ARSO-M4: Administracio de la xarxa - Guio

295 views
228 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ARSO-M4: Administracio de la xarxa - Guio

  1. 1. Mòdul 4: Administració de la xarxa – Activitat de PresentacióMòdul 2: ADMINISTRACIÓ DE SERVIDORSPortada i índex (Diapositiva 1 y 2)En aquesta presentació parlarem de ladministració de xarxes, aprofundint els elementsque formen la xarxa, protocols, la configuració en els ordinadors i la seguretat. A més dedefinir quines són les responsabilitats de ladministrador dela xarxaImportància de les xarxes (Diapositiva 3)La utilització de xarxes permet de forma fàcil compartir informació entre els usuarismitjançant varis sistemes, a més de compartir recursosm facilitant el manteniment delprogramari i la gestió centralitzada dels recursos compartits independentment la dispersiógeogràfica de lorganització.És segons aquesta dispersió que es poden classificar les xarxes en tres tipus: LAN(xarxes dàrea local) de 10 a 1000 metres, MAN (xarxes dàrea metropolitana) de 1 a 10quilòmetres i les WAN (xarxes dàrea estesa) de més de 10 quilòmetres.Elements i disseny físic de la xarxa – Elements duna xarxa (Diapositiva 4 i 5)Les xarxes es troben formades per diferents elements i un dells seria el cablejat. Elcablejat és molt divers, i entre els tipus que podem trobar hi ha el parell trenat, el cablecoaxial i la fibra òptica, on cadascun dells té unes característiques que el fan més adhientlús en determinades circunstáncies.El cable parell trenat és el més econòmic i fàcil dinstal·lar, però presenta baixa velocitatcomparat amb els altres dos; a més del cable parell trenat tenim diferents tipus icategories que es diferencien segons la protecció o apantallament que porten per fer-lomenys sensible al soroll ambiental, però és més sensible al soroll.El cable coaxial és altre tipus de cablejat que presenta més velocitat que lanterior, ja quees redueixen els problemes desmorteïment de la senyal amb la distància, però per altrebanda és més sensible al soroll produït pels aparells elèctrics.I per últim la fibra òptica, en la qual la informació es transmet per feixos de llum adiferència dels altres en que es produeix per senyals elèctriques. Aquest tipus de cable té 1
  2. 2. Mòdul 4: Administració de la xarxa – Activitat de Presentacióun gran ample de banda, es produeix un esmorteïment mínim de la seva senyal i immunea les interferències electromagnètiques. Ara mateix hi ha dos tipus de fibra òptica lamonomode i la multimode.Les xarxes a més del cablejat tenen un conjunt de elements de connexió, que no tenenperquè estar tots presents a la vegada. Entre aquests elements tenim: – Targetes dinterfície de xarxa (NIC): permeten la connexió dels ordinadors a la xarxa. – Tallafocs: tractaran dimpedir laccés a la màquina als usuaris no autoritzats. – Concentrador: permet compartir una línia de comunicació entre varis ordinador. – Commutador: gestiona el flux del trànsit de la xarxa. – Xarxa troncal: són els cables principals que connecten els diferents segments de la xarxa local. – Armaris de connexió. – Servidors. – Estacions de treball.Juntament amb els elements de connexió trobem els elements dinterconnexió de xarxesque permeten connectar varies xarxes entre sí, i podem distinguir de dos tipus, elsrepetidors i el pont, que es diferèncien perquè els últims poden filtrar la comunicació entreels segments.Elements i disseny físic de la xarxa – Topologia i tipus de xarxa (Diapositiva 6)Bàsicament hi ha tres tipus de topologies en les LAN: les topologies de bus, en anell i enanell. – Topologies de bus on tots els nodes es conecten a un cable comú. El més caracterísitc daquesta topologia és que la informació arriba a tots el nodes i no són necessaris encaminadors, no hi ha temps de retenció, és flexible, modular i de baix cost. Pot provocar una baixada de rendiment si hi ha molt trànsit, aleshores per discriminar el trànsit podem utilitzar commutadors. – Topologies en anell en el que el cable va destació en estació i servidor sense punts finals. Es caracteritza perquè cada node amplifica i repeteix la informació que rep, no es necessari encaminar la informació i la caiguda dun dels nodes pot provocar que la xarxa deixi de funcionar. 2
  3. 3. Mòdul 4: Administració de la xarxa – Activitat de Presentació – Topologia en estrella en la que totes les estacions de treball i el servidor es conecten a un concentrador o commutador, fent que hagui una centralització de les connexions. Aquesta topologia és resistent a la caiguda de les estacions de treball, però presentant un punt crític que és lelement central, fent que depenent don es produeixi la fallada els efectes poden ser molt diferents.Per decidir quina topologia sutilitza shan de valorar diferents aspectes, com la distànciaque es pot obtenir, el nombre destacions màxim, la flexibilitat de treure o afegir estacionsde treball, la tolerància a caigudes, retard de la comunicació, el cost i el flux dinformació.Elements i disseny físic de la xarxa – Tipus de xarxes locals (Diapositiva 7)Les xarxes dàrea local tenen uns estàndards que venen definits per lIEEE, en concret enles normes 802.x, per exemple les normes 802.3 corresponen a les xarxes Ethernet(topologia de bus i mètode daccés CSMA/CD), les normes 802.4 que defineix les xarxesToken-bus (topologia de bus i pas de testimoni) i les normes 802.5 que correspon a lesxarxes Token-ring (topologia en anell i pas de testimoni).Les xarxes Ethernet poden a més tenir diferents velocitats de transmissió i juntament ambaquesta velocitat es poden classificar en diferents implementacions depenent del cablejatutilitzat.Altre tipus de xarxes locals a tenir en compte són les xarxes locals sense fils que estanbasades en ones de ràdio o infraroges, i que solucionen problemes com cablejar en llocde difícil accés i en tots els casos cal modificar lentorn físic on es trobaran situades.Aquest tipus de xarxes poden operar en dos modes diferents ad-hoc i infraestructura, enel que en la primera totes les màquines es poden comunicar directament amb les altresque hi ha en la mateixa zona dabast, mentre que en la segona sutilitzen els puntsdaccés que actuen de repetidors i difonen la informació.Protocols de comunicació (Dispositiva 8)Una vegada es té instal·lada la estructura física de la xarxa, cal instal·lar el programari dexarxa que gestionarà els serveis, que funcionen sobre protocols que permetran lacomunicació. Els protocols més utilitzat són els de la família TCP/IP.El protocol TCP/IP garanteix la recepció de les dades i que els datagrames arriben en 3
  4. 4. Mòdul 4: Administració de la xarxa – Activitat de Presentaciólordre correcte. Aquest protocol permet compartir recursos als ordinadors duna xarxa queactualment gairebé tots els sistemes operatius suporten, ja que són protocols flexibles quegairebé totes les tecnologies els poden fer ser servir.El protocol TCP/IP descansa en el protocol IP, que no és fiable i fa les funcions deencaminar els datagrames. Encara sutilitza la versió Ipv4, però ja sha iniciat la sevasubstitució per la nova versió Ipv6, que presenta una millora en la capacitat dadreçament,seguretat , mobilitat i autoconfiguració.Configuració de la xarxa en ordinadors (Diapositiva 9)La configuració de la xarxa consisteix en dos pasos principals que serien la configuracióde les estacions de treball perquè es connectin a la xarxa i la monitorització de la xarxaque consistiria en la supervisió de la xarxa, comprovant que funcioni correctament, unavegada configurada.La configuració de les estacions de treball dependrà del sistema operatiu i el protocol,però de forma general seguirà 4 pasos. Primer es farà la instal·lació i configuració delscontroladors de la targeta de xarxa, una vegada fet es passaria a la selecció i configuraciódel protocol de comunicació, a continuació es procediria a la instal·lació i configuració delsclients i per últim es configuraran altres aspectes que poden anar des del control daccés,compartició de fitxers, compartició dimpressores, identificació de la màquina i grup detreball de la mateixa.Per últim és important monitoritzar la xarxa per comprovar que tots els seus elementsfuncionen correctament, també li permetran veure on es pot estar produint problemes quedificultin els serveis de comunicació.Seguretat de la xarxa (Diapositiva 10)Entre els punts que shan de considerar trobem: • Sistema de fitxers: garantir que solament accedeixen a ells qui es troba autoritzat. • Codi maliciós: codi que es trobaria a programari autoritzat que executaria accions desconegudes per lusuari (virus i troians). • Autenticació dusuaris: procés que verifica que la identitat dun usuari . • Criptografia: garanteix la confidencialitat de les dades. 4
  5. 5. Mòdul 4: Administració de la xarxa – Activitat de Presentació • Eines de seguretat: permeten comprovar i mantenir la seguretat de la xarxa. • Monitorització de la xarxa: mitjançant el logging que enregistrarien en fitxers les actuacions que fa el sistema operatiu o laplicació. • Seguretat de les topologies i els tipus de xarxes. • Seguretat del maquinari de xarxa. • Sistema de control daccés a LAN basat en autenticació.Hi ha una sèrie delements que afavoririen la seguretat, entre ells els tallafocs serien unsdels elements més importants, i que són dispositius que evitarien laccés a usuaris noautoritzats. Aquests dispositius poder ser de diferents tipus com programari,encaminadors o ordinadors destinats a la tasca en exclusiva.Altres elements de seguretat serien els sistemes de detecció dintrusos (IDS) quemonitoritzen els continguts del flux dinformació i poden combinar maquinari i programari,admeten diverses classificacions depenent de la seva activitat o lanàlisi que fan; un altreelement els esquers i xarxes desquers que són sistemes informàtics que ofereixen accéspúbli per estudiar pautes de posibles atacs; i finalment les xarxes privades virtuals (VPN)que és una xarxa privada que sexten remotament mitjançant infraestructures públiquesde transport.Responsabilitats de ladministrador (Diapositiva 11)La feina de ladministrador de xarxa és complexa i àmplia. No solament li correspon lainstal·lació i configuració, sinó també el seu manteniment, procurant que aquesta estiguisempre actualitzada per respondre ràpidament qualsevol petició de modificacions delusuaris.Altre responsabilitat és que ha de garantir un temps de resposta adequat i proporcionarals usuaris uns serveis i comunicacions de qualitat, a més de controlar que és el que estàpassant a la xarxa mitjançant la monitorització. 5

×