Catalog 03 2011

1,627 views
1,516 views

Published on

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Catalog 03 2011

 1. 1. Tins i,ltJ<e ltnui tl.lu.,qe hlakeI"lasa l)epanProgram AmaltuttLtk Anak-anak
 2. 2. MAKECHANGED Orfame, <ami sela u berga rah untuk me aku <an <urang mampu mendapat<an Apakah perubahan kecant kan fs < mela upe ru bahan. pend di<an dan kehidupan yang ayak.kosmeti< a ami <am, mewujud<an mp an denganpe uang b sn s <am atau mengubah kehidupan banyak Dengan membe Tender Care padaorang melau yayasan amal loka d seluruh duna katalog ni, kam a<an mendonas ka-perusahaan kam befada d depan untuk me a<u<an Rp. 1000 kepadaYayasanTunas Ce-c.. :perubahan yang ber angsung lama. B. gdb .^g d ddt- og,drd YayasanTunas Cende.a <ta akanAnda luga dapat melakukan perubahan bulan ini menjadi<an duniatempatyang eb - ::.dengan mendukungYayasanTunas Cende< a me a upe r b. . - d. Ca ^. Orr l"-^ nco - .ia Bersama-sama <ta dapat memba-:- .-ti a.rakmerl-rpakan rekan a <tifYayasan Tu nas Cendeka yayasan di ndonesia dengan menyediakan aerc . <:.r Seh nggasosa yang ngn menumbuh<an <epedulan sesama mere<a memi ki kesempatan untLk -e-i-rahuntuk menrbantu meningkatkan tarafpendid kan h dupnya. Kta dapat meTnbantL.r me...rLckln mpananak ana< yang membutuh<an. YayasanTunas mere<a menjadi <enyataan. UntLrk Or :-neCendek a bertuluan untuk membantu ana< anak yang mengubah kehidupan bukanlah bag a^ c:- apa yang kam aku<an,tetapi tulah yang <am akLrkanl FredrikWidell Resional DirectoiSourhAsa& Mrna8ng Dredor Offlame ada ah saah satr perLrsahaan deigan, i€- r:- .ra an angsung Fng berkembang dengan cepat DAFTAR ISI Keah an dl bidang <ecant kan Swed a se:,m: .:. aar 40 PEMWAIAN KULT 1B 39 Bdl" b" "1 oBrd ao, o1o -6 RAS TATA 4A 61 . Rangkaian p han prodLrk prem !m yang !e5 c.. ier.tangkau -- WEWANG AN 62-73 Dog.r dr da. perdald . I,IENS CORNER 74 83 Pe uans b snis ekk usfd Orfame - - TO LETRIES 841A3 Lakukan perubahan, sal(si(an perkembangan yans rerjadi. Kami dapat membantuAnda mengambil keputusan tersebut - hidup bahag a bersama kami.
 3. 3. TENDER CARE Perawatan l<husus untuk daerah sensitif Guna€lr Tender Care $(*- -" ,) . Sebrg. peembab b b . Sebasa pe emLab daeEi . kuit yang ker igda. Sebaga <! m iltl!i ksrl Krlm unru( mengurang <e<eringrn d.n mensenbaLkan k€halusan dan ! kel€mbuEn ku Formuh khusus deigan beewax dan mnyrk sayu cocok rnruk bbr, walah. (lr di bawah <uku xoo daenh <u tyafg I I , tl ser ns kerlry, kasar aeu bemNalah 1216 np.34.900,- BtrLTlGRAOriflarnc a,kan ureutlonasikan Rp. 1.0@- heW&, Llntrrk sctiap pcmbclian Teniler Care
 4. 4. Ir: il L I f I I *
 5. 5. Kepuasan rahasia Anda PENAWARAN PERDANA6l dL-.. dooa-... o.B HINGGA -30% -_.---- jll , j 0 ( h ".r llod! aream Body.reim yi rE leDrbut denSan wansiCh ffon llenFsr <u irlehp lenrb(r 250 n. ,t me rare8 RF.69-O0q. np.49.900,- a , -,a,-L Q) Chflor De,rco sng so4 sp a! Bod/ sp 3/ yrng nenggoda dengm (hfuman wriie f o, a dxn woody di iCh lloi. Untukdigunrkrn ke i I I -, {r5ffi : slng Ir If -: ray ;9,* t UItg E r cr To clr Bunsa-bunFp0uhy:nst,@my .- -. .5 n.oz nerawat dan wang kayu-kayuan yans sensual nen}lu pada kulit bagail<an r3ie7 &149-gee- np. 175.000,-
 6. 6. ^o?"!,I:t: ,,lo^g
 7. 7. - -_ n! -! | Cetal< angl<a yang .rl .4 .l semPu rna!r iir FI l _t Pemain yang baik tahu apa yang diinginl<annya. Pemain yang hebat tahu cara mewujudkannya. e, Glacc lce Ea! de To elle Tamplbasaikan juan O mpiide iensan kes*arai cacer lce Eau ne Tolece. Diawalidengan wangi apeL, bergamot dan tang€rin yang beryabunS denSan sempurna densan kesesrran lemongrass, ivy dan cypress kemudian wangigaia.. cedatuood dan mos yadS malambnng<an maskuln6100 ml. 1ea54 RFl9SJee- RP. 129.000,- ld l:. . i. . . PENAWARAN PERDANA ;:i46-*r -35%
 8. 8. POWDER BRUSHaliadr (a! r irL,. b.i1..,. :,,!!Af- ilr:rr k!,: n i.rir !r- ,.e. ngd.r!i..t. rt rr i.rin.rr ! rrr ini! rarDitlr r perr nt I i rm!BLUSH/(0Nro|JR ERUSll reii..i Lpr .rn ilis i...i !r.h o.l.n!. a. k r. jilr !- LlLe ,ip, .Srr!.ii .rar.]lr ir. nf :.i,r re .!iiirti r.:- ar! p p !.1!. |.r.i.r i.rn!!i !i rri., a,tr l!,rn: D p. / rl:IYESllADOW BRUSHK!,:i irLrn.r !d- I ra.r: n :...rf,. r. L...,.,rLi.rr fi, n.. r.tnp! en5r!ri,.. ij.li ro.i !a i..piir.itr i,r. r:iir-:.r r.F, ie bigrnION(IAttR ERUSHirii . i,,nri rlr r,! r!rYr agaiI. r . rt.ir .l ai.r rE tlntr i L,a!,. r wi,rh /a.! r! t n irlrrr.lJi! i.! frr! iep:t G!. Li::ir! n.i e . r.,ch nraii.l. r;r l!.ir.: rf_,r,.. ai.r I lln c...-.,rn i FsLtP/Evl.rt-rr: t.r_f,r lr :ei.i,L Ll
 9. 9. .)onas ran-rell ,l r.Lnt.Ln:,, tlrt tlrll Lre ( .,, , idl).,,1, L n,L,l .rl 1,, nl,,,1,,1 I j! tl,,r..,,,i.r1 liirnr lLr Er , , r r , .,.1L. r I , l i , ,1 ) ., , Den8rr 5 us yiirg nrg rrinrn.AnnibstrnnP .inrk itrprn srF D <emtrs dengtrn.rse f lL,f, f n,f l. lL,(inLr:, lrLL!l,l f g rc bLftI iu i dli iurup :rfrii|iIri!1rlrl. ( Lr.r .rl rhrl 1r PolymerAseer Par ( Erhe i. po ienerb{. brhar po /ne:serrt n/.n rlm KottkDirmete 5 3 .m xT iEE l9.nr.Prrjrig (urs r{ri16.5.rd 1780n. 2166e np. 329.000,- a-:+ t. [1i.re -LiA t:r
 10. 10. B c.) .e... E o, {{I akcote oH K.!t)tiku AkuttiP(ndntlilun tcrbdik nhtk A da i I
 11. 11. lYarte Conro Pressed Powde- @ llntte Cont! [oLrndrtonCD HINGGAO Dua 5(n aor-e.tor OB Lrsh l"ouch Duo 10^ E 5 o:i matte coNTFoL .$ foundaton U e:i n l r.. -O Orfame Beautl @ Foundaton Sponges O Oriflame Bea!1y Dua @ Platte Contro O Orflame Beauty B lshlYatte Contr.o Presred Pi ihan prdfesionaL unluk Skn Conector Tou.h Duo men9plikasikan loundation ts884 Rp.34+00- iFs9-eee- *e.SSg0- Rp-{4t$€er-I np.99.000i Rp. 17.900,- RP.47.900,- np.75.000,- np.55.000,-
 12. 12. Y+ O E P, -i oi
 13. 13. OSh mmer Eye Dusl re HINGGA d w 50* O Eyc ntensly Pe.. GffiffiffiF ffiffiEreffi MMI )dr - 1, r9g 9.1--.-. - t.- --=".:r-GFi:OSh mmer Eye Duel Owonaer asii ilascari @Oiiflame Bbaulv t4inor2.5 et. Tersedia dalam warna !ngu.6,2 x 6,2 Rp-89-ee€r RF59J00;. RF-4gJee- 146e0 np-+S-90e- np. 55.000,- np.39.900,- np.39.900,- np.24.900,-
 14. 14. ,i{D ]* -{ *rf
 15. 15. &-{#frK rlJ A,.. Krm FJrL:t <eir :n o JII i3, ,lllT:: i tn(I rl I ti I {l [tr ti I 1i L1 ti,.i axrl r:a,,,,1 P.-..- ai,: I i xa.r.! P.r.:l .t_ H )( r ..L I rit--r t It F. )i ,,,rr: P.: jt/ r9 ajr 5r. rrp-1, lj Prn,rng 225 .n. d inrere 125 il 12s64 Rp. 59.000 14707 Rp.59.O00,_ 14708 np-65.000- 147ae np. 79.000; 161a4 RP. 49.900,-
 16. 16. sr: # Tubuh yang sempur aPenampilan terbaik untllk Afida li p lj*
 17. 17. HINGGAUntuk kesempurnaan tubuh Anda t en I 30* me ngk pada daenh paha, p ngEa.g dan boko.g Gunaka. d pag han uftll m€ embabkan dan m engencDgkan, CL naka. d $ soe ha. u.t!k m€maGmakan Antl-Si crcr llar < C qamaengan gerakan m€ ngkar (*--,-t oriflc Bea. o Bu:l ol e 50m 5l oI 3 UI fS!!.""r LL u 0 a o Body Beauty Blst O Perfe.r Bo.lv Ant drer.h M.d< Ce.m @ Ant ce u lte 150 ml. np.229.000,- 4er5 hF f$-ge€- 7139 np{9-0e+- np. 149.000,- np.47.900,- pe zwata. kll t 17
 18. 18. MakeorrrWaj ah Panduan <ecant <an untuk kulft leb h cerahTips Kecantil<an: Perlindungon dori sinor Merowot kLtlit Kulit lebih cerolt matahori l"lenyenangkan menghab skan H langkan walah yang e ah unluk Percant ( penamp an Anda waktu d bawah slnar rnalaharl mengungkapkan penampian t dengan ku eb h cerah Corak tetapi a< batnya t dak Anda yang awet muda. kult tampak eb h terang dengan menyenangkan. Sinar matahari l"lenge upaskan kult sekal atau mengguna<an fairness atau dapat menyebabkan penuaan din, dua ka i da am serninggu setelah produk pencerah a nnya set ap penya<t <u it dan ku t rnenlad dibers h <an untuk mengangkat hari. Dengan menggunakan gelap. Untu< menjamin se seL <!llt mat dan menghas kan peawatan <ult ni,Anda dapat per indungan ku t glrnakan tab r <u it yang tamPak halLrs ..em nima is r pigmenta! ku iL surya sepanjang hari untlrk Se anlutnya, gunakan masker noda keco<atan dan noda yang me awan s nar UV yang untuk meningkatkan alran darah, t dak d ingin<an ladikan <Lrit berbahaya. me ernbap<an dan tampa( awet rnuda dan eb h memperbaharul kult.SK IN CAR EK! it And. membLnlhkan simaklah Enskaian perawatan klr lt kam Hal. 1B-39
 19. 19. Tabir surya yang bekerja secaraefektif untul< Anda a 1,".". -,,,," / OSo family 50 High Sun Crcam Tabn sur)a den8an perlindungan tinggiSPF 50 bagi kulit yang palinS sensltlr lerhadap sinar mabhari. Kandungd pelembabnya menjadikan kulirteEsa halus dan kenFl. Viqhin E menguatkan perdhanan alami 12514 np.149.000,- O So ant-ageing 20 l1ed um Face Sun Cream Perlindunga^ 6bir surya untuk waiah. Menahan UV untuk membantu men.egah kulitterbakar sinrr marahari, penuaan dini s0@ dan bintik hi6m. vitamin E dan Slycine sola meryha uskan dan m€embu*an.75 ml. 12902 RF €9$0€r 975 m 2)irl 2.51.0r il li $ HANYA 9.000r-
 20. 20. PURE SKINTab rut.50 K cs na. H gh nenbe.kai Miik k! tbe s hlH anei:. !::.:,:..:. -:i./..r:Pe .i!n!an !a b&a bas k! l yanq deigan P!! !ii P,!j:aa rE: .r:-: .i :i ,irgs!.stlierhadap s na matari .cp!i dar n!da" ag--rr,:- : menrba.lL men.e!?l :,.- --:-:i:: €tdil:emprn,rar.r.:- I,..:,r:i n.-a;l Tabir surya yang efektif bagi l(ulit bersih dengan 3langkah mudah ! semuanyaCl Sol lam y 25 l,led !m 5!n (, So kds 25 lYed Lrm OWasr rg Gc O PLr € 5. r Pedect Po e Lot onCream Co o! ed SLrn Sp?y llembenihkan kuli! secara menda am Lotion perawatan yang luga be {un85lTabn suya lembut dengan sPF 25 Tabir rurla dengan pei ndqnsan dan men8ontrolp oducimin/a. Bebas nembanlu mengu rngikiap d kuit.11€ enbabkan. tormulanya rahan nen€ngah, hhan air d SPF Teruj re.ara ,l€rmaro osii, rormuan/a 25. Form0 a berwama yrnS 47tz Rp. 69.000,-nan Rp. 129.000,- nengontro apikis dan modah me./erap.VtamnE&85 4171 np.69.000,- meningd an <eembabrn <uit. 125 ml ONo Spor Gel 12e03 np. 149.000,- o Irerawa! kulit ierawat setu menirdkan (u rte ihar s€hri dai ndah Teruli secari dermato oss. 15 ml. 4775 Rp.59.000,-(*^ ",,- ,) o 4 15) (*.-",,) @ t:
 21. 21. NATL-]RAL Sl< NCAR=Tradisi l<esempurnaan alami ori{lo me ...ra Atr E Scrub Cleonsel G.ouncl Alrnond She ls & Avoccrdo Oil *tt e lOir ,. 3.3fl.oz.. MiehvqD4.. d..r t* | T.|:::,Y;":.1::E " O Narura Sk ncarc C eansing Refresher O NatuE Sk ncarc Rch ntensve Mo studser @ Nat!ra Cleanser Skincare Scrub Menlaga kondungan .tr dengo. Pembersih seka i8us penye8ar 14enga$si keke.ingan di kulii M€njadlkai Mirh halus dd#: untuk meniadikan kulit halus dan sekaigus meniad krnnya lembut. bercahaF. Pjai embut pada kulit Gunakan setiap pag pada mjah yang basah dan bias sampaibe6ih. 4531 np.59.000,- Fne telah dib€reihkan 100 ml. Menb.ntu ne.ingl,ntk . Rp.89.000,. 4634 Rp-7g-ege,- eldstisrtos krlt dengd. €vefl.g @ Nanrr" S(ncarc Soothing @ Natum Sk nca€ N ght np.39.500,- Eye Contour Ge Enrchmenl G€ pen/e3ar untuk dae.ah bawah Asan anlna don gonrlun mata /an8 berfun8s menyegarkan mengembaikan k€segann ku it di :ekaligus mengum^gi nata netenh.hk.n d.i d.hn 4632 ap.89.000,- 463. np.39,900-
 22. 22. ESSENTIALS Solusi mudah untuk l<ecantil<an l<ulit orillome o ESSENTIAI S 1St r Iloisturisino uav Cream sE* 1. ,1E4,1BERS/HKAN El<tt k Conllawr nenbantL) Vrdnri E merembopkd. 2 MELEMBAPI,ANO Es5entials l.lolnursing Day Cream OEssedaslnlCeafser , t6tEklrfiper dir€.d/ kdre..Krim peembab harian densan viEmin E Fng Pemberoih embut beba5 sabun untukb€rlungsi nelembabkan sekaligus melindun8t semun membersihkan tao rias, menyesa&an dan , Vl.nn E nel.nbutknn .h. melehbabkan semua ien s ktrlt. Aplkasikan dengrn136!8 np-49JeOr ] ,{4ENUTR15/ , Se.bu.kihon o,l deledbltko" np.44.900,- . Vrdh,f E meiltrK kdtu tddrO Essent a s NoLf sh nt N ght Ceam @ Essentas Er1? Comlon CreamKr m untu( menusni semua jenis kuln disepanjang Pelembab ntensif/ang me indung dan menrtrisi .1 KENYAMANAN lKsIRA olit san8at kering 150 nl. . sweer dnond oil rnenlrrsrr3640 np-49J€e,- t63r np.49.900,
 23. 23. untuk kulit lebih cerah ENTALS Faimess ada ah rangka an wama kulit yans aman dan alam. ped+a dengan bahan ahlfbot.n MiliL lebih cerah daam 2 angknh <1-l b (*--.-,) orif lon ESSENT (J ! i Fairness Skin Liglrtef r e 259 2.5c,- !* O Esseftas Fa ness Loton O Esse.la s Fa,.c5s Soap D rnclig khusos untuk (lt b€rminya <. lomula Sabun berbahan &sar k m dan mengandung brhan yang rin8an. tdak berm nyak meniadikan k!li! akiif pen.e.ah <ulit 75 Br. umpx< cerxh setelah 2 minseu 50 ml. r!64s np. 19.900; 1t644 np. 29.900,- 12.900,-ffi np. O Fsrent; s Falmes C?am Kr m r ngan /ang cepd menyeap menlad kan kulit niembant! m.ngr r.g tamp lebih cerah sele ah 2 minffu.50 nl. np.29.900,
 24. 24. -.1 swe.l sh spo TEA TREE. llenjaga ku it telap embab ir# Da!. tea tree d tanam secaE orga. k lntuk mempertahankan khas at a aminya kemudian d petik secara hati-hali dan d sll ng dengan / penguapan sehinEsa menghas kan hinyakyansTampil berkilau dan Nikmati khasiat memurnikan dari Tea Treemerasa segar kembali O Tea Tree Pur6/ing Conecrve Stick @Tea Tree Plrrying Men/amarkan sekalisus merawat kulit Wash & Tone ceOs ed;h Spa sea Alsae Pu, I ns densm kandms tea tree orsanik. Gel pefrbersih dan pen/es.r denganFa.e lYasL l*jelawd kandungan @a tree orSaiik murni. i50 m.Meniadikan kultterisa embab dan GmutririApliesika^ pada waiah, rieks selama 10 menit dan Fp.49.900,- t0640 Rp.59.000,-bilas sampaibeEih.4 x 10 ml,13662 Rp.79.000,- Olea Tr€e PLJ.iting Biemish SoverO Swed sh Spa Sea Algae Bealty rlenserlngkan j€rawar dengan kandunsan iea tee ol8ank m0rn.14 m.Serum peembab ringan namun ntens t yans Rp.59.000,-nendorong r nskat kelembaban setu meniadikankulitterasa sangar halus drn embu( tO m.13664 np.179.000,. @ Tea Tree Pu.lyifg O Formu anya memi iki kandungan tea n€€ orgaiik murniyang tin8A unluk menyejukon ku n secara aami.10 ml. 0 10337 np.79,000,- ! 0 0o fr j. 2. t
 25. 25. GRAPE plr€n4lureBlianggur mlrn memlik ka.dunga. aLamiyang kayaanti oksidan. Fungsinya ada ah !nt!k membant! c€,dan meindung kUtmeinduns kllt dar radikal bebas penyebabLindungi l(ulit Anda Dengan l(hasiat Anggur Perlindungan alami dariO G?pe Antoxdant Pee -Off l1ask @Grape Ant ox dant Night Cream hazeln ut dan goji berryMasker pengelupa yang membersihkan se.ara Krlm m am penutrisi dengan kannunSanmendalam dengan anti oks dan )€ng kaya akan ek*nk bili buah anEEur oxanik.75 ml. O Plre Naturc OEanc Haze nut & Gojiek*ak bijibuah an$ur ol8anik.50 m. bery Protecting Lp Bam t0624 np.65.000,. Pelembab Fng melindungi kulit dengan 100%t062t np.49.900,- ektrak hdelnut lan gojiberry organik llen.egah @ Grape Antoxidanr Day Cream bibil kerinE dan meniadikannya tensa halus.,l.5 gr.O Grape Antoxdant Face WashPembersih waiah yang embutneryan eksak Krim harhn untukwajah /ang diperkaya dengan eknrak biibuah rng€or or8anik.75 ml. 173s7 Rp.34.900-bilibuah angur oryanik.150 ml 10630 np.65.000,-10521 np.59.000,- O Pure Naturc Organic Hazelnut & Gol berry Prctectins 2-n-1 Cleanser Pemb€reih dan toner 2in- 1 dengan 100% ekstak O organ k. Untuk semua jenis ku i! khususnya ku ir k€in!. rzrss np.55.000,- lrt I ii{ti (*--*)
 26. 26. MILK ALOEVERA pJr€nalule& HONEY Eatrik a oe vera oEan k aah lang d keiardapal meehbrbci da. he se.ara nend: am dengai nenangkan oit senrl I re.a: nenda am deitanO lYilk & Honey No!-shing O Aoe Vem Sooth fg Eye Gel O PLrre NatLrre OEan c Whle TeaKrim penuns triiuk wajah densan ek*ra( Gel untuk daerah matr d€ngan €ndunsan ectra< aoe vera orSaiik unruk membaniu ttra.r l,loi5tursing Ge llas< llaskergel pel€mbab dengan ek*nk 100% whilemurni susu dxn mldu 75 ml mengabsi@nda € erihrn. T5 m. tea or8ank umuk 5emua lenk ku it 50 m. Rp.65,000, np.44.900,- 163S6 Rp.49.900,-O ll I & Honey Nol]lsh ns Fa.e lYist (,Aoe Ve]r Sooth ng Face C€am O PLr€ Nature O:an. Blrdock Enracr Purfy ng Clay Mask -,-; -*M6<er untuk wajai, denean e €ti"r,dan madu yang menurhi dan melembibkan Pe embab yans men/eiu<<an densan kandungan l4asker pembeB h den8an eknrak 100% burdock eknak aloe ve6 orsan k. 75 m.s..aB mendJam daam 5 hidga 10 menit. orSaiik untuk elr normalbermnyak. s0 nl. 10499 Rp.65.000, 16358 Rp.49.900,t0633 np.49.900,- O Puc Nature Organ c lasm ne Enmci Exfo at ng Pee of Ylas( Irarker penseupd densan 100% er*rakjasmine organ I unruk kuit norma kombnasi.50 ot. np.49.900,- o o (r) o d I o L -:.1fl(!) -=€
 27. 27. plrc 4aIulc HANYA Perawatan alami blueberry dan lavender yang menenangkan r1,. O 9,900, ) o ,*WPB| m.Bluebet ty, l,it,t .t.it .ri bi:;rt.tr/.Jf! mclnrdli?,r l!|r dr, i[!!r !.r]?Af.l.r lirtrnr schr! h., 3irEbel,,l€Lh i!!f.k.. scr.Jn. rcirrdn rrr!rldrl ir er -.rdr!!.rf mef f qllld. (*- -.-,)Lavender .r-qrtdr (fLJrr .,r ri,.r rlirm fli klrr arle.dr jerr.irrr ill.rlr (t 9c5.r! .i,r, .rid beidi ni.firi .s,.iii.Jl.r.Jr.ri .r!i.I.rd! Kdr{!,,!.,r i. .rr!uri.n r.i!lir-.rn!ifi fni!.f€rirrirq!.rf rfll.r k.i..rb.brrdr k!lr i.i.iiit r ireirflirii."r..r O Pue NatLrre Olanic @ Pure Nature Organ c O Plre Nat!.e Orgai . B lebe ] & Lalende. ex:-r.i B leberry & Lalende-enra.t B Lrebe-) & Lavender exrr.lO C crnsirg Soor,se Cnm ng Fa.c Wa5h Ca m ng Face CErm Toner dedgan dengrn 100% €atrak Ge penbeBh embur dengxn 100% Krim pelembab d sang dan maam hai blueb€try & avend€r ogrn k untuk ek$a( bluebcry & avender oEan I deigan 100% ekstra< b ueber/ &a5r7 Rp. 14.900,- semua ien s (rr. 1s0 m. unru< semua ien s iulr.1s0 m rvender orsan k untuk semua len s <uli.@ Faca Brush np- 59-0e0r- rseoo RFSr-0€gr Rp-3S00i-9507 Rp.29.900,-
 28. 28. T4ontuets @ optimals Foam ig a e::e Busa pembereih yang menyegarkan kuLrq+,-+*e @,4,&.i rv n, dan men/apkannya untuI bisa nenerima (,"-.""",...) day/nish! cream seca.a oPtmal.200 m. (5)O Hydra opLmLrm Headband 14694 np.89.000,10354 np.24.900,- @Opt.ras C eans rg Ge Ge ringan yang membe ion ku ir Anda oOOptimals Cleans ng ll < sensrsi bersih menye uruh. Untuk semua oFo mu a embutnya mengangkat otoran len s kuLi termrsuk seNi.il 150 m.dan ssa riasai sefti men/ejul<l<an danmenyamankan (lt. Unru< <ul! sensitit np.89.000,-14700 np.89.000,-@ Opt nis Reli€sh ng lo.€Gunakai seGah loner unluk men8rn8ktrisemua kotomn dan menyegr <an kuit np.89.000,- o j Qowwnts e,a,,e|"i +-..a atrvt tu OOptmas Oxygen BootrM Fa.e llask Qowtttnts ea e-*.t aPnry4 ]tu qo 30"V* ; OOptmas Tlme Relax 16266 np. 129.000, Day Cream SPF 8 ,*",, Krim ait penuaan d€ngan SPF 3 frembantu mempedamba! CD O Optmals Oxygen Boostr C€am munculnya kerutan-k€rutan pefrxmx. Menlag! kuLn tehP 15919 np. 149.000,- haus, sesar da^ 6mpak lebih O Oplimals Olygen Soostr Ceam tzltl np. 179.000, Eye o., np. 129.000,- OOptmas Time Relax N ght Cream - {qF men8andunS Bio-Smoolh (r) Compex. ek*mk ch€n7 di sepanians ma an untu( memper ambat tanda{ rdi G) r:ros np. 189.000,. @
 29. 29. Qow,tatsaPn6. tu 1"-L @! tt !N. +Mengoptimall<an l<ecantil<an alamil<ulit Anda Rp. s MerfEulldf l! rI terng fd.! refrdr relr.ddp ir.sr dd. keneohdf leigd. per.rdld. @,.-lrr 1,,1,ri. 5 .rdm, f.Ng s.fgrr mer/c|kkd. NUIRI CAL]Ifu NIGHT CREAIVI d.i meie,nbob!.f se..r. :r! r i--. t l.i-rri,rlc !!t: r:.: l E16t,!k 8ro.k.!tr iI d.igdt .s!m oEonin !!1. d.r frtrEr nrdrnrn,nelerrb.lxor .i.f O Optimal, Nutn Ca mrM N ghi Crcam @Optmas Nurr CalmrM DaI C€am flerdLdLdn u.nd k,riri Klim mahm penulrsiyang melembabkan llelembabon dan menyel!(on seca6 lembur dan men/eiukkan kulit untuk membe.ikannya un!uk membedkan kulit s€ns rf 5ensasi kenyamanan €nyamanan iobl. 50 ml. 14678 np.119-0eO,- 1465e np. 99-000,- peiwalan,!!t 2,
 30. 30. O Opt ma s Whte Day Flu d SPF 15 Fluin peembap SPF 15 menjadikan koittampa( lebih cer dan meindung kutdr sin UV Fng t2552 RP.99.000,- (, Optimals Whte Cladryng Toner Toner l€mbut yans m€mbantu meniadkan kulit empak lebih .erah. menyegarkan dan memPer ndahnya. 200 ml. ttis{ 125t4 Rp.89.000,- fl* @ Optmas Whte Foaming Ceanser Busa pembersih dngan untuk men8anskat kotoran yan! menempe diwrjah 200 m 12s53 Rp.89.000,-l o a) iiome o .. i:r!l..lc TE F lt t: rriil NG _.L4N5EA
 31. 31. 4oeluets--,,; ",&.4,&ar4!@.,l(ulit lebih cerahsetelah 4 minggu Rp. @a.rrmals Whire odoloh rangkaian. .: ar/otan kulit yang dipei..oya dengon orlllom9 "renng camplex don ekstrok liqL)aice.<.selutuhan rangkoian ini membanru. ,.njadikan kulit tanpok lebih cerah...oro nydta. Hasilnyo tekstur kuht lodi -o.tih.t lebih indoh dan (erohl I :l 9. a,!,. !" =1i 7 ,L-rY !" o N ] tfr"*ryttt" Wlrirenrrg corrPier ddn ckstro/< o liq]arce a,Jalah .:lua bohan utoma dalan rongaon OPbnds White Ra ngkian pra,luk terykaP.toti Onflome ini nembantu nembD.t kuiiL ffnRllY5l Ando jodi tanpak tebih cerch dotati I iGienins "*p" "oray^ .r,ingqu D iforrulasik araensan Whitening Gn1lex rntuk nenb.ntD mengurdngt pigneftai kulit dan @ Opt ma s Whle Pee -Off llask O Optimals White Night Creanr e ktrdk Ii qua i.e n e n b o n tu Mask€r pence€h Fn8 mensan8kat llencerrhknn kulit sepani g mam. Dilormulasikm ketidrksempurnaan^€ {el kulit nati unruk denSan bahan-bahan aktil yans membantu mencerdhkdn krirt lekstlrku/it An.ld membanu m€ncerahkan Mrna kulit setelah men8uGngi pi8FenEsi dan pelembap yang meniaga nenjatli lebih .enh dan bintik hitun kelembapan kulh sepaniang malam. bekurcnE drna kulit pDn ladi lebh t3466 Rp-99-0e+ irssi Rp#r$eer
 32. 32. PERFECI BODY.l.lL. .r.ie:.tL |:L.i r lLrlt.rl. A-.1.r t STEVE BARTON H iFormula multioksi yong lebih ii kuot Adlonced Anti Cellulite darSlrnmrrg Ge/terbukr/ fr-rbuh tertscr /--brh hriius clcn t aseca ro kJini s m engt ) ton g l l etiihct ilrrrr:rnc,menfholuskan tonDilan ,, Sebelum I I tlri t,r I -, rrr .t Setelah bekurong dan pelangs)ng.an
 33. 33. PENAWARAN PERDANASolusi mengatosi selulit donmelongsingkon tubuh.Advanced Anti-Ce lulte dan Slimming Ge -30%Hasil nyata dalam 4 minggu:Seiu/it Meicngsingkcntampak poha, pinggul otauberk.urang bokong:76% 67%eftktifltos* efektiflros. o o oRr-sLlr"1 co|1PLEX Bohan atuf kansenrrct yotE c0 dkenban*,an ahh Oiflane unLk nenbentuk kantut kulit .ian nehqhalt t n elek kutit jenk dt F llemangkas lan.gan emrk Pefect Body Slender cel Ge mult aki uniuk menAaEsiseluLit d€ngan mendorcng pbdulc dan melangsinSkan rublh.150 ml. np-f:C.0ee- Mengha uskan ku r mempebk pe.ge uann denla. dan np. 159.000,- menguc.gi penumpukm emak Mell.dlng da. meembabkan perawaita kulLt ll
 34. 34. BIO-PEELING KITMemperbaharui l<ulit dengancara profesional! i riflome oriflon efr;. /t-ff; (*-*") a: sY {itraF qE 1,8> 1-i )1 ( l !, ada ah p.od!. lecant kan /a.t hembait! me.8!rng LL t- ,zianda landa penlaan. kc lsakin ak bar ie k mataha. dan [ei]daksemp!.naan LL: ,tl en.fa. Ha mente.angka. adaah Anda bsa m.aklken pernwatan . drunah Railka an ni tlga te marlk Corcd ng Eye Pai.hes yaig me rglEng t .fke.plt dan ngkaran geip se.aE drhats r"1.rc demab.alon ki 2 an! o" oj , , o- otoo . .? op .- .-.. .R.s!rla. ng Polsh ta.g d lor mllasihi nciga. ! n Oxidc C./stas dan A um nPefe.t.e Serum fanS mc.ga.tkal se k! i mar lnrLk menamp kan k! Ihalls. tehal dan be . a!. Microdermabration Kit bekerja d€ngan dua tahap: /- h ,",^n.". w Kaidlngai k 5ra Alum.lm Oxde DermoPiofessional M crc de.mabrason Kt M€ngLatknn ats Tahrp I ae.lnn r.ricrcd€rmabrasion Ki! bekerja denSrn dua tahap: ytr.C dglnika. de marooe6 !.a,1 mendorong pe.ge!Dr!.r ar.r tr : i empe brh u rp dn atas epde fl ll..mbabkan se.i 1 ..1!.:n nF. Tahap 1, memperbaharui apsan aes epiierms supaya reksur ts n/rie iL lrr.enrd s:ner ladla. [u 1te hrt .bh:.r!r t. i a! koit menladisanga! haus dan indah.50 m. ha!s ai. .n;h G nihn n,: li Glnaon pada yralah 5..: I -e:ta s€m ngg!. basahkr I da. piat s..aE seiap maam h ng3d le :. zr i:r.rlr Tahap 2, melembabkan kulitsecr6 intensildan menirdkannra cmbut € !e ! uh pe nrliain !ra ah iediha! ebh sehat berkiau 50 ml (cmuaan b r! riDr be ih 50 n np.298.000,"
 35. 35. ECOLLACEN100%kandung.naam anr ker pd IlcollagelMemperlambat munculnyakerutan dari dalam Rp. t . tr 4EFEK PENDORONG KOLAGEN d w O Ecolagen Nlght Cream Kim ha ah bernutkiinlg anti kerpuc @ Eco agen Wrinkle Fi er Serum antikeriputyang dperka/a riLikon uniuk SEBELUM l.1e^sandung 100% Tri-Peptide Compl€x alam. memperlambat munculnya keriput secara anSsung. l1eigandung 100% Tri-Peptide Comp ex alami. 2179 np.249.000,- np. 198.000,- O Eco agen Day Ceam SPF 15 Krim and keripu! dengan 100% Trl PePt de O Eco agen lntensve Ant Wi n<e Complex alam. SPF 15.50 ml. 2127 np.198.000,- Perawaran intensif4 minggu deng <andungan t,ldukn kordg€.+ -,- axmlunruk m€mpenambat !mbunya keripu! pada O Eco asen Eye Cream SESUDAH Kr m uftu( anti k€riput seka i8us membaitu Rp-2lt$ee-- / f menguranSi in€kaEn Eeap didaerah sekicr maia. 7124 np.99.000,-
 36. 36. LIFTEPERTKu n bmPir rebih kmctr8 *(e qara (,*.,,-,,) o,i!q19 -""-1""J!$h*"Mengembalikan kekencangan -,r/agar tetihot lebih huda don segardengon Lrft tuperL Teknalag) BioSpnng nenbantu nenbentuk kanturwojah, mengholuskan kehpDt dahnenjodikon kult Enihot bh TEKNOLOGI 8/O SPRING Teknabg b{dMtu n h.han aktil alofri .lan pengalah.n ilnkh tetuini pry nenEehb4tknn kekencangan l(ulit kencang alam O Lift Exped Fim ng @ Lift Expet Re Definins O Uft Expert Ultt? F rm ng Pee -Of Mas< Day Cream SPF 15 N ght Cream Msker inovatif yang menjaSa Krim yanS mengencangLan dan Krim malam FnE mengenangkan dan k€kedcangan ku ir tekno og Bo hemperndah kulit dengan teknologi memperindah kulit dengin teknolosj Bio sprins,rM SPF 15.50 ml. rsr68 Rp. 179,000,- 12307 np.249.000,- r23ro rp.279.000,.
 37. 37. +ROYA t VE tV ETl(emewahan dalam ritualperemajaan l<ulit Anda llome dr"tl tr.r, IYAL VELVET .!e!@Rawat kulit Anda dengon ritualmewoh ogar owet mwJa. Berasaldan eungo kis yang mewah. !ov,,r . :!*p O Roya Vevet Utmate 8 Horr O Roral Vevet Soften ng Ton ng Ge NLght Cream l1eigangkat keridaksemp u r na a n dan mengemba ikan Meenbabkan ku it dewasa yang kerln€. Mehwat viraliras kulit dewasa ya^g kering 200 m. dan nen8embalikan keindahan kui! dimalam har. 463e RF.14+,gOq- np. 189,000,- RP.89.000,- Rofdi V.lret khlsrs d,tomlldikd. !.rl @ Roya Ve vet Supreme Day Cream nereml,obkoi d.n mer?wdl klid dew.s. @ Royal Ve vet C.eamy C eans ng l1 k SPF 15 /.fE (erry dergdf hs hofovofcs s.bdgd Memberi<an kesenangan dalam rurn bs perawahn Krm untuk menjadikan kuLn dewasa rer$a sa.gat Daho. otonanya sebnh k ndD.Ear .t.. kuit haran Anda. Pemberoih lembut untul( {! r l.np,.lialah dan bunEa lns denEan dewasa )€n8 kering. 200 m 4642 RFI+9-090;- mdf|llt onir i<eriplt tofg sofg.t e/ekt,i np. 129.000,- 4638 RP. 149.000,- pe.awatai k! I l7
 38. 38. prAN4oNf0 tLII]LAR Perahtan lenfkap unru< <u n indah berred 4. (*-..-,) Untul< l<ulit cerah berser bagaikan berlian I -l .i I Jl f, b v Dt/lI N1DiAA4OND EI/XIRTff o t..-. =Rah ]st a kul it berr.tlou r4BDipekaya deng.an bt)buk beton Nmunri romudn eksk/rsrirrim em b o ntu m ete m aj aka n k rlt.Menjadikan wdrna kullL iaff)palbe krl a u bagajka n berli a n. . ., !.: _, I .l i. t --):CELLULAR SAL ACIDRohdsid kulii tonrp.rk lebrh nlrdd. O D rmcid Ce ! J Ani Aseinq Cranr - O D amord Cc LJa-Nght Resto-arve Krlm /ang crr n bemanraat unluk menyama{anDengdn mendorong pllses ftnda endx peiuran /ang rampak a8ar kuitpengelupason kuiiL dan metdarang Perawalan maam har /an8 berhaitas rnggi tampak awe! r0da. Damoni Eirirar menambah membantu m€mper.eprr pe(umbuhan 5ei ku itpeiumbuhan sel sel olomi, Cp,llulor ke enbapan ,in nenta<au warna (u i Eternat yang baru menFdkan <ulit hmp tebih muia Beauly Cohper mendo.ong perumbuhan set,Cell Acid mera"rat kuht selana selexh I maam Danond Eixn6 Complex se. Spark ig refle.i rg pgnenis meniad iai kuli! m€mbantu menambih <eenbaFn ku i( semenbrarnolan hort og,at kL)lit teUhal lebih berkiau da im se.etika 50 mt Celubr Sa Acd memperb aruikutit dar drtah.rnudo dan kult telrhat lebih 13559 np.379.000,- Apllari<an s€be trm tidur untuk perawahn pMa ",orna maam htrri. Guna<ai ietap maan 30 m. np.379.000,-
 39. 39. TrME REVERSTNC ik klli re.anlasa awet muda IT o 4$l 6 ;l is1N! -- , *- f t!19 TIM ERSINC @t /qembantu mengotosi efek l@ penuoon hornonol _-.*a 2 Prosl mL ine- J i.b!.Jh rombrnoi, er5(r!s l l li,rr.JEkly rub,rrr.ir /.i! i.,ridt dnr!llr ddr dldnr.l.rf r (e.rbd.sk . oreh Oifd E t Milil<i l<ulit lebih l<encang,, halus dan tampal< muda !tTme ReveE ng Resto-ng OT me Rele r nS Restor ng @ T me Reve sing Resto-ng gody Ba m N ght Cream Hand Cieam SPF T2 50 m. np.249,000,- rozor np. 298.000,- roz5a np.99.000,- OTmeRele!ngA.l @Time ReveE ng Instanl lLJm nat ng SerLrm 150 m. 1346s np. 198.000,- 10767 Rp. 249.000,-
 40. 40. rj KecantikanBafU Gunakan 1 pstik sepeti profess ona dan dapat<an bibir canti< mempesona Longkah 1 Longkah 2 Longkoh 3 Longkoh 4Untu< apll<as yang rata Tekadang yang [1en]ad <an bentuk b b r Bib -tampak eb h teba _ldan halLrs guna<an p base dibutuhkan hanya sedikit tampak ser.plrrna Leb h dan tampil glamor sepesebagai dasar untuk penegasan. Cunakan ip mudah <etika bintang Holt^/ood.seluruh bibirAnda. ni iner pada se uruh garis menggunakan kuas lipstik. Senrpurnakan penamp lar bbrsehngga Guna<an ap ikator ipstik, dengan mengguna<an pnrenyiapkan has akh r mempertegas bentu < rnu a pada bag an ujlng g oss pada bagian tengahyang sernpufna, b b r dan rnenlaga lpst < Luar <etengah bbrbagan bbragarbbrtampak tahan ama. lebih ieba. Ket ka menggunakan Lip lner jangan guna<an warna yang lebih ge ap dar ipstikAnda. erboik! Guna<an warna netra atau warna I pst < yang senada.
 41. 41. Styleliners untuk Bibrr . Tahan digunakan hin88a 6 CIORDANI (lot a) . lr.l:k mr.l-h hrntLn .l:n"1, oudar" - Saplkan kuas bibr d sepanjang permukaan : r dan Gold L p Co o!r, :^.!d an ap <asikan pada Giordan God Lip Pen. Clptakan bibir mempesona Padu an densan kuas uniuk hasi s€mpurna. abd gunrkan denga^ pemu as bibn untuk has llebih akural Te6edia daam 3 nuansa warna. 1,2 gr. np-89-0eO;- HANYA 9.000,-
 42. 42. Lr-i G o .1., r C. d ao nL-QJr i:t RP. 2t 9.000,,6I q,: ,il ,r wO [. d:]r ao.l3B np. 198.000,iil G o .le. Go d 3 ow Pee.:.n G.11283 np.99.000; Rp. 59.000,-a4Gcda. G.c GoleN IoJ.r75Et14333 np, 159.000; Rp. 79.000,-OCoCan God ilouse F!L! € L p!r.4et ip-1 49 .$$$, - Rp. 119.000,- *C coo
 43. 43. HTNGGAKemewahan b0"1,Giordani Go
 44. 44. Go dan Gold SLrpeme G o .l.l Go d GLoss SLrp,€me7.5 At tt RP. 129.000,rs2e5 Rp. 198,000,- G ord.. GoLd Rellvenrtor Folndaton Rp. 198.000,- @@@ G o dair God Do.e V tir Lipn.. .<;1 lg t 79.000," G o dan Go d fl nern .-_.-,_.-3 Eye Sradotr, 18, .idG ordani God VIP Vollnre llasca? Rp. 149.000,-17,944 Rp.149.000,- rGo-daniGod RelEctab e Lp BnrshA uminium. kuas lembu. 11 x 0 3 cn G ordai God153B9 Rp.79.000,. G o dan God Eye Pen. 12 et. 13473 RP. 159.000,- Rp.89.000,.G o-dan Gold Godai God B-onz ng Pea-s5581 Rp.99.000,. @@@ 15 Et RP. 198.000,-Diameter 2.7 cm, panjais 12 cm. Gordan Gold Age Dely ng6831 Rp.79.000,- Rp. t 59,000,- ,!95 Glo danl God l1nera Loose Powder Brush; 15s63 Rp. 129,000,-
 45. 45. rr, 12 -$ a c r J CIOt]DANI V "*" { I Mewah ;il & Elegan s:R, .:: I i ridai Gold lYai c!e K t i.fl ..,r -: I.! pemwahn kuku beMama keemaen yans:eganT€rdili dali: pembersih kulikula, BuntinE::igaosok kuku, pemotong kuku, pinset dad kikir<ulu. Diaheter 11 .h. tnsei2 .n. W u.,, rl. +{ np.198.000; r{ np. 129.000,- ,4
 46. 46. t/% -cf "? "-? A & ,4 (
 47. 47. @3$ sss z EEEE@ OgOilr: E@@@ dfl ltB O O-iame BeaLrty Ete Lner Stylo RP.89.000,- OO. ame Bealtl Gloss Booner 12 ml. RP. 59.000,. O Orflame Bea!1y Forever Eyes Cream Eyeshadow E/eshadow bedentuk krm dengan warna berkiau yangiahn lama dan leknolqi rdvanced slicone. Tidak mudah retak.4.5 ml, RP_79.0ee,- RP. 39.900,-
 48. 48. ffi, r#qWi
 49. 49. w@@s@@s O S k Touch P.essed Powder llenrempurnakrn bmpilan ku it dengan hasi akhir berkilau alani. Termasuk apllkrtor sepon.8 gr. t2881 Rp.99.000,- @ Orlame Beauty Kala Eye Lner Tih:n :m: lebih liml d:ri hh.L kaia den8an sad chamomile yang 1747t np. 85r0e0,- Rp.65.000,- O Orfame Beauty HydEco our Lipst ck Melembapkan, lipstk denlan ki au hempesdnr. Men.qah kerusaka. <ulr RP-l39Se0-- RP.97.000,-
 50. 50. .c o,..-? C) Ni Tp GLr des g l(ul<u cantil<.o l+er np. 19.900, Pemuhs ultrn8 (u( d€ng warna putih /xng ber< liu. D rin.rnE den8in <uas aplkator bea<ur:sit nB€ /ang mudrh niguna<an 2.5 mL:2 dimulai np.69.000, dengan o persrapan Na BLrller Set wrrna bur8undy, un8u mud. oo yang barl< dan putih. Menirdikrn <uku terlhar eblh be^h, enbut dan berk aul 1,1$ ngrnas ng s e676 Rp. 24.900, Na Co ou_ Erpel Pemulas <u<u ka/a warnr ),ang tahan ama dengan kuas + i€tor ganda unruk pergrp i€sian yang cepat dxn merae. Formuxnya membxntu memperkef,s nrn meindunlikuku 7 m np.49.900," Dipe.kaya den8an serbuk bed an t drn asam rmino /?n3 membanru mcncogah (tr<u mudah pnah, . <u( putr rer ihai ebih sehat. Na Bltte_ 11624 Rp.49.900, . llelembrbGi se(eiika deng:n arcma minggr . ! Ek{rak chamomie membant! henyeiukkan o dai memulihkan. Avocrdo oil dan shea bdfter melembabkan dan men/e8a&an . r4embantu meninSkaikrn <einnahan kuku 1,6 gr r6eeo Rp. 59.000, I !50 lata i:s
 51. 51. Owhite T p Pencil Pemurh uiun! kuku untuk membuai kuku ter ihat *o betrih dan cenh. Penutupnya d €ncang untuk bha ., o3 3 =. {a membeNihGn uiung kuku brhh lan k€mudian memutihkan dengan pens lnya.1 sr. o o 3 o *6 13615 Rp. Rp-27JO0- 19.900,- OO.fame Beauty GroMh Booster Formulaalamint€ menjadikan kuku ierasa lebih kuat dan tumbuh lebih cepat secara nyae dahm I hari. Piiat pana kuku dan kutikula setap hari.7 ml. 1t617 nr-l++gg;. b RP.29.900,- a)c F€nch Manicure Na Polish a tt @ Ubah lanpilan kuku Andal 5 nuansa warna A lembutyang menggoda densan mi.ro pigmens berkonsentrat tinssi, Menjadik n kuku Anda E berkilau densan wa.na yans nhan hma.7 ml. nr-$Jee-) s iaid ,::y/ @ E RP. 24.900,- 9r FRENCH oi man rcU Te @ Peel Otr Whtener peel off oriflom WHITENER llenshilanrkan noda di kuku nan menjadikannF leblh purih.emerang. Oleskan dan run8au I menn, kemldian kelupas unruk menjadlkan kuku ebih € z.r o.zr Rp.499€€-- RP.34.900,-
 52. 52. CJ E o_ tip 78, - i -: oil 55.000,, oc O|iflame Bea!ty Corcealer for Eyes Rp.44.900, l:t:: r3t63 RP. 14.900,- o E/e ash Curer e3ts RP.39,900,- ,-h :iv Or fame Beauty Lash Exploson l,lascala 13344 RP. 129.000,- h D Y O flame Be.Lrtr Pe {ecr llat.h Profersonal Eye ShadoMB end Brush Eye Shadow DLro Woncier La5h Wate-proof l"las.am S s ganda. Densan sepon dan sikar. Aum n um, 2a, Rp.99.000,- 1s027 Rp.79,000,- Rp.49.900,- GrE@m lum nate Eye Ciayon Srow Definer Pencil 1.15 8r. Rp.69.000,- Rp.49.900,_ @o o :t: ,i i:i :r ee np.79.000,-52 taia ra5
 53. 53. l l i{,..ri r O Lash Booster Kondisione. bulu mata yang diperkaya vl6min. Gunai.d pagi a6u mdan pada bulu mata )rng i03a Rp-.4+90er RP. 39.900,- @Orfame Beauty Power Cud Sikat dengrn cknologirerobosan baru, pigmen /r pekat dan iormuli lembutyang melentikkan U bulu ma6 daribaSian akar unruk6mpian RF+9S0o- Rp.55.000,- E UI F.. a o eee o m tata ras 53

×