip-hm³ { ]b-Xvn-¡p-Ibpw, Hcpd¨ km¼-¯nI ne ssIh-cn-¡p-Ibpw thWw.
 10. 10. FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS
 11. 11. G Give - kz´w ne-nÂ]v A]-I-S-I-c-am-hm¯ Xc-¯n aäp-Å-hÀ¡v sImSp¡m-pÅ Hcp aÊv Ã-Xm-Wv. hnZym-[w kÀÆ-[-m { ][m-hpw hnÚmw sImSp¡p-t´m-dp-ta-dn-Sp-¶-Xp-am-sW¶v ]d-bm-dp-­v. Get, Set, Go - aps¶mcp¡-§Ä S¯n apt¶m«v t]mhp-I. Grow - Grow day by day - ma-dn-bmsX Ap-kyqXw S-¡p¶ Hcp { ]hÀ¯--amWv hfÀ¨-sb-¶-Xv. Adn-ªp-sIm­v, Cu hfÀ¨-bn ]¦p sImÅm³ { i²n-¡-Ww. AXp-h-sc-bn-Ãm¯ Hcp Ignhv BÀÖn-¡pI-bm-hmw, Hcp kplr- ¯ns tSp-¶-Xm-hmw AsÃ-¦n- ]pXnb ]pkvX-I-§Ä hmbn-¡p-¶Xp hgn hnÚm--¯n-sâbpw Ap-`-h-§-fp-sSbpw ]pXnb hmXm-b--§Ä Xpd-¡p-I- bpam-hmw. A§s kakvX taJ-e-I-sfbpw kv]Àin-¡p¶ Xc-¯n hfÀ¨ Ap`h thZyamhWw. Greet - hyàn-Isf A`n-hmZyw sN¿p-I. AXm-b-Xv a-kvtX, a-kvIm-cw, good morning, Good afternoon, Good evening, etc. apXnÀ¶htcmSv BZ-c-]qÀÆw s]cp-am-dp-I. God - ssZh-hn-izmkw hyàn-IÄ¡v KpW-I-c-am-Wv.
 12. 12. H Honesty - kXy-k-ÔX ]peÀ¯-Ww. kz´w a:km£n-bpsS ap¼n kXy-k-Ô-cm-bn-cn-¡m³ { i²n-¡p-I. Hope - { ]Xo-£bpw { ]Xym-ibpw ssIapX-embn thWw. Health - health is wealth. BtcmKyw kwc-£n-¡p-I, ne-nÀ¯p-I.
 13. 13. I Interest - GXp Imcy-¯nepw Hcp Xmev]cyw D­m-bm am{ Xta AXv Hcp à Ap-`-h-am-hp-I-bp-Åq. Image - kzbw Hcp à hyànXzw krjvSn-¡m³ { ian-¡p-I-bpw, kz hyàn-Xzs¯ AwKo-I-cn-¡p-Ibpw thWw. Individuality - hyàn-Xz¯nse Xna ne-n-À¯m³ { i²-n¡Ww.
 14. 14. J Jovial - Xam-i-IÄ ]d-bp-I-bpw, Bkz-Zn-¡p-Ibpw sN¿p-I. Judgement - Imcy-§-sfbpw kml-N-cy-§-sfbpw bpàn-k-l-am-bn, ka- { K-ambn hne-bn-cp-¯n-s¡m­v am{ Xw Xocp-am--§-sf-Sp-¡p-I.
 15. 15. K Knowledge - hnÚmk¼m-Z--¯n-pÅ Hcp a-Êpw, { ]hÀ¯-hpw nc-´- c-am-bp-­m-h-Ww.
 16. 16. L Learn - Imcy-§Ä ]Tn-¡p-hm-pÅ Xmev]-cyhpw k¶-²-Xbpw thWw. Love - kvtlw F¶Xv Ah-iy-w th­- Hcp hnIm-chpw Ap-`-h-hp-am-Wv. kvtln-¡mpw kvtlw ]¦n-Sm-pw aÊpImWn-¡-Ww. "kvtl-am-W-Jne- kmc-aqgnbn‘ Laugh - kµÀ`m-p-k-cWw Nncn-¡p-hm-pÅ Hch-k-chpw jvS-s¸-Sp- ¯-cp-Xv. Language - `mjm ]cn-Úmhpw { ]mho-Wyhpw tXr-Xz- tijn hÀ²- n¡p¶Xnpw hnP-b-¯npw klm-b-I-cam-Wv.
 17. 17. M Manners - BNm-cy-a-cym-Z-IÄ ]men-¡-Ww. kz´w ho«n-epw, Xo³ta- i-bn-epw, s]mXp Øe-¯pw, tPmen Øe-¯p-saÃmw kµ-À`mp-kr-X-amb BNm-cy-a-cym-Z-IÄ ]men-¡p-I. Memory - à HmÀ½-iànbp­m-hpI F¶Xv PohnX hnP-b-¯nv AXy-´m- t]-£n-X-am-Wv.
 18. 18. N Names - Bfp-I-fpsS t]cv AhÀ¡v tIÄ¡m-t-ähpw CjvS-apÅ H¶mWv. AXv HcmfpsS identity BWv. Ign-hXpw t]cp-IÄ HmÀ¯p-h-bv¡p-I-bpw, t]cv hnfn-¨v, t]cv ]dªv A`n-kw-t_m-[sN¿p-I-bpw, kwkm-cn-¡p-Ibpw sN¿p-I. No - Say ‘no’ whenever and whereever needed. Do not say ‘yes’ when you actually want to say ‘no’. Be assertive. Non-verbal Communication - ico-c-`mj AXm-bXv AwK-hn-t£-]-§fpw imco-cnI Ne--§fpw kµÀ`m-p-tbm-Py-am-hWw. hn]-co-Xhpw { ]Xn-Iq- ehpamb ktµ-i-§Ä ÂIp-¶-Xm-h-cp-Xv. Not to use harmful substances - A]-I-S-I-c-§-fmb elcn hkvXp-¡Ä D]- tbm-Kn-¡-cp-Xv.
 19. 19. O Optimism - Ft¸m-gpw Hcp ip`-{ ]-X-o£ D­-mbncn-¡p¶Xv Ã-XmWv. Open mind - Xpd¶ a:-ØnXnbp­m-h-Ww. Opportunity - Ah-k-c-§Ä bYm-h-kcw hn-n-tbm-Kn-¡-Ww.
 20. 20. P Positive mindset - Ap-Iq-e-ambn { ]Xn-I-cn-¡p¶ Xc-¯n-epÅ Hcp a- sÊmcp¡w PohnX hnPbw kpn-Ýn-X-am-¡pw. Planning - hnhn[ Imcy-§Ä S-¸n-em-¡p-¶-Xnv ap¼v Bkq-{ XWw sN¿p-I. Plan & Act Power - Believe that you have physical and mental power. Xn¡v imco-cn-Ihpw am-kn-I-hp-amb iàn-bp-s­¶v hniz-kn-¡p-I, ià-n BÀÖ- n¡pI. Persistence - Øntcm-Õmlw thWw. Prayer - { ]mÀ° hf-sc -Ã-Xm-Wv. aX-hn-izmkmSn-Ø-m¯ntem, AÃm-sXtbm DÅ { ]mÀ°-bpw [ymhpw imco-cn-Ihpw am-kn-I-hp- amb Btcm-Ky-¯nv Ã-Xm-Wv. Prevention - ‘Prevention is better than Cure’. A]-I-S-§Ä hcm-Xn- cn-¡p-¶-Xn-pÅ ap³I-cp-X-ep-IÄ FSp-¡p-I. tcmK { ]Xn-tcm[ Ip¯n-h- bv¸p-IÄ t]mse, hnhn[ Xc-¯n-epÅ tcmK-§fpw A]-I-S-§fpw D­m-hm- Xn-cn-¡m³ th­ S-]-Sn-IÄ ssIs¡mÅWw. ap¶-dn-bn-¸p-Isf Hcp Imc-W-h- imepw Ah-KWn¡cp-Xv. Presence of mind - a:km¶n²yw Ft¸mgpw th­-Xm-Wv. Procrastination - avoid procrastination Ct¸mÄ sNt¿-­-Xv, ]n¶oSv sN¿m³ th­n amän-h-bv¡p¶ { ]h-WX Hgnhm-¡p-I. Ign-hXpw DS³ Xs¶ sN¿p-I.
 21. 21. Q Quality þ KpW-n-e-hmcw kz`m-h-¯nepw s]cp-am-ä-¯n-epw, tPmen- bn-epw, IpSpw-_-Po-hn-X-¯n-ep-saÃmw ne-nÀ¯-Ww.
 22. 22. R Respect - Respect yourself and others. kzbw _lp-am-- ap-­m-I-Ww. aäp hyàn-Isf _lp-am-n-¡-Ww. Remember - HmÀ½-IÄ D­m-bn-cn-¡-Ww. Imcy-§Ä HmÀ¯p-h-bv¡m-pÅ a-Êp-­m-h-Ww. Responsibility - D¯-c-hm-ZnXz t_m[w hfsc { ]m[m-y-ap- Å-Xm-Wv. Xt¶mSpw IpSpw-_-t¯mSpw kaq-l-t¯mSpw DÅ D¯-c-hm-ZnXz atm-`mhw Pohn-X-hn-P-b-¯n-pÅ Ah-iy- L-S-I-am-Wv.
 23. 23. RELATIONSHIPS Never allow relationships to destroy you
 24. 24. S Self-Confidence - Bß-hn-izmkw hfÀ¯n-sb-Sp-¡-Ww. Success is not an accident - hnP-bw -A-hn-Nm-cn-X- ambn kw`-hn-¡p¶ H¶Ã. D¡-S-amb A`n-hm-RvO-bp-sS- bpw, nc-´-c-amb A[zm--¯n-sâbpw kaÀ¸-W-¯n-sâbpw A´n- a-amb ^e-amWv hnP-b-sa¶v ]d-bmw. Stress Management - Pohn-X-¯n-ep-­m-Ip¶ ]ncn-ap- dp¡ L«-§sf Xncn-¨-dn-bp-Ibpw bYm-hn[n tcn-Sp-hm-pÅ Icp¯v tSp-Ibpw thWw. Sacrifice - XymK-a-tm-`mhw thWw. Smile - ]p©n-cn-¡m-pÅ a-Êp-­m-h-Ww. à hyàn _Ô-§- fp-­m-hp-¶-Xnpw ne n¡p-¶-Xnpw ]p©ncn klm-bn-¡pw. Xm¦-fpsS ]ncn-ap-dp¡w Ipd-bp-¶-Xnpw ]p©ncn Ã-Xm- Wv. Say ‘sorry’, as and when needed. Service - tkhk¶-²Xbpw Bh-iy-¯n-en-cn-¡p-¶-hsc klm-bn- ¡m-pÅ aÊpw Ã-Xm-Wv.
 25. 25. T Time Management - Gähpw hne-]n-Sn-¸p-Å-Xm-Wv kabw. thK-¯n kabw jvs¸-Sp-¶p. ka-b-¯n-sâ hne a-Ên-em-¡n, IrXy-amb Bkq-{ X-W-¯n- eqsS, ]c-am-h[n kabw hnhn[ Imcy-§Ä¡p-X-Ip¶ Xc¯n { Ia-s¸-Sp¯n apt¶m-«p-t]m-bm C¶-t¯-Xn n¶pw IqSp-X Imcy-§Ä Imcy-£-a-X- tbm-Sp-IqSn sN¿p-hm³ km[n-¡p-¶-Xm-Wv. Think - à Nn´-I-fp-­m-h-Ww. ¶mbn Btem-Nn-¨-Xnp tijw Imcy-§Ä ]d- bp-Itbm sN¿p-Itbm thWw. Thanks - Say ‘Thank You’, as and when needed. Ft¸mgpw IrX-Ú-X- bp-Å-h-cm-bn-cn-¡-Ww. Team Work - Belive in team work and delegation. Talk - Talk when ever needed - Bh-iym-p-k-cWw kwkm-cn-¡m-pÅ Ign-hmÀÖn-¡-Ww.
 26. 26. U Understanding - Imcy§Ä icn-bmbn a-Ên-em-¡-Ww. à [mc-W-bp-­m-¡p-hm³ { i²n-¡-Ww.
 27. 27. V Values - icn-bmb aqey-t_m[w D­m-h-Ww. Visualisation - PohnX e£y-§Ä a-Ên ImW-Ww. B{ K-ln-¡p¶ Imcyw bYmÀ°-am-b-Xmbn a-Ên ImWpI. AXn-p-th­n ]cn-{ i-an-¡p-I.
 28. 28. W Warning - ap¶-dn-bn-¸p-Isf { i²n-¡p-I, bmsXmcp Imc-W-h-imepw warning signals Ah-K-Wn-¡-cp-Xv. A]-I-S-§Ä Hgnhm-¡p-hm³ CXv klm-bn-¡pw. Work - A²zm-n-¡m-pÅ a-Êp-­m-h-Ww. ITn--{ ]-bXvw XoÀ¨- bmbpw ^ew Xcpw. Will - nÝ-b-ZmÀVyw Hcp { ][mKpW-am-Wv. “If there is a will, there is a way” Watchful - Very careful/vigilant. Pohn-X-¯n Hmtcm nan-jhpw hfsc { i²bpw, Pm{ K-Xbpw ]peÀ¯n apt¶m«v t]mhp-I.
 29. 29. X Xerophyte - acp-`q-an-bnse ]¨-¸np nZm--amb apÄs¨Snt]mse, { ]Xn- Iqe Imem-h-Ø-bnepw ]nSn¨p n¡p-¶-Xn-pÅ atm-`m-h-hpw, Ign-hp- amÀÖn-¡-Ww.
 30. 30. Y Yearn - D¡-S-ambn Bin-¡p-I, A`n-e-jn¡pI. C{ ]-Im-c-apÅ Xo{ h-amb Bi, D]-t_m-[-a--Êp-hgn B´-cn-I-ambn { ]hÀ¯n¨v t«-§Ä¡v Imc-W-am- hpw. Yes - Say yes to success. n§Ä hnPbw B{ K-ln-¡p-Ibpw thW-sa¶v D¡-S-ambn Nn´n-¡p-Ibpw ]d-bp-Ibpw { ]hÀ¯n-¡p-Ibpw sNbvXm am{ Xta n§Ä¡v hnPbw e`n-¡q.
 31. 31. Z Zest - Bth-ihpw, AXypÂkm-lhpw D­m-h-Ww. Zeal - Hcp Xcw A`n-n-th-ihpw HuÕp-Iy-hpw, ipjvIm-´nbpw D­m-h- Ww.
 32. 32. Presentation By: Dr. Sagar T Thevalappuram MBBS, MPH, DPM “Mind Master”, Mental Health Trainner Psychiatrist, General Hospital Thiruvananthapuram E-Mail: drtsagar@gmail.com Mob: 9605002836

×