El joc i el currículum de l'educació infantil

823 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
241
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El joc i el currículum de l'educació infantil

  1. 1. EL JOC I EL CURRÍCULUM DE LEDUCACIÓ INFANTILACTIVITAT: Troba en el Currículum de lEducació Infantil les àrees i blocs decontinguts on es faça referència al joc com a contingut daprenentatge.Per començar, cal dir que al inici, el document fa referència als fins, objectius i ales àrees en general que formen el currículum. Aquest pretén aconseguir undesenvolupament integral de la persona en distints àmbits: físic, motòric,emocional, afectiu, social i cognitiu.Quant als principis generals, podem destacar l’últim ja que és on s’exposa que elsmètodes de treball en els dos cicles es basaran en les experiències, en l’activitatinfantil i en el joc.Quant als fins, cal remarcar que un dels fins de l’etapa és el desenvolupament físicdels xiquets i la facilitació del descobriment de les possibilitats del cos i delmoviment i els hàbits de control corporal.Quant als objectius, ressaltarem el primer: “conèixer el seu propi cos i el de laresta, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències”. Aixímateix, la segona part de l’últim objectiu també ens resulta interessant ja que fareferència a la iniciació en el moviment, el gest i el ritme, la qual cosa va vinculadade manera directa al joc.En lAnnex I del Currículum de lEducació Infantil, apareixen reflectides les àreesen què es divideix el mateix. Entre totes elles, tan sols dos fan referència al jocde manera explícita:En làrea Coneixement de si mateix i autonomia personal puguem apreciar elsegüent fragment:“Per a contribuir al coneixement de si mateix i a lautonomia personal, el jocresulta una activitat privilegiada que integra lacció amb les emocions i elpensament, i afavoreix el desenvolupament afectiu, físic, cognitiu i social.”Així mateix, als OBJECTIUS d’aquesta àrea hem pogut identificar (en el número8) una xicoteta menció pel que fa a una de les capacitats que cal adquirir:"8. Desenvolupar estratègies per a satisfer de manera cada vegada més autònomales seues necessitats bàsiques dafecte, joc, alimentació, moviment, exploració,higiene, salut i seguretat, manifestant satisfacció pels èxits aconseguits." 1
  2. 2. Seguidament, a l’apartat de CONTINGUTS, al BLOC 1 del Primer Cicle: “Eldespertar de la identitat personal”, localitzem les següents al·lusions al joc:“Reconeixement de la imatge pròpia i dels altres. Identificació de si mateix, delseu nom i dobjectes personals, a través de rètols, fotografies, jocs damagar-se iaparèixer, despills o de cançons.”“Exploració i identificació dalgunes parts del propi cos i del dels altres,assenyalant-les i anomenant-les en jocs i activitats quotidianes com vestir-se,desvestir-se, neteja personal, reconeixent algunes característiques pròpies iaconseguint progressiva competència. Experimentació de sentiments de seguretat,afecte i competència en la realització dactivitats diverses. Percepcions sensorialsdiverses: visuals, tàctils, auditives..., en situacions educatives quotidianes com ajocs, rogles, menjars o neteges.”Al BLOC 2 del Primer Cicle: “Benestar personal i vida quotidiana” seguim observantmencions al joc:“Participació en activitats dimitació daccions de la vida quotidiana i de jocsimbòlic, gaudint amb elles i desenvolupant la capacitat dorganització i anticipacióde lacció.”I, per fi, és al BLOC 2 del Segon Cicle, anomenat “Joc i moviment” on puguemveure tot un apartat dedicat a aquest:"Gust i interès per lexploració sensoriomotriu per al coneixement personal, eldels altres i la relació amb els objectes en situacions daula que afavorisquenlactivitat espontània.Exploració i valoració de les possibilitats i limitacions perceptives, motrius iexpressives pròpies i dels altres. Iniciativa per a aprendre habilitats noves i desigde superació personal.Exploració i progressiu control de les habilitats motrius bàsiques més habitualscom la marxa, la carrera, el bot i els llançaments.Jocs motors, sensorials, simbòlics i de regles.Exploració de lentorn a través del joc. Sentiment de seguretat personal en laparticipació en jocs diversos. Gust pel joc.Confiança en les pròpies possibilitats dacció, participació i esforç personal en elsjocs i en lexercici físic. 2
  3. 3. Comprensió i acceptació de regles per a jugar, participació en la seua regulació ivaloració de la seua necessitat i del paper del joc com a mitjà de gaudi i de relacióamb els altres.Progressiu control postural, del to, equilibri i respiració, tan en repòs com enmoviment. Satisfacció pel creixent domini corporal.Adaptació del to i la postura a les característiques de lobjecte, de laltre, delacció i de la situació.Nocions bàsiques dorientació (cap a, fins a, des de...) i coordinació de moviments.”Tanmateix, en l’àrea 2 ´Coneixement de l’entorn`, encara que no trobem unaal·lusió explícita al joc, considerem necessari dir que un bon mètode amb el qual elsnens podrien conèixer i familiaritzar-se amb el seu entorn seria la realització dediferents tipus de jocs en eixos espais.Daltra banda, en làrea 3Els llenguatges: Comunicació i Representació,apareix el joc encara que duna manera no massa explícita.Bloc 2: Altres formes de comunicació: plàstica, musical i corporal- “Exploració i ús de la veu, el propi cos, dobjectes quotidians i dinstrumentsmusicals. Reconeixement de sons (...) i gaudi en lús del silenci, so, cançons, jocsmusicals o danses, al servici de la interpretació.”-“Ús dels recursos corporals, el mim - gestos i moviments -, al servici delexpressió, representació i dramatització de tasques, sentiments, emocions,vivències... Representació espontània de personatges, fets i situacions en jocssimbòlics, individuals i compartits. Participació en activitats de dramatització,danses, joc simbòlic i altres jocs dexpressió corporal.”I per últim, en l’Annex II, el qual fa referència a les orientacions metodològiques iper a l’avaluació, trobem diversos paràgrafs que fan referència al joc de maneraexplícita i són els següents:“El joc, instrument privilegiat dintervenció educativa. 3
  4. 4. El joc és una conducta universal que nens i nenes manifesten de forma espontània.Afecta al desenvolupament cognitiu, psicomotor, afectiu i social ja que permetexpressar sentiments, comprendre normes, desenvolupar latenció, la memòria o laimitació de conductes socials. A través dels jocs, nenes i nens saproximen alconeixement del mitjà que els envolta, al pensament i a les emocions pròpies i delsaltres. Pel seu caràcter motivador, creatiu i plaent, lactivitat lúdica té unaimportància clau en Educació infantil.Des de molt ràpid, sels hauria destimular amb jocs motors, dimitació, derepresentació incipient, joc simbòlic, dramàtic i jocs de tradició cultural. Així perexemple, en nens dun a dos anys mereix especial esment el joc heurístic, és a dir,el ensenyar als nens i nenes a descobrir per si mateixos les coses, ja que permetlexploració i el descobriment autònom.Aquesta activitat requereix disposar de temps i espai, programar-la i preparar elsmaterials. El nen daquesta edat sinicia en el joc social a través del “corro”, trens,etc. A poc a poc, passarà dun joc solitari a un joc paral·lel, i gradualment aniranjugant de manera més participativa i social, la qual cosa li permetrà descobrirnoves relacions.Cap al final del primer cicle i sobretot en el segon cicle, el joc simbòlic cobraespecial importància. A través d’ell, el nen sapropa a la imitació i representació demodels externs, la qual cosa li permetrà comprendre i interpretar gradualment elmón que li envolta. Així mateix, no pot oblidar-se el valor educatiu dels jocspopulars i de cooperació. A les programacions daula, el joc ha de ser tractat coma objectiu educatiu, perquè ha densenyar-se a jugar; com a contingut, ja que sónmolts els aprenentatges vinculats als jocs que els nens poden construir; i com arecurs metodològic perquè a través del joc es poden realitzar aprenentatgesreferits a les diverses àrees de coneixement i experiència.Per tant, en Educació infantil shauria de dotar de caràcter lúdic a les diferentsactivitats que en ella es realitzen, evitant la falsa dicotomia entre joc i treball,així com potenciar els jocs infantils, reservant per a ells temps, espais i recursos.Daquesta forma es rentabilitzarà pedagògicament la seva potencialitat. 4
  5. 5. En definitiva, el joc hauria de ser una activitat central en aquesta etapa educativaperquè constitueix un element privilegiat capaç dintegrar diverses situacions,vivències, coneixements o activitats. Per això, com sha indicat, no hadentendres en oposició al treball escolar, sinó com un instrument privilegiatdaprenentatge.” 5

×