ლექცია 7

1,799 views
1,618 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ლექცია 7

 1. 1. <ul><li>kvlevaze orientirebuli swavleba </li></ul><ul><li>sabunebismetyvelo sagnebis </li></ul><ul><li>swavlebis magaliTze </li></ul>
 2. 2. kvira ZiriTadi Tema komentari 1 Sesavali kursis zogadi mimoxilva 2 - 3 swavlebis meTodebi, strategiebi, didaqtikuri xerxebi saklaso oTaxis garemo, gakveTilis drois marTva, etapebi; vizualizaciis xerxebi, azrovnebis aqtivaciis xerxebi, diskusia, debatebi, jgufuri muSaoba, roluri TamaSebi, problemaze orientirebuli swavleba, proeqtis SemuSaveba 4 - 5 kvlevis unar-Cvevebi da maTi ganviTareba kvlevis unar-Cvevebi, maTi ganviTareba X klasis bunebismetyvelebis standartis magaliTze 6 kvleva bunebismetyvelebaSi ganxiluli iqneba bunebismetyvelebis moswavlisa da maswavleblis standarti 7 kvlevis procesis organizeba kvlevis procesis organizeba zogadad, da Semdgom ukve saswavlo procesSi, gakveTilze 8 kvlevis Sedegebis analizi da Sefaseba rogor xdeba zogadad kvlevis Sedegebis analizi, rogor qmedebs maswavlebeli gakveTilze, rogor afasebs kvlevis process 9 kvlevaze orientirebuli saswavlo gegmis Sedgena da gamoyeneba rogor unda Seadginos maswavlebelma kvlevaze orientirebuli saswavlo gegma, ra ZiriTad principebs unda daeyrdnos da rogor unda gamoiyenos igi 10 - 11 moswavleTa namuSevrebis ganxilva da Sefaseba moswavleTa namuSevrebis ganxilva (kerZo magaliTebze), Sefasebis xerxebi, maTi gamoyeneba da mniSvneloba
 3. 3. 12 saswavlo procesis kvleva rogor axdens maswavlebeli saswavlo procesis kvlevas, am kvlevis mniSvneloba 13 TviTSefaseba saswavlo procesis TviTSefaseba, misi mniSvneloba 14 - 15 proeqtebis ganxilva studentTa mier SemuSavebuli proeqtebis prezentacia, ganxilva
 4. 4. 13 აპრილი <ul><li>კვლევის პროცესის ორგანიზება </li></ul>
 5. 5. კვლევის ეტაპები
 6. 6. ექსპერიმენტი (Kolb, 1984)
 7. 7. ტორიჩელი (1608-1647)
 8. 8. <ul><li>P=  gh </li></ul><ul><li> წყ  1000 კგ/მ 3 </li></ul><ul><li> ვ წყ   13 600 კგ/მ 3 </li></ul><ul><li>P წყ = P ვწყ = P ატმ </li></ul><ul><li> წყ gh წყ =  ვწყ gh ვწყ </li></ul><ul><li>h წყ / h ვწყ   ვწყ /  წყ   </li></ul><ul><li>h წყ  13,6 x 0, 76 = 10,33 (მ)  </li></ul>
 9. 9. <ul><li>eqsperimentisaTvis saWiroa: </li></ul><ul><li>11,5 m sigrZis gamWvirvale mili (diametri daaxloebiT 0,7 – 1 sm) </li></ul><ul><li>ori korpis sacobi milis boloebis dasacobad </li></ul><ul><li>didi jami (moculoba daaxloebiT 10-15 l) </li></ul><ul><li>melani an saRebavi </li></ul><ul><li>wyali </li></ul>
 10. 10. <ul><li>1მ 4მ 8მ 10მ </li></ul>
 11. 12. გოეთეს ბარომეტრი
 12. 13. <ul><li>პირველი გაკვეთილი - ექსპერიმენტის დაგეგმვა, ჰიპოთეზირება </li></ul><ul><li>მეორე გაკვეთილი - ექსპერიმენტის ჩატარება </li></ul><ul><li>მესამე გაკვეთილი - შედეგების ანალიზი, გამოყენება </li></ul>
 13. 14. სხვა ექსპერიმენტები ატმოსფერული წნევის შესახებ
 14. 15. დავალების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 23 აპრილი <ul><li>საშინაო დავალება </li></ul><ul><li>მოცემულია რამოდენიმე ინდიკატორი ბუნებისმეტყველების მე-3 კლასის ეროვნული სასწავლო გეგმიდან. ამოარჩიეთ ერთ-ერთი (თქვენთვის სასურველი) და აღწერეთ დაწვრილებით ამ ინდიკატორის შესაბამისი აქტივობა, რომელსაც ჩაატარებდით მოსწავლეებთან ერთად. </li></ul><ul><li>moswavle lokalur garemoSi ikvlevs organizmebis sxvadasxva sabinadros ( mag., soro, bude, saxli ) da aRwers misi agebis Taviseburebebs da daniSnulebas. </li></ul><ul><li>moswavle atarebs cdebs instruqciis mixedviT magnitis Tvisebebze dasakvirveblad, ajgufebs sagnebs magnitTan urTierTqmedebis mixedviT da dakvirvebis Sedegebs warmoadgens cxrilis saxiT; </li></ul><ul><li>moswavle atarebs martiv cdebs da msjelobs bgeris gavrcelebaze (milevadobaze) wyarodan daSorebis mixedviT; </li></ul><ul><li>moswavle ikvlevs lokalur garemos, amoicnobs adamianis saqmianobiT gamowveul dabinZurebis magaliTebs da maT mavne zegavlenas mcenareebsa da cxovelebze. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>გთხოვთ დავალებასთან ერთად გამომიგზავნოთ ინფორმაცია პროექტის შესახებ: </li></ul><ul><li>ჯგუფის შემადგენლობა </li></ul><ul><li>პროექტის სათაური </li></ul><ul><li>პროექტის ტიპი </li></ul>
 16. 17. რჩევები საშინაო დავალების შესრულებისას (კიდევ ერთხელ) <ul><li>საშინაო დავალების შესრულებისას გამოიყენეთ ქართული შრიფტი </li></ul><ul><li>დავალებას აუცილებლად უნდა ეწეროს სტუდენტის სახელი და გვარი (სასურველია დავალების დასაწყისში) </li></ul><ul><li>მეილის გამოგზავნისას ფაილი მოაბით წერილს ( attachment) </li></ul><ul><li>მეილს აუცილებლად სჭირდება სახელი, ანუ რას ეხება. “ subject ”-ში ჩაწერეთ - საშინაო დავალება, და თქვენი სახელი და გვარი </li></ul><ul><li>დავალება გამოაგზავნეთ მისამართზე: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×